Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc

2 1. Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název vysoké školy Organizační schéma vysoké školy Orgány vysoké školy Zakladatel Správní rada Dozorčí rada Ředitel Náměstek ředitele Rektor Prorektoři Úsekoví manažeři Manažeři ústavů a kabinetů Akademický senát Akademická rada Disciplinární komise Rada studijního programu Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol Vize a mise MVŠO Změny vnitřních předpisů na MVŠO v roce Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Kreditní systém studia na MVŠO Další vzdělávací aktivity realizované MVŠO Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti samoplátci Studenti ve věku nad 30 let Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů Spolupráce s absolventy Zájem o studium Zájem o studium na vysoké škole Organizace přijímacích zkoušek na MVŠO

3 6.3. Spolupráce se středními školami Akademičtí pracovníci Akademičtí pracovníci -přepočtené počty Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Kariérní růst akademických pracovníků Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném roce Stipendijní programy MVŠO Poradenské služby poskytované na MVŠO a přístup ke studentům se specifickými potřebami Podpora nadaných studentů Ubytovací a stravovací služby vysoké školy Infrastruktura Fondy knihoven Informační a komunikační infrastruktura Celoživotní vzdělávání Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace Vědecké konference (spolu)pořádané MVŠO Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe Příjmy z aktivit ve vědě výzkumu a inovacích Působení MVŠO v rámci regionu Internacionalizace Strategie pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Finanční kontrola v roce 2012 na MVŠO Certifikát ISO 9001: Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Členství Moravské vysoké školy v organizacích a sdruženích

4 15. Rozvoj vysoké školy Závěr Přílohy

5 1. Úvod Moravská vysoká škola Olomouc se, i přes ne dlouho historii, postupně stává respektovanou institucí v rámci Olomouckého kraje. Pro většinu obyvatel Olomouce a okolí přestává mýt Moravský vysoká škola Olomouc pojmem neznámým. Se zvyšujícími se nároky se zvyšuje i prestiž školy. Po zadání hesla MVSO do vyhledávače Google tento za 0,21 sekundy nalezl odkazů. V uplynulém roce MVŠO pokračovala v plnění vytyčených cílů. Došlo ke stabilizaci pracovního kolektivu s důrazem na interní zaměstnance. Vysoká škola se stala důležitým článkem v rámci Inovačních procesů v rámci Olomouckého kraje, prohloubila mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě zkvalitňováním studijního procesu přispěla k vyšší uplatnitelnosti svých absolventů na trhu práce. 2. Základní údaje o vysoké škole Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. je podle 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu a absolventům uděluje akademický titul bakalář ve zkratce Bc., uváděné před jménem Úplný název vysoké školy Úplný název soukromé vysoké školy: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Používaná zkratka: MVŠO Adresa: Olomouc, Jeremenkova 42 Tel: Fax: http: Obecně prospěšná společnost Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. byla založena zakládací listinou ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Organizační schéma vysoké školy V roce 2012 byla organizační struktura MVŠO dvakrát aktualizována. Důvodem těchto aktualizací byly změny na úrovni ústavů. V červnu 2012 došlo ke sloučení Ústavu právních nauk a Ústavu společenských věd v Ústav společenských a právních věd. V říjnu 2012 pak došlo ke spojení Ústavu exaktních věd a ústavu informatiky v Ústav informatiky a aplikované matematiky. Ke změnám, respektive slučování ústavů, vedl 5

6 vedení školy především důraz na vyšší efektivitu práce akcentující synergické efekty disciplín garantovaných danými ústavy. Organizační schéma MVŠO platné k ZAKLADATEL ŠKOLY SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA Ředitel Vedení vysoké školy Akademický senát Akademická rada Právník Sekretariát Kolegium rektora Rektor Náměstek Kancléř ředitele Kolegium náměstka ředitele PROREKTOR Prorektor pro pro studijní a a pedagogické zál. zál. Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj Prorektor PROREKTOR pro vnější pro vnější vztahy vztahy Kvestor Personalista Představitel pro kvalitu PR Manažer Studijní oddělení Rada st. programu Knihovna / studovna Oddělení zahraničních vztahů Ekonomické oddělení Oddělení služeb Osobní oddělení Odd. vnitřních vztahů Odd pro integrovaný systém řízení Oddělení PR a marketingu Disciplinární komise Rada ústavů Ústav ekonomie Ústav managementu a marketingu Ústav společenských a právních věd Ústav informatiky a aplikované matematiky Kabinet aplikované lingvistiky Kabinet profesní přípravy 6

7 Vedení školy: Ředitel: Rektor: Náměstek ředitele: Prorektoři: Kvestor: Personalista: Představitel pro kvalitu: PR manažer: RNDr. Josef Tesařík do 08/12 Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.; od 09/12 Ing. Michal Menšík, Ph.D. Mgr. Vladimíra Sedláčková do 09/12 Ing. Michal Menšík, Ph.D. do konce roku 2012 pozice neobsazena Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. PhDr. Ladislav Chvátal, Ph.D. Ing. Martina Buráňová Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. Martin Fink Mgr. Monika Mackovíková 2.3. Orgány vysoké školy Zakladatel Zakladatelem vysoké školy je obchodní společnost Regionální centrum Olomouc s.r.o. se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 1211/40B, PSČ , IČ , zapsaná dne pod spisovou značkou C do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě Správní rada Aktuální složení správní rady k datu : Bc. Josef Tesařík, MBA - předseda JUDr. Vlastislav Lexa - místopředseda Bc. Eva Kubelková V roce 2012 nedošlo k žádným změnám ve složení správní rady MVŠO Dozorčí rada Dozorčí rada MVŠO pracovala v roce 2012 v nezměněném složení. Aktuální složení dozorčí rady k datu : PaedDr. Olga Němcová, MBA předsedkyně Ing. Ludmila Horsáková místopředsedkyně RNDr. Jiří Vaněček, MBA 7

8 Ředitel Ředitel je statutární orgán vysoké školy. Ředitel řídí a odpovídá za veškerou činnost vysoké školy. Tuto funkci vykonává RNDr. Josef Tesařík Náměstek ředitele Náměstek odpovídá za hospodaření a správu vysoké školy v rozsahu oprávnění stanoveného Zakládací listinou, Statutem, Organizačním řádem a pověřením vydaným ředitelem. Tuto funkci vykonává Mgr. Vladimíra Sedláčková Rektor Rektor zodpovídá za akademické činnosti vysoké školy v rozsahu oprávnění stanoveného Zakládací listinou, Statutem vysoké školy, Organizačním řádem MVŠO a pověřením vydaným ředitelem. Tuto funkci vykonává od září 2012 Ing. Michal Menšík, Ph.D Prorektoři Prorektoři zastupují rektora ve stanovených úsecích činnosti vysoké školy. Prorektor vnější vztahy: PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj: Ing. Michal Menšík, Ph.D. (do září 2012, poté pozice neobsazena) Prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti, zástupkyně rektora: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková Úsekoví manažeři Úsekoví manažeři zastupují náměstka ředitele ve stanovených úsecích hospodaření a správy vysoké školy. Kvestor: Personalista: Představitel pro kvalitu: PR manažer: Ing. Martina Buráňová Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. Martin Fink Mgr. Monika Mackovíková 8

9 Manažeři ústavů a kabinetů Manažeři ústavů a kabinetů odpovídají za činnosti, hospodaření a správu ústavu či kabinetu, pro který jsou manažerem ústavu či manažerem kabinetu jmenováni. Ústavy a kabinety na MVŠO: a. Ústav ekonomie: Ing. Ivana Valentová b. Ústav managementu a marketingu: Mgr. Daniela Navrátilová c. Ústav informatiky a aplikované matematiky: Mgr. Veronika Kainzová, Ph.D. d. Ústav společenských a právních věd: PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. e. Kabinet aplikované lingvistiky: Mgr. et Bc. Irena Kovačičinová f. Kabinet profesní přípravy: PhDr. Dana Pokorná, Ph.D Akademický senát Ve dnech se konaly volby do Akademického senátu pro období Počet platných hlasovacích lístků byl 116, žádný odevzdaný hlasovací lístek nebyl neplatný. Členy akademického senátu byli zvoleni, pro období : Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad zaměstnanců: Mgr. Jitka LIDAŘÍKOVÁ PhDr. Jan LAVRINČÍK, DiS. PhDr. Jan ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Ph.D. Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad studentů: Michal JAROŇ Petra HORÁKOVÁ Jana PODLAHOVÁ Akademická rada Akademická rada je odborně-tvůrčí orgán školy a poradní orgán rektora. Akademická rada projednává zásadní otázky odborné profilace vysoké školy. Je tvořena významnými zástupci spolupracujících vysokých škol, vědeckých pracovišť, města, regionu a praxe. Složení Akademické rady: prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc. prof. Ing. Bedřich DUCHOŇ, CSc. prof. RNDr. Lubomír DVOŘÁK, CSc. 9

10 doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc. prof. Ing. František KOVÁŘ, CSc. prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc. prof. Ing. Zbyněk PITRA, DrSc. doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. prof. Dr. Ing Miroslav POKORNÝ prof. RNDr. Václav SNÁŠEL, CSc. doc. MUDr. Pavel STEJSKAL, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. prof. RNDr. Juraj ŠEVČÍK, Ph.D. prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. Ing. Štěpán URBANEC, CSc Disciplinární komise Členy disciplinární komise vysoké školy a jejího předsedu se souhlasem akademického senátu jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů vysoké školy a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. Složení disciplinární komise k datu : Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D. - předsedkyně Ing. Ladislav CHMELA Jana SVRČINOVÁ Roman ŘEHOŘEK Ve sledovaném období došlo v 7 případech k zaviněnému porušení povinností stanovených Studijním a zkušebním řádem MVŠO (čl. 20, odst. 3). Disciplinární komise disciplinární přestupky projednala a předložila rektoru školy Návrhy na uložení sankce čtyřikrát podmíněné vyloučení ze studia, 3x napomenutí. Rektor školy o předložených návrzích rozhodl v souladu s Disciplinárním řádem MVŠO a výsledky disciplinárního řízení Rada studijního programu Rada studijního programu je orgán jmenovaný rektorem, tvořený profesory a docenty působícími na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. Má významnou funkci v procesu definování a uskutečňování koncepce studijních programů, sledování a hodnocení studia a přípravy státních závěrečných zkoušek. 10

11 Složení Rady studijního programu: Doc. RNDr Eva GRUBLOVÁ, CSc. Prof. Dr. Ing. Miroslav POKORNÝ Prof. JUDr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. Doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D. Doc. Mgr. Pavel ŠARADÍN, Ph.D. Doc. RNDr. Jiří ZEMAN, CSc. PaedDr. PhDr. Jiří DOSTÁL, Ph.D. Mgr. Daniela NAVRÁTILOVÁ Ing. Jarmila ZIMMERMANNOVÁ, Ph.D Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol Česká konference rektorů: člen Rada vysokých škol: člen Asociace soukromých vysokých škol ČR: člen 2.5. Vize a mise MVŠO Mise Vize a. Vychovávat a rozvíjet manažerské vrstvy regionu s cílem systematické podpory dlouhodobého rozvoje regionu: zajistit transfer odborného ekonomicko-manažerského know-how, vzdělávat a vychovávat manažery z hlediska jejich odborného růstu, osobnostních profilů a hodnotových rámců, vést studenty a partnery z praxe k zodpovědnosti za své aktivity a trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti (rodina, město, region, ). b. Aktivně se účastnit inovačních procesů v rámci regionu, ČR a EU: získávat a vědecko-výzkumně rozvíjet specifické inovační know-how, budovat mosty mezi vědou, výzkumem a tržním prostředím, zaměřit se především na malé, střední podniky a veřejnou správu. c. Přispívat k hledání místa a ukotvenosti regionu a jeho občanů v globálním světě. a. Realizovat evropskou vysokou školu, která má svůj základ v regionu, ale aktivně se účastní evropské dělby práce. b. Dosáhnout akademické úrovně v provázanosti Bc. Mgr. Ph.D. c. Aktivně podporovat a realizovat inovační procesy. 11

12 d. Mnohovrstevně zapojit školu do života regionu a region zapojit do života školy. e. Vytvářet partnerské vztahy s vysokými školami, firemním, neziskovým a veřejným sektorem. V každé etapě rozvoje školy budou řešeny všechny cíle současně, průřezově a budou hledány jejich synergické efekty. Odborné zaměření MVŠO a. Ekonomika, management a informačně komunikační technologie jako nezbytná gramotnost absolventa VŠ pro 21. století. b. Postupnou profilací a akreditací těchto oborů prostřednictvím technologických specializací vytvářet mezioborová studia v oblastech. Energetika. Provozování, správa a transfer majetku. Správa technických a technologických zařízení (různých úrovní). c. Důraz na aplikovatelost odbornosti školy v tržním prostředí. Celkové směřování školy je k excelenci zaměřené na specializovaná mezioborová studia uplatnitelná v tržním prostředí. V návaznosti na výše uvedené provedla MVŠO aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2012, která obsahuje programové cíle a priority rozvoje pro rok 2012 v členění dle hlavních oblastí činností školy: 1. Kvalita a relevance Oblast řízení a rozvoje vysoké školy, studijní a pedagogický proces, výzkumná a vývojová činnost 2. Otevřenost, partnerství a spolupráce Oblast vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce 3. Efektivita a financování Oblast financování a materiálního zázemí školy 2.6. Změny vnitřních předpisů na MVŠO v roce 2012 V rámci běžného provozu školy, v závislosti na požadavcích zákazníků (studentů), zainteresovaných stran, legislativy a s ohledem na požadavky normy ISO 9001 byla provedena komplexní inventura stávajících předpisů (řídicí dokumentace) a její vazby na vykonávané činnosti. Garanti jednotlivých procesů, stejně jako všichni zaměstnanci MVŠO byli seznámeni s novými kompetencemi v souvislosti s provedenými změnami. Aktualizovány a revidovány byly mimo jiné tyto dokumenty: Organizační řád a schéma Dlouhodobý záměr (aktualizace) Studijní a zkušební řád Stipendijní řád Směrnice k vnitřní komunikaci 12

13 Kodex firemní kultura Dokumenty vztahující se k pracovně právní problematice Dokumenty s přímou vazbou na požadavky normy ISO 9001 (Příručka kvality, Identifikace procesů, S měrnice pro řízení neshodného produktu) 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1. Akreditované studijní programy MVŠO má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management v těchto oborech: 6208R086 Podniková ekonomika a management 6208R131 Management a ekonomika ve veřejném sektoru 6209R027 Podnikové informační systémy Studijní program bakalářského stupně si studenti mohou zvolit jak ve formě prezenční tak kombinované. Počty akreditovaných studijních programů v roce 2012 jsou k dispozici v následující tabulce. Tabulka 3.1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů Akreditované studijní programy (počty) KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium ekonomie 62,65 1 1/0 2/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 CELKEM obory z oblasti psychologie 77 13

14 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Fakulta 2 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62,65 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 1 1/0 2/0 MVŠO nerealizuje studijní programy akreditované v cizím jazyce ani společné studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou či vyšší odbornou školou. Z tohoto důvodu nejsou doporučené body osnovy (3b 3e včetně příslušných tabulek) ve výroční zprávě uváděny Kreditní systém studia na MVŠO. Studium na MVŠO je realizováno kreditní formou, a to prostřednictvím systému studijní agendy IS/STAG. Každý předmět uvedený ve studijním programu je ohodnocen podle Evropského kreditního systému/europa Transfer Credits System (dále jen ECTS ) určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tentýž předmět má stejné kreditní ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním předmětu. Všichni absolventi v roce 2012 obdrželi dodatek k diplomu, a to jak v české, tak anglické mutaci. Koncem roku 2012 získala MVŠO certifikát Diploma Supplement Label (příloha 1) Další vzdělávací aktivity realizované MVŠO V akademickém roku 2011/2012 zahájila Moravská vysoká škola Olomouc výuku certifikovaných kurzů energetického a facility managementu formou volitelných předmětů otevřených pro studenty MVŠO. Kurzy jsou realizovány ve spolupráci se společností Schneider Electric a asociací IFMA CZ (International 14

15 Facility Management Association). Díky těmto úspěšně absolvovaným certifikovaným kurzům studenti zvyšují svoje šance na úspěch na trhu práce. V předmětu Základy energetického managementu se studenti v průběhu semestru seznamovali se základy energetického managementu a dále se rozvíjeli v oblastech ekonomicky a environmentálně šetrné výroby i spotřeby energie a zlepšování účinnosti energetického vybavení budov. Studenti se v rámci výuky zúčastnili exkurzí nebo přednášek expertů ze Schneider Electric. Z celkem 26 úspěšných absolventů předmětu požádalo 22 o certifikát Schneider Electric CZ. Studenti předmětu Facility management se v průběhu semestru seznamovali s pojetím facility managementu, s tím, jak je vnímán v mezinárodním pojetí a podle evropských norem. Předmět se zaměřil zejména na vztahy mezi interním a externím facility manažerem a praktické řešení zajištění podpůrných procesů v rámci podniku. Úspěšní absolventi předmětu získali certifikát garantovaný IFMA CZ. Z celkem 18 úspěšných absolventů kurzu Základy facility managementu požádalo 11 o certifikát IFMA.CZ. Vyžádané přednášky V roce 2012 probíhaly na MVŠO další vyžádané přednášky, jejichž cílem bylo seznámit studenty s aktuálními tématy z oblasti ekonomiky a managementu (např. viz tabulka). Přednášející Téma Datum Michael Rostock Poplar Investor Alchymie podnikání Ing. David Vrba Ředitel 3M Je inovace náhoda? Ing. Libor Suchánek Ředitel a majitel Sulko s.r.o. Člověk a firma Roman Kamler Majitel Tilak a.s. Z horolezce podnikatelem Dne proběhl na půdě MVŠO tradiční workshop pořádaný pod záštitou Ústavu ekonomie Aktuální ekonomické otázky Mezi vystupujícími byli: Ing. Karel Korba, vedoucí oddělení Analýzy daňové politiky Ministerstva financí ČR, který představil příspěvek o reformách daní v České republice, Ing. Pavel Prudký, ředitel Finančního úřadu v Olomouci, který hovořil o novinkách v oblasti daňových přiznání, doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., který pojednal o významu monetární politiky na ekonomiku a Ing. Michal Krajňák, který představil svůj výzkum z oblasti daně z přidané hodnoty. 15

16 Dne se uskutečnil pro studenty 3. ročníku prezenčního studia workshop Hledám si práci?!, který proběhl v rámci projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Workshop byl zaměřen aktuální témata budoucích absolventů, kteří se chtějí ihned po studiu uplatnit na trhu práce. Spolu s personalisty dvou firem byla diskutována např. tato témata: Jak psát životopis nebo jak se připravit na přijímací pohovor. Workshopu se zúčastnilo 25 studentů. 4. Studenti 4.1. Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka 4.1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM ekonomie 62, /0 667/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Fakulta 2 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky

17 zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62,65 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM /0 667/0 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční 4.2. Studenti samoplátci Tabulka 4.4 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Studenti - samoplátci** (počty) Bakalářské studium 17 Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM ekonomie 62, /0 667/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75

18 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Fakulta 2 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62,65 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM /0 667/0 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční **Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost Studenti ve věku nad 30 let Tabulka 4.5 Studenti ve věku nad 30 let Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium CELKEM P K/D P K/D P K/D Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky

19 technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, /0 152/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Fakulta 2 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62,65 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 0 152/0 152/0 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční 19

20 4.4. Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka 4.6 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM ekonomie 62, /0 153/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 77 76/0 153/ Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti. Počátkem akademického roku 2012/2013 proběhl pod záštitou Kabinetu profesní přípravy Propedeutický seminář pro studenty prvního ročníku. Jeho hlavním cílem bylo studenty seznámit se školou, s akademickým prostředím a tím přispět ke snadnější adaptaci studentů na nové prostředí, tím pádem k eliminaci studijních neúspěchů především v počátcích studia. Dalšími metodami snižování neúspěšnosti při studiu bylo v období přípravného týdne Repetitorium z matematiky, v rámci kterého jsou opakovány znalosti i na úrovni středoškolského studia. Zároveň došlo ke zkvalitnění procesu rozřazování studentů do skupin pro výuku anglického jazyka tak, aby byl každý student přiřazen do té skupiny, která nejlépe vyhovuje jeho dosavadním znalostem. Obě tyto aktivity přispívají pozitivně k lepšímu zvládání studijních povinností. V neposlední řadě bylo zavedeno průběžné testování znalostí studentů ve většině profilových předmětů, které poskytuje zpětnou vazbu jak studentům, tak vyučujícím. 20

21 5. Absolventi 5.1. Absolventi akreditovaných studijních programů V roce 2012 absolvovala studium na MVŠO v pořadí pátá skupina absolventů v bakalářském stupni. Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky proběhly ve dvou termínech (červen a září 2012). V následujících tabulkách uvádíme výsledky státních závěrečných zkoušek v roce Vyhodnocení státních závěrečných zkoušek červen 2012 Absolvoval Obor Absolvoval Neabsolvoval Celkem s vyznamenáním PEM ,4 % 99 MEVS ,6 % 43 PIS % 10 Celkem ,5 % 152 Graf celkových výsledků SZZ červen 2012 Celkový výsledek SZZ červen 2011/ ,5% 2,6% Absolvoval s vyznamenáním PEM- Podniková ekonomika a management MEVS- Management a ekonomika ve veřejném sektoru PIS - Podnikové informační systémy 61,8% Absolvoval Neabsolvoval 21

22 Vyhodnocení státních závěrečných zkoušek září 2012 Obor Absolvoval s vyznamenáním Absolvoval Neabsolvoval Celkem PEM % 59 MEVS ,7 % 28 PIS % 3 Celkem ,6 % 90 Graf celkových výsledků SZZ září 2012 Celkový výsledek SZZ září 2011/ ,6% 74,4% Absolvoval Neabsolvoval PEM- Podniková ekonomika a management MEVS- Management a ekonomika ve veřejném sektoru PIS - Podnikové informační systémy Tabulka 5.1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM ekonomie 62, /0 166/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 22

23 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 73 93/0 166/0 % absolventů bakalářských studijních programů zapsaných v daném roce do navazujícího magisterského studia na téže vysoké škole 0% 5.2. Spolupráce s absolventy Spolupráce s absolventy je realizována v několika rovinách, jednou z nich je předávání zkušeností absolventů studentům. V květnu 2012 se uskutečnilo setkání pěti absolventů MVŠO se studenty. Cílem akce bylo předat studentům vhled do možných životních cest, kterými se již brzy po studiu mohou vydat. Studenti se dozvěděli o osobních zkušenostech s výhodami a nevýhodami studia při práci, jazykových kurzů, jednání některých zaměstnavatelů, pracovních cestovních agentur, o zkušenostech z procesu hledání práce a pokusu o vstup do světa podnikání. Vzhledem k celkové blízkosti a podobnosti studentů a absolventů vznikla uvolněná a neformální atmosféra, která napomohla velké četnosti dotazů z řad studentů. Oběma stranami byl workshop hodnocen jako velmi užitečný a příjemný a jistě bude v příštím akademickém roce znovu připraven. 6. Zájem o studium 6.1. Zájem o studium na vysoké škole Zájem o studium na Moravské vysoké škole Olomouc se v posledních několika letech, i přes klesající demografickou křivku, se ustálil na obdobných hodnotách. Patrný je pokles zájmu o kombinovanou formu studia, což je pravděpodobně zapříčiněno jistou saturací trhu. 23

24 Tabulka 6.1 Zájem o studium na vysoké škole Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zemědíl.-les. A vetře. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41, ,67,71-73 Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 68 74,75 77 Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu 24

25 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

26 6.2. Organizace přijímacích zkoušek na MVŠO Příjímací zkoušky na MVŠO jsou, obdobně jako v letech minulých, realizovány vlastními zdroji školy. V rámci přijímacího řízení jsou hodnoceny následující oblasti: studijní výsledky ze střední školy (prospěch ve všech ročnících a u maturity), zhodnocení motivačního dopisu, zhodnocení ústního pohovoru. Samotné přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru, jeho cílem je jednak ověřit studentovu motivaci ke studiu, jednak jeho přehled a znalosti v těchto oblastech: všeobecný přehled jazykové znalosti ekonomika a management počítačová gramotnost Informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na webových stránkách školy, bližší informace organizačního charakteru pak poskytuje studijní oddělení MVŠO Spolupráce se středními školami V minulém roce MVŠO navázala na úspěšnou spolupráci s vybranými středními školami v Olomouckém kraji. Na setkání se studenty těchto škol, byla představena MVŠO, její studijní obory, postavení v rámci regionu a její směřování, coby inovačního prostředníka mezi výzkumem a aplikační sférou. Po každém setkání byl vyhrazen čas pro diskusi a dotazy studentů. Od března do května 2012 proběhla soutěž pro studenty středních škol s názvem V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!, kterou pořádala společně s partnery Moravská vysoká škola Olomouc. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, garantem soutěže bylo sdružení OK4Inovace. Esejistická soutěž je určena pro dvou až tříčlenné týmy studentů 1. až 4. ročníků středních škol v Olomouckém kraji, které budou zpracovávat eseje na jedno z pěti soutěžních témat. Ve svých pracích se zamýšleli nad budoucností mladých v Olomouckém kraji, rolí našeho kraje v Evropě, hospodářským rozvojem kraje, popř. uvažovali o využití informačních a komunikačních technologií pro rozvoj kraje nebo energetické soběstačnosti kraje. Partnery soutěže a garanty jednotlivých témat byly Olomoucký kraj, OK4EU, OK4Inovace, TESCO SW, Schneider Electric a Česká rada pro šetrné budovy, mediálními partnery pak Deníky Olomouckého kraje a Rádio Haná. Vítězné týmy obdržely hodnotné ceny, jako např. mobilní telefony, fotoaparáty, stáž do sídla společnosti Schneider Electric v Paříži, exkurzi do významných šetrných budov v Praze, studijní stipendia na MVŠO atd. 26

27 7. Akademičtí pracovníci V uplynulé fázi rozvoje školy vykazovala struktura pracovního kolektivu pozitivní trend v rostoucím podílu interních akademických pracovníků na struktuře pracovního kolektivu, což bylo vnímáno především jako projev procesu vytváření, stabilizace a profesionalizace pracovního kolektivu v tomto regionu. Vnitřní stabilita odborných pracovišť umožňuje rozvoj externí spolupráce na realizaci projektů a výuky. K externí spolupráci jsou přizvávání především významní odborníci z praxe a odborní garanti spolupracujících vysokých škol. Vývoj struktury pracovníků MVŠO od založení školy: akademičtí pracovníci - pracovní poměr akademičtí pracovníci/vyučující - externí administrativně-organizační pracovníci 7.1. Akademičtí pracovníci -přepočtené počty Tabulka 7.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**) Moravská vysoká škola, o.p.s. Akademičtí pracovníci CELKEM CELKEM Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři Vědečtí pracovníci*** MVŠO 35,7 2,6 2 27,1 4 CELKEM 35,7 2,6 2 27,1 4 35,7 27

28 7.2. Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Tabulka 7.2 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob) Akademičtí pracovníci Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři Vědečtí pracovníci*** CELKEM CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy do 29 let let let let let nad 70 let 2 2 CELKEM Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 28

29 7.3. Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Tabulka 7.3 Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Akademičtí pracovníci CELKEM MVŠO Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní do 0, do 0, do 0, do 1, Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul 7.4. Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím Tabulka 7.4 Akademičtí pracovníci** s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. MVŠO 1 CELKEM 1 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah V roce 2012 nebyl na MVŠO jmenován žádný docent ani profesor Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Ve dnech 24. a se akademičtí pracovníci MVŠO zúčastnili v Sobotíně školení s názvem Nácvik dovedností přípravy a realizace aktivačních metod výuky. Obsahem školení byla následující témata: 29

30 1. Systematický přístup ke vzdělávání (analýza vzdělávacích potřeb, stanovení cílů vzdělávání, plánování vzdělávání a sestavení scénáře, stanovení cílů vzdělávání, plánování a sestavení scénáře, příprava a realizace vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání) 2. Typy učení, deduktivní a induktivní učení, učení ze zkušenosti, Kolbův cyklus 3. Výklad a prezentace tématu struktura tématu, kladení otázek, rétorické triky 4. Moderování diskuse 5. Příprava a realizace případové studie 6. Příprava a realizace simulované situace 7. Řešení problému jako metoda vzdělávání (definice problému, analýza, hledání variant, hodnocení variant, akční plán) Tabulka 7.6 Tab. 7.6: Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků* Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Počet kurzů Počet účastníků Kurzy orientované na pedagogické dovednosti 1 22 Kurzy orientované na obecné dovednosti Kurzy odborné CELKEM Kariérní růst akademických pracovníků Moravská vysoká škola má zpracovány plány osobního rozvoje svých zaměstnanců. Hodnocení pracovníků probíhá na základě vnitřní směrnice. Hodnocení probíhá periodicky a je jedním z podkladů pro tvorbu plánu osobního rozvoje. Hodnocení pracovníků, včetně definování rozvojových a pracovních úkolů na další období se zaměřuje především na následující kritéria: Pro všechny pracovníky: přístup k plnění pracovních úkolů (samostatnost, odpovědnost, zaměření na cíl, ), přístup k týmové spolupráci (sdílení know-how, komunikace a interpersonální vztahy, ), loajalita a zapojení do činnosti školy, vývoj a perspektivy pracovní kariéry zaměstnance. Dále specificky pro akademické pracovníky: pedagogická činnost (rozsah, kvalita, zpětná vazba, ), vědecko-výzkumná činnost (zapojení do projektů, publikační činnost a ostatní vědecké výstupy, ), vývoj akademické kariéry pracovníka. 30

31 8. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 8.1. Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném roce Moravská vysoká škola Olomouc poskytuje studentům stipendia dle platného Stipendijního řádu MVŠO. Jejich přehled a výši obsahují následující tabulky. Tabulka 8.1 Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Účel stipendia Počty studentů Prospěchová stipendia 6 Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 0 Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu 0 Sociální stipendia 9 Na podporu studia v zahraničí 8 Mimořádná stipendia jiná 0 Doktorandská stipendia 0 Ubytovací stipendia 187 CELKEM Stipendijní programy MVŠO Stipendia na MVŠO jsou vyplácena dle Stipendijního řádu Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. Tento je vydán podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů), ve znění pozdějších předpisů, jako vnitřní předpis Moravské vysoké školy Olomouc. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí vysoká škola z vlastních prostředků vytvořených zejména dary, příspěvky, dotacemi, granty a z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle 40 odst. 2 zákona. Vysoká škola může studentovi přiznat: prospěchové stipendium podle 91 odst. 1 zákona, mimořádné stipendium podle 91 odst. 1 zákona, ubytovací stipendium podle 91 odst. 2 písm. d) zákona, 31

32 sociální stipendium podle 91 odst. 3 zákona. V roce 2012 byla studentům přiznávána především stipendia sociální a ubytovací. Od akademického roku 2012/2013 nově zavedla Moravská vysoká škola Olomouc systém prospěchových stipendií. Prospěchové stipendium lze udělit studentům splňujícím následující podmínky: vážený studijní průměr za předchozí akademický rok nepřevyšuje 1,40 student neobdržel ze žádné zkoušky horší hodnocení než 1 nebo 2. Konkrétní výše stipendia bude určena na základě počtu studentů, kteří v AR 2012/2013 splní podmínky pro přidělení stipendia. Celková výše rozdělované částky schválená vedením MVŠO činí ,- Kč Poradenské služby poskytované na MVŠO a přístup ke studentům se specifickými potřebami. Pro poradenskou činnost nemá MVŠO zřízen samostatný specializovaný útvar. Díky klientskému přístupu, se mohou studenti kdykoli obrátit s žádostí o radu na své pedagogy či přímo na členy vedení. Obdobná je i situace v přístupu ke studentům se specifickými potřebami. V minulém roce na MVŠO studoval jeden student se zrakovým postižením, kterému byla poskytována nadstandardní péče v přístupu všech zaměstnanců školy (úprava velikosti písma studijních materiálů, lhůty pro vypracování seminárních prací apod.). Praxe pro tohoto studenta, s ohledem na jeho specifika v percepční oblasti, byla konzultována s odborníky z Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Podpora nadaných studentů Mimořádně nadaní studenti jsou na MVŠO podporováni několika způsoby. V první řadě mají možnost zapojit se do chodu školy jako pomocné vědecké síly. Toto zapojení studentům skýtá možnost rozvinout své nabyté vědomosti a dovednosti v plné míře. Studenti jsou také podporováni v prezentaci výsledků své práce na úrovni studentských konferencí a soutěží, či vědeckých konferencí pořádaných MVŠO. Dále se nadaní studenti podíleli na prezentaci MVŠO na vybraných středních školách v kraji, taktéž školu reprezentovali na veletrhu Gaudeamus. Od loňského roku mají pak studenti možnost účastnit se mobilit v rámci programu Erasmus. Těm nejnadanějším studentům pak MVŠO zprostředkovává odborné praxe a stáže u spolupracujících partnerů v regionu, s možností získat u těchto partnerů dlouhodobou stáž, či zaměstnání Ubytovací a stravovací služby vysoké školy MVŠO stejně jako v roce předchozím neměla k dispozici vlastní ubytovací ani stravovací kapacitu. Vysoká škola je však připravena studentům poradit, či zprostředkovat náhradní řešení. Vzhledem k tomu, že je 32

33 Olomouc univerzitním městem, je nabídka alternativ poměrně široká. Změna v této oblasti by měla nastat s přesunem vysoké školy do nově budovaného kampusu. 9. Infrastruktura 9.1. Fondy knihoven Knihovna MVŠO vznikla v roce 2005 a rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne byla zařazena mezi veřejné knihovny. Nachází se společně se studovnou v jedné z budov školy a je primárně určena studentům a pracovníkům MVŠO. Obsahuje bohatou nabídku publikací, periodik, elektronických zdrojů a databází převážně z oblasti ekonomie, managementu a informačních technologií. Uživatelem knihovny se stává student MVŠO v den zápisu ke studiu anebo zaměstnanec MVŠO dnem nástupu do zaměstnání. Jejím hlavním cílem je podpora výzkumné a vývojové činnosti studentů a pracovníků MVŠO. Knihovní fond je průběžně doplňován v souladu s akreditovaným programem školy a vědecko-výzkumnými záměry MVŠO. Na konci roku 2012 čítal 2672 svazků, včetně cizojazyčných. Tabulka 9.1 Vysokoškolské knihovny Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Počet Přírůstek knihovního fondu za rok 625 Knihovní fond celkem 2672 Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)* V knihovně jsou rovněž zpřístupněny obhájené bakalářské diplomové práce absolventů školy. Dále je k dispozici 15 titulů odebíraných periodik. Elektronický informační fond je přístupný také z vnitřní sítě MVŠO a prostřednictvím Internetu v souladu s licenčními smlouvami. Knihovna vlastní výpůjční SW systém CLAVIUS. Provozní doba knihovny je přizpůsobena nejen studentům prezenčního studia, ale prodlouženou otevírací dobou v pátek vychází vstříc i studentům kombinovaného studia. Provozní doba knihovny MVŠO: Pondělí 7,45-11,30 12,30-15,30 Úterý 7,45-11,30 12,30-15,30 Středa 7,45-11,30 12,30-13,30 Čtvrtek 7,45-11,30 12,30-15,30 Pátek 7,45-11,30 12,30-18,00 33

34 Studenti i zaměstnanci MVŠO mohou také na základě smlouvy o spolupráci využívat knihovní služby Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého v Olomouci, a to přímo přes webové rozhraní školy. Tituly zapůjčené skrze VKOL je možné vyzvednout a vrátit v knihovně MVŠO. Knihovna MVŠO nově poskytuje vazbu bakalářských prací za výhodných cenových podmínek Informační a komunikační infrastruktura Vybavení ICT je na MVŠO na dobré úrovni. Studenti mají k dispozici dvě počítačové učebny, volný přístup k počítačům připojeným k internetu je v prostorách knihovny. Všechny budovy školy, ve kterých probíhá výuka, jsou pokryty wi-fi připojením, ke kterému mají všichni studenti přístupová práva. Škola má k dispozici osm ipadů, které jsou využívány ve výuce. 10. Celoživotní vzdělávání Tabulka 10.1 Tab. 10.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod do 100 hod více do 15 hod Kurzy zájmové do 100 hod ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 více U3V CELKEM obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

35 Tabulka 10.2 Tab. 10.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod do 100 hod více do 15 hod Kurzy zájmové do 100 hod více U3V CELKEM Z toho počet účastníků, jež byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách ekonomie 62, (100%) právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM (100%) 35

36 11. Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Vědecko-výzkumné aktivity jsou jednou z významných aktivit školy. V našich podmínkách je orientujeme na zkvalitňování odborné úrovně vzdělávání a na aplikovaný smluvní výzkum vycházející z potřeb regionu. Odborná orientace výzkumu MVŠO: malé a střední podnikání, inovace, společenská odpovědnost firem. Nedílnou součástí výzkumné a vývojové činnosti je i publikační a tvůrčí činnost akademických pracovníků (příloha 2). V roce 2012 také vyšla další tři čísla vědecko-odborného časopisu EMI (Ekonomika Management -Inovace) publikující původní recenzované vědecké a odborné statě, převážně na základě teoretické a empirické analýzy. EMI je nezávislý vědecko-odborný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií, odborných prací a recenzí z oblasti ekonomie a managementu a příbuzných vědních oborů. Je rovněž odbornou platformou pro publikaci a výměnu zkušeností v oblasti ekonomie, marketingu, financí, práva, matematiky, statistiky, strategického managementu, managementu změn inovací, společenských věd, aplikované lingvistiky a odborné praxe. Redakce akceptuje příspěvky také podnikatelské sféry zaměřené na ekonomiku a řízení v prostředí inovačních procesů globálního světa. Časopis vychází se standardní periodicitou třikrát ročně. Časopis je evidován Ministerstvem kultury České republiky a je archivován Národní knihovnou ČR a má přiděleno ISSN. V následujícím roce se časopis EMI zaměří na publikace odborných statí v anglickém jazyce, přičemž jedno z čísel ročně bude věnováno výhradně anglicky psaným příspěvkům. Tímto krokem se časopis snaží vyjít vstříc stále častějším žádostem zahraničních autorů na publikaci článků. Vybrané články EMI jsou indexovány v databázích Google Scholar, Scirus, DOAJ, WorldCat a Scientific WebPlus. Přestože Moravská vysoká škola Olomouc zaměřena především na ekonomické a manažerské disciplíny, v souvislosti s energetickým managementem rozvíjí výzkum v na jiném poli. Spolupráce Ing. Ladislava Chmely z Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) a Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze na inovaci vynálezu tzv. odvalovacího tekutinového stroje přinesla první výsledky. Dne zapsal Úřad průmyslového vlastnictví ČR do rejstříku užitný vzor číslo s názvem Precesní kapalinová turbína s generátorem. 36