STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo"

Transkript

1 STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení knihoven ČR, zkratka SDRUK (dále jen Sdružení). 4. Sídlem Sdružení je Mariánské náměstí 98/1, Praha 1 Článek II. Účel Sdružení Účelem Sdružení je podpora rozvoje duchovních hodnot a demokracie trvalým uchováváním kulturního bohatství včetně digitálního a zabezpečováním přístupu ke knihovním fondům a dalším informačním zdrojům odborných a vědeckých knihoven. Všechny aktivity Sdružení knihoven nenarušují postavení a funkce členských knihoven a mohou být realizovány i ve spolupráci se zahraničními organizacemi. Článek III. Předmět činnosti Hlavní činností Sdružení je uspokojování a ochrana účelu Sdružení, a to zejména (nikoliv výhradně) příprava a koordinace koncepčních řešení v doplňování, zpracování a zpřístupňování knihovních fondů, kooperativní zajišťování informačních zdrojů, společné poskytování knihovních služeb bez ohledu na jejich charakter či místo realizace, zajišťování jednotného přístupu do informačních zdrojů českých knihoven, hodnocení a výběr vhodných technologií pro knihovnické procesy včetně vývoje metodik jejich aplikace, spolupráce při záchraně knihovních fondů jejich restaurováním, vhodným uchováváním a digitalizací, koordinovaná příprava a sdílení metodik k informačnímu vzdělávání uživatelů, organizace odborných porad, seminářů, školení a konferencí pro knihovny, příprava studijních cest, vydávání odborných publikací. 1. Finanční prostředky získává Sdružení: Článek IV. Zdroje a způsoby použití prostředků Sdružení z členských příspěvků členů, z příjmů z vlastní činnosti, z darů a jiných věnování, z veřejných subvencí, dotací a příspěvků jiných organizací. 2. Prostředky Sdružení lze používat pouze v souladu s účelem Sdružení pro činnost Sdružení včetně správy Sdružení. O konkrétním použití prostředků rozhoduje rada Sdružení. 1

2 Článek V. Členové, orgány Sdružení a vymezení jejich působnosti 1. Členy Sdružení jsou jeho zakladatelé a další právnické osoby, které k jejich písemné žádosti za členy přijala svým usnesením rada Sdružení. Toto členství ve Sdružení zanikne vystoupením člena písemně oznámeným radě Sdružení, a to ke dni členem požadovanému, následuje-li toto datum po dni doručení oznámení o vystoupení, nebo ke dni doručení tohoto oznámení nebo dnem rozhodnutí rady Sdružení o vyloučení člena z důvodů závažného porušování stanov Sdružení. 2. Každý člen má právo: 2.1. Volit a být volen do orgánů Sdružení. Každý člen má právo jednoho hlasu. Do orgánů Sdružení jsou voleni zástupci členů jmenovitě Být informován o pořádání a účastnit se všech akcí pořádaných Sdružením Podávat návrhy a jednat o nich na schůzích orgánů Sdružení Využívat dosažené výsledky společné činnosti ve smyslu předmětu činnosti Sdružení. 3. Každý člen je povinen: 3.1. Dodržovat stanovy Sdružení a řídit se jeho platnými usneseními Usilovat o plnění úkolů Sdružení Zpřístupňovat výsledky své vědecké a odborné činnosti tak, aby z nich měli užitek všichni členové Sdružení Platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši, která je určena rozhodnutím valné hromady. 4. Členství člena přechází na jeho právního nástupce. 5. Za kteréhokoliv člena jedná jeho statutární zástupce, nebo osoba jím zmocněná, nebo zástupce provozovatele jeho knihovny dle 2 zákona č. 257/2001 Sb., nebo vedoucí této knihovny, který řídí její činnost. 6. Provozuje-li právnická osoba několik knihoven ve smyslu 2 písm. a) zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, jedná za tuto právnickou osobu každý zástupce každé knihovny nebo vedoucí této knihovny. Zástupce každé knihovny jedná samostatně a má současně postavení člena Sdružení dle těchto stanov včetně všech práv a povinností člena Sdružení. Článek VI. Orgány Sdružení a vymezení jejich působnosti 1. Statutárním orgánem Sdružení je předseda rady Sdružení. 2

3 2. Valná hromada 2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. Tvoří jej statutární nebo zplnomocnění zástupci členů, a to jeden za každého člena Valná hromada je jediným orgánem, který rozhoduje o účelu Sdružení a způsobu, jak jej naplnit. Je jediným orgánem, který rozhoduje o změnách předmětu činnosti Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů Sdružení. V případě, že na valné hromadě bude přítomna méně než polovina členů Sdružení, jedná valná hromada až s hodinovým odstupem od plánovaného začátku a je usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. Usnesení valné hromady je přijato prostou většinou přítomných Valná hromada se schází nejméně jednou ročně Valná hromada volí členy rady Sdružení Na návrh rady Sdružení nebo kteréhokoli člena mohou členové rozhodnout o navržených záležitostech i bez svolání valné hromady (distanční hlasování), pokud valná hromada takovou záležitost z distančního hlasování nevyloučila. V případě distančního hlasování rada Sdružení zašle všem členům Sdružení návrh s datem, do kterého se má člen vyjádřit. Člen Sdružení hlasuje elektronicky na adresu, kterou určí rada Sdružení. Návrh je přijat, pokud se pro něj ve stanoveném termínu vysloví nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Rada sdružení je povinna stejnou formou potvrdit hlasujícímu členu Sdružení přijetí hlasu a zaslat po skončení hlasování všem členům Sdružení vyrozumění, zda byl návrh přijat, a dále údaje o tom, jak který člen hlasoval, a celkový počet hlasů pro a proti návrhu. 3. Rada Sdružení 3.1. Vedení veškeré činnosti Sdružení náleží radě, kterou tvoří statutární zástupci členů Rada Sdružení je devítičlenná a je volena valnou hromadou. Volební období je čtyřleté Předsedu, místopředsedu a tajemníka volí rada Sdružení na období čtyř let Rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje prostou většinou hlasů Rada svolává nejméně jednou ročně valnou hromadu, které předkládá zprávu o činnosti a hospodaření Předseda svolává radu podle potřeby, nejméně však třikrát do roka. Požádá-li o to nadpoloviční většina členů rady, je předseda povinen svolat radu do 30 dnů ode dne této žádosti Členové rady Sdružení nemohou kooptovat náhradní členy rady. 3

4 4. Revizní komise 4.1. Revizní komise je tříčlenná, sleduje plnění usnesení rady a dohlíží na správnost hospodaření s prostředky a na to, aby se používaly v souladu s účelem a předmětem činnosti Sdružení a příslušnými právními předpisy Podává každoročně zprávu radě Revizní komise je volena radou Sdružení z pracovníků členů Sdružení. Volební období není omezeno Členové revizní komise nemohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání rady Sdružení příslušné k volbě. 5. Odborné sekce a pracovní skupiny Členové Sdružení se podle svého zaměření a zájmů účastní práce v odborných sekcích. Na činnosti odborných sekcí a pracovních skupin se mohou podílet též zástupci knihoven, které nejsou členy Sdružení. 6. Sekretariát Rada Sdružení může ustavit sekretariát, který zajišťuje dle pokynů předsedy zejména organizační záležitosti Sdružení. 7. Zastupování Sdružení Sdružení navenek zastupuje a právní úkony jejím jménem činí předseda, případně další členové pověření předsedou rady Sdružení. Článek VII. Hospodaření 1. Sdružení je samostatnou právnickou osobou, která k naplňování svého účelu a realizace předmětu činnosti může nabývat práva a zavazovat se. 2. Hospodaření Sdružení se řídí obecně platnými předpisy. 1. Sdružení zaniká: Článek VIII. Způsob zrušení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem 1.1. usnesením valné hromady, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů, 1.2. rozhodnutím soudu, 1.3. prohlášením konkurzu na Sdružení. 4

5 2. Likvidační zůstatek Sdružení bude rozdělen poměrně mezi všechny členy Sdružení, kteří jimi budou v době zániku Sdružení. Článek IX. Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy se stávají platnými schválením valnou hromadou Sdružení dne 16. června Tyto stanovy zrušují stanovy SDRUK ze dne 2. dubna Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 17. června V Praze dne 16. června

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více