PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3."

Transkript

1 PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3

2

3 čet. Martin Bortlík Efekt IL- 1 2 a / n e b o I L n a b u n ě č n é f u n k c e N K b u n ě k p u p e č n í k o v é k r v e Východisko: Vzhledem k snazšímu přístupu a méně závažné graft versus host reakci, pupečníková krev (UCB) začíná být postupně více používána jako alternativa ke kostní dřeni pro transplantace hematopoetických kmenových buněk. Avšak naivita UCB NK buněk vede k opožděnému opětovnému nastolení imunity a zvýšené nemocnosti způsobené nejčastěji infekcí u UCB příjemců. In vitro stimulace a modulace reakce efektorů buněčné imunity v UCB je jedním ze způsobů, jak zvýšit reaktivitu těchto efektorů. Výsledky této studie ukazují, že navržená cytokinová terapie moduluje několik obranných kompartmentů, čímž usnadňuje rekonvalescenci u těchto transplantací. Metodika: V rámci studie byl sledován efekt in vitro stimulace NK buněk z UCB pomocí IL-12 a/nebo IL-15. Aktivace buněčných funkcí byla měřena jak stanovením hladin sekrece cytokinů TNF-α a IFN-γ, tak i intracelulární produkcí PERFORINu a GRANZYMu A. Výsledky: Námi testované interleukiny mají schopnost aktivovat NK buňky z UCB a zvyšovat produkci výše zmíněných faktorů. Stimulace pomocí kombinace IL-12 a IL-15 měla synergický efekt na NK buňky UCB a vedla k produkci signifikantně vyšších hladin sledovaných látek. Závěr: Výsledky této studie ukazují možnost modulace aktivity efektorů buněčné imunity v UCB a mohou mít terapeutické uplatnění při návrhu in vitro nebo in vivo cytokinové modulace u pacientů přijímajících pupečníkovou krev jako alternativu ke kostní dřeni. NK buňky, GVHD, pupečníková krev, IL-12, IL-15

4 Bc. Vít Blanař P s y c h i c k á z á t ě ž z d r a v o t n i c k ý c h p r a c o v n í k ů p e č u j í c í c h o t ě ž c e a t e r m i n á l n ě n e m o c n é Diplomová práce se zabývá problematikou psychické zátěže zdravotnických pracovníků, kteří pečují o těžce nemocné pacienty a pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Jejím cílem je především zjistit, jakou měrou se na intenzitě stresu a syndromu vyhoření podílí délka práce na jednotlivých odděleních, vztahy v pracovním kolektivu, spokojenost se zaměstnáním a postgraduální vzdělávání. Dalšími cíli je zjistit, jakou formou se na daných pracovištích provádí prevence syndromu vyhoření a prevence nadměrného stresu z práce. Teoretická část se zabývá historií zdravotnické profese, osobnostními rysy pracovníka ve zdravotnictví a způsobem vnímáním zdravotnických pracovníků veřejností. Další kapitola vysvětluje pojem stres, vývoj stresové reakce, popis zátěžových situací a ochranných faktorů proti stresu a jejich vzájemný vztah v kontextu práce ve zdravotnických oborech. Následující stať vysvětluje pojem syndrom vyhoření, příznaky, diagnostika, léčba i prevence. Současně uvádí předpoklady jeho vzniku, které vyplývají z pracovního prostředí nebo osobnostních vlastností člověka. V kapitole psychosomatika jsou popsány nejčastější tělesné problémy, které mají příčinu v psychice člověka, popis historie a základních psychoterapeutických směrů. Poslední kapitolou je paliativní péče, její historie, formy poskytované péče, vzdělávání v tomto oboru a zdroje psychické zátěže v paliativní péči. Praktická část se zabývá výzkumem zaměřeným na intenzitu syndromu vyhoření v oblasti emocionálního vyčerpání, depersonalizace a osobního uspokojení. Výzkum byl prováděn dotazníkovou metodou především u středních zdravotnických pracovníků na odděleních onkologické léčby a v hospicovém zařízení. První část dotazníku tvoří identifikační otázky a dotazy, které se vztahují k náplni práce, ke vztahům v pracovním kolektivu, ke vzdělávání a k prevenci nadměrné psychické zátěže. Druhou částí je standardizovaný dotazník Maslach Burnout Inventory. Syndrom vyhoření, stress, zdravotničtí pracovníci, psychická zátěž, paliativní péče.

5 Jiří Borovička A p l i k a c e d i d a k t i c k é p o m ů c k y, S I M M A N 3 G, d o v ý u k y o d b o r n ý c h p ř e d m ě t ů Tématem přednášky je posouzení možností využití pacientského simulátoru SIMMAN 3G firmy LEARDAL MEDICAL AS pro výuku a vzdělávání studentů v předmětech studijního oboru Zdravotnický záchranář. Práce popisuje funkce figuríny a navrhuje možnosti její aplikace při výuce odborných předmětů. Každý zdravotnický úkon je svým způsobem zodpovědný a jakákoliv neznalost, či omyl může vést u člověka k závažným zdravotním problémům nebo smrti. Ve zdravotnictví je však nemístné poučovat se z vlastních chyb. Studenti zdravotnických oborů znali některé odborné postupy pouze teoreticky, a reálný praktický nácvik byl téměř nemožný a to především z toho důvodu, že se během své studentské praxe nesetkali s celým spektrem urgentních situací. Se získáním figuríny SIMMAN 3G však můžeme odporné postupy a kritické stavy nacvičovat stále znovu, zdokonalovat si své praktické dovednosti a znalosti, a tím se kvalitně připravit na svou budoucí praxi a zaměstnání. SIMMAN 3G, vzdělávání, odborný předmět, scénář, urgentní stav

6 Sandra Brázdová S l e d o v á n í f r e k v e n c e z á c h y t u m e t a s t a t i c k ý c h l o ž i s e k v s e n t i n e l o v ý c h u z l i n á c h s v y u ž i t í m s p e c i á l n í c h a i m u n o h i s t o c h e m i c k ý c h m e t o d Práce se týká problematiky sentinelové uzliny u primárních onemocnění karcinomu prsu, melanoblastomu kůže a karcinomu děložního čípku a endometria. Teoretická část obsahuje informace o historii metody odběru SLU, o současné problematice a dále o způsobech bioptického a cytologického zpracování. V praktické části se zabývám principem vyšetřování sentinelové uzliny, postupem této metodiky a výsledky bioptického vyšetření. Frekvenci záchytu metastatických ložisek porovnávám ve vztahu k předem daným faktorům jako je pohlaví, věk, diagnóza, typ primárního nádoru ev. velikosti metastatického postižení. Cílem práce bylo vyhledat v systému Inteli Pat soubor sentinelových lymfatických uzlin daných primárních malignit a popsat vztah změn v sentinelových uzlinách k určitým faktorům. Sentinelová uzlina, metastáza, maligní melanom kůže, karcinom prsu, gynekologické malignit

7 Martina Brímusová P ř í s t u p o s o b k p r e v e n t i v n í m p r o h l í d k á m Úvod: Hlavním cílem prevence ve zdravotnictví je zabránění nemocem, či zraněním, nikoli vyléčení nebo léčení jejich příznaků. Účinná prevence má také ekonomický přínos pro společnost. Cílem průzkumu bylo zjistit, jaký je přístup studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity k preventivním prohlídkám. Bylo zjišťováno, zda studenti vědí, jaká je četnost preventivních prohlídek a jestli tyto prohlídky navštěvují. Další otázky se týkaly základních antropometrických ukazatelů, životního stylu a subjektivního hodnocení zdravotního stavu. Poslední otázka byla věnována informovanosti o preventivních programech zdravotních pojišťoven. Tyto informace byly zjištěny na základě anonymního dotazníkového šetření. Metodika práce: Pro tuto práci byl sestaven vlastní dotazník, který se skládal ze 17 otázek. Otázky byly uzavřené i otevřené. Celkem bylo rozdáno 182 dotazníků. Respondenti byli studenti LF OU ve věku od 18 do 26 let. Data z dotazníků byly vloženy do programu EpiData a následně statisticky vyhodnocena a zpracována v programu MS Excel. Výsledky: Nejlépe jsou informováni studenti o četnosti preventivních prohlídek u gynekologa. Nejvyšší návštěvnosti na preventivních prohlídkách je u stomatologů (85 %), dále u gynekologů (81 % respondentek) a nejnižší je u praktických lékařů (63 %). Jako nejčetnější důvod neúčasti na preventivních prohlídkách bylo uváděno, že respondenti nepociťují zdravotní problémy. Co se týče zdravotního stavu, více než polovina studentů nezná hodnoty svého cholesterolu a glykémie, ale 84 % zná hodnoty krevního tlaku. Průměrné BMI (21,9 kg/m2) vzorku odpovídá normě. Sportu se nejčastěji studenti věnují 1-2 hodiny týdně. Významně více sportují muži (p=0,014) 3 a více hodin. Přes 77 % studentů nekouří, kuřáci se nacházejí hlavně mezi staršími studenty. Subjektivní hodnocení zdravotního stavu bylo nejčastěji označováno za velmi dobré. Pouze 12 % respondentů má informaci o existenci preventivních programech zdravotních pojišťoven. preventivní prohlídky

8 Mgr. Pavlína Brothánková, Bc. Tereza Fuksová, MUDr. Jan Vodička, Ph.D. (konzultant) V y š e t ř e n í č i c h u T e s t e m l i b o s t i p a c h ů Úvod: Čichové poruchy jsou popisovány u řady onemocnění (onemocnění nosu a vedlejších nosních dutin sinonazální onemocnění, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, schizofrenie atd.) Většina čichových testů je zaměřena na vyšetření identifikace pachových látek. Jen málo studií se zaměřilo na hodnocení libosti pachů (hédonického tónu), přestože patří mezi základní charekteristiku pachové látky. Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit čich standardní metodou subjektivní olfaktometrie u zdravých osob a nemocných, dispenzarizovaných ve specializované ORL ambulanci. Výsledky srovnat s novým testem libosti pachů. Materiál a metodika: Celkem bylo vyšetřeno 188 osob. Zdravých osob bylo vyšetřeno 79 (30 mužů a 49 žen) průměrného věku 53 let. Se sinonazální poruchou čichu bylo vyšetřeno 51 osob (25 mužů a 26 žen) průměrného věku 55. Shodně 16 osob bylo vyšetřeno s povirovou (průměrný věk 57 let) a poúrazovou poruchou čichu (průměrný věk 40 let), 26 osob s jinou etiologií (průměrný věk 58 let). K vyšetření čichu byl použit Test parfémovaných fixů (Odourized Markers Test OMT) a Sniffin Sticks test (identifikace). Ke zhodnocení libosti pachových látek byl vytvořen speciální test (Test libosti pachů TOP) obsahující výrazně hédonicky zabarvené vůně a zápachy. Osoby měly za úkol udat, zda látka voní, je neutrální, zapáchá nebo výrazně zapáchá. Normální hodnoty byly stanoveny na základě odpovědí kontrolní skupiny. Výsledky a závěr: Výsledky zdravých osob rozdělily pachové látky do čtyř nabízených kategorií (voní citronové, višňové aroma; neutrální destilovaná voda, 1,2,propylenglykol; zapáchá propionan ethylnatý; výrazně zapáchá kyselina valerová, octová). Průměrný bodový zisk čichových testů v jednotlivých skupinách byl: zdravé osoby (OMT 10, 4; Sniffin Sticks 11,9; TOP 21,1), sinonazální příčina (OMT 6,3; Sniffin Sticks 8,8; TOP 16), povirová příčina (OMT 7; Sniffin Sticks 6,1; TOP 14,6), poúrazová příčina (OMT 3; Sniffin Sticks 5,8; TOP 10,4). Výsledky čichových testů spolu korelují. Studie byla částečně podpořena Studentskou grantovou soutěží Univerzity Pardubice (projekt Prognóza čichu u osob s hyposmií a anosmií, SGFZS07/2012). subjektivní olfaktometrie - libost pachů - vyšetření čichu

9 Renáta Čeganová Z á k l a d y e l e k t r o n o v é m i k r o s k o p i e v p a t o l o g i i Tématem mé bakalářské práce je využití transmisní elektronové mikroskopie v patologii. V teoretické části se zabývám vývojem a konstrukcí transmisního elektronového mikroskopu, jeho rolí v oblasti patologie ledvin, genetických, metabolických a nádorových onemocnění a identifikaci virů. Další část je věnována metodám zpracování vzorků a histopatologii vybraných tkání. Praktická část je zaměřena na popis laboratorního zpracování vzorků od fixace přes odvodnění, zalévání, krájení na ultramikrotomu, kontrastování řezů až po samotné pozorování v elektronovém mikroskopu. Výsledkem práce je fotodokumentace několika typů mozkových nádorů. transmisní elektronová mikroskopie, zpracování vzorků, histopatologie, využití transmisní elektronové mikroskopie

10 Petra Drahošová C y t o g e n e t i c k á m e t o d a M i k r o n u k l e u s t e s t Tématem této práce je Cytogenetická metoda Mikronukleus test. Tento test slouží ke sledování vlivu genotoxických faktorů prostředí na genetický materiál člověka. Projevem biologického efektu genotoxického působení je vznik mikrojader v cytoplazmě dvoujaderných buněk, jejichž frekvence se sleduje. V praktické části je hodnocen vybraný soubor probandů na cytogenetický ukazatel přítomnosti mikrojader (MN v %) u pracovníků s chemickou expozicí niklu a kadmia. Mikronukleus test, mikrojádro, dvoujaderná buňka, genetická toxikologie

11 Mgr. Michaela Drobková V ý s k y t a t o p i e u o s o b s k o n t a k t n í a l e r g i c k o u d e r m a t i t i d o u Úvod: Počet alergických onemocnění celosvětově narůstá, výjimku netvoří ani ČR. Cíl práce: Zjistit zda atopie je predisponujícím faktorem pro vznik kontaktní dermatitidy. Materiál a metodika: Jedná se o průřezovou studii s daty sesbíranými mezi lety Základ souboru tvoří 2 skupiny, skupina profesní a skupina kontrolní. Data z obou skupin byla zpracována v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Profesní skupinu tvořili lidé, kteří byli vyšetřeni na Klinice pracovního a preventivního lékařství FNsPO v Ostravě Porubě v rámci závodní preventivní péče, a v jejich pracovním prostředí se vyskytovaly alergeny potencující vznik alergického onemocnění, včetně kontaktní alergické dermatitidy (KAD). Data byla sesbírána v letech Skupinu kontrolní tvořili lidé, přicházející na Kliniku pracovního a preventivního lékařství na kontrolu z důvodu cesty do zahraničí nebo lidé přicházející na pravidelnou preventivní prohlídku v rámci zdravotní preventivní péče. Data byla sesbírána v letech U každé skupiny zvlášť se nejprve vyhledala kontaktní alergická dermatitida (dále jen KAD) a následně i atopie. Pro zjištění atopie použit Phadiatop. A pro testování hypotézy byla použita -test pro dva výběry na hladině významnosti 5 %. Výsledky: U skupiny profesní byla atopie zjištěna u 21 žen (25 %) a 52 mužů (39 %). Ve výskytu atopie byl mezi pohlavími prokázán statisticky významný rozdíl (p = 0,037). Ve skupině kontrolní, byla atopie zjištěna u 7 žen (32 %) a 20 mužů (39 %). Mezi pohlavími nebyl prokázán statistický významný rozdíl ve výskytu atopie. (p = 0,548). Mezi skupinou profesní a kontrolní nebyl prokázán statisticky významný rozdíl (p = 0,603) ve výskytu atopie. Závěr: Atopie není predisponujícím faktorem pro vznik KAD. atopie, kontaktní alergická dermatitida, kontaktní alergeny

12 Martin Dvořáček D r o g y v y r á b ě n é z l é č i v j a k o p ř e d z v ě s t n á s t u p u s y n t e t i c k ý c h d r o g v M S K Práce pojednává o historii a problematice drog vyráběných nelegálně z léčiv. Navazuje na názor, že nelegální příprava drog z léčiv mohla být předzvěstí příchodu syntetických drog. Zneužívání běžně dostupných léčiv k výrobě drog má v našem regionu dlouholetou tradici. Z literárních zdrojů vyplývá, že nelegální výroba drog se datuje od roku 1977, kdy se kromě běžně dostupného kodeinu z Alnagonu poprvé objevil metamphetamin vyrobený z efedrinu. Většina léčiv obsahujících kodein a efedrin byla rychle převedena z volného prodeje na lékařský předpis. Po roce 2000 se na trhu objevují ryze syntetické drogy jako je Extáze, GABA a další. Cílem práce bylo metodou dotazníkového šetření u 128 respondentů ve věku 15 a 26 let vyhodnotit znalosti o spektru, dostupnosti, cenových relacích a praktických zkušenostech s nelegálními drogami a drogami vyráběnými synteticky v MS kraji. 56 % respondentů má osobní zkušenost s nelegální drogou, dominuje Marihuana a to u 51 % dotázaných. Z nejmladší skupiny respondentů ve věku let má osobní zkušenost s Marihuanou 36 % tázaných což je v souladu s republikovými studiemi, které udávají pozitivní zkušenost u 32 % dotázaných 15 letých školáků. Nové syntetické drogy jsou zatím marginálním problémem, osobní zkušenost potvrdilo pouze 6% dotázaných. Provedená studie naopak nepotvrdila jakoukoliv návaznost nebo souvislost mezi historicky nejstaršími varnami pervitinu v kraji a vlnou nových syntetických drog. Použití Pervitinu nepotvrdil žádný z respondentů. drogy, léčiva, syntetické drogy, marihuana, pervitin

13 Bc. Andrea Filová, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. P o t ř e b y r o d i č ů d ě t í s o n k o l o g i c k ý m o n e m o c n ě n í m Cíl: Cílem diplomové práce bylo identifikovat potřeby rodičů dětí s onkologickým onemocněním a vnímání těchto potřeb zdravotnickými pracovníky. Metodika: První výzkumný soubor byl tvořen 100 rodiči onkologicky nemocných dětí, hospitalizovanými společně s dítětem, nebo rodiči přítomnými na ambulanci ve Fakultní nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. Druhý výzkumný soubor byl tvořen 70 sestrami pracujícími s onkologicky nemocnými dětmi a jejich rodinami ve Fakultní nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. Byl použit modifikovaný standardizovaný dotazník NPQ (Needs of Parents Questionnaire). Dotazníkové šetření probíhalo od 1. června 2011 do 30. září Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že se vyskytují rozdílnosti ve vnímání důležitosti potřeb mezi rodiči onkologicky nemocných dětí a zdravotníky na vybraných odděleních a ambulancích (dětské hematologie a hematoonkologie a dětské hematologie a onkologie) ve Fakultní nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. Největší rozdíly byly zaznamenány v potřebách týkajících se psychické podpory rodičů ze strany sester, naděje ohledně stavu dítěte, včasné informovanosti o vyšetřeních a kvality vzdělávání dítěte, kdy rodiče přikládali těmto potřebám větší důležitost, než sestry. Závěr: Uspokojování potřeb rodičů onkologicky nemocných dětí velmi významně ovlivňuje chování, jednání a prožívání rodičů, následně také kvalitu poskytované psychosociální podpory při léčbě jejich onkologicky nemocného dítěte. Výsledky výzkumu prokazují, že problematika potřeb rodičů onkologicky nemocných dětí má stále značné rezervy a měla by se jí proto i nadále věnovat pozornost. Potřeba, rodič, dítě s onkologickým onemocněním, zdravotník, dotazník NPQ

14 Michal Heczko M e c h a n i c k y a s i s t o v a n á n e p ř í m á s r d e č n í m a s á ž n a u r g e n t n í m p ř í j m u Bakalářská práce je zaměřena na nepřímou srdeční masáž na urgentním příjmu s využitím mechanických prostředků. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje stručnou historii neodkladné resuscitace, dále řeším její principy a postupy. Dále se zabývám možnostmi mechanicky asistované nepřímé srdeční masáže v ČR. V praktické části analyzuji poznatky na základě vyplněných dotazníků, které jsem získal šetřením na urgentních příjmech v Ostravě, Olomouci a Brně. Dotazník je zaměřený na využitelnost mechanického přístroje pro nepřímou srdeční masáž v praxi. Vlastní sdělení: V situacích, kdy dochází k srdeční zástavě, je nezbytné provést neodkladnou resuscitaci, ať už jde o laika či zdravotníka. Prvotní zásah laika je základem pro další postupy záchranáře, aby záchrana života postiženého byla co nejkvalitnější. Není ovšem řečeno, že každá nepřímá srdeční masáž, byť i správně provedená je přínosná. Nesprávným postupem může laik postiženému ublížit. Avšak je lepší všemi silami a dovednostmi pokusit se o záchranu, než nečinně přihlížet. Z tohoto důvodu považuji za nezbytné vymezit ve své práci základní principy a postupy v případě základní neodkladné resuscitace, která se vztahuje na laiky a následovně rozšířené neodkladné resuscitace, která navazuje na základní a provádějí ji specialisté v oboru. Téma bakalářské práce zní Mechanicky asistovaná nepřímá srdeční masáž na urgentním příjmu. Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla snaha o zjištění praktického využití těchto pomůcek při výkonech zachraňujících život. Pro srovnání jsem oslovil prostřednictvím dotazníku specializovaná oddělení, jako je urgentní příjem, a to v lokalitách Ostrava, Olomouc a Brno. V současné době se často diskutuje o tom, zda je přínosnější manuální nepřímá srdeční masáž nebo mechanická. Není přesně zjištěno, zda se záchranář setká v praxi s více komplikacemi u manuální či mechanické nepřímé masáže. Proto i tato otázka je předmětem této práce. V praxi se zdravotník setkává s nutností provést nepřímou masáž na mnoha místech, jak v nemocnici, tak v terénu. Pro objektivní posouzení jsem se rozhodl analyzovat pouze jeden segment - urgentní příjem, kde se setkáváme i s pacienty, u kterých dochází k srdeční zástavě a nepřímá masáž srdeční je tedy zapotřebí. základní neodkladná resuscitace, rozšířená neodkladná resuscitace, AutoPulse, Lucas, nepřímá srdeční masáž

15 Bc. Zuzana Hlubková, PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D. P ř í p r a v a d ě t í k o p e r a c i Cílem práce bylo zjistit vliv vybraných způsobů přípravy dětí k operaci, na jejich strach a úzkost v předoperačním období. Úzkost a strach jsou psychické jevy, které zná z vlastní zkušenosti každý člověk, doprovázejí ho po celý život a podílejí se na formování osobnosti a socializaci člověka. Problém u jedince nastane ve chvíli, pokud se tyto jevy vyskytnou v nadměrném množství nebo nepřiměřené situaci. Mezi pojmy úzkost a strach není přesná hranice. Strach jedince se váže na jeden skutečný nebo i zdánlivý objekt, zatímco úzkost se vyznačuje často nejasnou mnohoznačností. Z psychofyziologického hlediska se strach a úzkost projevují shodně, neboť jejich zdroj a účel jsou shodné reakce na nebezpečí. Projevují se spíše nespecificky a zasahují prakticky všechny orgány a funkční systémy. Úzkost a strach lze popisovat introspektivně (na základě prožívání a myšlení), fyziologicky (pomocí biologických ukazatelů) nebo extrospektivně (vnějškově pozorovatelným projevem a chováním). Příprava sice nemůže zcela zbavit dítě strachu a úzkosti, ale jejím hlavním cílem je pomoci dítěti hledat jeho vlastní vnitřní síly, díky kterým ohrožující situaci zvládne, a posilovat jeho sebevědomí. operace, dítě, strach, úzkost, Nanda

16 Bc. Adriana Horčičáková, PhDr. Ilona Plevová O š e t ř o v a t e l s k á p é č e o p a c i e n t y s p e r k u t á n n í t r a n s l u m i n á l n í a n g i o p l a s t i k o u Úvod: S konzervativní terapií ischemické choroby dolních končetin se stále více rozvíjí intervenční angiologie a u pacientů se provádí perkutánní transluminální angioplastika (PTA). Ošetřovatelská péče není jednotná a ošetřovatelské postupy jsou různé na jednotlivých specializovaných odděleních. Riziko komplikací PTA je nízké, zásluhou je technicky úspěšné provedení PTA a kvalitně poskytnutá ošetřovatelská péče v adekvátní spolupráci pacienta. Vznik komplikací poškozuje pacienta, zvyšuje délku hospitalizace, může mít za následek nutnost další terapeutické intervence či diagnostiky, prodloužení klidového režimu na lůžku a v neposlední řadě zvyšuje ekonomické náklady PTA. Cíl: Zhodnotit ošetřovatelskou péči o pacienty v produktivním a geriatrickém věku s perkutánní transluminální angioplastikou, porovnaní vzniku komplikací u obou věkových skupin v závislosti na procesu managementu péče od přijetí pacienta až po jeho propuštění a jeho spolupráci a informovanosti zdravotnickým personálem. Metodika: Výzkum probíhal ve Vaskulárním centru Vítkovické nemocnice a.s. v období listopad 2011 až únor 2012, výzkumný soubor tvořilo 191 respondentů. Měřícím nástrojem byl nestandardizovaný dotazník, analýza zdravotnické dokumentace, pozorování. Výsledky: Nejčastěji byla PTA provedena v oblasti stehenních tepen u 93 (48,69 %) pacientů. Implantaci stentu do tepny podstoupilo 86 (45,03 %) pacientů. U obou pohlaví byla nejčastěji ICHDKK ve stupni II.b, jedná se o 56 (43,75 %) mužů a 34 (53,97 %) žen. Komplikace po PTA vznikly u 11 (5,76 %) pacientů ve věkové skupině 61 až 75 let. Komplikace po provedeném PTA u spolupracujícího pacienta se vyskytla pouze v 1,05 % (2 pacienti). Naopak komplikace u nespolupracujících pacientů vznikla v 4,71 % případů, což bylo u 9 pacientů. Fisherovým exaktním testem nebyla prokázána statistická významnost mezi počtem komplikací po výkonu u pacientů, kterým byla vysvětlena ošetřovatelská příprava k PTA a u pacientů, kterým vysvětlena nebyla anebo byla vysvětlena nedostatečně. Závěr: PTA je intervenční endovaskulární metoda, která je k pacientovi šetrná v porovnání s operací, minimalizuje riziko vzniku komplikací a snižuje délku hospitalizace při řešení tepenných uzávěrů a stenóz. Vztah ošetřovatelské péče a vznik komplikací byl statisticky nevýznamný, jelikož v souboru bylo relativně málo pacientů, u kterých komplikace vznikla (11; 5,76 %). Všeobecně vznik komplikací se pohybuje 1-3 % pacientů.

17 Klára Hrušková, Lenka Chaloupková, Soňa Chylová I n t e r a k t i v n í h i s t o l o g i c k ý a t l a s n e r v o v ý s y s t é m Důležitou součástí studia histologie respektive patologické anatomie je prohlížení histologických preparátů dříve zejména ve světelném mikroskopu nebo z tištěných histologických atlasů. Využití postupů virtuální mikroskopie umožňuje vytvoření databází digitalizovaných histologických preparátů s vysokým rozlišením. S cílem umožnit studentům přístup k takovéto databázi za účelem přípravy na praktická cvičení či samostudium v rámci výuky před zkouškou jsme se rozhodli vytvořit atlas digitálních obrazů histologických preparátů používaných při výuce histologie. Pomocí volně dostupného programu OlyVIA firmy Olympus se student přihlásí do SQL databáze ústavu histologie a embryologie. Ze seznamu vybere příslušný orgánový systém. Po rozkliknutí uvidí nabídku histologických preparátů. První uvidí při malém zvětšení celou plochu naskenovaného histologického řezu, v něm se může orientovat pomocí takzvaných anotací. Například si vybere na preparátu mozečku termín Purkyňova buňka. Jeho otevřením se změní obraz na předem nastavený detail Purkyňovy buňky a pomocí kurzoru se zobrazí text, který popisuje danou strukturu. Pro každý histologický preparát jsou tímto způsobem znázorněny a popsány všechny důležité struktury. K získání hlubších informací je samozřejmě nutné doplnit poznatky z učebnice. Přístup k histologickému atlasu bude možný z univerzitní počítačové sítě a výhledově také z domova prostřednictvím univerzitního portálu. Naším cílem je výrazně zvýšit komfort a kvalitu přípravy. Virtuální obraz mikroskopického preparátu, atlas, nervový systém, využití ve výuce

18 Bc. Lenka Hývnarová S r o v n á n í n e g a t i v n í h o p ů s o b e n í k o u ř e n í v o d n í d ý m k y a c i g a r e t n a z d r a v í Problematika kouření je v současnosti závažný celosvětový problém. Kromě kouření cigaret dnes stále více vzrůstá obliba kouření vodní dýmky, zvláště u mladé generace. Cílem výzkumné práce bylo zjistit informovanost veřejnosti o škodlivosti kouření cigaret a vodní dýmky u vybrané populační skupiny (2. stupeň základních škol, gymnázium, studenti Lékařské fakulty). Dále zmapovat výskyt míry kuřáctví cigaret a vodní dýmky u této populační skupiny. Do dotazníkového šetření bylo zapojeno 332 respondentů. Dotazníky byly rozdány na tyto školy: Soukromé čtyřleté a osmileté gymnázium ve Frýdku- Místku, Gymnázium - Frýdlant nad Ostravicí, Základní škola Kopřivnice, Alšova a Lékařská Fakulta v Ostravě. Výsledky šetření potvrdily, že mnoho respondentů má zkušenost s kouřením jak cigaret, tak vodní dýmky. Dokonce dotazníkové šetření ukázalo, že větší zkušenost mají respondenti s kouřením vodní dýmky. Vodní dýmku vyzkoušelo 299 respondentů (tj. 90%) a 234 respondentů (tj. 70%) vyzkoušelo kouření cigaret. Dle výsledků mají studenti vysoké školy větší povědomí o škodlivosti kouření vodní dýmky než studenti a žáci nižších stupňů škol. 88 respondentů (tj. 27 %) je mylně přesvědčeno, že voda ve vodní dýmce tvoří dobrý filtr na zachycení nikotinu i dalších škodlivých látek. tabák, kouření, vodní dýmka

19 Soňa Chylová, Klára Hrušková, Lenka Chaloupková V i r t u á l n í m i k r o s k o p i e n o v á d i m e n z e v ý u k y m o r f o l o g i c k ý c h o b o r ů Rozvoj digitálních technologií při zpracování mikroskopických obrazů umožnil vytvoření nového přístupu ke studiu histologických preparátů. Dochází k nahrazení klasického postupu s využitím světelného mikroskopu digitalizovanými obrazy získanými skenováním histologických preparátů. Prvním krokem je skenování vybraných histologických řezů při zvětšení 40x respektive 80x. Skenuje se celá plocha preparátů. Systém umožňuje plynulé měnění zvětšení od pohledu na celkovou plochu preparátu až do detailu při zvětšení sto a vícekrát. Takový přehled klasická světelná mikroskopie neumožnuje. Výsledkem je vyjímečně kvalitní virtuální obraz mikroskopického preparátu s vysokým rozlišením umožňující sledovat detaily, které nebylo možno rozlišit ve světelném mikroskopu. Dalším krokem je zpracování takto získaného souboru dat (2-4 GB) za účelem případných úprav kontrastu či barevného podání obrazu. Tato data jsou uložena do databáze, v našem případě se jedná o Net Image Server SQL databáze firmy Olympus. Tato databáze digitálních virtuálních preparátů se přímo při výuce používá dvěma způsoby. Po přihlášení do tzv.,,konference mohou studenti sledovat na svých monitorech výklad učitele, který popisuje jednotlivé struktury na preparátech. Současně se promítá obraz i na plátno v učebně. Druhou možností je samostatné přihlášení studenta do databáze a individuální prohlížení preparátů dle vlastní volby. Tuto možnost má student také při vzdáleném přihlášení například z jiné učebny v rámci počítačové sítě univerzity nebo přes webové rozhraní přímo z domova. Přístupy do této databáze mají bezpečnostní nastavení dávající učiteli kontrolou nad přístupem k obrázkům a k souvisejícím informacím. Podobně je možno využít tento systém pro flexibilnější a efektivnější stanovení histopatologických diagnóz, které mohou být zkonzultovány formou konference s kolegy prakticky z celého světa v odlišných časech a na odlišných místech. Virtuální mikroskopie, databáze, výuka, samostudium

20 PhDr. Ingrid Juhásová, doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. P s y c h o m e t r i c k á a n a l ý z a e m o č n e j i n t e l i g e n c i e u š t u d e n t o v o š e t r o v a t e ľ s t v a Úvod: Emocionálna a racionálna oblasť sa prekrývajú a navzájom ovplyvňujú. Aj napriek názorom, že je žiaduce oddeľovať emócie a racionalitu, obe oblasti musia byť uznané s cieľom poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, najmä v medicíne, ktorá je stále viac technická. Emočná inteligencia (EI) umožňuje sestrám, študentom chápať nielen vlastné pocity a reakcie, ale najmä pocity a reakcie pacientov. Ciele práce: V kontexte ošetrovateľstva je cieľom priblížiť emocionalitu, emócie a objasniť podstatu EI. Zhodnotiť mieru EI študentov ošetrovateľstva (OSE) a analyzovať ju z hľadiska jej chápania, skúmať rozdiel v EI v rôznych súvislostiach. Popísať skúmané javy z pohľadu štatistickej deskripcie s dôrazom na výrazné percentuálne rozdiely medzi jednotlivými pohľadmi na EI. Metódy: Vzhľadom k povahe výskumných cieľov je zvolený kvantitatívny dizajn. Rôzne pohľady na EI (schopnosť, črta, EI sebaposudzovaná v kontexte poskytovania starostlivosti geriatrickým pacientom) sme zisťovali u študentov odboru OSE (denná forma), 1., 2., 3. ročník, FZaSP, TU v Trnave, prostredníctvom STEU (Situačná skúška emocionálneho porozumenia), SEIS (Schutte Emotional Intelligence Scale), ktorý meria EI ako črtu a dotazníka vlastnej konštrukcie, pri tvorbe ktorého sme sa inšpirovali TEIQ-SF (Trait Emotional Intelligence Questionnaire). Údaje boli spracované v štatistickom softvéri SPSS Pri spracovaní dát boli využité deskriptívna štatistika, korelačná analýza, porovnanie priemerov, faktorová analýza, analýza reliability. Výsledky: Psychometrická analýza EI u študentov OSE (N=86) predstavuje parciálne výsledky výskumu zameraného na skúmanie emocionality sestier v starostlivosti o geriatrického pacienta. Výsledky potvrdzujú špecifickosť konštruktov. Rozdiely v mierach EI nemajú štatistickú významnosť z hľadiska ročníka štúdia a nepotvrdil sa formulovaný predpoklad vzťahu EI k veku u študentov OSE. Závery: Využívanie EI je nutnou a zároveň modernou požiadavkou OSE, taktiež sa vyhovie potrebám starostlivosti o pacienta ale nájde uplatnenie v spolupráci v rámci multidisciplinárneho tímu. Odporúčame implikovať EI do vzdelávania sestier, zároveň upozorňujeme na možnosť jej vplyvu na skvalitnenie vzdelávania študentov, na ich etické rozhodovanie, kritické myslenie, na poznatky a vedomosti využívané v ošetrovateľskej praxi. emočná inteligencia, študenti, ošetrovateľská starostlivosť, geriatrický pacient, výskum

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH PROGRAMŮ V ZZS Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek Hradec Králové, 25. října 2006 Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Vladimír Kebza Státní zdravotní

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

ve sledovaném m souboru ostravské populace.

ve sledovaném m souboru ostravské populace. Krajská hygienická stanice Ostrava Hodnocení zdravotního stavu a subjektivního přístupu p ke zdraví ve sledovaném m souboru ostravské populace. Předběžné výsledky grantového úkolu IGA MZ ČR č. NJ/6139-3.

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Strana 6 Sbírka zákonů č. 3 / 2010 3 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více