1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá zejména v: - zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejících zařízení v obcích sdružených ve Svazku, a to v rozsahu, který definuje 50 zákona o obcích, - zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, - zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl, - stanovování výše cen pro vodné a stočné na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možnosti pozitivní právní úpravy; - nájmu, pronájmu a podnájmu majetku Svazku. Svazek se podílí na řešení kvality vody (např. v ochranných pásmech) v obcích i zařízeních mimo Svazek. Svazek má právo pronajmout, respektive podnajmout majetek, který ze svého vlastního majetku vložily do hospodaření Svazku jeho členské obce. Orgány Svazku jsou: 1. valná hromada 2. předsednictvo 3. kontrolní a revizní komise Členství v jiné organizaci: Svazek Ivančice je společníkem v obchodní organizaci Svaz VKMO s.r.o. Brno a dále je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR na základě schválených stanov ze dne Svazek je rovněž od členem zájmového sdružení právnických osob Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí. 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schválila Valná hromada na svém zasedání konaném dne , schválen byl celkovým počtem 94 hlasů z 94 přítomných. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy příjmy byly dorovnány použitím prostředků na běžných účtech z minulých let, přijetím půjčky a úvěru na financování stavby Nové Mlýny a do výdajů byly zahrnuty úhrady úvěrů. Schválený rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, jednotlivá rozpočtová opatření schválilo Předsednictvo svazku na zasedáních: Rozpočtová opatření 2013 Opatření č. Schváleno dne Příjmy Výdaje Financování , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 CELKEM , , ,00 SCHVÁLENÝ ROZPOČET , , ,00 ROZPOČET PO ZMĚNÁCH , , ,00 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2013 Stránka - 1 -

2 2.1 Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč) PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , , ,86 Kapitálové příjmy 0, , ,00 Přijaté transfery po konsolidaci , , ,40 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,26 VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Schválený Upravený Skutečnost Běžné výdaje včetně konsolidace , , ,76 Kapitálové výdaje , , ,15 Konsolidace 0, , ,61 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,30 FINANCOVÁNÍ Schválený Upravený Skutečnost Změna stavu na bankovních účtech , , ,57 Dlouhodobé - uhrazené splátky , , ,00 Dlouhodobé - přijaté půjčky , , ,61 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,96 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , , Komentář k rozpočtu příjmů a výdajů Příjmy schváleného rozpočtu pro rok 2013 byly schváleny ve výši ,00 Kč. Z toho nedaňové příjmy rozpočtovány na položkách třídy 2, jedná se o nájemné z vodného, stočného od VAS a příjmy z úroků. Přijaté transfery jsou rozpočtovány na položkách třídy 4, jedná se o s obcemi odsouhlasené příjmy členských a investičních příspěvků, dále příjmy z dotací ze státního fondu na stavbu Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny. Kapitálové příjmy ve schváleném rozpočtu nebyly rozpočtovány a byly do rozpočtu zařazeny až rozpočtovým opatřením. Jedná se o vrácení úplat za vypouštění odpadních vod na stavbu Intenzifikace ČOV Ivančice, kdy dotace je poskytována prostřednictvím Vodárenské akciové společnosti. Výdaje schváleného rozpočtu činí ,00 Kč. Z toho skutečné běžné výdaje třídy 5 ve výši ,00 Kč, kapitálové výdaje ve výši ,00 Kč. Běžné výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 5, jedná se o mzdové výdaje a související odvody položky , materiální náklady , úroky z úvěrů položka 5141, energie položky , služby položky , platby daní a poplatků položky Neinvestiční transfer svazek obcím poskytl na pokrytí úroků k půjčce pro dílo Kanalizace 1. a 2. část Troubsko. Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se výdaje týkající se investic, rozpočtováno bylo ,00 Kč včetně možnosti použití rezervy kapitálových výdajů z položky 6901 ve výši ,00 Kč. 3. Plnění rozpočtu financování 3.1 Krátkodobé financování Rozpočet pro rok 2013 byl schválen jako schodkový s tím, že do rozpočtu budou v rámci krátkodobého financování přes položku 8115 zapojeny finanční prostředky z minulých let. Ve schváleném rozpočtu byl zapojen odhad volných finančních prostředků ve výši ,00 Kč, jde o počáteční stav bankovních účtů hlavní činnosti k Rozpočtovým opatřením č.1, byly finanční prostředky sníženy na ,00 Kč. K byl zůstatek finančních prostředků účtů hlavní činnosti navýšen na celkovou částku ,47 Kč. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2013 Stránka - 2 -

3 3.2 Zůstatky na bankovních účtech ke dni Název účtu SU/AU Číslo účtu Zůstatek k Účet provoz Rosicko / ,07 2 Účet rezerv na opravy / ,00 3 Účet ČOV Tetčice / ,00 4 Účet ČMZRB / ,29 5 Hlavní účet Svazku / ,91 6 Projektový účet Nové Mlýny / ,15 7 Projektový účet MZE / ,38 8 Účet provoz Ivančicko / ,23 9 Projektový účet PV /0800 0,00 10 Účet ČNB / ,44 CELKEM , Dlouhodobé financování V rámci dlouhodobého financování byly uskutečněny splátky jistin přijatých úvěrů. Splátky jistin úvěrů v roce 2013 jsou zachyceny na položce 8124 ve výši ,00 Kč. K doplacení ke dni zbývá ,07 Kč. V roce 2013 byla přijata půjčka od SFŽP a úvěr od ČS, a.s. k investičním akcím Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny a SV Ivančice Rosice, řešení nedostatku a kvality pitné vody. Půjčka byla přijata ve výši ,61 Kč. Úvěr na akci Nové Mlýny byl přijat ve výši ,00 Kč, ale k tomuto úvěru proběhla v listopadu 2013 mimořádná splátka ve výši ,00 Kč. Úvěr na akci MZE byl v roce 2013 čerpán v celkové výši ,00 Kč. Přijaté úvěry a půjčky jsou zachyceny na položce Zůstatky úvěrů a půjček ke dni Půjčka/Úvěr Banka/Instituce K doplacení k úvěr ČOV Tetčice ČS, a.s ,00 2 úvěr ČMZRB SV I.etapa ČMZRB, a.s ,00 3 úvěr Nové Mlýny ČS, a.s ,00 4 úvěr MZe ČS, a.s ,00 5 úvěr ČOV Ivančice ČS, a.s ,35 6 půjčka SFŽP Nové Mlýny SFŽP ,72 CELKEM ,07 Účet Bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s. je veden na účtu /0800. Byl poskytnut na základě smlouvy ze dne ve výši ,- Kč pro částečné financování výstavby ČOV Tetčice. K je splaceno ,- Kč. Tento úvěr má být splacen do Účet Bankovní úvěr poskytnutý Českomoravskou záruční rozvojovou bankou a.s. je veden na bankovním účtu /4300. Byl poskytnut na základě smlouvy ze dne ve výši ,00 Kč k financování akce Skupinový vodovod Ivančice Rosice. Úvěr má být splacen do K je splaceno ,- Kč. Účet Bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s. je veden na bankovním účtu /0800 a byl poskytnut na základě smlouvy ze dne ve výši ,35 Kč k financování splacení závazků klienta vůči bance, vzniklých na základě bankovní záruky dle smlouvy o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/282/08/LCD ze dne Úvěr má být splacen do Smlouva o úvěru byla schválena Valnou hromadou svazku dne K bylo splaceno ,- Kč. Účet dne Svazek začal čerpat bankovní úvěr od České spořitelny, a.s. Úvěr je určen na akci Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny. Tento úvěr byl poskytnut na základě smlouvy o úvěru 155/11/LCD ze dne Výše čerpané částky v roce 2012 činila ,-Kč. V roce 2013 se čerpalo ,-Kč, ale v průběhu měsíce listopadu proběhla mimořádná splátka úvěru ve výši ,-Kč. Zůstatek nesplacené částky k je ,-Kč. Účet na základě smlouvy o úvěru 155/11/LCD ze dne , začal Svazek čerpat revolvingový úvěr na akci SV Ivančice Rosice, řešení nedostatku a kvality pitné vody. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2013 Stránka - 3 -

4 Výše čerpaných částek v letech byla následující: v roce 2012 se čerpalo ,-Kč, v roce ,-Kč. Zůstatek úvěru ke dni činní ,-Kč. 4. Přijaté a poskytnuté dotace V roce 2013 svazek obdržel dotace na akci Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny (investiční dotace ze státních fondů a investiční dotace z evropské unie položka 4213 a 4216). ÚZ Státní fond životního prostředí ,26 Kč ÚZ Státní fond životního prostředí ,86 Kč V roce 2013 byl poskytnut příspěvek obci Troubsko na pokrytí úroků k půjčce pro dílo Kanalizace 1. a 2. část, Troubsko, Ostopovice, okres Brno-venkov. V roce 2013 byly poskytnuty svazku členské příspěvky ve výši ,00 Kč, členské obce hradí členský příspěvek ve výši 20 Kč na obyvatele. Dále byly svazku poskytnuty investiční příspěvky od členských obcí ve výši ,00 Kč. Město Ivančice na konci roku 2013 splatilo veškeré své dluhy, které mu plynuly z investiční akce Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny, doplatek investičního příspěvku ve výši ,00 Kč. Obce Ludvíkov a Popůvky poskytly svazku investiční příspěvky na výstavbu vodovodu v obci ve výši ,00 Kč. Příspěvky od obcí Výše invest. příspěvku Příspěvky svazku Výše nein. příspěvku Ivančice ,00 Troubsko ,00 Oslavany ,00 CELKEM ,00 Moravské Bránice ,00 Nové Bránice ,00 Ludvíkov ,00 Popůvky ,00 Tetčice ,00 Rosice ,00 Říčany ,00 Ostrovačice ,00 Babice ,00 Zastávka ,00 Neslovice ,00 Kratochvilka ,00 CELKEM ,00 5. Hospodářská činnost Od svazek neprovozuje hospodářskou činnost, všechny příjmy a výdaje probíhají přes hlavní činnost. 6. Majetek 6.1 Komentář k majetku K byla provedena fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku svazku a majetku členských obcí vloženého do hospodaření svazku. Příkaz k nim podepsal předseda předsednictva. Inventarizací nebyly zjištěny žádné majetkové rozdíly. V roce 2013 rozpustil svazek zbylou část rezervy na opravy vlastního majetku ve výši ,00 Kč na tyto akce: KANALIZACE TYRŠOVA, IVANČICE ,00 KANALIZACE ZBÝŠOVSKÁ, ROSICE ,00 KANALIZACE SPORTOVNÍ, IVANČICE ,00 VODOVOD PADOCHOVSKÁ, OSLAVANY ,00 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2013 Stránka - 4 -

5 Investice na budování majetku v obcích V průběhu roku 2013 svazek investoval do následujících investičních akcí: název akce investováno do investováno v roce 2013 zařazeno na majetkové karty rozpracovanost celkem Nové Mlýny (OPŽP) , , , ,90 Pitná voda (OPŽP) , , ,80 Pitná voda (MZe) , , ,54 0,00 ATS Nová Ves 0, , ,00 Prameniště Tetčice, vrt HV ,00 0, ,00 Vodovod Babice 0, , ,00 Prameniště Němčice II. et. - pozemky Rekonstrukce kanal. stok Rosice Kanalizace Rosice, ul. Pod Strání , , , , , , ,00 Kanalizace Popůvky , , ,00 Čerpací stanice Střelice Ostrovačice, vodovodní řad II. tl.p. Vodovod Popůvky, zás. horního tl.p ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 CELKEM , , , ,70 Investiční akci Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny, svazek v roce 2013 budoval za pomocí dotací a zvýhodněného úvěru od Státního fondu životního prostředí a úvěru od České spořitelny a.s. Akce SV Ivančice Rosice, řešení nedostatku a kvality pitné vody, v roce 2013 svazek budoval za pomoci úvěru od České spořitelny a.s. Ostatní investiční akce byly v průběhu roku budovány z vlastních prostředků svazku. Kromě rozpracovaného majetku svazku bylo v roce 2013 postaveno a zařazeno do majetku následující investiční akce: vodovod Ludvíkov u Velké Bíteše, vodovodní řad ul. Lesní v obci Popůvky, ATS Skalky ve městě Oslavany, vodovod Ivančice odbočka Nad Klínkem, kanalizace Tetčice (akce z roku 2012), vodovod Lesní Jakubov (akce z roku 2012) a rozšíření vodovodu ve městě Oslavany (akce z roku 2012). 6.2 Přehled majetkových účtů Účet Název Počáteční stav Konečný stav Brutto 021 Budovy, stavby , , Samostatné mov. věci , , Drobný hmotný majetek , , Pozemky , , Nedokončené investice , , Ostatní dlouhodobý fin. majetek , , Vložený majetek obcí , , Vložený majetek , ,00 CELKEM , ,39 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2013 Stránka - 5 -

6 Od 1. ledna 2012 účetní jednotka účetně odepisuje hmotný majetek. Oprávky hmotného majetku ke dni : ,00 Kč Účetní odpisy za rok 2013: ,00 Kč 6.3 Závazky a pohledávky Pohledávky krátkodobé 0,- Kč Pohledávky dlouhodobé ,- Kč Jde o pohledávku, která je doložena směnkami těchto obcí:kratochvilka, Neslovice, Babice u Rosic, Tetčice, Ostrovačice, Rosice, Říčany u Brna a Zastávka. Pohledávka je svazku splácena dle splátkového kalendáře a vznikla čerpáním úvěru na ČOV Tetčice v r a předpis splátek byl v květnu Závazky krátkodobé ,76 Kč Jedná se o závazky z dodavatelských faktur. Převážnou část závazků tvoří přijaté faktury v prosinci 2013 a splatné v průběhu ledna Přezkoumání hospodaření svazku Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost DANĚ a AUDIT s.r.o. v sídle svazku ve dnech do dílčí, kde bylo kontrolováno období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013, v období a závěrečné, kontrolováno bylo období od 1. října 2013 do 31. prosince Předmětem přezkoumávání bylo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních tocích, dále pak nakládání s majetkem ve vlastnictví obcí a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí. Při přezkoumávání bylo ověřováno dodržení povinností dle zákona č.250/2000 Sb. a soulad vedení účetnictví se zákonem č.563/1991 Sb. Při přezkoumání hospodaření svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2013 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 8. Přílohy Výkazy sestavené k datu jsou součástí závěrečného účtu za rok Jsou k dispozici v tiskové i elektronické podobě v kanceláři svazku: 1. Rozvaha - Bilance 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 4. Příloha S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na adrese: Ivančice, Kounická 1598/78 (areál ČOV). V Ivančicích dne Schváleno předsednictvem Svazku dne Zpracoval Bc. Radek Klouda v.r., ekonom Radoslav Skála v.r., předseda předsednictva Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2013 Stránka - 6 -

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Sestavená k rozvahovému

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více