Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013"

Transkript

1 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014

2

3 Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy Organizační schéma VŠSS Složení akademické rady, správní rady, dozorčí rady a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy Zastoupení VŠSS v reprezentaci vysokých škol Poslání, vize a strategické cíle VŠSS Havířov Změny vnitřních předpisů v roce Poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou Akreditované studijní programy nebo jejich části, které VŠSS uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání Kreditní systém studia Další vzdělávací aktivity Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti samoplátci Studenti ve věku nad 30 let Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů Spolupráce a kontakt s absolventy Zjišťování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti absolventů Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Zájem o studium Zájem o studium na VŠSS Havířov Charakter přijímacích zkoušek Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia Spolupráce se středními školami Akademičtí pracovníci Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Akademičtí pracovníci podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠSS Havířov Kariérní řád a motivační nástroje

4 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Stipendia studentům dle počtu studentů Vlastní stipendijní programy VŠSS Havířov Poradenské služby poskytované na VŠSS Havířov Studenti se specifickými potřebami Práce s mimořádně nadanými studenty Ubytovací a stravovací služby Péče o zaměstnance VŠSS, ICV Infrastruktura Fondy knihovny Informační a komunikační služby a dostupnost informační infrastruktury Celoživotní vzdělávání Kurzy celoživotního vzdělávání na VŠSS, ICV (počty kurzů) Kurzy celoživotního vzdělávání na VŠSS, ICV (počty účastníků) Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Charakteristika tvůrčích činností Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací Zapojení studentů do tvůrčí činnosti VŠSS Havířov Účelové finanční prostředky získané na výzkum, vývoj a inovace v roce Vědecké konference (spolu)pořádané VŠSS v roce Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. postdoktorandských pozicích Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací Smlouvy uzavřené se subjekty aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech Studijní obory s povinností absolvovat odbornou praxi po dobu alespoň 1 měsíce Příjmy získané z prodeje licencí v roce Příjmy získané ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního výzkumu a vývoje Příjmy získané za uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry Příjmy získané za odborné konzultace, poradenství a odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry Spin-off/start-up podniky podpořené VŠSS v roce Strategie VŠSS pro komercializaci Působení VŠSS v regionu Internacionalizace Charakteristika strategie VŠSS Havířov pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí Zapojení VŠSS Havířov do mezinárodních vzdělávacích programů Zapojení VŠSS Havířov do mezinárodních programů výzkumu a vývoje Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Vnější hodnocení kvality Finanční kontrola v roce Certifikáty získané v roce Benchmarking Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo VŠSS Havířov Národní a mezinárodní excelence VŠSS Havířov Členství VŠSS v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích

5 14.2 Členství VŠSS v profesních asociacích, organizacích a sdruženích Národní a mezinárodní ocenění VŠSS Hodnocení VŠSS provedené týmem mezinárodních expertů Rozvoj VŠSS Havířov Závěr

6 1 Úvod Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (VŠSS) je neuniverzitní vysokou školou. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola získala Rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 30. listopadu 2007 a vlastní činnost zahájila dne 1. září Rok 2013 byl tedy pátým kompletním kalendářním rokem, kdy VŠSS působila na trhu vysokoškolského vzdělávání České republiky. Důležitým aspektem v životě naší školy byl fakt, že 30. listopadu 2013 si Vysoká škola sociálně správní, Havířov připomněla 6 let od získání státního souhlasu. V souladu s akreditací realizuje VŠSS v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře. Oba studijní obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia a absolventům je udělován akademický titul bakalář (Bc.). V roce 2011 rozhodla Akreditační komise o prodloužení akreditace uvedených bakalářských studijních oborů do listopadu 2015, k čemuž vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR souhlasné stanovisko. Konec roku 2013 byl tedy poločasem čtyřletého období, na něž nám byla akreditace prodloužena. 6

7 2 Základní údaje o vysoké škole 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy Úplný název: Zkratka: Zkrácený název: Zkratka: Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. VŠSS, ICV Havířov, resp. VŠSS, ICV Vysoká škola sociálně správní, Havířov VŠSS Havířov, resp. VŠSS Sídlo (vč. adresy): Vítězslava Nezvala 801/ Havířov - Město Právní forma: obecně prospěšná společnost IČO: Kontakt: tel.: fax: Organizační schéma VŠSS Organizační struktura VŠSS má standardní podobu, která odpovídá vnitřním předpisům registrovaným MŠMT při udělení státního souhlasu a jejich pozdější novelizaci. Vlastní činnost Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. vychází z principů obchodního zákoníku, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o vysokých školách a dalších legislativních předpisů a nařízení. Vlastnické řízení je uskutečňováno orgány obecně prospěšné společnosti, tj. zakladatelem, správní radou a dozorčí radou. Vlastnické řízení je důsledně odděleno od vlastního řízení vysoké školy, od řízení akademických záležitostí. Konkrétní organizační struktura vychází ze Statutu VŠSS a je schvalována správní radou. Organizační schéma platné k je uvedeno v Příloze č Složení akademické rady, správní rady, dozorčí rady a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy Akademickou radu tvořilo 5 interních a 12 externích členů, přičemž většina členů Akademické rady v ní působila již v minulém funkčním období. V Akademické radě nedošlo v roce 2013 k žádným změnám. 7

8 Interní členové Akademické rady doc. Ing. Josef Fiala, CSc. předseda doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. tajemník Ing. Václav Bezecný prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Externí členové Akademické rady prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. prorektor Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. Praha Ing. Igor Hartmann ředitel odboru analýz a strategie Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Tomáš Hüner předseda dozorčí rady ČEPS, a.s. Ing. Mojmír Kašprišin ředitel pro správu majetku MORAVIA STEEL, a.s. prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava prof. dr. hab. Wiesława Korzeniowska rektorka Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała, Polsko doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. prorektor Vysoké školy podnikání, a.s., Ostrava Ing. Zdeněk Osmanczyk primátor Statutárního města Havířova doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Praha Ing. Jan Skipala, Ph.D. prezident Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Ing. Libor Svoboda Vysoká škola ekonomická v Praze prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika Statutárním orgánem Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. je její ředitel Ing. Václav Bezecný. Správní rada měla tři členy a pracovala v následujícím složení: předsedkyně Mgr. Lydie Vašková členové Ing. Josef Strakoš Karel Matras Tříčlenná dozorčí rada pracovala v tomto složení: předseda Bc. Josef Pisak členové Karel Pryczek Lubomír Bembenek Na Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. není ustaven akademický senát, ani jiné orgány. 2.4 Zastoupení VŠSS v reprezentaci vysokých škol VŠSS není zastoupena v žádné reprezentaci českých vysokých škol. 8

9 2.5 Poslání, vize a strategické cíle VŠSS Havířov Posláním VŠSS je vytvářet podmínky pro rozvoj posluchačů, prohloubení a rozšíření jejich vědomostí, schopností a dovedností. VŠSS se podílí na zvyšování vzdělanosti, na formování harmonických osobností na základě tvořivého vědeckého bádání v oblasti ekonomie, ekonomiky, humanitních a společenských věd. Výchovou odborníků, kteří budou působit ve veřejném sektoru, sociální sféře i v podnikatelské praxi, přispívá VŠSS k rozvoji společenské, kulturní a vzdělanostní úrovně jak Moravskoslezského regionu, tak i České republiky jako celku. Vizí VŠSS je vybudování vysoké školy národního a evropského standardu poskytující vzdělávání a další služby, která realizuje výzkum a další tvůrčí činnost v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Strategické cíle jsou formulovány takto: Budování vysoké školy střední velikosti. Uskutečňování studijních programů národního a evropského standardu, které reagují jak na aktuální úroveň vědeckého poznání, tak na potřeby společenské praxe. Sledování a aplikace nových poznatků z oblasti veřejné správy a sociální politiky. Zvyšování přístupnosti vzdělávání. Rozšiřování nabídky celoživotního vzdělávání. 2.6 Změny vnitřních předpisů v roce 2013 V roce 2013 nedošlo k žádným změnám vnitřních předpisů VŠSS, ICV Havířov. 2.7 Poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. poskytovala dalším subjektům všechny informace, které po ní byly požadovány. V průběhu roku 2013 jsme poskytli informace studentce Masarykovy univerzity v Brně Miluši Hálové ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 9

10 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy V souladu s akreditací realizuje VŠSS v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře. Oba studijní obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia. Platnost akreditace byla prodloužena do 30. listopadu V srpnu a září 2012 byly Akreditační komisi předloženy dvě žádosti o akreditaci: žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce, žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, studijního oboru Veřejná ekonomika a správa. Na základě negativních stanovisek Akreditační komise bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahájeno správní řízení, jehož výsledkem bylo v roce 2013 rozhodnutí MŠMT o neudělení akreditace. Viz tabulka 3.1 v Příloze č Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce VŠSS neuskutečňuje akreditovaný studijní program v cizím jazyce. 3.3 Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree VŠSS neuskutečňuje žádný joint/double/multiple degree studijní program. 3.4 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR VŠSS neuskutečňuje žádný akreditovaný studijní program společně s jinou vysokou školou se sídlem v České republice. 3.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou VŠSS neuskutečňuje žádný akreditovaný studijní program společně s vyšší odbornou školou. 3.6 Akreditované studijní programy nebo jejich části, které VŠSS uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo VŠSS neuskutečňuje žádný akreditovaný studijní program mimo obec, ve které má sídlo. Studijní program Hospodářská politika a správa je uskutečňován v sídle školy, tedy na ul. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město. 10

11 3.7 Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání Vysoká škola sociálně správní, Havířov nemá studijní program Hospodářská politika a správa popsaný metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání. Implementaci popisu studijního programu metodikou výstupů z učení v budoucnu předpokládáme. 3.8 Kreditní systém studia Základním stavebním kamenem systému studia v akreditovaném studijním programu, který je zachycen ve Studijním a zkušebním řádu VŠSS, je kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System). Kreditní systém implementovaný na VŠSS Havířov můžeme charakterizovat následovně: Kreditní systém je založen na studijní zátěži měřené časem, který potřebuje průměrný student k naplnění cílů studia, stanovených v dosažených studijních výsledcích a získaných kompetencích. Kredit je způsob, jak kvantifikovat studijní výsledky. Kredity mohou být dosaženy pouze na základě splnění požadovaného výsledku a jeho náležitého zhodnocení. Přidělení kreditů je založeno na délce studijního cyklu, resp. standardní době studia. Celková pracovní náplň nezbytná k absolvování bakalářského studia je vyjádřena 180 kredity. Kreditní systém vychází z principu, že 60 kreditů vyjadřuje a zároveň měří pracovní náplň studia v průběhu jednoho akademického roku. V jednotlivých semestrech akademického roku může být jejich pracovní náplň vyjádřena i jiným počtem kreditů než 30, součet za standardní dobu studia však musí být roven 180. Kredity se týkají všech vzdělávacích složek studijního plánu, jako jsou předměty a bakalářské práce, a odrážejí kvantitu práce, kterou každá složka vyžaduje ve vztahu k celkovému rozsahu práce, který je nezbytný k dokončení celého roku studia v daném studijním programu, studijním oboru. Pracovní náplň v kreditním systému zahrnuje čas strávený na přednáškách, seminářích, řízených skupinových konzultacích, nezávislým studiem, přípravou průběžně hodnocené práce, projektů, bakalářských prací a přípravou a účastí na zkouškách. Vyjádřením této pracovní náplně ve vztahu k jednotlivým předmětům je počet kreditů, které jsou k nim přiřazeny a uvedeny ve studijních plánech jednotlivých oborů. Formami ověřování studijních výsledků jsou: o zápočet, o zkouška. Požadavky, které musí student splnit k získání zápočtu, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní prostřednictvím informačního systému VŠSS. Zápočet se hodnotí stupněm: o započteno, o nevyhověl. Požadavky, které musí student splnit při zkoušce, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní prostřednictvím informačního systému VŠSS. Výsledek zkoušky se hodnotí bodovým systémem kompatibilním s ECTS přidělením bodů a klasifikačního stupně ECTS podle této tabulky: 11

12 Interval bodového hodnocení Klasifikační stupeň ECTS Numerická hodnota Klasifikační stupeň A B C D E F 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 výborně výborně mínus velmi dobře velmi dobře mínus dobře nevyhověl Zápis klasifikačního stupně do indexu se provádí zápisem klasifikačního stupně ECTS (alfabetická hodnota) a numerické hodnoty, data konání zkoušky a podpisu zkoušejícího. Do informačního systému se zapisuje klasifikační stupeň ECTS, datum zkoušky a jméno zkoušejícího. Klasifikace nevyhověl se zapisuje pouze do informačního systému klasifikačním stupněm ECTS a datem neúspěšné zkoušky. V souladu s doporučením odpovídajícího orgánu EU (Directorate-General for Education and Culture) není používáno slovní hodnocení (ECTS Users Guide. European Credit Transfer and Accumulation System and the Diploma Supplement. The ECTS grading scale). Implementace zásad ECTS vytváří na VŠSS předpoklady jak pro prostupnost studia, tak i pro uznávání předmětů absolvovaných posluchači na VŠSS, jiné vysoké škole nebo v rámci případných mezinárodních mobilit. Vysoká škola sociálně správní, Havířov není držitelem Diploma Supplement Label, ani ECTS Label. 3.9 Další vzdělávací aktivity V roce 2013 jsme nerealizovali žádný seminář, kterým bychom obohatili pro studenty výuku vystoupením odborníků z praxe. 12

13 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech V roce 2008, kdy na škole studovali první studenti výhradně v 1. ročníku studia, měla VŠSS 182 posluchače. Počet studentů k dosáhl hodnoty 253 studentů. V roce 2010, kdy poprvé studovali na VŠSS Havířov studenti ve všech třech ročnících, měla naše vysoká škola 405 posluchačů. V roce 2011 studovalo na VŠSS 400 studentů, v roce studentů. Pokles počtu studentů se v současnosti projevuje v podstatě na všech vysokých školách. Celkový počet studentů je nižší, než vedení školy předpokládalo. Kapacitní možnosti školy jsou vyšší. Pokles počtu studentů oproti roku 2010 představuje 37,53 %, pokles oproti roku ,75 % a pokles oproti roku ,09 %. Struktura studentů v členění podle jednotlivých ročníků a formy studia je zachycena v následující tabulce. Studijní obor Forma studia Ročník studia Celkem Veřejná ekonomika a správa kombinovaná Veřejná ekonomika a správa prezenční Management v sociální sféře kombinovaná Management v sociální sféře prezenční Celkem Viz tabulka 4.1 v Příloze č Studenti samoplátci Jelikož si studenti VŠSS Havířov hradí studium v plné výši samostatně, pro potřeby statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se všichni naši studenti vykazují jako samoplátci. Poznámka v tabulkové části Výroční zprávy uvádí: Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost. Viz tabulka 4.2 v Příloze č Studenti ve věku nad 30 let Z celkového počtu 253 studentů bylo 126 studentů starších 30 let. S výjimkou jednoho studenta byli všichni studenti ve věku nad 30 let posluchači kombinované formy studia. Přestože počet studentů starších 30 let oproti roku 2013 absolutně poklesl o 14 studentů, jejich podíl na celkovém počtu studentů vzrostl z 40,35 % v roce 2012 na 49,80 % v roce Viz tabulka 4.3 v Příloze č

14 4.4 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech V období kalendářního roku 2013 bylo neúspěšných celkem 48 studentů, což je v porovnání s rokem 2012 nárůst o 23,08 %. V prezenční formě studia se počet neúspěšných studentů zvýšil o 4 studenty, neúspěšných bylo 11 studentů, což představuje zvýšení o 57,14 %, v kombinované formě studia zvýšení počtu neúspěšných studentů o 5 studentů představuje nárůst o 15,62 %. Z celkového počtu 48 neúspěšných studentů 23 studenti zanechali studia podle 56, odst. 1 písm. a zákona o vysokých školách. V případě 25 studentů bylo studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností. Jelikož v roce 2012 ukončilo celkem 10 studentů pro nesplnění studijních povinností, jedná se o zvýšení o 150 %. Viz tabulka 4.4 v Příloze č Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti V reakci na vysokou neúspěšnost v 1. semestru v předchozích akademických letech byly studentům nabídnuty dodatečné konzultační hodiny, které vesměs k procvičení příkladů i prohloubení a zopakování látky využili. Toto opatření se projevilo v poklesu počtu neúspěšných studentů v 2. semestru. Největší problémy se vyskytovaly u předmětů Kvantitativní metody 1 a 2, Peníze, banky a finanční trhy a Hospodářská politika. Studenti kombinované formy studia si ve spolupráci s vedením školy zorganizovali doučování z předmětů Kvantitativní metody 1 a 2. Důvodem byla skutečnost, že od studia na střední škole, kde se většina z nich naposledy setkala s matematikou a statistikou, uplynula jistá doba a samotné konzultace v rozsahu 12 hodin pro pochopení studované látky nejsou dostačující. 14

15 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Vysoká škola sociálně správní, Havířov měla v roce 2013 potřetí absolventy bakalářského studia. Celkově úspěšně absolvovalo studium 122 posluchačů v této struktuře: Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor Prezenční forma Kombinovaná forma Veřejná ekonomika a správa Management v sociální sféře V roce 2011 Vysokou školu sociálně správní, Havířov absolvovalo 93 posluchačů a v roce posluchačů. Meziroční změna 2011/2012 byla +15,05 %, meziroční změna 2012/2013 byla + 14,02 %. Počet absolventů v roce 2013 oproti roku 2011, kdy VŠSS Havířov měla první absolventy, vzrostl o 31,18 %. Jelikož VŠSS nemá akreditován žádný navazující magisterský studijní program, nemohl se žádný absolvent bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa zapsat na navazující magisterské studium. Viz tabulka 5.1 v Příloze č Spolupráce a kontakt s absolventy Vysoká škola sociálně správní, Havířov dosud nemá vypracován ucelený systém spolupráce s absolventy studia. Předpokládali jsme, že v roce 2013 založíme Klub absolventů VŠSS Havířov, v němž bude dobrovolné členství. Chtěli jsme absolventy aktivně zapojit do života a aktivit naší školy, přičemž důraz chceme klást na tyto oblasti: hodnocení studia a jeho jednotlivých částí včetně předkládání námětů na změny, pozvání absolventů na akce školy, pravidelná setkání absolventů s akademickými pracovníky školy. Klub absolventů VŠSS Havířov by měl mít vedení tvořené jednak samotnými absolventy, jednak zástupci vedení školy tak, aby byl schopen svoji činnost koordinovat s aktivitami školy a současně ji prezentovat na webových stránkách VŠSS, případně i na vlastních stránkách Klubu absolventů. Klub absolventů VŠSS Havířov se nám však dosud nepodařilo založit, protože odezva ze strany dosavadních absolventů byla mizivá. Opětovný pokus o založení Klubu absolventů uděláme v roce Zjišťování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti absolventů VŠSS Havířov dosud neprovedla konkrétní průzkum zaměstnanosti svých absolventů. Průzkum, jak jsou absolventi zaměstnáni, chceme oproti původním předpokladům realizovat v 2. pololetí roku Tento odstup od absolutoria jsme zvolili záměrně z toho důvodu, že mnozí absolventi, zejména z prezenční formy studia, využívají dobu po ukončení studia k různým studijním a pracovním 15

16 aktivitám. Dalším důvodem, proč budeme průzkum zaměstnanosti absolventů provádět až v roce 2014, je skutečnost, že chceme obsáhnout nejen absolventy, kteří nastoupili ihned do praxe, ale také absolventy, kteří pokračovali ve studiu navazujících magisterských studijních programů na jiných vysokých školách. Očekáváme, že takto uskutečněný průzkum nám poskytne reprezentativní výsledky. Vzhledem k tomu, že většina studentů naší vysoké školy, zejména v kombinované formě studia, pracuje v oblasti veřejné správy a sociálních služeb, zaměřili jsme se právě na tyto oblasti. V letech jsme řešili projekty CZ.1.07/3.2.07/ Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí, jimi zřizovaných institucí a úřadů práce CZ.1.07/3.2.07/ Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí, v rámci kterých jsme vytvořili dva systémy: Spolupráce ve vzdělávání. Síť sociálních partnerů. V rámci obou projektů byla ustavena společná koordinační rada, která se bude zabývat potřebami na vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a pracovníků v sociálních službách. Jelikož mnoho studentů v kombinované formě studia pracuje právě v těchto oblastech, budou výsledky jednání použitelné také při uskutečňování změn obsahové náplně jednotlivých předmětů tak, aby absolventi nacházeli uplatnění na trhu práce a byli lépe zaměstnatelní. Složení koordinační rady je v současné době následující: Předseda KR Ředitel VŠSS, ICV Havířov Členové KR Rektor VŠSS Havířov Prorektorka VŠSS Havířov Ředitel ICV Havířov Tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku Tajemník Magistrátu města Havířova Tajemnice Městského úřadu Orlová Tajemník Městského úřadu Studénka Ředitelka Slezské diakonie Český Těšín Ředitel Sociálních služeb města Havířova Ředitel Úřadu práce ČR kontaktního pracoviště Karviná Ing. Václav Bezecný doc. Ing. Josef Fiala, CSc. doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. Ing. Vojtěch Beck Mgr. Ing. Petr Menšík Ing. Milan Menšík Mgr. Dana Tichá Mgr. Jiří Moskala, MPA Mgr. Zuzana Filípková, Ph.D. Ing. Milan Černý Ing. Radek Foldyna V roce 2013 se uskutečnila dvě pracovní setkání koordinační rady. 5.4 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Kromě příkladu koordinační rady uvedeného v předchozím bodě spolupracujeme s budoucími zaměstnavateli našich absolventů také těmito způsoby: podíl na výuce (viz kapitola 11), spolupráce při vedení a oponování bakalářských prací, účast ve zkušebních komisích při státních závěrečných zkouškách. 16

17 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium na VŠSS Havířov Pravidla přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2013/2014 včetně termínů pro podávání přihlášek a termínů vlastních přijímacích zkoušek byla v souladu se zákonem o vysokých školách zveřejněna již v říjnu Pravidla přijímacího řízení projednala a schválila Správní rada VŠSS Havířov. Přijímací zkouška byla stejně jako v předchozím akademickém roce realizována formou testu ze společensko-ekonomického přehledu. Celkem bylo ke studiu pro akademický rok 2013/2014 podáno 133 přihlášek v této struktuře: Studijní obor Forma studia Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných Veřejná ekonomika a správa kombinovaná Management v sociální sféře kombinovaná Veřejná ekonomika a správa prezenční Management v sociální sféře prezenční Celkem Přijato ke studiu bylo 95 uchazečů, přičemž 79 uchazečů se do studia zapsalo. U jednotlivých položek tabulky došlo v porovnání s rokem 2012 k poklesu: bylo podáno o 6,34 % přihlášek méně, bylo přijato o 20,83 % uchazečů o studium méně, ke studiu se zapsalo o 25,47 % studentů méně. Viz tabulka 6.1 v Příloze č Charakter přijímacích zkoušek Přijímací zkoušky jsou zajišťovány vlastními zdroji a mají formu písemného testu. Testy jsou zaměřeny na všeobecný společensko-ekonomický přehled. 6.3 Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia Jelikož Vysoká škola sociálně správní, Havířov nemá akreditovány žádné navazující magisterské a doktorské studijní programy, nemohli se k jejich studiu zapsat studenti, kteří předchozí studium absolvovali na jiné vysoké škole. 6.4 Spolupráce se středními školami VŠSS Havířov rozesílá na vybrané střední školy v regionu informační letáček o možnosti studia na naší vysoké škole. Rovněž jsme vybrané střední školy oslovili s nabídkou účasti našich zástupců na besedě se studenty, ale tato nabídka nebyla středními školami využita. V roce 2013 navštívili naši vysokou školu žáci Střední školy, Havířov Prostřední Suchá. Stejně jako v předchozích letech byli seznámeni se základními informacemi o vysokoškolském studiu, s profilem 17

18 absolventů akreditovaných bakalářských studijních oborů a prohlédli si prostory školy včetně Auly, počítačových učeben a knihovny. 18

19 7 Akademičtí pracovníci 7.1 Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků Výuku rozhodujících předmětů na VŠSS zajišťovali profesoři, docenti nebo odborní asistenti s perspektivou brzkého zahájení habilitačního řízení. Konkrétně se jednalo o předměty Mikroekonomie, Makroekonomie (prof. PhDr. František Varadzin, CSc.), Evropská integrace, Hospodářská politika, Peníze, banky a finanční trhy a Hospodářská politika EU (prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.), Regionální ekonomika a politika (prof. Ing. Jiří Kern, CSc.), Sociální politika, Ekonomika sociálních služeb (Ing. Renáta Halásková, Ph.D.), Politika zaměstnanosti (Ing. Jiří Balcar, Ph.D.), Psychologie a sociologie, Etika (prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.), Management, Krizové řízení (doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.), Kvantitativní metody 1, Kvantitativní metody 2 (doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.), Právo (doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.), Informatika, Informační systémy ve veřejné správě, Manažerské informační systémy (doc. Ing. Josef Fiala, CSc.), Ekonomika municipalit, Veřejná ekonomie, Daně a daňová politika a Veřejné finance (Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.), Ekonomika veřejného sektoru (Ing. David Lenert, Ph.D. MBA, Ing. Eliška Skřídlovská), Projektový management (Ing. Jan Nevima, Ph.D.). Na výuce se podíleli také pedagogové, kteří se vyučované problematice věnují dlouhodobě a řadí se v ní k uznávaným odborníkům Veřejná správa (JUDr. Miloš Matula, CSc.), Informační systémy ve veřejné správě (Ing. Pavel Eliáš), Informatika (Ing. Jaroslav Šigut), Právo, Právo pro sociální pracovníky a Právo EU (JUDr. Mgr. Petr Macháč), Daně a daňová politika a Veřejná ekonomie (Ing. Anna Kovářová), Sociální poradenství (Mgr. Adéla Schneiderová), Personální práce ve veřejné správě a Etika (Mgr. Jiří Moskala, MPA), Marketing ve veřejné správě (PhDr. Jana Sobčíková), Sociální práce (Mgr. Bohuslava Durčáková). Výuky cizích jazyků, na kterou klademe veliký důraz, zajišťují zkušení pedagogové doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc. (ruština), PhDr. Julie Švábová (angličtina), PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D. (němčina), Mgr. Janusz Karpeta (angličtina), Mgr. Václav Kubečka (ruština, němčina), Mgr. Olga Sztwiertniová (němčina, ruština), Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D. (ruština). Viz tabulka 7.1 v Příloze č Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Viz tabulka 7.2 v Příloze č Akademičtí pracovníci podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Na VŠSS Havířov působili v roce profesoři, přičemž k byli 2 zaměstnáni v plném pracovním poměru, 5 docentů, z toho k byli 3 v plném pracovním poměru. Celkem působilo na VŠSS k v plném pracovním poměru 13 pedagogů. Viz tabulka 7.3 v Příloze č Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím Na Vysoké škole sociálně správní, Havířov nepracuje žádný akademický pracovník s cizím státním občanstvím. 19

20 7.5 Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2013 V roce 2013 nebyl žádný z akademických pracovníků VŠSS Havířov jmenován profesorem nebo docentem. 7.6 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠSS Havířov V roce 2013 jsme v rámci dalšího vzdělávání akademických pracovníků nerealizovali žádné kurzy. 7.7 Kariérní řád a motivační nástroje Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. nemá zpracován kariérní řád. Pracovníci jsou motivováni k dosahování co nejlepších výsledků jasně zadanými úkoly včetně předpokládané odměny. 20