Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 7. schùze Poslanecké snìmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné lhùty pro projednání snìmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké snìmovny 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 30/ - druhé ètení 3. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - druhé ètení 4. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 170/2002 Sb., o váleèných veteránech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 32/ - druhé ètení 5. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - druhé ètení 6. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - druhé ètení 7. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných - 1 -

2 zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - druhé ètení 8. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 135/ - prvé ètení 9. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdù, o zmìnì hranic krajù a o zmìnì souvisejících zákonù (zákon o hranicích vojenských újezdù) /snìmovní tisk 57/ - prvé ètení 10. Návrh poslancù Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi /snìmovní tisk 66/ - prvé ètení 11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péèe o dítì v dìtské skupinì a o zmìnì souvisejících zákonù /snìmovní tisk 82/ - prvé ètení 12. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 83/ - prvé ètení 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištìní zamìstnancù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 100/ - prvé ètení 14. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim /snìmovní tisk 105/ - prvé ètení 15. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 106/ - prvé ètení 16. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 107/ - prvé ètení 17. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o zmìnì Ústavy Èeské republiky /snìmovní tisk 114/ - prvé ètení 18. Návrh poslancù Stanislava Grospièe, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /snìmovní tisk 116/ - prvé ètení 19. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pøísedících a státní správì soudù a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o soudech a soudcích), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 117/ - prvé ètení 20. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - prvé ètení 21. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou Èeské republiky a vládou Andorrského knížectví o výmìnì informací v daòových zále

3 žitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. èervna 2013 /snìmovní tisk 15/ - druhé ètení 22. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Èeskou republikou a Spolkovou republikou Nìmecko o pøeshranièní spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /snìmovní tisk 101/ - prvé ètení 23. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání osob hledaných pro trestní øízení (Hongkong, ) /snìmovní tisk 102/ - prvé ètení 24. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Hongkong, ) /snìmovní tisk 103/ - prvé ètení 25. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání odsouzených osob (Hongkong, ) /snìmovní tisk 104/ - prvé ètení 26. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna pøílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /snìmovní tisk 109/ - prvé ètení 27. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o zmìnì a doplnìní Smlouvy mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justièními orgány a o úpravì nìkterých právních vztahù v obèanských a trestních vìcech z 29. øíjna 1992 a jejího Závìreèného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. øíjna 2012 /snìmovní tisk 110/ - prvé ètení 28. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. èervna 2013 /snìmovní tisk 111/ - prvé ètení 29. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevì dne 21. øíjna 2013 /snìmovní tisk 112/ - prvé ètení 30. Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìny pøílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu pøedchozího souhlasu pro urèité nebezpeèné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 121/ - prvé ètení 31. Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpeèných odpadù pøes hranice státù a jejich zneškodòování, sjednaná v Basileji dne 22. bøezna 1989, a zmìny pøílohy IX této úmluvy, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 122/ - prvé ètení 32. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu, která byla podepsána v Prištinì dne 26. listopadu 2013 /snìmovní tisk 123/ - prvé ètení 33. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-støedomoøská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími èlenskými státy na jedné stranì a vládou Státu Izrael na stranì druhé /snìmovní tisk 132/ - prvé ètení 34. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravì mezi Evropským spoleèenstvím a jeho èlenskými státy na jedné stranì a Kanadou na stranì druhé /snìmovní tisk 133/ - prvé ètení 35. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vy

4 slovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladù o vzdìlání vydávaných v Èeské republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /snìmovní tisk 134/ - prvé ètení 36. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 30/ - tøetí ètení 37. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - tøetí ètení 38. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 170/2002 Sb., o váleèných veteránech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 32/ - tøetí ètení 39. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - tøetí ètení 40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - tøetí ètení 41. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - tøetí ètení 42. Návrh na zmìny ve složení orgánù Poslanecké snìmovny 43. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždìní OBSE 44. Návrh na volbu èlena Dozorèí rady Státního fondu rozvoje bydlení 45. Návrh Poslanecké snìmovny na jmenování èlena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 46. Návrh Poslanecké snìmovny na volbu kandidátù na èleny Rady Ú- stavu pro studium totalitních režimù /2/ 47. Návrh na volbu èlenù Rady Èeské televize 48. Návrh na volbu èlenù Rady Èeského rozhlasu 49. Návrh rozpoètu Státního zemìdìlského intervenèního fondu na rok 2014 /snìmovní tisk 64/ 50. Rozhodnutí vlády o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù pøes území Èeské republiky v roce 2014 /snìmovní tisk 89/ 51. Informace o vojenských cvièeních jednotek a štábù Armády Èeské republiky se zahranièními partnery na území Èeské republiky i mimo nì v roce 2014 /snìmovní tisk 95/ 52. Informace o podpoøeném financování za rok 2012 /snìmovní tisk 90/ 53. Informace o pojišování vývozu se státní podporou v roce 2012 /snìmovní tisk 91/ 54. Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí /snìmovní tisk 113/ 55. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky 56. Návrh na zøízení vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard /snìmovní dokument 350/ 57. Problematika prùzkumných prací a tìžby zlata v Èeské republice /snìmovní dokument 357/ 58. Ústní interpelace

5 59. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - druhé ètení 60. Návrh na volbu èlenù vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard 61. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - tøetí ètení Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období TÌSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 7. schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu konané ve dnech 18. až 26. bøezna Návrh na volbu pøedsedy vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard Obsah: 18. bøezna 2014 Schùzi zahájil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Usnesení schváleno (è. 159). Strana: Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Robina Böhnische Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Milana Urbana Schválen poøad schùze. 1. Návrh na zkrácení zákonné lhùty pro projednání snìmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké snìmovny Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Marka Bendy Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Jeronýma Tejce

6 Usnesení schváleno (è. 160). 3. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - druhé ètení Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Václava Snopka Øeè poslance Bronislava Schwarze Øeè poslance Václava Snopka Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 170/2002 Sb., o váleèných veteránech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 32/ - druhé ètení Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Antonína Sedi Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - druhé ètení Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 135/ - prvé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Jiøího Valenty Usnesení schváleno (è. 161). 9. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdù, o zmìnì hranic krajù a o zmìnì souvisejících zákonù (zákon o hranicích vojenských újezdù) /snìmovní tisk 57/ - prvé ètení Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Ivana Gabala Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Martina Komárka Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Václava Votavy Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Miloše Petery Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Josefa Vondráška Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Josefa Novotného Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslance Josefa Vondráška Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Stanislava Mackovíka

7 Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Igora Jakubèíka Øeè poslance Jiøího Zimoly Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè poslance Jana Volného Øeè poslance Karla Šidla Øeè poslance Václava Zemka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Ivana Gabala Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Michala Kuèery Usnesení schváleno (è. 162). Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. 10. Návrh poslancù Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi /snìmovní tisk 66/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Jiøího Miholy Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Miroslava Grebeníèka Øeè poslance Herberta Pavery Øeè poslance Petra Kudely Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Radka Vondráèka Usnesení schváleno (è. 163.) 19. bøezna 2014 Další èást øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Milana Urbana Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - druhé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslankynì Jany Hnykové Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 30/ - druhé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslankynì Soni Markové

8 Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Tomáše Jana Podivínského Øeè poslance Roma Kostøici Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Ivana Gabala Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Tomáše Jana Podivínského Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslance Jaroslava Holíka Øeè poslance Františka Laudáta Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Leoše Hegera Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Jiøího Koubka Øeè poslance Františka Laudáta Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Petra Fialy Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslankynì Jany Fischerové Øeè poslance Marka Ženíška Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 20. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - prvé ètení Øeè senátora Jiøího Bise Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 164)

9 12. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 83/- prvé ètení Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Jaroslava Klašky Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Igora Jakubèíka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 165). 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištìní zamìstnancù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 100/ - prvé ètení Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jaroslava Zavadila Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Usnesení schváleno (è. 166). 7. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání aovýkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - druhé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Petra Bendla Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Petra Bendla Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Ivana Adamce Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Martina Novotného Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim /snìmovní tisk 105/ - prvé ètení Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Jaroslava Borky Øeè poslance Stanislava Polèáka

10 Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslankynì Marie Benešové Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Jaroslava Borky Usnesení schváleno (è. 167). 15. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 106/ - prvé ètení Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Petra Adama Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Usnesení schváleno (è. 168). Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 107/ - prvé ètení Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Lukáše Pletichy Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslankynì Jany Pastuchové Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslankynì Jany Pastuchové Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Stanislava Polèáka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 16. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka

11 20. bøezna 2014 Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Václava Snopka Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna pøílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /snìmovní tisk 109/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Robina Böhnische Usnesení schváleno (è. 169). 30. Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìny pøílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu pøedchozího souhlasu pro urèité nebezpeèné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 121/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Jiøího Miholy Usnesení schváleno (è. 170). 22. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Èeskou republikou a Spolkovou republikou Nìmecko o pøeshranièní spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /snìmovní tisk 101/ - prvé ètení Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Pavla Šrámka Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Josefa Novotného Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Stanislava Mackovíka Øeè poslance Jiøího Bìhounka Øeè poslance Pavla Holíka Øeè poslance Roma Kostøici Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Romana Váni Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Pavla Šrámka Usnesení schváleno (è. 172). Øeè poslance Bronislava Schwarze Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpeèných odpadù pøes hranice státù a jejich zneškodòování, sjednaná v Basileji dne 22. bøezna 1989, a zmìny pøílohy IX této úmluvy, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 122/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Karla Raise Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací s Evropsko-støedomoøská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími èlenskými státy na jedné stranì a vládou Státu Izrael na stranì druhé /snìmovní tisk 132/ - prvé ètení Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Jaroslava Foldyny Usnesení schváleno (è. 173). Usnesení schváleno (è. 171)