Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu"

Transkript

1 Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 7. schùze Poslanecké snìmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné lhùty pro projednání snìmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké snìmovny 2. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 30/ - druhé ètení 3. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - druhé ètení 4. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 170/2002 Sb., o váleèných veteránech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 32/ - druhé ètení 5. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - druhé ètení 6. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - druhé ètení 7. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných - 1 -

2 zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - druhé ètení 8. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 135/ - prvé ètení 9. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdù, o zmìnì hranic krajù a o zmìnì souvisejících zákonù (zákon o hranicích vojenských újezdù) /snìmovní tisk 57/ - prvé ètení 10. Návrh poslancù Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi /snìmovní tisk 66/ - prvé ètení 11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péèe o dítì v dìtské skupinì a o zmìnì souvisejících zákonù /snìmovní tisk 82/ - prvé ètení 12. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 83/ - prvé ètení 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištìní zamìstnancù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 100/ - prvé ètení 14. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim /snìmovní tisk 105/ - prvé ètení 15. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 106/ - prvé ètení 16. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 107/ - prvé ètení 17. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o zmìnì Ústavy Èeské republiky /snìmovní tisk 114/ - prvé ètení 18. Návrh poslancù Stanislava Grospièe, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtìcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /snìmovní tisk 116/ - prvé ètení 19. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pøísedících a státní správì soudù a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o soudech a soudcích), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 117/ - prvé ètení 20. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - prvé ètení 21. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou Èeské republiky a vládou Andorrského knížectví o výmìnì informací v daòových zále

3 žitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. èervna 2013 /snìmovní tisk 15/ - druhé ètení 22. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Èeskou republikou a Spolkovou republikou Nìmecko o pøeshranièní spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /snìmovní tisk 101/ - prvé ètení 23. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání osob hledaných pro trestní øízení (Hongkong, ) /snìmovní tisk 102/ - prvé ètení 24. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Hongkong, ) /snìmovní tisk 103/ - prvé ètení 25. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání odsouzených osob (Hongkong, ) /snìmovní tisk 104/ - prvé ètení 26. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna pøílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /snìmovní tisk 109/ - prvé ètení 27. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o zmìnì a doplnìní Smlouvy mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justièními orgány a o úpravì nìkterých právních vztahù v obèanských a trestních vìcech z 29. øíjna 1992 a jejího Závìreèného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. øíjna 2012 /snìmovní tisk 110/ - prvé ètení 28. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. èervna 2013 /snìmovní tisk 111/ - prvé ètení 29. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevì dne 21. øíjna 2013 /snìmovní tisk 112/ - prvé ètení 30. Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìny pøílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu pøedchozího souhlasu pro urèité nebezpeèné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 121/ - prvé ètení 31. Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpeèných odpadù pøes hranice státù a jejich zneškodòování, sjednaná v Basileji dne 22. bøezna 1989, a zmìny pøílohy IX této úmluvy, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 122/ - prvé ètení 32. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu, která byla podepsána v Prištinì dne 26. listopadu 2013 /snìmovní tisk 123/ - prvé ètení 33. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-støedomoøská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími èlenskými státy na jedné stranì a vládou Státu Izrael na stranì druhé /snìmovní tisk 132/ - prvé ètení 34. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravì mezi Evropským spoleèenstvím a jeho èlenskými státy na jedné stranì a Kanadou na stranì druhé /snìmovní tisk 133/ - prvé ètení 35. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vy

4 slovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladù o vzdìlání vydávaných v Èeské republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /snìmovní tisk 134/ - prvé ètení 36. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 30/ - tøetí ètení 37. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - tøetí ètení 38. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 170/2002 Sb., o váleèných veteránech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 32/ - tøetí ètení 39. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - tøetí ètení 40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - tøetí ètení 41. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - tøetí ètení 42. Návrh na zmìny ve složení orgánù Poslanecké snìmovny 43. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždìní OBSE 44. Návrh na volbu èlena Dozorèí rady Státního fondu rozvoje bydlení 45. Návrh Poslanecké snìmovny na jmenování èlena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 46. Návrh Poslanecké snìmovny na volbu kandidátù na èleny Rady Ú- stavu pro studium totalitních režimù /2/ 47. Návrh na volbu èlenù Rady Èeské televize 48. Návrh na volbu èlenù Rady Èeského rozhlasu 49. Návrh rozpoètu Státního zemìdìlského intervenèního fondu na rok 2014 /snìmovní tisk 64/ 50. Rozhodnutí vlády o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù pøes území Èeské republiky v roce 2014 /snìmovní tisk 89/ 51. Informace o vojenských cvièeních jednotek a štábù Armády Èeské republiky se zahranièními partnery na území Èeské republiky i mimo nì v roce 2014 /snìmovní tisk 95/ 52. Informace o podpoøeném financování za rok 2012 /snìmovní tisk 90/ 53. Informace o pojišování vývozu se státní podporou v roce 2012 /snìmovní tisk 91/ 54. Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí /snìmovní tisk 113/ 55. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky 56. Návrh na zøízení vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard /snìmovní dokument 350/ 57. Problematika prùzkumných prací a tìžby zlata v Èeské republice /snìmovní dokument 357/ 58. Ústní interpelace

5 59. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - druhé ètení 60. Návrh na volbu èlenù vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard 61. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - tøetí ètení Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období TÌSNOPISECKÁ ZPRÁVA o 7. schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu konané ve dnech 18. až 26. bøezna Návrh na volbu pøedsedy vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard Obsah: 18. bøezna 2014 Schùzi zahájil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Usnesení schváleno (è. 159). Strana: Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Robina Böhnische Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Milana Urbana Schválen poøad schùze. 1. Návrh na zkrácení zákonné lhùty pro projednání snìmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké snìmovny Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Marka Bendy Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Jeronýma Tejce

6 Usnesení schváleno (è. 160). 3. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/ - druhé ètení Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Václava Snopka Øeè poslance Bronislava Schwarze Øeè poslance Václava Snopka Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 170/2002 Sb., o váleèných veteránech, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 32/ - druhé ètení Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Antonína Sedi Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - druhé ètení Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 135/ - prvé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Jiøího Valenty Usnesení schváleno (è. 161). 9. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdù, o zmìnì hranic krajù a o zmìnì souvisejících zákonù (zákon o hranicích vojenských újezdù) /snìmovní tisk 57/ - prvé ètení Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Ivana Gabala Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Martina Komárka Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Václava Votavy Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Miloše Petery Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Josefa Vondráška Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Josefa Novotného Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslance Josefa Vondráška Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Stanislava Mackovíka

7 Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Igora Jakubèíka Øeè poslance Jiøího Zimoly Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè poslance Jana Volného Øeè poslance Karla Šidla Øeè poslance Václava Zemka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Ivana Gabala Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Michala Kuèery Usnesení schváleno (è. 162). Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. 10. Návrh poslancù Vojtìcha Filipa, Stanislava Grospièe a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleènostmi /snìmovní tisk 66/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Jiøího Miholy Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Miroslava Grebeníèka Øeè poslance Herberta Pavery Øeè poslance Petra Kudely Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Radka Vondráèka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Radka Vondráèka Usnesení schváleno (è. 163.) 19. bøezna 2014 Další èást øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslance Milana Urbana Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o dobrovolnické službì), ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 76/ - druhé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslankynì Jany Hnykové Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 30/ - druhé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Soni Markové Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslankynì Soni Markové

8 Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Tomáše Jana Podivínského Øeè poslance Roma Kostøici Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Ivana Gabala Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Tomáše Jana Podivínského Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslance Jaroslava Holíka Øeè poslance Františka Laudáta Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Leoše Hegera Øeè místopøedsedy vlády ÈR Pavla Bìlobrádka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Jiøího Koubka Øeè poslance Františka Laudáta Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Petra Fialy Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Karla Schwarzenberga Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslankynì Jany Fischerové Øeè poslance Marka Ženíška Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 20. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - prvé ètení Øeè senátora Jiøího Bise Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 164)

9 12. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 83/- prvé ètení Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Jaroslava Klašky Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Igora Jakubèíka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 165). 13. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištìní zamìstnancù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 100/ - prvé ètení Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jaroslava Zavadila Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Usnesení schváleno (è. 166). 7. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání aovýkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 99/ - druhé ètení Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Ivana Adamce Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Petra Bendla Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Petra Bendla Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Ivana Adamce Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Martina Novotného Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 418/2011 Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim /snìmovní tisk 105/ - prvé ètení Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Jaroslava Borky Øeè poslance Stanislava Polèáka

10 Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslankynì Marie Benešové Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Jaroslava Borky Usnesení schváleno (è. 167). 15. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 106/ - prvé ètení Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Petra Adama Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Usnesení schváleno (è. 168). Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 107/ - prvé ètení Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslance Lukáše Pletichy Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslankynì Jany Pastuchové Øeè poslance Jana Chvojky Øeè poslankynì Jany Pastuchové Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Milana Urbana Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslance Martina Komárka Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Stanislava Polèáka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 16. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka

11 20. bøezna 2014 Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Václava Snopka Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìna pøílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /snìmovní tisk 109/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Robina Böhnische Usnesení schváleno (è. 169). 30. Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací zmìny pøílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu pøedchozího souhlasu pro urèité nebezpeèné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 121/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Jiøího Miholy Usnesení schváleno (è. 170). 22. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Èeskou republikou a Spolkovou republikou Nìmecko o pøeshranièní spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /snìmovní tisk 101/ - prvé ètení Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Pavla Šrámka Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Josefa Novotného Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Stanislava Mackovíka Øeè poslance Jiøího Bìhounka Øeè poslance Pavla Holíka Øeè poslance Roma Kostøici Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Romana Váni Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslance Pavla Šrámka Usnesení schváleno (è. 172). Øeè poslance Bronislava Schwarze Vládní návrh, kterým se pøedkládají Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpeèných odpadù pøes hranice státù a jejich zneškodòování, sjednaná v Basileji dne 22. bøezna 1989, a zmìny pøílohy IX této úmluvy, pøijaté v Ženevì dne 10. kvìtna 2013 /snìmovní tisk 122/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Karla Raise Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací s Evropsko-støedomoøská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími èlenskými státy na jedné stranì a vládou Státu Izrael na stranì druhé /snìmovní tisk 132/ - prvé ètení Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Jaroslava Foldyny Usnesení schváleno (è. 173). Usnesení schváleno (è. 171)

12 34. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravì mezi Evropským spoleèenstvím a jeho èlenskými státy na jedné stranì a Kanadou na stranì druhé /snìmovní tisk 133/ - prvé ètení Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Karla Raise Usnesení schváleno (è. 174). 54. Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí /snìmovní tisk 113/ Øeè ministra zdravotnictví ÈR Svatopluka Nìmeèka Øeè poslance Rostislava Vyzuly Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Igora Nykla Øeè poslance Herberta Pavery Øeè poslance Rostislava Vyzuly Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Usnesení schváleno (è. 175). 21. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou Èeské republiky a vládou Andorrského knížectví o výmìnì informací v daòových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. èervna 2013 /snìmovní tisk 15/ - druhé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Robina Böhnische Další èást øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Usnesení schváleno (è. 176). 23. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání osob hledaných pro trestní øízení (Hongkong, ) /snìmovní tisk 102/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 177). 24. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních vìcech (Hongkong, ) /snìmovní tisk 103/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 178). 25. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Èeskou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Èínské lidové republiky Hongkong o pøedávání odsouzených osob (Hongkong, ) /snìmovní tisk 104/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Usnesení schváleno (è. 179). 27. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o zmìnì a doplnìní Smlouvy mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justièními orgány a o úpravì nìkterých právních vztahù v obèanských a trestních vìcech z 29. øíjna 1992 a jejího Závìreèného protokolu, podepsaný

13 v Uherském Hradišti dne 29. øíjna 2012 /snìmovní tisk 110/ - prvé ètení Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Pavla Holíka Usnesení schváleno (è. 180). 28. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. èervna 2013 /snìmovní tisk 111/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Roma Kostøici Usnesení schváleno (è. 181). 56. Návrh na zøízení vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard /snìmovní dokument 350/ Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Daniela Korteho Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Matìje Fichtnera Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Václava Kluèky Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Matìje Fichtnera Øeè poslance Ivana Pilného Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Romana Váni Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Stanislava Humla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Daniela Korteho Usnesení schváleno (è. 182). Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Martina Kolovratníka Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou Èeské republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevì dne 21. øíjna 2013 /snìmovní tisk 112/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Václava Votavy Usnesení schváleno (è. 183)

14 32. Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu, která byla podepsána v Prištinì dne 26. listopadu 2013 /snìmovní tisk 123/ - prvé ètení Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. 58. Ústní interpelace Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslankynì Marty Semelové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè místopøedsedy PSP Petra Gazdíka Øeè poslankynì Vìry Kováøové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Josefa Zahradníèka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslankynì Jany Fischerové Øeè poslance Petra Bendla Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Josefa Šenfelda Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslankynì Niny Novákové Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Lukáše Pletichy Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Jiøího Petrù Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslankynì Kvìty Matušovské Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslance Zdeòka Ondráèka Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Karla Šidla Øeè ministra prùmyslu a obchodu ÈR Jana Mládka Øeè poslance Karla Šidla Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Ludvíka Hovorky Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslance Radima Holeèka Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Radima Holeèka Øeè poslance Václava Zemka Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Daniela Korteho Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka

15 Øeè poslance Leoše Hegera Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Jiøího Valenty Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Jiøího Valenty Øeè poslance Vojtìcha Adama Øeè ministra dopravy ÈR Antonína Prachaøe Øeè poslance Ivo Pojezného Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslankynì Aleny Nohavové Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslance Ladislava Šincla Øeè poslance Reného Èípa Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslankynì Gabriely Peckové Øeè poslance Martina Novotného Øeè místopøedsedy vlády ÈR a ministra financí Andreje Babiše Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové Øeè poslance Simeona Karamazova Øeè ministra školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR Marcela Chládka Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslankynì Jany Èernochové bøezna 2014 Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslance Daniela Korteho Øeè poslance Romana Sklenáka Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Václava Votavy Pokraèování v projednávání bodu 55. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Milana Šarapatky Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Jiøího Koskuby Øeè poslance Vítìzslava Jandáka Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Martina Novotného Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Vítìzslava Jandáka Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Stanislava Mackovíka Øeè poslance Stanislava Grospièe Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jaroslava Foldyny Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Jaroslava Zavadila Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa

16 Další èást schùze øídila místopøedsedkynì PSP Jaroslava Jermanová. Øeè poslance Leoše Hegera Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Martina Lanka Øeè poslance Marka Ženíška Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jiøího Junka Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè pøedsedy PSP Jana Hamáèka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 59. Senátní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší /snìmovní tisk 77/ - druhé ètení Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné bøezna 2014 Další èást øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Pavla Blažka Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Petra Fialy Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra kultury ÈR Daniela Hermana Øeè místopøedsedy PSP Vojtìcha Filipa Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Petra Fialy Øeè ministrynì pro místní rozvoj ÈR Vìry Jourové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslankynì Olgy Havlové Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Ladislava Velebného Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Františka Laudáta Pokraèování v projednávání bodu 55. Aktuální situace na Ukrajinì a postoj vlády Èeské republiky Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Usnesení schváleno (è. 184). Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové

17 Usnesení schváleno (è. 185). Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslankynì Miroslavy Nìmcové Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. 60. Návrh na volbu èlenù vyšetøovací komise Poslanecké snìmovny k provìøení zpùsobu vyšetøování kauzy Opencard. Øeè poslance Martina Kolovratníka Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Josefa Hájka Øeè poslankynì Zuzky Bebarové-Rujbrové Øeè poslance Bohuslava Svobody Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Pavla Kováèika Øeè poslance Pavla Plzáka Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 186). Pokraèování v projednávání bodu 16. Návrh poslancù Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiøího Skalického, Michala Kuèery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeòka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákon è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù /snìmovní tisk 107/ - prvé ètení Øeè poslance Lukáše Pletichy Øeè poslankynì Heleny Langšádlové Usnesení schváleno (è. 187). 17. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o zmìnì Ústavy Èeské republiky /snìmovní tisk 114/ - prvé ètení Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Vlastimila Vozky Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslankynì Markéty Adamové Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslance Davida Kádnera Øeè poslance Jiøího Pospíšila Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslance Martina Lanka Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè poslance Václava Votavy Øeè poslance Tomia Okamury Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Ondøeje Benešíka Øeè ministra zahranièních vìcí ÈR Lubomíra Zaorálka Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Petra Adama Øeè poslance Jaroslava Holíka Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Marka Bendy Øeè poslance Lukáše Pletichy Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Antonína Sedi

18 Øeè poslance Tomia Okamury Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 49. Návrh rozpoètu Státního zemìdìlského intervenèního fondu na rok 2014 /snìmovní tisk 64/ Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Josefa Novotného Øeè poslance Jaroslava Faltýnka Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè ministra zemìdìlství ÈR Mariana Jureèky Øeè poslance Petra Bendla Øeè poslance Zbyòka Stanjury Øeè poslance Karla Tureèka Øeè poslance Pavla Kováèika Usnesení schváleno (è. 188). Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Martina Novotného Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Marka Èernocha Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Martina Novotného Øeè ministra vlády ÈR Jiøího Dienstbiera Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Radima Fialy Øeè poslance Jeronýma Tejce Øeè poslance Karla Fiedlera Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Františka Laudáta Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslance Karla Fiedlera Øeè poslance Štìpána Stupèuka Øeè poslance Tomia Okamury Øeè poslance Miroslava Kalouska Øeè poslance Vlastimila Vozky Usnesení schváleno (è. 189). Øeè poslance Miroslava Kalouska Pokraèování v projednávání bodu 17. Návrh poslancù Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Èernocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiøího Štìtiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o zmìnì Ústavy Èeské republiky /snìmovní tisk 114/ - prvé ètení Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslance Jaroslava Lobkowicze Øeè poslance Martina Lanka bøezna 2014 Další èást øídil pøedseda PSP Jan Hamáèek. Øeè poslance Stanislava Polèáka Øeè poslankynì Kateøiny Koneèné Øeè poslance Jiøího Štìtiny Øeè poslance Martina Kolovratníka

19 11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péèe o dítì v dìtské skupinì a o zmìnì souvisejících zákonù /snìmovní tisk 82/ - prvé ètení Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslankynì Hany Aulické Jírovcové Øeè poslance Bohuslava Chalupy Øeè poslankynì Hany Aulické Jírovcové Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Radky Maxové Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Vojtìch Filip. Øeè poslankynì Jany Hnykové Øeè poslankynì Radky Maxové Øeè poslankynì Zuzany Kailové Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè poslance Františka Váchy Øeè poslankynì Zuzany Kailové Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslankynì Vìry Kováøové Øeè poslankynì Anny Putnové Øeè poslankynì Jany Èernochov Øeè poslance Petra Koøenka Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Antonína Sedi Øeè poslankynì Jany Èernochové Øeè poslance Zdeòka Soukupa Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Michala Kuèery Øeè poslankynì Radky Maxové Øeè poslance Radima Holeèka Øeè poslankynì Marty Semelové Øeè poslance Miroslava Opálky Øeè poslance Ivana Gabala Øeè poslankynì Aleny Nohavové Øeè poslankynì Radky Maxové Øeè poslance Adolfa Beznosky Øeè poslankynì Gabriely Hubáèkové Øeè poslankynì Jitky Chalánkové Øeè poslance Jiøího Miholy Øeè poslankynì Niny Novákové Øeè poslance Vítìzslava Jandáka Øeè poslance Jana Zahradníka Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR Michaely Marksové Øeè poslankynì Hany Aulické Jírovcové Øeè poslankynì Radky Maxové Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè poslankynì Hany Aulické Jírovcové Usnesení schváleno (è. 190). Øeè poslance Romana Sklenáka Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Petr Gazdík. Øeè poslance Marka Bendy Vládní návrh, kterým se pøedkládá Parlamentu Èeské republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Èeskou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladù o vzdìlání vydávaných v Èeské republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /snìmovní tisk 134/ - prvé ètení Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Øeè poslance Roma Kostøici Øeè poslance Jiøího Zlatušky Øeè ministrynì spravedlnosti ÈR Heleny Válkové Usnesení schváleno (è. 191). 40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisù a nìkterých dalších dluhù státu splatných v roce 2014 /snìmovní tisk 78/ - tøetí ètení Usnesení schváleno (è. 192)

20 37. Vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další související zákony /snìmovní tisk 47/-tøetí ètení Øeè poslance Václava Snopka Øeè ministra životního prostøedí ÈR Richarda Brabce Usnesení schváleno (è. 193). 50. Rozhodnutí vlády o pøeletech a prùjezdech ozbrojených sil jiných státù pøes území Èeské republiky v roce 2014 /snìmovní tisk 89/ Øeè ministra obrany ÈR Martina Stropnického Øeè poslance Karla Èerného Usnesení schváleno (è. 194). 42. Návrh na zmìny ve složení orgánù Poslanecké snìmovny Øeè poslance Martina Kolovratníka Usnesení schváleno (è. 195). 43. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždìní OBSE Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 44. Návrh na volbu èlena Dozorèí rady Státního fondu rozvoje bydlení Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 45. Návrh Poslanecké snìmovny na jmenování èlena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 46. Návrh Poslanecké snìmovny na volbu kandidátù na èleny Rady Ú- stavu pro studium totalitních režimù /2/ Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 47. Návrh na volbu èlenù Rady Èeské televize Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. 48. Návrh na volbu èlenù Rady Èeského rozhlasu Øeè poslance Martina Kolovratníka Projednávání tohoto bodu bylo pøerušeno. Další èást schùze øídil místopøedseda PSP Jan Bartošek. Øeè poslance Martina Kolovratníka Pokraèování v projednávání bodu 43. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždìní OBSE Usnesení schváleno (è. 196)

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu

Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období. Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Parlament Èeské republiky POSLANECKÁ SNÌMOVNA 2014 VII. volební období Tìsnopisecká zpráva o schùzi Poslanecké snìmovny Parlamentu Schválený poøad 6. schùze Poslanecké snìmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona o podporovaných

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 14. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 47. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 7. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 36. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 19. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 38. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon o podporovaných

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 46. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 49. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh nového zákona

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 41. schůze Poslanecké sněmovny 1. Zákon, kterým se mění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 219/0 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslanců Jany Drastichové,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Navrhovatel: skupina 45 poslanců, podepsaných pod tímto návrhem, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka

Navrhovatel: skupina 45 poslanců, podepsaných pod tímto návrhem, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka Ústavní soud České republiky Joštova 8 660 83 Brno 2 Navrhovatel: skupina 45 poslanců, podepsaných pod tímto návrhem, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka Další účastník: Parlament České

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 A STAROSTOVÉ

ZPRÁVA O ČINNOSTI POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 A STAROSTOVÉ PŘEDKLÁDÁ PETR GAZDÍK, PŘEDSEDA POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 A STAROSTOVÉ ZPRÁVA O ČINNOSTI POSLANECKÉHO KLUBU TOP 09 A STAROSTOVÉ Předkládaná zpráva o činnosti Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, která

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Pozvánka v úterý 29. září 2015 v 9.45 hodin

Pozvánka v úterý 29. září 2015 v 9.45 hodin Pozvánka na 16. veřejné slyšení Senátu na téma Ochrana proti šikaně, které bude zahájeno v úterý 29. září 2015 v 9.45 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce I. Program (předmět jednání a projednávané

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY VÝBĚROVÉ KOLO - 2. BŘEZNA 2015 KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ TOMÁŠ SMIČKA profesionální tanečník legendární skupiny DANCE 2XS RADEK JANDA zástupce

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, Praha 414, 148 01

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, Praha 414, 148 01 *MVCRX00Y9OJL* MVCRX00Y9OJL prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, Praha 414, 148 01 Č. j. MV- 34904-1/PO-IZS-2012 Dle rozdělovníku

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Výsledky jednání vlády ČR 28. 4. 2008

Výsledky jednání vlády ČR 28. 4. 2008 Výsledky jednání vlády ČR 28. 4. 2008 A. Evropská agenda: 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice projednáno Pozice České republiky k revizi rozpočtu EU č.j. 577/08 bod programu

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více