Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově"

Transkript

1 J = v, 31,:,-,v,,: A,,M Z,:,, : I, v:v:» -» v: iv I,:řì,Ěš 2 šíˇfj~ ıí z Č 101;/2000lˇ$bĚĚš i)ĺ»ochľì-ílžlěéosobnłćl1í=üdojů, áĺłöšzměně ěkterfiýčh zákon ů,íz= ýe2něníboždějších Ĺ předpisüšľšjšížě{íšř;řfi5ìif=í~í~š č 388 Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č 226 ze dne 31 března 2014 za období leden až břeżen 2018 Č 389 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp 1400 na Masarykově ulici v České Třebové S panem J Š a s paní S Š na dobu určitou, na 6 měsíců, od do za měsíční nájemné ve výši 48 Kč/m2 ˇ Zodpovídá: lng Smrčka 0 " č 390 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytz o velikosti 2+kk v čp 2100 na Masarykově ulici v České Třebové S paní B B na dobu neurčitou od za měsíční nájemné ve výši ˇ 51,95 Kč/m2 Zodpovídá: lng Smrčka č 391 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč 736/6 O výměře 400 m2 katastrálním území Lhotka u České Třebové,nna dobuneurčitou, od , S výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši 0,50 Kč/ m2/ rok, za účelem, užívání zahrádky Č 392 ~ Rada města souhlasí se stavbou Modernizace a přístavba čp 36 Česká Třebová, Lhotka", která sousedí S pozemky ppč 675/43 a ppč 46 v katastrálním území Lhotka, obci Česká Třebová, podle žádosti S Š a A N ze dne Č 393 Rada města souhlasí se stavbou,,oplocení pozemku ppč 3388/3", který sousedí S pozemky ppč 3388/2 a ppč 3388/7, ve vlastnictví města Česká Třebová, vše v katastrálním území Česká " Třebová, dle žádosti manželů A a O K ze dne Č 394 Rada města souhlasí se stavbou Prodejna Lidl Česká Třebová - výměna venkovního osvětlení" na pozemcích ppč 1003 a ppč 1004 katastrálním území Parník, v obci Česká Třebová, které sousedí S pozemkem ve vlastnictví města ppč 789/16, v katastrálním území Parník, v obci Česká Třebová, dle žádosti Společnosti Projekční kancelář Žižkov Sro ze dne ˇ ˇ ˇ 1

2 ˇ,-1-ˇ:-izıiv š=;:š"zı=»», :v, ; -3 ˇ;vjzˇ:;v : ì=: :f zp Q z;; ó č 395 Rada města souhlasí se stavbou Prodejna Lidl Česká Třebová ul Dr E Beneše označení provozovny na pozemcích ppč 1003 a ppč 1004 vše v katastrálním území Parník, v obci Česká Třebová, které sousedí S pozemkem města ppč 789/16 v katastrálním území Parník v obci Česká Třebová dle žádosti společnosti Projekční kancelář Žižkov sro ze dne A Č 396 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč 222/4 O výměře 28 m2 katastrálním území a obci Česká Třebová, H za kupní cenu ve výši 150 Kč/ml, tj celkem 4200 Kč Kupní cena ve výši 150 Kč/m2 odpovídá prodeji obdobných pozemků města v minulosti, jejim cílem je podpořit rozvoj bydlení v návaznosti na již vlastněné nemovitosti Náklady spojené S převodem, tj náklady na geometrický plána kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující ˇ č 397 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného dle geometrického plánu č /2018 jako ppč 279/2 O výměře 13 m2 v katastrálním území a obcí Česká Třebová, I F za kupní cenu ve výši 150 Kč/ m1, tj celkem Kč Kupní cena ve výši 150 Kč/m2 odpovídá prodeji obdobných pozemků města v minulosti, jejím cílem je podpořit rozvoj bydlení v návaznosti na již vlastněné nemovitosti Náklady spojené s převodem, tj náklady na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující Zodpovídá: /ng Smrčka č 398 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného dle geometrického plánu č Z018 jako ppč 3666/4 O výměře 7931 m2 katastrálním území a obci Česká Třebová, D S za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2, tj celkem Kč Kupní cena pozemků 150 Kč za m2 odpovídá prodeji obdobných pozemků v lokalitě a jejím cílem je motivovat různé subjekty k podnikatelským aktivitám a zajistit tím nabídku pracovních příležitostí a v konečném důsledku zastavit úbytek produktívního obyvatelstva ve městě souladu S usnesením zastupitelstva města č 18 ze dne bude na převáděném pozemku zřízeno dle 2135 a násl zák č 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, věcné právo Zpětné koupě Náklady spojené S převodem, tj náklady na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující Zodpovídá: lng Smrčka č 399 Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí nabídku společnosti Josef Škrkoň- Techplast, as ze dne , tj výkup pozemků v katastrálním území Parník O celkové výměře 2

3 > - z =ÉÍ j Í~iĹÍŠ ;Í»=ĹČ;»T5101/200Q;SbL, O ochráhë OsobňìČłjÍířłÍđajů à"oíżìťıěně níèíkterýchjéżftíkonů,"ìvéżhèfní pozdějších jpřeđpìsů fí=-àľš m2, za kupní cenu ve výši 380 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, tj celkem Kč + DPH v zákonné výši a pověřit vedení města jednáním O celém obsahu případné kupní smlouvy č 400 Rada města schvaluje uzavření dodatku č 1 ke smlouvě O výpůjčce ze dne uzavřené mezi městem Česká Třebová, jako půjčìtelem a Základní školou Česká Třebová, Habrmanova ulice, IČ , se sídlem Habrmanova 1500, Česká Třebová, jako vypůjčitelem Předmětem dodatku je rozšfiení předmětu výpůjčky od č 401 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku ppč 256/10, v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti manželů E L a I L ze dne Č 402 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku ppč 141 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, dle žádosti J K ze dne Č 403 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup ideální 34 pozemků ppč 3059/7, ppč 3095/6, ppč 3520/9 a ppč 3056/1, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní ˇ cenu Kč, dle nabídky J H ze dne č 404 Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků na ppč3651/3, stpč 1812/22, části pozemku ppč 3660/2 a části pozemku ppč 3662/1, dle žádosti společnosti BALNEL sro ze dne a jejího doplnění ze dne č 405 Rada města schvaluje uzavření smlouvy O zajišťování technicko-kontrolní služby objektu čp 98 na Lhotce v České Třebové mezi městem jako objednatelem a společností TEZA, Sro, IČO , se sídlem F Krejčího 405, Česká Třebová, jako Zhotovitelem, v textu dle návrhu Zodpovídá: lng Smrčka č 406 Rada města souhlasí S umístěním Stavby Česká Třebová, Podbranská, Školní- knn na pozemcích města Česká Třebová ppč 3390/19, ppč 3426, ppč 418/7, ppč 3526, ppč 418/8, ppč 3427/3, ppč 3387/1, ppč 3427/2, ppč 3388/2, ppč 3337/4, ppč 420/3, ppč 3377/10, ppč 3379/4, 3

4 Zodpovídá: ;{5;fjf~ ~I *ìëĺübfàiëlëínó vjèfleżdůvóšìiìjdcílìfržehjřšfiřinłčřefišišłiffižààhýzìžüfřéfňvłä ýcf?ížł?đ0iů1šđi2žäl<ó đĺzé!ří "ɚŊ}Ěľˇ1Oižżoüàfšb, öíéochřăhě E5Žž2Ízn Ě}żÍě hělčtèrý Í;-ŤHzá} 5řıů, Éšiže zňëifił pöžäějšíćlì}ç řéììpisů;ìì=é» ppč 3379/5, ppč 7, ppč 3912, stpč 62/3 (čp 7), ppč 3379/6, ppč 3378/1 vše katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti GTI as, se sídlem Horňátecká 1772/19, Praha 8, ze dne Tento souhlas se vydává pro účely řízení O vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu č 407 Rada města schvaluje uzavření smlouvy O smlouvě budoucí O zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích města Česká Třebová ppč 3390/19, ppč 3426, ppč 418/7, ppč 3526, ppč 418/8, ppč 3427/3, ppč 3387/1, ppč 3427/2, ppč 3388/2, ppč 3387/4, ppč 420/3, ppč 3377/10, ppč 3379/4, ppč 3379/5, ppč 7, ppč 3912, stpč 62/3 (čp 7), ppč 3379/6, ppč 3378/1 vše v katastrálním území a obci Ceská Třebová, mezi Městem Ceská Třebová, jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a S, IČ , se sídlem Děčín, Děčín I-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , jako oprávněným Z věcného břemene, v textu dle návrhu Č 408 Rada města souhlasí S vedením stavby Česká Třebová, Podbranská, Školní- knn přes zatrubněný tok ID Křivolického potoka ve vlastnictví města na ppč 3387/4 v katastrálním území aobcí Česká Třebová, dle žádosti GTI as, se sídlem Horňátecká 1772/19, Praha 8, ze dne Tento souhlas se vydává pro účely řízení O vydání územního souhlasu nebo vydaní územního rozhodnutí a pro získání souhlasu vodoprávního úřadu dle ustanovení 17 vodního zákona č 409 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí části pohledávky ve výši Kč vůči M M na základě přiložené žádosti S tím, že prominutí předmětné části pohledávky nabude účinnosti až dne , za současného splnění podmínek, že M M nebude k tomuto datu v prodlení S úhradou jakékoli jiné pohledávky vůči městu Česká Třebová a zbylou část pohledávky bude splácet pravidelně v měsíčních splátkách ve výši 500 Kč Zodpovídá: Ing Smrčkcı Č 410 Rada města schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy O umístění zařízení č SUZB/5006/2018 v rámci realizace projektu,,protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová mezi ČEZ Distribuce, a S, Děčín ıv-pødmøkıy, Teplická 874/8, 405 O2 Děčín, ıč , jako poskytovatelem a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ , jako uživatelem, v textu dle předloženého návrhu Ing Švercl 4

5 ~ fllfl IŠf{;žÍjš ŠjÉ$ÉÍŠšŽĹÖ1/2Ó00 o Zněríı zšöždějšíćhpředpisůl=e5ĺ;ìçšçšzžřgìàfiší Č 411 Rada města schvaluje souladu se Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne a Protokolem O otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Česká Třebová a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem ENIPARTNER, sro, ídeňská 55, Brno, Štýřice, IČ , v textu dle předloženého návrhu Zodpovídá: lng Švercl Č 412 Rada města schvaluje uzavření smluvního vztahu mezi ČEZ Distribuce, as, Teplická 874/8, Děčín, IČ , jako provozovatelem distribuční soustavy a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ , jako žadatełem formou Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci Stavby Přístavba skladů k tělocvičně Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice", za předpokládanou cenu ve výši Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu Zodpovídá: lng Švercl Č 413 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4000 Kč a uzavření smlouvy O poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a panem J T za účelem podpory účasti na sportovní akci Cykloglacensis, v textu dle předloženého návrhu č 414 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a Orlickým sportovním sdružením okresu Ústí nad Orlicí, zs, IČ , se sídlem Zborovská 213, Ústí nad Orlicí, zastoupeným panem Mgr Lubošem Bäuchlem, předsedou, za účelem podpory činnosti sdružení, v textu dle předloženého návrhu ~Zodpovıdá: pı Hrdličková Č 415 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5000 Kč a uzavření Smlouvy O poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a spolkem Junák - český Skaut, středisko Javor Česká Třebová, zs, IČ , se sídlem Farská 113, Česká Třebová, zastoupeným panem Pavlem omáčkou, vedoucím střediska, za účelem dopravy na výcvik skautů kolem ostrova Elba, v textu dle předloženého návrhu Č 416 ıv v v ı ı Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve vysi Kc a uzavrenı smlouvy O poskytnutı této dotace mezi městem Česká Třebová a Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí125, Pardubice, zastoupeným panem UDr Martinem Netolickým, PhD, 5

6 J l Č 1 5 ZQ x đlàłéi?è Ĺ2 0üv<>2fi ĹJLÍjÉ Ĺ1Tšżđıžef!íz;ižčíćż?Ĺěř2 0Sti žt9zs0hu,~?~\ł?ř?1ö 1/CłnýçhzúdøiůL= i!ęz2àł 0 q fzřziz ;1 ž;ž;žì;?: z č 1,01/2000 $bíífoĺflochruně osobňích údajůĺš;àĺě:íp změriěłněkteıýchjžákonů,»2véjš2flëní p0ždějšıch předpisů hejtmanem Pardubického kraje, IČO , za účelem provozování cyklobusů, textu dle předloženého návrhu č 417 souladu s 1 Odst 1 a 2 Odst 3 vyhlášky č 54/2005 Sb, O náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích rada města jmenuje členy konkursní komise na místo ředitele/ky Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice následovněz Předseda komise: - Ing Jaromíra Žáčková - člen určený zřizovatelem Členové komise: - Mgr Karel Honl - člen určený zřizovatelem, - Mgr Hana Pochobrađská - člen určený KÚ, - Mgr Bc Jaroslava Zemánková - člen určený ČŠI, Mgr Radim Kolář - ředitel Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice, - Mgr Hana Frühaufová - pedagogický pracovník Základníškoly Česká Třebová, Ústecká ulice, - Ivana Pirklová, DÍS - člen školské rady Č 418 souladu S 1 Odst 1 a 2 Odst 3 vyhlášky č 54/2005 Sb, O náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích rada města jmenuje členy konkursní komise na místo ředitele/ky Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu následovněz Předseda komise: - Ing Jaromíra Žáčková -člen určený zřizovatelem Členové komise: - Mgr Karel Honl - člen určený zřizovatelem, - Mgr Miluše Málková - člen určený KÚ, - Mgr Bc Jaroslava Zemánková - člen určený ČŠI, ~ Irena Brůnová -ředitelka Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště, ~ Bc Radka ávrová - pedagogický pracovník Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu č 419 Rada města schvaluje uzavření smlouvy O výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Česká Třebová, se sídlem Bezděkov 918, Česká Třebová, IČO zastoupenou Bc Josefem Jurenkou, ředitelem, jako půjčitelem a městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČO , jako vypůjčitelem, v textu dle předloženého návrhu Zodpovídá: Ing Žáčková 6

7 *łí=ší=fléěz~ľšýišíìífš3pf 2 ÓĚiłšłäšľfďŰQĚiQĹĹŠĚŽêÍ?ŽĚŽ flíbřiľiiěřšľłëìfičüiëľäľìëfv??šř I!Ž9àł=? ÝCł?ĹšŠŽŠ?Í0ìFŽžđff 2Ó1<0ľ2Š7 7 1 : = č ^z šı01ž?2000 Shšfi2ìfćê?=ìöichfflflë ˇóšó btêicłż;žiídaiü něłcršhìch 2àkëšiü; êá/ø znčóiflpóżaêfšťnhvpfèápfxú Č 420 Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul Rösslerova (zadní ulička za domy) Z pozemku Stpč 1479 v kú Česká Třebová (dle situace) podle žádosti lng L Ch Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství Zodpovídá: Ing Hájek I Søhvám: Dobromìl Keprt // místostarosta, /ı/ / v Jarosla staro ník města yhotovílaz / Lenka Jelínková ˇ Sekreta riát České Třebové dne 15 dubna

RELAX CENTRUM U BAZÉNU,

RELAX CENTRUM U BAZÉNU, č. 522 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000.000 Kč Pardubickému kraji, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice- Staré Město, 530 02 Pardubice,

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017 č. 1024 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 1208, jehož součástí je budova čp. 620 v obci Česká Třebová, katastrálním území Parník, za kupní cenu 2 000 000 Kč, dle

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 70 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3466/6 o výměře 38 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem 5.700 Kč, od společnosti

Více

U , 573, IČ

U , 573, IČ č. 586 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 644/7 v k.ú. a obci Česká Třebová, uzavřené dne 14.02.2011 a to dohodou ke dni 01.07.2013. č. 587 Rada města schvaluje záměr pronájmu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 853 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50, jehož součástí je budova čp. 35 stavba občanského vybavení za kupní cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 75 Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci JUDr. Martina Netolického, PhD. na funkci předsedy i člena FINANČNÍHO VÝBORU. Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 76 Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením

Více

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 110 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 769/29 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, od V. R. a spoluvlastníků, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2, tj. celkem za 12.200,- Kč.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 144 Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemků v lokalitě Borek dle nabídky Římskokatolické farnosti - Děkanství Česká Třebová, ze dne 20.06.2017. (viz usnesení RM č. 903 ze dne 25.09.2017) č. 145

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného č. 25 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 670/15 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 20.000 Kč, od České republiky - Úřadu pro zastupování

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 45 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 1940/27 o výměře 123 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad

Více

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu.

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu. č. 418 Rada města souhlasí se stavbou oplocení části pozemku 559/98, který sousedí s pozemkem ppč. 3791/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města. č. 419 Rada města souhlasí

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1161 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 379 o výměře 50 m2, v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1027 Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce částí pozemků stpč. 1040/1 a ppč. 403/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, uzavřené mezi městem Česká Třebová

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 174 Rada města zrušuje své usnesení č. 18 ze dne 14.01.2013 Citace usnesení: Rada města pověřuje odbor majetku města, jmenovitě Ing. Janu Matějkovou, Ing. Jiřího Smrčku a v jeho nepřítomnosti Dagmar

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 950 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve dvorním traktu čp. 7 v Klácelově ulici v České Třebové, ve druhém nadzemním podlaží, sestávající ze skladu 1 o výměře 77,41

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017 č. 601 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 376, jehož součástí je budova čp. 108 a pozemků ppč. 3680, ppč. 3679/1 a ppč. 3678/2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

z jednání konaného dne 22. ledna 2018

z jednání konaného dne 22. ledna 2018 č. 50 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o partnerství a spolupráci, uzavřené dne 21.12.2010, s SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 534 804, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, v textu dle předloženého

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1051 Rada města souhlasí se stavbou Požární nádrž na pozemku ppč. 3660/11 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3660/9 v katastrálním území a obci Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 910 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného jako stpč. 382 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. za celkovou

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 787 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+3 v čp. 1110 v ulici Na Trubech v České Třebové na dobu určitou, na 6 měsíců, od 01.08.2016 do 31.01.2017, za měsíční nájemné

Více

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 228 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nemovité věci části pozemku ppč. 1345 o výměře cca 16 m 2, v katastrálním území Parník a obci

Více

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2017 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 161 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 998 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Česká Třebová Truby rekonstrukce knn na pozemku Města Česká Třebová

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017 č. 730 Rada města souhlasí se uložením inženýrských sítí - přípojky plynu na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3107/34 v obci a katastrálním území Česká Třebová, pro stavební záměr

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018 č. 1 Rada města souhlasí s umístěním reklamního zařízení HYPERCUBE v termínu od 08.01.2018 do 02.02.2018 na ppč. 3366/1 Staré náměstí, k propagaci akce Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018,

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017 č. 697 Rada města souhlasí s předáním a použitím kartografických dat lesního hospodářského plánu města zpracovateli lesního hospodářského plánu pro Lesy ČR s.p., dle žádosti ze dne 15.06.2017. č. 698 Rada

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019 č. 1 prací Zateplení a výměna zdroje tepla v MŠ Habrmanova, Česká Třebová s předpokládanými investičními náklady ve výši 19.250.000 Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok 2019 a 2020, v textu dle (viz

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 64 Rada města souhlasí se stavbou Stavební úpravy rodinného domu v České Třebové, Zapského 1369, který sousedí s pozemkem v majetku města Česká Třebová, a to ppč. 1503/10 v katastrálním území a obci

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 993 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části silnice III/31512 pro pořádání kulturní akce Jabkancová pouť mezi Městem Česká Třebová, jako nájemcem, a Pardubickým krajem, zastoupeným

Více

č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r. 2019 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 102 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 3368/13

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016 č. 1042 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města Česká Třebová ppč. 55/26, ppč. 55/29, ppč. 3412/10 a ppč. 3494/2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 125 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako stpč.109 o výměře 453 m 2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, na dobu neurčitou od 01.03.2011 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, v textu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 926 Rada města schvaluje změnu svého usnesení č. 853 ze dne 05.08.2019 takto: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50 o výměře 123 m 2, jehož součástí je budova

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017 č. 840 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 63 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s paní R. W. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.09.2017 do 31.08.2018

Více

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014 č. 94 Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a J. S. v textu dle předloženého návrhu. (Viz usnesení RM č.476 z 19.05.2014) č. 95 Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Zodpovídá: p. Doleček

Zodpovídá: p. Doleček č. 244 Rada města, v působnosti valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. se sídlem Česká Třebová, F. V. Krejčího čp. 405, identifikační číslo 62 06 17 39, činí dle ust. 102 odst. 2 písm. c) zákona

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 450 Rada města bere na vědomí sdělení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 19.04.2013 ve věci záměru zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů na Parníku a Lhotce a nesouhlasí

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017 č. 46 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká Třebová, jako dárcem a příspěvkovou organizací města Sociální služby Česká Třebová, IČ 709 33 341, se sídlem Bezděkov 918,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 997 Rada města neschvaluje záměr výpůjčky části pozemku ppč. 3408/1 o výměře cca 430 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako parkoviště, na dobu určitou pěti let, od 01.02.2011.

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 563 Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 3431/14 o výměře 15 m2 v obci a katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.07.2017, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 22. července 2019

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 22. července 2019 č. 822 Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 226 ze dne 31. března 2014 za období duben až červen

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 440 Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, 3 ks kontejnerů na tříděný odpad, inventární číslo: 21 K, 46 K, 94 K, z inventurních seznamů majetku města, dle č. 441 Rada města schvaluje vyřazení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 711 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku ppč. 3521/3 o výměře 9,7 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, pro stavbu Sportovní areál Na Skalce, Česká Třebová vyústní objekt

Více

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 142 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 305 o výměře

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 463 Rada města schvaluje pronájem části pozemku označeného jako ppč. 70/8 o výměře 80 m 2, v hranicích stávajícího oplocení, v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu

Více

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře č. 815 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako ppč. 62/3 o výměře 36 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, na dobu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1103 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu vývěsní skřínky č. 10/II, umístěné na zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910, na Pražského ul. v České Třebové,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 557 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2429/4 o výměře 362 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 100,- Kč/m 2, tj. celkem za 36.200,- Kč, do společného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 848 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2489/6 o výměře 93 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová., Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad,

Více

IZ /VB/01,

IZ /VB/01, č. 1020 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 1851/1, označené dle geometrického plánu č. 4365-515/2019 jako ppč. 1851/3 o výměře 27 m 2 v obci a katastrálním území

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 559 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č.3 o výměře 79,51 m 2, v prvním nadzemním podlaží domu čp. 992 v Podbranské ulici v České Třebové, za účelem skladování výrobků chráněné dílny,

Více

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 179 ze dne 15.12.2014. (Citace usnesení ZM č. 179/15.12.2014: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 163 o výměře 9 m 2 v katastrálním území

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015 č. 1121 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 381/1 o výměře 18 m 2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1155 Rada města schvaluje záměr pronájmu části ppč. 678/34 o výměře cca 45 m 2 (dle zákresu) v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrádka, za cenu 0,50 Kč/m 2, od

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

č. 72 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 72 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 71 Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Města Česká Třebová k 31. 12. 2018 a schvaluje celoroční hospodaření Města Česká Třebová v r. 2018 ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1106 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 559/95 o výměře 779 m 2 v katastrálním území Česká Třebová za kupní cenu 930.000 Kč, do vlastnictví M. E. Rada města dále

Více

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 933 Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků ppč. 1040/6 a ppč. 1039/4 o výměře cca 100 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem mezidepónie zeminy, za cenu 20,- Kč/m 2

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017 č. 864 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků ppč. 3388/3 o výměře cca 105 m 2 a části ppč. 418/3 o výměře cca 13 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 981 Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, kontejneru na tříděný odpad, inventární číslo: 93 K, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu. č. 982 Rada města schvaluje vyřazení

Více

(Viz usnesení RM č. 271 ze )

(Viz usnesení RM č. 271 ze ) č. 32 Zastupitelstvo města schvaluje výkup částí pozemků ppč. 24/3 o výměře 2 m 2 a stpč. 432 o výměře 27 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová za cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem 4.350,-- Kč, od

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného. dne 18. prosince 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného. dne 18. prosince 2017 z jednání konaného Upravená verze z důvodu dodrženi přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 909 Rada města schvaluje v souladu s Čl. V. odst. a) a b) Smlouvy o pronájmu lesních pozemků v majetku Města Česká Třebová ze dne 21.12.2011, uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem,

Více

č. 171 Rada města jmenuje komisi pro dražbu pozemku ppč. 228/2 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová ve složení:

č. 171 Rada města jmenuje komisi pro dražbu pozemku ppč. 228/2 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová ve složení: č. 170 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 229/2 v obci Česká Třebová v katastrálním území Svinná u České Třebové o výměře 87 m 2 za kupní cenu ve výši 105 Kč/ m 2,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011 č. 291 Rada města zrušuje své usnesení č. 796 ze dne 06.10.2010. (Citace usnesení RM č. 796/06.10.2010: Rada města nesouhlasí s umístěním stavby Optická síť COMINNET Česká Třebová, 1. etapa na pozemcích

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 173 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu ROZ STL přípojka Česká Třebová - Pod Březinou 563, číslo stavby: 9900092534, na pozemcích města ppč. 558/21 a ppč. 558/22,

Více

B / / / /2 20 1/2 SJM V.

B / / / /2 20 1/2 SJM V. č. 30 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává jednací řád Zastupitelstva města Česká Třebová, v textu dle přiloženého návrhu. (viz usnesení RM č. 438 ze dne 08.04.2019) Zodpovídá: Mgr. Honl č. 31 Zastupitelstvo

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 134 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí v areálu sběrného dvora na Semanínské ulici v České Třebové, jmenovitě štěpkovač JENSEN, 9 kusů kontejneru Abroll a zabezpečovací systém

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 42. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 42. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 42. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 18.1.2016 1015/42/RM/2016 ŽP/1 - Dohoda o ukončení dohody o výpůjčce sběrné nádoby E-Boxu Dohodu o ukončení

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více