Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 7. schùze Poslanecké snìmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné lhùty pro projednání snìmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké snìmovny 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 30/ - druhé ètení 3. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - druhé ètení 4. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 170/2002 Sb., o váleèných veteránech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 32/ - druhé ètení 5. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - druhé ètení 6. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - druhé ètení 7. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných - 1 -

2 zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - druhé ètení 8. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 135/ - prvé ètení 9. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdù, o zmìnì hranic krajù a o zmìnì souvisejících zákonù (zákon o hranicích vojenských újezdù) /snìmovní tisk 57/ - prvé ètení 10. Návrh poslancù Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi /snìmovní tisk 66/ - prvé ètení 11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péèe o dítì v dìtské skupinì a o zmìnì souvisejících zákonù /snìmovní tisk 82/ - prvé ètení 12. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 83/ - prvé ètení 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištìní zamìstnancù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 100/ - prvé ètení 14. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim /snìmovní tisk 105/ - prvé ètení 15. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 106/ - prvé ètení 16. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 107/ - prvé ètení 17. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o zmìnì Ústavy Èeské republiky /snìmovní tisk 114/ - prvé ètení 18. Návrh poslancù Stanislava Grospièe, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /snìmovní tisk 116/ - prvé ètení 19. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pøísedících a státní správì soudù a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o soudech a soudcích), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 117/ - prvé ètení 20. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - prvé ètení 21. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou Èeské republiky a vládou Andorrského knížectví o výmìnì informací v daòových zále

3 žitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. èervna 2013 /snìmovní tisk 15/ - druhé ètení 22. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Èeskou republikou a Spolkovou republikou Nìmecko o pøeshranièní spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /snìmovní tisk 101/ - prvé ètení 23. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání osob hledaných pro trestní øízení (Hongkong, ) /snìmovní tisk 102/ - prvé ètení 24. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Hongkong, ) /snìmovní tisk 103/ - prvé ètení 25. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání odsouzených osob (Hongkong, ) /snìmovní tisk 104/ - prvé ètení 26. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna pøílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /snìmovní tisk 109/ - prvé ètení 27. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o zmìnì a doplnìní Smlouvy mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justièními orgány a o úpravì nìkterých právních vztahù v obèanských a trestních vìcech z 29. øíjna 1992 a jejího Závìreèného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. øíjna 2012 /snìmovní tisk 110/ - prvé ètení 28. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. èervna 2013 /snìmovní tisk 111/ - prvé ètení 29. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevì dne 21. øíjna 2013 /snìmovní tisk 112/ - prvé ètení 30. Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìny pøílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu pøedchozího souhlasu pro urèité nebezpeèné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 121/ - prvé ètení 31. Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpeèných odpadù pøes hranice státù a jejich zneškodòování, sjednaná v Basileji dne 22. bøezna 1989, a zmìny pøílohy IX této úmluvy, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 122/ - prvé ètení 32. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu, která byla podepsána v Prištinì dne 26. listopadu 2013 /snìmovní tisk 123/ - prvé ètení 33. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-støedomoøská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími èlenskými státy na jedné stranì a vládou Státu Izrael na stranì druhé /snìmovní tisk 132/ - prvé ètení 34. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravì mezi Evropským spoleèenstvím a jeho èlenskými státy na jedné stranì a Kanadou na stranì druhé /snìmovní tisk 133/ - prvé ètení 35. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vy

4 slovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladù o vzdìlání vydávaných v Èeské republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /snìmovní tisk 134/ - prvé ètení 36. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 30/ - tøetí ètení 37. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - tøetí ètení 38. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 170/2002 Sb., o váleèných veteránech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 32/ - tøetí ètení 39. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - tøetí ètení 40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - tøetí ètení 41. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - tøetí ètení 42. Návrh na zmìny ve složení orgánù Poslanecké snìmovny 43. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždìní OBSE 44. Návrh na volbu èlena Dozorèí rady Státního fondu rozvoje bydlení 45. Návrh Poslanecké snìmovny na jmenování èlena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 46. Návrh Poslanecké snìmovny na volbu kandidátù na èleny Rady Ú- stavu pro studium totalitních režimù /2/ 47. Návrh na volbu èlenù Rady Èeské televize 48. Návrh na volbu èlenù Rady Èeského rozhlasu 49. Návrh rozpoètu Státního zemìdìlského intervenèního fondu na rok 2014 /snìmovní tisk 64/ 50. Rozhodnutí vlády o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù pøes území Èeské republiky v roce 2014 /snìmovní tisk 89/ 51. Informace o vojenských cvièeních jednotek a štábù Armády Èeské republiky se zahranièními partnery na území Èeské republiky i mimo nì v roce 2014 /snìmovní tisk 95/ 52. Informace o podpoøeném financování za rok 2012 /snìmovní tisk 90/ 53. Informace o pojišování vývozu se státní podporou v roce 2012 /snìmovní tisk 91/ 54. Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí /snìmovní tisk 113/ 55. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky 56. Návrh na zøízení vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard /snìmovní dokument 350/ 57. Problematika prùzkumných prací a tìžby zlata v Èeské republice /snìmovní dokument 357/ 58. Ústní interpelace

5 59. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - druhé ètení 60. Návrh na volbu èlenù vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard 61. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - tøetí ètení Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období TÌSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 7. schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu konané ve dnech 18. až 26. bøezna Návrh na volbu pøedsedy vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard Obsah: 18. bøezna 2014 Schùzi zahájil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Usnesení schváleno (è. 159). Strana: Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Robina Böhnische Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Milana Urbana Schválen poøad schùze. 1. Návrh na zkrácení zákonné lhùty pro projednání snìmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké snìmovny Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Marka Bendy Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Jeronýma Tejce

6 Usnesení schváleno (è. 160). 3. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - druhé ètení Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Václava Snopka Øeè poslance Bronislava Schwarze Øeè poslance Václava Snopka Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 170/2002 Sb., o váleèných veteránech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 32/ - druhé ètení Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Antonína Sedi Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - druhé ètení Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 135/ - prvé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Jiøího Valenty Usnesení schváleno (è. 161). 9. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdù, o zmìnì hranic krajù a o zmìnì souvisejících zákonù (zákon o hranicích vojenských újezdù) /snìmovní tisk 57/ - prvé ètení Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Ivana Gabala Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Martina Komárka Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Václava Votavy Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Miloše Petery Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Josefa Vondráška Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Josefa Novotného Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslance Josefa Vondráška Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Stanislava Mackovíka

7 Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Igora Jakubèíka Øeè poslance Jiøího Zimoly Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè poslance Jana Volného Øeè poslance Karla Šidla Øeè poslance Václava Zemka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Ivana Gabala Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Michala Kuèery Usnesení schváleno (è. 162). Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. 10. Návrh poslancù Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi /snìmovní tisk 66/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Jiøího Miholy Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Miroslava Grebeníèka Øeè poslance Herberta Pavery Øeè poslance Petra Kudely Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Radka Vondráèka Usnesení schváleno (è. 163.) 19. bøezna 2014 Další èást øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Milana Urbana Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - druhé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslankynì Jany Hnykové Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 30/ - druhé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslankynì Soni Markové

8 Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Tomáše Jana Podivínského Øeè poslance Roma Kostøici Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Ivana Gabala Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Tomáše Jana Podivínského Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslance Jaroslava Holíka Øeè poslance Františka Laudáta Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Leoše Hegera Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Jiøího Koubka Øeè poslance Františka Laudáta Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Petra Fialy Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslankynì Jany Fischerové Øeè poslance Marka Ženíška Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 20. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - prvé ètení Øeè senátora Jiøího Bise Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 164)

9 12. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 83/- prvé ètení Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Jaroslava Klašky Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Igora Jakubèíka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 165). 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištìní zamìstnancù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 100/ - prvé ètení Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jaroslava Zavadila Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Usnesení schváleno (è. 166). 7. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání aovýkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - druhé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Petra Bendla Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Petra Bendla Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Ivana Adamce Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Martina Novotného Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim /snìmovní tisk 105/ - prvé ètení Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Jaroslava Borky Øeè poslance Stanislava Polèáka

10 Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslankynì Marie Benešové Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Jaroslava Borky Usnesení schváleno (è. 167). 15. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 106/ - prvé ètení Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Petra Adama Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Usnesení schváleno (è. 168). Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 107/ - prvé ètení Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Lukáše Pletichy Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslankynì Jany Pastuchové Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslankynì Jany Pastuchové Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Stanislava Polèáka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 16. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka

11 20. bøezna 2014 Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Václava Snopka Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna pøílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /snìmovní tisk 109/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Robina Böhnische Usnesení schváleno (è. 169). 30. Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìny pøílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu pøedchozího souhlasu pro urèité nebezpeèné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 121/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Jiøího Miholy Usnesení schváleno (è. 170). 22. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Èeskou republikou a Spolkovou republikou Nìmecko o pøeshranièní spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /snìmovní tisk 101/ - prvé ètení Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Pavla Šrámka Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Josefa Novotného Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Stanislava Mackovíka Øeè poslance Jiøího Bìhounka Øeè poslance Pavla Holíka Øeè poslance Roma Kostøici Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Romana Váni Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Pavla Šrámka Usnesení schváleno (è. 172). Øeè poslance Bronislava Schwarze Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpeèných odpadù pøes hranice státù a jejich zneškodòování, sjednaná v Basileji dne 22. bøezna 1989, a zmìny pøílohy IX této úmluvy, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 122/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Karla Raise Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací s Evropsko-støedomoøská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími èlenskými státy na jedné stranì a vládou Státu Izrael na stranì druhé /snìmovní tisk 132/ - prvé ètení Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Jaroslava Foldyny Usnesení schváleno (è. 173). Usnesení schváleno (è. 171)

12 34. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravì mezi Evropským spoleèenstvím a jeho èlenskými státy na jedné stranì a Kanadou na stranì druhé /snìmovní tisk 133/ - prvé ètení Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Karla Raise Usnesení schváleno (è. 174). 54. Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí /snìmovní tisk 113/ Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Igora Nykla Øeè poslance Herberta Pavery Øeè poslance Rostislava Vyzuly Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Usnesení schváleno (è. 175). 21. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou Èeské republiky a vládou Andorrského knížectví o výmìnì informací v daòových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. èervna 2013 /snìmovní tisk 15/ - druhé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Robina Böhnische Další èást øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Usnesení schváleno (è. 176). 23. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání osob hledaných pro trestní øízení (Hongkong, ) /snìmovní tisk 102/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 177). 24. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Hongkong, ) /snìmovní tisk 103/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 178). 25. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání odsouzených osob (Hongkong, ) /snìmovní tisk 104/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 179). 27. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o zmìnì a doplnìní Smlouvy mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justièními orgány a o úpravì nìkterých právních vztahù v obèanských a trestních vìcech z 29. øíjna 1992 a jejího Závìreèného protokolu, podepsaný

13 v Uherském Hradišti dne 29. øíjna 2012 /snìmovní tisk 110/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Pavla Holíka Usnesení schváleno (è. 180). 28. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. èervna 2013 /snìmovní tisk 111/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Roma Kostøici Usnesení schváleno (è. 181). 56. Návrh na zøízení vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard /snìmovní dokument 350/ Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Daniela Korteho Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Matìje Fichtnera Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Matìje Fichtnera Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Romana Váni Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Daniela Korteho Usnesení schváleno (è. 182). Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Martina Kolovratníka Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevì dne 21. øíjna 2013 /snìmovní tisk 112/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 183)

14 32. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu, která byla podepsána v Prištinì dne 26. listopadu 2013 /snìmovní tisk 123/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 58. Ústní interpelace Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslankynì Marty Semelové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè místopøedsedy PSP Petra Gazdíka Øeè poslankynì Vìry Kováøové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Josefa Zahradníèka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslankynì Jany Fischerové Øeè poslance Petra Bendla Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Josefa Šenfelda Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Niny Novákové Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Lukáše Pletichy Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Jiøího Petrù Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslankynì Kvìty Matušovské Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Zdeòka Ondráèka Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Karla Šidla Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Karla Šidla Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Radima Holeèka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Radima Holeèka Øeè poslance Václava Zemka Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Daniela Korteho Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka

15 Øeè poslance Leoše Hegera Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Jiøího Valenty Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Jiøího Valenty Øeè poslance Vojtìcha Adama Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Ivo Pojezného Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslankynì Aleny Nohavové Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Reného Èípa Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslankynì Gabriely Peckové Øeè poslance Martina Novotného Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové Øeè poslance Simeona Karamazova Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslankynì Jany Èernochové bøezna 2014 Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Daniela Korteho Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Václava Votavy Pokraèování v projednávání bodu 55. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Milana Šarapatky Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè poslance Vítìzslava Jandáka Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Martina Novotného Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Vítìzslava Jandáka Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Stanislava Mackovíka Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Jaroslava Zavadila Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa

16 Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Martina Lanka Øeè poslance Marka Ženíška Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Junka Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 59. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - druhé ètení Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné bøezna 2014 Další èást øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Petra Fialy Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Ladislava Velebného Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Františka Laudáta Pokraèování v projednávání bodu 55. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Usnesení schváleno (è. 184). Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové

17 Usnesení schváleno (è. 185). Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. 60. Návrh na volbu èlenù vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard. Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 186). Pokraèování v projednávání bodu 16. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 107/ - prvé ètení Øeè poslance Lukáše Pletichy Øeè poslankynì Heleny Langšádlové Usnesení schváleno (è. 187). 17. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o zmìnì Ústavy Èeské republiky /snìmovní tisk 114/ - prvé ètení Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Vlastimila Vozky Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslankynì Markéty Adamové Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslance Davida Kádnera Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Martina Lanka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Tomia Okamury Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Petra Adama Øeè poslance Jaroslava Holíka Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Lukáše Pletichy Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Antonína Sedi

18 Øeè poslance Tomia Okamury Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 49. Návrh rozpoètu Státního zemìdìlského intervenèního fondu na rok 2014 /snìmovní tisk 64/ Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Josefa Novotného Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Karla Tureèka Øeè poslance Pavla Kováèika Usnesení schváleno (è. 188). Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Martina Novotného Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Karla Fiedlera Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Štìpána Stupèuka Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Vlastimila Vozky Usnesení schváleno (è. 189). Øeè poslance Miroslava Kalouska Pokraèování v projednávání bodu 17. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o zmìnì Ústavy Èeské republiky /snìmovní tisk 114/ - prvé ètení Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jaroslava Lobkowicze Øeè poslance Martina Lanka bøezna 2014 Další èást øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Martina Kolovratníka

19 11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péèe o dítì v dìtské skupinì a o zmìnì souvisejících zákonù /snìmovní tisk 82/ - prvé ètení Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslankynì Hany Aulické Jírovcové Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslankynì Hany Aulické Jírovcové Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Radky Maxové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslankynì Radky Maxové Øeè poslankynì Zuzany Kailové Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè poslance Františka Váchy Øeè poslankynì Zuzany Kailové Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslankynì Jany Èernochov Øeè poslance Petra Koøenka Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslankynì Radky Maxové Øeè poslance Radima Holeèka Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslankynì Aleny Nohavové Øeè poslankynì Radky Maxové Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè poslankynì Gabriely Hubáèkové Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslankynì Niny Novákové Øeè poslance Vítìzslava Jandáka Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslankynì Hany Aulické Jírovcové Øeè poslankynì Radky Maxové Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè poslankynì Hany Aulické Jírovcové Usnesení schváleno (è. 190). Øeè poslance Romana Sklenáka Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Marka Bendy Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladù o vzdìlání vydávaných v Èeské republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /snìmovní tisk 134/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Usnesení schváleno (è. 191). 40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - tøetí ètení Usnesení schváleno (è. 192)

20 37. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/-tøetí ètení Øeè poslance Václava Snopka Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Usnesení schváleno (è. 193). 50. Rozhodnutí vlády o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù pøes území Èeské republiky v roce 2014 /snìmovní tisk 89/ Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Karla Èerného Usnesení schváleno (è. 194). 42. Návrh na zmìny ve složení orgánù Poslanecké snìmovny Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 195). 43. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždìní OBSE Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 44. Návrh na volbu èlena Dozorèí rady Státního fondu rozvoje bydlení Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 45. Návrh Poslanecké snìmovny na jmenování èlena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 46. Návrh Poslanecké snìmovny na volbu kandidátù na èleny Rady Ú- stavu pro studium totalitních režimù /2/ Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 47. Návrh na volbu èlenù Rady Èeské televize Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 48. Návrh na volbu èlenù Rady Èeského rozhlasu Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Martina Kolovratníka Pokraèování v projednávání bodu 43. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždìní OBSE Usnesení schváleno (è. 196)

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 6. schùze Poslanecké snìmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

dopravní inženýr (železniční doprava)

dopravní inženýr (železniční doprava) Barevný klíč ČSSD ANO KSČM TOP 09 ODS ÚSVIT KDU-ČSL Milan Šarapatka Martin Stropnický Stanislav Huml Květa Matušovská Karel Šidlo Jan Mládek Pavlína Nytrová Adam Rykala Ladislav Šincl Josef Nekl Miroslav

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období R o z h o d n u t í č. 18 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 10. července 2014 Podle 88 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 81 USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 ZÁPIS z 20. schůze Poslanecké sněmovny konané ve dnech 4. 11. - 5. 12. 2014 Úterý 4. listopadu 2014 Jednání zahájil v 14.00 předseda

Více

Návrh. ZÁKON ze dne ,

Návrh. ZÁKON ze dne , Návrh ZÁKON ze dne.. 2016, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. července 2015 v 10:00 h V Praze 21. července 2015 Čj. 2258/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ZÁKON ze dne..2015, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

ZÁKON ze dne..2015, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rozhodnutí Poslanecké

Více

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ZÁKON ze dne. 2014 kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Parlament se usnesl

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2214/14 V Praze dne 14.2.2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 19. února 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 29. února 2016 v 10:00 h V Praze 23. února 2016 Čj. 2212/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 491/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 491/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 491/0 Návrh poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše, Karla Schwarzenberga, Petra Fialy, Marka Černocha

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona o podporovaných

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 14. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 7. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 4. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rezoluce Poslanecké sněmovny

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2242/14 V Praze 21. května 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 28. května 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 36. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 15. prosince 2016 Čj. 2290/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 6. května 2015 v 09:00 h V Praze 29. dubna 2015 Čj. 2234/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 47. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Pořadí Příjmení Jméno Klub Kraj Hypotéky Leasingy Jiné úvěry či půjčky Celkem

Pořadí Příjmení Jméno Klub Kraj Hypotéky Leasingy Jiné úvěry či půjčky Celkem Pořadí Příjmení Jméno Klub Kraj Hypotéky Leasingy Jiné úvěry či půjčky Celkem 1 Schwarzenberg Karel TOP 09 Praha 13 185 792 Kč 0 Kč 0 Kč 13 185 792 Kč 2 Babák Michal VV Jihomoravský 11 723 077 Kč 0 Kč

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 19. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 38. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon o podporovaných

Více

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 ZÁPIS z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 Přítomni za vládu České republiky: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády a ministr financí ČR

Více

nárok čerpání čerpání nárok čerpání čerpání nárok čerpání nárok čerpání nárok čerpání celkem měsíčně ČSSD Adam Rykala 99600 99600 373200 155184

nárok čerpání čerpání nárok čerpání čerpání nárok čerpání nárok čerpání nárok čerpání celkem měsíčně ČSSD Adam Rykala 99600 99600 373200 155184 Strana Jméno Příjmení Reprezentace Cestovné a stravné Administrativní 272400 až 373200 Pronájem a odborné podle poslanecké Ubytování vzdálenosti práce Služby kancelá asistent Telefon a internet Celkem

Více

Pozvánka. na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Pozvánka. na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce Pozvánka na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v 10.00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce Příloha: - návrh pořadu 26. schůze Senátu Návrh pořadu 26. schůze 1. Informace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. března 2016 v 20:00 h V Praze 2. března 2016 Čj. 2214/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 5. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 28. listopadu 2016 Čj. 2286/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslance Jana

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 51. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 46. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. března 2017 v 10:00 h V Praze 14. března 2017 Čj. 2218/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 5. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 21. schůze 29. října 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 21. schůze 29. října 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 106 USNESENÍ organizačního výboru z 21. schůze 29. října 2014 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 23. do 27. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 23. do 27. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 23. do 27. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 23. května 2016 Společné zasedání členů zahraničních výborů parlamentů zemí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pátek 20. listopadu 2015 v 10:00 h V Praze 11. listopadu 2015 Čj. 2286/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 450/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 450/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 450/0 Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 17. schůze 17. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 17. schůze 17. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 89 USNESENÍ organizačního výboru ze 17. schůze 17. září 2014 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 49. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh nového zákona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 32. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ZÁKON. 327a Hanobení prezidenta republiky

ZÁKON. 327a Hanobení prezidenta republiky ZÁKON ze dne...2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 585/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 585/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 585/0 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 30. května 2016 v 10:00 h V Praze 24. května 2016 Čj. 2240/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Z á p i s PS

Z á p i s PS Z á p i s PS140017800 z 9. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 21. května 2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKON. ze dne. 2014,

ZÁKON. ze dne. 2014, ZÁKON ze dne. 2014, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění

Více

ZÁKON. ze dne..2016,

ZÁKON. ze dne..2016, ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 17. února 2016 v 09:00 h V Praze 11. února 2016 Čj. 2208/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 27. června 2016 v 09:00 h V Praze 23. června 2016 Čj. 2248/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY konané 30. září 2015

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY konané 30. září 2015 Čj. 2273/15 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY konané 30. září 2015 (37. schůze) Schůzi řídil předseda vlády. 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice Vláda vzala na vědomí

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 14. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 8. prosince 2016 Čj. 228816 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 16. do 20. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 16. do 20. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 16. do 20. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 16. května 2016 Ve dnech 15. 22. května navštíví USA delegace Poslanecké sněmovny

Více

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2262/10 V Praze dne 4.8.2010 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 11. srpna 2010 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 18. schůze 24. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 18. schůze 24. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 93 USNESENÍ organizačního výboru z 18. schůze 24. září 2014 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 24. října 2016 v 09:00 h V Praze 17. října 2016 Čj. 2274/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 366/5

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 366/5 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 366/5 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 97 ze dne 4. března 2015 k návrhu poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka,

Více

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 5. schùze Poslanecké snìmovny 1. Návrh poslancù Vìry Jourové,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V Praze 7. října 2015 Čj. 2276/15 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 12. října 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2268/14 V Praze 29. srpna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 3. září 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 618/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 618/0 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. června 2016 v 10:00 h V Praze 15. června 2016 Čj. 2246/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období ZAPIS z 6. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 24. a 25. listopadu 2010 /středa,čtvrtek/ v budově Poslanecké

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 27. dubna 2015 v 09:00 h V Praze 20. dubna 2015 Čj. 2230/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 863/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 863/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 863/0 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 41. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon, kterým se mění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 11. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 6. dubna 2016 Čj. 2226/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I

ZÁKON. ze dne ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I ZÁKON ze dne 2012 kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 524/0 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Františka Váchy, Jana Farského, Věry Kovářové, Marka Ženíška, Leoše Hegera, Herberta Pavery, Jiřího

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období ZÁPIS ze 17. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 12. října 2011 /středa/ od 09.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Tisková zpráva. Důvěra stranickým představitelům září /5

Tisková zpráva. Důvěra stranickým představitelům září /5 Tisková zpráva Důvěra stranickým představitelům září 2016 Mezi představiteli parlamentních stran v září 2016 občané nejčastěji vyjadřovali důvěru Andreji Babišovi (46 %), nejvyšší podíl nedůvěřujících

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 219/0 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 611/6

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 611/6 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 611/6 Usnesení garančního výboru č. 155 ze dne 2. března 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Z á p i s. 2. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek (tisk 637)

Z á p i s. 2. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek (tisk 637) Z á p i s PS160039757 z 50. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 14. ledna 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 792/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 792/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 792/0 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Martina Plíška, Marka Ženíška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslanců Jany Drastichové,

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1016/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1016/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 1016/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jana Klána a dalších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 357/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 357/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 357/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Marka Černocha, Augustina Karla Andrleho Sylora, Karla Fiedlera,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Starovice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 10. listopadu 2016 Čj. 2280/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Z á p i s PS

Z á p i s PS Z á p i s PS150036260 z 49. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 2. prosince 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 13. schůze 18. ledna 2007

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 13. schůze 18. ledna 2007 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 68 USNESENÍ organizačního výboru ze 13. schůze 18. ledna 2007 k návrhu termínu a pořadu 11. schůze Poslanecké sněmovny Organizační výbor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

5310 Seďa Antonín ČSSD Zlínský 99% Zahradník Jan ODS Jihočeský 96% Hovorka Ludvík KDU-ČSL Zlínský 92%

5310 Seďa Antonín ČSSD Zlínský 99% Zahradník Jan ODS Jihočeský 96% Hovorka Ludvík KDU-ČSL Zlínský 92% IdentifikačnPříjmení Jméno Klub Kraj Účast na hpodaných Podaných VystoupenPsaných in 5310 Seďa Antonín ČSSD Zlínský 99% 7 5 90 1 5844 Zahradník Jan ODS Jihočeský 96% 10 6 98 0 5314 Hovorka Ludvík KDU-ČSL

Více