Usnesení Rady města Česká Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení Rady města Česká Třebová"

Transkript

1 č. 173 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu ROZ STL přípojka Česká Třebová - Pod Březinou 563, číslo stavby: , na pozemcích města ppč. 558/21 a ppč. 558/22, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného břemene, společností GasNet, s.r.o., IČ , se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene a A. T. jako investorem, v textu dle č. 174 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP /VB/1, Česká Třebová 789/8, Orlická svod, SP+knn na pozemku ppč. 789/8 v katastrálním území Parník, ve vlastnictví města Česká Třebová, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným a městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, v textu dle č. 175 Rada města souhlasí se stavbou TKR Česká Třebová propoj skříní LK3, LK5 - přílož k ČEZ na pozemku města Česká Třebová, a to ppč. 702/3 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, dle žádosti společnosti Kabelová televize CZ s.r.o., IČ , se sídlem Ruská 8, Praha 10, ze dne č. 176 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu TKR Česká Třebová propoj skříní LK3, LK5 - přílož k ČEZ na pozemku ppč. 702/3 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, ve vlastnictví města Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností Kabelová televize CZ s.r.o., C , se sídlem Ruská 8, Praha 10, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle 1

2 č. 177 Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne , a to částí pozemků ppč. 730/1 a ppč. 822/5 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, obsahem dodatku je změna osoby jednoho z nájemců. č. 178 Rada města souhlasí se stavbou Dešťová kanalizace pro odvodnění výrobního areálu na ppč. 3659/6 v k.ú. Česká Třebová, na pozemcích města Česká Třebová ppč. 3585/1 a ppč. 3585/2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu dočasnou - prodloužení termínu do , dle žádosti společnosti BÓHM PLAST TECHNIK a.s., IČ , se sídlem Bezděkov 514, Česká Třebová, ze dne č. 179 Rada města souhlasí se stavbou Česká Třebová - Parník, Ústecká vestavba pizzerie na pozemku stpč. 127/1, která sousedí s pozemek ppč. 789/14 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová, ve vlastnictví města Česká Třebová, dle žádosti společnosti TYPOS CZ s.r.o., IČ , se sídlem Sokolovská 878, Rychnov nad Kněžnou, ze dne č. 180 Rada města schvaluje prominutí vodného za období od 1-6/2015 ve výši 32,- Kč, dle smlouvy o pronájmu staveb na ppč. 562/1, v katastrálním území Skuhrov u České Třebové a obci Česká Třebová, ze dne , L. P. č. 181 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o splácení dluhu mezi městem Česká Třebová, jako věřitelem a L. P. jako dlužníkem, v textu dle 2

3 č. 182 Rada města schvaluje sdělení k žádosti Českých drah, a.s., Regionální správy majetku, Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové, ze dne , v textu dle č. 183 Rada města nesouhlasí s umístěním zábradlí na Slovanské ulici v České Třebové podle žádosti MUDr. P. H. ze dne č. 184 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu ROZ STL přípojka Česká Třebová - B. Němcové 793, číslo stavby: , na pozemku města ppč. 3439/2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného břemene, společností GasNet, s.r.o., IČ , se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene a I. T. jako investorem, v textu dle č. 185 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 o velikosti 1+2 na v v v Semanínské ulici v čp v České Třebové se panem V. S. a s paní J. S. na dobu určitou, na 3 měsíce, od do za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2. č. 186 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 1+0 v čp. 983 na Matyášově ulici v České Třebové s paní V. Z. na dobu určitou, na 12 měsíců, od do za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2. č. 187 Rada města zplnomocňuje Ing. Jiřího Smrčku, vedoucího odboru majetku města, k zastupování města Česká Třebová ve výběrovém řízení s aukcí čj. HUO/001/2017, na 3

4 koupi pozemku ppč v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová. č. 188 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna střešní krytiny na ohradní zdi hřbitova u rotundy sv. Kateřiny - 2.etapa a uzavření smluvního vztahu s uchazečem p. Jiřím Tomešem, Semanínská 2028, Česká Třebová, IČ , za nejvýše přípustnou cenu ve výši ,- Kč, v textu dle předloženého v Zodpovídá: Ing. Svercl č. 189 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - zpracování projektové dokumentace Projektová dokumentace Park Benátky, přístupová komunikace s mostem přes Třebovku, Česká Třebová a uzavření smluvního vztahu s uchazečem OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, IČ za nejvýše přípustnou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH, v textu dle předloženého V Zodpovídá: Ing. Svercl č. 190 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne a Protokolem o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy objektu Podbranská 992, Česká Třebová a uzavření smluvního vztahu s uchazečem Galand CZ s.r.o., Žižkov 481, Ústí nad Orlicí, IČ za nejvýše přípustnou cenu ve výši ,19 Kč bez DPH, v textu dle předloženého v Zodpovídá: Ing. Svercl č. 191 Rada města pověřuje v souladu s 42, 44, 122 a dalšími zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněm pozdějších předpisu komisi k provedeni úkonu podle zákona - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové, ve složení: 4

5 člen: p. Dobromil Keprt náhradník: p. Pavel Doubrava Ing. Jaromír Urban Ing. Jan Homoláč Ing. Miloš Novák / AT Ing. Miloslav Ženka / AI p. Libor Stránský / Eko Bi p. Michal Vebr / Eko Bi p. Petr Havlena p. Ladislav Vraspír Zodpovídá: Ing. Švercl č. 192 Rada města pověřuje v souladu s 42, 44, 122 a dalšími zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisu komisi k provedeni úkonu podle zákona - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Zateplení Mateřské školy U Koupaliště, Česká Třebová, ve složení: člen: p. Dobromil Keprt náhradník: Ing. Jaromír Urban Ing. Petr Skopal Ing. Miloš Novák / AT pí. Irena BrUnová Ř / MŠ p. Martin Fišer p. Jan Jasanský p. Martin Saifrt Ing. Tomáš Friš / AI pí. Eva Škodová Zodpovídá: Ing. Švercl č. 193 Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zahájením přípravných prací na záměru Trampské muzeum Česká Třebová, v textu dle předloženého Zodpovídá: Ing. Švercl č. 194 Rada města pověřuje starostu města p. Jaroslava Zedníka zahájením jednání v majetkových záležitostech týkajících se výkupu pozemku v lokalitě Na Horách, v textu dle předloženého v Zodpovídá: Ing. Švercl č. 195 Rada města souhlasí s podáním projektového záměru na Obnovu oplocení MŠ, který podává ředitelka Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště do Místního akčního 5

6 * S I VI / / / / / / / / V/V O l,/ planu rozvoje vzděláváni pro území ve správním obvodu obci s rozšířenou působnosti Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, v textu dle předloženého č. 196 Rada města souhlasí s podáním projektového záměru na Obnovu herních prvků na školní zahradě MŠ, který podává ředitelka Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, v textu dle předloženého č. 197 v Rada města souhlasí s podáním projektového záměru na Rekonstrukce terasy u MŠ, který podává ředitelka Mateřské školy Česká Třebová, U Koupaliště do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, v textu dle předloženého č. 198 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, sestavenou k Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k , dle předloženého č. 199 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní centrum Česká Třebová, sestavenou k Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k , dle předloženého č. 200 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Česká 6

7 Třebová, sestavenou k Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k , dle předloženého č. 201 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské muzeum Česká Třebová, sestavenou k Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k , dle předloženého č. 202 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova, sestavenou k č. 203 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště, sestavenou k č. 204 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu, sestavenou k Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k , dle předloženého č. 205 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady, sestavenou k č. 206 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sociální služby Česká 7

8 Třebová, sestavenou k Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k , dle předloženého č. 207 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice, sestavenou k č. 208 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice, sestavenou k Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k , dle předloženého č. 209 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice, sestavenou k č. 210 Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Česká Třebová, sestavenou k Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku této organizace, dosaženého k , dle předloženého č. 211 Rada města schvaluje závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města dle zákona č.250/2000 Sb. na rok 2017 dle předloženého 8

9 č. 212 Rada města souhlasí s parkováním vozidel v klidové zóně na Starém náměstí pro držitele parkovacích karet. Zřízení parkoviště v klidové zóně se povoluje od do Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydá odbor dopravy a silničního hospodářství. Zodpovídá: Ing. Hájek č. 213 Rada města schvaluje uzavření smluvního vztahu na tyto smlouvy: Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty č /2017, Smlouvy o zpracování osobních údajů ke Smlouvě o poskytnutí služeb Hybridní pošty a Dlouhodobou objednávku ke smlouvě č /2017 se smluvní stranou Českou poštou, s.p., Postservis Brno, Opavská 822/10, Brno, IČ , v textu dle předloženého Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 214 Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení drobného hmotného majetku z účetní evidence Městského úřadu Česká Třebová, dle předloženého návrhu z účtu: 28/38, 28/42. Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 215 Rada města v souladu s ustavením 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku města Česká Třebová na triku soutěžících v pořadu TV Nova pod názvem Co na to Češi. Souhlas se vydává pro Spolek od sv. Kateřiny, se sídlem U Kostelíčka 431, Česká Třebová, IČ Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 216 Rada města v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 9

10 předpisů, odvolává Ing. Tomáše Šťastného z funkce člena a tajemníka POVODŇOVÉ KOMISE MĚSTA, z důvodu ukončení pracovního poměru. Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 217 Rada města v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje Ing. Martinu Junkovou členkou a tajemnicí POVODŇOVÉ KOMISE MĚSTA, s účinností od Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 218 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti JUDr. L. K. a prominout pohledávku V. L. dle přiložené žádosti. Zodpovídá: Mgr. Honl č. 219 Rada města v souladu se Zásadami pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členů Zastupitelstva města Česká Třebová, článkem 3, bodem I., schvaluje zahraniční cestu do partnerského města Agrate Brianza pro jednoho člena zastupitelstva města, a to ve dnech Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 220 Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Kulturního centra Česká Třebová, IČ , Nádražní 397, Česká Třebová, zastoupeného Mgr. Josefem Kopeckým, ředitelem, na akci Kinematograf Bratří Čadíků. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Starého náměstí, ve dnech vždy od 21:00 hod. do 24:00 hod., dle předloženého č. 221 Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Kulturního centra Česká Třebová, IČ , Nádražní 397, Česká Třebová, zastoupeného Mgr. Josefem Kopeckým, 10

11 ředitelem, na akci Piknik v Javorce. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství parku Javorky, dne od 14:00 do 21:00, dle předloženého č. 222 Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů dle žádosti Kulturního centra Česká Třebová, IČ , Nádražní 397, Česká Třebová, zastoupeného Mgr. Josefem Kopeckým, ředitelem, na akci Vánoční trhy. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Nádražní ulice, dne od 10:00 do 16:00, dle předloženého č. 223 Rada města uděluje dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů dle žádosti spolku Rosa rodinné centrum, z.s., IČ , Ústecká 160, Česká Třebová, zastoupeného paní Šárkou Březinovou, předsedkyní, na akci Vynášení MORANY. Výjimka se uděluje na veřejné prostranství Starého náměstí a ulice Lidická, dne od 14:30 hod. do 17:00 hod., dle předloženého č. 224 Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a organizací ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová, IČ , se sídlem Podbranská 959, Česká Třebová, zastoupenou PaedDr. Hanou Grundovou, předsedkyní organizace, za účelem podpory činnosti organizace v roce 2017, v textu dle předloženého č. 225 Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a organizací Laxus z. ú., IČ , se sídlem Sadová 2107, Nymburk, zastoupenou Bc. Evou Mifkovou, ředitelkou organizace, za účelem podpory poskytování sociálních služeb v rámci protidrogové prevence v České Třebové v roce 2017, v textu dle předloženého 11

12 č. 226 Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a Mgr. Vladimírem Vaňkem, IČ , se sídlem SNP 603, Hradec Králové, za účelem podpory akce Velká cena České Třebové v cyklomaratonu horských kol o pohár starosty města v roce 2017, v textu dle předloženého č. 227 Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a Gymnáziem, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970, IČ , se sídlem Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová, zastoupeným Mgr. Josefem Menšíkem, ředitelem gymnázia, za účelem podpory realizace akce Akademie 2017, v textu dle předloženého Schválil: Dobromil Keprt místostarosta Zapsala: Miroslava Kejvalová sekretariát Jaroslav Z e d n í k starosta města V České Třebové 12

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017 č. 1024 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 1208, jehož součástí je budova čp. 620 v obci Česká Třebová, katastrálním území Parník, za kupní cenu 2 000 000 Kč, dle

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017 č. 697 Rada města souhlasí s předáním a použitím kartografických dat lesního hospodářského plánu města zpracovateli lesního hospodářského plánu pro Lesy ČR s.p., dle žádosti ze dne 15.06.2017. č. 698 Rada

Více

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu.

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu. č. 418 Rada města souhlasí se stavbou oplocení části pozemku 559/98, který sousedí s pozemkem ppč. 3791/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města. č. 419 Rada města souhlasí

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 70 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3466/6 o výměře 38 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem 5.700 Kč, od společnosti

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017 č. 601 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 376, jehož součástí je budova čp. 108 a pozemků ppč. 3680, ppč. 3679/1 a ppč. 3678/2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného č. 25 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 670/15 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 20.000 Kč, od České republiky - Úřadu pro zastupování

Více

RELAX CENTRUM U BAZÉNU,

RELAX CENTRUM U BAZÉNU, č. 522 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000.000 Kč Pardubickému kraji, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice- Staré Město, 530 02 Pardubice,

Více

z jednání konaného dne 22. ledna 2018

z jednání konaného dne 22. ledna 2018 č. 50 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o partnerství a spolupráci, uzavřené dne 21.12.2010, s SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 534 804, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, v textu dle předloženého

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016 č. 1042 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 711 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku ppč. 3521/3 o výměře 9,7 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, pro stavbu Sportovní areál Na Skalce, Česká Třebová vyústní objekt

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018 č. 1 Rada města souhlasí s umístěním reklamního zařízení HYPERCUBE v termínu od 08.01.2018 do 02.02.2018 na ppč. 3366/1 Staré náměstí, k propagaci akce Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018,

Více

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 228 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nemovité věci části pozemku ppč. 1345 o výměře cca 16 m 2, v katastrálním území Parník a obci

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 848 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2489/6 o výměře 93 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová., Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 557 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2429/4 o výměře 362 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 100,- Kč/m 2, tj. celkem za 36.200,- Kč, do společného

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 125 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako stpč.109 o výměře 453 m 2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, na dobu neurčitou od 01.03.2011 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, v textu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1103 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu vývěsní skřínky č. 10/II, umístěné na zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910, na Pražského ul. v České Třebové,

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1027 Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce částí pozemků stpč. 1040/1 a ppč. 403/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, uzavřené mezi městem Česká Třebová

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

Zodpovídá: p. Doleček

Zodpovídá: p. Doleček č. 244 Rada města, v působnosti valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. se sídlem Česká Třebová, F. V. Krejčího čp. 405, identifikační číslo 62 06 17 39, činí dle ust. 102 odst. 2 písm. c) zákona

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 853 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50, jehož součástí je budova čp. 35 stavba občanského vybavení za kupní cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 559 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č.3 o výměře 79,51 m 2, v prvním nadzemním podlaží domu čp. 992 v Podbranské ulici v České Třebové, za účelem skladování výrobků chráněné dílny,

Více

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 933 Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků ppč. 1040/6 a ppč. 1039/4 o výměře cca 100 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem mezidepónie zeminy, za cenu 20,- Kč/m 2

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města Česká Třebová ppč. 55/26, ppč. 55/29, ppč. 3412/10 a ppč. 3494/2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 843 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 3. 2. 2014 zaslání výzvy zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 450 Rada města bere na vědomí sdělení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 19.04.2013 ve věci záměru zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů na Parníku a Lhotce a nesouhlasí

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 221 Rada města souhlasí se stavbou Plynofikace rodinného domu Česká Třebová, ul. U Javorky č.p. 1614, na pozemku města Česká Třebová ppč. 3443/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 998 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Česká Třebová Truby rekonstrukce knn na pozemku Města Česká Třebová

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 981 Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, kontejneru na tříděný odpad, inventární číslo: 93 K, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu. č. 982 Rada města schvaluje vyřazení

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017 č. 730 Rada města souhlasí se uložením inženýrských sítí - přípojky plynu na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3107/34 v obci a katastrálním území Česká Třebová, pro stavební záměr

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 650 Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku pod názvem kamerový systém dohl. Rotunda sv. Kateřiny", inventární číslo: 1-09 SZ, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 787 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+3 v čp. 1110 v ulici Na Trubech v České Třebové na dobu určitou, na 6 měsíců, od 01.08.2016 do 31.01.2017, za měsíční nájemné

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 997 Rada města neschvaluje záměr výpůjčky části pozemku ppč. 3408/1 o výměře cca 430 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako parkoviště, na dobu určitou pěti let, od 01.02.2011.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 910 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného jako stpč. 382 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. za celkovou

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 563 Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 3431/14 o výměře 15 m2 v obci a katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.07.2017, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015 č. 1121 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 381/1 o výměře 18 m 2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 950 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve dvorním traktu čp. 7 v Klácelově ulici v České Třebové, ve druhém nadzemním podlaží, sestávající ze skladu 1 o výměře 77,41

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 909 Rada města schvaluje v souladu s Čl. V. odst. a) a b) Smlouvy o pronájmu lesních pozemků v majetku Města Česká Třebová ze dne 21.12.2011, uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem,

Více

U , 573, IČ

U , 573, IČ č. 586 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 644/7 v k.ú. a obci Česká Třebová, uzavřené dne 14.02.2011 a to dohodou ke dni 01.07.2013. č. 587 Rada města schvaluje záměr pronájmu

Více

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře č. 815 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako ppč. 62/3 o výměře 36 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, na dobu

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 993 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části silnice III/31512 pro pořádání kulturní akce Jabkancová pouť mezi Městem Česká Třebová, jako nájemcem, a Pardubickým krajem, zastoupeným

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 440 Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, 3 ks kontejnerů na tříděný odpad, inventární číslo: 21 K, 46 K, 94 K, z inventurních seznamů majetku města, dle č. 441 Rada města schvaluje vyřazení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1051 Rada města souhlasí se stavbou Požární nádrž na pozemku ppč. 3660/11 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3660/9 v katastrálním území a obci Česká

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 22. července 2019

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 22. července 2019 č. 822 Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 226 ze dne 31. března 2014 za období duben až červen

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014 č. 94 Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a J. S. v textu dle předloženého návrhu. (Viz usnesení RM č.476 z 19.05.2014) č. 95 Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 64 Rada města souhlasí se stavbou Stavební úpravy rodinného domu v České Třebové, Zapského 1369, který sousedí s pozemkem v majetku města Česká Třebová, a to ppč. 1503/10 v katastrálním území a obci

Více

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ č. 161 Rada města schvaluje Stanovisko vlastníka pozemku ve věci odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pod vedením VVN 1121-1122 distribuční soustavy na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1797/1,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1106 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 559/95 o výměře 779 m 2 v katastrálním území Česká Třebová za kupní cenu 930.000 Kč, do vlastnictví M. E. Rada města dále

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 75 Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci JUDr. Martina Netolického, PhD. na funkci předsedy i člena FINANČNÍHO VÝBORU. Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 76 Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově J = v, 31,:,-,v,,: A,,M Z,:,, : I, v:v:» -» v: iv I,:řì,Ěš 2 šíˇfj~ ıí z Č 101;/2000lˇ$bĚĚš i)ĺ»ochľì-ílžlěéosobnłćl1í=üdojů, áĺłöšzměně ěkterfiýčh zákon ů,íz= ýe2něníboždějších Ĺ předpisüšľšjšížě{íšř;řfi5ìif=í~í~š

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 670 Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové s paní M. K., trvale bytem tamtéž, od 01.07.2018.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 523 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 832/1 o výměře 440 m 2 v k.ú. Parník, obci Česká Třebová, za účelem užívání zahrádky, za cenu 0,50 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou od 01.08.2016,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 463 Rada města schvaluje pronájem části pozemku označeného jako ppč. 70/8 o výměře 80 m 2, v hranicích stávajícího oplocení, v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1155 Rada města schvaluje záměr pronájmu části ppč. 678/34 o výměře cca 45 m 2 (dle zákresu) v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrádka, za cenu 0,50 Kč/m 2, od

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 122 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s paní H. D. na dobu určitou od 01.03.2019 do 29.02.2020 za měsíční nájemné

Více

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 179 ze dne 15.12.2014. (Citace usnesení ZM č. 179/15.12.2014: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 163 o výměře 9 m 2 v katastrálním území

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 45 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 1940/27 o výměře 123 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1161 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 379 o výměře 50 m2, v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017 č. 864 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků ppč. 3388/3 o výměře cca 105 m 2 a části ppč. 418/3 o výměře cca 13 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 926 Rada města schvaluje změnu svého usnesení č. 853 ze dne 05.08.2019 takto: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50 o výměře 123 m 2, jehož součástí je budova

Více

IZ /VB/01,

IZ /VB/01, č. 1020 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 1851/1, označené dle geometrického plánu č. 4365-515/2019 jako ppč. 1851/3 o výměře 27 m 2 v obci a katastrálním území

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017 č. 840 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 63 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s paní R. W. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.09.2017 do 31.08.2018

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017 č. 46 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká Třebová, jako dárcem a příspěvkovou organizací města Sociální služby Česká Třebová, IČ 709 33 341, se sídlem Bezděkov 918,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 174 Rada města zrušuje své usnesení č. 18 ze dne 14.01.2013 Citace usnesení: Rada města pověřuje odbor majetku města, jmenovitě Ing. Janu Matějkovou, Ing. Jiřího Smrčku a v jeho nepřítomnosti Dagmar

Více

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne 20. 03. 2019 Č.j.: 8039/2019 132/2019 Program zasedání Rada města Čáslavi schvaluje svým usnesením č. 132/2019 program zasedání.

Více

č. 171 Rada města jmenuje komisi pro dražbu pozemku ppč. 228/2 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová ve složení:

č. 171 Rada města jmenuje komisi pro dražbu pozemku ppč. 228/2 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová ve složení: č. 170 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 229/2 v obci Česká Třebová v katastrálním území Svinná u České Třebové o výměře 87 m 2 za kupní cenu ve výši 105 Kč/ m 2,

Více

č Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn v r ředitelům základních škol v České Třebové, ve výši dle předloženého návrhu.

č Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn v r ředitelům základních škol v České Třebové, ve výši dle předloženého návrhu. č. 1193 Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny v r. 2018 ředitelce Domu dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, ve výši dle předloženého návrhu. č. 1194 Rada města schvaluje vyplacení mimořádných

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného. dne 18. prosince 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného. dne 18. prosince 2017 z jednání konaného Upravená verze z důvodu dodrženi přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 144 Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemků v lokalitě Borek dle nabídky Římskokatolické farnosti - Děkanství Česká Třebová, ze dne 20.06.2017. (viz usnesení RM č. 903 ze dne 25.09.2017) č. 145

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 931 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytů č. 1 o výměře 89,99 m 2 a č. 2 o výměře 77,81 m 2, v prvním nadzemním podlaží domu čp. 992 v Podbranské ulici v České Třebové, za účelem skladování

Více

Zodpovídá: Ing. Budil. Zodpovídá: Ing. Budil

Zodpovídá: Ing. Budil. Zodpovídá: Ing. Budil č. 448 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření Města Česká Třebová v r. 2009 ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to bez

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 359 Rada města souhlasí s umístěním stavby Dřevěná chatka na nářadí na ppč. 559/53 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3779 v katastrálním území a

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 781 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na Masarykově ulici čp. 1104 v České Třebové s paní V. B. na dobu určitou, na 6 měsíců, od 01.07.2019 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 134 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí v areálu sběrného dvora na Semanínské ulici v České Třebové, jmenovitě štěpkovač JENSEN, 9 kusů kontejneru Abroll a zabezpečovací systém

Více

(Viz usnesení RM č. 271 ze )

(Viz usnesení RM č. 271 ze ) č. 32 Zastupitelstvo města schvaluje výkup částí pozemků ppč. 24/3 o výměře 2 m 2 a stpč. 432 o výměře 27 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová za cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem 4.350,-- Kč, od

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019 č. 1 prací Zateplení a výměna zdroje tepla v MŠ Habrmanova, Česká Třebová s předpokládanými investičními náklady ve výši 19.250.000 Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok 2019 a 2020, v textu dle (viz

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 0823/RMOb-SB/1418/46-0836/RMOb-SB/1418/46 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne 21.8.2019 564/18/RM/2019 Výběrová řízení na funkce vedoucích odborů I. Rada města ukládá v souladu s ustanovením 7 odst. 1 písm. a) zákona č.

Více

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 79. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 06. 2017 Kontrola usnesení 79/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 79/2. Rada města b e

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011 č. 291 Rada města zrušuje své usnesení č. 796 ze dne 06.10.2010. (Citace usnesení RM č. 796/06.10.2010: Rada města nesouhlasí s umístěním stavby Optická síť COMINNET Česká Třebová, 1. etapa na pozemcích

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Hostinné, konané dne 12.12.2018 60/4/RM/2018 Schválení programu 4. schůze RM program 4. schůze: 1. Schválení programu 4. schůze

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více