Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014"

Transkript

1 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015

2

3 Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy Organizační schéma VŠSS Složení akademické rady, správní rady, dozorčí rady a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy Zastoupení VŠSS v reprezentaci vysokých škol Poslání, vize a strategické cíle VŠSS Havířov Změny vnitřních předpisů v roce Poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou Akreditované studijní programy nebo jejich části, které VŠSS uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání Kreditní systém studia Další vzdělávací aktivity Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti samoplátci Studenti ve věku nad 30 let Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů Spolupráce a kontakt s absolventy Zjišťování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti absolventů Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Zájem o studium Zájem o studium na VŠSS Havířov Charakter přijímacích zkoušek Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia Spolupráce se středními školami Akademičtí pracovníci Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Akademičtí pracovníci podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠSS Havířov Kariérní řád a motivační nástroje

4 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Stipendia studentům dle počtu studentů Vlastní stipendijní programy VŠSS Havířov Poradenské služby poskytované na VŠSS Havířov Studenti se specifickými potřebami Práce s mimořádně nadanými studenty Ubytovací a stravovací služby Péče o zaměstnance VŠSS, ICV Infrastruktura Fondy knihovny Informační a komunikační služby a dostupnost informační infrastruktury Celoživotní vzdělávání Kurzy celoživotního vzdělávání na VŠSS, ICV (počty kurzů) Kurzy celoživotního vzdělávání na VŠSS, ICV (počty účastníků) Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Charakteristika tvůrčích činností Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací Zapojení studentů do tvůrčí činnosti VŠSS Havířov Účelové finanční prostředky získané na výzkum, vývoj a inovace v roce Vědecké konference (spolu)pořádané VŠSS v roce Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. postdoktorandských pozicích Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací Smlouvy uzavřené se subjekty aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech Studijní obory s povinností absolvovat odbornou praxi po dobu alespoň 1 měsíce Příjmy získané z prodeje licencí v roce Příjmy získané ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního výzkumu a vývoje Příjmy získané za uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry Příjmy získané za odborné konzultace, poradenství a odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry Spin-off/start-up podniky podpořené VŠSS v roce Strategie VŠSS pro komercializaci Působení VŠSS v regionu Internacionalizace Charakteristika strategie VŠSS Havířov pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí Zapojení VŠSS Havířov do mezinárodních vzdělávacích programů Zapojení VŠSS Havířov do mezinárodních programů výzkumu a vývoje Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Vnější hodnocení kvality Finanční kontrola v roce Certifikáty získané v roce Benchmarking Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo VŠSS Havířov Národní a mezinárodní excelence VŠSS Havířov Členství VŠSS v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích

5 14.2 Členství VŠSS v profesních asociacích, organizacích a sdruženích Národní a mezinárodní ocenění VŠSS Hodnocení VŠSS provedené týmem mezinárodních expertů Rozvoj VŠSS Havířov Závěr

6 1 Úvod Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (VŠSS) je neuniverzitní vysokou školou. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola získala Rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne 30. listopadu 2007 a vlastní činnost zahájila dne 1. září Rok 2014 byl tedy šestým kompletním kalendářním rokem, kdy VŠSS působila na trhu vysokoškolského vzdělávání České republiky. Důležitým aspektem v životě naší školy byl fakt, že 30. listopadu 2014 si Vysoká škola sociálně správní, Havířov připomněla 7 let od získání státního souhlasu. V souladu s akreditací realizuje VŠSS v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře. Oba studijní obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia a absolventům je udělován akademický titul bakalář (Bc.). V roce 2011 rozhodla Akreditační komise o prodloužení akreditace uvedených bakalářských studijních oborů do listopadu 2015, k čemuž vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR souhlasné stanovisko. Koncem roku 2014 jsme začali připravovat Žádost o prodloužení akreditace tohoto bakalářského studijního programu. V prosinci roku 2014 udělilo MŠMT akreditaci bakalářskému studijnímu programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce pro Vysokou školu sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výuka v tomto studijním oboru byla zahájena v měsíci březnu roku

7 2 Základní údaje o vysoké škole 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy Úplný název: Zkratka: Zkrácený název: Zkratka: Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. VŠSS, ICV Havířov, resp. VŠSS, ICV Vysoká škola sociálně správní, Havířov VŠSS Havířov, resp. VŠSS Sídlo (vč. adresy): Vítězslava Nezvala 801/ Havířov - Město Právní forma: obecně prospěšná společnost IČO: Kontakt: tel.: fax: Organizační schéma VŠSS Organizační struktura VŠSS má standardní podobu, která odpovídá vnitřním předpisům registrovaným MŠMT při udělení státního souhlasu a jejich pozdější novelizaci. Vlastní činnost Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. vychází z principů občanského zákoníku, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o vysokých školách a dalších legislativních předpisů a nařízení. Vlastnické řízení je uskutečňováno orgány obecně prospěšné společnosti, tj. zakladatelem, správní radou a dozorčí radou. Vlastnické řízení je důsledně odděleno od vlastního řízení vysoké školy, od řízení akademických záležitostí. Konkrétní organizační struktura vychází ze Statutu VŠSS a je schvalována správní radou. Organizační schéma platné k je uvedeno v Příloze č Složení akademické rady, správní rady, dozorčí rady a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy Akademickou radu tvořilo 5 interních a 12 externích členů, přičemž většina členů Akademické rady v ní působila již v minulém funkčním období. V Akademické radě došlo v roce 2014 k těmto změnám: prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. ukončil k pracovní poměr na VŠSS Havířov a současně bylo ukončeno jeho členství v Akademické radě, novým členem Akademické rady byl jmenován k Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D., vedoucí Katedry veřejné ekonomiky a správy, k bylo ukončeno členství v Akademické radě Ing. Igoru Hartmannovi a Ing. Liboru Svobodovi, 7

8 ukončil členství v Akademické radě Ing. Zdeněk Osmanczyk, který ukončil své působení ve funkci primátora města Havířova, členem Akademické rady se stal nový primátor města Havířova Bc. Daniel Pawlas. Složení Akademické rady k bylo následující: Interní členové Akademické rady doc. Ing. Josef Fiala, CSc. předseda doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. tajemník Ing. Václav Bezecný prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. Externí členové Akademické rady prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. prorektor Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. Praha Ing. Tomáš Hüner předseda dozorčí rady Vršanské uhelné a.s. Ing. Mojmír Kašprišin ředitel pro správu majetku MORAVIA STEEL, a.s. prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava prof. dr. hab. Wiesława Korzeniowska rektorka Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko Biała, Polsko doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. prorektor Vysoké školy podnikání, a.s., Ostrava Bc. Daniel Pawlas primátor Statutárního města Havířova doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Praha Ing. Jan Skipala, Ph.D. prezident Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika Statutárním orgánem Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. je její ředitel Ing. Václav Bezecný. Správní rada měla tři členy a pracovala v následujícím složení: předsedkyně Mgr. Lydie Vašková členové Ing. Josef Strakoš Karel Matras Tříčlenná dozorčí rada pracovala v tomto složení: předseda Bc. Josef Pisak členové Karel Pryczek Lubomír Bembenek Na Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. není ustaven akademický senát, ani jiné orgány. 8

9 2.4 Zastoupení VŠSS v reprezentaci vysokých škol VŠSS nebyla v roce 2014 zastoupena v žádné reprezentaci českých vysokých škol. 2.5 Poslání, vize a strategické cíle VŠSS Havířov Posláním VŠSS Havířov je vytvářet podmínky pro rozvoj posluchačů, prohloubení a rozšíření jejich vědomostí, schopností a dovedností v oblasti veřejného sektoru a sociální sféry. VŠSS Havířov se podílí na zvyšování vzdělanosti, na formování harmonických osobností na základě tvořivého vědeckého bádání v oblasti ekonomie, ekonomiky, humanitních a společenských věd. Výchovou odborníků, kteří budou působit ve veřejném sektoru, sociální sféře i v podnikatelské praxi, přispívá VŠSS Havířov k rozvoji společenské, kulturní a vzdělanostní úrovně jak Moravskoslezského regionu, tak i České republiky jako celku. Vizí VŠSS je vybudování vysoké školy národního a evropského standardu poskytující vzdělávání a další služby, která realizuje výzkum a další tvůrčí činnost v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. si pro období do roku 2020 s výhledem na období do roku 2030 vytyčila devět strategických cílů, které pokrývají všechny oblasti její činnosti: Kvalita studia Rozvoj a udržitelnost tvůrčí činnosti Rozšíření nabídky studijních programů a oborů Spolupráce s vysokými školami a ostatními subjekty v České republice Podpora personálního zabezpečení hlavních činností školy Změna profilu absolventa zvýšení uplatnitelnosti Zajištění finančních zdrojů nelimitujících rozvoj instituce Prohloubení mezinárodní spolupráce Zkvalitňování technického a sociálního zázemí 2.6 Změny vnitřních předpisů v roce 2014 V roce 2014 nedošlo k žádným změnám vnitřních předpisů VŠSS, ICV Havířov. 2.7 Poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. poskytovala dalším subjektům všechny informace, které po ní byly požadovány. Žádný subjekt se v žádosti o poskytnutí informací neodkazoval na 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 9

10 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy V souladu s akreditací realizuje VŠSS v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře. Oba studijní obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia. Platnost akreditace byla prodloužena do 30. listopadu Koncem roku 2014 jsme zahájili přípravu Žádosti o prodloužení akreditace, která byla na MŠMT předána v dubnu V dubnu 2014 byla Akreditační komisi předložena Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce. Na základě negativního stanoviska Akreditační komise bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahájeno správní řízení. Po doplnění předloženého materiálu doporučila Akreditační komise udělení akreditace a MŠMT v prosinci 2014 vydalo rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace do 31. prosince V dubnu 2014 byla Akreditační komisi předložena Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, studijního oboru Veřejná ekonomika a správa. Na základě negativního stanoviska Akreditační komise bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahájeno správní řízení. Jelikož jsme se k negativnímu stanovisku Akreditační komise nevyjádřili, MŠMT žádost o akreditaci zamítlo a akreditaci neudělilo. Viz tabulka 3.1 v Příloze č Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce VŠSS neuskutečňuje akreditovaný studijní program v cizím jazyce. 3.3 Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree VŠSS neuskutečňuje žádný joint/double/multiple degree studijní program. 3.4 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR VŠSS neuskutečňuje žádný akreditovaný studijní program společně s jinou vysokou školou se sídlem v České republice. 3.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou VŠSS neuskutečňuje žádný akreditovaný studijní program společně s vyšší odbornou školou. 10

11 3.6 Akreditované studijní programy nebo jejich části, které VŠSS uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo VŠSS neuskutečňuje žádný akreditovaný studijní program mimo obec, ve které má sídlo. Studijní program Hospodářská politika a správa je uskutečňován v sídle školy, tedy na ul. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město. Taktéž studijní program Sociální politika a sociální práce bude realizován v sídle školy. 3.7 Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání Vysoká škola sociálně správní, Havířov nemá studijní program Hospodářská politika a správa popsaný metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání. Implementaci popisu studijního programu metodikou výstupů z učení v budoucnu předpokládáme. 3.8 Kreditní systém studia Základním stavebním kamenem systému studia v akreditovaném studijním programu, který je zachycen ve Studijním a zkušebním řádu VŠSS, je kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System). Kreditní systém implementovaný na VŠSS Havířov můžeme charakterizovat následovně: Kreditní systém je založen na studijní zátěži měřené časem, který potřebuje průměrný student k naplnění cílů studia, stanovených v dosažených studijních výsledcích a získaných kompetencích. Kredit je způsob, jak kvantifikovat studijní výsledky. Kredity mohou být dosaženy pouze na základě splnění požadovaného výsledku a jeho náležitého zhodnocení. Přidělení kreditů je založeno na délce studijního cyklu, resp. standardní době studia. Celková pracovní náplň nezbytná k absolvování bakalářského studia je vyjádřena 180 kredity. Kreditní systém vychází z principu, že 60 kreditů vyjadřuje a zároveň měří pracovní náplň studia v průběhu jednoho akademického roku. V jednotlivých semestrech akademického roku může být jejich pracovní náplň vyjádřena i jiným počtem kreditů než 30, součet za standardní dobu studia však musí být roven 180. Kredity se týkají všech vzdělávacích složek studijního plánu, jako jsou předměty a bakalářské práce, a odrážejí kvantitu práce, kterou každá složka vyžaduje ve vztahu k celkovému rozsahu práce, který je nezbytný k dokončení celého roku studia v daném studijním programu, studijním oboru. Pracovní náplň v kreditním systému zahrnuje čas strávený na přednáškách, seminářích, řízených skupinových konzultacích, nezávislým studiem, přípravou průběžně hodnocené práce, projektů, bakalářských prací a přípravou a účastí na zkouškách. Vyjádřením této pracovní náplně ve vztahu k jednotlivým předmětům je počet kreditů, které jsou k nim přiřazeny a uvedeny ve studijních plánech jednotlivých oborů. Formami ověřování studijních výsledků jsou: o zápočet, o zkouška. Požadavky, které musí student splnit k získání zápočtu, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní prostřednictvím informačního systému VŠSS. Zápočet se hodnotí stupněm: o započteno, o nevyhověl. Požadavky, které musí student splnit při zkoušce, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní prostřednictvím informačního systému VŠSS. Výsledek zkoušky se hodnotí bodovým systémem kompatibilním s ECTS přidělením bodů 11

12 a klasifikačního stupně ECTS podle této tabulky: Interval bodového hodnocení Klasifikační stupeň ECTS Numerická hodnota Klasifikační stupeň A B C D E F 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 výborně výborně mínus velmi dobře velmi dobře mínus dobře nevyhověl Zápis klasifikačního stupně do informačního systému VŠSS se provádí zápisem klasifikačního stupně ECTS (alfabetická hodnota), data konání zkoušky a jména zkoušejícího. Klasifikace nevyhověl se zapisuje do informačního systému klasifikačním stupněm ECTS a datem neúspěšné zkoušky. Klasifikací nevyhověl se hodnotí také neomluvená neúčast u zkoušky, odstoupení od zkoušky nebo případ, kdy student odmítne přijmout klasifikaci zkoušky zkoušejícím (odmítnutí známky). V souladu s doporučením odpovídajícího orgánu EU (Directorate-General for Education and Culture) není používáno slovní hodnocení (ECTS Users Guide. European Credit Transfer and Accumulation System and the Diploma Supplement. The ECTS grading scale). Implementace zásad ECTS vytváří na VŠSS předpoklady jak pro prostupnost studia, tak i pro uznávání předmětů absolvovaných posluchači na VŠSS, jiné vysoké škole nebo v rámci případných mezinárodních mobilit. Vysoká škola sociálně správní, Havířov není držitelem Diploma Supplement Label, ani ECTS Label. 3.9 Další vzdělávací aktivity V roce 2014 jsme nerealizovali žádný seminář, kterým bychom obohatili pro studenty výuku vystoupením odborníků z praxe. 12

13 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech V roce 2008, kdy na škole studovali první studenti výhradně v 1. ročníku studia, měla VŠSS 182 posluchače. Počet studentů k dosáhl hodnoty 220 studentů. V roce 2010, kdy poprvé studovali na VŠSS Havířov studenti ve všech třech ročnících, měla naše vysoká škola 405 posluchačů. V roce 2011 studovalo na VŠSS 400 studentů, v roce studentů a v roce studentů. Pokles počtu studentů se v současnosti projevuje v podstatě na všech vysokých školách. Celkový počet studentů je nižší, než vedení školy předpokládalo. Kapacitní možnosti školy jsou vyšší. Pokles počtu studentů oproti roku 2010 představuje 45,68 %, pokles oproti roku ,00 %, pokles oproti roku ,60 % a pokles oproti roku ,04 %. Struktura studentů v členění podle jednotlivých ročníků a formy studia je zachycena v následující tabulce. Studijní obor Forma studia Ročník studia Celkem Veřejná ekonomika a správa kombinovaná Veřejná ekonomika a správa prezenční Management v sociální sféře kombinovaná Management v sociální sféře prezenční Celkem Viz tabulka 4.1 v Příloze č Studenti samoplátci Jelikož si studenti VŠSS Havířov hradí studium v plné výši samostatně, pro potřeby statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se všichni naši studenti vykazují jako samoplátci. Poznámka v tabulkové části Výroční zprávy uvádí: Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost. Viz tabulka 4.2 v Příloze č Studenti ve věku nad 30 let Z celkového počtu 220 studentů bylo 99 studentů starších 30 let. S výjimkou jednoho studenta byli všichni studenti ve věku nad 30 let posluchači kombinované formy studia. Počet studentů starších 30 let oproti roku 2013 absolutně poklesl o 27 studentů, jejich podíl na celkovém počtu studentů poklesl z 49,80 % v roce 2013 na 45,00 % v roce Viz tabulka 4.3 v Příloze č

14 4.4 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech V období kalendářního roku 2014 bylo neúspěšných celkem 34 studentů, což je v porovnání s rokem 2013 pokles o 29,17 %. V prezenční formě studia počet neúspěšných studentů poklesl o 6 studentů, neúspěšných bylo 5 studentů, což představuje pokles o 54,55 %, v kombinované formě studia pokles počtu neúspěšných studentů o 8 studentů představuje pokles o 21,62 %. Z celkového počtu 34 neúspěšných studentů 15 studentů zanechalo studia podle 56, odst. 1 písm. a zákona o vysokých školách. V případě 19 studentů bylo studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností. Jelikož v roce 2013 ukončilo celkem 25 studentů pro nesplnění studijních povinností, jedná se o pokles o 24 %. Viz tabulka 4.4 v Příloze č Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti V reakci na vysokou neúspěšnost v 1. semestru v předchozích akademických letech byly studentům nabídnuty dodatečné konzultační hodiny, které vesměs k procvičení příkladů i prohloubení a zopakování látky využili. Toto opatření se projevilo v poklesu počtu neúspěšných studentů v 2. semestru. Největší problémy se vyskytovaly u předmětů Kvantitativní metody 1 a 2, Peníze, banky a finanční trhy a Hospodářská politika. Studenti kombinované formy studia si ve spolupráci s vedením školy zorganizovali doučování z předmětů Kvantitativní metody 1 a 2. Důvodem byla skutečnost, že od studia na střední škole, kde se většina z nich naposledy setkala s matematikou a statistikou, uplynula jistá doba a samotné konzultace v rozsahu 12 hodin pro pochopení studované látky nejsou dostačující. 14

15 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Vysoká škola sociálně správní, Havířov měla v roce 2014 počtvrté absolventy bakalářského studia. Celkově úspěšně absolvovalo studium 88 posluchačů v této struktuře: Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor Prezenční forma Kombinovaná forma Veřejná ekonomika a správa Management v sociální sféře V roce 2011 Vysokou školu sociálně správní, Havířov absolvovalo 93 posluchačů, v roce posluchačů a v roce posluchačů. Meziroční změna 2011/2012 byla +15,05 %, meziroční změna 2012/2013 byla + 14,02 % a meziroční změna 2013/2014 byla - 27,87 %. Počet absolventů v roce 2014 oproti roku 2011, kdy VŠSS Havířov měla první absolventy, poklesl o 5,38 %. Jelikož VŠSS nemá akreditován žádný navazující magisterský studijní program, nemohl se žádný absolvent bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa zapsat na navazující magisterské studium. Viz tabulka 5.1 v Příloze č Spolupráce a kontakt s absolventy Vysoká škola sociálně správní, Havířov dosud nemá vypracován ucelený systém spolupráce s absolventy studia. Předpokládali jsme, že v roce 2013, resp založíme Klub absolventů VŠSS Havířov, v němž bude dobrovolné členství. Chtěli jsme absolventy aktivně zapojit do života a aktivit naší školy, přičemž důraz chceme klást na tyto oblasti: hodnocení studia a jeho jednotlivých částí včetně předkládání námětů na změny, pozvání absolventů na akce školy, pravidelná setkání absolventů s akademickými pracovníky školy. Klub absolventů VŠSS Havířov by měl mít vedení tvořené jednak samotnými absolventy, jednak zástupci vedení školy tak, aby byl schopen svoji činnost koordinovat s aktivitami školy a současně ji prezentovat na webových stránkách VŠSS, případně i na vlastních stránkách Klubu absolventů. Klub absolventů VŠSS Havířov se nám však dosud nepodařilo založit, protože odezva ze strany dosavadních absolventů byla mizivá. Opětovný pokus o založení Klubu absolventů uděláme v roce Zjišťování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti absolventů VŠSS Havířov dosud neprovedla konkrétní průzkum zaměstnanosti svých absolventů. Průzkum, jak jsou absolventi zaměstnáni, chceme oproti původním předpokladům realizovat v 2. pololetí roku Tento odstup od absolutoria jsme zvolili záměrně z toho důvodu, že mnozí absolventi, zejména z prezenční formy studia, využívají dobu po ukončení studia k různým studijním a pracovním 15

16 aktivitám. Dalším důvodem, proč budeme průzkum zaměstnanosti absolventů provádět až v roce 2015, je skutečnost, že chceme obsáhnout nejen absolventy, kteří nastoupili ihned do praxe, ale také absolventy, kteří pokračovali ve studiu navazujících magisterských studijních programů na jiných vysokých školách. Očekáváme, že takto uskutečněný průzkum nám poskytne reprezentativní výsledky. Vzhledem k tomu, že většina studentů naší vysoké školy, zejména v kombinované formě studia, pracuje v oblasti veřejné správy a sociálních služeb, zaměřili jsme se právě na tyto oblasti. V letech jsme řešili projekty CZ.1.07/3.2.07/ Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí, jimi zřizovaných institucí a úřadů práce CZ.1.07/3.2.07/ Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí, v rámci kterých jsme vytvořili dva systémy: Spolupráce ve vzdělávání. Síť sociálních partnerů. V rámci obou projektů byla ustavena společná koordinační rada, která se bude zabývat potřebami na vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a pracovníků v sociálních službách. Jelikož mnoho studentů v kombinované formě studia pracuje právě v těchto oblastech, budou výsledky jednání použitelné také při uskutečňování změn obsahové náplně jednotlivých předmětů tak, aby absolventi nacházeli uplatnění na trhu práce a byli lépe zaměstnatelní. Složení koordinační rady je v současné době následující: Předseda KR Ředitel VŠSS, ICV Havířov Členové KR Rektor VŠSS Havířov Prorektorka VŠSS Havířov Ředitel ICV Havířov Tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku Tajemník Magistrátu města Havířova Tajemnice Městského úřadu Orlová Tajemník Městského úřadu Studénka Ředitelka Slezské diakonie Český Těšín Ředitel Sociálních služeb města Havířova Ing. Václav Bezecný doc. Ing. Josef Fiala, CSc. doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. Ing. Vojtěch Beck Mgr. Ing. Petr Menšík Ing. Milan Menšík Mgr. Dana Tichá Mgr. Jiří Moskala, MPA Mgr. Zuzana Filípková, Ph.D. Ing. Milan Černý V roce 2014 se uskutečnilo jedno pracovní setkání koordinační rady. 5.4 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Kromě příkladu koordinační rady uvedeného v předchozím bodě spolupracujeme s budoucími zaměstnavateli našich absolventů také těmito způsoby: podíl na výuce (viz kapitola 11), spolupráce při vedení a oponování bakalářských prací, účast ve zkušebních komisích při státních závěrečných zkouškách. 16

17 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium na VŠSS Havířov Pravidla přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2014/2015 včetně termínů pro podávání přihlášek a termínů vlastních přijímacích zkoušek byla v souladu se zákonem o vysokých školách zveřejněna již v říjnu Pravidla přijímacího řízení projednala a schválila Správní rada VŠSS Havířov. Přijímací zkouška nebyla na rozdíl od předchozích akademických roků realizována. Uchazeči byli ke studiu přijímáni na základě podané přihlášky a doložení požadované dokumentace. Celkem bylo ke studiu pro akademický rok 2014/2015 podáno 105 přihlášek v této struktuře: Studijní obor Forma studia Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných Veřejná ekonomika a správa kombinovaná Management v sociální sféře kombinovaná Veřejná ekonomika a správa prezenční Management v sociální sféře prezenční Celkem Přijato ke studiu bylo 94 uchazečů, přičemž 76 uchazečů se do studia zapsalo. U jednotlivých položek tabulky došlo v porovnání s rokem 2013 k poklesu: bylo podáno o 21,05 % přihlášek méně, bylo přijato o 1,05 % uchazečů o studium méně, ke studiu se zapsalo o 3,80 % studentů méně. Viz tabulka 6.1 v Příloze č Charakter přijímacích zkoušek Přijímací zkoušky nebyly na rozdíl od předchozích akademických roků realizovány. Uchazeči byli ke studiu přijímáni na základě podané přihlášky a doložení požadované dokumentace. 6.3 Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia Jelikož Vysoká škola sociálně správní, Havířov nemá akreditovány žádné navazující magisterské a doktorské studijní programy, nemohli se k jejich studiu zapsat studenti, kteří předchozí studium absolvovali na jiné vysoké škole. 6.4 Spolupráce se středními školami VŠSS Havířov rozesílá na vybrané střední školy v regionu informační letáček o možnosti studia na naší vysoké škole. Rovněž jsme vybrané střední školy oslovili s nabídkou účasti našich zástupců na besedě se studenty, ale tato nabídka nebyla středními školami využita. V roce 2014 navštívili naši vysokou školu žáci Střední školy, Havířov Prostřední Suchá. Stejně jako v předchozích letech byli seznámeni se základními informacemi o vysokoškolském studiu, s profilem 17

18 absolventů akreditovaných bakalářských studijních oborů a prohlédli si prostory školy včetně Auly, počítačových učeben a knihovny. 18

19 7 Akademičtí pracovníci 7.1 Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků Výuku rozhodujících předmětů na VŠSS zajišťovali profesoři, docenti nebo odborní asistenti s perspektivou brzkého zahájení habilitačního řízení. Konkrétně se jednalo o předměty Mikroekonomie, Makroekonomie (prof. PhDr. František Varadzin, CSc.), Evropská integrace, Hospodářská politika a Projektový management (Ing. Jan Nevima, Ph.D.), Hospodářská politika EU (doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.), Regionální ekonomika a politika (prof. Ing. Jiří Kern, CSc.), Ekonomika sociálních služeb (Ing. Renáta Halásková, Ph.D.), Sociální politika a Sociální poradenství (PhDr. Viera Vavrečková, PhD.), Politika zaměstnanosti (Ing. Jiří Balcar, Ph.D.), Psychologie a sociologie, Etika (prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.), Management, Krizové řízení (doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.), Kvantitativní metody 1, Kvantitativní metody 2 (doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.), Právo (doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.), Informatika, Informační systémy ve veřejné správě, Manažerské informační systémy (doc. Ing. Josef Fiala, CSc.), Ekonomika municipalit, Veřejná ekonomie, Daně a daňová politika a Veřejné finance (Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.), Ekonomika veřejného sektoru (Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D., Ing. Vojtěch Beck). Na výuce se podíleli také pedagogové, kteří se vyučované problematice věnují dlouhodobě a řadí se v ní k uznávaným odborníkům Peníze, banky a finanční trhy (Ing. Jiří Polách), Veřejná správa, Právo, Správní právo a Právo pro sociální pracovníky (JUDr. Jaromír Richter), Informatika (Ing. Jaroslav Šigut), Právo EU (Mgr. Jan Malchar), Daně a daňová politika (Ing. Anna Kovářová), Personální práce ve veřejné správě a Etika (Mgr. Jiří Moskala, MPA), Marketing ve veřejné správě (PhDr. Jana Sobčíková), Sociální práce (Mgr. Bohuslava Durčáková). Výuky cizích jazyků, na kterou klademe veliký důraz, zajišťují zkušení pedagogové doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc. (ruština), PhDr. Julie Švábová (angličtina), PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D. (němčina), Mgr. Janusz Karpeta (angličtina), Mgr. Václav Kubečka (ruština, němčina), Mgr. Olga Sztwiertniová (němčina, ruština), Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D. (ruština). Viz tabulka 7.1 v Příloze č Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Viz tabulka 7.2 v Příloze č Akademičtí pracovníci podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Na VŠSS Havířov působili v roce profesoři, přičemž k byl 1 zaměstnán v plném pracovním poměru, 5 docentů, z toho k byli 3 v plném pracovním poměru. Celkem působilo na VŠSS k v plném pracovním poměru 14 pedagogů. Viz tabulka 7.3 v Příloze č Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím Na Vysoké škole sociálně správní, Havířov nepracuje žádný akademický pracovník s cizím státním občanstvím. 19

20 7.5 Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2014 V roce 2014 nebyl žádný z akademických pracovníků VŠSS Havířov jmenován profesorem nebo docentem. 7.6 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠSS Havířov V roce 2014 jsme v rámci dalšího vzdělávání akademických pracovníků nerealizovali žádné kurzy. 7.7 Kariérní řád a motivační nástroje Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. nemá zpracován klasický kariérní řád. Na základě závěrů hodnocení VŠSS, ICV Havířov, které v dubnu 2014 provedla Akreditační komise, byly v květnu 2015 vydány dvě směrnice, které se k této problematice váží: Směrnice ředitele č. 1/2014 Motivační systém akademických pracovníků, která konkretizuje ustanovení Vnitřního mzdového předpisu a nastavuje oblasti, aktivity a maximální finanční částky, které mohou být za mimořádné pracovní výsledky nebo významný přínos pro rozvoj VŠSS formou odměny vyplaceny. Směrnice rektora č. 2/2014 Zásady pro vypracování individuálního plánu kvalifikačního růstu, která formalizuje postup při zpracování a hodnocení plnění individuálního plánu kvalifikačního růstu pracovníka VŠSS Havířov. 20

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více