PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3."

Transkript

1 PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3

2

3 čet. Martin Bortlík Efekt IL- 1 2 a / n e b o I L n a b u n ě č n é f u n k c e N K b u n ě k p u p e č n í k o v é k r v e Východisko: Vzhledem k snazšímu přístupu a méně závažné graft versus host reakci, pupečníková krev (UCB) začíná být postupně více používána jako alternativa ke kostní dřeni pro transplantace hematopoetických kmenových buněk. Avšak naivita UCB NK buněk vede k opožděnému opětovnému nastolení imunity a zvýšené nemocnosti způsobené nejčastěji infekcí u UCB příjemců. In vitro stimulace a modulace reakce efektorů buněčné imunity v UCB je jedním ze způsobů, jak zvýšit reaktivitu těchto efektorů. Výsledky této studie ukazují, že navržená cytokinová terapie moduluje několik obranných kompartmentů, čímž usnadňuje rekonvalescenci u těchto transplantací. Metodika: V rámci studie byl sledován efekt in vitro stimulace NK buněk z UCB pomocí IL-12 a/nebo IL-15. Aktivace buněčných funkcí byla měřena jak stanovením hladin sekrece cytokinů TNF-α a IFN-γ, tak i intracelulární produkcí PERFORINu a GRANZYMu A. Výsledky: Námi testované interleukiny mají schopnost aktivovat NK buňky z UCB a zvyšovat produkci výše zmíněných faktorů. Stimulace pomocí kombinace IL-12 a IL-15 měla synergický efekt na NK buňky UCB a vedla k produkci signifikantně vyšších hladin sledovaných látek. Závěr: Výsledky této studie ukazují možnost modulace aktivity efektorů buněčné imunity v UCB a mohou mít terapeutické uplatnění při návrhu in vitro nebo in vivo cytokinové modulace u pacientů přijímajících pupečníkovou krev jako alternativu ke kostní dřeni. NK buňky, GVHD, pupečníková krev, IL-12, IL-15

4 Bc. Vít Blanař P s y c h i c k á z á t ě ž z d r a v o t n i c k ý c h p r a c o v n í k ů p e č u j í c í c h o t ě ž c e a t e r m i n á l n ě n e m o c n é Diplomová práce se zabývá problematikou psychické zátěže zdravotnických pracovníků, kteří pečují o těžce nemocné pacienty a pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Jejím cílem je především zjistit, jakou měrou se na intenzitě stresu a syndromu vyhoření podílí délka práce na jednotlivých odděleních, vztahy v pracovním kolektivu, spokojenost se zaměstnáním a postgraduální vzdělávání. Dalšími cíli je zjistit, jakou formou se na daných pracovištích provádí prevence syndromu vyhoření a prevence nadměrného stresu z práce. Teoretická část se zabývá historií zdravotnické profese, osobnostními rysy pracovníka ve zdravotnictví a způsobem vnímáním zdravotnických pracovníků veřejností. Další kapitola vysvětluje pojem stres, vývoj stresové reakce, popis zátěžových situací a ochranných faktorů proti stresu a jejich vzájemný vztah v kontextu práce ve zdravotnických oborech. Následující stať vysvětluje pojem syndrom vyhoření, příznaky, diagnostika, léčba i prevence. Současně uvádí předpoklady jeho vzniku, které vyplývají z pracovního prostředí nebo osobnostních vlastností člověka. V kapitole psychosomatika jsou popsány nejčastější tělesné problémy, které mají příčinu v psychice člověka, popis historie a základních psychoterapeutických směrů. Poslední kapitolou je paliativní péče, její historie, formy poskytované péče, vzdělávání v tomto oboru a zdroje psychické zátěže v paliativní péči. Praktická část se zabývá výzkumem zaměřeným na intenzitu syndromu vyhoření v oblasti emocionálního vyčerpání, depersonalizace a osobního uspokojení. Výzkum byl prováděn dotazníkovou metodou především u středních zdravotnických pracovníků na odděleních onkologické léčby a v hospicovém zařízení. První část dotazníku tvoří identifikační otázky a dotazy, které se vztahují k náplni práce, ke vztahům v pracovním kolektivu, ke vzdělávání a k prevenci nadměrné psychické zátěže. Druhou částí je standardizovaný dotazník Maslach Burnout Inventory. Syndrom vyhoření, stress, zdravotničtí pracovníci, psychická zátěž, paliativní péče.

5 Jiří Borovička A p l i k a c e d i d a k t i c k é p o m ů c k y, S I M M A N 3 G, d o v ý u k y o d b o r n ý c h p ř e d m ě t ů Tématem přednášky je posouzení možností využití pacientského simulátoru SIMMAN 3G firmy LEARDAL MEDICAL AS pro výuku a vzdělávání studentů v předmětech studijního oboru Zdravotnický záchranář. Práce popisuje funkce figuríny a navrhuje možnosti její aplikace při výuce odborných předmětů. Každý zdravotnický úkon je svým způsobem zodpovědný a jakákoliv neznalost, či omyl může vést u člověka k závažným zdravotním problémům nebo smrti. Ve zdravotnictví je však nemístné poučovat se z vlastních chyb. Studenti zdravotnických oborů znali některé odborné postupy pouze teoreticky, a reálný praktický nácvik byl téměř nemožný a to především z toho důvodu, že se během své studentské praxe nesetkali s celým spektrem urgentních situací. Se získáním figuríny SIMMAN 3G však můžeme odporné postupy a kritické stavy nacvičovat stále znovu, zdokonalovat si své praktické dovednosti a znalosti, a tím se kvalitně připravit na svou budoucí praxi a zaměstnání. SIMMAN 3G, vzdělávání, odborný předmět, scénář, urgentní stav

6 Sandra Brázdová S l e d o v á n í f r e k v e n c e z á c h y t u m e t a s t a t i c k ý c h l o ž i s e k v s e n t i n e l o v ý c h u z l i n á c h s v y u ž i t í m s p e c i á l n í c h a i m u n o h i s t o c h e m i c k ý c h m e t o d Práce se týká problematiky sentinelové uzliny u primárních onemocnění karcinomu prsu, melanoblastomu kůže a karcinomu děložního čípku a endometria. Teoretická část obsahuje informace o historii metody odběru SLU, o současné problematice a dále o způsobech bioptického a cytologického zpracování. V praktické části se zabývám principem vyšetřování sentinelové uzliny, postupem této metodiky a výsledky bioptického vyšetření. Frekvenci záchytu metastatických ložisek porovnávám ve vztahu k předem daným faktorům jako je pohlaví, věk, diagnóza, typ primárního nádoru ev. velikosti metastatického postižení. Cílem práce bylo vyhledat v systému Inteli Pat soubor sentinelových lymfatických uzlin daných primárních malignit a popsat vztah změn v sentinelových uzlinách k určitým faktorům. Sentinelová uzlina, metastáza, maligní melanom kůže, karcinom prsu, gynekologické malignit

7 Martina Brímusová P ř í s t u p o s o b k p r e v e n t i v n í m p r o h l í d k á m Úvod: Hlavním cílem prevence ve zdravotnictví je zabránění nemocem, či zraněním, nikoli vyléčení nebo léčení jejich příznaků. Účinná prevence má také ekonomický přínos pro společnost. Cílem průzkumu bylo zjistit, jaký je přístup studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity k preventivním prohlídkám. Bylo zjišťováno, zda studenti vědí, jaká je četnost preventivních prohlídek a jestli tyto prohlídky navštěvují. Další otázky se týkaly základních antropometrických ukazatelů, životního stylu a subjektivního hodnocení zdravotního stavu. Poslední otázka byla věnována informovanosti o preventivních programech zdravotních pojišťoven. Tyto informace byly zjištěny na základě anonymního dotazníkového šetření. Metodika práce: Pro tuto práci byl sestaven vlastní dotazník, který se skládal ze 17 otázek. Otázky byly uzavřené i otevřené. Celkem bylo rozdáno 182 dotazníků. Respondenti byli studenti LF OU ve věku od 18 do 26 let. Data z dotazníků byly vloženy do programu EpiData a následně statisticky vyhodnocena a zpracována v programu MS Excel. Výsledky: Nejlépe jsou informováni studenti o četnosti preventivních prohlídek u gynekologa. Nejvyšší návštěvnosti na preventivních prohlídkách je u stomatologů (85 %), dále u gynekologů (81 % respondentek) a nejnižší je u praktických lékařů (63 %). Jako nejčetnější důvod neúčasti na preventivních prohlídkách bylo uváděno, že respondenti nepociťují zdravotní problémy. Co se týče zdravotního stavu, více než polovina studentů nezná hodnoty svého cholesterolu a glykémie, ale 84 % zná hodnoty krevního tlaku. Průměrné BMI (21,9 kg/m2) vzorku odpovídá normě. Sportu se nejčastěji studenti věnují 1-2 hodiny týdně. Významně více sportují muži (p=0,014) 3 a více hodin. Přes 77 % studentů nekouří, kuřáci se nacházejí hlavně mezi staršími studenty. Subjektivní hodnocení zdravotního stavu bylo nejčastěji označováno za velmi dobré. Pouze 12 % respondentů má informaci o existenci preventivních programech zdravotních pojišťoven. preventivní prohlídky

8 Mgr. Pavlína Brothánková, Bc. Tereza Fuksová, MUDr. Jan Vodička, Ph.D. (konzultant) V y š e t ř e n í č i c h u T e s t e m l i b o s t i p a c h ů Úvod: Čichové poruchy jsou popisovány u řady onemocnění (onemocnění nosu a vedlejších nosních dutin sinonazální onemocnění, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, schizofrenie atd.) Většina čichových testů je zaměřena na vyšetření identifikace pachových látek. Jen málo studií se zaměřilo na hodnocení libosti pachů (hédonického tónu), přestože patří mezi základní charekteristiku pachové látky. Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit čich standardní metodou subjektivní olfaktometrie u zdravých osob a nemocných, dispenzarizovaných ve specializované ORL ambulanci. Výsledky srovnat s novým testem libosti pachů. Materiál a metodika: Celkem bylo vyšetřeno 188 osob. Zdravých osob bylo vyšetřeno 79 (30 mužů a 49 žen) průměrného věku 53 let. Se sinonazální poruchou čichu bylo vyšetřeno 51 osob (25 mužů a 26 žen) průměrného věku 55. Shodně 16 osob bylo vyšetřeno s povirovou (průměrný věk 57 let) a poúrazovou poruchou čichu (průměrný věk 40 let), 26 osob s jinou etiologií (průměrný věk 58 let). K vyšetření čichu byl použit Test parfémovaných fixů (Odourized Markers Test OMT) a Sniffin Sticks test (identifikace). Ke zhodnocení libosti pachových látek byl vytvořen speciální test (Test libosti pachů TOP) obsahující výrazně hédonicky zabarvené vůně a zápachy. Osoby měly za úkol udat, zda látka voní, je neutrální, zapáchá nebo výrazně zapáchá. Normální hodnoty byly stanoveny na základě odpovědí kontrolní skupiny. Výsledky a závěr: Výsledky zdravých osob rozdělily pachové látky do čtyř nabízených kategorií (voní citronové, višňové aroma; neutrální destilovaná voda, 1,2,propylenglykol; zapáchá propionan ethylnatý; výrazně zapáchá kyselina valerová, octová). Průměrný bodový zisk čichových testů v jednotlivých skupinách byl: zdravé osoby (OMT 10, 4; Sniffin Sticks 11,9; TOP 21,1), sinonazální příčina (OMT 6,3; Sniffin Sticks 8,8; TOP 16), povirová příčina (OMT 7; Sniffin Sticks 6,1; TOP 14,6), poúrazová příčina (OMT 3; Sniffin Sticks 5,8; TOP 10,4). Výsledky čichových testů spolu korelují. Studie byla částečně podpořena Studentskou grantovou soutěží Univerzity Pardubice (projekt Prognóza čichu u osob s hyposmií a anosmií, SGFZS07/2012). subjektivní olfaktometrie - libost pachů - vyšetření čichu

9 Renáta Čeganová Z á k l a d y e l e k t r o n o v é m i k r o s k o p i e v p a t o l o g i i Tématem mé bakalářské práce je využití transmisní elektronové mikroskopie v patologii. V teoretické části se zabývám vývojem a konstrukcí transmisního elektronového mikroskopu, jeho rolí v oblasti patologie ledvin, genetických, metabolických a nádorových onemocnění a identifikaci virů. Další část je věnována metodám zpracování vzorků a histopatologii vybraných tkání. Praktická část je zaměřena na popis laboratorního zpracování vzorků od fixace přes odvodnění, zalévání, krájení na ultramikrotomu, kontrastování řezů až po samotné pozorování v elektronovém mikroskopu. Výsledkem práce je fotodokumentace několika typů mozkových nádorů. transmisní elektronová mikroskopie, zpracování vzorků, histopatologie, využití transmisní elektronové mikroskopie

10 Petra Drahošová C y t o g e n e t i c k á m e t o d a M i k r o n u k l e u s t e s t Tématem této práce je Cytogenetická metoda Mikronukleus test. Tento test slouží ke sledování vlivu genotoxických faktorů prostředí na genetický materiál člověka. Projevem biologického efektu genotoxického působení je vznik mikrojader v cytoplazmě dvoujaderných buněk, jejichž frekvence se sleduje. V praktické části je hodnocen vybraný soubor probandů na cytogenetický ukazatel přítomnosti mikrojader (MN v %) u pracovníků s chemickou expozicí niklu a kadmia. Mikronukleus test, mikrojádro, dvoujaderná buňka, genetická toxikologie

11 Mgr. Michaela Drobková V ý s k y t a t o p i e u o s o b s k o n t a k t n í a l e r g i c k o u d e r m a t i t i d o u Úvod: Počet alergických onemocnění celosvětově narůstá, výjimku netvoří ani ČR. Cíl práce: Zjistit zda atopie je predisponujícím faktorem pro vznik kontaktní dermatitidy. Materiál a metodika: Jedná se o průřezovou studii s daty sesbíranými mezi lety Základ souboru tvoří 2 skupiny, skupina profesní a skupina kontrolní. Data z obou skupin byla zpracována v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Profesní skupinu tvořili lidé, kteří byli vyšetřeni na Klinice pracovního a preventivního lékařství FNsPO v Ostravě Porubě v rámci závodní preventivní péče, a v jejich pracovním prostředí se vyskytovaly alergeny potencující vznik alergického onemocnění, včetně kontaktní alergické dermatitidy (KAD). Data byla sesbírána v letech Skupinu kontrolní tvořili lidé, přicházející na Kliniku pracovního a preventivního lékařství na kontrolu z důvodu cesty do zahraničí nebo lidé přicházející na pravidelnou preventivní prohlídku v rámci zdravotní preventivní péče. Data byla sesbírána v letech U každé skupiny zvlášť se nejprve vyhledala kontaktní alergická dermatitida (dále jen KAD) a následně i atopie. Pro zjištění atopie použit Phadiatop. A pro testování hypotézy byla použita -test pro dva výběry na hladině významnosti 5 %. Výsledky: U skupiny profesní byla atopie zjištěna u 21 žen (25 %) a 52 mužů (39 %). Ve výskytu atopie byl mezi pohlavími prokázán statisticky významný rozdíl (p = 0,037). Ve skupině kontrolní, byla atopie zjištěna u 7 žen (32 %) a 20 mužů (39 %). Mezi pohlavími nebyl prokázán statistický významný rozdíl ve výskytu atopie. (p = 0,548). Mezi skupinou profesní a kontrolní nebyl prokázán statisticky významný rozdíl (p = 0,603) ve výskytu atopie. Závěr: Atopie není predisponujícím faktorem pro vznik KAD. atopie, kontaktní alergická dermatitida, kontaktní alergeny

12 Martin Dvořáček D r o g y v y r á b ě n é z l é č i v j a k o p ř e d z v ě s t n á s t u p u s y n t e t i c k ý c h d r o g v M S K Práce pojednává o historii a problematice drog vyráběných nelegálně z léčiv. Navazuje na názor, že nelegální příprava drog z léčiv mohla být předzvěstí příchodu syntetických drog. Zneužívání běžně dostupných léčiv k výrobě drog má v našem regionu dlouholetou tradici. Z literárních zdrojů vyplývá, že nelegální výroba drog se datuje od roku 1977, kdy se kromě běžně dostupného kodeinu z Alnagonu poprvé objevil metamphetamin vyrobený z efedrinu. Většina léčiv obsahujících kodein a efedrin byla rychle převedena z volného prodeje na lékařský předpis. Po roce 2000 se na trhu objevují ryze syntetické drogy jako je Extáze, GABA a další. Cílem práce bylo metodou dotazníkového šetření u 128 respondentů ve věku 15 a 26 let vyhodnotit znalosti o spektru, dostupnosti, cenových relacích a praktických zkušenostech s nelegálními drogami a drogami vyráběnými synteticky v MS kraji. 56 % respondentů má osobní zkušenost s nelegální drogou, dominuje Marihuana a to u 51 % dotázaných. Z nejmladší skupiny respondentů ve věku let má osobní zkušenost s Marihuanou 36 % tázaných což je v souladu s republikovými studiemi, které udávají pozitivní zkušenost u 32 % dotázaných 15 letých školáků. Nové syntetické drogy jsou zatím marginálním problémem, osobní zkušenost potvrdilo pouze 6% dotázaných. Provedená studie naopak nepotvrdila jakoukoliv návaznost nebo souvislost mezi historicky nejstaršími varnami pervitinu v kraji a vlnou nových syntetických drog. Použití Pervitinu nepotvrdil žádný z respondentů. drogy, léčiva, syntetické drogy, marihuana, pervitin

13 Bc. Andrea Filová, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. P o t ř e b y r o d i č ů d ě t í s o n k o l o g i c k ý m o n e m o c n ě n í m Cíl: Cílem diplomové práce bylo identifikovat potřeby rodičů dětí s onkologickým onemocněním a vnímání těchto potřeb zdravotnickými pracovníky. Metodika: První výzkumný soubor byl tvořen 100 rodiči onkologicky nemocných dětí, hospitalizovanými společně s dítětem, nebo rodiči přítomnými na ambulanci ve Fakultní nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. Druhý výzkumný soubor byl tvořen 70 sestrami pracujícími s onkologicky nemocnými dětmi a jejich rodinami ve Fakultní nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. Byl použit modifikovaný standardizovaný dotazník NPQ (Needs of Parents Questionnaire). Dotazníkové šetření probíhalo od 1. června 2011 do 30. září Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že se vyskytují rozdílnosti ve vnímání důležitosti potřeb mezi rodiči onkologicky nemocných dětí a zdravotníky na vybraných odděleních a ambulancích (dětské hematologie a hematoonkologie a dětské hematologie a onkologie) ve Fakultní nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. Největší rozdíly byly zaznamenány v potřebách týkajících se psychické podpory rodičů ze strany sester, naděje ohledně stavu dítěte, včasné informovanosti o vyšetřeních a kvality vzdělávání dítěte, kdy rodiče přikládali těmto potřebám větší důležitost, než sestry. Závěr: Uspokojování potřeb rodičů onkologicky nemocných dětí velmi významně ovlivňuje chování, jednání a prožívání rodičů, následně také kvalitu poskytované psychosociální podpory při léčbě jejich onkologicky nemocného dítěte. Výsledky výzkumu prokazují, že problematika potřeb rodičů onkologicky nemocných dětí má stále značné rezervy a měla by se jí proto i nadále věnovat pozornost. Potřeba, rodič, dítě s onkologickým onemocněním, zdravotník, dotazník NPQ

14 Michal Heczko M e c h a n i c k y a s i s t o v a n á n e p ř í m á s r d e č n í m a s á ž n a u r g e n t n í m p ř í j m u Bakalářská práce je zaměřena na nepřímou srdeční masáž na urgentním příjmu s využitím mechanických prostředků. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje stručnou historii neodkladné resuscitace, dále řeším její principy a postupy. Dále se zabývám možnostmi mechanicky asistované nepřímé srdeční masáže v ČR. V praktické části analyzuji poznatky na základě vyplněných dotazníků, které jsem získal šetřením na urgentních příjmech v Ostravě, Olomouci a Brně. Dotazník je zaměřený na využitelnost mechanického přístroje pro nepřímou srdeční masáž v praxi. Vlastní sdělení: V situacích, kdy dochází k srdeční zástavě, je nezbytné provést neodkladnou resuscitaci, ať už jde o laika či zdravotníka. Prvotní zásah laika je základem pro další postupy záchranáře, aby záchrana života postiženého byla co nejkvalitnější. Není ovšem řečeno, že každá nepřímá srdeční masáž, byť i správně provedená je přínosná. Nesprávným postupem může laik postiženému ublížit. Avšak je lepší všemi silami a dovednostmi pokusit se o záchranu, než nečinně přihlížet. Z tohoto důvodu považuji za nezbytné vymezit ve své práci základní principy a postupy v případě základní neodkladné resuscitace, která se vztahuje na laiky a následovně rozšířené neodkladné resuscitace, která navazuje na základní a provádějí ji specialisté v oboru. Téma bakalářské práce zní Mechanicky asistovaná nepřímá srdeční masáž na urgentním příjmu. Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla snaha o zjištění praktického využití těchto pomůcek při výkonech zachraňujících život. Pro srovnání jsem oslovil prostřednictvím dotazníku specializovaná oddělení, jako je urgentní příjem, a to v lokalitách Ostrava, Olomouc a Brno. V současné době se často diskutuje o tom, zda je přínosnější manuální nepřímá srdeční masáž nebo mechanická. Není přesně zjištěno, zda se záchranář setká v praxi s více komplikacemi u manuální či mechanické nepřímé masáže. Proto i tato otázka je předmětem této práce. V praxi se zdravotník setkává s nutností provést nepřímou masáž na mnoha místech, jak v nemocnici, tak v terénu. Pro objektivní posouzení jsem se rozhodl analyzovat pouze jeden segment - urgentní příjem, kde se setkáváme i s pacienty, u kterých dochází k srdeční zástavě a nepřímá masáž srdeční je tedy zapotřebí. základní neodkladná resuscitace, rozšířená neodkladná resuscitace, AutoPulse, Lucas, nepřímá srdeční masáž

15 Bc. Zuzana Hlubková, PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D. P ř í p r a v a d ě t í k o p e r a c i Cílem práce bylo zjistit vliv vybraných způsobů přípravy dětí k operaci, na jejich strach a úzkost v předoperačním období. Úzkost a strach jsou psychické jevy, které zná z vlastní zkušenosti každý člověk, doprovázejí ho po celý život a podílejí se na formování osobnosti a socializaci člověka. Problém u jedince nastane ve chvíli, pokud se tyto jevy vyskytnou v nadměrném množství nebo nepřiměřené situaci. Mezi pojmy úzkost a strach není přesná hranice. Strach jedince se váže na jeden skutečný nebo i zdánlivý objekt, zatímco úzkost se vyznačuje často nejasnou mnohoznačností. Z psychofyziologického hlediska se strach a úzkost projevují shodně, neboť jejich zdroj a účel jsou shodné reakce na nebezpečí. Projevují se spíše nespecificky a zasahují prakticky všechny orgány a funkční systémy. Úzkost a strach lze popisovat introspektivně (na základě prožívání a myšlení), fyziologicky (pomocí biologických ukazatelů) nebo extrospektivně (vnějškově pozorovatelným projevem a chováním). Příprava sice nemůže zcela zbavit dítě strachu a úzkosti, ale jejím hlavním cílem je pomoci dítěti hledat jeho vlastní vnitřní síly, díky kterým ohrožující situaci zvládne, a posilovat jeho sebevědomí. operace, dítě, strach, úzkost, Nanda

16 Bc. Adriana Horčičáková, PhDr. Ilona Plevová O š e t ř o v a t e l s k á p é č e o p a c i e n t y s p e r k u t á n n í t r a n s l u m i n á l n í a n g i o p l a s t i k o u Úvod: S konzervativní terapií ischemické choroby dolních končetin se stále více rozvíjí intervenční angiologie a u pacientů se provádí perkutánní transluminální angioplastika (PTA). Ošetřovatelská péče není jednotná a ošetřovatelské postupy jsou různé na jednotlivých specializovaných odděleních. Riziko komplikací PTA je nízké, zásluhou je technicky úspěšné provedení PTA a kvalitně poskytnutá ošetřovatelská péče v adekvátní spolupráci pacienta. Vznik komplikací poškozuje pacienta, zvyšuje délku hospitalizace, může mít za následek nutnost další terapeutické intervence či diagnostiky, prodloužení klidového režimu na lůžku a v neposlední řadě zvyšuje ekonomické náklady PTA. Cíl: Zhodnotit ošetřovatelskou péči o pacienty v produktivním a geriatrickém věku s perkutánní transluminální angioplastikou, porovnaní vzniku komplikací u obou věkových skupin v závislosti na procesu managementu péče od přijetí pacienta až po jeho propuštění a jeho spolupráci a informovanosti zdravotnickým personálem. Metodika: Výzkum probíhal ve Vaskulárním centru Vítkovické nemocnice a.s. v období listopad 2011 až únor 2012, výzkumný soubor tvořilo 191 respondentů. Měřícím nástrojem byl nestandardizovaný dotazník, analýza zdravotnické dokumentace, pozorování. Výsledky: Nejčastěji byla PTA provedena v oblasti stehenních tepen u 93 (48,69 %) pacientů. Implantaci stentu do tepny podstoupilo 86 (45,03 %) pacientů. U obou pohlaví byla nejčastěji ICHDKK ve stupni II.b, jedná se o 56 (43,75 %) mužů a 34 (53,97 %) žen. Komplikace po PTA vznikly u 11 (5,76 %) pacientů ve věkové skupině 61 až 75 let. Komplikace po provedeném PTA u spolupracujícího pacienta se vyskytla pouze v 1,05 % (2 pacienti). Naopak komplikace u nespolupracujících pacientů vznikla v 4,71 % případů, což bylo u 9 pacientů. Fisherovým exaktním testem nebyla prokázána statistická významnost mezi počtem komplikací po výkonu u pacientů, kterým byla vysvětlena ošetřovatelská příprava k PTA a u pacientů, kterým vysvětlena nebyla anebo byla vysvětlena nedostatečně. Závěr: PTA je intervenční endovaskulární metoda, která je k pacientovi šetrná v porovnání s operací, minimalizuje riziko vzniku komplikací a snižuje délku hospitalizace při řešení tepenných uzávěrů a stenóz. Vztah ošetřovatelské péče a vznik komplikací byl statisticky nevýznamný, jelikož v souboru bylo relativně málo pacientů, u kterých komplikace vznikla (11; 5,76 %). Všeobecně vznik komplikací se pohybuje 1-3 % pacientů.

17 Klára Hrušková, Lenka Chaloupková, Soňa Chylová I n t e r a k t i v n í h i s t o l o g i c k ý a t l a s n e r v o v ý s y s t é m Důležitou součástí studia histologie respektive patologické anatomie je prohlížení histologických preparátů dříve zejména ve světelném mikroskopu nebo z tištěných histologických atlasů. Využití postupů virtuální mikroskopie umožňuje vytvoření databází digitalizovaných histologických preparátů s vysokým rozlišením. S cílem umožnit studentům přístup k takovéto databázi za účelem přípravy na praktická cvičení či samostudium v rámci výuky před zkouškou jsme se rozhodli vytvořit atlas digitálních obrazů histologických preparátů používaných při výuce histologie. Pomocí volně dostupného programu OlyVIA firmy Olympus se student přihlásí do SQL databáze ústavu histologie a embryologie. Ze seznamu vybere příslušný orgánový systém. Po rozkliknutí uvidí nabídku histologických preparátů. První uvidí při malém zvětšení celou plochu naskenovaného histologického řezu, v něm se může orientovat pomocí takzvaných anotací. Například si vybere na preparátu mozečku termín Purkyňova buňka. Jeho otevřením se změní obraz na předem nastavený detail Purkyňovy buňky a pomocí kurzoru se zobrazí text, který popisuje danou strukturu. Pro každý histologický preparát jsou tímto způsobem znázorněny a popsány všechny důležité struktury. K získání hlubších informací je samozřejmě nutné doplnit poznatky z učebnice. Přístup k histologickému atlasu bude možný z univerzitní počítačové sítě a výhledově také z domova prostřednictvím univerzitního portálu. Naším cílem je výrazně zvýšit komfort a kvalitu přípravy. Virtuální obraz mikroskopického preparátu, atlas, nervový systém, využití ve výuce

18 Bc. Lenka Hývnarová S r o v n á n í n e g a t i v n í h o p ů s o b e n í k o u ř e n í v o d n í d ý m k y a c i g a r e t n a z d r a v í Problematika kouření je v současnosti závažný celosvětový problém. Kromě kouření cigaret dnes stále více vzrůstá obliba kouření vodní dýmky, zvláště u mladé generace. Cílem výzkumné práce bylo zjistit informovanost veřejnosti o škodlivosti kouření cigaret a vodní dýmky u vybrané populační skupiny (2. stupeň základních škol, gymnázium, studenti Lékařské fakulty). Dále zmapovat výskyt míry kuřáctví cigaret a vodní dýmky u této populační skupiny. Do dotazníkového šetření bylo zapojeno 332 respondentů. Dotazníky byly rozdány na tyto školy: Soukromé čtyřleté a osmileté gymnázium ve Frýdku- Místku, Gymnázium - Frýdlant nad Ostravicí, Základní škola Kopřivnice, Alšova a Lékařská Fakulta v Ostravě. Výsledky šetření potvrdily, že mnoho respondentů má zkušenost s kouřením jak cigaret, tak vodní dýmky. Dokonce dotazníkové šetření ukázalo, že větší zkušenost mají respondenti s kouřením vodní dýmky. Vodní dýmku vyzkoušelo 299 respondentů (tj. 90%) a 234 respondentů (tj. 70%) vyzkoušelo kouření cigaret. Dle výsledků mají studenti vysoké školy větší povědomí o škodlivosti kouření vodní dýmky než studenti a žáci nižších stupňů škol. 88 respondentů (tj. 27 %) je mylně přesvědčeno, že voda ve vodní dýmce tvoří dobrý filtr na zachycení nikotinu i dalších škodlivých látek. tabák, kouření, vodní dýmka

19 Soňa Chylová, Klára Hrušková, Lenka Chaloupková V i r t u á l n í m i k r o s k o p i e n o v á d i m e n z e v ý u k y m o r f o l o g i c k ý c h o b o r ů Rozvoj digitálních technologií při zpracování mikroskopických obrazů umožnil vytvoření nového přístupu ke studiu histologických preparátů. Dochází k nahrazení klasického postupu s využitím světelného mikroskopu digitalizovanými obrazy získanými skenováním histologických preparátů. Prvním krokem je skenování vybraných histologických řezů při zvětšení 40x respektive 80x. Skenuje se celá plocha preparátů. Systém umožňuje plynulé měnění zvětšení od pohledu na celkovou plochu preparátu až do detailu při zvětšení sto a vícekrát. Takový přehled klasická světelná mikroskopie neumožnuje. Výsledkem je vyjímečně kvalitní virtuální obraz mikroskopického preparátu s vysokým rozlišením umožňující sledovat detaily, které nebylo možno rozlišit ve světelném mikroskopu. Dalším krokem je zpracování takto získaného souboru dat (2-4 GB) za účelem případných úprav kontrastu či barevného podání obrazu. Tato data jsou uložena do databáze, v našem případě se jedná o Net Image Server SQL databáze firmy Olympus. Tato databáze digitálních virtuálních preparátů se přímo při výuce používá dvěma způsoby. Po přihlášení do tzv.,,konference mohou studenti sledovat na svých monitorech výklad učitele, který popisuje jednotlivé struktury na preparátech. Současně se promítá obraz i na plátno v učebně. Druhou možností je samostatné přihlášení studenta do databáze a individuální prohlížení preparátů dle vlastní volby. Tuto možnost má student také při vzdáleném přihlášení například z jiné učebny v rámci počítačové sítě univerzity nebo přes webové rozhraní přímo z domova. Přístupy do této databáze mají bezpečnostní nastavení dávající učiteli kontrolou nad přístupem k obrázkům a k souvisejícím informacím. Podobně je možno využít tento systém pro flexibilnější a efektivnější stanovení histopatologických diagnóz, které mohou být zkonzultovány formou konference s kolegy prakticky z celého světa v odlišných časech a na odlišných místech. Virtuální mikroskopie, databáze, výuka, samostudium

20 PhDr. Ingrid Juhásová, doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. P s y c h o m e t r i c k á a n a l ý z a e m o č n e j i n t e l i g e n c i e u š t u d e n t o v o š e t r o v a t e ľ s t v a Úvod: Emocionálna a racionálna oblasť sa prekrývajú a navzájom ovplyvňujú. Aj napriek názorom, že je žiaduce oddeľovať emócie a racionalitu, obe oblasti musia byť uznané s cieľom poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, najmä v medicíne, ktorá je stále viac technická. Emočná inteligencia (EI) umožňuje sestrám, študentom chápať nielen vlastné pocity a reakcie, ale najmä pocity a reakcie pacientov. Ciele práce: V kontexte ošetrovateľstva je cieľom priblížiť emocionalitu, emócie a objasniť podstatu EI. Zhodnotiť mieru EI študentov ošetrovateľstva (OSE) a analyzovať ju z hľadiska jej chápania, skúmať rozdiel v EI v rôznych súvislostiach. Popísať skúmané javy z pohľadu štatistickej deskripcie s dôrazom na výrazné percentuálne rozdiely medzi jednotlivými pohľadmi na EI. Metódy: Vzhľadom k povahe výskumných cieľov je zvolený kvantitatívny dizajn. Rôzne pohľady na EI (schopnosť, črta, EI sebaposudzovaná v kontexte poskytovania starostlivosti geriatrickým pacientom) sme zisťovali u študentov odboru OSE (denná forma), 1., 2., 3. ročník, FZaSP, TU v Trnave, prostredníctvom STEU (Situačná skúška emocionálneho porozumenia), SEIS (Schutte Emotional Intelligence Scale), ktorý meria EI ako črtu a dotazníka vlastnej konštrukcie, pri tvorbe ktorého sme sa inšpirovali TEIQ-SF (Trait Emotional Intelligence Questionnaire). Údaje boli spracované v štatistickom softvéri SPSS Pri spracovaní dát boli využité deskriptívna štatistika, korelačná analýza, porovnanie priemerov, faktorová analýza, analýza reliability. Výsledky: Psychometrická analýza EI u študentov OSE (N=86) predstavuje parciálne výsledky výskumu zameraného na skúmanie emocionality sestier v starostlivosti o geriatrického pacienta. Výsledky potvrdzujú špecifickosť konštruktov. Rozdiely v mierach EI nemajú štatistickú významnosť z hľadiska ročníka štúdia a nepotvrdil sa formulovaný predpoklad vzťahu EI k veku u študentov OSE. Závery: Využívanie EI je nutnou a zároveň modernou požiadavkou OSE, taktiež sa vyhovie potrebám starostlivosti o pacienta ale nájde uplatnenie v spolupráci v rámci multidisciplinárneho tímu. Odporúčame implikovať EI do vzdelávania sestier, zároveň upozorňujeme na možnosť jej vplyvu na skvalitnenie vzdelávania študentov, na ich etické rozhodovanie, kritické myslenie, na poznatky a vedomosti využívané v ošetrovateľskej praxi. emočná inteligencia, študenti, ošetrovateľská starostlivosť, geriatrický pacient, výskum

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA, N. O. ÚSTAV SV. JÁNA NEPOMUKA NEUMANNA, PŘÍBRAM ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková VYUŽITÍ STUDIJNÍ

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření V současnosti tímto pojmem označujeme typické příznaky, jež vznikají u pracovníků pomáhajících profesí, z nich zejména

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň vlastní zkušenost v současné době aktuální a zajímavé téma Cílem : Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku a životní styl všeobecných sester

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Postup při úmrtí a pitvy Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., účinnost 1. 4. 2012 Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK,

PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK, PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK, na které máte v rámci svého zdravotního pojištění nárok. Chraňte si své zdraví sami. Vyplatí se Vám to! MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. DĚTI preventivní prohlídky

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Fyziologie slyšení Fyzikální podstata hluku Zvuk mechanické kmitání pružného prostředí Hz (Hertz): počet kmitů za sekundu Frekvenční rozsah slyšení u člověka: 16 Hz - 16 khz Infrazvuk:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Výsledky vyšetření Testem libosti pachů (TOP)

Výsledky vyšetření Testem libosti pachů (TOP) Výsledky vyšetření Testem libosti pachů (TOP) J. Vodička 1,2, P. Brothánková 2,3, T. Fuksová 2,3, H. Shejbalová 3, K. Suchá 3, M. Slanináková 3, M. Jaňurová 2, Y. Furukawa 5, J. Boleslavská 4, M. Meloun

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám předkládá další ze série článků na téma Kvalita ovzduší a ochrana zdraví

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 23. 8. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Testovat ano či ne? PPRCH

Testovat ano či ne? PPRCH Testovat ano či ne? PPRCH Praha 3.12. 2012 PhDr. Jana Zapletalová Ano či ne? ANO škola má být primárně bezpečným prostředím má eliminovat (znemožnit) užívání i prodej návykových látek má tedy naplňovat

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU ORGANIZAČNÍ POKYNY Povinné semináře, nahrazování není poskytováno Garance: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., jfiala@med.muni.cz

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více