SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená ve smyslu 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen Smlouva") LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá nad Labem, U Dráhy 1356, PSČ IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka zastoupená Dipl. - Ing. Xabierem Ezkurrou Garai, jednatelem jako Budoucí prodávající" na straně jedné a město Břeclav se sídlem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, PSČ IČ: zastoupeno Ing. Pavlem Dominikem, starostou jako Budoucí kupující" na straně druhé PREAMBULE VZHLEDEM K TOMU, ŽE A) Budoucí prodávající je vlastníkem nemovitostí blíže popsaných v článku I. této smlouvy, B) Budoucí kupující má zájem jako budoucí investor stavby s názvem Břeclav - ul. Lidická, chodník k HM Tesco", v rámci které mají být dotčeny stavbou chodníku části pozemků Budoucího prodávajícího uvedené v této smlouvy dle projektové dokumentace vyhotovené projekční kanceláří Viadesigne s.r.o., se sídlem Břeclav, Na Zahradách 1151/16, PSČ , IČ: (dálejen Investorský projekt"), využít části pozemků Budoucího prodávajícího uvedené v či. I. této Smlouvy a za tímto účelem má zájem tyto části pozemků do svého vlastnictví získat, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu I. Prohlášení Budoucího prodávajícího 1. Budoucí prodávající prohlašuje, zeje na základě kupní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni , č. j. V-2807/ , výlučným vlastníkem nemovitostí v obci Břeclav, katastrální území Břeclav, evidovaných ke dni uzavření této Smlouvy v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 7533, jako: pozemek pare. č. 2639/128 o výměře 2226 m2 - orná půda, Stránka 1 z 7

2 PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) pozemek pare. č. 2639/131 o výměře 337 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek pare. č. 2639/132 o výměře 411 m2 - orná půda, (dále společně jen Pozemky"), a to včetně jejich součástí a příslušenství, zejména trvalého porostu. 2. Budoucí prodávající prohlašuje, že s Pozemky je oprávněn nakládat s následujícím omezením uvedeným v či. 3 písm. b) této Smlouvy. 3. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že a) ke dni uzavření této Smlouvy se na Pozemcích nenacházejí žádné stavby ani jiné objekty; b) na Pozemcích ke dni uzavření této Smlouvy nevážnou jiná zatížení, zástavní práva, věcná břemena, omezení převodu nemovitostí, předkupní práva apod., která by vznikla na základě smlouvy nebo ze zákona, vyjma následujících: ba) věcného břemene chůze a jízdy k tíži pozemku pare. č. 2693/131 ve prospěch pozemku pare. č. st. 5754/2, pozemku pare. č. st. 5864/2 a pozemku pare. č. 623/117 v katastrálním území Břeclav na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne s právními účinky zápisu , č. j. V-389/ ; bb) zástavního práva smluvního k tíži pozemku pare. č. 2693/128, pare. č. 2693/131 a pare. č. 2693/132 ve prospěch COMMERZBANK Aktiengesellschaft, id. č. HR B 32000, Kaiserstrasse 16, Frankfurt nad Mohanem, Německo, k zajištění pohledávky na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne s právními účinky vkladu ke dni , č. j. V-4284/ ; c) na Pozemcích nejsou jiné právní vady, vyjma uvedených v odst. 3 písm. b) tohoto článku smlouvy, ani faktické závady, které by vlastníku bránily ve výkonu vlastnického práva nebo jej ve výkonu tohoto práva omezovaly, případně by bránily v realizaci záměru, jak je tento definován v tomtéž odstavci a Preambuli této Smlouvy; d) není v likvidaci a nejsou u něj dány podmínky pro zahájení insolvenčního řízení či jiného opatření ve smyslu příslušného zákona, a že jeho vlastnické právo k Pozemkům není ohroženo probíhajícími soudními spory či jinými řízeními (správními, daňovými apod.) anebo takovými hrozícími soudními spory či jinými řízeními (správními, daňovými apod.), kterými by mohlo být zpochybněno jeho vlastnické právo k Pozemkům nebo omezeno jeho právo s Nemovitostmi nakládat; 4. Budoucí prodávající upozorňuje Budoucího kupujícího, že pozemky pare. č. 2693/128, a pare. č. 2693/132 nejsou vyňaty ze zemědělského půdního fondu. 5. Budoucí prodávající dále výslovně prohlašuje a Budoucí kupující bere na vědomí, že Budoucí prodávající má zájem převést vlastnické právo k Předmětu koupě na Budoucího kupujícího výlučně za předpokladu, že budou splněny, případně v souladu s ujednáním smluvních stran v této Smlouvě považovány za splněné či nesjednané, všechny podmínky pro uzavření Kupní smlouvy, jak je tato definována v odstavci 1. článku III. této Smlouvy. n. Prohlášení Budoucího kupujícího 1. Budoucí kupující prohlašuje, že má zájem na části Pozemků a dalších sousedících pozemcích v obci Břeclav, katastrální území Břeclav, realizovat svůj Investorský projekt uvedený v Preambuli této Smlouvy, a za účelem jeho realizace má za podmínek stanovených touto Smlouvou zájem o nabytí výlučného vlastnického práva k: Stránka 2 z 7

3 PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) a) k části pozemku pare. č. 2639/128 blíže popsaného v odstavci 1. článku I. této Smlouvy, a to k části tohoto pozemku o výměře cca 107 m 2, b) k části pozemku pare. č. 2639/131 blíže popsaného v odstavci 1. článku I. této Smlouvy, a to k části tohoto pozemku o výměře cca 18 m 2, c) k části pozemku pare. č. 2639/132 blíže popsaného v odstavci 1. článku I. této Smlouvy, a to k části tohoto pozemku o výměře cca 53 m 2, a to včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí (dálejen Předmět koupě"). Pro účely této Smlouvy jsou části Pozemků, resp. Předmět koupě, vyznačeny v situačním plánu, který tvoří PŘÍLOHU č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že před uzavřením Kupní smlouvy, jak je tato definována v odstavci 1. článku III. této Smlouvy, bude provedeno přesné zaměření části Pozemků definovaných v rámci Předmětu koupě geometrickým plánem, jehož vyhotovení na své vlastní náklady zajistí Budoucí kupující (dálejen Geometrický plán"). 2. Budoucí kupující prohlašuje, že kromě nákladů na pořízení Geometrické plánu, ponese veškeré náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, vyjmutí Předmětu koupě z půdního fondu, a jakékoli další poplatky a náklady, které by v souvislosti se splněním této Smlouvy a realizací Kupní smlouvy vznikly. Podle dohody smluvních stran bude rovněž poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. 3. Budoucí kupující bude akceptovat existenci věcného břemene uvedeného v či. I. odst. 3 písm. ba) této Smlouvy a nepožaduje zánik tohoto omezení Předmětu koupě. m. Závazek k uzavření kupní smlouvy 1. Smluvní strany se touto Smlouvou vzájemně zavazují, že za podmínek touto Smlouvou stanovených uzavřou na základě výzvy učiněné Budoucím kupujícím v souladu s odstavcem 3. tohoto článku Smlouvy ve lhůtě uvedené v odstavci 2. článku IV. této Smlouvy kupní smlouvu o převodu vlastnictví k Předmětu koupě (dále jen Kupní smlouva"), kterou Budoucí prodávající za kupní cenu dohodnutou v odstavci 1. článku V. této Smlouvy převede Předmět koupě do vlastnictví Budoucího kupujícího a kterou Budoucí kupující Předmět koupě koupí do svého vlastnictví a zaváže se zaplatit Budoucímu prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v odstavci 1. článku V. této Smlouvy. 2. Podmínky, jejichž splnění si Budoucí prodávající a Budoucí kupující vyhradili jako předpoklad pro uzavření Kupní smlouvy, jsou po dohodě smluvních stran definovány takto: a) Budoucí kupující vyhoví připomínkám Budoucího prodávajícího v rámci územního, popř. stavebního řízení ve věci Investorského projektu, které jsou definovány v PŘÍLOZE Č. 2 této Smlouvy, zejména zohlední při řešení stavby neomezený přístup nákladní a kamionové dopravy k provozovně Budoucího prodávajícího za účelem zásobování Budoucího prodávajícího. Připomínky uvedené v příloze nevylučují právo Budoucího prodávajícího vznášet v předmětných řízeních další oprávněné připomínky; b) Budoucí kupující zajistí vyhotovení Geometrického plánu a tento Geometrický plán bude odsouhlasen místně příslušným katastrálním úřadem. Budoucí kupující zajistí souhlas místně příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků; c) Budoucí kupující získá pravomocné územní rozhodnutí pro realizaci svého Investorského projektu; d) Budoucí kupující získá souhlas příslušného orgánu města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s uzavřením Kupní smlouvy; e) Budoucí prodávající doloží Budoucímu kupujícímu předložením písemného prohlášení zástavního věřitele COMMERBANK Aktiengesellschaft o vzdání se zástavního práva k Předmětu koupě zánik zástavního práva uvedeného v či. I. odst. 3 písm. bb) Smlouvy, nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, ve kterém byla tato Smlouva uzavřena; Stránka 3 z 7

4 ?1 PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) f) Budoucí prodávající udělí Budoucímu kupujícímu písemný souhlas s umístěním stavby k realizaci Investorského projektu. 3. Smluvní strany si sjednávají, že Budoucí kupující bude oprávněn vyzvat Budoucího prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy nejdříve po splnění všech podmínek definovaných smluvními stranami pod písm. a) až písm. f) v odstavci 2. tohoto článku Smlouvy. rv. Specifikace obsahu Kupní smlouvy, místo a čas jejího uzavření 1. Obsahem Kupní smlouvy, k jejímuž uzavření se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, bude převod Předmětu koupě do vlastnictví Budoucího kupujícího, jakož i další závazky, práva a povinnost. Vzor Kupní smlouvy uveden v PŘÍLOZE Č. 3 Smlouvy. 2. Smluvní strany se dohodly, že Kupní smlouvu uzavřou na místě, v době a v den stanovený ve výzvě k uzavření Kupní smlouvy (dále jen Výzva"). Místo stanovené ve Výzvě se musí nacházet v České republice. Den stanovený ve Výzvě bude pracovní den v období mezi 5. (pátým) a 20. (dvacátým) dnem po odeslání Výzvy a doba stanovená ve Výzvě bude mezi 10. (desátou) a 17. (sedmnáctou) hodinou. 3. Výzvuje Budoucí kupující povinen učinit nejdéle do 30 (slovy: třiceti) dnů po splnění podmínek v či. III. odst. 2 Smlouvy. V. Kupní cena Předmětu koupě a její splatnost 1. Jednotková cena Předmětu koupě byla Budoucím prodávajícím a Budoucím kupujícím dohodnuta ve výši 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun českých) za m2 (slovy: metr čtvereční). Celková kupní cena Předmětu koupě bude určena jako součin jednotkové ceny a výměry Předmětu koupě stanovené na základě Geometrického plánu (dálejen Kupní cena"). 2. Kupní cena bude Budoucím kupujícím zaplacena Budoucímu prodávajícímu na bankovní účet Budoucího prodávajícího uvedený v Kupní smlouvě do 10 (slovy: deseti) dnů od podpisu Kupní smlouvy. VI. Další závazky 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že proti realizaci Investorského projektu na Předmětu koupě, poté co budou zohledněny připomínky Budoucího prodávajícího v řízení podle stavebního zákona, nemá námitek, a uzavřením této Smlouvy se zavazuje poskytnout Budoucímu kupujícímu na jeho požádání součinnost a spolupráci potřebnou k naplnění účelu této Smlouvy a splnění podmínek pro uzavření Kupní smlouvy, bude-li spravedlivé to po Budoucím kupujícím požadovat, zejména v rámci všech řízení podle stavebního zákona. 2. Budoucí prodávající se podpisem této Smlouvy zavazuje, že po uzavření této Smlouvy se po dobu její účinnosti nedopustí žádného jednání, kterým by mohla být zmařena nebo ztížena realizace Investorského projektu. Budoucí prodávající se dále zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Budoucího kupujícího neučiní žádná právní jednání nebo jiné úkony, které by bránily naplnění účelu této Smlouvy. 3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podle Kupní smlouvy podá Budoucí kupující nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od podpisu Kupní smlouvy. Stránka 4 z 7

5 9i PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) *fa> ' vn. Trvání Smlouvy 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do uzavření Kupní smlouvy s obsahem, způsobem a formou dohodnutými v článku III. a v článku IV. této Smlouvy. Před uplynutím této doby mají Budoucí prodávající a/nebo Budoucí kupující právo od této Smlouvy odstoupit pouze z důvodů dohodnutých v odstavci 2. a odstavci 3. tohoto článku Smlouvy. 2. Budoucí kupující má právo od této Smlouvy odstoupit: a) v případě, že podmínky definované v článku III. odst. 2 písm. e) nebo f) této Smlouvy nebudou splněny ani ve lhůtě, která byla dohodou smluvních stran stanovena na 10 (slovy: deset) měsíců ode dne, ve kterém byla tato Smlouva uzavřena, a dále b) v případě, že na Pozemcích vzniknou po uzavření Smlouvy jakákoliv zatížení (s výjimkou zatížení zřízených po předchozím písemném souhlasu Budoucího kupujícího nebo z jeho podnětu), zejména věcné břemeno, zástavní právo, předběžné opatření, soudcovské zástavní právo, exekuce, výkon rozhodnutí, užívací práva apod., nebo bude zahájeno soudní či jiné řízení, kterým by mohla být nepříznivě dotčena vlastnická práva Budoucího prodávajícího či Budoucího kupujícího k Předmětu koupě nebo realizace Investorského projektu, a dále c) v případě, že Budoucí prodávaj ící bude z důvodů j ím zaviněných v prodlení se splněním svého závazku uzavřít Kupní smlouvu delším než 15 (patnáct) pracovních dnů a tento svůj závazek na základě písemného upozornění Budoucího kupujícího nesplní ani v další dodatečné 15 (patnácti) denní lhůtě, která začne běžet dnem, ve kterém mu bude doručeno písemné upozornění Budoucího kupujícího na porušení povinnosti uzavřít Kupní smlouvu. 3. Budoucí prodávající má od této Smlouvy odstoupit a) v případě, že podmínky definované pod písm. článku III. odst. 2 písm. a), b), e) nebo d) této Smlouvy nebudou splněny ani ve lhůtě, která byla dohodou smluvních stran stanovena na 10 (slovy: deset) měsíců ode dne, ve kterém tato Smlouva byla uzavřena, a dále b) v případě, že Budoucí kupující bude z důvodů jím zaviněných v prodlení se splněním svého závazku uzavřít s Budoucím prodávajícím Kupní smlouvu delším než 15 (patnáct) pracovních dnů a tento svůj závazek na základě písemného upozornění Budoucího prodávajícího nesplní ani v další dodatečné 15 (patnácti) denní lhůtě, která začne běžet dnem, ve kterém mu bude doručeno písemné upozornění Budoucího prodávajícího na porušení jeho povinnosti uzavřít Kupní smlouvu. 4. Oznámení kterékoliv ze smluvních stran o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou se skutkovým vymezením důvodu, na základě kterého k odstoupení od Smlouvy došlo, a musí být doručeno té smluvní straně, které bude určeno. V případě poštovní přepravy musí být toto oznámení odesláno jako doporučená listovní zásilka na adresu příslušné smluvní strany, která je uvedena v této Smlouvě nebo která bude později druhé smluvní straně písemně oznámena. Smluvní strany se dohodly, že oznámení o odstoupení bude pro účely této Smlouvy považováno za doručené, i v případě, že strana, které bude určeno, jeho doručení, byť i z nedbalosti, zmaří. Stránka 5 z 7

6 7>f PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) t vm. Závěrečná ustanovení 1. Uzavřením této Smlouvy uděluje Budoucí prodávající Budoucímu kupujícímu souhlas, aby Budoucí kupující a/nebo jím pověřené osoby po předchozím upozornění Budoucího prodávajícího a bezúplatně vstupovali na Pozemky a prováděli plánování, měření a průzkumy potřebné pro realizaci Investorského projektu. V takovém případě však Budoucí kupující nese odpovědnost za případně vzniklé škody na majetku Budoucího prodávajícího. 2. Smluvní strany se zavazují provést v konečném znění textu Kupní smlouvy jen takové úpravy a upřesnění, které budou vyplývat z Geometrického plánu nebo ze stavu zapsaného v katastru nemovitostí, popřípadě dalších listin, které po uzavření této Smlouvy budou vydány či vyhotoveny, a které budou nezbytné k uzavření Kupní smlouvy a ke vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě na základě uzavřené Kupní smlouvy do katastru nemovitostí ve prospěch Budoucího kupujícího, pokud nebudou odporovat ujednáním dohodnutým smluvními stranami v této Smlouvě. 3. Jakékoli změny této Smlouvy jsou možné pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnou formou jejími vzestupně číslovanými dodatky, a to pod sankcí neplatnosti toho právního úkonu, u něhož nebude tato dohodnutá forma dodržena. 5. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Zcela nebo částečné opomenutí výkonu práv z této Smlouvy nevylučuje jejich budoucí využití. Pro případ, že některé ustanovení této Smlouvy je neplatným či v budoucnosti ztratí svoji platnost, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy, která neplatností či ztrátou platnosti konkrétního ustanovení nebudou dotčena, v platnosti, přičemž namísto neplatného ustanovení smluvní strany dohodnou dodatkem Smlouvy ustanovení v souladu s platnými právními předpisy, případně použijí platné zákonné ustanovení smyslu a účelu této Smlouvy se nejvíce blížící. 6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Budoucím prodávajícím a Budoucím kupujícím. 7. Tato Smlouvaje vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. 8. Smluvní strany shodně prohlašují, že byly splněny všechny zákonné, jakož i dohodnuté podmínky pro uzavření této Smlouvy, a že její uzavření není v rozporu s jejich jinými závazky vůči třetím osobám, se zákonem nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy nebo soudu, případně zakladatelskými nebo jinými interně závaznými dokumenty nebo pokyny smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu si před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich skutečné, vážné a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz pravosti a správnosti těchto prohlášení připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. Stránka 6 z 7

7 PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) n n % Přílohy: PŘÍLOHA Č. 1 - Situační plán Předmětu koupě PŘÍLOHA Č. 2 - Kupní smlouva V Břeclavi dne Budoucí prodávající: v Břeclavi dne: Budoucí kupující: Dipl-Ing. Xabier Ezkurra Garai, jednatel LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. Ing. Pavel Dominik, starosta města Břeclav Doložka Uzavření smlouva bylo schváleno na... zasedám Zastupitlestva ěmsta Břeclavi dne V Břeclavi Ing. Pavel Dominik starosta města Břeclav Stránka 7 z 7

8 -0.7:2639/131 Č.14: 1027/5-.,_ NÁVRH STAVBY DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA Souřadnicový systém: JTSK Výškový system: B p v Zodp projektant; Ing Bořek Zveděllk MÚ: Bfedav Vedoucí projektant Ing. Bořek ZvSddlIk KtÚ Jihomoravský Vypracovala: Ing Petra Masořn/ojá 'li 'I ' Designe Fermat ViaDesigne,8.r.o. Na Zahradách 16, Břoclav Tel , fox xM Z) Objednatel: Mésto Břeclav Datum: Datum: VII/2015 Akce: Břeclav - ul. Lidická, chodník k HM Tesco Pfflofm SITUACE DOTČENÝCH POZEMKŮ Číslo znkazky: Měřítko: Stupeň dokumentace- DSP Pliloha číslo: B.4 VD105U 1:500 ' Výtisk číslo: i 4 <f o e

9 PŘÍLOHA Č. 2 BKS KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění LINDĚ + WBEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá nad Labem, U Dráhy 1356, PSČ IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka zastoupená Dipl. - Ing. Xabierem Ezkurrou Garai, jednatelem jako prodávající" na straně jedné a město Břeclav se sídlem Břeclav, náměstí T.G. Masaryka 42/3, PSČ IČ: zastoupené Ing. Pavlem Dominikem, starostou jako kupující" na straně druhé I. Úvodní ustanovení 1. Prodávající prohlašuje a dokládá to výpisem z veřejného seznamu, že je na základě kupní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni , č. j. V-2807/ , výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Břeclav, katastrální území Břeclav označených jako: pozemek pare. č. 2639/128 o výměře 2226 m2 - orná půda, pozemek pare. č. 2639/131 o výměře 337 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek pare. č. 2639/132 o výměře 411 m2 - orná půda, (dále společně jen Pozemky"). 2. Smluvní strany spolu dne uzavřely Smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Uzavřením této smlouvy svůj závazek ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní plní. n. Rozdělení pozemků 1. Geometrickým plánem vyhotoveným, č. plánu ověřeným Ing dne pod č, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav dne pod č došlo k následujícímu rozdělní pozemků zapsaných v katastru nemovitostí na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Břeclav, katastrální území Břeclav: a) od pozemku pare. č. 2639/128 o výměře 2226 m2 - orná půda, byl oddělen pozemek označený jako pare. č o výměře ; b) od pozemku pare. č. 2639/131 o výměře 337 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, byl oddělen pozemek označený jako pare. č o výměře ; c) od pozemku pare. č. 2639/132 o výměře 411 m2 - orná půda, byl oddělen pozemek označený jako pare. č o výměře Stránka 1 z 4

10 PŘÍLOHA Č. 2 BKS 2. Geometrický plán č tvoří nedílnou součást smlouvy. 3. Nově vzniklé pozemky uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou označeny dále jako Předmět koupě". m. Projev vůle 1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu za cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy Předmět koupě uvedený a definovaný v či. II. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím. 2. Kupující Předmět koupě uvedený a definovaný v či. II. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím výslovně do svého vlastnictví přijímá a za uvedenou cenu kupuje. IV. Kupní cena 1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně Předmětu koupě v celkové výši Kč,- (slovy: korun českých). 2. Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu na bankovní účet prodávajícího č. ú. vedený u do 10 (slovy: deseti) dnů od podpisu této smlouvy. 3. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ani do 30 (slovy: třiceti) dnů po termínu splatnosti kupní ceny podle či. Iv. odst. 2. této smlouvy, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. IV. Prohlášení prodávajícího a kupujícího 1. Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě je a ke dni vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí prost jakýchkoliv právních závad, zástav či břemen, na které by byl prodávající povinen kupujícího upozornit, vyjma věcného břemene chůze a jízdy po pozemku pare. č. 2639/131 ve prospěch pozemku pare. č. st. 5754/2, pozemku pare. č. st. 5864/2 a pozemku pare. č. 623/117 v katastrálním území Břeclav na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne s právními účinky zápisu , č. j. V-389/ Prodávající také prohlašuje, že nemá ke dni uzavření této kupní smlouvy splatné závazky vůči třetí osobě, které by zakládaly nárok třetí osoby jako oprávněné, aby byl nařízen nedobrovolný prodej nemovitosti nebo aby příslušný soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, nebo usnesení o nařízení exekuce proti prodávajícímu jako osobě povinné. 3. Prodávající dále prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, nebyl proti němu podán insolvenční návrh, ani nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek jeho majetku, dále prohlašuje, že neprobíhá soudní řízení o vydání předběžného opatření k omezení nakládání s jeho majetkem, a že touto kupní smlouvou nezkracuje uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele a není tedy dán důvod relativní neúčinnosti ve smyslu ustanovení 589 a násl. občanského zákoníku. 4. Kupující prohlašuje, že si Předmět koupě prohlédl a je seznámen s jeho fyzickým i právním stavem a proti tomuto stavu nevznáší žádné námitky. Stránka 2 z 4

11 *$4 PŘÍLOHA Č. 2 BKS V. Vklad do katastru nemovitostí 1. Vlastnictví k Předmětu koupě nabude kupující vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu na základě návrhu na vklad vlastnického práva. 2. Současně s podpisem této kupní smlouvy podepisují smluvní strany návrh na vklad vlastnického práva. Návrh bude k místně příslušnému katastru nemovitostí podán kupujícím do 10 (slovy: deseti) dnů od podpisu této smlouvy. 3. Smluvní strany se zavazují k součinnosti při odstranění případných překážek a chyb, které by bránily provedení vkladu dle této kupní smlouvy. Pokud nedojde ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a příslušný katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva zamítne a toto rozhodnutí nabude právní moci, nebo řízení o vkladu pravomocně zastaví, zavazují se smluvní strany, že uzavřou novou kupní smlouvu shodného obsahu s touto kupní smlouvou, která již nebude obsahovat vady nebo jiné skutečnosti, které byly příčinou zamítnutí nebo zastavení návrhu na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy. Novou kupní smlouvu se zavazují smluvní strany uzavřít ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí nebo zastavení vkladu. Pokud nebude možno i přes výše uvedené vklad provést, pozbývá dohoda smluvních stran o prodeji a jakákoli uzavřená smlouva platnosti. Smluvní strany jsou pak povinny vrátit si do 30 kalendářních dnů přijatá plnění, pokud byla poskytnuta 4. Správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí nese kupující. 5. Daň z nabytí nemovitých věcí je povinen zaplatit kupující, a to v souladu s ustanovením 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, neboť prodávající a kupující se výslovně dohodli na tom, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující, s čímž kupující souhlasí. VI. Předání nemovitosti 1. Dnem převzetí Předmětu koupě přechází na kupujícího nebezpečí případné škody na věci. 2. Smluvní strany se dohodly, že za fyzické předání nemovitosti se považuje okamžik doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva pro kupujícího. vn. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany této kupní smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 2. Současně smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právnímu jednání bez jakýchkoli omezení. Stránka 3 z 4

12 PŘÍLOHA Č. 2 BKS 3. Smlouva nabývá obligační účinnosti podpisem smluvními stranami. Věcně právní účinky nastávají vkladem do katastru nemovitostí. 4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích s platností originálu, z nichžjedno (1) je určeno katastrálnímu úřadu pro provedení vkladu vlastnického práva, a po jednom (1) jsou pro každou smluvní stranu. Příloha: geometrický plán č. V Břeclavi dne Prodávající: v Břeclavi dne: Kupující: Dipl-Ing. Xabier Ezkurra Garai, jednatel LINDĚ + WEEMANN CZ, s.r.o. Ing. Pavel Dominik, starosta města Břeclav Doložka Uzavření smlouva bylo schváleno na... zasedání Zastupitelstva města dne V Břeclavi Ing. Pavel Dominik starosta města Břeclav Stránka 4 z 4

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

K u p n í s m l o u v a

K u p n í s m l o u v a K u p n í s m l o u v a číslo smlouvy: 9414000342/179155 uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1108000725/104 ze dne 10. 12. 2008 Prodávající: Město Česká Lípa adresa: náměstí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES,

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, Smlouva o převodu nemovitostí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: společností AGENTURA

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: / u (1) vlastník Město Poděbrady, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 29031, Poděbrady I, IČ: 00239640 zastoupené: PhDr. Langr Ladislav,

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

D A R O V A C Í S M L O U V A

D A R O V A C Í S M L O U V A D A R O V A C Í S M L O U V A Smluvní strany: František Juřina r. č. trvale bytem a Anežka Juřinová r. č. trvale bytem jako dárce na straně jedné (dále dárce ) a Obec Kobylnice IČ: 004 88 160 se sídlem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující )

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující ) Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I.

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I. Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný )

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný ) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3 zákona

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí:

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI Prodávající: Obec Opatovice IČ 00301655 se sídlem Opatovice, Hlavní 170, PSČ 753 56 starosta obce Antonín Tomeček Kupující: Xxxx xxxxxx rodné číslo oooooo/oooo bytem Yyyyyy, PSČ zzz zz Účastníci smlouvy

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní

Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní Kancelář městského úřadu Zastupitelstvo města Lysá nad Labem dne 17. 2. 2016 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní Zpráva se předkládá z důvodu : vypořádání dědického

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I.

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I. Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce insolvence@forteslegal.cz / DS: 58ukpbv Dobrovského 824/50, 612 00 Brno / tel: 777 713 101 Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha / tel: 773 511 748 Studentská

Více

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto:

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto: K U P N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Lee Loudou, Praha 1,

Více

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech,

Více

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Závazek uzavřít Kupní smlouvu... 4 4. Kupní cena... 5 5. Prohlášení

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě Smluvní strany Stanislav Kříž, narozen dne 00.00. 000, RČ 000000/0000 trvale bytem Nymburk, Dlouhá třída 91/23, PSČ 288 02 na straně jedné (dále jen jako budoucí prodávající ) a Město Milovice, IČ: 002

Více

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o. Příloha č.4 KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT a SGS Czech Republic, s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen jako Smlouva ) Tuto Smlouvu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 násl. zákona č.

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY mezi těmito účastníky město Hrádek nad Nisou - a - [*vybraný navrhovatel*] - a - SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. [1] Tato KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: Mgr. Martin Kopčil, r.č. 680711/0156, IČ: 15533387,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad... 2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv... 5 Článek

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SoVB r08v02 Obec Pletený Újezd IČO:00234796 DIČ: CZ00234796 Sídlo: Kladenská 40, 27351 Pletený Újezd Zastoupená: Jaroslavem Kolbekem, starostou obce email: pleteny.ujezd@cbox.cz č. účtu: 11129141/0100

Více

Adresa příslušného úřadu. v...;^. c k. L M

Adresa příslušného úřadu. v...;^. c k. L M Ji** Osičková ^tskfúudm^i^w 0 dop - ^obustíwíufoma»ííevé' Č Došlo dne: Počet list. příloh/počet listů: Počet a druh nelistinných příloh: Adresa příslušného úřadu Úřad: MěÚ Břeclav Odbor rozvoje a správy

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 359/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č. 4100934324. (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

SMLOUVA. č. OM/.../2015. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. v CLI Smluvní strany

SMLOUVA. č. OM/.../2015. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. v CLI Smluvní strany ?f fa SMLOUVA č. OM/.../2015 Kupní smlouva uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění v CLI Smluvní strany 1. RWE Energo, s. r. o. sídlo: Prosecká 855/68,190 00 Praha 9

Více

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu:

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu: Smi. č. 2011/178 Kupní smlouva Smluvní strany: ^rozdávající strana: AMříto Poděbrady, IČ 00239640, >$še sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSC 290 31, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EDTRL* Prodávající: KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Statutární město Článek I. Smluvní strany Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u :

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : smlouva číslo Jlíi... i H& Kupní smlouva uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : M ě s t o Poděbrady, Poděbrady, Jiřího n á m ě s t í 20,

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Kupní smlouva. Město Český Dub, IČ: 00 26 27 22 se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, Český Dub Zastoupeno starostou PaedDr., PhDr. Jiřím Milerem PhD.

Kupní smlouva. Město Český Dub, IČ: 00 26 27 22 se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, Český Dub Zastoupeno starostou PaedDr., PhDr. Jiřím Milerem PhD. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Alexandr Šoljak U Soudu 363/10, Liberec 2 Tel. 485 252 150, fax 485 252 155, 166 e-mail: ak-sekretariat@spolak.cz Kupní smlouva Dále uvedeného dne, měsíce a roku tyto strany v

Více

SMLOUVA O PRODEJI STOJÍCÍCH STROMŮ JAKO VĚCI BUDOUCÍ číslo..

SMLOUVA O PRODEJI STOJÍCÍCH STROMŮ JAKO VĚCI BUDOUCÍ číslo.. SMLOUVA O PRODEJI STOJÍCÍCH STROMŮ JAKO VĚCI BUDOUCÍ číslo.. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, na základě výsledků obchodní veřejné soutěže Prodej

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění)

KUPNÍ SMLOUVA. (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) KUPNÍ SMLOUVA (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely Obec Kamenné Žehrovice IČ 234508 sídlem Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice,

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Návrh - SMLOUVA O DÍLO

Návrh - SMLOUVA O DÍLO Návrh - SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 1. Město Černošín, IČO: 00259772 se sídlem Černošín, Nám. 1.máje 62, 349 01 Stříbro zastoupené starostou

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více