MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011"

Transkript

1 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý, starosta Návrh předkládá Ing. Hana Jánová, vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Jiří Bláha, vedoucí odd. správy majetku

2 1) Konečné znění kupní smlouvy a zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva prodej pozemku parc. č. 596/15 k. ú. Písek společnosti LOVATO spol. s r. o. pozemek v Severní průmyslové zóně Písek - plánované rozšíření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) neschvaluje 1. bezúplatné zřízení věcného břemene práva uložení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a práva přístupu za účelem provádění oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu na části pozemkové parcely č. 596/15 k. ú. Písek a to v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č /2011 ze dne ve prospěch města Písku. 2. konečné znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva dle přílohy prodej pozemku parc. č. 596/15, trvalý travní porost o výměře m 2 k. ú. Písek (odděleného geometrickým plánem č /2011 ze dne z pozemku parc. č. 596/1 k. ú. Písek) společnosti LOVATO spol. s r. o., IČ , se sídlem Písek, Za Nádražím 1735, PSČ za sjednanou kupní cenu ve výši Kč ,--, bezúplatné zřízení věcného břemene práva uložení vodovodního řadu a práva přístupu za účelem provádění oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu na pozemkové parcele č. 596/15 k. ú. Písek a to v koridoru, jak byl vyznačen geometrickým plánem č /2011 ze dne , zřízení zástavního práva ve výši Kč ,-- a zřízení předkupního práva k pozemku parc. č. 596/15 k. ú. Písek vše ve prospěch města Písku. (sml. č P+VB+ZP+PP) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 65/11: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 596/1 k. ú. Písek o výměře cca m 2 do vlastnictví společnosti LOVATO spol. s r. o., se sídlem Za Nádražím 1735, Písek za cenu dle pravidel prodeje pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti (P/8). Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Návrh smlouvy byl připraven dle pravidel prodeje městských pozemků určených ÚP k podnikatelské činnosti (P/8) viz. příloha č. 2. Na základě usnesení č. 65/11 byl vyhotoven geometrický plán č /2011 na oddělení části pozemku parc. č. 596/1 k. ú. Písek (viz. příloha č. 3) prodávaná část označena novým parcelním číslem 596/15 o výměře m 2 k. ú. Písek. Při přípravě kupní smlouvy bylo zjištěno, že na části převáděného pozemku parc. č. 596/15 k. ú. Písek se nachází vodovodní řad pro veřejnou potřebu, který je ve vlastnictví města, a proto bude zároveň s převodem tohoto pozemku zřízeno na části pozemku parc. č. 596/15 k. ú. Písek věcné břemeno uložení stavby vodovodního řadu ve prospěch města Písku. Koridor věcného břemene byl zaměřen geometrickým plánem č /2011 ze dne (viz. příloha č. 4). Při přípravě kupní smlouvy kupující upravil svůj závazek ohledně vytvoření nových pracovních míst - kupující se zavazuje vytvořit 10 nových pracovních míst za každé místo dle pravidel P/8 poskytnuta sleva Kč ,-- - tj. celková sleva z kupní ceny činí Kč ,--. Dále bude zřízeno zástavní právo ve prospěch města k převáděnému pozemku parc. č. 596/15 k. ú. Písek ve výši Kč ,-- - jedná se o částku poskytnuté slevy z kupní ceny pozemku. Současně bude k převáděnému pozemku parc. č. 596/15 k. ú. Písek zřízeno předkupní právo ve prospěch města do doby vzniku stavby nové provozovny na předmětné parcele. stránka 2 (celkem 44)

3 Na základě usnesení č. 65/11, na základě pravidel P/8 a na základě vyhotovených geometrických plánů byl vypracován návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, který je nyní předložen zastupitelstvu města ke konečnému schválení (viz. příloha č. 1). Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen právním oddělením městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje schválit dle předloženého materiálu a dále doporučuje zvážit přepracování pravidel prodeje městských pozemků určených ÚP k podnikatelské činnosti. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemku je příjmem v rozpočtu města, kap Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2 - Pravidla P/8 prodeje městských pozemků určených ÚP k podnikatelské činnosti č. 3 - geometrický plán č /2011 na oddělení části pozemku č. 4 - geometrický plán č /2011 na zaměření koridoru věcného břemene č. 5 - zákres převáděného pozemku do mapy Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, se sídlem Velké náměstí 114, Písek, PSČ IČ , DIČ CZ , zastoupené starostou JUDr. Ondřejem Veselým, jako prodávající, oprávněný z věcného břemene, zástavní věřitel a oprávněný (dále jen prodávající a oprávněný, zástavní věřitel a oprávněný z předkupního práva věcného) a LOVATO spol. s r. o., se sídlem Písek, Za Nádražím 1735, PSČ , IČ , DIČ CZ zastoupená jednatelem Ing. Václavem Václavíčkem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 975, jako kupující a povinný z věcného břemene (dále jen kupující a povinný, zástavní dlužník, povinný z předkupního práva věcného) uzavírají tuto stránka 3 (celkem 44)

4 k u p n í s m l o u v u a s m l o u v u o z ř í z e n í v ě c n é h o b ř e m e n e a z á s t a v n í s m l o u v u a s m l o u v u o z ř í z e n í p ř e d k u p n í h o p r á v a I. Prodávající je podle výpisu z listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí pro katastrální území Písek a obci Písek, vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, vlastníkem pozemkové parcely č. 596/1 trvalý travní porost o výměře m 2. Geometrickým plánem č /2011 ze dne potvrzeným katastrálním úřadem dne pod číslem 428/2011, který vyhotovila společnost GK Plavec Michalec, Geodetická kancelář s. r. o., Budovcova 2530, Písek, byla z této pozemkové parcely č. 596/1 katastrálního území Písek oddělena část a nově označena jako pozemková parcela č. 596/15 o výměře m 2 katastrální území Písek. Předmětem prodeje podle této smlouvy je pozemková parcela č. 596/15 o výměře m 2 katastrální území Písek, jak byla zaměřena geometrickým plánem č /2011 ze dne , a který je nedílnou součástí této smlouvy. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává pozemkovou parcelu č. 596/15 katastrální území Písek, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu stanovenou resp. sjednanou mezi kupujícím prodávajícím níže uvedeným způsobem: tzv. plná kupní cena pozemku dle schválených pravidel pro prodej pozemků (určených podle územního plánu k podnikatelské činnosti) zastupitelstvem města dne číslo usnesení 308/03 činí 350,- Kč/m 2 za prodej částečně zasíťovaného pozemku. Kupní cena pozemkové parcely č. 596/15 o výměře m 2 v katastrálním území Písek by tedy činila dle shora zmíněných pravidel Kč ,--. Z této ceny lze poskytnout slevu za každé nově vytvořené a po dobu pěti let udržené pracovní místo ve výši Kč ,-- (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž konečná kupní cena prodávaného pozemku, po odečtu slevy za každé nově vytvořené a udržené pracovní místo, však nesmí být nižší než cena stanovená znaleckým posudkem. Kupující se zavazuje vytvořit v budoucnu 10 nových pracovních míst, jak je uvedeno níže. Sleva za 10 nově vytvořených pracovních míst tedy činí Kč ,-- (slovy: jedenmilion korun českých). Znaleckým posudkem č /2011 ze dne byla pozemková parcela č. 596/15 o výměře m 2 k. ú. Písek oceněna částkou ve výši Kč ,-- (slovy: dvamilionyšestsetosmtisícpětsetpadesát korun českých). Proto se dohodou stran kupní cena pozemkové parcely č. 596/15 v katastrálním území Písek podle této smlouvy stanoví ve výši Kč ,-- (slovy: pětmilionůsedmsetdevadesátosmtisícpadesát korun českých). Tato cena je kupní cenou pozemkové parcely č. 596/15 v katastrálním území Písek sjednanou podle této smlouvy, platnou a účinnou ke dni jejího uzavření. Znalecký posudek č /2011 ze dne vyhotovil znalec pan Ing. Karel Šatava, Písek, Soukenická 176, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne č. j. Spr. 643/79 pro základní obor EKONOMIKA, odvětví CENY A ODHADY se specializací pro odhady nemovitostí. III. 1. Kupující se touto smlouvou zavazuje zajistit, aby nejpozději do jednoho roku ode dne prodeje pozemkové parcely č. 596/15 v katastrálním území Písek (okamžikem vkladu této kupní smlouvy do katastru nemovitostí) zahájit výstavbu nového průmyslového areálu na pozemkové parcele, která je prodávána touto smlouvou. 2. Dále se kupující touto smlouvou zavazuje, že do jednoho roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí vydaného na stavbu nového průmyslového areálu na pozemkové parcele č. 596/15 v katastrálním území Písek, tj. v celém rozsahu stavebního povolení včetně případných změn stavby před dokončením, zajistí vytvoření deseti nových pracovních míst na plný úvazek s místem výkonu práce v průmyslovém areálu vybudovaném na pozemkové parcele č. 596/15 v katastrálním území Písek, nejpozději však do pěti let ode dne vydání stavebního povolení na výstavbu nového průmyslového areálu na pozemkové parcele č. 596/15 stránka 4 (celkem 44)

5 v katastrálním území Písek, a kupující zajistí, aby tato nová pracovní místa byla zachována po dobu pěti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby nového průmyslového areálu postaveného na pozemkové parcele č. 596/15 v katastrálním území Písek. 3. Pro případ, že kupující nesplní povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, nebo jen některou z nich, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč ,-- (slovy: jedenmilion korun českých) řídící se ust. 544 a 545 občanského zákoníku a dle dohody účastníků této smlouvy splatnou nejdéle do 30 dnů ode dne doručení odůvodněné písemné výzvy prodávajícího k zaplacení této smluvní pokuty kupujícímu. 4. Za účelem kontroly a ověření plnění závazku, jak je uvedeno v odst. 2. tohoto článku, u úřadu práce nebo správy sociálního zabezpečení, zavazuje se kupující touto smlouvou k udělení souhlasu pro poskytnutí těchto údajů prodávajícímu, případně na základě výzvy prodávajícího tyto údaje kupující doloží. 5. Kupující si je vědom, že se na kupované nemovitosti nachází optický kabel a vodovodní řad pro veřejnou potřebu a zároveň prohlašuje, že se seznámil s Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O 2 Czech Republic, a. s., číslo jednací: 66226/11 ze dne společnosti Telefónica O 2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 a dále s Vyjádřením společnosti ČEVAK a. s., číslo jednací: ze dne společnosti ČEVAK a. s., Severní 8/2264, České Budějovice. 6. Kupující si je dále vědom, že prodávaná pozemková parcela č. 596/15 katastrálním území Písek nemá návazný sjezd na stávající komunikaci. Kupující se touto smlouvou zavazuje vybudovat a řádně zkolaudovat sjezd z pozemkové parcely č. 596/15 katastrální území Písek na stávající komunikaci a prodávající tento závazek přijímá. 7. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupované nemovitosti, seznámil se s jeho stavem, a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal. 8. Kupující touto smlouvou kupuje pozemkovou parcelu č. 596/15 o výměře m 2 v katastrálním území Písek za dohodnutou kupní cenu a přijímá ji bez jakýchkoliv právních vad do svého výlučného vlastnictví. IV. Sjednaná kupní cena ve výši Kč ,-- bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího u Komerční banky, a. s., pobočka Písek, č. ú /0100, variabilní symbol , nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. Den odstoupení od smlouvy je den, kdy je doručeno do sídla společnosti. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této smlouvy písemnou formou jednostranně odstoupit, jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu, jak je stanoveno v tomto článku odst. 1. této smlouvy. Tímto odstoupením se tato smlouva od počátku ruší. V. 1. Povinný se na základě této smlouvy stane výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 596/15 o výměře m 2 v katastrálním území Písek. 2. Oprávněný je vlastníkem stavby vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, který je uložen na části pozemkové parcely č. 596/15 katastrální území Písek, jak je uvedeno v čl. III. odst. 5. této smlouvy. 3. Povinný bezúplatně zřizuje a touto smlouvou již zřídil ve prospěch oprávněného věcné břemeno práva uložení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, práva přístupu za účelem provádění oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu na části pozemkové parcely č. 596/15 katastrální území Písek a to v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č /2011 ze dne potvrzeným katastrálním úřadem dne pod číslem 487/2011, který vyhotovila GK Plavec Michalec, Geodetická kancelář s. r. o., Budovcova 2530, Písek. Tento geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy. 4. Obsahem věcného břemene je právo oprávněného vstupovat na pozemkovou parcelu č. 596/15 katastrální území Písek v případě nutných oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v rozsahu dle geometrického plánu č /2011 ze dne Oprávněný může na základě právního vztahu či podle dohody přenést možnost vstupu na stránka 5 (celkem 44)

6 pozemkovou parcelu č. 596/15 katastrální území Písek v případě nutných oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu na pracovníky třetích osob. 5. Povinný se touto smlouvou zavazuje strpět uložení stavby vodovodního řadu na části pozemkové parcely č. 596/15 katastrální území Písek a umožnit přístup pracovníkům oprávněného na tuto pozemkovou parcelu v rozsahu dle geometrického plánu č /2011 za účelem provedení oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu a respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu dle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů nebo podle právního předpisu, který tento zákon v budoucnu nahradí. 6. Dále se povinný touto smlouvou zavazuje nezřizovat stavby ani nevysazovat trvalé stromové porosty na částech pozemkové parcely č. 596/15 katastrální území Písek a to v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č /2011 ze dne a zdržet se i dalších činností, které by realizaci práva věcného břemene bránily či činily je obtížným. 7. Oprávněný tímto závazek povinného - vlastníka pozemkové parcely č. 596/15 katastrální území Písek přijímá bez výhrad a povinný - vlastník výše zmíněné nemovitosti je povinen toto právo trpět. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkové parcele č. 596/15 katastrální území Písek, zavazuje tedy každého vlastníka této pozemkové parcely ve vztahu k vlastníkovi stavby vodovodního řadu. 8. Oprávněný se zavazuje, že při provozu, opravách, údržbě a odborných revizích vodovodního řadu bude co nejvíce šetřit práva vlastníka pozemkové parcely č. 596/15 katastrální území Písek a vstup na jeho pozemek mu předem včas oznámí. Po skončení prací uvede oprávněný tento pozemek na své náklady do původního stavu a dojde-li činností oprávněného ke vzniku škody na majetku povinného, je oprávněný povinen škodu neprodleně uhradit a poškozenou část nemovitosti uvést na svůj náklad do původního stavu. VI. K zajištění případné budoucí pohledávky ze smluvní pokuty podle čl. III., odst. 3., zřizuje kupující a touto smlouvou již zřídil ve prospěch prodávajícího zástavní právo ve výši Kč ,-- (slovy: jedenmilion korun českých) k pozemkové parcele č. 596/15 o výměře m 2 v katastrálním území Písek, převáděné touto smlouvou. Toto zástavní právo se zřizuje na dobu, resp. do doby splnění závazků kupujícího, jak jsou uvedeny v článku III., odst. 1. a 2. této smlouvy. Po splnění závazků kupujícího, jak je zmíněno výše, je prodávající povinen vystavit za účelem výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí písemné potvrzení nebo jakoukoli jinou listinu, jaká bude v té době potřebná pro výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. VII. Prodávající touto smlouvou prodává pozemkovou parcelu č. 596/15 o výměře m 2 v katastrálním území Písek s výhradou, že mu ji kupující nabídne zpět ke koupi za stejnou cenu, za jakou shora uvedenou pozemkovou parcelu dle této smlouvy prodal, kdyby kupující chtěl v budoucnu před uskutečněním investiční výstavby, tj. před vznikem stavby nového průmyslového areálu jako věci, pozemkovou parcelu č. 596/15 v katastrálním území Písek prodat. Stavba nového průmyslového areálu podléhá evidenci v katastru nemovitostí, a její vznik bude pro účely této smlouvy prokázán předložením výpisu z katastru nemovitostí listu vlastnictví, kde již bude stavba na pozemkové parcele č. 596/15 katastrální území Písek zapsána. Za tímto účelem zřizuje kupující a touto kupní smlouvou již zřídil ve prospěch prodávajícího předkupní právo jako právo věcné k pozemkové parcele č. 596/15 o výměře m 2 v katastrálním území Písek, a to na dobu do vzniku stavby nové provozovny jako věci na pozemkové parcele č. 596/ 15 v katastrálním území Písek. Takto zřízené předkupní právo zaniká vznikem stavby nové provozovny jako věci na pozemkové parcele č. 596/15 v katastrálním území Písek. Bude-li k výmazu předkupního práva z katastru nemovitostí nutno vystavit potvrzení o jeho zániku nebo provést jiný úkon ze strany prodávajícího, prodávají se zavazuje takové potvrzení bez zbytečného odkladu vystavit nebo jiný potřebný úkon provést. VIII. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající podá po uhrazení sjednané kupní ceny v částce Kč ,-- návrh na vklad této kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva do katastru nemovitostí do 10 dnů. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující nabývá vlastnictví k nemovitosti, jak je uvedena v čl. II. této kupní smlouvy, vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro stránka 6 (celkem 44)

7 Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. Tímto dnem přejdou na kupujícího všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenou nemovitostí. Smlouva je platná dnem podpisu účastníky smlouvy a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. Věcné břemeno, jak je uvedeno v čl. V. této smlouvy, vzniká vkladem této smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Zástavní právo, jak je uvedeno v čl. VI. této smlouvy, vzniká vkladem této smlouvy o zřízení zástavního práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Předkupní právo, jak je uvedeno v čl. VII. této smlouvy, vzniká vkladem této smlouvy o zřízení předkupního práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že mají-li nastat právní účinky této smlouvy, musí být zapsána do katastru nemovitostí všechna práva uvedená v této smlouvě. IX. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této smlouvy (ověření podpisu na městském úřadě Písek) i návrhem na vklad vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí a dále náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření koridoru věcného břemene hradí prodávajícíoprávněný. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva, práva věcného břemene, zástavního práva a předkupního práva do katastru nemovitostí a dále náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku a náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí kupující-povinný. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. X. Tato smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží prodávajícíoprávněný a kupující-povinný po jednom vyhotovení a čtyři vyhotovení budou připojena k návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. XI. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si tuto smlouvu řádně přečetli, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... JUDr. Ondřej Veselý starosta Ing. Václav Václavíček jednatel Vyvěšeno na úřední desku dne Sejmuto z úřední desky dne Schváleno v radě města dne - Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 65/ č../ P+VB+PP stránka 7 (celkem 44)

8 Příloha č. 2 stránka 8 (celkem 44)

9 stránka 9 (celkem 44)

10 Příloha č. 3 stránka 10 (celkem 44)

11 stránka 11 (celkem 44)

12 Příloha č. 4 stránka 12 (celkem 44)

13 stránka 13 (celkem 44)

14 Příloha č. 5 stránka 14 (celkem 44)

15 2) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 465/20 k. ú. Smrkovice žadateli ul. K Hůrkám NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 465/20, orná půda o výměře 421 m 2 k. ú. Smrkovice (odděleného geometrickým plánem č /2011 ze dne z pozemku parc. č. 465/19 k. ú. Smrkovice) do vlastnictví žadatele, bytem Písek za kupní cenu ve výši Kč 5.840,--. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 320/10: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 465/19 k. ú. Smrkovice o výměře 589 m 2 do vlastnictví žadatele, bytem Písek za cenu dle znaleckého posudku a to za předpokladu dodržení podmínek odboru dopravy uvedených v materiálu. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Podmínky odboru dopravy uvedené v materiálu byly tyto: v uvedeném případě nelze za hranici komunikace považovat pouze zastavěnou část pozemku, na kterém je umístěna vozovka, neboť podél komunikace je umístěn silniční příkop, který je též součástí této komunikace a musí též celý zůstat v majetku města. Za tímto příkopem je dále umístěna řada sloupů E-ON, na kterých jsou umístěna svítidla veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení sice není součástí komunikace, nicméně z důvodu zajištění bezproblémového přístupu k jednotlivým světelným bodům při jejich údržbě by asi bylo vhodné, aby i tyto sloupy byly i nadále na pozemku města. Při prodeji pozemku tedy nebude pravděpodobně možné využít stávající majetkovou hranici, ale bude muset dojít k vytýčení a oddělení části pozemku tak, aby byly splněny výše uvedené předpoklady. Na základě výše uvedeného vyjádření odboru dopravy došlo k vytýčení a oddělení části pozemku, byl vyhotoven geometrický plán (viz. příloha č. 2) byla oddělena část pozemku parc. č. 465/19 k. ú. Smrkovice, která bude převedena do vlastnictví žadatele převáděný pozemek byl označen novým parcelním číslem 465/20 k. ú. Smrkovice. Na základě usnesení č. 320/10 byl rovněž vyhotoven znalecký posudek na ocenění převáděného pozemku parc. č. 465/20 k. ú. Smrkovice (viz. příloha č. 3). Na základě usnesení č. 320/10, na základě vyhotoveného geometrického plánu a vyhotoveného znaleckého posudku byl vypracován návrh kupní smlouvy, který je nyní předložen zastupitelstvu města ke konečnému schválení (viz. příloha č. 1). Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen právním oddělením městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje schválit dle předloženého materiálu. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení kupní smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemku je příjmem v rozpočtu města, kap Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. stránka 15 (celkem 44)

16 Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 - geometrický plán č /2011 č. 3 - znalecký posudek č. 585/27/2011 č. 4 - zákres převáděné části pozemku do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 16 (celkem 44)

17 Příloha č. 2 stránka 17 (celkem 44)

18 stránka 18 (celkem 44)

19 Příloha č. 3 stránka 19 (celkem 44)

20 stránka 20 (celkem 44)

21 Příloha č. 4 stránka 21 (celkem 44)

22 3) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 524/2 k. ú. Písek žadatelům zahrada Purkratice NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 524/2, zahrada o výměře 66 m 2 k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů, oba bytem Písek, za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/ m 2. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 9/11: 1. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 524/2 k. ú. Písek o výměře 66 m 2 do vlastnictví žadatelů, oba bytem Písek. 2. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 524/2 k. ú. Písek o výměře 66 m 2 s minimální cenou 700 Kč/ m 2. Dále dne přijalo usnesení č. 98/11: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 524/2 k. ú. Písek o výměře 66 m 2 do vlastnictví žadatelů, oba bytem Písek za cenu 350 Kč za m 2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na základě výše uvedeného usnesení č. 98/11 ze dne byl vypracován návrh kupní smlouvy, který je nyní předložen zastupitelstvu města ke konečnému schválení (viz. příloha č. 1). Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen právním oddělením městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje schválit dle předloženého materiálu. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení kupní smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemku je příjmem v rozpočtu města, kap Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh kupní smlouvy neveřejná příloha č. 2 - zákres převáděného pozemku do mapy stránka 22 (celkem 44)

23 Příloha č. 1 neveřejná příloha Příloha č. 2 stránka 23 (celkem 44)

24 4) Konečné znění směnné smlouvy směna pozemků parc. č. 709/4, č. 709/6, č. 722/4 a č. 722/5 vše k. ú. Boudy z vlastnictví města Písku za pozemky parc. č. 709/2, č. 709/7, č. 709/8 a č. 754 vše k. ú. Boudy z vlastnictví žadatele - lokalita Boudy Na Parýzu NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) neschvaluje konečné znění směnné smlouvy dle přílohy směna pozemků parc. č. 709/4, trvalý travní porost o výměře m 2, parc. č. 709/6, trvalý travní porost o výměře m 2, parc. č. 722/4, orná půda o výměře m 2 a parc. č. 722/5, trvalý travní porost o výměře m 2 vše k. ú. Boudy ve vlastnictví města Písek za pozemky parc. č. 709/2, trvalý travní porost o výměře m 2, parc. č. 709/7, trvalý travní porost o výměře m 2, parc. č. 709/8, trvalý travní porost o výměře m 2 a parc. č. 754, trvalý travní porost o výměře m 2 vše k. ú. Boudy ve vlastnictví žadatele, bytem Boudy bez cenového vyrovnání. (sml. č s) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 134/11: Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 709/4 k. ú. Boudy o výměře m 2, pozemku parc. č. 709/6 k. ú. Boudy o výměře m 2, pozemku parc. č. 722/4 k. ú. Boudy o výměře m 2 a pozemku parc. č. 722/5 k. ú. Boudy o výměře m 2 z vlastnictví města Písek do vlastnictví žadatele, bytem Boudy a pozemku parc. č. 709/2 k. ú. Boudy o výměře m 2, pozemku parc. č. 709/7 k. ú. Boudy o výměře m 2, pozemku parc. č. 709/8 k. ú. Boudy o výměře m 2 a pozemku parc. č. 754 k. ú. Boudy o výměře m 2 z vlastnictví žadatele do vlastnictví města Písek s podmínkou, že na výše uvedené pozemky bude vyhotoven znalecký posudek na náklady žadatele a směna bude realizována pouze za předpokladu přebytku ceny pozemků, které město Písek směnou získá. V případě přebytku cen směňovaných pozemků ve prospěch města Písek nebude žadateli poskytnut doplatek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení směnné smlouvy Na základě přijatého usnesení č. 134/11 nechal žadatel vyhotovit znalecký posudek na ocenění směňovaných pozemků, aby byla splněna podmínka zastupitelstva města z usnesení č. 134/11 směna bude realizována pouze za předpokladu přebytku ceny pozemků, které město Písek směnou získá (tato podmínka byla splněna viz. znalecký posudek v příloze příloha č. 2). Směna bude bez doplatku ze strany města. Na základě usnesení č. 134/11 byl vypracován návrh směnné smlouvy, který je nyní předložen ke konečnému schválení (viz. příloha č. 1). Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen právním oddělením městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje schválit dle předloženého materiálu. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení č. 134/11 doporučují schválení směnné smlouvy. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Legislativní rámec: stránka 24 (celkem 44)

25 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 - návrh směnné smlouvy - neveřejná příloha č. 2 - znalecký posudek č. 5248/2011 ze dne č. 3 - zákres pozemků do mapy Příloha č. 1 neveřejná příloha stránka 25 (celkem 44)

26 Příloha č. 2 stránka 26 (celkem 44)

27 stránka 27 (celkem 44)

28 stránka 28 (celkem 44)

29 Příloha č. 3 stránka 29 (celkem 44)

30 5) Konečné znění darovacích smluv mezi Jihočeským krajem a městem Písek a oprava usnesení - OK Nádražní NÁVRH USNESENÍ: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) neschvaluje 1. opravu svého usnesení č. 106/11 ze dne : vypouští se text... díl i o výměře 7 m 2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 2167/38... a nahrazuje se textem... díl i1 o výměře 7 m 2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 2167/38.. Ostatní ustanovení usnesení č. 106/11 zůstávají beze změn. 2. konečné znění darovací smlouvy dle přílohy převod částí pozemků v k. ú. Písek: díl n o výměře 4 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 951/36, díl p o výměře 17 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 952/2, díl k o výměře 95 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 1076/16, díl j o výměře 27 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 1076/36, díl h o výměře 93 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 1076/71, díl i o výměře 114 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 1076/83, díl m o výměře 351 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 2167/29, díl q o výměře 11 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 2167/34, díl o o výměře 14 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 2167/35, díl r o výměře 6 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 2167/36 a díl i1 o výměře 7 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 2167/38, z vlastnictví města Písek do vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Všechny díly byly z pozemků odděleny na základě GP č /2009 ze dne Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy (sml. č a 1 ). 3. konečné znění darovací smlouvy dle přílohy převod částí pozemků v k. ú. Písek: díl b o výměře 57 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 1076/76, díl a o výměře 228 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 2167/19, díl y o výměře 6 m 2 oddělený z pozemku parc. č. 2171/32, z vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, do vlastnictví města Písek. Všechny díly byly z pozemků odděleny na základě GP č /2009 ze dne Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy (sml. č a 2 ). Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje schválit dle předloženého materiálu. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválit opravu usnesení a darovací smlouvy dle přílohy (usnesení 1a, 2a, 3a). Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání dne usnesení č. 178/09 Zastupitelstvo města 1. schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví města Písku část parc. č. 951/36 o výměře cca 4 m2, část parc. č. 952/2 o výměře cca 18 m2, část parc. č. 1076/16 o výměře cca 104 m2, část parc. č. 1076/36 o výměře cca 24 m2, část parc. č. 1076/71 o výměře cca 131 m2, část parc. č. 1076/83 o výměře cca 114 m2, část parc. č. 2167/29 o výměře cca 323 m2, stránka 30 (celkem 44)

31 část parc. č. 2167/34 o výměře cca 20 m2, část parc. č. 2167/35 o výměře cca 13 m2, část parc. č. 2167/36 o výměře cca 6 m2, část parc. č. 2167/38 o výměře cca 8 m2 vše k.ú. Písek za pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - pozemek parc. č. 2167/1 o výměře 2190 m2 včetně stavby pozemní komunikace-silnice III/1402, část parc. č. 2167/19 o výměře cca 229 m2, část parc.č. 1076/76 o výměře cca 57 m2 vše k.ú. Písek. Směna se uskuteční bez finančního vyrovnání. 2. schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě (dle přílohy) mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a městem Písek na majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku. 3. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o převzetí stavby (dle přílohy) mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a městem Písek na majetkoprávní vypořádání stavby Okružní křižovatka Nádražní ulice v Písku. Vzhledem k tomu, že pro obě strany je z hlediska daně z převodu nemovitostí výhodnější nahradit směnnou smlouvu vzájemným darováním, byla věc projednána ještě na zasedání zastupitelstvo města dne a přijato usnesení č. 106/11 Zastupitelstvo města schvaluje: 1. zrušení usnesení č. 178/09 část 1. a část 2. ze dne vzájemné darování pozemků mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a městem Písek - z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví města Písku: parc. č. 2167/1 o výměře 2190 m2, včetně stavby pozemní komunikace, díl a o výměře 228 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 2167/19, díl b o výměře 57 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 1076/76, díl y o výměře 6 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 2171/32, ostatní plocha - ostatní komunikace, vše k.ú. Písek, z vlastnictví města Písku do vlastnictví Jihočeského kraje: díl n o výměře 4 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 951/36, díl p o výměře 17 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 952/2, díl k o výměře 95 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 1076/16, díl j o výměře 27 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 1076/36, díl h o výměře 93 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 1076/71, díl i o výměře 114 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 1076/83, díl m o výměře 351 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 2167/29, díl q o výměře 11 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 2167/34, díl o o výměře 14 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 2167/35, díl r o výměře 6 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 2167/36, díl i o výměře 7 m2 oddělený GP č /2009 ze dne z pozemku parc. č. 2167/38, vše k.ú. Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení darovacích smluv Při psaní došlo k chybnému uvedení dílu odděleného z pozemku parc. č. 2167/38 k. ú. Písek. V usnesení č. 106/11 v části 2. ze dne je uveden díl i, správně má být díl i1. Ke schválení dále předkládáme návrhy darovacích smluv, které vypracoval Jihočeský kraj na základě přijatých usnesení a GP č /2009 ze dne Přílohy: č. 1 - návrh darovací smlouvy město Písek je dárce č. 2 - návrh darovací smlouvy město Písek je obdarovaným č. 3 - geometrický plán č /2009 se zákresem převáděných pozemků stránka 31 (celkem 44)

32 Příloha č. 1 návrh darovací smlouvy - město Písek je dárce NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Č. 010/11/029/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Město Písek se sídlem městského úřadu Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí 114/3, PSČ IČ zastoupené starostou města JUDr. Ondřejem Veselým /dále jen dárce/ a Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ IČ zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Jiřím Zimolou /dále jen obdarovaný/ I. Předmět smlouvy Dárce je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí ve znění pozdějších předpisů, směnné smlouvy ze dne V 2439/ , darovací smlouvy ze dne V 3372/ a darovací smlouvy ze dne V 5224/ výlučným vlastníkem pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 951/36 o výměře 650 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 952/2 o výměře 59 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 1076/16 o výměře 1040 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 1076/36 o výměře 951 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 1076/71 o výměře 247 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 1076/83 o výměře 135 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 2167/29 o výměře 1392 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 2167/34 o výměře 70 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 2167/35 o výměře 34 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 2167/36 o výměře 653 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 2167/38 o výměře 976 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Písek a k. ú. Písek. stránka 32 (celkem 44)

33 Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 951/36, k. ú. Písek díl n o výměře 4 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl dále oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 952/2, k. ú. Písek díl p o výměře 17 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 1076/16, k. ú. Písek díl k o výměře 95 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 1076/36, k. ú. Písek díl j o výměře 27 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 1076/71, k. ú. Písek díl h o výměře 93 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 1076/83, k. ú. Písek díl i o výměře 114 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 2167/29, k. ú. Písek díl m o výměře 351 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 2167/34, k. ú. Písek díl q o výměře 11 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 2167/35, k. ú. Písek díl o o výměře 14 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 2167/36, k. ú. Písek díl r o výměře 6 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 2167/38, k. ú. Písek díl i1 o výměře 7 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Na základě této smlouvy dárce pozemky výše popsané jako díl n o výměře 4 m 2, díl p o výměře 17 m 2, díl k o výměře 95 m 2, díl j o výměře 27 m 2, díl h o výměře 93 m 2, díl i o výměře 114 m 2, díl m o výměře 351 m 2, díl q o výměře 11 m 2, díl o o výměře 14 m 2, díl r o výměře 6 m 2 a díl i1 o výměře 7 m 2, které byly odděleny geometrickým plánem číslo 5228 stránka 33 (celkem 44)

34 607/2009 ze dne pro k. ú. Písek daruje do vlastnictví obdarovaného a ten dar bez výhrad přijímá. Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČ je majetek, který je předmětem daru dle této smlouvy, předáván k hospodaření jako svěřený majetek dle ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny. II. Darování nemovitosti Dárce daruje a předává a obdarovaný přijímá a přejímá předmět daru popsaný v čl. I. této smlouvy se všemi právy a požitky, s nimiž dárce tuto nemovitost držel a užíval nebo byl oprávněn držet a užívat. III. Záruka Obdarovaný prohlašuje, že předmět daru zná. Dárce prohlašuje, že předmět daru přejde do vlastnictví obdarovaného prost jakýchkoliv práv třetích osob a jakýchkoliv peněžitých zatížení, tedy prost všech závazků, vyjma těch zapsaných v katastru nemovitostí v části C LV č. 1 v k. ú. Písek, obec Písek. IV. Převzetí Převzetí předmětu daru se uskuteční v den vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obdarovaný nastupuje tímto dnem do skutečného držení předmětu daru a přechází na něho nebezpečí škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu daru. V. Vklad vlastnického práva Vlastnické právo k převáděným nemovitostem podle této smlouvy přejde na obdarovaného zápisem vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni doručení návrhu na vklad vlastnického práva katastrálnímu úřadu. Účastníci smlouvy se zavazují učinit nebo podat všechny potřebné a účelné úkony nebo prohlášení tak, aby vklad mohl být neprodleně proveden. VI. Náklady a poplatky Poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaná strana. VII. Zápis na katastrálním úřadě Smluvní strany žádají, aby na základě této darovací smlouvy byl na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek proveden na příslušném listu vlastnictví tento zápis o změně vlastníka: LV oddíl A: vlastnictví stránka 34 (celkem 44)

35 Jihočeský kraj, IČ , U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ , Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ B: k. ú. Písek p. p. KN č. 2167/19 o výměře 4541 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace C: dosavadní D: / E: tato smlouva VIII. Platnost smlouvy Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy. Platnost této smlouvy darovací je podmíněna připojením doložky potvrzující splnění podmínek uložených ustanovením 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. IX. V neupravených částech se tato darovací smlouva řídí ustanoveními 628 a násl. z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Českých Budějovicích, dne V Písku, dne Mgr. Jiří Zimola JUDr. Ondřej Veselý hejtman Jihočeského kraje starosta města Písek stránka 35 (celkem 44)

36 stránka 36 (celkem 44)

37 Město Písek JUDr. Ondřej Veselý starosta města D O L O Ž K A osvědčující platnost právního úkonu podle ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Smlouva darovací uzavřená mezi Městem Písek se sídlem městského úřadu v Písku, Velké náměstí 114/3, PSČ zastoupeným starostou města JUDr. Ondřejem Veselým IČ: jako dárce a Jihočeským krajem jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2 zastoupeným hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou IČ: jako obdarovaný jejímž předmětem je darování dílu n o výměře 4 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 951/36 k. ú. Písek, dílu p o výměře 17 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 952/2 k. ú. Písek, dílu k o výměře 95 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 1076/16 k. ú. Písek, dílu j o výměře 27 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 1076/36 k. ú. Písek, dílu h o výměře 93 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 1076/71 k. ú. Písek, dílu i o výměře 114 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 1076/83 k. ú. Písek, dílu m o výměře 351 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 2167/29 k. ú. Písek, dílu q o výměře 11 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 2167/34 k. ú. Písek, dílu o o výměře 14 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 2167/35 k. ú. Písek, dílu r o výměře 6 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 2167/36 k. ú. Písek, dílu i1 o výměře 7 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č /2009 ze dne z pozemkové parcely KN č. 2167/38 k. ú. Písek, je platná ve smyslu ustanovení 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen zákon o obcích), neboť záměr obce darovat tyto nemovitosti, byl podle ustanovení 39 odst. 1 zákona o obcích zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Písek a posléze schválen podle ustanovení 85 písm. a) zákona o obcích na základě usnesení zastupitelstva města Písek č. 106/11 ze dne a č. ze dne V Písku dne... JUDr. Ondřej Veselý starosta města stránka 37 (celkem 44)

38 Příloha č. 2 - návrh darovací smlouvy město Písek je obdarovaným NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Č. 010/11/064/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou IČ /dále jen dárce / a Město Písek se sídlem městského úřadu Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí 114/3, PSČ zastoupené starostou města JUDr. Ondřejem Veselým IČ /dále jen obdarovaný/ I. Předmět daru Jihočeský kraj je na základě ustanovení 1 odst. 1 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů a Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů Ministerstva dopravy a spojů České republiky č. j. 3796/ KM ze dne a dále na základě darovací smlouvy ze dne V 3895/ a darovací smlouvy ze dne V 3896/ výlučným vlastníkem pozemků evidovaných katastru nemovitostí jako pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 1076/76 o výměře 67 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 2167/19 o výměře 3773 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemková parcela katastru nemovitostí číslo 2171/32 o výměře 240 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek na listu vlastnictví číslo 496 pro obec Písek a k. ú. Písek. Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje byly výše popsané nemovitosti v k. ú. Písek předány k hospodaření jako svěřený majetek na základě zřizovací listiny v platném znění schválené usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje pod č. j. 183/2002/ZK. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 1076/76, k. ú. Písek díl b o výměře 57 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. Geometrickým plánem číslo /2009 ze dne byl oddělen z pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 2167/19, k. ú. Písek díl a o výměře 228 m 2, který je předmětem daru dle této smlouvy darovací. stránka 38 (celkem 44)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u :

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : smlouva číslo Jlíi... i H& Kupní smlouva uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : M ě s t o Poděbrady, Poděbrady, Jiřího n á m ě s t í 20,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená ve smyslu 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen Smlouva") LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI Prodávající: Obec Opatovice IČ 00301655 se sídlem Opatovice, Hlavní 170, PSČ 753 56 starosta obce Antonín Tomeček Kupující: Xxxx xxxxxx rodné číslo oooooo/oooo bytem Yyyyyy, PSČ zzz zz Účastníci smlouvy

Více

Kupní smlouva. Město Český Dub, IČ: 00 26 27 22 se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, Český Dub Zastoupeno starostou PaedDr., PhDr. Jiřím Milerem PhD.

Kupní smlouva. Město Český Dub, IČ: 00 26 27 22 se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, Český Dub Zastoupeno starostou PaedDr., PhDr. Jiřím Milerem PhD. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Alexandr Šoljak U Soudu 363/10, Liberec 2 Tel. 485 252 150, fax 485 252 155, 166 e-mail: ak-sekretariat@spolak.cz Kupní smlouva Dále uvedeného dne, měsíce a roku tyto strany v

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi prodávající: 1) J. H. a 2) S. O. 3) M. H. 4) F. H. 5) ING. O. H. kupující: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, IČ 287 351

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 18.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný )

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný ) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3 zákona

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I.

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I. Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce insolvence@forteslegal.cz / DS: 58ukpbv Dobrovského 824/50, 612 00 Brno / tel: 777 713 101 Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha / tel: 773 511 748 Studentská

Více

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I.

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I. Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu:

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu: Smi. č. 2011/178 Kupní smlouva Smluvní strany: ^rozdávající strana: AMříto Poděbrady, IČ 00239640, >$še sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSC 290 31, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 14.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o prodeji PL U Honzíčka NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EDTRL* Prodávající: KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Statutární město Článek I. Smluvní strany Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

L I B E R E C. Ing. Jiří Horák, ved. odboru strateg. rozvoje a dotací. Návrh usnesení

L I B E R E C. Ing. Jiří Horák, ved. odboru strateg. rozvoje a dotací. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ Státní pozemkový úřad kladně vyhodnotil

Více

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Závazek uzavřít Kupní smlouvu... 4 4. Kupní cena... 5 5. Prohlášení

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

K u p n í s m l o u v a

K u p n í s m l o u v a K u p n í s m l o u v a číslo smlouvy: 9414000342/179155 uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1108000725/104 ze dne 10. 12. 2008 Prodávající: Město Česká Lípa adresa: náměstí

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 Obec Kamenná sídlo: IČ: 00373761 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Kamenná 46,

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto:

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto: K U P N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Lee Loudou, Praha 1,

Více

zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků

zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků Město Karlovy Vary 269/010 odbor majetku města ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků Forma prodeje: výběrové

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.04.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

\ SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení 104 odst. 3 zákona č.

\ SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení 104 odst. 3 zákona č. \ SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

Více

D A R O V A C Í S M L O U V A

D A R O V A C Í S M L O U V A D A R O V A C Í S M L O U V A Smluvní strany: František Juřina r. č. trvale bytem a Anežka Juřinová r. č. trvale bytem jako dárce na straně jedné (dále dárce ) a Obec Kobylnice IČ: 004 88 160 se sídlem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: Mgr. Martin Kopčil, r.č. 680711/0156, IČ: 15533387,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Galstian & Galstian Group, s.r.o. IČ 26736403 se sídlem Ovenecká 1109/21a, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-036-011-15. Darovací smlouvy na Křížovou cestu Na Zvonici. ze dne 29.9.2015. Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-036-011-15. Darovací smlouvy na Křížovou cestu Na Zvonici. ze dne 29.9.2015. Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-036-011-15 ze dne 29.9.2015 Darovací smlouvy na Křížovou cestu Na Zvonici 1.1. darovací smlouvu mezi městskou

Více

Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní

Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní Kancelář městského úřadu Zastupitelstvo města Lysá nad Labem dne 17. 2. 2016 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní Zpráva se předkládá z důvodu : vypořádání dědického

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č. 4100934324. (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o. Příloha č.4 KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT a SGS Czech Republic, s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen jako Smlouva ) Tuto Smlouvu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 násl. zákona č.

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/2 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 Záměry prodeje pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy, v rámci privatizace obecního bytového fondu ve vlastnictví

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Úplné znění Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným inženýrskými sítěmi schválené na Z3/025. zasedání ZMB konaném ode dne 6. 2.

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více