Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05)"

Transkript

1 Úřední věstník Evropské unie C 6/5 Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Text s významem pro EHP) (2011/C 6/05) 1. Finanční a hospodářská krize, její dopad na reálnou ekonomiku a potřeba dočasných opatření 1.1 Finanční a hospodářská krize a její dopad na reálnou ekonomiku Komise přijala od začátku celosvětové finanční a hospodářské krize na podzim roku 2008 řadu sdělení s podrobnými pokyny, které se týkají slučitelnosti podpory členských států určené bankám a nefinančním společnostem s požadavky vyplývajícími z čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Dne 19. ledna 2009 bylo především schváleno sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize ( 1 ) (dočasný rámec). Důsledkem finanční a hospodářské krize byl závažný útlum reálné ekonomiky, který ovlivnil domácnosti, podniky i pracovní místa. Očekávání růstu značně opadla a obchod i investice se rychle přiměřeně snížily. Banky musely na jedné straně vyrovnávat a absorbovat ztráty a na druhé straně přehodnocovat rizika, z čehož vyplývá jejich neochota riskovat. Dokonce i solventní podniky byly vystaveny náhlým problémům při získávání přístupu k finančním prostředkům ( 2 ). Členské státy měly mít na základě dočasného rámce možnost přijmout dodatečná opatření státní podpory, jejichž cílem bylo usnadnit v této výjimečné situaci obchodním společnostem přístup k financování a podpořit je v dalších investicích do budoucnosti. Platnost dočasného rámce skončí ke dni 31. prosince Komise přijetím jediného rámce, jenž se uplatňoval na všechny členské státy, podpořila koordinovaná opatření, která měla na jednotném trhu zajišťovat transparentnost a rovné podmínky pro podniky a členské státy. Dočasný rámec byl konsolidován a pozměněn v únoru 2009 ( 3 ) a dále změněn v prosinci 2009 ( 4 ), aby mohly být zavedeny některé technické úpravy, zejména pokud jde o podporu ve formě záruk. V říjnu 2009 Komise předložila další změnu dočasného rámce, aby umožnila slučitelnou omezenou výši podpory ve výši EUR pro zemědělská odvětví ( 5 ). 1.2 Používání dočasného rámce a potřeba změnit některá opatření a nahradit je Členské státy od přijetí dočasného rámce značně využívají možnosti, které jim nabízí. Komise má k dispozici důkazy o tom, že rámec představuje užitečný dodatečný nástroj, jímž se v období krize zajišťuje tok úvěrových prostředků ve prospěch podniků. V říjnu 2009 Komise vypracovala první hodnocení dočasného rámce s cílem rozhodnout, zda je zapotřebí jej ponechat v platnosti i po dni 31. prosince Dne 17. března 2010 byl zahájen druhý veřejný dotazník, který se zaměřoval na dopad dočasného rámce a jeho efektivitu při opětovné aktivaci přístupu k financování. ( 1 ) Úř. věst. C 16, , s. 1. ( 2 ) Viz Evropská komise, Hospodářské a finanční věci: Prozatímní předpověď na rok 2010 i MMF: Světový hospodářský výhled, říjen Viz také ECB: Průzkum bankovních půjček v eurozóně, říjen 2010 a ECB: Průzkum o přístupu malých a středních podniků v eurozóně k finančním prostředkům, březen až září ( 3 ) Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Úř. věst. C 83, , s. 1). ( 4 ) Sdělení Komise, kterým se mění Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Úř. věst. C 303, , s. 6). ( 5 ) Sdělení Komise, kterým se mění Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Úř. věst. C 261, , s. 2).

2 C 6/6 Úřední věstník Evropské unie Při rozhodování o postupném ukončování opatření v současné době stanovených dočasným rámcem je zapotřebí vzít do úvahy tyto skutečnosti: na straně jedné vývoj hospodářské situace a schopnost finančních institucí a trhů poskytovat bonitním obchodním společnostem dostatečné finanční prostředky a na straně druhé vhodnost dodatečného rámce jako nástroje k udržení hospodářského oživení v dlouhodobém horizontu a dopady na hospodářskou soutěž mezi podniky a v rámci všech členských států. Hospodářskému oživení, ke kterému pomalu docházelo od začátku roku 2010, předcházelo poněkud rychlejší tempo, než se dříve v tomto roce očekávalo. Zatímco oživení je stále ještě nejisté a v rámci Unie nerovnoměrné, některé členské státy vykazují skromné nebo dokonce výraznější míry růstu. Navíc, navzdory některým známkám zranitelnosti došlo ve srovnání se situací před rokem v širším slova smyslu k ozdravení bankovního odvětví. Poskytování úvěrů soukromému sektoru nabraly pozitivní kurs ve srovnání s minulými situacemi. Jak se hospodářská obnova stává silnější a obavy z fiskální udržitelnosti jsou řešeny, podmínky finančního trhu by se měly postupně zlepšovat a poskytovat podporu obnově. Nejistota ohledně vývoje určitých tržních segmentů a zemí však přetrvává ( 6 ). Budoucí vývoj financování je tudíž i nadále nejistý a přetrvává riziko, že až se zvýší počet žádostí o úvěry, bankovní systém nemusí být připraven oživení udržet, pokud se banky plně nezaměří na potřebu vlastní restrukturalizace. Vzhledem k vysoké kolísavosti finančních trhů a nejistotě hospodářského výhledu je prodloužení některých opatření v současné době stanovených dočasným rámcem, která jsou zaměřena na usnadnění přístupu obchodních společností k finančním prostředkům, do 31. prosince 2011 odůvodněno tržními podmínkami. To je také případ dočasné podpory na výrobu ekologicky šetrných produktů, protože podniky se vzhledem k finanční a hospodářské krizi neustále setkávají s obtížemi při získávání přístupu k finančním prostředkům na výrobu ekologicky šetrnějších produktů. Skutečnost, že je opatření podpory podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU i nadále k dispozici vzhledem k výjimečným podmínkám na trhu, by však neměla narušit proces postupného ukončování dočasných a mimořádných podpůrných opatření. Pokud jde o bankovní sektor, Rada pro hospodářské a finanční záležitosti na svém zasedání dne 2. prosince 2009 dospěla k závěru, že je zapotřebí navrhnout strategii pro postupné ukončování podpůrných opatření, která by byla transparentní a řádně koordinovaná mezi členskými státy, aby nedocházelo k nežádoucím přesahům. Komise následně již v roce 2010 provedla první krok v rámci procesu postupného ukončování těchto opatření v oblasti bankovnictví ( 7 ). Pokud jde o opatření dočasného rámce, podobný krok zatím učiněn nebyl. Komise se proto domnívá, že částečné prodloužení některých opatření v současné době stanovených dočasným rámcem spolu se zavedením přísnějších podmínek, jež se uplatní na tato prodloužená opatření, představuje ústřední prvek postupného návratu k uplatňování běžných pravidel státní podpory a zároveň omezuje dopad těchto opatření na hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o to, že se omezí použitelná snížení a pro velké společnosti se zavedou přísnější podmínky než pro malé a střední podniky. Opatření podpory by se měla navíc zaměřit na investice, které jsou přínosem pro dlouhodobě udržitelnou ekonomiku, a podporovat tedy životaschopné podniky. I v době finanční a hospodářské krize by měla probíhat nezbytná restrukturalizace nezdravých podniků tak, aby z dlouhodobého hlediska stály na pevných základech. To je zapotřebí, aby se neodkládala nezbytná restrukturalizace ekonomiky a neprohlubovala se hospodářská recese a její dlouhodobé dopady. Do budoucna by proto podniky, které se nacházejí v hospodářských obtížích, neměly využívat opatření dočasného rámce. ( 6 ) Viz rovněž Evropská komise, hospodářské a finanční záležitosti: Autumn Forecast 2010 (29 November 2010). ( 7 ) Komise od 1. července 2010 uplatňuje přísnější podmínky pro slučitelnost státních záruk poskytovaných podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Viz pracovní dokument generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž ze dne 30. dubna 2010: Použití pravidel pro státní podpory na státní systémy záruk vztahující se na dluhy bank vzniklé po 30. červnu 2010.

3 Úřední věstník Evropské unie C 6/7 Poskytování slučitelné omezené výše podpory bylo zavedeno v dočasném rámci jako výjimečné opatření, které členským státům poskytlo dodatečný instrument v době největšího nástupu finanční krize, a to přes to, že nebylo zaměřeno na žádný konkrétní cíl. Je důležité uvést, že toto opatření spadá do působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož překračuje strop EUR na podnik, stanovený v nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis ( 8 ) (nařízení de minimis). Za celou dobu používání dočasného rámce bylo toto opatření použito většinou členských států (23 režimů ve 23 členských státech). Avšak pouze malé procento finančních prostředků přidělených členskými státy a schválených Komisí podle tohoto opatření bylo skutečně vyplaceno (okolo 7 %). Hlavní část pomoci vyplacená podle tohoto opatření je navíc soustředěna v jednom členském státě, a sice v Německu (přes 78 % finančních prostředků přidělených), zatímco členské státy jako Itálie nebo Spojené království utratily 8 % a 1,1 % resp. celkových výdajů na toto opatření ( 9 ). Z toho vyplývá, že pokud toto opatření mohlo být užitečné jako krátkodobý instrument v době, kdy nejistota hospodářského výhledu byla nejvyšší, zavdalo rovněž příčinu disparitám na vnitřním trhu. Komise se tudíž domnívá, že v kontextu strategie postupného ukončování bychom se měli vrátit k opatřením státní podpory, která méně narušují hospodářskou soutěž a jsou více zaměřená na růst, zejména by mělo být od příjemců vyžadováno protiplnění, čímž je míněn konkrétní cíl společného zájmu. Z toho důvodu je Komise toho názoru, že slučitelná omezená výše podpory by neměla pokračovat po 31. prosinci Tím nebudou dotčeny žádosti podané před koncem uvedeného roku na základě režimů schválených Komisí, které je stále ještě třeba po uvedeném datu zpracovat. Dočasné úpravy Pokynů Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků ( 10 ) (Pokyny pro rizikový kapitál) daly členským státům a účastníkům na trhu pozitivní signál. Z údajů vyplývá, že finanční a hospodářská krize měla dopad na trhy s rizikovým kapitálem a že se zvýšila horní mezní hodnota nedostatku vlastního kapitálu malých a středních podniků. Komise se proto domnívá, že zvýšenou maximální hranici přípustných finančních tranší ve prospěch malého a středního podniku na období dvanácti měsíců lze uplatňovat i bez souvislosti s finanční a hospodářskou krizí. Komise odpovídajícím způsobem pozmění Pokyny pro rizikový kapitál vycházející z čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Pokud jde o přístup k nástrojům určeným k financování obchodu, z údajů, které jsou k dispozici, a z informací poskytnutých členskými státy vyplývá, že se tržní podmínky pomalu zlepšují. Obchodní společnosti však mají i nadále v řadě odvětví a v řadě členských států potíže nalézt pojištění poskytované soukromými pojistiteli. V důsledku toho bude i v průběhu roku 2011 odůvodněna existence procedurálních zjednodušení v rámci sdělení o pojištění krátkodobých vývozních úvěrů ( 11 ), které zavedl dočasný rámec. Jelikož některá opatření stanovená dočasným rámcem byla již změněna, nyní je třeba je dále pozměnit, aby zohledňovala stávající hospodářskou situaci. V zájmu jasnosti je vhodné nahradit dosavadní dočasný rámec tímto sdělením. ( 8 ) Úř. věst. L 379, , s. 5. ( 9 ) Vychází z údajů přeložených členskými státy v odpovědi na dotazník Komise o používání dočasného rámce, veřejná konzultace proběhla mezi až Portugalsko a Slovensko neposkytly odpovědi a Francie neposkytla údaje, pokud jde o toto opatření. ( 10 ) Úř. věst. C 194, , s. 2. ( 11 ) Sdělení Komise členským státům na základě čl. 93 odst. 1 Smlouvy o ES, kterým se použijí články 92 a 93 Smlouvy na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů (Úř. věst. C 281, , s. 4).

4 C 6/8 Úřední věstník Evropské unie Použitelnost čl. 107 odst. 3 písm. b) 2.1 Obecné zásady Podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU může Komise považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podporu, která má napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu. V této souvislosti Tribunál rozhodl, že porucha musí ovlivňovat hospodářství dotčeného členského státu jako celku a nikoliv pouze jeden z jeho regionů nebo část jeho území. To je navíc v souladu s nutností striktně vykládat ustanovení o výjimkách, jako je čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU ( 12 ). Tento striktní výklad byl soustavně používán Komisí ( 13 ) v její rozhodovací praxi. V této souvislosti má Komise za to, že současná globální krize může vyžadovat kromě naléhavé podpory finančnímu systému výjimečné politické reakce. Vzhledem k tomu, že touto krizí jsou dotčeny všechny členské státy, i když různými způsoby a v různé míře, a s ohledem na stávající míru integrace jak národních evropských ekonomik, tak finančních trhů spolu s jejich stávající zranitelností existuje zvýšené riziko závažných přesahů jednotlivých krizí do obecného systému. Proto by měla být členským státům v řádně odůvodněných případech zachována možnost uchýlit se k používání čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Vzhledem k závažnosti současné finanční a hospodářské krize a jejímu dopadu na celkové hospodářství členských států má Komise za to, že by mohly být na omezenou dobu odůvodněné určité kategorie státní podpory, aby se odstranily tyto potíže, a že tyto podpory mohou být považovány za slučitelné s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Členské státy proto musí prokázat, že opatření státní podpory oznámená Komisi podle tohoto rámce jsou nezbytná, vhodná a přiměřená k tomu, aby napravila vážnou poruchu v hospodářství dotyčného členského státu, a že všechny podmínky jsou splněny. 2.2 Slučitelná omezená výše podpory Komise bude považovat takovouto státní podporu za slučitelnou s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky: a) příjemce předložil úplnou žádost nejpozději 31. prosince 2010 na základě vnitrostátního režimu podpory schváleného Komisí v souladu s dočasným rámcem a nejpozději 31. března 2011 pro podniky činné v prvovýrobě zemědělských produktů ( 14 ); b) podpora nepřesáhne příspěvek vyplacený v hotovosti ve výši EUR na podnik; u všech použitých částek se musí jednat o hrubé částky, to je před srážkou daně nebo jiných poplatků; je-li podpora poskytnuta jinak než formou příspěvku, stanoví se její výše podle hrubého ekvivalentu příspěvku podpory; c) podpora je poskytnuta v podobě režimu podpory; ( 12 ) Spojené věci T-132/96 a T-143/96 Freistaat Sachsen, Volkswagen AG a Volkswagen Sachsen GmbH v. Komise [1999] Sb. Rozh. II-3663, odstavec 167. ( 13 ) Rozhodnutí Komise 98/490/ES ve věci C 47/06 Crédit Lyonnais (Úř. věst. L 221, , s. 28), bod 10.1; rozhodnutí Komise 2005/345/ES ve věci C 28/02 Bankgesellschaft Berlin (Úř. věst. L 116, , s. 1), body 153 a násl. a rozhodnutí Komise 2008/263/ES ve věci C 50/06 BAWAG (Úř. věst. L 83, , s. 7), bod 166. Viz rozhodnutí Komise ve věci NN 70/07 Northern Rock (Úř. věst. C 43, , s. 1), rozhodnutí Komise ve věci NN 25/08 Rescue aid to Risikoabschirmung WestLB (Úř. věst. C 189, , s. 3), rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2008 o státní podpoře C 9/08 SachsenLB (Úř. věst. L 104, , s. 34). ( 14 ) Jak je vymezeno v čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 (Úř. věst. L 358, , s. 3).

5 Úřední věstník Evropské unie C 6/9 d) podpora je poskytnuta podnikům, které nebyly ke dni 1. července 2008 v obtížích ( 15 ); může být poskytnuta podnikům, které k tomuto datu v obtížích nebyly, ale nyní se v obtížích nacházejí v důsledku světové finanční a hospodářské krize; e) režim podpory se nevztahuje na podniky činné v odvětví rybolovu; f) podpora není podporou vývozu nebo podporou zvýhodňující domácí výrobky před dováženými; g) režim podpory jako takový se použije na podniky činné v oblasti zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh ( 16 ), pokud není podpora podmíněna tím, že se zcela nebo částečně předá prvovýrobcům. V případě, že se podpora poskytne podnikům činným v prvovýrobě zemědělských produktů ( 17 ) (buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím podniků činných v oblasti zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh), příspěvek (nebo jeho hrubý ekvivalent) nepřesáhne částku EUR na podnik; výše podpory pro podniky činné v prvovýrobě zemědělských produktů není stanovena na základě ceny nebo množství produktů uvedených na trh; výše podpory pro podniky činné v oblasti zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh není stanovena na základě ceny nebo množství produktů, které dotčený podnik získal od prvovýrobců nebo uvedl na trh; h) členský stát obdrží od dotyčného podniku písemné nebo elektronické prohlášení o všech ostatních podporách de minimis a o podporách na základě tohoto opatření, které obdržel ve stávajícím fiskálním roce a ověří, že daná podpora nezvýší celkovou částku podpory, kterou dotčený podnik získá v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011, na částku přesahující mezní hodnotu EUR a mezní hodnotu EUR v případě podpory poskytnuté pro podniky činné v prvovýrobě zemědělských produktů; i) podpora je poskytnuta nejpozději 31. prosince 2011; j) vnitrostátní režim podpory, kterým se povoluje přidělení podpory po 31. prosinci 2010 je oznámen členským státem a schválen Komisí podle čl. 108 odst. 3 SFEU. 2.3 Podpora ve formě záruk Aby se dále podpořil přístup k financování a snížila současná značná neochota bank riskovat, záruky subvencovaných půjček na omezenou dobu mohou představovat vhodné a dobře cílené řešení usnadňující přístup obchodních společností k financování. Komise bude považovat takovou státní podporu za slučitelnou s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky: a) pokud jde o malé a střední podniky, členské státy poskytnou snížení roční prémie, která má být zaplacena za nové záruky, až o 15 % v souladu s mezní hodnotou safe-harbour stanovenou v příloze; ( 15 ) Jak je vymezeno v bodě 2.1 Sdělení Komise Pokyny Společenství ke státní podpoře na záchranu restrukturalizaci podniků v obtížích (Úř. věst. C 244, , s. 2). ( 16 ) Jak je vymezeno v čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1857/2006. ( 17 ) Jak je vymezeno v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006.

6 C 6/10 Úřední věstník Evropské unie b) pokud jde o velké společnosti, členské státy mohou vypočítat roční prémii za nové záruky na základě mezní hodnoty safe-harbour stanovené v příloze; c) pokud je prvek podpory v režimech záruk vypočítán na základě metodik, které již Komise schválila poté, co byly oznámeny v rámci nařízení přijatého Komisí v oblasti státní podpory ( 18 ), členské státy mohou také poskytnout podobné snížení až o 15 % roční prémie, která má být vyplacena na záruky malým a středním podnikům; d) maximální výše půjčky nepřekročí úhrnné roční mzdové náklady příjemce (včetně nákladů na sociální zabezpečení, jakož i náklady na zaměstnance, kteří pro společnost pracují, ale jsou na výplatní listině dodavatelů) za rok V případě společností, které byly založeny dne 1. ledna 2010 nebo později, nesmí maximální částka půjčky překročit odhadované roční mzdové náklady za první dva roky jejich činnosti; v případě investičních půjček se členské státy mohou rozhodnout vypočítat maximální výši půjčky na základě ročního průměru pracovních nákladů v EU 27 ( 19 ); e) záruky se poskytnou nejpozději do dne 31. prosince 2011; f) záruka nepřesáhne 80 % půjčky po dobu trvání půjčky; g) v případě malých a středních podniků se záruka může vztahovat jak na půjčky na investice, tak na půjčky na provozní kapitál; v případě velkých společností se záruka může vztahovat jen na půjčky na investice; h) v případě malých a středních podniků lze snížení prémie za záruku uplatnit v období nejdéle dvou let následujících po poskytnutí záruky. Pokud trvání podpořené půjčky překročí dva roky, mohou členské státy požádat o dodatečnou lhůtu v maximální délce osmi let pro poskytování prémií safeharbour vyplývajících z přílohy, a to bez jejich snížení; v případě velkých společností mohou členské státy uplatnit mezní hodnotu safe-harbour stanovenou v příloze, a to maximálně na 10 let; i) podniky v obtížích ( 20 ) jsou vyloučeny z oblasti působnosti tohoto opatření. 2.4 Podpora ve formě subvencované úrokové sazby Za současných tržních podmínek mohou mít společnosti problémy, pokud jde o přístup k financím. Komise proto bude uznávat, že veřejné nebo soukromé půjčky jsou poskytovány s úrokovou sazbou, která se přinejmenším rovná sazbě, kterou do druhého dne vyhlašuje centrální banka, a prémii odpovídající rozdílu mezi průměrem roční mezibankovní sazby a průměrem sazby denně vyhlašované centrální bankou v období od 1. ledna 2007 do 30. června 2008, včetně prémie na úvěrové riziko odpovídající rizikovému profilu příjemce, jak je stanoveno ve sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb ( 21 ). Bude se mít za to, že prvek podpory obsažený v rozdílu mezi úrokovou sazbou a referenční sazbou definovanou ve sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb je na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU dočasně slučitelný se Smlouvou za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: ( 18 ) Jako například nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Úř. věst. L 214, , s. 3), nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (Úř. věst. L 302, , s. 29) nebo nařízení (ES) č. 1857/2006, za předpokladu, že schválená metodika se výslovně vztahuje na daný druh záruky a na daný druh podkladové transakce. ( 19 ) Zdroj: Eurostat. Poslední informace o EU 27 jsou k dispozici za rok Měsíční pracovní náklady: EUR. ( 20 ) Viz poznámka pod čarou 15. ( 21 ) Úř. věst. C 14, , s. 6.

7 Úřední věstník Evropské unie C 6/11 a) tato metoda se vztahuje na všechny smlouvy uzavřené do 31. prosince 2011 včetně; může se vztahovat na půjčky s libovolnou délkou trvání; snížená úroková sazba se může použít na platby úroků do 31. prosince 2013 ( 22 ); po tomto datu se na půjčky uplatní úroková sazba odpovídající alespoň sazbě definované ve sdělení o referenční a diskontní sazbě; b) v případě malých a středních podniků se snížené úrokové sazby mohou vztahovat jak na půjčky na investice, tak na půjčky na provozní kapitál; v případě velkých společností jen na půjčky na investice; c) podniky v obtížích ( 23 ) jsou vyloučeny z oblasti působnosti tohoto opatření. 2.5 Podpora na výrobu ekologicky šetrných výrobků Z důvodů současné finanční a hospodářské krize mají společnosti také více obtíží, pokud jde o přístup k financím na výrobu ekologicky šetrnějších výrobků. Podpora formou záruky nemusí postačovat k financování nákladných projektů, jejichž cílem je zvýšit ochranu životního prostředí tím, že se již dříve platné normy přizpůsobí normám, které mají platit do budoucna, nebo že se půjde nad rámec těchto norem. Komise má za to, že tyto ekologické cíle by měly navzdory finanční a hospodářské krizi zůstat prioritou. Výroba ekologicky šetrnějších výrobků, včetně zdrojově a energeticky účinnějších výrobků, je v souladu se strategií Evropa 2020, je v zájmu Unie a je důležité, aby krize tento záměr neohrozila. Dodatečná opatření formou subvencovaných půjček by proto mohla podpořit výrobu ekologicky šetrných výrobků. Subvencované půjčky však mohou způsobovat závažné narušení hospodářské soutěže, a měly by tedy být omezeny na specifické situace a cílené investice. Komise má za to, že by členské státy měly mít na omezenou dobu možnost poskytnout podporu formou snížení úrokové sazby. Komise bude na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU považovat subvenci na úrokovou sazbu pro investiční půjčky za slučitelnou s vnitřním trhem za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky: a) podpora se vztahuje k investiční půjčce na financování projektů spočívajících ve výrobě nových výrobků, které výrazně zlepší ochranu životního prostředí ( 24 ); b) podpora je nezbytná k zahájení nového projektu; v případě již existujícího projektu může být podpora poskytnuta, pokud se to stane nezbytné k pokračování projektu z důvodů nové hospodářské situace; c) podpora je poskytnuta pouze projektům spočívajícím ve výrobě výrobků, které zahrnují včasné přizpůsobení se budoucím normám Unie pro výrobky, jež zvyšují úroveň ochrany životního prostředí ( 25 ) a nejsou ještě platné, nebo jejich překonání; d) pokud jde o produkty zahrnující včasné přizpůsobení se budoucím normám Unie na ochranu životního prostředí nebo jejich překonání, investování začíná nejpozději 31. prosince 2011 s cílem uvést výrobek na trh nejméně dva roky před vstupem dané normy v platnost; ( 22 ) Členské státy, které hodlají využít tento nástroj, na internetu zveřejňují denní sazby a zpřístupní je Komisi. ( 23 ) Viz poznámka pod čarou 15. ( 24 ) Jak je vymezeno v bodě 70.1 oddílu 2.2 (definice) Pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 82, , s. 1). ( 25 ) Budoucí norma Unie pro výrobky představuje závaznou normu Unie určující úrovně, jež mají být z hlediska životního prostředí dodržovány u výrobků prodávaných v Unii, která již byla schválena, ale zatím nevstoupila v platnost.

8 C 6/12 Úřední věstník Evropské unie e) půjčky se mohou týkat nákladů na investice do hmotného či nehmotného majetku ( 26 ), s výjimkou půjček na investice, které mají zvyšovat kapacitu výroby o více než 3 % podílu na trhu výrobků ( 27 ), pokud v posledních pěti letech před zahájením investice zůstala průměrná roční míra růstu zjevné spotřeby na trhu EHP, posuzovaná podle údajů o hodnotě, nižší než průměrná roční míra růstu HDP v Evropském hospodářském prostoru za stejné pětileté referenční období; f) půjčky se poskytnou nejpozději do 31. prosince 2011; g) výchozím bodem pro výpočet podpory by měla být individuální sazba příjemce, vypočítaná na základě metodiky uvedené v bodu 2.3 tohoto sdělení; na základě této metodiky může být společnosti poskytnuto snížení úrokové sazby o: 15 % pro velké společnosti, 25 % pro malé a střední podniky; h) subvencovaná úroková sazba se uplatní po dobu nejdéle dvou let následujících po poskytnutí půjčky; i) snížení úrokové sazby se může použít na půjčky poskytnuté státem nebo veřejnými finančními institucemi, jakož i na půjčky poskytnuté soukromými finančními institucemi; měla by být zajištěna nediskriminace mezi veřejnými a soukromými subjekty; j) podniky v obtížích ( 28 ) jsou vyloučeny z oblasti působnosti tohoto opatření; k) členské státy zajistí, že podpora není přímo nebo nepřímo převedena na finanční subjekty. 2.6 Kumulace Stropy podpory stanovené tímto sdělením se budou uplatňovat bez ohledu na to, zda je podporovaný projekt zcela financován ze státních prostředků nebo zda je částečně financován z prostředků Unie. Dočasná opatření podpory upravená tímto sdělením nelze kumulovat s podporou spadající do působnosti nařízení de minimis, která se týká stejných způsobilých nákladů. Dočasná opatření podpory lze kumulovat s jinou slučitelnou podporou nebo s dalšími formami financování Unie za předpokladu, že je dodržena maximální míra podpory uvedená v příslušných pokynech nebo v nařízení o blokových výjimkách. V případě společného financování ze strukturálních fondů EU a dalších nástrojů financování EU je zapotřebí dodržovat použitelné předpisy. 3. Zjednodušující opatření 3.1 Pojištění krátkodobých vývozních úvěrů Sdělení Komise členským státům podle čl. 93 odst. 1 Smlouvy o ES o použití článků 92 a 93 Smlouvy o ES na pojištění krátkodobých vývozních úvěrů ( 29 ) stanoví, že obchodovatelná rizika nemohou být pokryta pojištěním vývozních úvěrů s podporou členských států. Obchodovatelná rizika jsou obchodní a politická rizika veřejných i neveřejných dlužníků, kteří mají sídlo v zemích zmíněných v příloze uvedeného sdělení, s maximální dobou trvání rizika kratší než dva roky. Rizika týkající se dlužníků, kteří mají sídlo v členských státech a v osmi dalších členských státech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jsou považována za obchodovatelná. Komise má za to, že v důsledku současné finanční a hospodářské krize neexistuje nedostatek kapacit v oblasti pojištění nebo zajištění ve všech členských státech, ale nelze vyloučit, že v některých zemích by mohlo být přechodně nedostupné pokrytí obchodovatelných rizik. ( 26 ) Jak je definováno v bodě 70 pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí. ( 27 ) Jak je definován v bodě 69 pokynů k regionální podpoře pro období ( 28 ) Viz poznámka pod čarou 15. ( 29 ) Úř. věst. C 281, , s. 4.

9 Úřední věstník Evropské unie C 6/13 V bodu 4.4 uvedeného sdělení se konstatuje: Za takovýchto okolností mohou být tato dočasně neobchodovatelná rizika pojištěna veřejným nebo veřejně podporovaným pojistitelem vývozních úvěrů, který kryje neobchodovatelná rizika na účet státu nebo s jeho zárukou. V takovém případě by měl pojistitel, pokud je to možné, sjednotit pojistné sazby pro takováto rizika s pojistnými sazbami, které si za srovnatelná rizika účtují soukromí pojistitelé vývozních úvěrů. Každý členský stát, který má v úmyslu použít tuto únikovou doložku, by měl o tomto záměru neprodleně informovat Komisi. Oznámení by mělo obsahovat zprávu o trhu dokládající, že nezbytné krytí rizik není na soukromém trhu pojištění k dispozici, a zdůvodnit použití této únikové doložky důkazy předloženými dvěma velkými, známými mezinárodními soukromými pojistiteli vývozních úvěrů a jednoho vnitrostátního pojistitele úvěrů. Toto oznámení by mělo kromě toho obsahovat popis podmínek, které veřejný nebo veřejně podporovaný pojistitel vývozních úvěrů hodlá použít ke krytí daných rizik. Komise do dvou měsíců od přijetí oznámení přezkoumá, zda je použití únikové doložky v souladu s výše uvedenými podmínkami a zda je slučitelné se Smlouvou. Pokud Komise dospěje k závěru, že podmínky pro použití únikové doložky jsou splněny, je její rozhodnutí o slučitelnosti omezeno na dva roky od data vydání rozhodnutí za předpokladu, že tržní podmínky odůvodňující použití této únikové doložky zůstanou po tuto dobu nezměněny. Kromě toho po konzultaci s ostatními členskými státy může Komise provést revizi podmínek pro použití únikové doložky; může rovněž rozhodnout o jejím přerušení nebo nahrazení jiným vhodným systémem. Uvedená ustanovení, použitelná na velké společnosti i malé a střední podniky, jsou v současné hospodářské situaci vhodným nástrojem, pokud mají členské státy za to, že krytí rizik není na soukromém trhu pojištění k dispozici, pokud jde o některá obchodovatelná úvěrová rizika a/nebo o některé zájemce o ochranu před riziky. Aby se zrychlil postup pro členské státy, má Komise v této souvislosti za to, že do 31. prosince 2011 mohou členské státy prokázat mezeru na trhu tím, že poskytnou dostatečný důkaz o neexistenci krytí rizik na soukromém trhu pojištění. Použití únikové doložky bude v každém případě odůvodněno, pokud: a) velký známý mezinárodní soukromý pojistitel vývozních úvěrů a vnitrostátní pojistitel úvěrů poskytnou důkazy o neexistenci takového krytí; nebo b) alespoň čtyři zavedení vývozci z členských států poskytnou důkazy o tom, že pojistitelé tyto specifické operace odmítli pokrýt. Komise v úzké spolupráci s dotčenými členskými státy zajistí urychlené přijetí rozhodnutí týkajících se použití únikové doložky. 4. Sledování a podávání zpráv Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES ( 30 ) a nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES ( 31 ), požaduje, aby členské státy předkládaly Komisi výroční zprávy. Členské státy musí zajistit vedení podrobné evidence o poskytování podpory upravené tímto sdělením. Tato evidence musí obsahovat všechny informace potřebné k ověření, že byly dodrženy všechny nezbytné podmínky, musí být uchovávána po dobu 10 let a předložena Komisi na základě její žádosti. Dále by členské státy měly nejpozději do 15. září 2011 předložit Komisi zprávu o opatřeních provedených na základě tohoto sdělení. ( 30 ) Úř. věst. L 83, , s. 1. ( 31 ) Úř. věst. L 140, , s. 1.

10 C 6/14 Úřední věstník Evropské unie Komise může vyžadovat dodatečné informace týkající se poskytnuté podpory, aby zkontrolovala, zda byly splněny podmínky stanovené rozhodnutím Komise o schválení podpory. 5. Závěrečná ustanovení Toto sdělení se použije ode dne 1. ledna 2011 do 31. prosince Je odůvodněné současnými výjimečnými a přechodnými problémy v oblasti financování, které souvisejí s krizí v bankovním sektoru. Po konzultaci s členskými státy může Komise před 31. prosincem 2011 toto sdělení revidovat na základě závažných úvah týkajících se politiky hospodářské soutěže nebo ekonomických úvah. Pokud by to bylo užitečné, může Komise také poskytnout další objasnění jejího přístupu k jednotlivým otázkám. Toto sdělení se nepoužije na tuto podporu: a) režimy podpory, které výslovně nevylučují vyplacení jednotlivé podpory ve prospěch podniku, na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem; b) podporu ad hoc ve prospěch podniku, na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem. V souladu se sdělením Komise o stanovení použitelných pravidel pro hodnocení nezákonné státní podpory ( 32 ) uplatní Komise při posuzování neoznámené podpory následující: a) toto sdělení, pokud podpora byla poskytnuta po dni 1. ledna 2011; b) ve všech ostatních případech pokyny používané v době udělení podpory. ( 32 ) Úř. věst. C 119, , s. 22.

11 Úřední věstník Evropské unie C 6/15 PŘÍLOHA Prémie safe-harbour dočasný rámec v bazických bodech (*) Ratingová kategorie (Standard & Poor s) Zajištění Vysoké Normální Nízké AAA AA + AA AA A + A A BBB + BBB BBB BB + BB BB B + B B CCC a nižší (*) V případě společností bez úvěrové historie nebo ratingu založeného na přístupu vycházejícím z rozvahy (jako jsou některé účelově založené společnosti nebo začínající společnosti) mohou členské státy poskytnout snížení až o 15 % zvláštní prémie safe-harbour, jejíž výše vyplývá ze sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk je 3,8 % ( 1 ). Prémie však nemůže být nižší než prémie, která by se uplatnila pro mateřskou společnost nebo společnosti. ( 1 ) Úř. věst. C 155, , s. 10.

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01)

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01) C 16/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2)

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Dne 23. ledna 2015 byl Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ08 Pilotní studie a průzkumy pro

Více

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014 EBA/GL/2014/09 22. září 2014 Obecné pokyny k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) bodu iii) směrnice o ozdravných postupech a řešení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Vývoj práva a politiky státn. tní podpory v EU: zející iniciativy. Brno 27. dubna 2011

Vývoj práva a politiky státn. tní podpory v EU: zející iniciativy. Brno 27. dubna 2011 Vývoj práva a politiky státn tní podpory v EU: Nedávn vné a nadcházej zející iniciativy Kristýna Deiberová,, GŘG pro hospodářskou skou soutěž Brno 27. dubna 2011 Přehled I. Strategie ústupu z krize v oblasti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) Stanovisko č. 7/2014 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.8.2015 L 211/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení

PŘÍLOHA II. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení CS PŘÍLOHA II Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení ČÁST I údaje poskytované prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise podle článku 11 Číslo (vyplní Komise) Členský stát

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu I. Právní základ: Veřejná podpora dle těchto pravidel je poskytována v souladu

Více

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Podpora kultury a kulturních projektů

Podpora kultury a kulturních projektů Podpora kultury a kulturních projektů Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brno, květen 2016 Struktura prezentace I. Východiska úpravy veřejné podpory v

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Konečné znění z 29. 11. 2007 COCOF 07/0037/03-CS EVROPSKÁ KOMISE POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 Definice NÁSTUPNÍ FÁZE Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka L 242/4 9.9.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) L 157/28 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Veřejná podpora 1. (základní informace)

Veřejná podpora 1. (základní informace) Veřejná podpora 1 (základní informace) Veřejná podpora není obecně přípustná. Veřejná podpora, která splňuje všechna kritéria uvedená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU je v zásadě neslučitelná se

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPKÉHO PARLAMENT A RADY (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne5.1.2005 KOM(2004) 852 final Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 OBECNÉ POKYNY KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZATÍŽENÝCH A NEZATÍŽENÝCH AKTIVECH 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 Obecné pokyny ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech Obecné pokyny orgánu EBA

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 8.8.2015 CS L 211/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

VNITROEVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO ROZVOJ KARIÉRY

VNITROEVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO ROZVOJ KARIÉRY PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VNITROEVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO ROZVOJ KARIÉRY III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, 17.12.2016 L 344/117 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce

Více

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 59 ZÁKON ze dne 24. února 2000 o veřejné podpoře (zákon byl zrušen ke dni 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení

Více

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady.

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady. Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 veřejná podpora malého rozsahu - k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 23. října 2003,

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 23. října 2003, 312 10/sv. 3 32003O0012 31.10.2003 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 283/81 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 23. října 2003, pro transakce zúčastněných členských států s jejich devizovými provozními

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou

Více

Závazné požadavky na parametry úvěrů

Závazné požadavky na parametry úvěrů Závazné požadavky na parametry úvěrů Limity úvěrů: - délka splatnosti úvěru maximálně 30 let, - bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více