MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD ROZSYPOVÉ VÝSKYTY ZLATA, WOLFRAMITU A SCHEELITU V OBLASTI TRUCBÁBA VALCHA A JEJICH HISTORICKÁ TĚŽBA Diplomová práce Lenka Losertová Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. Brno 2013

2 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Bc. Lenka Losertová Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav geologických věd Rozsypové výskyty zlata, wolframitu a scheelitu v oblasti Trucbába Valcha a jejich historická těžba Magisterské studium Studijní obor: Geologie Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. Akademický rok: 2011/2013 Počet stran: Klíčová slova: zlato, Mg-wolframit, scheelit, šlichová prospekce, historická těžba, pinka, sejp, vodní kanál, Humpolec, Trucbába Valcha, moldanubikum

3 Bibliographic Entry Author: Title of Thesis: Degree programme: Bc. Lenka Losertová Faculty of Science, Masaryk University Department of Geological Sciences Gold, wolframite and scheelite bearing placers in the area Trucbába Valcha and their historical mining Masters degree programme Field of Study: Geology Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. Academic Year: 2011/2013 Number of Pages: Keywords: gold, wolframite, scheelite, heavy minerals prospection, historical mining, small pit, pleacer, waterway, Humpolec, Trucbába Valcha, Moldanubicum

4 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na mapování pozůstatků po historické těžbě a šlichovou prospekci v oblasti Trucbába Valcha západně Humpolce. Studovaná lokalita je součástí Humpolecko Pacovské zlatonosné zóny. Typický je výskyt Au a W-mineralizace, která je vázána na pestrou jednotku moldanubika. V oblasti byly vymapovány relikty po těžbě a zaneseny do mapy 1: 3 000, celkem bylo vymapováno 775 pinek, 429 sejp a vodní kanál. Šlichová prospekce ověřila výskyt zlata, wolframitu a scheelitu. Zlatinky z Trucbáby Valchy mají vysokou ryzost (85,97 99,39 hm. % Au) a typickou perforaci. Nově byl popsán Mg-wolframit s vyšším podílem huanzalaitové složky (12%). Práce obsahuje také chemické analýzy scheelitu, ilmenitu, magnetitu, granátu a monazitu. Získaná data byla porovnána s lokalitou Orlík u Humpolce. Abstract This thesis is aimed on mapping of historic mining relics and heavy mineral prospection in the area Trucbába Valcha, west from Humpolec. Studied locality is located within Humpolec Pacov gold bearing zone. Mapped relics of historic mining were drawn into the map with 1:3000 scale, in total 775 small pits, 429 placers and historic water channel were mapped. Heavy mineral prospection confirmed occurence of gold, wolframite and scheelite. Gold grains from Trucbaba Valcha are very pure (85,97 99,39 wt.% of Au) and have typical perforation. Newly was found Mg-wolframite with unusual content of huanzalaite end-member (12 %). Further chemical analyses include scheelite, illmenite, magnetite, garnet and monazite. Data were compared with locality Orlík by Humpolec.

5

6 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat především svému školiteli doc. RNDr. Zdeňku Lososovi, CSc. za jeho trpělivost, odbornou pomoc a za cenné rady při tvorbě a dokončení této práce. Velice děkuji Mgr. Zbyňkovi Buřivalovi za pomoc s terénním výzkumem a pomoc při realizaci této práce. Dále bych chtěla poděkovat za cenné rady, připomínky a velkou obětavost RNDr. Stanislavu Houzarovi, PhD. Velké poděkovaní také patří RNDr. Janu Malcovi za konzultace a cenné rady o zlatě a vyhotovení leštěného preparátu se zlatinkami. Dále bych chtěla poděkovat prof. RNDr. Bohuslavu Fojtovi, CSc. za rady týkající zlata na Humpolecku. Za pomoc se šlichovou prospekcí a práci v terénu děkuji RNDr. Janu Pášovi. Ing. Bohumilu Velebovi děkuji za pomoc při zhotovení map. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat rodičům a přátelům za veškerou jejich podporu. Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. Brno 7. května 2013 Jméno Příjmení

7 Obsah 1. ÚVOD REŠERŠNÍ ČÁST Topografická charakteristika Geologická stavba Tektonika Historie těžby Ložisko Trucbába-Valcha Prozkoumanost lokality Trucbába Valcha Šlichová prospekce Mineralogie Petrologie Šlichová prospekce na Trucbábě - Valše Pozůstatky po těžbě v prostoru Trucbába - Valcha Nejbližší zlatonosné lokality Orlík u Humpolce Zlátenka u Pacova METODIKA VLASTNÍ VÝSLEDKY Výsledky mapování Šlichová prospekce Šlich V Šlich V Šlich V Šlich V Šlich V Šlich V Šlich V Šlich V DISKUZE Porovnání výsledků mapování Srovnání výsledků šlichové prospekce Porovnání výsledků šlichové prospekce na Trucbábě Valše Zlato Wolframit Scheelit Porovnání šlichů s lokalitou Orlík u Humpolce ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH...59

8 1. Úvod Diplomová práce volně navazuje na bakalářskou práci s názvem Mineralogie rudních výskytů v okolí Humpolce, zaměřenou na dvě zlatonosné lokality Trucbába Valcha a Orlík u Humpolce (Losertová 2011). Diplomová práce byla zadána na podzim 2011 a je detailněji zaměřena na oblast mezi Trucbábou a Valchou. Jejím cílem je doplnění poznatků o mineralogii a historické těžbě. V práci je rozšířeno mapování pozůstatků po těžbě s jejich fotodokumentací. Zabývá se také šlichovou prospekcí, zaměřenou na výskyt zlata, wolframitu a scheelitu v sedimentech vodních toků v oblasti Trucbába Valcha. Další částí práce je detailní popis asociace těžkých minerálů, prezentace chemických analýz vybraných minerálů a diskuse a interpretace získaných dat. 1

9 2. Rešeršní část Topografická charakteristika Zájmové území o rozloze cca 12 km 2 se nalézá západně od města Humpolec (obr. 1), který leží u dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Území leží v katastrech obcí Jiřice, Petrovice a Hněvkovice, spadajících do okresu Pelhřimov a kraje Vysočina. Zájmová oblast je vymezena samotou Trucbába a osadou Valcha. Obr. 1: Topografická mapa okolí Humpolce s vyznačeným zájmovým území, upraveno podle Mapy. cz, s.r.o. (2013) Geologická stavba Studovaná oblast náleží moldanubiku, které se dělí na několik samostatných jednotek. Podle tradičního litostratigrafického členění se rozlišuje monotónní jednotka, tvořená hlavně rulami a migmatity (často s cordieritem), a pestrá jednotka s četnými vložkami dalších hornin, jako jsou kvarcity, mramory, horniny s grafitem a amfibolity, někdy s granulity, příp. ultrabaziky (Mísař et al. 1983). Oblast prošla složitým metamorfním vývojem s významným uplatněním HT/LP metamorfózy v aureole centrálního moldanubického plutonu (Cháb a Suk 1977). 2

10 V současnosti se v moldanubické zóně rozlišuje několik větších tektonických komplexů: nejvýše leží gföhlská jednotka, charakterizovaná vysoce metamorfovanými horninami spodnokorového a plášťového původu, jako jsou gföhlské migmatity a ruly, granulity, peridotity a eklogity. V jejím tektonickém podloží leží pestrá jednotka (označovaná někdy jako drosendorfská), s různorodým komplexem hornin odpovídajícím pestré (a někdy též monotónní) jednotce moldanubika. Monotónní jednotka bývá někdy vymezena samostatně a ztotožňována s jednotkou Ostrong v Rakousku. Stáří těchto jednotek je vymezováno různě, od proterozoika po starší paleozoikum. Shoda panuje ohledně silné variské polymetamorfózy, doprovázené intruzemi granitoidních plutonů (Dallmeyer et al. 1995, Finger et al. 2007, Cháb et al. 2008). Území j. a jv. od Humpolce je budováno intenzivně provrásněnými biotitickými a sillimanit-biotitickými pararulami, místy s nízkým obsahem cordieritu. Migmatitizované pararuly přechází do arteritických, nebulitických a artericko-nebulitických biotitických migmatitů s cordieritem. V arteritických a nebulitických migmatitech jsou časté decimetrové až metrové vložky erlanů. V těsném kontaktu s pararulami vystupují u Krasoňova a Plačkova žuly centrálního moldanubického plutonu (lipnický subtyp). Jižně od Komorovic se vyskytuje těleso ortoamfibolitu (Mitrenga et al. 1979). Geologická stavba Humpolecka je nejvíce ovlivněna intruzí variských granitoidů centrálního moldanubického plutonu, které intrudovaly do již metamorfovaných hornin moldanubika. Intruze způsobila migmatitizaci hornin jednotvárné a pestré jednotky. Při migmatitizaci došlo ke vzniku sillimanitu a cordieritu na úkor biotitu, celkové složení hornin se nezměnilo. Metamorfity jsou injektovány apofýzami žul a aplitů. V endokontaktu žulových masivů byly nalezeny uzavřené kry migmatitů (Mitrenga et al. 1979). Jihovýchodní hranice migmatitů probíhá po linii obce Kletečná, j. částí města Humpolce a obce Leština ve směru JZ SV. Západní hranice migmatitů je tektonická ve směru SSV - JJZ, která probíhá po linii obcí Sedlice, Petrovice a Speřice. Západně od linie obcí Sedlice-Speřice vystupuje těleso želivské ortoruly. Želivská ortorula je porušena několika příčnými dislokacemi. Severně od tělesa ortoruly vystupují sillimanit-biotitické a biotitické pararuly, které jsou pronikány ložními žílami aplitických žul a žulových aplitů (Mitrenga et al. 1979, Breiter et al. 2005) obr. 2. 3

11 Obr. 2: Geologická mapa okolí Humpolce s vyznačeným geologickým řezem A - B, upraveno podle Mitrengy et al. 1979). Celý pás migmatitů je detailně provrásněný, jednotlivé typy nemají ostrou hranici. Migmatity i migmatitizované pararuly obsahují četné žulové apofýzy centrálního moldanubického plutonu, které náleží lipnickému subtypu, a žíly aplitů a pegmatitů. V jižní části se vyskytují v arteritických migmatitech nodule křemene a sillimanitu (Mitrenga et al. 1979). Geologická stavba vyplývá z řezu na obr. 3. Obr. 3: Geologický řez, legenda je totožná jako u geologické mapy, upraveno podle Mitrengy et al. (1979). 4

12 Humpolecko pacovská zlatonosná zóna, ve které se lokality nachází, je vymezena na základě šlichových anomálií výskytů zlata a scheelitu. Celé pásmo s anomáliemi zlata se táhne od Pacova, přes Želiv, Humpolec a Lipnici nad Sázavou a je sledováno starými pracemi (Litochleb 1979). Zrudnění probíhá nezávisle na geologické stavbě centrálního moldanubického plutonu a je hojně protínáno žilami pegmatitů (Morávek et al. 1985) Tektonika Do tektonické stavby na Humpolecku zasáhly především variské horotvorné procesy. Základním tektonickým směrem je směr SSV JJZ, podle kterého intrudoval také centrální moldanubický pluton. Migmatity jsou intenzivně provrásněné s vrásovými osami převážně JZ SV směru. Projevem vrásové stavby je také střídání pruhů migmatitů v různém stupni rekrystalizace. Foliace migmatitů obvykle sleduje povrch plutonu. Složitost vrásových struktur a průběhu foliace roste od západu k východu (Mitrenga et al. 1979). Zlomová tektonika je tvořena dvěma základními zlomovými systémy. Starší zlomový systém je tvořen směry SSV JJZ až SV JZ a mladší směr je SZ JV. Oba tyto systémy vytváří blokovou stavbu území vertikálními a horizontálními posuny. Směr SV JZ je provázen mezi Petrovicemi a Orlíkem proniky křemenných žil a v okolí Čejova i četnými pegmatitovými žílami. Západně od Petrovic bylo na rozhraní migmatitů a želivské ortoruly zastiženo zlomové pásmo SSV JJZ směru s jeden metr mocnou grafitickou polohou. Mladší zlomový systém SZ JV narušuje průběh horninových pruhů a vrásových struktur metamorfitů. Také ovlivňuje omezení horninových typů v moldanubickém plutonu (Mitrenga et al. 1979) Historie těžby Nejstarší známé doklady o osídlení na Pacovsku a Želivsku jsou známy z období pravěku a středověku. Želivsko mělo být kolonizováno již na konci raného středověku. Později byl v roce 1144 založen benediktinský klášter v Želivě. Od roku 1226 klášter vlastnil území, o němž by se dalo spekulovat, že bylo ložisky zlata okolo Trucbáby 5

13 a Orlíku u Humpolce (Hejhal 2007). Z toho vyplývá domněnka, která spekuluje o souvislosti založení kláštera s těžbou zlata (Hejhal et al. 2005). Ve 13. století se pravděpodobně na Trucbábě a u hradu Orlík těžily drahé kovy, které budou také blízce spjaty se založením města Humpolec a stavbou hradu Orlík (Solař 1863, Kobliha 1886, Hejhal et al. 2005). Ve 13. století v Humpolci působil mincmistr Jindřich, který taktéž dohlížel na průběh těžby. Podle archivních dokladů 13. prosince 1252 mincmistr Jindřich odešel z již vytěžených dolů a pronajímal si oblast mezi Humpolcem, Melechovem a Zahrádkou; od té doby můžeme datovat konec těžby v okolí Humpolce (Staněk et al. 2010). Hejhal (2007) se domníval, že exploatace zlata na Humpolecku probíhala ve vrcholném středověku. Ve své práci Hejhal (2009) nálezy metalurgických pecí v prostotu města Humpolec, které mohly sloužit k úpravě zlata. Humpolec leží uprostřed zlatonosné zóny mezi lokalitami Trucbába a Orlík u Humpolce, lze tedy předpokládat historickou těžbu v místech dnešní zástavby města. Jednalo se asi především o rýžovnické práce, které jsou dnes aplanovány (Litochleb 1981). Staří horníci rýžovali na všech potocích od Trucbáby k Želivce, u Kletečné, Petrovic, pod Bělským mlýnem u Vojlavic, Šimonic a Nové Valchy (Kobliha 1907, Štroufek 1920, Kratochvíl 1931, Tenčík 1970b). Rýžoviště jsou většinou situována v aluviálních náplavech, zlato bylo rovněž získáváno i ze svahovin a vyloučeny nejsou ani mělké kutací jámy na křemenných žilách (Tenčík 1970b). Na lokalitě Trucbába jsou rozsáhlé výskyty pozůstatků po historické těžbě. Předpokládaná těžba spadala do století (Solař 1863). První písemně doložené zprávy ovšem pocházejí až z první poloviny 18. století, kdy z aluviálních a deluviálních sedimentů těžil zlato Želivský klášter (1886). Jednalo se především o levý břeh řeky Želivky, těžba probíhala převážně z deluvií (Kratochvíl 1931). Těžbu v okolí Trucbáby dokládají i fresky s hornickou tématikou, které popisuje Kratochvíl (1931) z hněvkovické kapličky. U Šimonic zbylo kolem 150 sejpů, kde v letech rýžoval také hrabě z Tolletu (Kratochvíl 1931) Ložisko Trucbába-Valcha Lokalita Trucbába Valcha se nachází asi 500 m jz. od města Humpolec. Spadá do tzv. humpolecké zlatonosné zóny, která se rozkládá mezi Humpolcem a Pacovem, 6

14 a je dlouhá cca 9 km, a jde o dílčí část humpolecko pacovské zóny (Morávek et al. 1992). Jedná se o typovou metamorfogenní zlatonosnou stratiformní mineralizaci, kterou doprovází W a polymetalická mineralizace (Litochleb 1981, Morávek et al. 1992). Území je tvořeno sillimanit-biotitickými a cordierit-sillimanitickými pararulami až migmatity s vložkami dalších hornin. Především se jedná o amfibolity, erlany a kvarcity. Tyto horniny pestré jednotky jsou hojně impregnovány sulfidy, jde především o chalkopyrit a pyrhotin (Sztacho 1982). Sulfidické impregnace byly zjištěny především v kvarcitech a erlan-kvarcit-amfibolitických stromatitech s rozptýleným scheelitem (Morávek et al. 1992). Sillimanit-biotitické pararuly a migmatity obsahují hojné intruze pegmatitů a aplitů. Do území zasahují i apofýzy centrálního moldanubického plutonu (lipnický subtyp) a drobná tělesa ortorul. Do západní části území zasahuje mezi Sedlicí a Speřicemi i želivská muskovit-biotitická ortorula (Tenčík 1970b, Hron 1995). Severovýchodně od obce Petrovice vystupuje v arteritických migmatitech těleso mramoru, směrem na s. a z. se vyskytují žilná tělesa žulových aplitů (Mitrenga et al. 1979). Průzkumnými rýhami, které byly provedeny Geoindustrií, byly zastiženy kvarcitové polohy se sulfidy a hrubozrnné pegmatity s muskovitem a bez turmalínu. Místy se vyskytují i polohy turmalín-křemenných hornin, které někde přechází do kompaktního turmalínitu. Ojediněle se vyskytuje i poloha biotitického granitu, která má na kontaktu s okolní horninou biotitický lem (Tenčík 1970b) Prozkoumanost lokality Trucbába Valcha První geologické mapování na Humpolecku provedl Adrian v roce 1862, kterého zmiňuje Kratochvíl (1931), následné přemapování provedl Dr. Hinterlechner v letech na listu Havlíčkův Brod. List Pelhřimovska vymapoval Kratochvíl v roce 1926 (Kratochvíl 1931). Počátkem 20. století se objevil zájem o obnovení zdejší hornické činnosti. V roce 1907 získala kutací právo plzeňská společnost Č. Sutnara (Hrdličky a Svobody) a také továrník Dítě. Žádné práce se však na ložisku neuskutečnily (Kobliha 1907, Litochleb 1981). 7

15 Podle Štroufka (1920), který se zabýval těžbou zlata na Humpolecku, se těžilo především v údolí Želivky. Popisuje objev původního místa tězby zlata v roce Jedná se o křemennou žílu táhnoucí se od Trucbáby k Hněvkovicím a dále k Valše. Žíla by měla být 5 km dlouhá a na 6 místech odkrytá. Popisuje, že v hloubce 3 m je křemen protkán různými kyzy, zmiňuje však nízkou kovnatost, jen 4 g/t (Štroufek 1920). Podobný popis uvádí Vohlídal (1938), který se Trucbábou také zabýval, zmiňuje však ještě staré dobývky na zlato a popisuje rýžoviště u Kletečné, kde ve šlichách zachytil dřevěné uhlíky a kousky tavících kelímků. Podrobněji se touto lokalitou zabýval vrchní báňský inspektor Hruška (1939), který popisuje Trucbábu a domnívá se, že šlo o rozsáhlejší hornické práce než Na Štůlách. Ve svém článku uvádí i starou zavalenou štolu, ze které vytéká voda. Nacházela se u silnice, zřejmě byla později zničena stavbou koridoru dálnice D1. Nehluboký lom na lomový kámen se nachází na levé straně silnice z Humpolce do Želiva, kde byly Ondřejem Hruškou odebrány vzorky žíloviny s obsahem zlata 2-15 g/t. Zmiňuje také, že před rokem 1921 našel František Štroufek (1939) na Trucbábě žílu s makroskopickým zlatem. Poukazuje na stejný směr žil jako Na Štůlách a v Hněvkovicích, i když s mírným úklonem k severu. Starou štolu uvádí ve svém článku i Kratochvíl (1931), který ji nazývá sedlickou. Podle autora článku se štola nacházela v migmatitech. Ve zprávě o průzkumu na živec v okolí Humpolce se Pokorný (1963) rovněž zmiňuje o Trucbábě, kterou pokládá za primární zdroj zlata. Uvádí také rozsáhlá rýžoviska v okolí Hněvkovic a Valchy. V letech byly firmou Geoindustra Jihlava prováděny na Petrovickém potoce a dalších přítocích průzkumné geologické práce vedené Tenčíkem (1970a), které proběhly v letech a zaměřovaly se na zlatonosnost deluviálních a aluviálních sedimentů. Zlato zde bylo ověřováno rýhami a vrty. Celkově bylo provedeno 10 rýh, které zastihly křemenné žíly různých směrů s nízkým obsahem zlata. Na Trucbábě byl situován i jeden vrt o hloubce 64,5 m. Z důvodu nízké kovnatosti a malé snosové oblasti byla tato lokalita vyhodnocena jako nebilanční (Tenčík 1970b). V rámci tohoto ověření bylo rovněž v roce 1967 provedeno 16 vrtů v náplavech Želivky. Jádra těchto vrtů se vyrýžovala a zjišťovaly se obsahy zlata (Tenčík 1970c). Nejvíce se touto lokalitou zabýval Litochleb (1979, 1981), kdy v letech zmapoval území mezi Kletečnou, Trucbábou, Humpolcem, Orlíkem ( Na Štůlách ) 8

16 a Čejovským kopcem (vrch Orlík). V rámci své diplomové práce se Trucbábou také zabýval Sztacho (1982), který se věnoval zlatonosným lokalitám na Humpolecku Šlichová prospekce Mezi těžké minerály, identifikované šlichovou prospekcí na Humpolecku, patří ilmenit, rutil, turmalín, sillimanit, monazit, granát, andalusit, amfibol, pyroxen, scheelit, wolframit, anatas, spinelid, zlato, pyrit, kasiterit a baryt (uvedené minerály jsou seřazeny podle množství v těžké frakci) (Tenčík 1970a, Luna 1994a, Luna 1994b, Luna 1994c, Luna 1994d). Na Humpolecku jsou dvě snosové oblasti zlata. Zlatonosná oblast Trucbáby je ohraničená obcemi Hněvkovice, Jiřice, samotou U Marešů, Vřesník, řekou Želivkou, Kletečná, Záhoří, Komorovice, okolím Bystrého a Vystrkova (Luna 1994a, Luna 1994b, Luna 1994c, Luna 1994d). V několika vzorcích bylo také zlato identifikováno s. a j. od Humpolce. Rozptylovou aureolu zlata doprovázejí zvýšené obsahy Bi, Ag a Pb (Tenčík 1970a). Baryt a pyrit se v těžké frakci vyskytují v této zlatonosné oblasti pouze stopově, až na jeden výskyt na řece Želivce nad obcí Sedlice, kde pyrit dosahoval 1-5 g/m 3 (Luna 1994c). Druhou snosovou oblastí je Orlík u Humpolce ( Na Štůlách ), která je menší než Trucbába a je vymezena obcemi Kejžlice, Budíkov, rybníkem Hadina, hradem Orlík, vrchem Orlík a Novým Dvorem u Humpolce. Na Pstružném potoce byly obsahy zlata vyšší něž u Trucbáby, počet zlatinek byl 4 6 zlatinek na rýžovací pánev u obce Kejžlice 7 12 zlatinek. V Kejžlici byl zastižen pyrit a baryt o obsahu 0,2-1 g/m 3 (Luna 1994b). Nejbližší další zlatonosná oblast je v okolí Pacova a Senožat (Luna 1994a, Luna 1994c). Na Humpolecko zasahuje výběžek aureoly snosové oblasti wolframitu, táhnoucí se od Vojslavic a Útěchovic dále směrem na jih, jedná se spíše o stopové množství. Aureola scheelitu se vyskytuje mezi Horními Rápoticemi a Budíkovem, obsahy se zde pohybují mezi 0,2 50 g/m 3 (Luna 1994e, Luna 1994f, Luna 1994g, Luna 1994h). Největší obsahy scheelitu jsou z. od Hněvkovic, s. od Jiřic a Kletečné, kde scheelitové anomálie korelují se zlatem a částečně s bizmutem. Obsahy W jsou v souladu s obsahem scheelitu (Tenčík 1970b). Snosové oblasti zlata, wolframitu a scheelitu jsou vyznačeny na obr. 4, který je přiložen v příloze 4. 9

17 Náplavy řeky Želivky (obr. 5) jsou typické střídáním hrubě zrnitých sedimentů a jílových poloh. Sutě ze svahů údolí v některých místech překrývají aluviální sedimenty, které jsou později překrývány novějšími sedimenty (Tenčík 1970c). Podle Tenčíka (1970c) se hlavní snosová oblast zlata nachází v prostoru Trucbáby a Petrovického potoka. Obr. 5: Geologický řez aluviálními sedimenty řeky Želivky, upraveno podle Tenčíka (1970c). Zlatinky ze sekundárních rozsypů vzdálenějších od primárních zdrojů mají na okrajích vyvinuté různě mocné vrstvičky zlata o vysoké ryzosti. Tyto vrstvičky vznikají při transportu a dochází zde k vyloužení stříbra, čím delší transport, tím větší mocnost vrstvy na okraji zlatinek (Morávek et al. 1985) Mineralogie Zrudnění se vyskytuje v drobnozrnějších částech biotitických pararul s výskytem magnetitu, ilmenitu, rutilu, titanitu, arzenopyritu, pyrhotinu a s vyšším obsahem křemene a živců. Akcesorické minerály křemenných čoček mají složení především okolních hornin (biotit, živce, cordierit, sillimanit, diopsidický pyroxen, aktinolit, tremolit, sulfidy, apatit, titanit, muskovit, turmalín a pyrhotin) (Litochleb 1979, Losertová 2011). Metamorfogenní Au a W mineralizace je typická zlatem vysoké ryzosti (> 900). Doprovodné prvky jako Cu, Te, Mo a Hg mají nízké obsahy a mezi doprovodné minerály patří obecné sulfidy, Bi minerály a scheelit (Morávek et al. 1985). 10

18 Mezi rudními minerály, které byly dosud z lokality z primárních zrudněných vzorků popsány, patří pyrit, pyrhotin, chalkopyrit, galenit a zlato. Ze šlichů je znám scheelit (Hruška 1939, Tenčík 1970b, Litochleb 1981, Sztacho 1982, Morávek et al. 1985). Původní dobývky s výskytem zlata jsou dnes aplanovány stavbou dálnice D1 a zemědělskými pracemi (Litochleb 1981). Zlato Primární zlato na Trucbábě je vázáno na migmatitizované pararuly s čočkami sekrečního křemene a žilami mobilizovaného křemene se sulfidy (pyritem, arzenopyritem a chalkopyritem). Největší obsahy zlata jsou v prokřemenělých erlanech, jejichž výskyty korelují s historickou těžbou na Trucbábě (Sztacho 1982). Mocnost žil je proměnlivá a pohybuje se od několika cm do 1 m (Sztacho 1982). Tenčík (1970b) se domnívá, že primární výskyt Au mineralizace je vázán na křemenné žíly, které probíhají souběžně s plochami okolních rul. Podle Tenčíka (1970b) jsou zde přítomny dvě generace žil. Prvním typem je tlakově postižený křemen bez přítomnosti zlata. Žíly se uklánějí ve směru SV JZ a V Z pod úhlem Tyto žíly jsou kříženy mladším zlatonosným a tlakově nepostiženým křemenem o mocnosti několika mm až cm, který místy přechází až do drúzovitých dutin. Ze sulfidů byl v tomto křemeni zastižen pouze pyrit (Tenčík 1970b). Tenčík et al. (1970b) zjistil na Trucbábě i aplit s vyšším obsahem Au, který pronikl křemennou žílou. Sztacho (1982) zde zastihl v dálničním zářezu vyšší obsah Au v pegmatitu u Trucbáby, který příčně protíná zlatonosnou polohu, domnívá se tedy, že se jedná o asimilaci zlata během intruze pegmatitové taveniny. Kovnatost zlata na Trucbábě byla velmi variabilní, dokazují to zprávy jednotlivých autorů, u kterých se kovnatost liší. V příspěvku Štroufka (1920) mělo zlato z Trucbáby nízkou kovnatost. V letech byly vzorky z Trucbáby analyzovány v Banské Štiavnici a stanoveny obsahy zlata 2 15 g/t (Hruška 1939). Vohlídal (1939) uvádí obsah zlata max. 4 g/t, Tenčík (1970b) 1 1,5 g/t a Sztacho (1982) do 0,1 g/t zlata. Sekundární výskyty zlata byly zjišťovány především v aluviích, kde při ověřování prognóz zlata byly zjištěny práce v deluviích mezi Trucbábskou žilou a Petrovickým potokem (Tenčík 1970b). Zlato u osady Valcha je vázáno na štěrkopísky, štěrky a na střídání poloh s jíly, kde mohou jílové proplástky fungovat jako falešná dna. Velikost zlatinek je 11

19 0,01-0,50 mm (průměrná 0,20 mm). Zlatinky, které pochází z Trucbáby a Petrovického potoka, jsou velice málo opracované, což ukazuje na krátký transport. Průměrné obsahy zlata se pohybují kolem mg/m 3, s maximy do 109,7 mg/m 3 (Tenčík 1970c). Při ověřování prognóz zlata na Trucbábě Valše byly odebrány reprezentativní vzorky pracovníky Geoindustrie Jihlava pro zjištění zlatonosnosti ložiska. U odebraného vzorku erlanu u dálničního zářezu D1 byla kovnatost zlata 0,001-0,004 g/t a 0,05 0,4 Ag g/t. Křemenná žilovina z dálničního zářezu obsahovala 0,1 0,12 g/t Au a 0,07 0,2 g/t Ag. Největší obsah stříbra měl migmatitizovaný amfibolit a žilný křemen z hněvkovického lomu 0,125 g/t Ag a 0,005 0,008 g/t Au. Pinky nad silničním zářezem u Trucbáby měly 0,02 g/t Au a 0,2 g/t Ag, autoři zde zmiňují, že se jedná o gossan. Pinkové pásmo táhnoucí se na Trucbábě mělo obsahy zlata 0,007 g/t a stříbra 0,175 g/t. Výchoz u obce Petrovice měl 0,005 g/t Au a 0,05 g/t. Erlan se sulfidy v dálničním zářezu u Jiřic obsahoval 0,007 g/t Au a 0,05 g/t Ag (Morávek et al. 1985). Wolframit Nejbližší známé výskyty wolframitu a scheelitu jsou v Cetorazi u Pacova, kde byl nalezen v žilném křemeni wolframit, scheelit a gahnit (Prchlík a Jeřábek 1965, Bernard a kol. 1981). Sn W mineraliazce byla zastižena v Ovesné Lhotě u Vlkanova a na Pekelném vrchu u Jihlavy (Jurák 1965, Bernard a kol. 1981). Další výskyty wolframitu jsou u samoty Zadní Pole a u Hraničního potoka nedaleko Těšenova u Pelhřimova (Litochleb et al. 2001a). Mezi novější výskyty wolframitu patří Vysoká u Havlíčkova Brodu (Pauliš a Kopecký 2007). Wolframit a kasiterit byl také zastižen u Vlkanova, Dolních Dlužin, v Novém Hubenově a v blízkosti melechovského masivu (Prchlík a Jeřábek 1965; Bernard a kol. 1981; Páša 1982; Pauliš a Kopecký 2007). Nejbližší tělesa greisenů jsou v Bílém Kameni u Jihlavy a Větrném Jeníkově (Sztacho 1982). 12

20 Scheelit Scheelit je často doprovodným minerálem zlatonosné mineralizace nebo je na ní alespoň těsně prostorově vázán (Morávek et al. 1985). Ve vzorcích ze šlichové prospekce provedé Sztachem (1982) v oblasti Trucbáby se množství scheelitu pohybovalo okolo 22 zrn na deset litrů materiálu, ve svahovinách šlo o 1 zrno na deset litrů. V letech byly zjištěny šlichovou prospekcí obsahy scheelitu 1 g/m 3 (Tenčík 1970b). Na Trucbábě Valše je nositelem primárního, až 1 cm velkých zrn scheelitu pyroxenická rula Sztacho (1979, 1982) Petrologie Na lokalitě Trucbába Valcha se vyskytují převážně biotitit-sillimanitické pararuly a migmatity, které obsahují vložky erlanů, turmalínovců a amfibolitů, doprovázené žilami křemene a pegmatitů (Sztacho 1982). Sztacho (1982) uvádí alterované zóny s přítomností turmalínu, které místy přechází až do turmalínovců. Na Trucbábu zasahují i intruze centrálního moldanubického plutonu. Biotit-sillimanitické pararuly jsou převážně složeny z křemene, plagioklasu, K-živce, biotitu, sillimanitu a cordieritu. Z akcesorických minerálů byl zastižen granát, hercynit, zirkon, turmalín, rutil a apatit. Migmatity jsou charakteristické střídáním světlých a tmavých pásků a čoček. Od nemigmatizovaných pararul se liší především větším zastoupením draselného živce. Migmatity obsahují křemen, draselný živec, biotit, plagioklas, cordierit, muskovit a sillimanit (Sztacho 1982). Kvarcity na této lokalitě tvoří vložky v rámci horninového komplexu pestré jednotky a pozvolna přechází do okolních hornin. Hlavní horninotvornou složku tvoří křemen a amfibol. Bazicita plagioklasu odpovídá labradoritu až bytownitu. Mezi akcesorie patří granát, titanit, biotit, sillimanit, zirkon, scheelit, apatit a opakní minerály (Sztacho 1982). V dálničním zářezu na Trucbábě byla zastižena Sztachem (1979) pyroxenická rula. Okrajová část je tvořena především diopsidickým pyroxenem a jádro karbonátem, také se vyskytují pyroxenické ruly bez karbonátového jádra, ty obsahují zrna arzenopyritu a pyrhotinu (Sztacho 1979). Hlavní složkou pyroxenických rul je křemen, plagioklas (labradorit, bytownit), diopsidický pyroxen a obecný amfibol. Mezi akcesorické minerály patří pyrhotin, chalkopyrit, pyrit a scheelit. Nejvýznamnější je 13

21 scheelit, který se vyskytuje v podobě vtroušenin nebo tvoří krystaly na příčných puklinách (Sztacho1982). Kratochvíl J. (1931) zmiňuje široký pruh amfibolitů v oblasti mezi Jiřicemi a Trucbábou. Amfibolity tvoří ložní čočky, které nepřesahují mocnost 30 cm. Podobají se amfibolům z lokality Orlík u Humpolce (Sztacho 1982). Pegmatity mají velmi jednoduché složení, které je zastoupeno převážně muskovitem, ortoklasem, dále byl nalezen apatit, skoryl a albit (Szatcho 1979). Turmalínovce jsou složené z hnědočerných tenkých sloupečků krystalů turmalínu, tvoří čočky a výplně puklin o mocnosti do 50 cm. Zastoupení turmalínů v hornině je okolo 90 % a zbylé minerály tvoří křemen a živec. Turmalínovce jsou postmagmatického stáří a nejsou mineralizovány zlatem (Sztacho 1982) Šlichová prospekce na Trucbábě - Valše V oblasti mezi Trucbábou Valchou byly odebrány Geoindustrií 4 šlichové vzorky, z nichž na horním toku vzorky obsahovaly stopy zlata a na soutoku s Petrovickým potokem stopy barytu. V této oblasti se výskyt zlatinek pohybuje mezi 1 3 nebo 4-6 zlatinkami na rýžovací pánev (Luna 1994a, Luna 1994c). V oblasti Trucbába Valcha byl scheelit nalezen spolu s wolframitem a kasiteritem. Obsahy scheelitu se pohybovaly od 0,2 do 5 g/m 3. Wolframit a kasiterit se zde vyskytují stopově, pouze na jednom odběrném místě wolframit dosahoval 0,2 1 g/m 3 (Luna 1994g) Pozůstatky po těžbě v prostoru Trucbába - Valcha Na lokalitě Trucbába se vedle silnice vedoucí z Humpolce do Želiva nachází pinkoviště o rozměrech 250 x 250 m, jedná se průzkumné pinky ve svahovinách. Na opačné straně silnice se nalézá nevelký zasucený lom o délce 60 m a šířce 15 m. Několik málo pinek bylo také nalezeno na vrcholu Havlova kopce (Losertová et al. 2011). Ze Suchého rybníka u Jiřic vytéká bezejmenný potok, na kterém se nachází několika set metrů dlouhé pásmo sejpů, které pokračuje až na soutok s Petrovickým 14

22 potokem. Velikost sejpů je velmi variabilní, nejčastěji mají 1 2 m (Losertová et al. 2011). Místy se vyskytují větší akumulace sejpů, především asi 400 m po proudu bezejmenného potoka ze Suchého rybníka, tento pás je dlouhý 300 m a široký 60 m. Další sejpoviště je u samoty U Váňů, kde je soustředěno v půlkruhové depresi o rozměrech 50 m na šířku a 100 m na délku. U samoty U Váňů, na soutoku bezejmenného potoka s potůčkem přitékajícím z jv., se nalézá úzký pruh rýžovnických valů a sejpů. Jedná se o úzký pruh 50 m široký a 270 m dlouhý. Přibližná velikost valů je m na délku, 7 10 m na šířku a 3 m na výšku (Losertová et al. 2011). Tento shluk rýžovnických prací také zaevidoval Litochleb (1981). Další pásmo sejpů a menších valů, které je 75 m široké a 120 m dlouhé, se nalézá přibližně 900 m jz. od samoty U Váňů, sejpy zde dosahují větší velikosti kolem 2-3 m. Přibližně 450 m východně od bezejmenného potoka se nachází akumulace sejpů a rýžovnických valů. Velikost sejpů se pohybuje okolo 2 3 m. Mohutné sejpy se nachází 1100 m jz. od samoty U Váňů, jedná se asi o pozůstatek po jílování. Jejich průměrná velikost je 5 m a mohou dosahovat 8 10 m (Losertová et al. 2011). V cípu lesa západně od samoty U Váňů se nachází rozsáhlé pinkoviště o rozměrech 700 x 500 m. Pinky zde průměrně dosahují 1 1,5 m hloubky a šířky mezi 3 6 m. Maximální velikost pinek může dosáhnou až 6 7 m hloubky a m šířky. Toto pinkoviště částečně popisuje ve svém příspěvku Litochleb (1981). Přibližně 400 m jv. od samoty U Váňů se nalézá 8 m hluboký, 10 m široký a 25 dlouhý lom. U lomové stěny, která se částečně zřítila, je dodnes patrný zbytek štolové klenby. Další rozsáhlé pinkoviště se nachází 650 m jz. od samoty U Váňů. Jeho rozměry jsou 250 x 500 m a jedná se průzkumné pinky ve svahovinách (Losertová et al. 2011) Nejbližší zlatonosné lokality Orlík u Humpolce Nejbližší lokalitou je Orlík u Humpolce, známý také jako lokalita Na Štůlách. Vzdálenost od Trucbáby Valchy je velmi malá cca 3 km. Orlík je pokládán za typovou lokalitou pro metamorfogenní a stratiformní zlatonosnou mineralizaci, která je doprovázena wolframovou a polymetalickou mineralizací (Litochleb 1979, Luna et al. 1982). 15

23 Zrudnění je vyvinuto v délce 500 m a je vázáno na pararuly s čočkami sekrečního křemene s rozptýlemi sulfidy, ložní křemenné žíly a čočky, na polohy sekrečního křemene s rudními minerály a horninotvornými silikáty a na prokřemenělé polohy erlanů se sulfidy. Zrudnění má vtroušeninovou, páskovanou a žilnou texturu a jeho mocnost je 1 2,5 m, která probíhá ve směru 70 při úklonu 80 k SSZ (Litochleb et al. 1982, Morávek et al. 1985). Velikost zlata se pohybuje okolo 0,01 1 mm a tvoří alotriomorfní a hypidiomorfní ostrohranná izometrická zrna a plíšky. Zlato se zde vyskytuje v několika typech, často se vyskytuje v myrmekitových srůstech s maldonitem a se zlatem s malou příměsí Ag (Litochleb et al. 1982, Litochleb a Malec 1985). Maldonit zde byl popsán jako šestý výskyt na světě a první v bývalém Československu (Sztacho 1982). Typické jsou srůsty zlata s ostatními minerály a to zejména se sulfidy a horninotvornými minerály, jako je diopsid, plagioklas, titanit a sillimanit (Morávek et al. 1985). Zlato se může vyskytovat i ve formě inkluzí v arzenopyritu a lӧllingitu (Litochleb et al. 1982, Litochleb et al. 2001b) Parageneticky je zrudnění charakterizováno arzenopyritem dvojí generace, lӧlingitem, markazitem, scheelitem, chalkopyritem, hematitem a ojediněle galenitem, sfaleritem, apatitem a molybdenitem. Zrudnění lze dále charakterizovat převahou hexagonálního pyrhotinu, asociací sulfidů a Au Bi minerálů s titanitem, apatitem a akcesorickým množstvím pyritu, Ti minerálů, Bi telluridu blízkého hedleyitu, Bi karbonátů a Bi oxidů (Litochleb et al. 1982, Litochleb et al. 2001b). Litochleb et al. (1982) se domnívá, že vývoj minerální parageneze probíhal ve specifických podmínkách, daných zejména účinkem metamorfózy. S tou nejspíše souvisí zvětšení zrn ryzího zlata a jeho vysoká ryzost. Dokazují to vzájemné strukturní vztahy mezi jednotlivými rudními minerály, specifická metamorfóza a jednoduchý mikrochemismus minerálů (Litochleb a Malec 1982) Zlátenka u Pacova Tato lokalita je vyvinuta v biotit-sillimanitických pararulách, které se střídají s muskovitickými kvarcity a vložkami amfibolitů a grafitických hornin. Území je silně tektonicky postiženo v prostoru mylonitových pásem a je protkáno křemennými žilkami různých směrů (SSZ JJV, V Z a SV JZ) (Malec et al. 1982, Morávek et al. 1982). 16

24 Zrudnění je vázáno na křemenné žíly a žilníky o mocnosti až 6 m. Křemenná žílovina se skládá z křemene dvou generací s žilkami dolomitického karbonátu, zrny arzenopyritu a pyritu (Malec 1985a, Litochleb et al. 2004). Zrudnělé pásmo je dlouhé cca 200 m a uklání se 45 k z. Kovnatost žilníku se pohybovala okolo 2 g/t a v maximálních případech dosahovala 22 g/t (Morávek et al. 1992). Primární zlato tvoří nepravidelné až plíškovité agregáty, které jsou doprovázeny 0,3 mm dlouhými jehličkami arzenopyritu a ojedinělými lupínky černého Bi tetluridu (Litochleb et al. 2004). Zlatinky ze sekundárních rozsypů Bořetického potoka pod Zlátenkou jsou velmi opracované a tvoří plíšky a zrnka s povlaky sekundárního zlata. Z potoka u Eše však tvoří hypdiomorfní zrnka a ostrohranné plíšky o velikosti 0,2 0,7 mm, bez povrchových vrstviček supergenního zlata. Z údajů, které uvádí Malec (1985a), vyplývá, že tyto sekundární výskyty zlata jsou jiné geneze než již zmíněné zlato s telluridem. Mohlo by se jednat o Au-Ag mineralizaci v křemenných žilách, které pronikají sillimanit-biotitické pararuly a chýnovské svory (Malec 1985a). 17

25 3. Metodika Mapování pozůstatků po dolování probíhalo od roku 2009, bylo zaměřeno na území mezi Trucbábou Valchou a doplněno o místa, která byla nově nalezena. V terénu byly pozůstatky po historické těžbě zaměřeny pomocí GPS navigace Garmin 60Csx. Přesnost GPS dosahuje odchylky do 5 m, ve velmi husté vegetaci klesá přesnost na 8 m. Získané údaje byly zkonvertovány programem G7towin a pomocí programu Topol zaneseny do digitálních vojenských map IZGARD (2011) a následně vytištěny v měřítku 1 : Šlichová prospekce byla provedena na 8 místech. Odběrné body byly pravidelně rozmístěny okolo odběrného místa V1 se zaměřením na vymapování aureoly výskytu Mg-wolframitu. Vznikla tak síť odebraných vzorků, které byly dále zkoumány. Vzorky byly odebrány v aluviálních sedimentech bezejmenného potoka, vytékajícího ze Suchého rybníka, Petrovického potoka a jeden šlich byl odebrán z drobného potůčku u samoty Trucbába vedle dálnice D1. Po odhrnutí horní vrstvy materiálu, byly vzorky odebrány z levé a pravé části břehu i středu koryta potoka. Pro odstranění nadsítné frakce bylo použito dvou sít, hrubší síto s oky o velikosti 10 mm a jemnější s oky 2 mm. Podsítná frakce byla následně přerýžována. Vysušené šlichy z jednotlivých lokalit byly rozděleny na čtyři části. Větší část se ponechala pro případné další zpracování, z druhé části byly zhotoveny leštěné preparáty a třetí část byla obarvena pro zjištění výskytu wolframitu. Barvení wolframitu proběhlo za pomocí kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 2 : 1 a s přidáním 0,30 g WO 3. V tomto roztoku se pak šlich vařil minut podle požadované intenzity obarvení (lépe jen 10 minut). Poté byl šlich promyt destilovanou vodou a vysušen. V takto připraveném šlichu lze snadno nalézt kanárkově žlutá zrna scheelitu a wolframitu. Poslední čtvrtá část byla barvena kvůli výskytu kasiteritu. Postup probíhal následovně: na zinkový plech se nasypala část šlichu, která byla následně pokapána kyselinou chlorovodíkovou. Po proběhnutí reakce (redukce SnO 2 vodíkem) se zrny šlichu se zrna kasiteritu potáhla světle šedou vrstvou kovového Sn. Scheelit byl také pozorován pomocí prospekční UV lampy UV K6. Bodové analýzy (WDX) byly provedeny na elektronové mikrosondě Cameca SX 100 v Brně na společném pracovišti elektronové mikroskopie a mikroanalýzy ÚGV PřF MU a ČGS. Šlichy z oblasti Trucbába Valcha a Orlík u Humpolce analyzovali Mgr. Radek Škoda, PhD. a Mgr. P. Gadas, pro všechny minerály, za těchto podmínek: 18

26 urychlovací napětí pro oxidy 15 kev a pro ryzí kovy 25 kev, proud svazku 20 na avelikost svazku 0 µm (pro wolframity a scheelity 2 µm). Pro chemické složení zlata bylo použito těchto standardů: Cu (Cu), Ni, As (pararammelsbergit), Zn (ZnS), Ag (Ag), Au (Au), Hg (HgTe), Sb (Sb), Bi (Bi upraveno), Sn (Sn) a Fe (FeS 2 ); pro wolframit a scheelit: Na (Albit A), Ta (CrTa 2 O 6 ), Nb, Fe (columbit Ivigtut), Fe (pyrop nebo hematit), Ti (TiO 2 nebo anatas Hardangervidda), Sn (Sn), Mn (spessartin nebo Mn 2 SiO 4 ), Ca (andradit nebo titanit nebo fluorapatit), Si (titanit nebo spessartin), U (U), Bi (Bi), W (W), V (V), Y (YAG), Zr (zirkon), Sc (ScVO 4 ), Al (sanidin nebo gahnit), Zn (gahnit), Mg (Mg 2 Al 2 O 4 nebo MgO), P (flourapatit), Sb (Sb), As (InAs upraveno), Cr (chromit), K (sanidin) a Pb (PbS nebo vanadinit); pro monazit: S (baryt nebo SrSO 4 ), Ca, Th (brabantit nebo fluorapatit), La (LaPO 4 ), Ce (CePO 4 ), P (fluorapatit nebo LaPO 4 ), U (U), Pb (PbS), Na (albit A), Sr (SrSO 4 ), Y (YAG nebo YPO 4 ), Si (spessartin nebo sanidin), As (InAs upraveno), Al (almandin), Dy (DyPO 4 ), Pr (PrF 3 nebo PrPO 4 ), Nd (NdPO 4 ), Sm (SmPO 4 ), Gd (GdPO 4 ), Er (YErAG nebo ErPO 4 ), Eu (EuPO 4 ), Mn (rhodonit), Fe (andradit), Sc (ScVO 4 ); pro xenotim: P (brabantit), S (baryt), Ca (wollastonit), La (LaPO 4 ), Ce (CePO 4 ), Pb (PbSe), Th (ThO 2 upraveno), U (U), Y (YAG), As (InAs upraveno), Zr (zirkon), Al (almandin), Si, Fe (andradit), Yb (YbP 5 O 14 ), Er (YErAG), Dy (DyGl), Gd (GdF 3 ), Sm (SMF 3 ), Nd (NdF 3 ), Mn (rhodonit), Sc (ScVO 4 ), Tb (TbPO 4 ), Ho (HoPO 4 ), Tm (TmPO 4 ) a Lu (LuAG); pro granát: Na (albit A), Si, Al, K (sanidin), Mg (pyrop), Ca (grosulár nebo grosulár - Ruda), Cr (chromit), Ti (titanit), Fe (almandin), Mn (spessartin), V (vanadinit nebo ScVO 4 ), P (fluorapatit), Y (YAG nebo YPO 4 ) a F (topaz); pro ilmenit: Mg (MgO nebo MgAl 2 O 4 ), Zr (zirkon), Si (sanidin nebo titanit nebo spessartin nebo zirkon), Cr (chromit), Sn (Sn), Fe, Nb (columbit Ivigtut nebo hematit), Mn (spessartin nebo Mn 2 SiO 4 ), Ti (TiO 2 nebo anatas Hardangervidda), Ca (titanit nebo fluorapatit), Sc (ScVO 4 ), Ta (CrTa 2 O 6 ), Zn (gahnit), Al (gahnit nebo sanidin), W (W), V (V), Pb (vanadinit), K (sanidin) a Sr (SrSO 4 ), pro magnetit: Al, Mg (MgAl 2 O 4 ), Zn (gahnit), Si(sanidin nebo spessartin), Ca (fluorapatite nebo wollastonit nebo titanit), Cr (chromit), Ti (titanit), S (SrSO 4 ), Fe (hematit), V (ScVO 4 ), Mn (Mn 2 SiO 4 nebo spessartin) a Ni (Ni 2 SiO 4 ). Chemické analýzy magnetitu a granátu byly rozpočteny v programu Formula Magnetity byly přepočteny na 3 kationty a 4 kyslíky s dopočtem Fe 3+ a granáty na 12 aniontů s dopočtem Fe

27 4. Vlastní výsledky 4.1. Výsledky mapování Celkově bylo vymapováno území o rozloze 12 km 2, z toho poddolované území tvořilo 2,5 km 2. Nově v této práci bylo zaměřeno 346 pinek a 160 sejpů, v rámci předchozí bakalářské práce 409 pinek a 429 sejpů, což činí celkem 775 pinek a 589 sejpů. Vymapované pozůstatky po historické hornické těžbě byly vyčleněny do jednotlivých úseků a níže podrobněji popsány. Mapa s rozmístěním jednotlivých důlních děl je přiložena v příloze 1. Fotografická dokumentace je uvedena v příloze 2. Rozmístění polygonů s jednotlivými důlními díly vymapovanými v rámci bakalářské a této práce jsou na obr. 6. Obr. 6: Schématická mapa rozmístění jednotlivých důlních děl s vyznačením již zaniklých dobývek. Sejpoviště ssv. od Hněvkovické hájovny V rámci terénních prací byl vymapován pás sejpů, který začíná 250 m ssv. od Hněvkovické hájovny a končí 120 m jjv. od samoty U Krpálků. Tento pás má délku 590 m a proměnlivou šířku m. Sejpy se vyskytují na začátku bezejmenného potůčku, který zde pramení. Velikost sejpů se pohybovala okolo 0,5 2 m. Většina sejpů postupně přecházela do okraje terénu. U pramene se vyskytovalo několik průzkumných pinek. 20

28 Dále po proudu se velikost sejpů zvyšovala až na 4 m. Pás sejpů byl lemován několika průzkumnými pinkami po obou stranách, většinou v místech pravostranných přítoků tohoto potoka. Asi tak v polovině pásu se velikost sejpů začala snižovat na 1 1,5 m. Přibližně 590 m ssv. od Hněvkovické hájovny byla v terénu patrná překládaná koryta s rýžovnickými valy. Rýžovnické valy měly podobu pásu několika sejpů těsně u sebe. Jejich délka se pohybovala od 9 m do 66 m, šířka v jednotlivých částech valů kolísala okolo 3 5 m a průměrná výška byla okolo 1,5 m. Mezi valy se vyskytovaly sejpy o průměrné výšce 1 m. Sejpoviště bylo ostře ohraničeno svahy okolního terénu, do kterého bylo zahloubeno. V místě, kde se tento bezejmenný potok pramenící nedaleko Hněvkovické hájovny vlévá do dalšího bezejmenného potoka, tekoucího ze Suchého rybníka, se rozkládá široká niva, ve které sejpy vyznívají. Vlévalo se sem i několik dnes již suchých potůčků z překládaných koryt. Pinkoviště jjv. od samoty U Krpálků Malé pinkoviště se nachází 380 m jjv. od samoty U Krpálků. Jedná se o shluk pinek o rozloze území 82 m na šířku a max. 103 m na délku. Pinky byly průzkumného charakteru o přibližné hloubce 0,5 m a šířce odvalu 1 2 m. Vodní kanál Začátek jílovacího kanálu byl nalezen ve svahu přibližně 460 m jz. od samoty U Krpálků a konec kanálu 120 m jjz. od téže samoty. Mělké koryto je dlouhé 394,5 m a na konci vyznívá do velice mělkého rybníčku, s ještě dnes patrnou hrází. Šířka kanálu se pohybuje okolo 3,5 m a hloubka okolo 0,5 1 m. Na začátku kanálu vyvěrá pramen, který asi napájel koryto, které je zde vedeno dvěma směry. První směr vede do prava po proudu pramene a byl přiveden do již existujícího koryta potoka, který teče mezi sejpy vymapovanými již v bakalářské práci (Losertová 2011). Druhý směr směřuje do leva rovnou do kanálu, který se stáčí souběžně s vrstevnicí, začíná se změlčovat a pozvolně klesá do rybníčku. Řezy kanálem jsou uvedeny v příloze 3. 21

29 Pinky 93 m ssz. od Hněvkovické hájovny Jedná se o větší pinky bez odvalů, které byly umístěny těsně vedle sebe. Jejich hloubka se pohybovala od 0,5 1,5 m a šířka od 2,5 7 m. Pinky 163 m ssz. od Hněvkovické hájovny Většina pinek je seřazena ve směru SZ JV, jde o mělké pinky průzkumného charakteru s malými odvaly a hloubkou max. 0,5 m. Pinkoviště 170 m sz. od Hněvkovické hájovny Rozsáhlé pinkové pole o rozměrech 320 x 300 m. Pinky byly průměrně hluboké 0,5 m, našly se ale i výjimky s hloubkou 1 1,5 m. Všechny pinky měly odvaly směřující směrem dolů ze svahu a ze shluků pinek se nedal vytušit žádný směr. Pinkoviště plynule navazovalo na pinkoviště vymapované v bakalářské práci. Sejpy 550 m sz. od samoty U Krpálků Několik sejpů bylo nalezeno 550 m jz. od samoty U Krpálků, na pravém břehu bezejmenného potoka. Šířka sejpů se pohybovala od 4 6 m a výška max. 1 m. Pinky 650 sz. od samoty U Krpálků Shluk několika pinek byl nalezen 650 m sz. od samoty U Krpálků. Jednalo se o mělké pinky o hloubce max. 0,5 m. Pinkoviště 850 m jjz. od odbočky z Petrovic k osadě Valcha Rozsáhlé pinkoviště bylo nalezeno 850 m jjz. od silnice vedoucí vesnicí Petrovice, kde uhýbá lesní cesta směrem osadě Valcha. Na délku mělo pinkoviště 560 m a na šířku 325 m. Pinky nebyly moc hluboké, průměrná hloubka se pohybovala okolo 0,5 m, maximálně dosahovala 1,5 m. Průměrná šířka pinek byla 2 3 m, ve výjimečných případech až 6 m. Výskyt pinek kopíruje pravý břeh bezejmenného potoka a levý břeh Petrovického potoka. Tyto výskyty pinek se spojují a tvoří pruh ve tvaru písmene V. Na nejstrmějších místech svahu byly pinky umístěny co nejblíže k výchozům. V této oblasti byl nejvíce nacházen mléčně zbarvený křemen žilného typu. Směrem, kde se svah začal narovnávat, pinek ubývalo a začaly pomalu vyznívat. 22

30 Průzkumné pinky 800 m jjz. od odbočky z Petrovic k osadě Valcha Šest pinek bylo nalezeno 800 m jjz. od odbočky silnice v Petrovicích do osady Valcha. Jednalo se o průzkumné 1 m hluboké pinky, které byly umístěny v blízkosti výchozů migmatitů s čočkami křemene. Vodní kanál? 720 m jz. od odbočky z Petrovic k osadě Valcha Zvláštní koryto antropogenního původu bylo nalezeno 720 m jz. od odbočky ze silnice vedoucí přes vesnici Petrovice k osadě Valcha. Dnes již suchý kanál začíná 670 m jz. od již zmíněné odbočky a postupně se stáčí směrem k jihu, kde vyznívá ve štěrkové terase Petrovického potoka. Koryto bylo dlouhé 117 m a nejhlubší část byla v posledních 22 m. Nejhlubší část je těsně před ústím kanálu, kdy hloubka dosahuje 1,8 m, šířka u dna 0,8 m a 4 m v nejvyšší části. Ve směru proudění vody byla pravá strana zahloubena do svahu a levou část tvořil vysoký násep. Dvacet pět metrů od konce kanálu se začíná kanál velice rychle změlčovat na 0,5 m. Pinky 360 m jz. od odbočky z Petrovic k osadě Valcha Jednalo se o průzkumné pinky ve svahu, které se nacházely 360 m jz. od odbočky ze silnice v Petrovicích k osadě Valcha. Pinky se vyskytovaly podél pravého břehu Petrovického potoka. Jedná se o dva krátké pinkové pásy ve směru SSZ JJV, které jsou rovnoběžně s drobnými přítoky Petrovického potoka Šlichová prospekce Odběry vzorků v zájmové oblasti byly zaměřeny na bezejmenný potok, vytékající ze Suchého rybníka, Petrovický potok a drobný potůček pramenící na Trucbábě vedle dálnice D1. Na těchto tocích bylo odebráno celkem 8 šlichů (obr. 7). Z každého z těchto šlichů byl zhotoven zalévaný leštěný preparát, který byl dále zkoumán. Ve všech šlichách na lokalitě Trucbába Valcha byly v těžké frakci zastiženy tyto minerály: ilmenit, granát, sillimanit, magnetit, turmalín, zirkon a scheelit. Dále se na jednotlivých lokalitách ve větším množství vyskytoval rutil, monazit, xenotim, amfibol a anatas. Spíše v akcesorickém množství byly nalezeny tyto minerály: kasiterit, wolframit, baryt, diopsid, kyanit, dumortierit, andalusit, apatit, spinel, gahnit, zlato, vesuvian a korund. Výskyty těžkých minerálů na jednotlivých lokalitách jsou v tab. 1 (příloha 5). Rozdělení šlichů podle objemového zastoupení na hlavní, vedlejší 23

31 a akcesorické minerály jsou v tab. 2 (příloha 5). Výskyt minerálů zajímavých pro tuto práci je zobrazen na obr. 7, jednalo se o zlato, wolframit, scheelit, kasiterit, baryt, gahnit a korund. Nejdříve se v popisu těžkých minerálů zabývám zlatem, wolframitem a scheelitem a dále pak dalšími minerály podle objemového zastoupení. BSE mikrofoto šlichů je přiloženo v příloze 7. Obr. 7: Rozmístění odběrných míst, legenda ke geologické mapě je stejná jako na obr. 2. Vyznačeny jsou oblast bezejmenného potoka (1) a Petrovického potoka (2). Upraveno podle Mitrenga et al. (1979) Šlich V1 Na lokalitě V1 byl odebrán na bezejmeném potoce velkoobjemový šlich z důvodu zachycení co nejvíce zlatinek. Objem přerýžovaného materiálu činil 400 l. Odběr byl situován 250 m zjz. od samoty U Krpálků na bezejmenném potoce pod již zmíněným jílovacím kanálem. Materiál byl odebírán na obou stranách břehů i z prostřední části potoka. V těžké frakci byl zachycen ilmenit, magnetit, granát a mezi další komponenty patřil monazit-(ce), xenotim-(y), rutil, wolframit, zirkon, scheelit, apatit, sillimanit, 24

5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ 5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ Zlato (Au): v rudních žílách se vyskytuje téměř vždy v čisté podobě, tedy nesloučené s dalšími prvky. Někdy jako přirozená slitina se stříbrem (elektrum). Výjimečně

Více

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Ba-flogopit) z mramoru u Číchova na západní Moravě (moldanubikum) Zinc- and barium-rich mineral assemblages (sphalerite Zn-spinel

Více

2 OBECNÉ ÚDAJE O LOKALITĚ. 2.1 Topografie a geomorfologie. 2.2 Historie těžby

2 OBECNÉ ÚDAJE O LOKALITĚ. 2.1 Topografie a geomorfologie. 2.2 Historie těžby 1 ÚVOD Česká ložiska Sb-rud jsou parageneticky řazena k variské žilné mineralizaci sb (Bernard, 1991, in Litochleb, 1997). Velmi často se však antimon uplatňuje jako mladší mineralizační složka v dalších

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy Nejdůležitější a pro celé toto horstvo nejvýznačnější jsou právě žíly a shluky rudy cínové; různotvarná tato ložiska bývají převahou poutána k žule, která tu, jsouc živce skoro zcela zbavena, tvoří zvláštní

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ ORP KUTNÁ HORA ÚPLNÁ AKTUALIZACE V ROCE 2010 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ ORP KUTNÁ HORA ÚPLNÁ AKTUALIZACE V ROCE 2010 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ ORP KUTNÁ HORA ÚPLNÁ AKTUALIZACE V ROCE 2010 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora prosinec 2010

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Diplomová práce Brno 2015 Hana Kupská MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD STUDIUM DUTINOVÝCH PEGMATITŮ

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Informace k Terénnímu cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku

Informace k Terénnímu cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku Exkurzní průvodce k předmětu Terénní cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku Texty sestaveny převážně podle Mineralogicko-petrografického exkurzního průvodce po území Moravy a Slezska http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/

Více

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4 Monazit (Ce,La,Th)PO 4 Monazit-(Ce) Monazit-(La) Monazit-(Nd) Izostrukturní minerály Brabantit CaTh(PO 4 ) 2 Huttonit ThSiO 4 Gasparit-(Ce) (Ce,La,Nd)AsO 4 Směsný člen - cheralit (Ce,Th,Ca,)(P,Si)O 4 (Th

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra biologie a environmentálních studií

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra biologie a environmentálních studií Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií Inventarizace mineralogických lokalit Kutnohorska a Žďárska Diplomová práce Bc. Petr Havránek Vedoucí diplomové

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ Cílem projektu předloženého projektu MŽP v Praze je přehodnocení oblasti známých výskytů arzénového zrudnění

Více

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. M. Novák, CSc. Mgr. R. Čopjaková, PhD., Mgr. R. Škoda, PhD.) Úvod Osnova přednášky: 1. Definice (akcesorické minerály-am, těžké minerály) 2. Proč jsou v horninách AM? 3.

Více

Pozůstatky po těžbě zlata v okolí Humpolce

Pozůstatky po těžbě zlata v okolí Humpolce Acta rerum naturalium 10: 1 10, 2011 ISSN 1803-1587 Pozůstatky po těžbě zlata v okolí Humpolce Remains of gold mine-workings in the Humpolec surroundings LENKA LOSERTOVÁ 1, ZBYNĚK BUŘIVAL 2, ZDENĚK LOSOS

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut. Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.cz Doporučená literatura skripta: Chamra,S.- Schröfel,J.- Tylš,V.(2004):

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

MINIPROJEKT. Horniny a nerosty na Humpolecku. Gymnázium dr. Aleše Hrdličky Humpolec

MINIPROJEKT. Horniny a nerosty na Humpolecku. Gymnázium dr. Aleše Hrdličky Humpolec MINIPROJEKT Horniny a nerosty na Humpolecku Gymnázium dr. Aleše Hrdličky Humpolec Obsah 1. Úvod... str. 3 2. Cíl miniprojektu... str. 3 3. Vlastní práce... str. 3 4. Závěr... str. 7 5. Seznam použité literatury...

Více

Mineralogická charakteristika a chemismus Fe-gahnitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika

Mineralogická charakteristika a chemismus Fe-gahnitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 1, 2013. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 47 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Mineralogická charakteristika a chemismus Fe-gahnitu z Cetoraze u

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Adam Smola

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Adam Smola Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Adam Smola Zlato v mladší době železné v Čechách Gold in late iron age in Bohemia Praha 2012 vedoucí:

Více

Přípravný den projekt Kameny a voda

Přípravný den projekt Kameny a voda Přípravný den projekt Kameny a voda Cíl exkurze pro studenty gymnázia Praktické osvojení teoretických znalostí z výuky Získání obecných i technologických znalostí o těžbě a zpracování kamene Shlédnutí

Více

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

VÝSKYTY DRAHÝCH KOVŮ VE STŘEDNÍ ČÁSTI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD MÝTY A SKUTEČNOST

VÝSKYTY DRAHÝCH KOVŮ VE STŘEDNÍ ČÁSTI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD MÝTY A SKUTEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOLOGIE VÝSKYTY DRAHÝCH KOVŮ VE STŘEDNÍ ČÁSTI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD MÝTY A SKUTEČNOST bakalářská práce Kateřina Janíčková Geologie a životní

Více

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch) Rudní žíly Pojednou se z mělké pánve vztyčí hradba Krušných hor. Zdáli je příkrá a nedobytná; její čelo se tmí nad krajinou jako obří tvrz. Ale není nedobytných tvrzí. Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny)

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Geologické expozice města Jeseníku

Geologické expozice města Jeseníku Geologické expozice města Jeseníku Město Jeseník se vyznačuje v současné době čtyřmi geologickými expozicemi. První je jedním z lákadel k návštěvě Vodní tvrze - sídla Vlastivědného muzea Jesenicka. Její

Více

Systematická mineralogie

Systematická mineralogie Systematická mineralogie Silikáty - základní klasifikace na základě struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity 1. ÚVOD - 1 - 2. GRANITICKÉ PEGMATITY 2.1. Úvod Granitické pegmatity jsou magmatické horniny porfyrické struktury granitového složení, tj. jsou složeny převážně z křemene, živců a slíd. Mohou tvořit hnízda

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

OBSAH 3.3 ROZDĚLENÍ LÁTEK (MINERÁLŮ) PODLE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ 21

OBSAH 3.3 ROZDĚLENÍ LÁTEK (MINERÁLŮ) PODLE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ 21 OBSAH 1 ÚVOD 11 2 POLARIZAČNÍ MIKROSKOP 13 2.1 POPIS ZAŘÍZENÍ 13 2.2 ZÁKLADNÍ OPERACE S POLARIZAČNÍM MIKROSKOPEM 14 2.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MIKROSKOPU 15 3 OPTICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK - OBECNÁ ČÁST 16 3.1 CHARAKTER

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Metamorfované horniny Pavlína Pancová

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Václav Pavlíek Jihoeská univerzita v eských Budjovicích, katedra biologie vaclav@pf.jcu.cz Novohradské hory jako výrazný geomorfologický celek pedstavují vrchol

Více

Základní metody studia fluidních inkluzí a přehled výskytů křišťálu ve středních Čechách

Základní metody studia fluidních inkluzí a přehled výskytů křišťálu ve středních Čechách Základní metody studia fluidních inkluzí a přehled výskytů křišťálu ve středních Čechách Obsah 1. Metody studia fluidních inkluzí... 2 1.1. Nedestruktivní metody... 2 1.1.1. Optická mikroskopie + mikroskopie

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 2014 Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 14.4.2014 Obsah Obsah... 0 Úvod... 1 Cíl....1 Nerostné suroviny. 2 Lomy v okolí a jejich těžba.3 Fluoritové jeskyně v severních Čechách..4

Více

METAMORFOVANÉ HORNINY

METAMORFOVANÉ HORNINY Cvičení V METAMORFOVANÉ HORNINY - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi - poznání pouze výsledků metamorfních procesů - intenzita metamorfózy obecně lepší mechanicko-fyzikální vlastnosti (ocenění

Více

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají

Více

REŠERŠE K HISTORII A MINEROLOGII DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ HUMPOLCE

REŠERŠE K HISTORII A MINEROLOGII DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ HUMPOLCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD REŠERŠE K HISTORII A MINEROLOGII DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ HUMPOLCE Rešerše k bakalářské práci Lenka Losertová Geologie (B-GE) prezenční

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: otázka doporučení + zajímavost Pracovní list pro žáky Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Úvod: Lázeňské město Karlovy Vary leží

Více

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré granidoidy, metasedimenty, metavulkanity), samostatný mikroblok, který

Více

Mineralogie systematická /soustavná/

Mineralogie systematická /soustavná/ Mineralogie systematická /soustavná/ - je dílčí disciplínou mineralogie - studuje a popisuje charakteristické znaky a vlastnosti jednotlivých minerálů a třídí je do přirozené soustavy (systému) Minerál

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

MINERALOGIE K EMENNÝCH ŽIL SE ZLATONOSNÝM ZRUDN NÍM V HORÁCH U P EDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA)

MINERALOGIE K EMENNÝCH ŽIL SE ZLATONOSNÝM ZRUDN NÍM V HORÁCH U P EDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PÍRODOVDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOLOGIE MINERALOGIE KEMENNÝCH ŽIL SE ZLATONOSNÝM ZRUDNNÍM V HORÁCH U PEDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA) Bakaláská práce Tereza POTOKOVÁ Environmentální

Více

Environmentální geomorfologie

Environmentální geomorfologie Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci silikátů 2. Nesosilikáty 3. Shrnutí 1. Co je minerál? Anorganická

Více

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský Čas: 1 den Zdeněk Táborský Liberecký kraj GPS: 50 46 10 N, 14 29 5 E Kamenický Šenov Panská skála 1 3. 2. 1. 1. Panská skála 2. Horní Prysk, Klučky 3. lom Zlatý vrch 2 Úvod Unikátní příklad sloupcové odlučnosti

Více

Metamorfóza, metamorfované horniny

Metamorfóza, metamorfované horniny Metamorfóza, metamorfované horniny Přednáška 6 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Metamorfóza (metamorfismus) - přeměna hornin účinkem teploty, tlaku a chemicky aktivních

Více

EXPLOATACE ZLATA. , dále teluridy a selenidy Au) aurostibit AuSb 2. Hg 3;

EXPLOATACE ZLATA. , dále teluridy a selenidy Au) aurostibit AuSb 2. Hg 3; EXPLOATACE ZLATA Zlato Gold - Aurum (Au): Hustota: 19300 kg/m3 Teplota tání: 1064,18 stupňů C Teplota varu: 2856 stupňů C Krystalická struktura: krychlová, plošně centrovaná V rudních žílách se vyskytuje

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

MINEROLOGIE RUDNÍCH VÝSKYTŮ V OKOLÍ HUMPOLCE

MINEROLOGIE RUDNÍCH VÝSKYTŮ V OKOLÍ HUMPOLCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOLOGIE MINEROLOGIE RUDNÍCH VÝSKYTŮ V OKOLÍ HUMPOLCE bakalářská práce Lenka Losertová Environmentální geologie (B1201) prezenční studium

Více

Administrativní mapa správního obvodu Humpolec (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Humpolec (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Humpolec (Stav k 1. 1. 2003) Hořice Píšť Ježov Vojslavice Hojanovice Kaliště Proseč Řečice Syrov Koberovice Hor ní Rápotice Budíkov Kejžlice Senožaty Čejov Jiřice

Více

Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013

Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013 Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT Téma: Horniny a nerosty Vypracovali: žáci ZŠ Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora Filip Seiler, Jiří Janata, Ondřej Culek (všichni 6.A), Anna Karešová,

Více

Dolování u Kamenné. Středoškolská odborná činnost 2010/2011 05. geologie, geografie

Dolování u Kamenné. Středoškolská odborná činnost 2010/2011 05. geologie, geografie Středoškolská odborná činnost 2010/2011 05. geologie, geografie Dolování u Kamenné Autor: Petr Stöhr FARMEKO VOŠ a SOŠ, s.r.o. Jihlava Znojemská 76 586 01 Jihlava Konzultant: RNDr. Karel Malý, Ph.D. Muzeum

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Výskyt sekundárního ferberitu na Pekelném vrchu u Jihlavy (moldanubikum, Česká republika)

Výskyt sekundárního ferberitu na Pekelném vrchu u Jihlavy (moldanubikum, Česká republika) Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 2015. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 201 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Výskyt sekundárního ferberitu na Pekelném vrchu u Jihlavy (moldanubikum,

Více

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/)

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/) Ústav geoniky AVČR, v. v. i. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Studentská 1768 70800 Ostrava-Poruba Smlouva o dílo č. 753/11/10 Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem

Více

Výchoz s fosiliemi u Vrchlabí Jiří Pešek

Výchoz s fosiliemi u Vrchlabí Jiří Pešek Čas: 3 hod. Jiří Pešek Královéhradecký kraj GPS: 50 37 50 N, 15 35 56 E Vrchlabí Trutnov 1 Geologie pro zvídavé / VYCHÁZKY 1 2 1. začátek vycházky 2. konec vycházky GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 2 Výchoz

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin Vyučující: doc. Zdeněk Losos, doc. Jindřich Štelcl Rozsaha forma výuky: podzimní semestr: 2 hodiny týdně, praktická cvičení Určeno: bakalářský program geologie

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Přednáška 4 Serpentinová skupina, glaukonit, wollastonit, sádrovec, rutil, baryt, fluorit Skupina serpentinu Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus v bazických,

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Horniny a nerosty miniprojekt

Horniny a nerosty miniprojekt Horniny a nerosty miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 11.12.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl projektu... 2 3. Vypracování... 3 3.1. Sbírka nerostů... 3 3.2. Vzorky hornin a nerostů

Více

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARTOŠOVICE, okres Nový Jičín, příspěvková organizace OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY Miniprojekt ZŠ BARTOŠOVICE 16.11.2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl miniprojektu... 4 3 Vypracování

Více

Obecné základy týkající se magmatu

Obecné základy týkající se magmatu Obecné základy týkající se magmatu 1. Ochlazování 2. Výstup a umístění magmat v kůře felsické intruze magmatický stoping (stoped stock) zóna tavení kotlovitý pokles (cauldron subsidence) prstencové ţíly

Více

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý Cínovec - odkaliště 1 Nerostné suroviny provázejí téměř každou lidskou činnost od počátku existence lidstva. Samotné

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Mineralogie Křemžska. Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš Jihočeský mineralogický klub

Mineralogie Křemžska. Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš Jihočeský mineralogický klub Mineralogie Křemžska Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš 12. 7. 2010 Vymezení zájmového území Pojem Křemžská kotlina se v mineralogii spojuje často pouze s výskytem hadců. V okolí Křemže je však

Více

Ing. Petr Rezek, Alois Rittig T 1. Krupka a cín

Ing. Petr Rezek, Alois Rittig T 1. Krupka a cín Ing. Petr Rezek, Alois Rittig T 1 Krupka a cín Krušné hory jsou v podvědomí nejen jako severozápadní hranice Čech, ale jako pohoří bohaté na nerudy a rudy barevných kovů, zvláště na cín a stříbro, v menší

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Mineralogie II Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Shrnutí 1. Cyklosilikáty Poměrně malá ale důležitá skupina silikátů,

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra

11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra 11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra Těžba, úprava a zpracování rudy na Starých Horách 1. Prospekce 3. 1. Třídění 7. ražba mince 2.

Více

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Kristina Hakenová Gymnázium Turnov kikihak@seznam.cz Karel Vlachovský Masarykovo gymnázium, Plzeň maoap1@gmail.com Abstrakt: Práce seznamuje čtenáře s elektronovým

Více

Geopark Vysočina Březen 2016

Geopark Vysočina Březen 2016 Geopark Vysočina Březen 2016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Identifikace území... 5 2.1. Název nominovaného národního geoparku... 5 2.2. Přesné vymezení území národního geoparku... 5 2.3. Určení geografického regionu...

Více

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy RNDr. Jiří Slovák Zástupce ředitele pro vývoj vedoucí oddělení přípravy HÚ Správa úložišť

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III Pro studenty Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra Obsah prezentace rombické amfiboly 3 monoklinické amfiboly 5 skupina granátu

Více

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů Transport chlorovaných uhlovodíků z výrobního areálu Transporta Chrudim a.s. 28. 29. listopadu 27, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing.

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler Čas: 2 hod. Václav Ziegler Liberecký kraj GPS: 50 40 27,41 N,14 56 45,86 E Osečná Český Dub 1 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. začátek exkurze obec Kotel 2. Pod Čertovou zdí 3. vylámané rýhy po těžbě Čertovy zdi 4.

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více