ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, Měšice Telefon. spojení: , Právní forma: obec - územní samosprávní celek - veřejnoprávní korporace Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., č.ú /2700 Předmět činnosti: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Dle výpisu z registru ekonomických subjektů bylo vydáno toto oprávnění: Všeobecná činnost veřejné správy Orgány obce: Zastupitelstvo obce Měšice Starosta obce Obecní úřad Způsob zastupování: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Statutární zástupce: Petr Lanc - starosta obce Počet obyvatel k : 1910 Obec je členem dobrovolného svazku obcí a zájmových sdružení právnických osob: Region povodí Mratínského potoka DSO Svazek měst a obcí VKM a.s. Sdružení místních samospráv MAS Nad Prahou Příspěvková organizace obce: Organizační složky obce: Mateřská škola Měšice Technické služby Měšice Místní knihovna Měšice Obecní policie Měšice Pečovatelské byty č.p. 15 Závěrečný účet Obce Měšice podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od do Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty: 1. Rozvaha územního samosprávného celku Obce Měšice k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obce Měšice ke dni Výkaz zisků a ztráty ke dni Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Měšice za rok 2014 ze dne Inventarizační zápis o řádné inventarizaci hospodářských prostředků Obce Měšice provedené podle 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke dni Stránka 1 z 6

2 A. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU 1. Příjmy obce Rozpočtové příjmy byly po rozpočtových opatřeních schváleny ve výši: ,00 Skutečné příjmy před konsolidací: ,51 Daňové příjmy ,72 Nedaňové příjmy ,79 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté dotace a příspěvky ,00 (zahrnuty i převody z vlastních rozpočtových účtů - konsolidace příjmů ve výši 11, ,- Kč) Skutečné příjmy po konsolidaci: ,51 2. Výdaje obce Rozpočtové výdaje byly po rozpočtových opatřeních schváleny ve výši: ,24 Výdaje před konsolidací: ,30 Běžné výdaje ,90 (zahrnuty i převody z vlastních rozpočtových účtů - konsolidace výdajů ve výši 11, ,- Kč) Kapitálové výdaje ,40 Skutečné výdaje po konsolidaci: ,30 Prostředky obce byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými rozpočtovými opatřeními. V žádné výdajové skupině nedošlo k přečerpání výdajů. 3. Financování po konsolidaci ,21 Dlouhodobý úvěr ze dne od UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s. určený na dostavbu Centra volného času, byl v roce 2014 hrazen v pravidelných splátkách, v celkové výši 2, ,- Kč. 4. Stavy a pohyby na bankovních účtech název účtu stav k stav k Základní běžný účet UniCredit Bank , ,12 Základní běžný účet - Česká národní banka , ,54 Základní běžný účet Česká Spořitelna (ČS) , ,34 Sadařský projekt UniCredit Bank , ,00 Centrum volného času ČS , ,13 Obecní policie UniCredit Bank , ,33 Pečovatelské byty čp 15 UniCredit Bank , ,34 Mezisoučet , ,80 Fond rozvoje bydlení - ČS , ,97 Suma , ,77 Stránka 2 z 6

3 5. Aktiva Stálá aktiva celkem ,51 z toho Stavby a budovy ,09 Pozemky ,89 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,40 Kulturní předměty 86,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,81 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,30 Nehmotný majetek ,02 Dlouhodobý finanční majetek ,00 Dlouhodobé pohledávky ,00 Oběžná aktiva ,87 z toho Zásoby ,10 Krátkodobé pohledávky ,00 Krátkodobý finanční majetek ,77 Aktiva celkem ,38 Oprávky dlouhod.hmot.majetku ,81 Oprávky dlouhod. nehm. majetku ,02 Odpisy pohledávek ,40 Aktiva netto celkem ,15 6. Pasiva Pasiva celkem ,15 Vlastní kapitál - jmění účetní jednotky a fondy ,13 Dlouhodobý úvěr ,00 Ostatní dlouhodobé závazky ,50 Krátkodobé závazky ,52 7. Výkaz zisku a ztráty - výsledek hospodaření Náklady ,30 Výnosy ,89 Výsledek hospodaření ,59 8. Majetkové a zvláštní fondy ,97 Fond rozvoje bydlení ,97 9. Pohledávky dlouhodobé ,00 Splátky půjček FRB ,00 Stránka 3 z 6

4 10. Pohledávky krátkodobé ,00 Odběratelé (stočné-firmy, el.energie, apod.) ,00 Stočné ,00 Nájemné v pečovatelských bytech čp ,00 Nájemné nebytových prostor ,00 VES-NET ,00 Poplatek za psa 3 384,00 Poplatek z místa ,00 Likvidace a odvoz TKO ,00 Pokuty obecní policie (r ) ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na energie ,30 Krátkodobé poskytnuté zálohy na stavební práce ,00 Provozní poskytnuté zálohy ,00 Pohledávky za zaměstnanci 5 880,00 Ostatní krátkodobé pohledávky (za služby nájemců čp 15, splátky dluhů) ,56 Dohadné účty aktivní (II. platba dotace z OPZP na sadové úpravy parku) , Závazky dlouhodobé ,50 Dlouhodobý úvěru u UniCredit Bank CR a.s ,00 Dlouh. závazek dle dohody o narovnání s p. Pánkem (tech.zhodnocení čp 20) ,40 Zádržné a kauce , Závazky krátkodobé ,52 Neuhrazené dodavatelské faktury ,00 Zálohy na energie od nájemců nebyt.prostor 8 600,00 Zálohy na služby a energie o nájemců čp ,00 Závazky z mezd za 12/2014 (neodvedené soc.a zdrav.poj.a daně, nevyplac.mzdy) ,00 Daň z přidané hodnoty ,52 Výdaje příštích období (nevydané stravenky) ,00 B. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A JINÝM ROZPOČTŮM 1. Dotace a příspěvky přijaté obcí v roce ,00 Dotace ze SFŽP a ERDF na sadové úpravy zámeckého parku ,76 Dotace ze státního rozpočtu na státní správu a školství ,00 Dotace MV na integraci azylantů ,00 Dotace ze SR na volby ( do evropského parlamentu, do obecního zatupitelstva) ,24 Příspěvky na činnost OP (dle veřejnopr.smluv s okolními obcemi, vypořádání) ,00 2. Dotace a příspěvky poskytnuté obcí v roce ,80 Obcím: Příspěvek obci Líbeznice na rekonstrukci základní školy ,00 Příspěvek obci Líbeznice na činnost dobrovolných hasičů ,00 Příspěvek obci Líbeznice na zajištění hrobových míst 3 808,00 Stránka 4 z 6

5 Příspěvek městu Kralupy nad Vltavou na administraci akce Stop letišti Vodochody ,00 Příspěvek Městu Brandýs nad Labem za výkon přenesené působnosti 6 000,00 Ostatním subjektům: Investiční příspěvek MAS nad Prahou na rekonstrukci autobus.zastávek ,00 Příspěvek na činnost Sokolu Měšice ,00 Příspěvek Regionu povodí Mratínského potoka ,00 (z toho příspěvek ve výši ,- Kč za zametání místních komunikací) Příspěvek spol. Svět dětí na dlani (nájemce Centra volného času) ,00 Příspěvek na činnost Junáku Líbeznice ,00 Příspěvek na činnost Spolku rybářů Měšice ,00 Příspěvek Svazu měst a obcí 5 306,80 Příspěvek Sdružení místních samospráv 3 760,00 Mateřské škole: ,00 C. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obec Měšice jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřské školy Měšice poskytla ze svého rozpočtu příspěvek ve výši ,- Kč, který byl řádně vyúčtován a účetně doložen výkazem zisku a ztrát k Příspěvková organizace v roce 2014 skončila hospodaření ziskem ve výši ,39 Kč. Tento zlepšený výsledek hospodaření byl na návrh ředitelky MŠ rozdělen částkou 6.992,28 Kč (20%) do Rezervního fondu a částkou ,11 Kč (80%) do Fondu odměn. Rozdělení hospodářského výsledku schválilo zastupitelstvo obce dne D. INVENTARIZACE Inventarizace byla zahájena dne a ukončena dne Zjišťování skutečných stavů bylo prováděno fyzicky a dokladově. Inventarizační komise potvrdila, že inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. Veškerý majetek Obce Měšice je uveden v inventurních soupisech. E. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE Přezkoumání hospodaření Obce Měšice bylo provedeno v souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. 1. Přezkoumávání bylo provedeno ve dnech a pracovnicemi odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, p. Alenou Zemanovu a Bc. Zuzanou Svobodovou 2. Závěr přezkumu Při dílčím přezkoumání hospodaření dne byly zjištěny tyto chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon 250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Územní samosprávný celek nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání. Bylo doloženo pouze zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok Při přezkoumání hospodaření obce dne nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Stránka 5 z 6

6 3. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl dlouhodobých pohledávek na rozpočtu územního celku 3,85% b) podíl dlouhodobých závazků na rozpočtu územního celku 10,07% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% F. ZÁVĚR Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření obce a celkovému výsledku hospodaření za sledované období a závěru kontroly hospodaření navrhuji zastupitelstvu obce odsouhlasení závěrečného účtu Obce Měšice s výhradou. Závěrečný účet za rok 2014 bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění, včetně zprávy o přezkumu hospodaření v souladu s 17 zákona 250/2000 Sb. V Měšicích, dne Petr Lanc starosta obce Vypracovala: Helena Vyhlídalová, hlavní účetní - správce rozpočtu Přílohy: Rozvaha územního samosprávného celku Obce Měšice k Výkaz zisku a ztráty územního samosprávného celku Obce Měšice k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územního samosprávného celku Obce Měšice k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Měšice ze dne Vyvěšeno na úřední desku dne: Sejmuto z úřední desky dne: Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne: Stránka 6 z 6

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více