Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2"

Transkript

1

2 O B S A H 1. Úvod str Plnění rozpočtu příjmová část str Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu financování str Přehled rozpočtových opatření str Bankovní účty, ostatní finanční operace str Česká spořitelna 6.2 Úvěr 6.3 Půjčka SFŽP 7. Hospodaření s majetkem str Finanční vypořádání se státním rozpočtem str Účetní závěrka, výsledek hospodaření str Účetní závěrka 9.2 Hospodářský výsledek 9.3 Ukazatel dluhové služby 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str Přílohy: str. 7 Příloha č. 1 Účetní výkaz Fin 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Příloha č. 2 Účetní výkaz Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč OUPO 3-02 Příloha č. 3 Účetní výkaz Úč OÚPO 5-02 Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků příspěvkových organizací. Příloha č. 4 Účetní výkaz Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 dobrovolného svazku obcí Příloha č. 6 Tabulková část o tabulka č. 1 Bilance příjmů o tabulka č. 2 Bilance výdajů Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice

3 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany Ostrovačice (dále jen Svazek nebo DSO ) byl založen v roce 2005 za účelem výstavby a dobudování splaškové kanalizace v obcích Říčany a Ostrovačice, s napojením se do čerpací stanice v Ostrovačicích s výtlakem splaškových odpadních vod do čistírny v Tetčicích. Sídlo Svazku zůstává i nadále na adrese Náměstí Osvobození 340, Říčany s korespondenční adresou náměstí Viléma Mrštíka 54, Ostrovačice, která je zároveň sídlem předsedy a účetní Svazku. Zpracování závěrečného účtu vychází z ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Svazek je plátcem DPH. Svazek není členem žádného sdružení ani jiné právnické osoby. Svazek nemá žádné fondy. Rozpočet byl schválen Předsednictvem Svazku dne V průběhu roku byla přijata 3 rozpočtová opatření na úpravu rozpočtu. schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost příjmy rozpočtu , , ,02 výdaje rozpočtu , , ,80 financování , , ,22 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU - PŘÍJMOVÁ ČÁST Přehled příjmů DSO v roce 2010 v podobě schváleného a upraveného rozpočtu, včetně jejich skutečného naplnění: PŘÍJMY (po konsolidaci) rozpočet schválený k 1.1. rozpočet upravený skutečnost nedaňové příjmy ,72 přijaté dotace ,30 CELKEM , Nedaňové příjmy Svazek není zřízen za účelem podnikání. Vybudovanou kanalizační síť pronajímá provozovateli s licencí tj. Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, provozovna Rosice, na základě Smlouvy o nájmu a provozu kanalizace. Příjmy z nájemného a dále pak příjmy z úroků na bankovních účtech byly také jedinými nedaňovými příjmy rozpočtu DSO Přijaté dotace V roce 2010 naplnily tuto část rozpočtu pouze podíly od členských obcí na splátkách jednak úvěru (a souvisejících úroků) od České spořitelny a jednak 100 % podíl obce Říčany na splátkách půjčky (a souvisejících úroků) od Státního fondu životního prostředí ČR. Podíl transferů od jednotlivých obcí na splátky jistin a úroků z úvěru ČS je 78,49% obec Říčany a 21,51% Městys Ostrovačice. Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice

4 3. PLNĚNÍ ROZPOČTU - VÝDAJOVÁ ČÁST VÝDAJE (po konsolidaci) rozpočet schválený k 1.1. rozpočet upravený skutečnost běžné výdaje ,80 kapitálové výdaje ,00 CELKEM , Běžné výdaje Svazek v roce 2010 stejně jako i v předchozích letech hospodařil pouze s příjmy z nájemného z pronájmu splaškové kanalizace VAS a.s. Brno. Tyto stačily plně vykrýt běžné provozní výdaje a tudíž členské příspěvky od obcí nepožadoval, vyjma účelových transferů na úroky (viz čl. 2.2). Z uvedených běžných provozních výdajů činil nejvyšší položku doplatek zvýšených nákladů na stočném za rok 2009 (127,2 tis. Kč), dále zaplacené úroky z úvěru ČS a půjčky SFŽP (396 tis. Kč) a významnější položkou je i položka daní a poplatků, která zahrnuje odvedenou daň z přidané hodnoty (32 tis. Kč). Daň z příjmu za rok 2009 Svazek neplatil. 3.2 Kapitálové výdaje Ve sledovaném roce 2010 nebyly pořízené žádné investice. 4. PLNĚNÍ ROZPOČTU - FINANCOVÁNÍ rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost FINANCOVÁNÍ k 1.1. CELKEM ,22 Tato část rozpočtu obsahuje v podstatě jen dvě položky, a sice pol.8124 a pol První ukazuje výši splacených jistin z úvěru ČS a z půjčky SFŽP, druhá položka vykazuje změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu, přesněji rozdíl mezi jeho počátečním a konečným stavem. V roce 2010 bylo vráceno Státnímu fondu celkem 413,6 tis. Kč a České spořitelně bylo splaceno z úvěru 2 mil. Kč. 5. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Schválený rozpočet DSO byl v průběhu roku třikrát upraven. Úpravy rozpočtu se týkaly převážně přesunů mezi položkami. údaje jsou v tis. Kč Číslo RO schváleno dne příjmy výdaje financování rozpočet celkem č , ,5-749, ,0 č ,0 č ,0 Pozn.: při sestavování rozpočtu platí zásada P-V = F Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice

5 6. BANKOVNÍ ÚČTY, OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 6.1 Česká spořitelna Svazek má jediný bankovní účet, a sice u České spořitelny a.s., oblastní pobočka Brno. Stav finančních prostředků k 1.1. na tomto účtu byl ,91 Kč, ke konci roku vykazoval částku ,13 Kč. 6.2 Úvěr ČS Svazek splácí úvěr z r.2007 od České spořitelny a.s. Brno ve výši 48,5 mil. Kč, poskytnutý za účelem dokrytí vlastních a nezpůsobilých nákladů akce (výstavba splaškové kanalizace). Úvěr je splácen v pravidelných čtvrtletních splátkách 500 tis. Kč. Splacen by měl být nejpozději do Úvěr je zajištěn rozpočtovými příjmy obou obcí, a sice u ručitelského závazku 1. ručitele, kterým je Obec Říčany, do výše 83,77 % podílu a u ručitelského závazku 2. ručitele, kterým je Městys Ostrovačice, do výše 16,23 % podílu. Stav úvěrového účtu 2010 byl ve výši Kč Půjčka SFŽP Ve stejném roce tj uzavřel DSO smlouvu na poskytnutí návratné finanční podpory ze SFŽP (příslib byl Svazku dán již v roce 2006). Z celkové částky Kč, bylo fondu zatím splaceno 827,2 tis. Kč. Celkový stav tohoto závazku 2010 tak byl Kč. Nutno podotknout, že půjčka SFŽP byla poskytnuta ke krytí nákladů akce pouze v Obci Říčany. Je úročena sazbou 1,5% a dle zástavní smlouvy mezi SFŽP a Obcí Říčany č Z je kryta zástavním právem k nemovitostem, což představuje pozemek parc.č. 290/4 a stavba č.pop. 518 vše v k.ú. Říčany. 7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Svazek, jak již bylo uvedeno v předchozím, nepořídil v roce 2010 žádné investice. S majetkem hospodaří v souladu se zakladatelskou smlouvou a Stanovami, schválenými předsednictvem Svazku. Stav aktiv a pasiv ke konci účetního období je uveden v následující zjednodušené tabulce. A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Stavby , Pozemky , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , Základní běžný účet územních samosprávných celků , Daň z přidané hodnoty , Pohledávky za územními rozpočty , Ostatní dlouhodobé pohledávky ,28 CELKEM ,36 P A S I V A 321 Dodavatelé 3 600, Zaměstnanci 1 699, Daň z příjmu 9 690, Jiné přímé daně 300, Jmění účetní jednotky , Oceňovací rozdíly při změně metody , Dlouhodobé úvěry , Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , Výsledek hospodaření běžného účetního období ,77 CELKEM ,36 Kromě uvedených položek eviduje Svazek ještě přes podrozvahové účty další svá aktiva a pasiva. Jsou to drobný dlouhodobý nehmotný majetek do limitu, majetek svěřený Svazku do hospodaření členskými obcemi a především pohledávka za zhotoviteli stavby splaškové kanalizace tj. Sdružení firem VHS Brno a.s. a IMOS Brno a.s., Masná 102, Brno, v podobě 2 ks směnek, každá ve výši 10 mil. Kč, vystavených jako finanční záruka za kvalitu díla. Záruka je poskytnuta až na 96 měsíců (od ). Poté budou směnky zhotovitelům vráceny. Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice

6 8. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM Svazek neměl ve sledovaném roce žádné dotace k vypořádání. 9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 9.1 Účetní závěrka V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy byla provedena řádná roční účetní závěrka Svazku obcí Říčany Ostrovačice K tomuto datu byly zpracovány veškeré požadované účetní a finanční výkazy, tj.: výkaz Fin 2-12 M Výkaz o plnění rozpočtu územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací výkaz Úč OÚPO 5-02 Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Všechny tyto výkazy jsou přílohou této zprávy a tvoří její nedílnou součást. 9.2 Hospodářský výsledek Běžné hospodaření Svazku za sledovaný rok 2010 skončilo ziskem ve výši ,77 Kč. Zjednodušený výpočet hospodářského výsledku je uveden v následující tabulce. N Á K L A D Y 501 Spotřeba materiálu , Opravy a údržba 6 000, Cestovné 353, Ostatní služby , Mzdové náklady , Jiné daně a poplatky 120, Ostatní náklady z činnosti 320, Úroky , Ostatní finanční náklady 4 491, Daň z příjmů (za rok 2010) 9 690,00 CELKEM ,75 V Ý N O S Y 603 Výnosy z pronájmu , Úroky 4 857, Výnosy z nezpochybn. nároků na prostředky rozpočtů ÚSC ,80 CELKEM , Ukazatel dluhové služby Přestože hospodářský výsledek Svazku byl kladný, ukazuje to jen část jeho hospodaření. Pro zhodnocení finanční pozice a zadluženosti obcí (svazku obcí) se standardně používá výpočet tzv. ukazatele dluhové služby. Ten vypovídá o tom, kolik organizace v daném roce vydala na splácení svých závazků a jejich obsluhu (úroky) ve vztahu k určité kategorii svých příjmů. Jak je popsáno v jiných kapitolách této zprávy, má Svazek několik dlouhodobých závazků a pohledávek, které jsou pravidelně spláceny, ve výkazu zisku a ztráty je nenajdeme, a přesto je nutno jejich pohyb promítnout do výsledku hospodaření Svazku v podobě vyčíslení ukazatele dluhové služby. Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice

7 Č.ř. Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) Třída 1 0,00 2 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) Třída ,72 3 Přijaté dotace - finanční vztah Položka ,00 4 Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,72 5 Úroky Položka ,80 6 Splátky jistin a dluhopisů Položky 8xx2 a 8xx ,00 7 Splátky leasingu Položka ,00 8 Dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř ,80 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 11, ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ V souladu s ustanovením 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, využil Svazek zákonné možnosti a požádal o provedení přezkumu svého hospodaření za rok 2010 odbor kontrolní a právní Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dne 2. září 2010 byl proveden tzv. dílčí přezkum hospodaření Svazku a následně konečné přezkoumání. Závěrečný výrok konstatoval, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění kontrolní zprávy je přílohou tohoto Závěrečného účtu a tvoří jeho nedílnou součást. 11. PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Účetní výkaz Fin 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Příloha č. 2 - Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Příloha č. 3 - Účetní výkaz Úč OÚPO 5-02 Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků příspěvkových organizací. Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 5 - Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Říčany - Ostrovačice za rok 2010 Příloha č. 6 - Tabulky: č.1 bilance příjmů č.2 bilance výdajů Zprávu schválil: Ing. Tomáš Hájek, předseda Zpracovala: Škvařilová Jiřina, účetní Zpracováno v Ostrovačicích dne: 16. května 2011 Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Závěrečný účet. za rok 2011. Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok 2011. Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč 2.2. IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2011 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 27. 2. 2012 Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Sestavená k rozvahovému

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov Dobrovolný svazek obcí Starý Kolín a Hlízov N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické podobě v souladu s 39 zákona

Více