Usnesení Rady města Česká Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení Rady města Česká Třebová"

Transkript

1 č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 559/95 o výměře 779 m 2 v katastrálním území Česká Třebová za kupní cenu Kč, do vlastnictví M. E. Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit celý text kupní smlouvy a smlouvy o výhradě zpětné koupě v textu dle návrhu. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. č Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků stpč. 1848/2, stpč. 1848/4, ppč. 1533/13, ppč. 1536/1, ppč. 1536/2, ppč. 1539/3 a ppč. 3412/30, vše v katastrálním území Česká Třebová, od Ing. J. Š. za kupní cenu ve výši Kč. č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku ppč. 3412/29 o výměře 504 m 2 v katastrálním území Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová za pozemek ppč. 675/46 o výměře 485 m 2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4. Za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků nebude město Česká Třebová požadovat finanční náhradu. Náklady spojené se směnou, tj. na kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová. č Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 111 ze dne Citace usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků v katastrálním území Parník, a to pozemku stpč. 546 o výměře 682 m 2 ve vlastnictví města Česká Třebová za pozemky ppč. 430/27 o výměře 296 m 2 a ppč. 430/12 o výměře 304 m 2 (celková výměra 600 m 2 ) ve vlastnictví K. S.. Za rozdíl výměr směňovaných pozemků nebude město Česká Třebová požadovat finanční náhradu. Náklady spojené se směnou, tj. na kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, uhradí smluvní strany rovným dílem. 1

2 č Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit jeho usnesení č. 148 ze dne Citace usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, a to pozemku stpč. 546 o výměře 682 m 2 ve vlastnictví města Česká Třebová za pozemky ppč. 430/27 o výměře 296 m 2 a ppč. 430/12 o výměře 304 m 2 (celková výměra 600 m 2 ) ve vlastnictví K. S. Za rozdíl výměr směňovaných pozemků nebude město Česká Třebová požadovat finanční náhradu. Náklady spojené se směnou, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, uhradí smluvní strany rovným dílem. č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků v katastrálním území Parník, a to pozemku stpč. 546 o výměře 682 m 2 ve vlastnictví města Česká Třebová za pozemky ppč. 430/27 o výměře 296 m 2 a ppč. 430/13 o výměře 304 m 2 (celková výměra 600 m 2 ) ve vlastnictví K. S. Za rozdíl výměr směňovaných pozemků nebude město Česká Třebová požadovat finanční náhradu. Náklady spojené se směnou, tj. na kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, uhradí smluvní strany rovným dílem. č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku stpč. 120/2 o výměře 20 m 2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem Kč, do vlastnictví manželů V. a E. H. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová. Kupní cena vychází z dosavadní praxe města při prodeji obdobných pozemků města v minulosti a jejím účelem je zejména dosažení majetkového narovnání v dohledné době. č Rada města zplnomocňuje Ing. Jiřího Smrčku, vedoucího odboru majetku města, k zastupování města Česká Třebová ve výběrovém řízení s aukcí čj. HUO/031/2017, na koupi pozemku ppč. 670/15 v katastrálním území a obci Česká Třebová. 2

3 č Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/3 Č. Třebová, 2545/2, Klácel OM rekreace, na pozemku ppč. 3449/9 v katastrálním území Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným a městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu. č Rada města souhlasí se stavbou Vodovodní přípojka pro rekreační objekt č. ev. 645 na pozemcích ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč a ppč v katastrálním území Česká Třebová, dle žádosti manželů M. a D. Š. ze dne č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pověření pro vedení města ve věci jednání o zřízení odloučeného pracoviště ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice, v budově čp na Náměstí 17. listopadu v České Třebové a dále k jednání o zpětném převodu pozemku stpč. 1812/14, jehož součástí je stavba s čp a pozemků ppč. 3650/4, ppč. 3657/4, ppč. 3659/9 a ppč. 3659/14 vše v katastrálním území a obci Česká Třebová z Pardubického kraje na město Česká Třebová. č Rada města bere na vědomí úpravu textu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství podle připomínek Ministerstva vnitra České republiky. č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od do a úhradě nákladů s tím spojených, v textu dle předloženého návrhu. 3

4 č Rada města zrušuje své usnesení č ze dne Citace usnesení: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě Rozšíření veřejného osvětlení ve Skuhrově na pozemku ppč. 143/2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako oprávněným z věcného břemene a ČR Státním pozemkovým úřadem, IČ , se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, jako povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu. č Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě Rozšíření veřejného osvětlení ve Skuhrově na pozemcích ppč. 143/2 a 143/3 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako oprávněným z věcného břemene a ČR Státním pozemkovým úřadem, IČ , se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, jako povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu. č Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+1 na Masarykově ulici čp v České Třebové s panem L. K. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. prosince 2017 do 30. listopadu 2018 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m 2. č Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp v České Třebové s paní J. V. na dobu určitou, na 3 měsíce, od 1. prosince 2017 do 28. února č Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v čp na Semanínské ulici v České Třebové s paní R. V. od

5 č Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se uskuteční v pondělí 11. prosince 2017 v textu dle předloženého návrhu. Zodpovídá: p. Zedník č Rada města schvaluje uzavření smluvního vztahu mezi společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ , jako vlastníkem zařízení, zastoupeného na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ , a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ , jako stavebníkem formou Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících stavby Tenisová hala ul. Husova, Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Švercl č Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne zadávací podmínky a rozeslání výzvy uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Středisko osobní hygieny, Masarykova 1400, Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Švercl č Rada města schvaluje Program na podporu obnovy nemovitostí v městské památkové zóně města Česká Třebová pro rok 2018, v textu dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Švercl č Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - zpracování projektové dokumentace Terénní úpravy Borek, Česká Třebová a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové, IČ , za nejvýše přípustnou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Švercl 5

6 č Rada města schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. j. MUCT/17326/2017/RMI/MHK/SML/39 ze dne na stavební práce Oprava střechy budovy 2. stupně Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice se zhotovitelem SAFETY-STAV MB s.r.o., Kašperská 965/2, Praha 10, IČ , v textu dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Švercl č Na základě 167, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) rada města s účinností od jmenuje paní Hanu Hrdličkovou, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy, členem školské rady při Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice, Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice a Základní škole Česká Třebová, Ústecká ulice, dle předloženého návrhu. č Na základě 167, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) rada města s účinností od jmenuje slečnu Adélu Liškovou, zaměstnance odboru školství, kultury a tělovýchovy, členem školské rady při Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice, Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice a Základní škole Česká Třebová, Ústecká ulice, dle předloženého návrhu. č Rada města schvaluje ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce drobného movitého majetku č. 25/2013 ze dne v hodnotě ,00 Kč, č. 17/2014 ze dne v hodnotě 6 201,00 Kč a č. 3146/2016/SKT/HAH/SML/8 ze dne v hodnotě ,50 Kč zapůjčeného Rodinnému centru Rosa, se sídlem Ústecká 160, Česká Třebová, IČ , dle předloženého návrhu. č Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce drobného movitého majetku v 6

7 celkové hodnotě ,50 Kč za účelem užívání majetku na odloučeném pracovišti Mateřské školy Česká Třebová, Vinohrady, v textu dle předloženého návrhu. č Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů dle žádosti SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Česká Třebová, IČ , se sídlem Chorinova 29, Česká Třebová, zastoupeným panem Leošem Kovářem, starostou sboru, na akci Rozsvícení vánočního stromku a Česko zpívá koledy. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Starého náměstí, dne od 16:00 hod. do 20:00 hod. a dne od 17:00 hod. do 20:00 hod., dle předloženého návrhu. č Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Skuhrov, IČ , se sídlem Skuhrov 125, Česká Třebová, zastoupeným panem Tomášem Kyčmolem, starostou sboru, za účelem podpory kulturní akce, v textu dle předloženého návrhu. č Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a Sborem Církve bratrské v České Třebové, IČ , se sídlem Tykačova 1183, Česká Třebová, zastoupeným panem Ing. Rostislavem Staňkem M.A., kazatelem, za účelem podpory kulturní akce, v textu dle předloženého návrhu. č Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska pro rok 2018, v textu dle předloženého návrhu. 7

8 č Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu kultury a vzdělávání pro rok 2018 v textu dle předloženého návrhu. č Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu sportovních akcí pro rok 2018 v textu dle předloženého návrhu. č Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2018 v textu dle předloženého návrhu. č Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2018 v textu dle předloženého návrhu. č Rada města Česká Třebová schvaluje Program na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 v textu dle předloženého návrhu. č Rada města schvaluje vyplacení odměn za II. pololetí r ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Česká Třebová ve výši dle předloženého návrhu. 8

9 č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tato pravidla rozpočtového hospodaření Města Česká Třebová v době od do schválení rozpočtu města na rok 2018: 1) Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. 2) S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku ,- Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku ) V případě nevyčerpání finančních prostředků v r na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2017, mohou být tyto výdaje realizovány v r do výše rozdílu schváleného rozpočtu města a skutečného čerpání výdajů v r ) Starosta města může na žádost tajemnice MÚ nebo statutárních orgánů organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel, v hodnotě do ,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit ,- Kč. 5) Rada města může na žádost tajemnice MÚ nebo statutárních orgánů organizací městem založených nebo zřízených udělit souhlas s realizací nové akce investičního nebo neinvestičního charakteru, nebo navýšení jmenovitých výdajů uvedených v bodu 6) těchto pravidel, v hodnotě do ,- Kč v jednotlivém případě. Suma takto realizovaných výdajů nesmí překročit ,- Kč. 6) Kromě výše uvedených výdajů mohou být městem vynaloženy finanční prostředky na tyto účely: a) zpracování a doručení informační publikace Ročenka Českotřebovsko v hodnotě do ,- Kč, b) reprezentace města na veletrzích v hodnotě do ,- Kč, c) služby nadace Naděje v hodnotě do ,- Kč, d) opravy technologie krematoria v hodnotě do ,- Kč, 9

10 e) údržba lyžařských běžeckých tras v hodnotě do ,- Kč, f) vysílání OIK TV s.r.o. v hodnotě do ,- Kč, g) zateplení budovy MŠ Habrmanova v hodnotě do ,- Kč, h) zpracování PD stavebních úprav objektu Základní školy praktické v hodnotě do ,- Kč, i) zateplení budovy ZŠ Habrmanova v hodnotě do ,- Kč, j) parkoviště a komunikace Na Skalce dokončení schodiště v hodnotě do ,- Kč k) domov důchodců stacionář rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení v hodnotě do ,- Kč, l) dům s pečovatelskou službou středisko osobní hygieny v hodnotě do ,- Kč m) výstavba tenisové haly ul. Husova v hodnotě do ,- Kč, n) rekonstrukce VO průtah I/14 v hodnotě do ,- Kč, o) projekt protipovodňových opatření města v hodnotě do ,- Kč, p) zpracování PD budovy Trampské muzeum (DUR + DSP) v hodnotě do ,- Kč. Zodpovídá: Ing. Budil č Rada města schvaluje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet příspěvkových organizací města na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města na r a r. 2020, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí dokument Střednědobý výhled rozpočtu města České Třebové s analýzou a ratingem, jehož zpracovatelem je Ing. Luděk Tesař, IČO , a schválit střednědobý výhled rozpočtu města Česká Třebová na r r. 2022, ve znění dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na získání Investičního úvěrového rámce na financování investičních akcí města v r r včetně refinancování dosavadního úvěru města s celkovým limitem úvěrového rámce ve výši 138 mil. Kč a uložit vedení města provedení poptávkové řízení na jeho získání tak, aby 10

11 na základě výsledku tohoto poptávkového řízení byl v r předložen zastupitelstvu města ke schválení příslušný návrh smlouvy. Zodpovídá: Ing. Budil č Rada města zmocňuje Ilonu Páskovou, referentku odboru právního, oddělení exekučního, k podávání návrhů na vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora dle 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: Mgr. Honl č Rada města zmocňuje Lenku Keprtovou, referentku odboru právního, oddělení exekučního, k podávání návrhů na vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora dle 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: Mgr. Honl č Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o době nočního klidu v textu dle přiloženého návrhu. Zodpovídá: Mgr. Honl č Rada města bere na vědomí zvýšení úhrad Sociálních služeb Česká Třebová od 1. ledna 2018 zvýšení úhrad za ubytování a stravu v domově pro seniory a zvýšení ceny oběda pro klienty pečovatelské služby a od zvýšení úhrad za celodenní stravu v týdenním stacionáři. Zodpovídá: JUDr. Gibišová č Rada města schvaluje v rámci svého členství v zájmovém sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko s platností od roční členský příspěvek ve výši 10 Kč/obyvatele, s jeho rozdělením 9 Kč do provozu a 1 Kč/obyvatele do Rezervního fondu. Zodpovídá: Ing. Pirklová 11

12 č Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Josefem Škrkoněm Techplast, a.s., IČ , se sídlem Rybník 13, Česká Třebová, jako dárcem a Městem Česká Třebová, IČ , se sídlem Staré náměstí 78, Česká Třebová, jako obdarovaným, ve výši dle předloženého návrhu. Schválil: Dobromil Keprt místostarosta Zodpovídá: p. Keprt Zapsala: Miroslava Kejvalová sekretariát Jaroslav Z e d n í k starosta města V České Třebové 12

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2017 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 161 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1051 Rada města souhlasí se stavbou Požární nádrž na pozemku ppč. 3660/11 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3660/9 v katastrálním území a obci Česká

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016 č. 1042 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016

Více

RELAX CENTRUM U BAZÉNU,

RELAX CENTRUM U BAZÉNU, č. 522 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000.000 Kč Pardubickému kraji, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice- Staré Město, 530 02 Pardubice,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017 č. 1024 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 1208, jehož součástí je budova čp. 620 v obci Česká Třebová, katastrálním území Parník, za kupní cenu 2 000 000 Kč, dle

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017 č. 730 Rada města souhlasí se uložením inženýrských sítí - přípojky plynu na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3107/34 v obci a katastrálním území Česká Třebová, pro stavební záměr

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017 č. 840 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 63 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s paní R. W. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.09.2017 do 31.08.2018

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 110 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 769/29 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, od V. R. a spoluvlastníků, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2, tj. celkem za 12.200,- Kč.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1027 Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce částí pozemků stpč. 1040/1 a ppč. 403/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, uzavřené mezi městem Česká Třebová

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 75 Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci JUDr. Martina Netolického, PhD. na funkci předsedy i člena FINANČNÍHO VÝBORU. Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 76 Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017 č. 46 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká Třebová, jako dárcem a příspěvkovou organizací města Sociální služby Česká Třebová, IČ 709 33 341, se sídlem Bezděkov 918,

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 848 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2489/6 o výměře 93 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová., Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad,

Více

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 228 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nemovité věci části pozemku ppč. 1345 o výměře cca 16 m 2, v katastrálním území Parník a obci

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 997 Rada města neschvaluje záměr výpůjčky části pozemku ppč. 3408/1 o výměře cca 430 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako parkoviště, na dobu určitou pěti let, od 01.02.2011.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 144 Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemků v lokalitě Borek dle nabídky Římskokatolické farnosti - Děkanství Česká Třebová, ze dne 20.06.2017. (viz usnesení RM č. 903 ze dne 25.09.2017) č. 145

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 563 Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 3431/14 o výměře 15 m2 v obci a katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.07.2017, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 853 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50, jehož součástí je budova čp. 35 stavba občanského vybavení za kupní cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

Více

č. 164 předpisů, zřizuje s účinností od KONTROLNÍ VÝBOR a volí jeho

č. 164 předpisů, zřizuje s účinností od KONTROLNÍ VÝBOR a volí jeho č. 162 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává, v souladu s ustanovením 96 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva města Česká Třebová, s účinností

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 926 Rada města schvaluje změnu svého usnesení č. 853 ze dne 05.08.2019 takto: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50 o výměře 123 m 2, jehož součástí je budova

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného č. 25 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 670/15 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 20.000 Kč, od České republiky - Úřadu pro zastupování

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 711 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku ppč. 3521/3 o výměře 9,7 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, pro stavbu Sportovní areál Na Skalce, Česká Třebová vyústní objekt

Více

z jednání konaného dne 22. ledna 2018

z jednání konaného dne 22. ledna 2018 č. 50 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o partnerství a spolupráci, uzavřené dne 21.12.2010, s SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 534 804, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, v textu dle předloženého

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018 č. 1 Rada města souhlasí s umístěním reklamního zařízení HYPERCUBE v termínu od 08.01.2018 do 02.02.2018 na ppč. 3366/1 Staré náměstí, k propagaci akce Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 998 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Česká Třebová Truby rekonstrukce knn na pozemku Města Česká Třebová

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 64 Rada města souhlasí se stavbou Stavební úpravy rodinného domu v České Třebové, Zapského 1369, který sousedí s pozemkem v majetku města Česká Třebová, a to ppč. 1503/10 v katastrálním území a obci

Více

U , 573, IČ

U , 573, IČ č. 586 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 644/7 v k.ú. a obci Česká Třebová, uzavřené dne 14.02.2011 a to dohodou ke dni 01.07.2013. č. 587 Rada města schvaluje záměr pronájmu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 70 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3466/6 o výměře 38 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem 5.700 Kč, od společnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019 č. 1 prací Zateplení a výměna zdroje tepla v MŠ Habrmanova, Česká Třebová s předpokládanými investičními náklady ve výši 19.250.000 Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok 2019 a 2020, v textu dle (viz

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 950 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve dvorním traktu čp. 7 v Klácelově ulici v České Třebové, ve druhém nadzemním podlaží, sestávající ze skladu 1 o výměře 77,41

Více

č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r. 2019 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 102 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 3368/13

Více

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 179 ze dne 15.12.2014. (Citace usnesení ZM č. 179/15.12.2014: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 163 o výměře 9 m 2 v katastrálním území

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1095 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 09.12.2018 do 14.12.2019 a úhradě nákladů s tím

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1103 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu vývěsní skřínky č. 10/II, umístěné na zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910, na Pražského ul. v České Třebové,

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 993 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části silnice III/31512 pro pořádání kulturní akce Jabkancová pouť mezi Městem Česká Třebová, jako nájemcem, a Pardubickým krajem, zastoupeným

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 910 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného jako stpč. 382 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. za celkovou

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1161 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 379 o výměře 50 m2, v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem

Více

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014 č. 94 Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a J. S. v textu dle předloženého návrhu. (Viz usnesení RM č.476 z 19.05.2014) č. 95 Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 557 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2429/4 o výměře 362 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 100,- Kč/m 2, tj. celkem za 36.200,- Kč, do společného

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017 č. 697 Rada města souhlasí s předáním a použitím kartografických dat lesního hospodářského plánu města zpracovateli lesního hospodářského plánu pro Lesy ČR s.p., dle žádosti ze dne 15.06.2017. č. 698 Rada

Více

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 142 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 305 o výměře

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města Česká Třebová ppč. 55/26, ppč. 55/29, ppč. 3412/10 a ppč. 3494/2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 981 Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, kontejneru na tříděný odpad, inventární číslo: 93 K, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu. č. 982 Rada města schvaluje vyřazení

Více

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu.

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu. č. 418 Rada města souhlasí se stavbou oplocení části pozemku 559/98, který sousedí s pozemkem ppč. 3791/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města. č. 419 Rada města souhlasí

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 787 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+3 v čp. 1110 v ulici Na Trubech v České Třebové na dobu určitou, na 6 měsíců, od 01.08.2016 do 31.01.2017, za měsíční nájemné

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017 č. 864 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků ppč. 3388/3 o výměře cca 105 m 2 a části ppč. 418/3 o výměře cca 13 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 933 Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků ppč. 1040/6 a ppč. 1039/4 o výměře cca 100 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem mezidepónie zeminy, za cenu 20,- Kč/m 2

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015 č. 1121 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 381/1 o výměře 18 m 2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem

Více

IZ /VB/01,

IZ /VB/01, č. 1020 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 1851/1, označené dle geometrického plánu č. 4365-515/2019 jako ppč. 1851/3 o výměře 27 m 2 v obci a katastrálním území

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře č. 815 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako ppč. 62/3 o výměře 36 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, na dobu

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 173 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu ROZ STL přípojka Česká Třebová - Pod Březinou 563, číslo stavby: 9900092534, na pozemcích města ppč. 558/21 a ppč. 558/22,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 125 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako stpč.109 o výměře 453 m 2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, na dobu neurčitou od 01.03.2011 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, v textu

Více

č. 72 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 72 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 71 Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Města Česká Třebová k 31. 12. 2018 a schvaluje celoroční hospodaření Města Česká Třebová v r. 2018 ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017 č. 601 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 376, jehož součástí je budova čp. 108 a pozemků ppč. 3680, ppč. 3679/1 a ppč. 3678/2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 440 Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, 3 ks kontejnerů na tříděný odpad, inventární číslo: 21 K, 46 K, 94 K, z inventurních seznamů majetku města, dle č. 441 Rada města schvaluje vyřazení

Více

Zodpovídá: p. Doleček

Zodpovídá: p. Doleček č. 244 Rada města, v působnosti valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. se sídlem Česká Třebová, F. V. Krejčího čp. 405, identifikační číslo 62 06 17 39, činí dle ust. 102 odst. 2 písm. c) zákona

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 670 Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové s paní M. K., trvale bytem tamtéž, od 01.07.2018.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1155 Rada města schvaluje záměr pronájmu části ppč. 678/34 o výměře cca 45 m 2 (dle zákresu) v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrádka, za cenu 0,50 Kč/m 2, od

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 22. července 2019

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 22. července 2019 č. 822 Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 226 ze dne 31. března 2014 za období duben až červen

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 45 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 1940/27 o výměře 123 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 463 Rada města schvaluje pronájem části pozemku označeného jako ppč. 70/8 o výměře 80 m 2, v hranicích stávajícího oplocení, v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově J = v, 31,:,-,v,,: A,,M Z,:,, : I, v:v:» -» v: iv I,:řì,Ěš 2 šíˇfj~ ıí z Č 101;/2000lˇ$bĚĚš i)ĺ»ochľì-ílžlěéosobnłćl1í=üdojů, áĺłöšzměně ěkterfiýčh zákon ů,íz= ýe2něníboždějších Ĺ předpisüšľšjšížě{íšř;řfi5ìif=í~í~š

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného. dne 18. prosince 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného. dne 18. prosince 2017 z jednání konaného Upravená verze z důvodu dodrženi přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.

Více

(Viz usnesení RM č. 271 ze )

(Viz usnesení RM č. 271 ze ) č. 32 Zastupitelstvo města schvaluje výkup částí pozemků ppč. 24/3 o výměře 2 m 2 a stpč. 432 o výměře 27 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová za cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem 4.350,-- Kč, od

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 174 Rada města zrušuje své usnesení č. 18 ze dne 14.01.2013 Citace usnesení: Rada města pověřuje odbor majetku města, jmenovitě Ing. Janu Matějkovou, Ing. Jiřího Smrčku a v jeho nepřítomnosti Dagmar

Více

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2019 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny ZM/21/2019 ZM schvaluje plnění rozpočtu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 450 Rada města bere na vědomí sdělení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 19.04.2013 ve věci záměru zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů na Parníku a Lhotce a nesouhlasí

Více

B / / / /2 20 1/2 SJM V.

B / / / /2 20 1/2 SJM V. č. 30 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává jednací řád Zastupitelstva města Česká Třebová, v textu dle přiloženého návrhu. (viz usnesení RM č. 438 ze dne 08.04.2019) Zodpovídá: Mgr. Honl č. 31 Zastupitelstvo

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání Červený Kostelec Usnesení z 18. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.10.2017 R-2017/18/1-18. Červený Kostelec 4.10.2017 Chodník "Obalovna - Devět křížů" Červený Kostelec uzavření Smlouvy o

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 559 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č.3 o výměře 79,51 m 2, v prvním nadzemním podlaží domu čp. 992 v Podbranské ulici v České Třebové, za účelem skladování výrobků chráněné dílny,

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011 č. 291 Rada města zrušuje své usnesení č. 796 ze dne 06.10.2010. (Citace usnesení RM č. 796/06.10.2010: Rada města nesouhlasí s umístěním stavby Optická síť COMINNET Česká Třebová, 1. etapa na pozemcích

Více

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.10.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 3053/R/301017: předložený

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 909 Rada města schvaluje v souladu s Čl. V. odst. a) a b) Smlouvy o pronájmu lesních pozemků v majetku Města Česká Třebová ze dne 21.12.2011, uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem,

Více

Zodpovídá: p. Doleček

Zodpovídá: p. Doleček č. 83 Rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA s.r.o. dle 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje opravu svého usnesení

Více

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne 20. 03. 2019 Č.j.: 8039/2019 132/2019 Program zasedání Rada města Čáslavi schvaluje svým usnesením č. 132/2019 program zasedání.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.05.2017 1311/85/RM/2017 Schválení programu 85. schůze rady města program 85. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 650 Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku pod názvem kamerový systém dohl. Rotunda sv. Kateřiny", inventární číslo: 1-09 SZ, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu.

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více