Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014"

Transkript

1 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015

2

3 Obsah 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy Organizační schéma VŠSS Složení akademické rady, správní rady, dozorčí rady a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy Zastoupení VŠSS v reprezentaci vysokých škol Poslání, vize a strategické cíle VŠSS Havířov Změny vnitřních předpisů v roce Poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou Akreditované studijní programy nebo jejich části, které VŠSS uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání Kreditní systém studia Další vzdělávací aktivity Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti samoplátci Studenti ve věku nad 30 let Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů Spolupráce a kontakt s absolventy Zjišťování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti absolventů Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Zájem o studium Zájem o studium na VŠSS Havířov Charakter přijímacích zkoušek Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia Spolupráce se středními školami Akademičtí pracovníci Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Akademičtí pracovníci podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠSS Havířov Kariérní řád a motivační nástroje

4 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Stipendia studentům dle počtu studentů Vlastní stipendijní programy VŠSS Havířov Poradenské služby poskytované na VŠSS Havířov Studenti se specifickými potřebami Práce s mimořádně nadanými studenty Ubytovací a stravovací služby Péče o zaměstnance VŠSS, ICV Infrastruktura Fondy knihovny Informační a komunikační služby a dostupnost informační infrastruktury Celoživotní vzdělávání Kurzy celoživotního vzdělávání na VŠSS, ICV (počty kurzů) Kurzy celoživotního vzdělávání na VŠSS, ICV (počty účastníků) Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Charakteristika tvůrčích činností Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací Zapojení studentů do tvůrčí činnosti VŠSS Havířov Účelové finanční prostředky získané na výzkum, vývoj a inovace v roce Vědecké konference (spolu)pořádané VŠSS v roce Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. postdoktorandských pozicích Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací Smlouvy uzavřené se subjekty aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech Studijní obory s povinností absolvovat odbornou praxi po dobu alespoň 1 měsíce Příjmy získané z prodeje licencí v roce Příjmy získané ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního výzkumu a vývoje Příjmy získané za uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry Příjmy získané za odborné konzultace, poradenství a odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry Spin-off/start-up podniky podpořené VŠSS v roce Strategie VŠSS pro komercializaci Působení VŠSS v regionu Internacionalizace Charakteristika strategie VŠSS Havířov pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí Zapojení VŠSS Havířov do mezinárodních vzdělávacích programů Zapojení VŠSS Havířov do mezinárodních programů výzkumu a vývoje Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Vnější hodnocení kvality Finanční kontrola v roce Certifikáty získané v roce Benchmarking Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo VŠSS Havířov Národní a mezinárodní excelence VŠSS Havířov Členství VŠSS v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích

5 14.2 Členství VŠSS v profesních asociacích, organizacích a sdruženích Národní a mezinárodní ocenění VŠSS Hodnocení VŠSS provedené týmem mezinárodních expertů Rozvoj VŠSS Havířov Závěr

6 1 Úvod Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (VŠSS) je neuniverzitní vysokou školou. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola získala Rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne 30. listopadu 2007 a vlastní činnost zahájila dne 1. září Rok 2014 byl tedy šestým kompletním kalendářním rokem, kdy VŠSS působila na trhu vysokoškolského vzdělávání České republiky. Důležitým aspektem v životě naší školy byl fakt, že 30. listopadu 2014 si Vysoká škola sociálně správní, Havířov připomněla 7 let od získání státního souhlasu. V souladu s akreditací realizuje VŠSS v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře. Oba studijní obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia a absolventům je udělován akademický titul bakalář (Bc.). V roce 2011 rozhodla Akreditační komise o prodloužení akreditace uvedených bakalářských studijních oborů do listopadu 2015, k čemuž vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR souhlasné stanovisko. Koncem roku 2014 jsme začali připravovat Žádost o prodloužení akreditace tohoto bakalářského studijního programu. V prosinci roku 2014 udělilo MŠMT akreditaci bakalářskému studijnímu programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce pro Vysokou školu sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výuka v tomto studijním oboru byla zahájena v měsíci březnu roku

7 2 Základní údaje o vysoké škole 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy Úplný název: Zkratka: Zkrácený název: Zkratka: Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. VŠSS, ICV Havířov, resp. VŠSS, ICV Vysoká škola sociálně správní, Havířov VŠSS Havířov, resp. VŠSS Sídlo (vč. adresy): Vítězslava Nezvala 801/ Havířov - Město Právní forma: obecně prospěšná společnost IČO: Kontakt: tel.: fax: Organizační schéma VŠSS Organizační struktura VŠSS má standardní podobu, která odpovídá vnitřním předpisům registrovaným MŠMT při udělení státního souhlasu a jejich pozdější novelizaci. Vlastní činnost Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. vychází z principů občanského zákoníku, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o vysokých školách a dalších legislativních předpisů a nařízení. Vlastnické řízení je uskutečňováno orgány obecně prospěšné společnosti, tj. zakladatelem, správní radou a dozorčí radou. Vlastnické řízení je důsledně odděleno od vlastního řízení vysoké školy, od řízení akademických záležitostí. Konkrétní organizační struktura vychází ze Statutu VŠSS a je schvalována správní radou. Organizační schéma platné k je uvedeno v Příloze č Složení akademické rady, správní rady, dozorčí rady a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy Akademickou radu tvořilo 5 interních a 12 externích členů, přičemž většina členů Akademické rady v ní působila již v minulém funkčním období. V Akademické radě došlo v roce 2014 k těmto změnám: prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. ukončil k pracovní poměr na VŠSS Havířov a současně bylo ukončeno jeho členství v Akademické radě, novým členem Akademické rady byl jmenován k Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D., vedoucí Katedry veřejné ekonomiky a správy, k bylo ukončeno členství v Akademické radě Ing. Igoru Hartmannovi a Ing. Liboru Svobodovi, 7

8 ukončil členství v Akademické radě Ing. Zdeněk Osmanczyk, který ukončil své působení ve funkci primátora města Havířova, členem Akademické rady se stal nový primátor města Havířova Bc. Daniel Pawlas. Složení Akademické rady k bylo následující: Interní členové Akademické rady doc. Ing. Josef Fiala, CSc. předseda doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. tajemník Ing. Václav Bezecný prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. Externí členové Akademické rady prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. prorektor Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. Praha Ing. Tomáš Hüner předseda dozorčí rady Vršanské uhelné a.s. Ing. Mojmír Kašprišin ředitel pro správu majetku MORAVIA STEEL, a.s. prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ekonomická fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrava prof. dr. hab. Wiesława Korzeniowska rektorka Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko Biała, Polsko doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. prorektor Vysoké školy podnikání, a.s., Ostrava Bc. Daniel Pawlas primátor Statutárního města Havířova doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Praha Ing. Jan Skipala, Ph.D. prezident Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika Statutárním orgánem Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. je její ředitel Ing. Václav Bezecný. Správní rada měla tři členy a pracovala v následujícím složení: předsedkyně Mgr. Lydie Vašková členové Ing. Josef Strakoš Karel Matras Tříčlenná dozorčí rada pracovala v tomto složení: předseda Bc. Josef Pisak členové Karel Pryczek Lubomír Bembenek Na Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. není ustaven akademický senát, ani jiné orgány. 8

9 2.4 Zastoupení VŠSS v reprezentaci vysokých škol VŠSS nebyla v roce 2014 zastoupena v žádné reprezentaci českých vysokých škol. 2.5 Poslání, vize a strategické cíle VŠSS Havířov Posláním VŠSS Havířov je vytvářet podmínky pro rozvoj posluchačů, prohloubení a rozšíření jejich vědomostí, schopností a dovedností v oblasti veřejného sektoru a sociální sféry. VŠSS Havířov se podílí na zvyšování vzdělanosti, na formování harmonických osobností na základě tvořivého vědeckého bádání v oblasti ekonomie, ekonomiky, humanitních a společenských věd. Výchovou odborníků, kteří budou působit ve veřejném sektoru, sociální sféře i v podnikatelské praxi, přispívá VŠSS Havířov k rozvoji společenské, kulturní a vzdělanostní úrovně jak Moravskoslezského regionu, tak i České republiky jako celku. Vizí VŠSS je vybudování vysoké školy národního a evropského standardu poskytující vzdělávání a další služby, která realizuje výzkum a další tvůrčí činnost v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. si pro období do roku 2020 s výhledem na období do roku 2030 vytyčila devět strategických cílů, které pokrývají všechny oblasti její činnosti: Kvalita studia Rozvoj a udržitelnost tvůrčí činnosti Rozšíření nabídky studijních programů a oborů Spolupráce s vysokými školami a ostatními subjekty v České republice Podpora personálního zabezpečení hlavních činností školy Změna profilu absolventa zvýšení uplatnitelnosti Zajištění finančních zdrojů nelimitujících rozvoj instituce Prohloubení mezinárodní spolupráce Zkvalitňování technického a sociálního zázemí 2.6 Změny vnitřních předpisů v roce 2014 V roce 2014 nedošlo k žádným změnám vnitřních předpisů VŠSS, ICV Havířov. 2.7 Poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. poskytovala dalším subjektům všechny informace, které po ní byly požadovány. Žádný subjekt se v žádosti o poskytnutí informací neodkazoval na 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 9

10 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy V souladu s akreditací realizuje VŠSS v rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře. Oba studijní obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia. Platnost akreditace byla prodloužena do 30. listopadu Koncem roku 2014 jsme zahájili přípravu Žádosti o prodloužení akreditace, která byla na MŠMT předána v dubnu V dubnu 2014 byla Akreditační komisi předložena Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce. Na základě negativního stanoviska Akreditační komise bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahájeno správní řízení. Po doplnění předloženého materiálu doporučila Akreditační komise udělení akreditace a MŠMT v prosinci 2014 vydalo rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace do 31. prosince V dubnu 2014 byla Akreditační komisi předložena Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, studijního oboru Veřejná ekonomika a správa. Na základě negativního stanoviska Akreditační komise bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahájeno správní řízení. Jelikož jsme se k negativnímu stanovisku Akreditační komise nevyjádřili, MŠMT žádost o akreditaci zamítlo a akreditaci neudělilo. Viz tabulka 3.1 v Příloze č Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce VŠSS neuskutečňuje akreditovaný studijní program v cizím jazyce. 3.3 Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree VŠSS neuskutečňuje žádný joint/double/multiple degree studijní program. 3.4 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR VŠSS neuskutečňuje žádný akreditovaný studijní program společně s jinou vysokou školou se sídlem v České republice. 3.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou VŠSS neuskutečňuje žádný akreditovaný studijní program společně s vyšší odbornou školou. 10

11 3.6 Akreditované studijní programy nebo jejich části, které VŠSS uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo VŠSS neuskutečňuje žádný akreditovaný studijní program mimo obec, ve které má sídlo. Studijní program Hospodářská politika a správa je uskutečňován v sídle školy, tedy na ul. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město. Taktéž studijní program Sociální politika a sociální práce bude realizován v sídle školy. 3.7 Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání Vysoká škola sociálně správní, Havířov nemá studijní program Hospodářská politika a správa popsaný metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání. Implementaci popisu studijního programu metodikou výstupů z učení v budoucnu předpokládáme. 3.8 Kreditní systém studia Základním stavebním kamenem systému studia v akreditovaném studijním programu, který je zachycen ve Studijním a zkušebním řádu VŠSS, je kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System). Kreditní systém implementovaný na VŠSS Havířov můžeme charakterizovat následovně: Kreditní systém je založen na studijní zátěži měřené časem, který potřebuje průměrný student k naplnění cílů studia, stanovených v dosažených studijních výsledcích a získaných kompetencích. Kredit je způsob, jak kvantifikovat studijní výsledky. Kredity mohou být dosaženy pouze na základě splnění požadovaného výsledku a jeho náležitého zhodnocení. Přidělení kreditů je založeno na délce studijního cyklu, resp. standardní době studia. Celková pracovní náplň nezbytná k absolvování bakalářského studia je vyjádřena 180 kredity. Kreditní systém vychází z principu, že 60 kreditů vyjadřuje a zároveň měří pracovní náplň studia v průběhu jednoho akademického roku. V jednotlivých semestrech akademického roku může být jejich pracovní náplň vyjádřena i jiným počtem kreditů než 30, součet za standardní dobu studia však musí být roven 180. Kredity se týkají všech vzdělávacích složek studijního plánu, jako jsou předměty a bakalářské práce, a odrážejí kvantitu práce, kterou každá složka vyžaduje ve vztahu k celkovému rozsahu práce, který je nezbytný k dokončení celého roku studia v daném studijním programu, studijním oboru. Pracovní náplň v kreditním systému zahrnuje čas strávený na přednáškách, seminářích, řízených skupinových konzultacích, nezávislým studiem, přípravou průběžně hodnocené práce, projektů, bakalářských prací a přípravou a účastí na zkouškách. Vyjádřením této pracovní náplně ve vztahu k jednotlivým předmětům je počet kreditů, které jsou k nim přiřazeny a uvedeny ve studijních plánech jednotlivých oborů. Formami ověřování studijních výsledků jsou: o zápočet, o zkouška. Požadavky, které musí student splnit k získání zápočtu, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní prostřednictvím informačního systému VŠSS. Zápočet se hodnotí stupněm: o započteno, o nevyhověl. Požadavky, které musí student splnit při zkoušce, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní prostřednictvím informačního systému VŠSS. Výsledek zkoušky se hodnotí bodovým systémem kompatibilním s ECTS přidělením bodů 11

12 a klasifikačního stupně ECTS podle této tabulky: Interval bodového hodnocení Klasifikační stupeň ECTS Numerická hodnota Klasifikační stupeň A B C D E F 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 výborně výborně mínus velmi dobře velmi dobře mínus dobře nevyhověl Zápis klasifikačního stupně do informačního systému VŠSS se provádí zápisem klasifikačního stupně ECTS (alfabetická hodnota), data konání zkoušky a jména zkoušejícího. Klasifikace nevyhověl se zapisuje do informačního systému klasifikačním stupněm ECTS a datem neúspěšné zkoušky. Klasifikací nevyhověl se hodnotí také neomluvená neúčast u zkoušky, odstoupení od zkoušky nebo případ, kdy student odmítne přijmout klasifikaci zkoušky zkoušejícím (odmítnutí známky). V souladu s doporučením odpovídajícího orgánu EU (Directorate-General for Education and Culture) není používáno slovní hodnocení (ECTS Users Guide. European Credit Transfer and Accumulation System and the Diploma Supplement. The ECTS grading scale). Implementace zásad ECTS vytváří na VŠSS předpoklady jak pro prostupnost studia, tak i pro uznávání předmětů absolvovaných posluchači na VŠSS, jiné vysoké škole nebo v rámci případných mezinárodních mobilit. Vysoká škola sociálně správní, Havířov není držitelem Diploma Supplement Label, ani ECTS Label. 3.9 Další vzdělávací aktivity V roce 2014 jsme nerealizovali žádný seminář, kterým bychom obohatili pro studenty výuku vystoupením odborníků z praxe. 12

13 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech V roce 2008, kdy na škole studovali první studenti výhradně v 1. ročníku studia, měla VŠSS 182 posluchače. Počet studentů k dosáhl hodnoty 220 studentů. V roce 2010, kdy poprvé studovali na VŠSS Havířov studenti ve všech třech ročnících, měla naše vysoká škola 405 posluchačů. V roce 2011 studovalo na VŠSS 400 studentů, v roce studentů a v roce studentů. Pokles počtu studentů se v současnosti projevuje v podstatě na všech vysokých školách. Celkový počet studentů je nižší, než vedení školy předpokládalo. Kapacitní možnosti školy jsou vyšší. Pokles počtu studentů oproti roku 2010 představuje 45,68 %, pokles oproti roku ,00 %, pokles oproti roku ,60 % a pokles oproti roku ,04 %. Struktura studentů v členění podle jednotlivých ročníků a formy studia je zachycena v následující tabulce. Studijní obor Forma studia Ročník studia Celkem Veřejná ekonomika a správa kombinovaná Veřejná ekonomika a správa prezenční Management v sociální sféře kombinovaná Management v sociální sféře prezenční Celkem Viz tabulka 4.1 v Příloze č Studenti samoplátci Jelikož si studenti VŠSS Havířov hradí studium v plné výši samostatně, pro potřeby statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se všichni naši studenti vykazují jako samoplátci. Poznámka v tabulkové části Výroční zprávy uvádí: Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost. Viz tabulka 4.2 v Příloze č Studenti ve věku nad 30 let Z celkového počtu 220 studentů bylo 99 studentů starších 30 let. S výjimkou jednoho studenta byli všichni studenti ve věku nad 30 let posluchači kombinované formy studia. Počet studentů starších 30 let oproti roku 2013 absolutně poklesl o 27 studentů, jejich podíl na celkovém počtu studentů poklesl z 49,80 % v roce 2013 na 45,00 % v roce Viz tabulka 4.3 v Příloze č

14 4.4 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech V období kalendářního roku 2014 bylo neúspěšných celkem 34 studentů, což je v porovnání s rokem 2013 pokles o 29,17 %. V prezenční formě studia počet neúspěšných studentů poklesl o 6 studentů, neúspěšných bylo 5 studentů, což představuje pokles o 54,55 %, v kombinované formě studia pokles počtu neúspěšných studentů o 8 studentů představuje pokles o 21,62 %. Z celkového počtu 34 neúspěšných studentů 15 studentů zanechalo studia podle 56, odst. 1 písm. a zákona o vysokých školách. V případě 19 studentů bylo studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností. Jelikož v roce 2013 ukončilo celkem 25 studentů pro nesplnění studijních povinností, jedná se o pokles o 24 %. Viz tabulka 4.4 v Příloze č Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti V reakci na vysokou neúspěšnost v 1. semestru v předchozích akademických letech byly studentům nabídnuty dodatečné konzultační hodiny, které vesměs k procvičení příkladů i prohloubení a zopakování látky využili. Toto opatření se projevilo v poklesu počtu neúspěšných studentů v 2. semestru. Největší problémy se vyskytovaly u předmětů Kvantitativní metody 1 a 2, Peníze, banky a finanční trhy a Hospodářská politika. Studenti kombinované formy studia si ve spolupráci s vedením školy zorganizovali doučování z předmětů Kvantitativní metody 1 a 2. Důvodem byla skutečnost, že od studia na střední škole, kde se většina z nich naposledy setkala s matematikou a statistikou, uplynula jistá doba a samotné konzultace v rozsahu 12 hodin pro pochopení studované látky nejsou dostačující. 14

15 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Vysoká škola sociálně správní, Havířov měla v roce 2014 počtvrté absolventy bakalářského studia. Celkově úspěšně absolvovalo studium 88 posluchačů v této struktuře: Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor Prezenční forma Kombinovaná forma Veřejná ekonomika a správa Management v sociální sféře V roce 2011 Vysokou školu sociálně správní, Havířov absolvovalo 93 posluchačů, v roce posluchačů a v roce posluchačů. Meziroční změna 2011/2012 byla +15,05 %, meziroční změna 2012/2013 byla + 14,02 % a meziroční změna 2013/2014 byla - 27,87 %. Počet absolventů v roce 2014 oproti roku 2011, kdy VŠSS Havířov měla první absolventy, poklesl o 5,38 %. Jelikož VŠSS nemá akreditován žádný navazující magisterský studijní program, nemohl se žádný absolvent bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa zapsat na navazující magisterské studium. Viz tabulka 5.1 v Příloze č Spolupráce a kontakt s absolventy Vysoká škola sociálně správní, Havířov dosud nemá vypracován ucelený systém spolupráce s absolventy studia. Předpokládali jsme, že v roce 2013, resp založíme Klub absolventů VŠSS Havířov, v němž bude dobrovolné členství. Chtěli jsme absolventy aktivně zapojit do života a aktivit naší školy, přičemž důraz chceme klást na tyto oblasti: hodnocení studia a jeho jednotlivých částí včetně předkládání námětů na změny, pozvání absolventů na akce školy, pravidelná setkání absolventů s akademickými pracovníky školy. Klub absolventů VŠSS Havířov by měl mít vedení tvořené jednak samotnými absolventy, jednak zástupci vedení školy tak, aby byl schopen svoji činnost koordinovat s aktivitami školy a současně ji prezentovat na webových stránkách VŠSS, případně i na vlastních stránkách Klubu absolventů. Klub absolventů VŠSS Havířov se nám však dosud nepodařilo založit, protože odezva ze strany dosavadních absolventů byla mizivá. Opětovný pokus o založení Klubu absolventů uděláme v roce Zjišťování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti absolventů VŠSS Havířov dosud neprovedla konkrétní průzkum zaměstnanosti svých absolventů. Průzkum, jak jsou absolventi zaměstnáni, chceme oproti původním předpokladům realizovat v 2. pololetí roku Tento odstup od absolutoria jsme zvolili záměrně z toho důvodu, že mnozí absolventi, zejména z prezenční formy studia, využívají dobu po ukončení studia k různým studijním a pracovním 15

16 aktivitám. Dalším důvodem, proč budeme průzkum zaměstnanosti absolventů provádět až v roce 2015, je skutečnost, že chceme obsáhnout nejen absolventy, kteří nastoupili ihned do praxe, ale také absolventy, kteří pokračovali ve studiu navazujících magisterských studijních programů na jiných vysokých školách. Očekáváme, že takto uskutečněný průzkum nám poskytne reprezentativní výsledky. Vzhledem k tomu, že většina studentů naší vysoké školy, zejména v kombinované formě studia, pracuje v oblasti veřejné správy a sociálních služeb, zaměřili jsme se právě na tyto oblasti. V letech jsme řešili projekty CZ.1.07/3.2.07/ Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí, jimi zřizovaných institucí a úřadů práce CZ.1.07/3.2.07/ Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí, v rámci kterých jsme vytvořili dva systémy: Spolupráce ve vzdělávání. Síť sociálních partnerů. V rámci obou projektů byla ustavena společná koordinační rada, která se bude zabývat potřebami na vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a pracovníků v sociálních službách. Jelikož mnoho studentů v kombinované formě studia pracuje právě v těchto oblastech, budou výsledky jednání použitelné také při uskutečňování změn obsahové náplně jednotlivých předmětů tak, aby absolventi nacházeli uplatnění na trhu práce a byli lépe zaměstnatelní. Složení koordinační rady je v současné době následující: Předseda KR Ředitel VŠSS, ICV Havířov Členové KR Rektor VŠSS Havířov Prorektorka VŠSS Havířov Ředitel ICV Havířov Tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku Tajemník Magistrátu města Havířova Tajemnice Městského úřadu Orlová Tajemník Městského úřadu Studénka Ředitelka Slezské diakonie Český Těšín Ředitel Sociálních služeb města Havířova Ing. Václav Bezecný doc. Ing. Josef Fiala, CSc. doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. Ing. Vojtěch Beck Mgr. Ing. Petr Menšík Ing. Milan Menšík Mgr. Dana Tichá Mgr. Jiří Moskala, MPA Mgr. Zuzana Filípková, Ph.D. Ing. Milan Černý V roce 2014 se uskutečnilo jedno pracovní setkání koordinační rady. 5.4 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli Kromě příkladu koordinační rady uvedeného v předchozím bodě spolupracujeme s budoucími zaměstnavateli našich absolventů také těmito způsoby: podíl na výuce (viz kapitola 11), spolupráce při vedení a oponování bakalářských prací, účast ve zkušebních komisích při státních závěrečných zkouškách. 16

17 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium na VŠSS Havířov Pravidla přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2014/2015 včetně termínů pro podávání přihlášek a termínů vlastních přijímacích zkoušek byla v souladu se zákonem o vysokých školách zveřejněna již v říjnu Pravidla přijímacího řízení projednala a schválila Správní rada VŠSS Havířov. Přijímací zkouška nebyla na rozdíl od předchozích akademických roků realizována. Uchazeči byli ke studiu přijímáni na základě podané přihlášky a doložení požadované dokumentace. Celkem bylo ke studiu pro akademický rok 2014/2015 podáno 105 přihlášek v této struktuře: Studijní obor Forma studia Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných Veřejná ekonomika a správa kombinovaná Management v sociální sféře kombinovaná Veřejná ekonomika a správa prezenční Management v sociální sféře prezenční Celkem Přijato ke studiu bylo 94 uchazečů, přičemž 76 uchazečů se do studia zapsalo. U jednotlivých položek tabulky došlo v porovnání s rokem 2013 k poklesu: bylo podáno o 21,05 % přihlášek méně, bylo přijato o 1,05 % uchazečů o studium méně, ke studiu se zapsalo o 3,80 % studentů méně. Viz tabulka 6.1 v Příloze č Charakter přijímacích zkoušek Přijímací zkoušky nebyly na rozdíl od předchozích akademických roků realizovány. Uchazeči byli ke studiu přijímáni na základě podané přihlášky a doložení požadované dokumentace. 6.3 Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia Jelikož Vysoká škola sociálně správní, Havířov nemá akreditovány žádné navazující magisterské a doktorské studijní programy, nemohli se k jejich studiu zapsat studenti, kteří předchozí studium absolvovali na jiné vysoké škole. 6.4 Spolupráce se středními školami VŠSS Havířov rozesílá na vybrané střední školy v regionu informační letáček o možnosti studia na naší vysoké škole. Rovněž jsme vybrané střední školy oslovili s nabídkou účasti našich zástupců na besedě se studenty, ale tato nabídka nebyla středními školami využita. V roce 2014 navštívili naši vysokou školu žáci Střední školy, Havířov Prostřední Suchá. Stejně jako v předchozích letech byli seznámeni se základními informacemi o vysokoškolském studiu, s profilem 17

18 absolventů akreditovaných bakalářských studijních oborů a prohlédli si prostory školy včetně Auly, počítačových učeben a knihovny. 18

19 7 Akademičtí pracovníci 7.1 Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků Výuku rozhodujících předmětů na VŠSS zajišťovali profesoři, docenti nebo odborní asistenti s perspektivou brzkého zahájení habilitačního řízení. Konkrétně se jednalo o předměty Mikroekonomie, Makroekonomie (prof. PhDr. František Varadzin, CSc.), Evropská integrace, Hospodářská politika a Projektový management (Ing. Jan Nevima, Ph.D.), Hospodářská politika EU (doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.), Regionální ekonomika a politika (prof. Ing. Jiří Kern, CSc.), Ekonomika sociálních služeb (Ing. Renáta Halásková, Ph.D.), Sociální politika a Sociální poradenství (PhDr. Viera Vavrečková, PhD.), Politika zaměstnanosti (Ing. Jiří Balcar, Ph.D.), Psychologie a sociologie, Etika (prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.), Management, Krizové řízení (doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.), Kvantitativní metody 1, Kvantitativní metody 2 (doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.), Právo (doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.), Informatika, Informační systémy ve veřejné správě, Manažerské informační systémy (doc. Ing. Josef Fiala, CSc.), Ekonomika municipalit, Veřejná ekonomie, Daně a daňová politika a Veřejné finance (Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.), Ekonomika veřejného sektoru (Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D., Ing. Vojtěch Beck). Na výuce se podíleli také pedagogové, kteří se vyučované problematice věnují dlouhodobě a řadí se v ní k uznávaným odborníkům Peníze, banky a finanční trhy (Ing. Jiří Polách), Veřejná správa, Právo, Správní právo a Právo pro sociální pracovníky (JUDr. Jaromír Richter), Informatika (Ing. Jaroslav Šigut), Právo EU (Mgr. Jan Malchar), Daně a daňová politika (Ing. Anna Kovářová), Personální práce ve veřejné správě a Etika (Mgr. Jiří Moskala, MPA), Marketing ve veřejné správě (PhDr. Jana Sobčíková), Sociální práce (Mgr. Bohuslava Durčáková). Výuky cizích jazyků, na kterou klademe veliký důraz, zajišťují zkušení pedagogové doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc. (ruština), PhDr. Julie Švábová (angličtina), PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D. (němčina), Mgr. Janusz Karpeta (angličtina), Mgr. Václav Kubečka (ruština, němčina), Mgr. Olga Sztwiertniová (němčina, ruština), Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D. (ruština). Viz tabulka 7.1 v Příloze č Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Viz tabulka 7.2 v Příloze č Akademičtí pracovníci podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Na VŠSS Havířov působili v roce profesoři, přičemž k byl 1 zaměstnán v plném pracovním poměru, 5 docentů, z toho k byli 3 v plném pracovním poměru. Celkem působilo na VŠSS k v plném pracovním poměru 14 pedagogů. Viz tabulka 7.3 v Příloze č Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím Na Vysoké škole sociálně správní, Havířov nepracuje žádný akademický pracovník s cizím státním občanstvím. 19

20 7.5 Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2014 V roce 2014 nebyl žádný z akademických pracovníků VŠSS Havířov jmenován profesorem nebo docentem. 7.6 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠSS Havířov V roce 2014 jsme v rámci dalšího vzdělávání akademických pracovníků nerealizovali žádné kurzy. 7.7 Kariérní řád a motivační nástroje Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. nemá zpracován klasický kariérní řád. Na základě závěrů hodnocení VŠSS, ICV Havířov, které v dubnu 2014 provedla Akreditační komise, byly v květnu 2015 vydány dvě směrnice, které se k této problematice váží: Směrnice ředitele č. 1/2014 Motivační systém akademických pracovníků, která konkretizuje ustanovení Vnitřního mzdového předpisu a nastavuje oblasti, aktivity a maximální finanční částky, které mohou být za mimořádné pracovní výsledky nebo významný přínos pro rozvoj VŠSS formou odměny vyplaceny. Směrnice rektora č. 2/2014 Zásady pro vypracování individuálního plánu kvalifikačního růstu, která formalizuje postup při zpracování a hodnocení plnění individuálního plánu kvalifikačního růstu pracovníka VŠSS Havířov. 20

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Havířov červen 2012 2 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Havířov červen 2013 2 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2015

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Havířov květen 2016 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně správní,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více