Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2011/C 6/05)"

Transkript

1 Úřední věstník Evropské unie C 6/5 Sdělení Komise Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Text s významem pro EHP) (2011/C 6/05) 1. Finanční a hospodářská krize, její dopad na reálnou ekonomiku a potřeba dočasných opatření 1.1 Finanční a hospodářská krize a její dopad na reálnou ekonomiku Komise přijala od začátku celosvětové finanční a hospodářské krize na podzim roku 2008 řadu sdělení s podrobnými pokyny, které se týkají slučitelnosti podpory členských států určené bankám a nefinančním společnostem s požadavky vyplývajícími z čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Dne 19. ledna 2009 bylo především schváleno sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize ( 1 ) (dočasný rámec). Důsledkem finanční a hospodářské krize byl závažný útlum reálné ekonomiky, který ovlivnil domácnosti, podniky i pracovní místa. Očekávání růstu značně opadla a obchod i investice se rychle přiměřeně snížily. Banky musely na jedné straně vyrovnávat a absorbovat ztráty a na druhé straně přehodnocovat rizika, z čehož vyplývá jejich neochota riskovat. Dokonce i solventní podniky byly vystaveny náhlým problémům při získávání přístupu k finančním prostředkům ( 2 ). Členské státy měly mít na základě dočasného rámce možnost přijmout dodatečná opatření státní podpory, jejichž cílem bylo usnadnit v této výjimečné situaci obchodním společnostem přístup k financování a podpořit je v dalších investicích do budoucnosti. Platnost dočasného rámce skončí ke dni 31. prosince Komise přijetím jediného rámce, jenž se uplatňoval na všechny členské státy, podpořila koordinovaná opatření, která měla na jednotném trhu zajišťovat transparentnost a rovné podmínky pro podniky a členské státy. Dočasný rámec byl konsolidován a pozměněn v únoru 2009 ( 3 ) a dále změněn v prosinci 2009 ( 4 ), aby mohly být zavedeny některé technické úpravy, zejména pokud jde o podporu ve formě záruk. V říjnu 2009 Komise předložila další změnu dočasného rámce, aby umožnila slučitelnou omezenou výši podpory ve výši EUR pro zemědělská odvětví ( 5 ). 1.2 Používání dočasného rámce a potřeba změnit některá opatření a nahradit je Členské státy od přijetí dočasného rámce značně využívají možnosti, které jim nabízí. Komise má k dispozici důkazy o tom, že rámec představuje užitečný dodatečný nástroj, jímž se v období krize zajišťuje tok úvěrových prostředků ve prospěch podniků. V říjnu 2009 Komise vypracovala první hodnocení dočasného rámce s cílem rozhodnout, zda je zapotřebí jej ponechat v platnosti i po dni 31. prosince Dne 17. března 2010 byl zahájen druhý veřejný dotazník, který se zaměřoval na dopad dočasného rámce a jeho efektivitu při opětovné aktivaci přístupu k financování. ( 1 ) Úř. věst. C 16, , s. 1. ( 2 ) Viz Evropská komise, Hospodářské a finanční věci: Prozatímní předpověď na rok 2010 i MMF: Světový hospodářský výhled, říjen Viz také ECB: Průzkum bankovních půjček v eurozóně, říjen 2010 a ECB: Průzkum o přístupu malých a středních podniků v eurozóně k finančním prostředkům, březen až září ( 3 ) Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Úř. věst. C 83, , s. 1). ( 4 ) Sdělení Komise, kterým se mění Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Úř. věst. C 303, , s. 6). ( 5 ) Sdělení Komise, kterým se mění Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (Úř. věst. C 261, , s. 2).

2 C 6/6 Úřední věstník Evropské unie Při rozhodování o postupném ukončování opatření v současné době stanovených dočasným rámcem je zapotřebí vzít do úvahy tyto skutečnosti: na straně jedné vývoj hospodářské situace a schopnost finančních institucí a trhů poskytovat bonitním obchodním společnostem dostatečné finanční prostředky a na straně druhé vhodnost dodatečného rámce jako nástroje k udržení hospodářského oživení v dlouhodobém horizontu a dopady na hospodářskou soutěž mezi podniky a v rámci všech členských států. Hospodářskému oživení, ke kterému pomalu docházelo od začátku roku 2010, předcházelo poněkud rychlejší tempo, než se dříve v tomto roce očekávalo. Zatímco oživení je stále ještě nejisté a v rámci Unie nerovnoměrné, některé členské státy vykazují skromné nebo dokonce výraznější míry růstu. Navíc, navzdory některým známkám zranitelnosti došlo ve srovnání se situací před rokem v širším slova smyslu k ozdravení bankovního odvětví. Poskytování úvěrů soukromému sektoru nabraly pozitivní kurs ve srovnání s minulými situacemi. Jak se hospodářská obnova stává silnější a obavy z fiskální udržitelnosti jsou řešeny, podmínky finančního trhu by se měly postupně zlepšovat a poskytovat podporu obnově. Nejistota ohledně vývoje určitých tržních segmentů a zemí však přetrvává ( 6 ). Budoucí vývoj financování je tudíž i nadále nejistý a přetrvává riziko, že až se zvýší počet žádostí o úvěry, bankovní systém nemusí být připraven oživení udržet, pokud se banky plně nezaměří na potřebu vlastní restrukturalizace. Vzhledem k vysoké kolísavosti finančních trhů a nejistotě hospodářského výhledu je prodloužení některých opatření v současné době stanovených dočasným rámcem, která jsou zaměřena na usnadnění přístupu obchodních společností k finančním prostředkům, do 31. prosince 2011 odůvodněno tržními podmínkami. To je také případ dočasné podpory na výrobu ekologicky šetrných produktů, protože podniky se vzhledem k finanční a hospodářské krizi neustále setkávají s obtížemi při získávání přístupu k finančním prostředkům na výrobu ekologicky šetrnějších produktů. Skutečnost, že je opatření podpory podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU i nadále k dispozici vzhledem k výjimečným podmínkám na trhu, by však neměla narušit proces postupného ukončování dočasných a mimořádných podpůrných opatření. Pokud jde o bankovní sektor, Rada pro hospodářské a finanční záležitosti na svém zasedání dne 2. prosince 2009 dospěla k závěru, že je zapotřebí navrhnout strategii pro postupné ukončování podpůrných opatření, která by byla transparentní a řádně koordinovaná mezi členskými státy, aby nedocházelo k nežádoucím přesahům. Komise následně již v roce 2010 provedla první krok v rámci procesu postupného ukončování těchto opatření v oblasti bankovnictví ( 7 ). Pokud jde o opatření dočasného rámce, podobný krok zatím učiněn nebyl. Komise se proto domnívá, že částečné prodloužení některých opatření v současné době stanovených dočasným rámcem spolu se zavedením přísnějších podmínek, jež se uplatní na tato prodloužená opatření, představuje ústřední prvek postupného návratu k uplatňování běžných pravidel státní podpory a zároveň omezuje dopad těchto opatření na hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o to, že se omezí použitelná snížení a pro velké společnosti se zavedou přísnější podmínky než pro malé a střední podniky. Opatření podpory by se měla navíc zaměřit na investice, které jsou přínosem pro dlouhodobě udržitelnou ekonomiku, a podporovat tedy životaschopné podniky. I v době finanční a hospodářské krize by měla probíhat nezbytná restrukturalizace nezdravých podniků tak, aby z dlouhodobého hlediska stály na pevných základech. To je zapotřebí, aby se neodkládala nezbytná restrukturalizace ekonomiky a neprohlubovala se hospodářská recese a její dlouhodobé dopady. Do budoucna by proto podniky, které se nacházejí v hospodářských obtížích, neměly využívat opatření dočasného rámce. ( 6 ) Viz rovněž Evropská komise, hospodářské a finanční záležitosti: Autumn Forecast 2010 (29 November 2010). ( 7 ) Komise od 1. července 2010 uplatňuje přísnější podmínky pro slučitelnost státních záruk poskytovaných podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Viz pracovní dokument generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž ze dne 30. dubna 2010: Použití pravidel pro státní podpory na státní systémy záruk vztahující se na dluhy bank vzniklé po 30. červnu 2010.

3 Úřední věstník Evropské unie C 6/7 Poskytování slučitelné omezené výše podpory bylo zavedeno v dočasném rámci jako výjimečné opatření, které členským státům poskytlo dodatečný instrument v době největšího nástupu finanční krize, a to přes to, že nebylo zaměřeno na žádný konkrétní cíl. Je důležité uvést, že toto opatření spadá do působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož překračuje strop EUR na podnik, stanovený v nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis ( 8 ) (nařízení de minimis). Za celou dobu používání dočasného rámce bylo toto opatření použito většinou členských států (23 režimů ve 23 členských státech). Avšak pouze malé procento finančních prostředků přidělených členskými státy a schválených Komisí podle tohoto opatření bylo skutečně vyplaceno (okolo 7 %). Hlavní část pomoci vyplacená podle tohoto opatření je navíc soustředěna v jednom členském státě, a sice v Německu (přes 78 % finančních prostředků přidělených), zatímco členské státy jako Itálie nebo Spojené království utratily 8 % a 1,1 % resp. celkových výdajů na toto opatření ( 9 ). Z toho vyplývá, že pokud toto opatření mohlo být užitečné jako krátkodobý instrument v době, kdy nejistota hospodářského výhledu byla nejvyšší, zavdalo rovněž příčinu disparitám na vnitřním trhu. Komise se tudíž domnívá, že v kontextu strategie postupného ukončování bychom se měli vrátit k opatřením státní podpory, která méně narušují hospodářskou soutěž a jsou více zaměřená na růst, zejména by mělo být od příjemců vyžadováno protiplnění, čímž je míněn konkrétní cíl společného zájmu. Z toho důvodu je Komise toho názoru, že slučitelná omezená výše podpory by neměla pokračovat po 31. prosinci Tím nebudou dotčeny žádosti podané před koncem uvedeného roku na základě režimů schválených Komisí, které je stále ještě třeba po uvedeném datu zpracovat. Dočasné úpravy Pokynů Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků ( 10 ) (Pokyny pro rizikový kapitál) daly členským státům a účastníkům na trhu pozitivní signál. Z údajů vyplývá, že finanční a hospodářská krize měla dopad na trhy s rizikovým kapitálem a že se zvýšila horní mezní hodnota nedostatku vlastního kapitálu malých a středních podniků. Komise se proto domnívá, že zvýšenou maximální hranici přípustných finančních tranší ve prospěch malého a středního podniku na období dvanácti měsíců lze uplatňovat i bez souvislosti s finanční a hospodářskou krizí. Komise odpovídajícím způsobem pozmění Pokyny pro rizikový kapitál vycházející z čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Pokud jde o přístup k nástrojům určeným k financování obchodu, z údajů, které jsou k dispozici, a z informací poskytnutých členskými státy vyplývá, že se tržní podmínky pomalu zlepšují. Obchodní společnosti však mají i nadále v řadě odvětví a v řadě členských států potíže nalézt pojištění poskytované soukromými pojistiteli. V důsledku toho bude i v průběhu roku 2011 odůvodněna existence procedurálních zjednodušení v rámci sdělení o pojištění krátkodobých vývozních úvěrů ( 11 ), které zavedl dočasný rámec. Jelikož některá opatření stanovená dočasným rámcem byla již změněna, nyní je třeba je dále pozměnit, aby zohledňovala stávající hospodářskou situaci. V zájmu jasnosti je vhodné nahradit dosavadní dočasný rámec tímto sdělením. ( 8 ) Úř. věst. L 379, , s. 5. ( 9 ) Vychází z údajů přeložených členskými státy v odpovědi na dotazník Komise o používání dočasného rámce, veřejná konzultace proběhla mezi až Portugalsko a Slovensko neposkytly odpovědi a Francie neposkytla údaje, pokud jde o toto opatření. ( 10 ) Úř. věst. C 194, , s. 2. ( 11 ) Sdělení Komise členským státům na základě čl. 93 odst. 1 Smlouvy o ES, kterým se použijí články 92 a 93 Smlouvy na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů (Úř. věst. C 281, , s. 4).

4 C 6/8 Úřední věstník Evropské unie Použitelnost čl. 107 odst. 3 písm. b) 2.1 Obecné zásady Podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU může Komise považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podporu, která má napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu. V této souvislosti Tribunál rozhodl, že porucha musí ovlivňovat hospodářství dotčeného členského státu jako celku a nikoliv pouze jeden z jeho regionů nebo část jeho území. To je navíc v souladu s nutností striktně vykládat ustanovení o výjimkách, jako je čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU ( 12 ). Tento striktní výklad byl soustavně používán Komisí ( 13 ) v její rozhodovací praxi. V této souvislosti má Komise za to, že současná globální krize může vyžadovat kromě naléhavé podpory finančnímu systému výjimečné politické reakce. Vzhledem k tomu, že touto krizí jsou dotčeny všechny členské státy, i když různými způsoby a v různé míře, a s ohledem na stávající míru integrace jak národních evropských ekonomik, tak finančních trhů spolu s jejich stávající zranitelností existuje zvýšené riziko závažných přesahů jednotlivých krizí do obecného systému. Proto by měla být členským státům v řádně odůvodněných případech zachována možnost uchýlit se k používání čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Vzhledem k závažnosti současné finanční a hospodářské krize a jejímu dopadu na celkové hospodářství členských států má Komise za to, že by mohly být na omezenou dobu odůvodněné určité kategorie státní podpory, aby se odstranily tyto potíže, a že tyto podpory mohou být považovány za slučitelné s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Členské státy proto musí prokázat, že opatření státní podpory oznámená Komisi podle tohoto rámce jsou nezbytná, vhodná a přiměřená k tomu, aby napravila vážnou poruchu v hospodářství dotyčného členského státu, a že všechny podmínky jsou splněny. 2.2 Slučitelná omezená výše podpory Komise bude považovat takovouto státní podporu za slučitelnou s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky: a) příjemce předložil úplnou žádost nejpozději 31. prosince 2010 na základě vnitrostátního režimu podpory schváleného Komisí v souladu s dočasným rámcem a nejpozději 31. března 2011 pro podniky činné v prvovýrobě zemědělských produktů ( 14 ); b) podpora nepřesáhne příspěvek vyplacený v hotovosti ve výši EUR na podnik; u všech použitých částek se musí jednat o hrubé částky, to je před srážkou daně nebo jiných poplatků; je-li podpora poskytnuta jinak než formou příspěvku, stanoví se její výše podle hrubého ekvivalentu příspěvku podpory; c) podpora je poskytnuta v podobě režimu podpory; ( 12 ) Spojené věci T-132/96 a T-143/96 Freistaat Sachsen, Volkswagen AG a Volkswagen Sachsen GmbH v. Komise [1999] Sb. Rozh. II-3663, odstavec 167. ( 13 ) Rozhodnutí Komise 98/490/ES ve věci C 47/06 Crédit Lyonnais (Úř. věst. L 221, , s. 28), bod 10.1; rozhodnutí Komise 2005/345/ES ve věci C 28/02 Bankgesellschaft Berlin (Úř. věst. L 116, , s. 1), body 153 a násl. a rozhodnutí Komise 2008/263/ES ve věci C 50/06 BAWAG (Úř. věst. L 83, , s. 7), bod 166. Viz rozhodnutí Komise ve věci NN 70/07 Northern Rock (Úř. věst. C 43, , s. 1), rozhodnutí Komise ve věci NN 25/08 Rescue aid to Risikoabschirmung WestLB (Úř. věst. C 189, , s. 3), rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2008 o státní podpoře C 9/08 SachsenLB (Úř. věst. L 104, , s. 34). ( 14 ) Jak je vymezeno v čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001 (Úř. věst. L 358, , s. 3).

5 Úřední věstník Evropské unie C 6/9 d) podpora je poskytnuta podnikům, které nebyly ke dni 1. července 2008 v obtížích ( 15 ); může být poskytnuta podnikům, které k tomuto datu v obtížích nebyly, ale nyní se v obtížích nacházejí v důsledku světové finanční a hospodářské krize; e) režim podpory se nevztahuje na podniky činné v odvětví rybolovu; f) podpora není podporou vývozu nebo podporou zvýhodňující domácí výrobky před dováženými; g) režim podpory jako takový se použije na podniky činné v oblasti zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh ( 16 ), pokud není podpora podmíněna tím, že se zcela nebo částečně předá prvovýrobcům. V případě, že se podpora poskytne podnikům činným v prvovýrobě zemědělských produktů ( 17 ) (buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím podniků činných v oblasti zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh), příspěvek (nebo jeho hrubý ekvivalent) nepřesáhne částku EUR na podnik; výše podpory pro podniky činné v prvovýrobě zemědělských produktů není stanovena na základě ceny nebo množství produktů uvedených na trh; výše podpory pro podniky činné v oblasti zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh není stanovena na základě ceny nebo množství produktů, které dotčený podnik získal od prvovýrobců nebo uvedl na trh; h) členský stát obdrží od dotyčného podniku písemné nebo elektronické prohlášení o všech ostatních podporách de minimis a o podporách na základě tohoto opatření, které obdržel ve stávajícím fiskálním roce a ověří, že daná podpora nezvýší celkovou částku podpory, kterou dotčený podnik získá v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011, na částku přesahující mezní hodnotu EUR a mezní hodnotu EUR v případě podpory poskytnuté pro podniky činné v prvovýrobě zemědělských produktů; i) podpora je poskytnuta nejpozději 31. prosince 2011; j) vnitrostátní režim podpory, kterým se povoluje přidělení podpory po 31. prosinci 2010 je oznámen členským státem a schválen Komisí podle čl. 108 odst. 3 SFEU. 2.3 Podpora ve formě záruk Aby se dále podpořil přístup k financování a snížila současná značná neochota bank riskovat, záruky subvencovaných půjček na omezenou dobu mohou představovat vhodné a dobře cílené řešení usnadňující přístup obchodních společností k financování. Komise bude považovat takovou státní podporu za slučitelnou s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky: a) pokud jde o malé a střední podniky, členské státy poskytnou snížení roční prémie, která má být zaplacena za nové záruky, až o 15 % v souladu s mezní hodnotou safe-harbour stanovenou v příloze; ( 15 ) Jak je vymezeno v bodě 2.1 Sdělení Komise Pokyny Společenství ke státní podpoře na záchranu restrukturalizaci podniků v obtížích (Úř. věst. C 244, , s. 2). ( 16 ) Jak je vymezeno v čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1857/2006. ( 17 ) Jak je vymezeno v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006.

6 C 6/10 Úřední věstník Evropské unie b) pokud jde o velké společnosti, členské státy mohou vypočítat roční prémii za nové záruky na základě mezní hodnoty safe-harbour stanovené v příloze; c) pokud je prvek podpory v režimech záruk vypočítán na základě metodik, které již Komise schválila poté, co byly oznámeny v rámci nařízení přijatého Komisí v oblasti státní podpory ( 18 ), členské státy mohou také poskytnout podobné snížení až o 15 % roční prémie, která má být vyplacena na záruky malým a středním podnikům; d) maximální výše půjčky nepřekročí úhrnné roční mzdové náklady příjemce (včetně nákladů na sociální zabezpečení, jakož i náklady na zaměstnance, kteří pro společnost pracují, ale jsou na výplatní listině dodavatelů) za rok V případě společností, které byly založeny dne 1. ledna 2010 nebo později, nesmí maximální částka půjčky překročit odhadované roční mzdové náklady za první dva roky jejich činnosti; v případě investičních půjček se členské státy mohou rozhodnout vypočítat maximální výši půjčky na základě ročního průměru pracovních nákladů v EU 27 ( 19 ); e) záruky se poskytnou nejpozději do dne 31. prosince 2011; f) záruka nepřesáhne 80 % půjčky po dobu trvání půjčky; g) v případě malých a středních podniků se záruka může vztahovat jak na půjčky na investice, tak na půjčky na provozní kapitál; v případě velkých společností se záruka může vztahovat jen na půjčky na investice; h) v případě malých a středních podniků lze snížení prémie za záruku uplatnit v období nejdéle dvou let následujících po poskytnutí záruky. Pokud trvání podpořené půjčky překročí dva roky, mohou členské státy požádat o dodatečnou lhůtu v maximální délce osmi let pro poskytování prémií safeharbour vyplývajících z přílohy, a to bez jejich snížení; v případě velkých společností mohou členské státy uplatnit mezní hodnotu safe-harbour stanovenou v příloze, a to maximálně na 10 let; i) podniky v obtížích ( 20 ) jsou vyloučeny z oblasti působnosti tohoto opatření. 2.4 Podpora ve formě subvencované úrokové sazby Za současných tržních podmínek mohou mít společnosti problémy, pokud jde o přístup k financím. Komise proto bude uznávat, že veřejné nebo soukromé půjčky jsou poskytovány s úrokovou sazbou, která se přinejmenším rovná sazbě, kterou do druhého dne vyhlašuje centrální banka, a prémii odpovídající rozdílu mezi průměrem roční mezibankovní sazby a průměrem sazby denně vyhlašované centrální bankou v období od 1. ledna 2007 do 30. června 2008, včetně prémie na úvěrové riziko odpovídající rizikovému profilu příjemce, jak je stanoveno ve sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb ( 21 ). Bude se mít za to, že prvek podpory obsažený v rozdílu mezi úrokovou sazbou a referenční sazbou definovanou ve sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb je na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU dočasně slučitelný se Smlouvou za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: ( 18 ) Jako například nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Úř. věst. L 214, , s. 3), nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (Úř. věst. L 302, , s. 29) nebo nařízení (ES) č. 1857/2006, za předpokladu, že schválená metodika se výslovně vztahuje na daný druh záruky a na daný druh podkladové transakce. ( 19 ) Zdroj: Eurostat. Poslední informace o EU 27 jsou k dispozici za rok Měsíční pracovní náklady: EUR. ( 20 ) Viz poznámka pod čarou 15. ( 21 ) Úř. věst. C 14, , s. 6.

7 Úřední věstník Evropské unie C 6/11 a) tato metoda se vztahuje na všechny smlouvy uzavřené do 31. prosince 2011 včetně; může se vztahovat na půjčky s libovolnou délkou trvání; snížená úroková sazba se může použít na platby úroků do 31. prosince 2013 ( 22 ); po tomto datu se na půjčky uplatní úroková sazba odpovídající alespoň sazbě definované ve sdělení o referenční a diskontní sazbě; b) v případě malých a středních podniků se snížené úrokové sazby mohou vztahovat jak na půjčky na investice, tak na půjčky na provozní kapitál; v případě velkých společností jen na půjčky na investice; c) podniky v obtížích ( 23 ) jsou vyloučeny z oblasti působnosti tohoto opatření. 2.5 Podpora na výrobu ekologicky šetrných výrobků Z důvodů současné finanční a hospodářské krize mají společnosti také více obtíží, pokud jde o přístup k financím na výrobu ekologicky šetrnějších výrobků. Podpora formou záruky nemusí postačovat k financování nákladných projektů, jejichž cílem je zvýšit ochranu životního prostředí tím, že se již dříve platné normy přizpůsobí normám, které mají platit do budoucna, nebo že se půjde nad rámec těchto norem. Komise má za to, že tyto ekologické cíle by měly navzdory finanční a hospodářské krizi zůstat prioritou. Výroba ekologicky šetrnějších výrobků, včetně zdrojově a energeticky účinnějších výrobků, je v souladu se strategií Evropa 2020, je v zájmu Unie a je důležité, aby krize tento záměr neohrozila. Dodatečná opatření formou subvencovaných půjček by proto mohla podpořit výrobu ekologicky šetrných výrobků. Subvencované půjčky však mohou způsobovat závažné narušení hospodářské soutěže, a měly by tedy být omezeny na specifické situace a cílené investice. Komise má za to, že by členské státy měly mít na omezenou dobu možnost poskytnout podporu formou snížení úrokové sazby. Komise bude na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU považovat subvenci na úrokovou sazbu pro investiční půjčky za slučitelnou s vnitřním trhem za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky: a) podpora se vztahuje k investiční půjčce na financování projektů spočívajících ve výrobě nových výrobků, které výrazně zlepší ochranu životního prostředí ( 24 ); b) podpora je nezbytná k zahájení nového projektu; v případě již existujícího projektu může být podpora poskytnuta, pokud se to stane nezbytné k pokračování projektu z důvodů nové hospodářské situace; c) podpora je poskytnuta pouze projektům spočívajícím ve výrobě výrobků, které zahrnují včasné přizpůsobení se budoucím normám Unie pro výrobky, jež zvyšují úroveň ochrany životního prostředí ( 25 ) a nejsou ještě platné, nebo jejich překonání; d) pokud jde o produkty zahrnující včasné přizpůsobení se budoucím normám Unie na ochranu životního prostředí nebo jejich překonání, investování začíná nejpozději 31. prosince 2011 s cílem uvést výrobek na trh nejméně dva roky před vstupem dané normy v platnost; ( 22 ) Členské státy, které hodlají využít tento nástroj, na internetu zveřejňují denní sazby a zpřístupní je Komisi. ( 23 ) Viz poznámka pod čarou 15. ( 24 ) Jak je vymezeno v bodě 70.1 oddílu 2.2 (definice) Pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 82, , s. 1). ( 25 ) Budoucí norma Unie pro výrobky představuje závaznou normu Unie určující úrovně, jež mají být z hlediska životního prostředí dodržovány u výrobků prodávaných v Unii, která již byla schválena, ale zatím nevstoupila v platnost.

8 C 6/12 Úřední věstník Evropské unie e) půjčky se mohou týkat nákladů na investice do hmotného či nehmotného majetku ( 26 ), s výjimkou půjček na investice, které mají zvyšovat kapacitu výroby o více než 3 % podílu na trhu výrobků ( 27 ), pokud v posledních pěti letech před zahájením investice zůstala průměrná roční míra růstu zjevné spotřeby na trhu EHP, posuzovaná podle údajů o hodnotě, nižší než průměrná roční míra růstu HDP v Evropském hospodářském prostoru za stejné pětileté referenční období; f) půjčky se poskytnou nejpozději do 31. prosince 2011; g) výchozím bodem pro výpočet podpory by měla být individuální sazba příjemce, vypočítaná na základě metodiky uvedené v bodu 2.3 tohoto sdělení; na základě této metodiky může být společnosti poskytnuto snížení úrokové sazby o: 15 % pro velké společnosti, 25 % pro malé a střední podniky; h) subvencovaná úroková sazba se uplatní po dobu nejdéle dvou let následujících po poskytnutí půjčky; i) snížení úrokové sazby se může použít na půjčky poskytnuté státem nebo veřejnými finančními institucemi, jakož i na půjčky poskytnuté soukromými finančními institucemi; měla by být zajištěna nediskriminace mezi veřejnými a soukromými subjekty; j) podniky v obtížích ( 28 ) jsou vyloučeny z oblasti působnosti tohoto opatření; k) členské státy zajistí, že podpora není přímo nebo nepřímo převedena na finanční subjekty. 2.6 Kumulace Stropy podpory stanovené tímto sdělením se budou uplatňovat bez ohledu na to, zda je podporovaný projekt zcela financován ze státních prostředků nebo zda je částečně financován z prostředků Unie. Dočasná opatření podpory upravená tímto sdělením nelze kumulovat s podporou spadající do působnosti nařízení de minimis, která se týká stejných způsobilých nákladů. Dočasná opatření podpory lze kumulovat s jinou slučitelnou podporou nebo s dalšími formami financování Unie za předpokladu, že je dodržena maximální míra podpory uvedená v příslušných pokynech nebo v nařízení o blokových výjimkách. V případě společného financování ze strukturálních fondů EU a dalších nástrojů financování EU je zapotřebí dodržovat použitelné předpisy. 3. Zjednodušující opatření 3.1 Pojištění krátkodobých vývozních úvěrů Sdělení Komise členským státům podle čl. 93 odst. 1 Smlouvy o ES o použití článků 92 a 93 Smlouvy o ES na pojištění krátkodobých vývozních úvěrů ( 29 ) stanoví, že obchodovatelná rizika nemohou být pokryta pojištěním vývozních úvěrů s podporou členských států. Obchodovatelná rizika jsou obchodní a politická rizika veřejných i neveřejných dlužníků, kteří mají sídlo v zemích zmíněných v příloze uvedeného sdělení, s maximální dobou trvání rizika kratší než dva roky. Rizika týkající se dlužníků, kteří mají sídlo v členských státech a v osmi dalších členských státech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jsou považována za obchodovatelná. Komise má za to, že v důsledku současné finanční a hospodářské krize neexistuje nedostatek kapacit v oblasti pojištění nebo zajištění ve všech členských státech, ale nelze vyloučit, že v některých zemích by mohlo být přechodně nedostupné pokrytí obchodovatelných rizik. ( 26 ) Jak je definováno v bodě 70 pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí. ( 27 ) Jak je definován v bodě 69 pokynů k regionální podpoře pro období ( 28 ) Viz poznámka pod čarou 15. ( 29 ) Úř. věst. C 281, , s. 4.

9 Úřední věstník Evropské unie C 6/13 V bodu 4.4 uvedeného sdělení se konstatuje: Za takovýchto okolností mohou být tato dočasně neobchodovatelná rizika pojištěna veřejným nebo veřejně podporovaným pojistitelem vývozních úvěrů, který kryje neobchodovatelná rizika na účet státu nebo s jeho zárukou. V takovém případě by měl pojistitel, pokud je to možné, sjednotit pojistné sazby pro takováto rizika s pojistnými sazbami, které si za srovnatelná rizika účtují soukromí pojistitelé vývozních úvěrů. Každý členský stát, který má v úmyslu použít tuto únikovou doložku, by měl o tomto záměru neprodleně informovat Komisi. Oznámení by mělo obsahovat zprávu o trhu dokládající, že nezbytné krytí rizik není na soukromém trhu pojištění k dispozici, a zdůvodnit použití této únikové doložky důkazy předloženými dvěma velkými, známými mezinárodními soukromými pojistiteli vývozních úvěrů a jednoho vnitrostátního pojistitele úvěrů. Toto oznámení by mělo kromě toho obsahovat popis podmínek, které veřejný nebo veřejně podporovaný pojistitel vývozních úvěrů hodlá použít ke krytí daných rizik. Komise do dvou měsíců od přijetí oznámení přezkoumá, zda je použití únikové doložky v souladu s výše uvedenými podmínkami a zda je slučitelné se Smlouvou. Pokud Komise dospěje k závěru, že podmínky pro použití únikové doložky jsou splněny, je její rozhodnutí o slučitelnosti omezeno na dva roky od data vydání rozhodnutí za předpokladu, že tržní podmínky odůvodňující použití této únikové doložky zůstanou po tuto dobu nezměněny. Kromě toho po konzultaci s ostatními členskými státy může Komise provést revizi podmínek pro použití únikové doložky; může rovněž rozhodnout o jejím přerušení nebo nahrazení jiným vhodným systémem. Uvedená ustanovení, použitelná na velké společnosti i malé a střední podniky, jsou v současné hospodářské situaci vhodným nástrojem, pokud mají členské státy za to, že krytí rizik není na soukromém trhu pojištění k dispozici, pokud jde o některá obchodovatelná úvěrová rizika a/nebo o některé zájemce o ochranu před riziky. Aby se zrychlil postup pro členské státy, má Komise v této souvislosti za to, že do 31. prosince 2011 mohou členské státy prokázat mezeru na trhu tím, že poskytnou dostatečný důkaz o neexistenci krytí rizik na soukromém trhu pojištění. Použití únikové doložky bude v každém případě odůvodněno, pokud: a) velký známý mezinárodní soukromý pojistitel vývozních úvěrů a vnitrostátní pojistitel úvěrů poskytnou důkazy o neexistenci takového krytí; nebo b) alespoň čtyři zavedení vývozci z členských států poskytnou důkazy o tom, že pojistitelé tyto specifické operace odmítli pokrýt. Komise v úzké spolupráci s dotčenými členskými státy zajistí urychlené přijetí rozhodnutí týkajících se použití únikové doložky. 4. Sledování a podávání zpráv Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES ( 30 ) a nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES ( 31 ), požaduje, aby členské státy předkládaly Komisi výroční zprávy. Členské státy musí zajistit vedení podrobné evidence o poskytování podpory upravené tímto sdělením. Tato evidence musí obsahovat všechny informace potřebné k ověření, že byly dodrženy všechny nezbytné podmínky, musí být uchovávána po dobu 10 let a předložena Komisi na základě její žádosti. Dále by členské státy měly nejpozději do 15. září 2011 předložit Komisi zprávu o opatřeních provedených na základě tohoto sdělení. ( 30 ) Úř. věst. L 83, , s. 1. ( 31 ) Úř. věst. L 140, , s. 1.

10 C 6/14 Úřední věstník Evropské unie Komise může vyžadovat dodatečné informace týkající se poskytnuté podpory, aby zkontrolovala, zda byly splněny podmínky stanovené rozhodnutím Komise o schválení podpory. 5. Závěrečná ustanovení Toto sdělení se použije ode dne 1. ledna 2011 do 31. prosince Je odůvodněné současnými výjimečnými a přechodnými problémy v oblasti financování, které souvisejí s krizí v bankovním sektoru. Po konzultaci s členskými státy může Komise před 31. prosincem 2011 toto sdělení revidovat na základě závažných úvah týkajících se politiky hospodářské soutěže nebo ekonomických úvah. Pokud by to bylo užitečné, může Komise také poskytnout další objasnění jejího přístupu k jednotlivým otázkám. Toto sdělení se nepoužije na tuto podporu: a) režimy podpory, které výslovně nevylučují vyplacení jednotlivé podpory ve prospěch podniku, na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem; b) podporu ad hoc ve prospěch podniku, na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem. V souladu se sdělením Komise o stanovení použitelných pravidel pro hodnocení nezákonné státní podpory ( 32 ) uplatní Komise při posuzování neoznámené podpory následující: a) toto sdělení, pokud podpora byla poskytnuta po dni 1. ledna 2011; b) ve všech ostatních případech pokyny používané v době udělení podpory. ( 32 ) Úř. věst. C 119, , s. 22.

11 Úřední věstník Evropské unie C 6/15 PŘÍLOHA Prémie safe-harbour dočasný rámec v bazických bodech (*) Ratingová kategorie (Standard & Poor s) Zajištění Vysoké Normální Nízké AAA AA + AA AA A + A A BBB + BBB BBB BB + BB BB B + B B CCC a nižší (*) V případě společností bez úvěrové historie nebo ratingu založeného na přístupu vycházejícím z rozvahy (jako jsou některé účelově založené společnosti nebo začínající společnosti) mohou členské státy poskytnout snížení až o 15 % zvláštní prémie safe-harbour, jejíž výše vyplývá ze sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk je 3,8 % ( 1 ). Prémie však nemůže být nižší než prémie, která by se uplatnila pro mateřskou společnost nebo společnosti. ( 1 ) Úř. věst. C 155, , s. 10.

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01)

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01) C 16/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady.

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady. Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 veřejná podpora malého rozsahu - k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2)

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Dne 23. ledna 2015 byl Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ08 Pilotní studie a průzkumy pro

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

METODICKÝ POKYN. o Centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis (dále jen RDM )

METODICKÝ POKYN. o Centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis (dále jen RDM ) METODICKÝ POKYN o Centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis (dále jen RDM ) Účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1 OBLASTI A LEGISLATIVA... 2 2 VYMEZENÍ POJMŮ SHODNÝCH PRO VŠECHNY OBLASTI... 3 3 VYMEZENÍ

Více

METODICKÝ POKYN. o Centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis (dále jen RDM )

METODICKÝ POKYN. o Centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis (dále jen RDM ) METODICKÝ POKYN o Centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis (dále jen RDM ) Účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1 OBLASTI A LEGISLATIVA... 2 2 VYMEZENÍ POJMŮ SHODNÝCH PRO VŠECHNY OBLASTI... 3 3 VYMEZENÍ

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

PŘÍRUČKA PRAVIDEL SPOLEČENSTVÍ PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

PŘÍRUČKA PRAVIDEL SPOLEČENSTVÍ PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM 25/02/2009 PŘÍRUČKA PRAVIDEL SPOLEČENSTVÍ PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM včetně dočasných opatření státní podpory zlepšujících přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA. 32943 (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře,

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004. ze dne 10. března 2004,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004. ze dne 10. března 2004, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2013 Vydáno dne 15. srpna 2013 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. srpna 2013 o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015 Věstník ČNB částka 3/2015 ze dne 1. dubna 2015 Třídící znak 2 0 3 1 5 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. dubna 2015 o vydání páté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více