SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY"

Transkript

1 Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 IČ: DIČ: CZ jednající: Tomáš Winterstein, předseda představenstva a Gil Romem, člen představenstva zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8487 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, , Praha 4 číslo účtu: /0800, variabilní symbol:.. (dále jen Budoucí prodávající ) a na straně druhé manželé pan. trvale bytem: rodné číslo: bankovní spojení: číslo účtu: [paní] trvale bytem: rodné číslo: adresa "rodné číslo" (dále pro účely této Smlouvy označováni společně jako Budoucí kupující, Budoucí prodávající a Budoucí kupující jsou dále také společně nebo samostatně označováni jako Smluvní strany nebo Smluvní strana ) uzavírají následující Smlouvu o budoucí Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ): Strana 1 z 14

2 I. Vymezení pojmů Níže uvedené výrazy použité ve Smlouvě se budou vykládat následujícím způsobem, pokud ze znění Smlouvy nevyplývá jednoznačně jinak: Pozemky znamenají pozemky parc. č. 140 a 142/1 v k. ú. Hrdlořezy, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV 333 pro obec Praha a k. ú. Hrdlořezy; Geometrický plán znamená geometrický oddělovací plán č /2006 zhotovený Ing. Janem Blabolem dne (potvrzený Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, KP Praha dne pod č. 3838/2006); Pozemek znamená pozemek, který vznikl z Pozemků na základě Geometrického plánu a který je (resp. spoluvlastnický podíl k němu) předmětem budoucího převodu dle čl. IV. odst. 1.3 této Smlouvy; Projekt znamená projekt pro výstavbu Bytového souboru Zelené Město Jarov obytný soubor, Praha 9, Hrdlořezy (dále jen Bytový soubor ), zpracovaný projekční kanceláří Casua, spol. s r.o., sídlem U kněžské louky 43, Praha 3, který bude postaven na Pozemcích; Bytový dům znamená stavbu budovy Bytového domu označ... (s bytovými jednotkami) a s podzemními garážemi, který bude postaven v rámci Bytového souboru a ve kterém bude Předmět budoucího převodu, jak je definován v čl. IV. této Smlouvy; situace území s vyznačením obrysu Bytového domu je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1; Stavební povolení znamená stavební povolení na stavbu Bytového souboru vydané Úřadem městské části Praha 9, odborem výstavby a územního rozvoje dne 11. července 2007 pod č.j. SP /OVÚR/Bo/ P /2007, které nabylo právní moci dne 20. srpna 2007; Kolaudační souhlas znamená rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (stavebního úřadu), povolující užívání Bytového domu k účelům, pro které byl v souladu se Stavebním povolením vybudován; Bytová jednotka znamená soubor místností určených k bydlení, které budou vystavěny v Bytovém domě a které budou prohlášením vlastníka Bytového domu vymezeny jako jednotka ve smyslu Zákona o vlastnictví bytů; Nebytová jednotka znamená soubor místností, určených k jiným účelům než k bydlení, které budou vystavěny v Bytovém domě a které budou prohlášením vlastníka Bytového domu vymezeny jako samostatné nebytové jednotky ve smyslu Zákona o vlastnictví bytů; Jednotka znamená Bytovou jednotku, která je předmětem budoucího převodu dle této Smlouvy; Standardní provedení znamená základní provedení a vybavení dokončené Bytové jednotky, které je zahrnuto v Kupní ceně sjednané dle této Smlouvy; popis Standardního provedení je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy; Smlouva o převodu vlastnictví znamená smlouvu, případně smlouvy, na základě které/kterých dojde k převodu vlastnického práva k Předmětu budoucího převodu na Budoucího Kupujícího; Klientské změny znamenají změny Standardního provedení Bytové jednotky, které budou provedeny v souladu s ustanoveními čl. VIII. této Smlouvy; Výzva k uzavření Smlouvy o převodu znamená písemnou výzvu k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví, která bude učiněna v souladu s čl. III. této Smlouvy; Výzva k prohlídce Jednotky znamená písemnou výzvu Budoucího prodávajícího k prohlídce Jednotky učiněnou v souladu s ustanoveními čl. VII. této Smlouvy; Výzva k převzetí Jednotky znamená písemnou výzvu Budoucího prodávajícího k převzetí Jednotky Budoucím kupujícím učiněnou v souladu s ustanoveními čl. VII. této Smlouvy; Strana 2 z 14

3 Protokol znamená písemný protokol, který bude sepsán mezi Smluvními stranami o prohlídce a předání Jednotky Budoucímu kupujícímu; Prohlášení vlastníka znamená písemné prohlášení vlastníka Bytového domu učiněné v souladu se Zákonem o vlastnictví bytů, kterým vymezí v Bytovém domě jednotlivé bytové a nebytové jednotky; Společenství vlastníků jednotek znamená právnickou osobu ve smyslu ust. 9 Zákona o vlastnictví bytů; Zákon o vlastnictví bytů znamená zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; hypoteční banka znamená banku, stavební spořitelnu, příp. jinou právnickou osobu, mající licenci k poskytnutí hypotečního úvěru na území ČR dle platných právních předpisů ČR; Hypoteční úvěr znamená úvěr poskytnutý hypoteční bankou za účelem úhrady Kupní ceny (či její části) na koupi Předmětu budoucího převodu dle této Smlouvy a který je, resp. má být zajištěn zástavním právem k Předmětu budoucího převodu. Zástavní smlouva znamená smlouvu, kterou bude zřízeno zástavní právo k Předmětu budoucího převodu za účelem zajištění Hypotečního úvěru poskytnutého Budoucímu kupujícímu na koupi Předmětu budoucího převodu; II. Úvodní ustanovení 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že: (i) je výlučným vlastníkem Pozemků, (ii) je vlastníkem Projektu a stavebníkem Bytového souboru, který zrealizuje na Pozemcích, (iii) bude výlučným vlastníkem Bytového domu, jehož výstavba bude provedena na základě Stavebního povolení, jakož i vlastníkem všech Jednotek nacházejících se v Bytovém domě. 2. Budoucí prodávající prohlašuje, že v Bytovém domě po jeho dokončení a kolaudaci vymezí, v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o vlastnictví bytů, Bytové a Nebytové jednotky a vymezí jejich příslušenství, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu. III. Předmět Smlouvy 1. Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího prodávajícího a Budoucího kupujícího uzavřít za podmínek stanovených touto Smlouvou Smlouvu o převodu vlastnictví, kterou bude na Budoucího kupujícího převedeno vlastnické právo k Předmětu budoucího převodu. Vzorové znění Smlouvy o převodu vlastnictví tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. 2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že k datu uzavření této Smlouvy není objektivně možné uvést veškeré údaje Smlouvy o převodu vlastnictví s tím, že neuvedení těchto údajů nepovažují za vadu, jež by měla vliv na platnost či závaznost této Smlouvy či na závazek kterékoliv ze Smluvních stran stanovený touto Smlouvou. V souladu s ustanovením 50a a 50b občanského zákoníku se Smluvní strany dohodly, že obsah této Smlouvy a Smlouvy o převodu vlastnictví bude doplněn o ty podstatné náležitosti smlouvy stanovené zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a Zákonem o vlastnictví bytů, které v této Smlouvě a ve vzorovém znění Smlouvy o převodu vlastnictví chybí. 3. Smluvní strany se zavazují uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Budoucí prodávající písemně vyzve Budoucího kupujícího k jejímu uzavření. Budoucí prodávající je povinen zaslat písemnou výzvu k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví Budoucímu kupujícímu ( Výzva k uzavření smlouvy o převodu ) bez Strana 3 z 14

4 zbytečného odkladu poté, co budou splněny veškeré následující podmínky (dále jen Odkládací podmínky, jakákoliv podmínka samostatně dále jen Odkládací podmínka ): (i) na dokončenou stavbu Bytového domu bude vydán Kolaudační souhlas, a (ii) bude vyhotoveno Prohlášení vlastníka a podán návrh na jeho zápis do katastru nemovitostí, a (iii) Budoucím kupujícím budou zaplaceny Zálohy na Kupní cenu (včetně příslušné DPH) s výjimkou Doplatku Kupní ceny (včetně příslušné částky DPH), jak jsou tyto splátky Kupní ceny sjednány v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy, a (iv) Budoucím prodávajícím bude odeslána Výzva k prohlídce Jednotky, jak je tato Výzva definována v čl. VII. této Smlouvy. 4. Budoucí prodávající se zavazuje, že ke dni uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví nebudou na Předmětu budoucího převodu specifikovaném v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy váznout věcná břemena, zástavní práva ani jiná věcná práva či užívací práva třetích osob, která by omezovala výkon vlastnického práva s výjimkou: (i) práv, která vyplývají z platných právních předpisů, vzájemných věcných práv mezi jednotlivými Bytovými domy zřízených za účelem vstupu, průjezdu anebo užívání, a ze smluv se správci sítí a dodavateli technických zařízení, nezbytných pro provoz Bytového domu (dle Projektu/Stavebního povolení/kolaudačního souhlasu), rozvodů médií, vedení sítí apod., a (ii) zástavního práva zřízeného ve prospěch banky k zajištění úvěru poskytnutého za účelem financování výstavby Bytového domu, anebo (iii) případného zástavního práva zřízeného Budoucími prodávajícími ve prospěch banky k zajištění Hypotečního úvěru poskytnutého Budoucímu kupujícímu na zaplacení Kupní ceny nebo její části. 5. Budoucí prodávající se v případě, že by ke dni splnění Odkládacích podmínek vázlo na Jednotce zástavní právo zřízené ve prospěch banky financující výstavbu Bytového domu, zavazuje poté, co bude Budoucím kupujícím v plné výši zaplacena Kupní cena dle této Smlouvy, resp. dle Smlouvy o převodu vlastnictví, zajistit výmaz zástavního práva k Jednotce, tj. zajistit, aby bylo zástavním věřitelem (bankou) vydáno prohlášení o vzdání se zástavního práva k Předmětu budoucího převodu a byl podán návrh na výmaz tohoto zástavního práva z katastru nemovitostí, a to ne později než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne úhrady celé Kupní ceny (včetně DPH a event. plateb za provedené Klientské změny). Současně bude v rámci Smlouvy o převodu vlastnictví Jednotky sjednáno právo Budoucího kupujícího od Smlouvy o převodu vlastnictví Jednotky odstoupit v případě, že nebude podán návrh na výmaz tohoto zástavního práva do 30 (třiceti) dnů ode dne úhrady Kupní ceny dle Smlouvy o převodu vlastnictví. 6. Budoucí prodávající se zavazuje vyvinout veškeré úsilí nezbytné pro splnění těch Odkládacích podmínek, jejichž splnění je schopen ovlivnit, a to v čase a způsobem, který je vyžadován ustanoveními této Smlouvy. Budoucí prodávající se mimo jiné zavazuje: (i) bez zbytečného odkladu po dokončení stavby Bytového domu podat příslušnému stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci Bytového domu, (ii) bez zbytečného odkladu po skončení kolaudačního řízení ohledně Bytového domu vyhotovit Prohlášení vlastníka a toto Prohlášení vlastníka doručit ne později než 30 (třicet) dnů ode dne právní moci Kolaudačního souhlasu na příslušný katastrální úřad, (iii) bez zbytečného odkladu po splnění příslušných Odkládacích podmínek zaslat Budoucímu kupujícímu Výzvu k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví, (iv) umožnit Budoucímu kupujícímu po odeslání Výzvy k prohlídce Jednotky prohlídku Předmětu budoucího převodu, resp. příslušné jednotky a společných částí Bytového domu v souladu s ustanoveními čl. VII. této Smlouvy. Strana 4 z 14

5 IV. Předmět budoucího převodu 1. Předmětem budoucího převodu jsou, resp. Smlouvou o převodu vlastnictví bude na Budoucího kupujícího převedeno: 1.1 Bytová jednotka č. o předpokládané celkové podlahové ploše (bez výměry sklepa). m 2, která se bude nacházet v.. nadzemním podlaží Bytového domu, sestávající z následujících místností: - předsíň: m 2 - WC: m 2 - koupelna+wc: m 2 - komora: m 2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem: m 2 - pokoj: m 2 - pokoj: m 2 - pokoj: m 2 Příslušenství bytové Jednotky: (i) jehož podlahová plocha se nezapočítává do celkové podlahové plochy Bytové jednotky: - balkon m 2 - terasa m 2 (ii) jehož podlahová plocha se započítává do celkové podlahové plochy Bytové jednotky: - sklep č.. v. podzemním podlaží Bytového domu o předpokládané podlahové ploše m ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Bytového domu společných všem vlastníkům jednotek v Bytovém domě, odvozený od vlastnictví Jednotky uvedené v odst. 1.1 výše, spolu s výhradním právem parkovat na garážovém stání č.. v... podzemním podlaží Bytového domu. Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu bude určena Prohlášením vlastníka v souladu s přísl. ustanoveními Zákona o vlastnictví bytů poměrem celkové podlahové plochy Jednotky k celkové podlahové ploše všech bytových a nebytových jednotek v Bytovém domě. 1.3 ideální spoluvlastnický podíl k Pozemku odvozený od vlastnictví Jednotky uvedené v odst. 1.1 výše, součet výměr všech pozemků, ke kterým bude převáděn spoluvlastnický podíl, se může v závislosti na zaměření stavby Bytového domu po dokončení lišit od celkové výměry Pozemku, aniž by tím došlo ke změně Kupní ceny. (položky uvedené pod odst. 1.1 až 1.3 výše jsou společně dále označeny jen jako Předmět budoucího převodu ). 2. Situace území s vyznačením příslušného Bytového domu, půdorysný plán Jednotky a podlaží příslušného Bytového domu, ve kterém se nachází, spolu s příslušným podlažím Bytového domu s vyznačením příslušného garážového stání (a event. sklepa) a půdorysy podlaží Bytového domu s vyznačením společných prostor domu tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, popis Standardního provedení Jednotky tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 3. Smluvní strany sjednávají, že celková podlahová plocha Bytové jednotky (bez výměry sklepa), jak je samostatně uvedena v odst. 1.1 tohoto článku, se v rámci sjednané Kupní ceny nebude ve skutečném provedení stavby Bytového domu lišit o více než -+2.0% (dvě celé nula desetin procenta). V případě překročení této odchylky bude upravena Kupní cena dle ustanovení odst. 4, článek V. této Smlouvy. Strana 5 z 14

6 4. Smluvní strany prohlašují, že vymezení Předmětu budoucího převodu tak, jak je popsán v této Smlouvě, považují pro účely této Smlouvy za dostatečně určité. V. Kupní cena 1. Kupní cena za Předmět budoucího převodu je sjednána dohodou Smluvních stran a činí celkem [ ],- Kč, slovy / / korun českých, dále jen Kupní cena ). Budoucí kupující bere na vědomí, že Kupní cena je uvedena bez příslušné daně z přidané hodnoty (DPH). 2. Kupní cena zahrnuje Standardní provedení Jednotky. V případě uplatnění Klientských změn, jak je tento pojem definován níže v této Smlouvě, budou Budoucí prodávající a Budoucí kupující postupovat dle ustanovení čl. VIII. této Smlouvy. 3. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že se bude skutečná celková podlahová plocha Bytové jednotky (bez výměry sklepa), resp. plocha terasy nebo balkonu, po jejím dokončení a zaměření lišit od předpokládané celkové podlahové plochy Bytové jednotky, resp. terasy nebo balkonu, uvedených v čl. IV. odst. 1.1 této Smlouvy nejvýše o +/-2.0 % (plus nebo minus dvě celá nula desetin procenta) včetně, nemá tato skutečnost vliv na výši Kupní ceny. 4. Bude-li se skutečná celková podlahová plocha Bytové jednotky (bez výměry sklepa), resp. terasy nebo balkonu po jejím dokončení a zaměření lišit směrem nahoru nebo dolů o více než 2.0 %, pak dojde k úpravě Kupní ceny o rozdíl ve skutečné výměře oproti předpokládané (přesahující výše uvedené limitní kritérium), který bude vypočten užitím jednotkové ceny té části Bytové jednotky, jejíž výměra se liší od té uvedené čl. IV. této Smlouvy, a tento bude odečten nebo přičten k původně sjednané Kupní ceně. Smluvní strany sjednávají, že pro úpravu Kupní ceny - stanovení částky rozdílu (zvýšení/snížení) Kupní ceny, bude užito těchto stanovených jednotkových cen: (i) jednotková cena ve výši / /,- Kč za každý metr čtvereční výměry (m 2 ) podlahové plochy Bytové jednotky, jak je tato plocha definována v čl. IV. odst. 1.1 této Smlouvy, za každý jeden čtvereční metr podlahové plochy Bytové jednotky (m 2 ), resp. (ii) jednotková cena ve výši / /,- Kč za čtvereční metr (m 2 ) plochy terasy/balkonu, jak je tato plocha definována v čl. IV. odst. 1.1 této Smlouvy; (samostatně nebo společně dále jen Jednotková cena nebo Jednotkové ceny ). 5. Smluvní strany sjednaly povinnosti upravit Kupní cenu v případě, že k datu podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví v platnosti jiné daňové předpisy (zejména zákon o DPH), které budou mít přímou souvislost s plněním dle této Smlouvy nebo dle Smlouvy o převodu vlastnictví a stanovením anebo úhradou Kupní ceny (včetně příslušné DPH). Budoucí kupující se v souvislosti s takovou event. úpravou Kupní ceny zavazuje uhradit celou částku Kupní ceny, včetně příslušné DPH. VI. Splatnost Kupní ceny a platební podmínky 1. Budoucí kupující se zavazuje uhradit Kupní cenu, včetně příslušné DPH, v souladu s ustanoveními této Smlouvy, na účet Budoucího prodávajícího pod variabilním symbolem uvedeným v záhlaví této Smlouvy v následujících splátkách: (a) Záloha č. 1 na Kupní cenu bytové Jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu ve výši ,- Kč spolu s příslušnou DPH ve výši 4.500,- Kč, tedy celkem částka ,-Kč (slovy padesátčtyři tisíc pět set korun českých) byla Budoucím kupujícím/budoucími kupujícími uhrazena před podpisem této Smlouvy; (b) Záloha č. 2 na Kupní cenu bytové Jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu ve výši [ ],- Kč spolu s příslušnou DPH ve výši [ ],- Kč, tedy celkem částka [ ],- Kč (slovy [xxxxxxxxxx xxxxxxxx] korun Strana 6 z 14

7 českých) je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy ;( Záloha č. 1 a Záloha č. 2 jsou dále také společně označovány jako Zálohy na Kupní cenu ); (c) Doplatek Kupní ceny za Předmět budoucího převodu ve výši [ ],- Kč (slovy [ ] korun českých), společně s vyúčtovanou zbývající částkou DPH (která by ke dni podpisu této Smlouvy činila částku / / Kč) bude hrazen Budoucím kupujícím formou čerpání Hypotečního úvěru do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne /bude hrazen Budoucím kupujícím částečně z vlastních zdrojů, a to ve výši /./ Kč + příslušná DPH, která by ke dni podpisu této Smlouvy činila částku /./ Kč, a to do 10ti kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Zbývající část Doplatku ve výši /./ Kč + příslušná DPH, která by ke dni podpisu této Smlouvy činila částku /./ Kč, bude hrazena Budoucím kupujícím formou čerpání Hypotečního úvěru do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne/,kdy budou Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Praha podány: (i) návrh na vklad zástavního práva dle Zástavní smlouvy do katastru nemovitostí, a (ii) návrh na vklad vlastnického práva Budoucího kupujícího k Předmětu budoucího převodu dle Smlouvy o převodu vlastnictví do katastru nemovitostí. 2. Budoucí kupující je povinen do 20ti (dvaceti) kalendářních dnů od doručení Výzvy k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví doložit (k nahlédnutí v úplném originálním vyhotovení) Budoucímu prodávajícímu: (a) účinnou smlouvu o poskytnutí Hypotečního úvěru v úplném znění, na jejímž základě budou Budoucímu kupujícímu poskytnuty hypoteční bankou finanční prostředky výlučně k zaplacení Doplatku Kupní ceny do plné výše Kupní ceny, včetně příslušné DPH (vyúčtované Budoucím prodávajícím), a zároveň (b) Zástavní smlouvu podepsanou Budoucím kupujícím jako vedlejším účastníkem a hypoteční bankou, kterou bude zřízeno zástavní právo k Předmětu budoucího převodu za účelem zajištění Hypotečního úvěru, včetně návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí podepsaného hypoteční bankou (Zástavní smlouva musí být vyhotovena ve znění, které je v bankovní praxi v ČR běžné a obecně užívané), a zároveň (c) písemné prohlášení hypoteční banky o tom, že byly ze strany Budoucího kupujícího splněny veškeré podmínky čerpání Hypotečního úvěru (vyjma event. podmínky uzavření Zástavní smlouvy a podmínky uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví a podání návrhů na vklad zástavního a vlastnického práva do katastru nemovitostí). 3. Za předpokladu splnění podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku se Budoucí prodávající zavazuje uzavřít Zástavní smlouvu, a to nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví ze strany Budoucího kupujícího. Smluvní strany dále pro tento případ sjednávají, že podání návrhu na vklad zástavního práva dle Zástavní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva dle Smlouvy o převodu vlastnictví zajistí Budoucí prodávající, který se rovněž zavazuje o podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí vyrozumět Budoucího kupujícího, resp. poskytnout mu originál návrhů na vklad s potvrzením o podání KÚ pro hlavní město Prahu nejpozději do 6 (šesti) pracovních dnů od podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí. 4. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě, že Budoucí kupující nesplní jakoukoliv povinnost stanovenou v odstavci 2 článku VI. této Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda bude Budoucímu kupujícímu poskytnut Hypoteční úvěr, není tím jakkoliv dotčena povinnost Budoucího Kupujícího uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví a zaplatit Kupní cenu, včetně DPH až do plné výše sjednané touto Smlouvou. Doplatek Kupní ceny do plné výše Kupní ceny včetně příslušné DPH je v takovém případě splatný do 30ti (třiceti) kalendářních dnů od doručení Výzvy k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví Budoucímu kupujícímu. 5. Budoucí kupující se zavazuje koupit nemovitosti uvedené v článku IV. odst.1 této Smlouvy se zástavním právem zřízeným na základě Zástavní smlouvy k zajištění pohledávky z Hypotečního úvěru poskytnutého Budoucímu kupujícímu 6. Úhradou jakékoliv splátky Kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Budoucího prodávajícího, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Strana 7 z 14

8 7. Smluvní strany současně sjednávají, že Budoucí kupující je oprávněn zaplatit jakoukoliv část Kupní ceny Jednotky (vždy spolu s příslušnou DPH) i před termínem splatnosti stanoveným v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy a Budoucí prodávající je povinen platbu na úhradu Kupní ceny přijmout. Budoucí kupující je povinen takovou úhradu části Kupní ceny Jednotky (spolu s příslušnou DPH) oznámit Budoucímu prodávajícímu nejméně jeden (1) kalendářní měsíc před dnem takové předčasné úhrady. 8. Poplatky spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva a zástavního práva do katastru nemovitostí hradí Budoucí prodávající. VII. Prohlídka a předání Jednotky 1. Budoucí prodávající se zavazuje dokončit výstavbu Bytového domu a podat žádost o vydání Kolaudačního souhlasu nejpozději do / / V případě, že výstavba Bytového domu bude pozastavena nebo nebude moci pokračovat z důvodů způsobených okolnostmi, které Budoucí prodávající nemohl ovlivnit, či předvídat, zavazuje se Budoucí prodávající Budoucího kupujícího o takové skutečnosti neprodleně informovat písemnou zprávou. 2. Budoucí prodávající se zavazuje písemně vyzvat Budoucího kupujícího: a) k předpřejímce Jednotky, tj. k prohlídce Jednotky a soupisu event. vad a nedodělků v Jednotce ( Výzva k prohlídce Jednotky ), a to nejpozději 15 (patnácti) kalendářních dnů před zasláním Výzvy k uzavření Smlouvy o převodu, b) k přejímce Jednotky ( Výzva k převzetí Jednotky ) nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne úhrady Doplatku Kupní ceny. 3. Ve Výzvě k prohlídce Jednotky a ve Výzvě k převzetí Jednotky Budoucí prodávající navrhne termín jejich konání. Budoucí kupující se zavazuje zúčastnit se prohlídky a přejímky Jednotky v navrženém termínu. 4. V případě, že Budoucí kupující nebude připraven se předpřejímky Jednotky anebo přejímky Jednotky zúčastnit v navrženém termínu, je povinen tuto skutečnost Budoucímu prodávajícímu oznámit nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné Výzvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany na náhradním termínu konání předpřejímky nebo přejímky Jednotky, Budoucí prodávající stanoví náhradní termín a Budoucímu kupujícímu bude tento termín oznámen, resp. náhradní Výzva odeslána nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů před nově stanoveným dnem konání předpřejímky nebo přejímky Jednotky. 5. V případě, že se Budoucí kupující bez předchozího oznámení nedostaví k předpřejímce anebo k přejímce Jednotky, stanoví Budoucí prodávající náhradní termín v souladu s ustanovením čl. VII., odst V případě, že se Budoucí kupující opětovně nedostaví k předpřejímce Jednotky, má se za to, že Budoucí kupující nemá zájem na prohlídce Jednotky před uzavřením Smlouvy o převodu vlastnictví. V případě, že se Budoucí kupující opětovně nedostaví k přejímce Jednotky, považuje se Jednotka za předanou Budoucímu kupujícímu bez vad a nedodělků dnem, který byl jako termín náhradní přejímky Jednotky stanoven Budoucím prodávajícím dle odst. 5 výše. 7. O prohlídce Jednotky v rámci předpřejímky sepíše Budoucí prodávající protokol, do kterého budou uvedeny veškeré vady a nedodělky zjištěné při prohlídce Jednotky a který se Budoucí prodávající spolu s Budoucím kupujícím zavazují po jeho vyhotovení podepsat ( Protokol ). Protokol bude následně použit i u přejímky Jednotky, kdy bude provedena kontrola odstranění event. zapsaných vad a nedodělků. 8. V případě, že při prohlídce, resp. předpřejímce Jednotky nebudou zjištěny žádné vady a nedodělky Jednotky, případně budou zjištěny pouze vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Jednotky, Budoucí kupující se zavazuje přistoupit k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví. Budoucí prodávající se zavazuje případné vady a nedodělky odstranit ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany v Protokolu jinak. Strana 8 z 14

9 9. V případě, že při předpřejímce anebo při přejímce Jednotky budou zjištěny vady a nedodělky bránící řádnému užívání Jednotky, zavazuje se Budoucí prodávající tyto vady odstranit ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany v Protokolu jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků v Jednotce zašle Budoucí prodávající písemné oznámení Budoucímu kupujícímu s výzvou k opětovné předpřejímce nebo přejímce Jednotky, která bude Budoucímu kupujícímu doručena nejméně 10 (deset) kalendářních dnů přede dnem jejího konání. Pro případ, že se Budoucí kupující nebude připraven opětovné předpřejímky či přejímky Jednotky zúčastnit, je povinen tuto skutečnost Budoucímu prodávajícímu oznámit nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné Výzvy. Pro stanovení náhradního termínu konání prohlídky Jednotky, jejího oznámení Budoucímu Kupujícímu a práv a povinností Smluvních stran s předpřejímkou Jednotky spojených, jakož i důsledků v případě nedostavení se k předpřejímce, platí obdobně ustanovení odstavce 4 až 6 tohoto článku. VIII. Klientské změny 1. Budoucí kupující je oprávněn vyzvat Budoucího prodávajícího k provedení Klientských změn na Jednotce, kterými dojde ke změně Standardního provedení Jednotky, za podmínek dále uvedených. 2. Budoucí kupující je oprávněn vyzvat Budoucího prodávajícího k provedení Klientských změn dle Pravidel pro provádění Klientských změn, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen Pravidla pro provádění Klientských změn ), pouze v případě, že uhradil Budoucímu prodávajícímu v plné výši a včas Zálohy na Kupní cenu (včetně příslušné částky DPH) dle čl. VI. odst. 1 této Smlouvy. 3. Budoucí prodávající zajistí provedení (nebude-li je provádět sám) Klientské změny dle požadavku Budoucího kupujícího za podmínky, že: (a) budou splněny podmínky, za kterých je Budoucí kupující oprávněn Budoucího prodávajícího o provedení Klientských změn požádat, tedy že mimo jiné nebudou překročeny příslušné dílčí časové termíny uvedené v Pravidlech pro provádění Klientských změn, a zároveň (b) dojde k uzavření Dodatku (písemné dohody Smluvních stran) ohledně provedení Klientských změn a úhrady nákladů Budoucího prodávajícího, které mu vzniknou v souvislosti s provedením Klientských změn na základě požadavků Budoucího kupujícího; písemná dohoda ohledně částky, kterou bude Budoucí kupující povinen Budoucímu prodávajícímu uhradit, musí být mezi Smluvními stranami uzavřena nejpozději před započetím vlastních prací na realizaci Klientských změn v dílčích nejzazších termínech uvedených v Pravidlech pro provádění Klientských změn. 4. K požadavkům Budoucího kupujícího k provedení Klientských změn, které nesplňují podmínky stanovené touto Smlouvou nebo Pravidly pro provádění Klientských změn, nebude přihlíženo a nebudou Budoucím prodávajícím provedeny. 5. Pokud nebude mezi Smluvními stranami uzavřena dohoda o provedení Klientských změn (zahrnující dohodu o výši nákladů na Klientské změny a jejich splatnosti, která nebude delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne uzavření takové dohody), a to nejpozději do dílčích termínů stanovených pro zahájení prací na Klientských změnách v Pravidlech pro provádění Klientských změn, má se za to, že je mezi Smluvními stranami dohodnuto vyhotovení Jednotky ve Standardním provedení, dle uvážení Budoucího prodávajícího. IX. Odpovědnost za vady 1. Budoucí prodávající poskytne Budoucímu kupujícímu záruku v délce trvání 24 (dvacet čtyři) měsíců, která u Jednotky začne běžet ode dne předání Jednotky, resp. ode dne termínu Strana 9 z 14

10 náhradní přejímky stanoveného v souladu s ustanovením článku VII. odst. 6 této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že při uplatnění případných reklamací se Budoucí kupující zavazuje postupovat v souladu s reklamačním řádem a záručními podmínkami, které obdrží při předání Jednotky. 2. Záruční lhůta u společných částí Bytového domu začíná běžet dnem jeho uvedení do provozu, za který bude považován den převzetí první (jakékoliv) bytové jednotky v Bytovém domě třetí osobou, odlišnou od osoby Budoucího prodávajícího. X. Společenství vlastníků, přechod práv a závazků k Bytovému domu 1. Budoucí kupující bere na vědomí, že s převodem vlastnického práva k Jednotce se stane ve smyslu Zákona o vlastnictví bytů členem Společenství vlastníků jednotek, které vznikne po zápisu vkladu vlastnického práva k Bytové jednotce ve prospěch tří různých vlastníků Bytových jednotek. 2. Budoucí kupující bere na vědomí, že Budoucí prodávající je v souladu s přísl. ustanoveními Zákona o vlastnictví bytů povinen v Prohlášení vlastníka určit pravidla pro správu společných částí Bytového domu, včetně označení osoby správce (dále jen Správce ). Správce bude pověřen správou, provozem, údržbou a opravou společných částí Bytového domu za podmínek obvyklých v čase a místě dokončení stavby Bytového domu, na dobu určitou, a to nejvýše dva (2) roky ode dne podpisu takové smlouvy se Správcem. 3. Budoucí kupující bere na vědomí, že v souvislosti s převodem vlastnického práva dle Smlouvy o převodu na něj přejdou práva a povinnosti ze smluv týkajících se Bytového domu a jeho společných částí, které budou uzavřeny, zejména pak ze smlouvy o pojištění nemovitosti, ze smlouvy o odvozu domovního odpadu, ze smlouvy o dodávce el. energie, tepla, vody a odvodu odpadních vod do kanalizace, úklidu chodníků, údržby společné zeleně, biokoridoru, společných prostor domu a nebytových jednotek, údržbě výtahů a společných částí domu, práva a povinnosti vyplývající z užívání společných částí domu ostatními spoluvlastníky Bytového domu, omezení z věcných břemen vyplývajících z právních předpisů, věcných břemen zřízených na základě rozhodnutí stavebního úřadu (např. na základě stavebních povolení, která budou či byla vydána v souvislosti s výstavbou Bytového domu) či z věcným břemen vzniklých na základě smluv uzavřených Budoucím prodávajícím se správci sítí a komunikací či vlastníky sousedních nebo dotčených pozemků v souvislosti se zajištěním existence a řádného užívání Předmětu budoucího převodu dle této Smlouvy, popř. z věcných břemen, jejichž zřízení si vyžádají stavební úpravy či nutnost zajištění práv průchodů a průjezdů vlastníků jednotek v Bytovém domě nebo třetích stran. 4. Budoucí prodávající se zavazuje osobě pověřené Společenstvím vlastníků Jednotek v Bytovém domě nebo Správci předat dokumentaci skutečného provedení Bytového domu a veškerou technickou a záruční dokumentaci společných zařízení a vybavení Bytového domu. O tomto předání bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán Budoucím prodávajícím a Společenstvím vlastníků Jednotek nebo Správcem, u kterých bude nakonec uložen. XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 1. Pro případ prodlení Budoucího kupujícího s úhradou Zálohy č. 2 na Kupní cenu, Doplatku Kupní ceny nebo kterékoliv jiné splátky Kupní ceny nebo DPH (daně z přidané hodnoty) vázající se na jakoukoliv splátku Kupní ceny, si sjednávají Smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Pro případ, že se Budoucí prodávající dostane vlastním zaviněním do prodlení: (i) s dokončením výstavby Předmětu budoucího převodu, nebo s podáním žádosti o vydání Kolaudačního souhlasu ohledně Bytového domu, přesahujícího 30 (třicet) kalendářních dnů od posledního dne lhůty uvedené v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, nebo Strana 10 z 14

11 (i) s podáním návrhu na výmaz zástavního práva, jak uvedeno v čl. III. odst. 5 této Smlouvy, přesahujícího 30 (třicet) kalendářních dnů, má Budoucí kupující za každý započatý kalendářní měsíc takového prodlení nárok na smluvní pokutu ve výši ,- Kč (deset tisíc korun českých). Budoucí kupující není oprávněn započíst tuto smluvní pokutu na Kupní cenu. 3. Pro případ, že Budoucí prodávající neodstraní vady anebo nedodělky Jednotky zjištěné při předpřejímce/přejímce Jednotky (které jsou zaznamenány v Protokolu s uvedením termínu pro odstranění) v termínu sjednaném v Protokolu, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů, pak má Budoucí kupující nárok na úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši ,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). 4. V případě, že Budoucí kupující: (a) bude déle než 15 kalendářních dnů v prodlení s úhradou Doplatku Kupní ceny nebo DPH vázající se na jakoukoliv splátku Kupní ceny či jejich částí, anebo (b) nesplní svoji povinnost uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, ačkoliv Odkládací podmínky byly ze strany Budoucích prodávajících splněny, má Budoucí prodávající nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 % Kupní ceny včetně příslušné DPH, uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda dojde ze stejného důvodu k odstoupení od této Smlouvy. Budoucí prodávající je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst na všechny částky uhrazené Budoucím kupujícím. 5. V případě, že Budoucí kupující bude déle než 15 kalendářních dnů v prodlení s úhradou části Zálohy č. 2 na Kupní cenu Jednotky (včetně spoluvlastnického podílu na společných částech Bytového domu) nebo DPH vázající se na Zálohu č. 2 na Kupní cenu, má Budoucí prodávající nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši Zálohy č. 1, bez ohledu na skutečnost, zda dojde ze stejného důvodu k odstoupení od této Smlouvy. Budoucí prodávající je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst na Zálohu č. 1 zaplacenou Budoucím kupujícím. 6. Zaplacením smluvní pokuty nebo smluvních pokut není dotčen nárok Smluvní strany na náhradu škody způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou Smluvní stranou. 7. Smluvní strany se dále dohodly, že Budoucí kupující není oprávněn započíst smluvní pokutu na jakékoli částky splatné podle této Smlouvy. XII. Odstoupení od Smlouvy 1. Budoucí prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech: a) dostane-li se Budoucí kupující do prodlení s úhradou Zálohy č. 2 na Kupní cenu, Doplatku Kupní ceny nebo kterékoliv jiné splátky Kupní ceny nebo DPH (daně z přidané hodnoty) vázající se na jakoukoliv splátku Kupní ceny, a které bude delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, anebo b) pokud Budoucí kupující nesplní svoji povinnost uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, ačkoliv Odkládací podmínky byly ze strany Budoucích prodávajících splněny, anebo c) pokud Budoucí kupující nesplní svoji povinnost doložit Budoucímu prodávajícímu úvěrovou smlouvu o poskytnutí Hypotečního úvěru v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 2, anebo d) dostane-li se Budoucí kupující do prodlení s úhradou příp. nákladů Budoucího prodávajícího (včetně příslušné částky DPH), vzniklých v důsledku provedení Klientských změn na základě dohody Smluvních stran, a které bude delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, anebo e) bude-li insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku Budoucího kupujícího ve smyslu ust. z. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), nebo bude-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 2. Budoucí kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: Strana 11 z 14

12 a) pokud Budoucí prodávající nesplní svoji povinnost uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemné výzvy Budoucímu prodávajícímu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, ačkoliv veškeré příslušné Odkládací podmínky byly ze strany Budoucího kupujícího řádně splněny, anebo b) bude-li insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku Budoucího prodávajícího ve smyslu ust. z. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), nebo bude-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. c) nebudou-li zaviněním Budoucího prodávajícího splněny Odkládací podmínky pro uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví stanovené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy ve lhůtě do / / Za okolnosti nebo důsledky zaviněné Budoucím prodávajícím nelze považovat ty okolnosti nebo důsledky, které nastanou nezávisle na vůli Budoucího prodávajícího, např. z důvodů nedodržení zákonných lhůt pro rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací, vyšší moci či jiných událostí, které nelze odvrátit či překonat. 3. Odstoupit od Smlouvy lze písemným úkonem doručeným druhé Smluvní straně na příslušnou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat konkrétní důvod podle této Smlouvy anebo podle občanského zákoníku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. 4. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení povinností dle této Smlouvy. XIII. Komunikace, navazující výstavba 1. Budoucí kupující se zavazuje pro případ, že vnitroareálové komunikace mezi či u Bytových domů nebudou Budoucím prodávajícím převedeny do vlastnictví hlavního města Prahy (či do správy organizací k tomu určených), tak v rámci sjednané Kupní ceny odkoupí i ideální spoluvlastnický podíl na těchto komunikacích, s obdobnými právy a povinnostmi vázajících se na takový spoluvlastnický podíl jako v případě práv a povinností vázajících se na Předmět budoucího převodu. 2. Budoucí kupující byl seznámen s tím, že výstavba Bytového domu je součástí dílčí fáze výstavby Projektu, a že v navazujících fázích budou realizovány v dotčeném území další bytové, inženýrské anebo komerční objekty. Budoucí kupující tímto souhlasí, aby Budoucí prodávající získal pro tuto navazující výstavbu v dotčeném území územní/stavební povolení, a aby vybudoval a zkolaudoval tyto objekty, a dále prohlašuje, že nemá námitek proti stavební činnosti spojené s touto další výstavbou. Dále prohlašuje, že akceptuje a bude akceptovat věcná břemena průjezdu a průchodu, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a požárních hydrantů a požárních příjezdových komunikací, která budou event. zřízena na Pozemcích ve prospěch ostatních objektů a která jsou nebo budou nezbytná k užívání budov v dotčené oblasti. XIV. Doručování písemností 1. Jakékoliv oznámení, žádosti, výzvy, souhlasy, odstoupení od Smlouvy nebo jiná sdělení, jež jsou požadovány nebo připouštěny touto Smlouvou, musí být písemné a budou považovány za doručené, pouze pokud budou doručeny osobně anebo zaslány doporučenou poštou, kurýrní službou na adresu Smluvních stran, uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou může kterákoliv Smluvní strana určit jako adresu pro doručování písemným oznámením druhé Smluvní straně. 2. Jakékoliv oznámení či sdělení bude považováno za doručené: a) pokud bude doručováno osobně, pak okamžikem převzetí, resp. odmítnutím převzetí Strana 12 z 14

13 druhou Smluvní stranou, resp. pověřenými osobami Smluvní strany; b) pokud bude zasláno doporučenou poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby, datem jeho skutečného obdržení adresátem, nejpozději pak čtvrtým dnem ode dne jeho odeslání. XV. Závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 2. Smluvní strany pro účely této Smlouvy výslovně souhlasí dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním sdělených údajů, které mají charakter údajů osobních, společností Zelené město, a.s., a to v plném rozsahu sdělených údajů. 3. Budoucí kupující je oprávněn postoupit svá práva a převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osoby výlučně s předchozím písemným souhlasem Budoucího prodávajícího; Budoucí prodávající je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez omezení na třetí osobu a Budoucí kupující dává tímto souhlas s postoupením práv a převodem povinností Budoucího prodávajícího z této Smlouvy (např. ve prospěch banky financující výstavbu Bytového domu). 4. Tato Smlouva byla sepsána v souladu a podle práva České republiky, zejména podle 50a, 50b, 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu se Zákonem o vlastnictví bytů, v platném znění. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze. 5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž dvě obdrží Budoucí prodávající a dvě Budoucí kupující. 6. Přílohy této Smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 7. Jakékoliv změny, dodatky, vzdání se práv, zrušení nebo jiné změny této Smlouvy nejsou platné a ani závazné, pokud nejsou dohodnuty ve formě písemného dodatku podepsaného Smluvními stranami. Změny této Smlouvy ve smyslu úprav lhůt pro odstranění vad Jednotky, jak uvedeno v článku VII. této Smlouvy, lze rovněž platně sjednat v Protokolu, podepsanými Budoucím prodávajícím a Budoucím kupujícím. 8. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany této Smlouvy se pro takový případ zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 9. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy. Veškeré předcházející návrhy a sdělení týkající se záležitostí řešených v této Smlouvě, ať již ústní či písemné, se tímto nahrazují touto Smlouvou. 10. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou Smluvní stranu a že si ji přečetly a pochopily její obsah, což potvrzují svými podpisy. Strana 13 z 14

14 Přílohy: Příloha č. 1 - Situace území Příloha č. 2 - Příloha č. 3 - Příloha č. 4 - Příloha č. 5 - Půdorysný plán Jednotky a podlaží, ve kterém se nachází Půdorys podlaží Bytového domu s garážemi s vyznačením příslušného garážového stání Půdorysy podlaží Bytového domu s vyznačením společných prostor domu Popis Standardního provedení Pravidla pro provádění Klientských změn Vzorové znění Smlouvy o převodu vlastnictví Jednotky List vlastnictví č. 333 pro k. ú. Hrdlořezy a snímek z katastrální mapy V Praze dne.. Budoucí prodávající: Zelené město a. s. Zelené město a. s. Tomáš Winterstein předseda představenstva Gil Romem člen představenstva V Praze dne.. Budoucí kupující:. /jméno +příjmení/ /jméno + příjmení/ Strana 14 z 14

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 134-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více