Sémantický web principy, prostředky, aplikace. Ondřej Černoš UISK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sémantický web principy, prostředky, aplikace. Ondřej Černoš UISK cernoso@gmail.com 602372810"

Transkript

1 Sémantický web principy, prostředky, aplikace Ondřej Černoš UISK

2 Kdo jsem Ondřej Černoš, absolvent FEL ČVUT (kybernetika) doktorand UISK, téma blízké sémantickému webu 04/29/09 2

3 Co je web? Web je databáze znalostí Web je hromada syntakticky strukturovaných dat Web je propojená hromada strukturovaných dat Web je informační systém s vlastní svébytnou architekturou Web 04/29/09 3

4 Web technické pozadí Co je na Webu? na webu existují Zdroje (Resource) stránky, obrázky, feedy (RSS, Atom) atd. entity existující na webu mají jména URI Unified Resource Identificator URL jako aplikace URI Unified Resource Locator Jména (URI) jsou globálně unikátní 04/29/09 4

5 Web technické pozadí Jakým způsobem jsou zdroje na webu? Zdroje jsou reprezentovány nějakou serializací, kterou umí přenosová soustava přenášet značkovací jazyky HTML (aplikace SGML, šedesátá léta) formáty obrázků PNG, JPG apod. streamované video XML jazyky (aplikace) JSON, YAML, atd. atp. Reprezentace nejsou zdroji! 04/29/09 5

6 Web technické pozadí SGML a nástupci jako reprezentační jazyky hypertextu ve značkovacích jazycích existují prostředky pro odkazování na jiné zdroje na webu známé html tagy: anchor (a), img apod. značkovací jazyky jsou standardizované, otevřené značkovací jazyky popisují strukturu dokumentů z.j. umí označit odstavec, nadpis apod. tedy značkovací jazyky řeší syntax dokumentů 04/29/09 6

7 Web technické pozadí Mluvili jsme o transportním mechanismu co to je? HyperText Transfer Protocol (HTTP) definuje architekturu informačního systému zvaného web architektura identifikována jako REST Representational State Transfer 04/29/09 7

8 Web REST REST identifikace jedinečných vlastností webu Aplikační stav je abstrahován do prostředků (Resource) Zdroj je unikátně identifikovaný (URI) Všechny zdroje sdílejí jednotný interface (rozhraní) k práci s reprezentací těchto omezený počet známých typů reprezentací (content type MIME typy) omezený počet operací nad reprezentacemi zdrojů (GET, PUT, POST, DELETE) 04/29/09 8

9 Web REST Další vlastnosti REST architektury protokol architektury (HTTP) je typu klient-server protokol je bezestavový (vždy se ve výměně reprezentací zdrojů mezi klientem a serverem zasílá vše co je nutné k porozumění dotazu či odpovědi) protokol je cachovaný (důležité pro škálovatelnost) 04/29/09 9

10 Jak to vše souvisí se sémantickým webem? Sémantický web staví na úspěšných a prověřených vlastnostech webu tak jak je známe teď Sémantický web dále staví na pojmu zdroje, užívá URI, jako aplikační architekturu užívá REST tedy je to stále web Pro pochopení směru, jakým rozvíjí sémantický web ten web, který známe dnes, je nutné znát fundament webu 04/29/09 10

11 Hranice užití webu Na webu používáme mnohé aplikace aplikace pracují s různými zdroji různě aplikace reprezentují zdroje (světa) svojí vlastní reprezentací, která nemusí být sdílená Aplikace neumějí spolupracovat představme si aplikaci pro rezervaci hotelů, mapovou aplikaci a aplikaci ministerstva životního prostředí mapující národní parky. Spolupráce? Vesměs žádná. 04/29/09 11

12 Hranice užití webu Čím to je? na webu jsou zdroje, které mluví o světě reprezentace zdrojů jsou syntanticky strukturované neumíme ovšem mluvit o těchto zdrojích chybějí metadata, tedy data o datech data o datech o světě 04/29/09 12

13 Sémantický Web metadata Jaké známe metadatové systémy z prostředí webu a informační vědy? tagy social tagging, kolektivní znalostní systém atributy v souborovém systému autor, doba vzniku apod. Jsou to různé systémy, navzájem nespolupracující a mající různá svá omezení (tagy čím užívanější tag, tím menší nese informaci, apod.) 04/29/09 13

14 Sémantický Web metadata Kvůli roztříštěnosti způsobů práce s metadaty vznikl obecný framework RDF Resource Description Framework Resource o tom jsme již hovořili Description popis, chceme mluvit o zdrojích Framework RDF umožňuje tvořit popisy, nepředepisuje popis 04/29/09 14

15 Sémantický Web metadata Jak mluvíme o věcech? říkáme, že něco je něco jiného triviální referenční sémantika link mezi symbolem a věcí (pro naše účely bohatě stačí) Přesně toto umožňuje RDF: subject verb object U zeleného vola je hotel. Hotel je třída ubytovacích zařízení. Třída ubytovacích zařízení je podtřída obytných budov. 04/29/09 15

16 Sémantický web RDF Co definuje RDF jako standard? Sdílenou sémantiku trojic subject verb object Různé formy reprezentace (viz!) těchto trojic Několik sloves a podstatných jmen 04/29/09 16

17 Sémantický web RDF RDF tedy umožňuje tvořit trojice subject verb object. K čemu to je? sdílený slovník podstatných jmen a sloves RDF nevynucuje reprezentaci trojic může být tedy reprezentováno například XML jazykem (RDF/XML) vloženým do webových stránek příklad s hotelem a webem národních parků sdílená podstatná jména (pojmenování objektů světa) a slovesa (vazby mezi nimi) umožní propojit znalosti jedné aplikace se znalostmi aplikace druhé. 04/29/09 17

18 Sémantický web RDF RDF tedy tvoří jakési grafy. různé aplikace (rozptýlené po webu) vystavují reprezentace trojic. Můžeme trojici chápat jako graf, kde subject je uzel, verb je orientovaná hrana, object je uzel. Grafy pak lze spojovat jsou-li nalezeny společné uzly. RDF dosahuje globálně unikátních pojmenování známým mechanismem URI. Subject, verb i object reprezentujeme globálním identifikátorem. 04/29/09 18

19 Sémantický web RDF Co je tedy sémantický web v RDF? Globální orientovaný graf tvrzení subject verb object. Tomuto grafu pak lze klást dotazy, podobné databázovým dotazům (SPARQL). Co jsme získali? Znalosti jsou strojově zpracovávatelné. Znalosti jsou jednotně reprezentované, tudíž snáze dostupné. (Někdo někdy zkoušel destilovat znalosti z webu, i tak přehledného jako Wikipedia? Dotaz: seznam všech německých spisovatelů narozených mezi lety ). 04/29/09 19

20 Sémantický web RDF Příklady. Struktura univerzity. uni:uk rdf:type uni:uni. uni:ff uni:facultyof uni:uk. ff:uisk rdf:type uni:department. ff:uisk uni:departmentof uni:ff. Co říkáme je snad očividné. Představme si, že úplně jiný web říká toto: ff:uisk uni:head ff:papik Kde Papíka patrně najdeme? 04/29/09 20

21 Sémantický web RDF Viděli jsme: trojice RDF výrazů serializované v N3 serializaci jména ve formátu namespace:identifikátor dvě aplikace (dvě stránky?) hovořící o společném subjektu: ff:uisk Kde je URI? formát namespace:identifikátor je zkratka pro snadnou čitelnost ff může být například zkratka od URL - globálně unikátní jméno fakulty 04/29/09 21

22 Sémantický web RDF RDF také samo definuje některé zdroje. rdf:type sloveso, říká je typu či má třídu apod. další viz standard Co dál jsme viděli? Kdokoliv mohl něco říct kdokoliv může vystavit trojici na webu (anyone anything any topic AAA principle) Open World Assumption onen kdokoliv to může říct kdykoliv nové znalosti se mohou kdykoliv vyjevit z různých zdrojů 04/29/09 22

23 Sémantický web RDF Představme si, že podle výše zmíněných principů někdo někdy řekne toto: msmt:uk_ff_uisk msmt:director empl:papik jako lidé vidíme, že toto říká totéž jako výše zmíněná trojice ff:uisk uni:head ff:papik přesto to říká to samé z toho plyne poučení, poslední princip jako důsledek předchozích: Nonunique naming assumption stejné věci mohou mít různá jména. Jak vyjádříme stejnost? 04/29/09 23

24 Sémantický web jdeme za RDF Výše jsme narazili na problém stejnosti objektu který je reprezentován dvěma různými jmény. Kudy z toho ven? 04/29/09 24

25 Sémantický web jdeme za RDF Z jiných obecných frameworků známe pojem schematu, jazyk omezující možnosti toho, co se dá říci XML obecný značkovací jazyk XHTML schematem omezený jazyk, převyprávění HTML v XML Podobně pro RDF existují schemata RDFS a OWL. 04/29/09 25

26 Sémantický web RDFS a OWL Co je schema? schema je formálně popsané omezení širšího jazyka omezení: v schematem vymezeném jazyce nemůžeme již říct vše, co jsme mohli v širším jazyce omezení: schema definuje sémantiku toho, co říkáme tato je pak sdílená (viz výše nonunique naming assumption a AAA principle) omezení: kombinace výroků pak dovoluje usuzovat nové znalosti, které nebyly explicitně formulovány 04/29/09 26

27 Sémantický web RDFS a OWL RDFS schema přímo v názvu OWL Web Ontology Language Oba jazyky na různé úrovni definují sdílený slovník a jeho sémantiku. slovník: seznam podstatných jmen a sloves k užití sémantika: důsledky užití slov z tohoto slovníku 04/29/09 27

28 Sémantický web RDFS a OWL Slovník RDFS a OWL základní pojmy: rdfs:class třída věcí. Z užití nic neplyne: používá se pro snadnost orientace. rdfs:property verb. Řekneme o něčem, že je to sloveso. 04/29/09 28

29 Sémantický web RDFS a OWL rdfs:subclassof řekneme, že něco je subtřída, pak platí toto, předpoklady: a:a rdf:type rdfs:class. b:b rdfs:subclassof a:a x:x rdf:type b:b důsledek: x:x rdf:type a:a. Sémantika rdfs:subclassof leží v onom vyvození. ekvivalentně pro slovesa rdfs:subpropertyof 04/29/09 29

30 Sémantický web RDFS a OWL Jak sloučíme ona tvrzení uvedená výše? ff:uisk uni:head ff:papik msmt:uk_ff_uisk msmt:director empl:papik Úkol: sloučit informace ze zdrojů obsahující tyto trojice. Návrh (AAA!): ff:papik rdf:type foaf:person empl:papik rdf:type empl:employee empl:employee rdfs:subclassof foaf:person závěr: empl:papik rdf:type foaf:person! - kudy dál? 04/29/09 30

31 Sémantický web RDFS a OWL RDFS umožňuje mluvit o třídách věcí a jejich hierarchii a o vlastnostech věcí a jejich hierarchii OWL jde mnohem dál: definuje řadu slov, jejichž užití tvoří ontologii Ontologie: formální reprezentace množiny konceptů jednoduše systém, který definuje co je a co se o tom dá říct. 04/29/09 31

32 Sémantický web OWL a ontologie Prostředky tvorby ontologií. owl:restriction třída věcí, které mají nějaké vlastnosti příslušnost věci do třídy již není výsledkem prostého konstatování, ale důsledkem toho, že věc má nějakou vlasnost uni:faculty owl:equivalentclass [ a owl:restriction; owl:onproperty uni:head; owl:allvaluesfrom uni:dean ]. říkáme: fakulta je taková věc, jíž šéfuje děkan 04/29/09 32

33 Sémantický web OWL a ontologie Prostředky tvorby ontologií. vyjádření stejnosti: owl:equivalentclass, owl:equivalentproperty, owl:sameas v našem příkladě můžeme říci: msmt:uk_ff_uisk owl:sameas ff:uisk. Lepší je ovšem toto usoudit z vlastností tříd a členů těchto tříd než to explicitně prohlásit. vlastnosti vlastností: owl:transitiveproperty (a<b, b<c, pak a<c), owl:functionalproperty, owl:symmetricproperty apod. 04/29/09 33

34 Sémantický web OWL a ontologie Kontradikce. Uzavření světa. OWL umožňuje částečně uzavřít svět, například tímto tvrzením: uni:department rdfs:subclassof [ a owl:restriction; owl:onproperty uni:head; owl:maxcardinality 1 ] katedra je podtřída věcí, které mají právě jednoho šéfa potom můžeme z těchto tvrzení: ff:uisk uni:head ff:papik ff:uisk uni:head ff:richard_papik vydedukovat, že ff:papik owl:sameas ff:richard_papik 04/29/09 34

35 Sémantický web OWL a ontologie V předchozím příkladu jsme uzavřeli svět: již nikdo nemůže přijít s novým šéfem UISKu. V případě že se tak stane, musíme usoudit, že je to jen jiné jméno pro toho samého. FOAF definuje Person jako stejnou, jestliže má stejný hash ové adresy (identifikátor). Jestliže ovšem z FOAF plyne, že ff:papik owl:differentfrom ff:richard_papik pak jsme narazili na kontradikci. Model v ontologii není splnitelný. Někdo musí některé tvrzení odstranit. 04/29/09 35

36 Sémantický web OWL a ontologie Tvorba ontologií je komplexním procesem identifikace, modelování světa a programování Ontologie má být jednoduchá příliš složitá ontologie omezuje užití a vede ke kontradikcím Ontologie má řešit svůj obor zájmů a nepouštět se do přílišných obecností (my:movablething rdfs:subclassof my:thingrepresentedbyshapedmass) 04/29/09 36

37 Sémantický web aplikace, užití Existuje několik obecně známých ontologií: FOAF řeší lidi, identifikaci, kontakty, sociální sítě SKOS ontologie pro stavbu znalostních systémů a sjednocování thesaurů (core:narrower, core:related, core:concept, skos:preflabel apod.) Dublin Core sada ontologií pro popis publikací, muzejních exponátů apod. 04/29/09 37

38 Sémantický web aplikace, užití RDF trojice lze serializovat do obyčejného HTML: RDFa (RDF in Attributes) publikace, kontaktní informace na webu lze udržovat ve FOAF a Dublin Core: tyto informace budou strojově zpracovávatelné pomocí dalších ontologií (hcalendar) lze na webu distribuovat události atd. atp. 04/29/09 38

39 Sémantický web aplikace, užití Pokročilé aplikace DBPedia ontologie + data z Wikipedie převedená do RDF trojic němečtí spisovatelé narození mezi lety 1840 a 1860? SPARQL dotaz. Porovnejte s klasickou Wikipedií. NEPOMUK social semantic desktop sada ontologií a API pro sémantické technologie na desktopu. Někdy jsme přemýšleli o tom, proč si váš počítač nepamatuje s jakým em vám jako příloha přišel nějaký dokument? 04/29/09 39

40 Sémantický web alternativy kritika K RDF existuje historická alternativa, tzv. mikroformáty. serializace do class atributů definovaných v HTML omezené ontologie, nelze rozšiřovat de facto ad hoc hack (sic) nad něčím, co bylo určeno k jiným účelům (class atribut CSS) V komunitě sémantického webu zastánci RDF i mikroformátů svaté války 04/29/09 40

41 Sémantický web alternativy kritika Projekt sémantického webu bývá osočován z akademismu a odtrženosti od praxe OWL má kořeny v Description Logic technologie vycházejí z akademického prostředí a ne korporátního mnohé korporace mají vlastní zájmy například google investoval kvanta peněz do analýzy dat, sémantický web by mu mohl narušovat byznys (skupina WhatWG tvořící pod dohledem zaměstnance Google HTML5 do něj odmítá začlenit prostředky pro možné užití RDFa) 04/29/09 41

42 Sémantický web alternativy kritika Budoucnost Sémantického webu více a více webů zařazuje do svých stránek sémantické informace (serializované trojice whitehouse.gov užívá, bbc uvažuje, atd.) záleží na postoji specifikátorů HTML vznikají aplikace typu twine.com pro social bookmarking postaveném na RDF a ontologiích doporučování na základě podobností a podobné social web standardnosti Nicméně budoucnost je nejistá, nástup je pomalý 04/29/09 42

43 Děkuji za pozornost. Otázky? Ondřej Černoš UISK

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Logika pro sémantický web

Logika pro sémantický web ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Logika pro sémantický web Martin Žáček PROČ BALÍČEK? 1. balíček Formální logické systémy

Více

RDF a RDF Query. Jakub Nerad 1. prosince Nerad () RDF a RDF Query 1. prosince / 16

RDF a RDF Query. Jakub Nerad 1. prosince Nerad () RDF a RDF Query 1. prosince / 16 RDF a RDF Query Jakub Nerad jakubnerad@gmail.com 1. prosince 2009 Nerad () RDF a RDF Query 1. prosince 2009 1 / 16 Součastnost Součastnost množství informací zpracování pomocí statistické analýzy problém

Více

Ontologie. Otakar Trunda

Ontologie. Otakar Trunda Ontologie Otakar Trunda Definice Mnoho různých definic: Formální specifikace sdílené konceptualizace Hierarchicky strukturovaná množina termínů popisujících určitou věcnou oblast Strukturovaná slovní zásoba

Více

Linked Data v oblasti geoinformačních technologií

Linked Data v oblasti geoinformačních technologií Linked Data v oblasti geoinformačních technologií Otakar Čerba Katedra geomatiky, Západočeská univerzita v Plzni Linked Data co, jak, kde a proč? Soubor best practices pro publikování a propojování dat

Více

LINKED DATA, OPEN DATA a BIG DATA

LINKED DATA, OPEN DATA a BIG DATA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD LINKED DATA, OPEN DATA a BIG DATA Bc. Zuzana LACINÁ Semestrální práce z předmětu Prostorové databáze obor Geomatika Zadavatel: Ing. Karel JANEČKA,

Více

Webové služby. Martin Sochor

Webové služby. Martin Sochor Webové služby Martin Sochor Webové služby způsob komunikace dvou aplikací přes Web binární zprávy (CORBA) blokovány proxy servery a firewally masivní využití XML protokol SOAP + jazyk pro popis služeb

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 4 InternetovéTechnologie sémantický web Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Web x.0 Sémantický web - I have a dream for the Web [in which computers] become capable of analyzing all the data

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Ontologie v e-commerce

Ontologie v e-commerce Diplomová práce Ontologie v e-commerce Pavel Jisl pavel@cetoraz.info ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Ontologie v e-commerce Pavel Jisl, jislp@fel.cvut.cz p. 1/13 Cíle práce

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

GISON: ontologická integrace urbanistických datových sad IPR

GISON: ontologická integrace urbanistických datových sad IPR GISON: ontologická integrace urbanistických datových sad IPR Jiří Čtyroký 1, Petr Křemen 2 1 IPR Praha, 2 FEL ČVUT Slovníky a ontologie Měli bychom co nejvíce používat třídy a vlastnosti definované existujícími

Více

RDF serializace Turtle

RDF serializace Turtle 4IZ440 Propojená data na webu RDF serializace Turtle Vyučující: Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Zimní semestr 2016 http://nb.vse.cz/~svatek/rzzw.html Shrnutí obsahu a související zdroje Prezentace vychází

Více

WWW jako dynamická knihovna

WWW jako dynamická knihovna Automatizace knihovnických procesů 2001, Liberec WWW jako dynamická knihovna Miroslav Škultéty KSI MFF UK Praha Osnova Úvod Statické vs. dynamické textové IS Nové modely komunikace Klíčová role XML Metadata

Více

Sémantická interoperabilita v rámci iniciativ EU

Sémantická interoperabilita v rámci iniciativ EU Sémantická interoperabilita v rámci iniciativ EU Prezentace k obhajobě závěrečné práce Miloš Kaláb 173388 Fakulta informatiky Masarykova univerzita 5. února 2009 Zadání BP Sémantická interoperabilita v

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

1. Úvod. 1.1. Vztah k OAI-PMH. 1.2. Terminologie

1. Úvod. 1.1. Vztah k OAI-PMH. 1.2. Terminologie Název: Standardizace otevřených archivů: popis a výměna agregovaných webových zdrojů prostřednictvím OAI-ORE Autor: Petr Novák, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústav výpočetní techniky

Více

Co jsou otevřená propojená data?

Co jsou otevřená propojená data? Co jsou otevřená propojená data? Martin Nečaský Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze 1 Co jsou otevřená propojená data? Zdroj : http://5stardata.info 2 Co jsou otevřená propojená data?

Více

NÁSTROJE SÉMANTICKÉHO WEBU A VĚCNÉ AUTORITY APLIKACE V PROJEKTU INTERPI

NÁSTROJE SÉMANTICKÉHO WEBU A VĚCNÉ AUTORITY APLIKACE V PROJEKTU INTERPI NÁSTROJE SÉMANTICKÉHO WEBU A VĚCNÉ AUTORITY APLIKACE V PROJEKTU INTERPI INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

SPARQL. jan.zemanek@gmail.com

SPARQL. jan.zemanek@gmail.com SPARQL Jan Zemánek jan.zemanek@gmail.com SPARQL W3C SPARQL specifikace http://www.w3.org/tr/rdf sparql query/ SPARLQ by Example http://www.cambridgesemantics.com/2008/09/sparql byexample/ SPARQLCheat Sheet

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Od relačních databází k technologiím sémantickému webu

Od relačních databází k technologiím sémantickému webu www.mondis.cz Od relačních databází k technologiím sémantickému webu Petr Křemen petr.kremen@fel.cvut.cz Data v informačních systémech Data Informace Stoupající úroveň abstrakce Znalost www.mondis.cz (C)

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

ROZDÍLY MEZI RDF MODELEM A TOPIC MAPS DIFFERENCES BETWEEN RDF MODEL AND TOPIC MAPS. Martin Žáček

ROZDÍLY MEZI RDF MODELEM A TOPIC MAPS DIFFERENCES BETWEEN RDF MODEL AND TOPIC MAPS. Martin Žáček ROZDÍLY MEZI RDF MODELEM A TOPIC MAPS DIFFERENCES BETWEEN RDF MODEL AND TOPIC MAPS Martin Žáček Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. Dubna 22, Ostrava,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS VYUŽITÍ ONTOLOGIÍ

Více

SPARQL teorie, endpointy, pojmenované grafy, web API. 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák

SPARQL teorie, endpointy, pojmenované grafy, web API. 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák SPARQL teorie, endpointy, pojmenované grafy, web API 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name Dnes uvidíme Základy RDF grafu Pojmenované grafy Jazyk SPARQL RDF graf

Více

RDF API a SPARQL syntaxe, API, příklady. 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name

RDF API a SPARQL syntaxe, API, příklady. 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name RDF API a SPARQL syntaxe, API, příklady 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name Dnes uvidíme Syntaxe RDF Základy RDF grafu Pojmenované grafy Přehled RDF API Příklady

Více

Web Services na SOAP

Web Services na SOAP Web Services Používají HTTP Existují dvě varianty: Služby postavené na protokolu SOAP Java standard pro vytváření : JAX-WS RESTfull služby Java standard pro vytváření : JAX-RS Web Services na SOAP Žádost

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-10

Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Doména a služby Internetu Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí služby

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Sémantický web a extrakce

Sémantický web a extrakce Sémantický web a extrakce informací Martin Kavalec kavalec@vse.cz Katedra informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE Seminář KEG, 11. 11. 2004 p.1 Přehled témat Vize sémantického webu Extrakce informací

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 3 InternetovéTechnologie internetové aplikace, Web x.0, RIA, Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Internetové aplikace - Aplikace, které ke svému provozu využívají prostředí internetu, a to

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

dbpedia Václav Zeman December 2015 KIZI - VŠE

dbpedia Václav Zeman December 2015 KIZI - VŠE dbpedia Václav Zeman December 2015 KIZI - VŠE co je dbpedia? 2 co je dbpedia? DBpedia je komunita lidí zaměřující se na získávání informací a znalostí z Wikipedie. DBpedia je sada nástrojů, které extrahují

Více

XML a nové trendy v publikování na Webu

XML a nové trendy v publikování na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/05/13 17:56:13 $ Obsah Úvod... 3 Nové požadavky na web... 4 XML a podpora různých koncových zařízení... 5 Problém...

Více

Logický datový model VF XML DTM DMVS

Logický datový model VF XML DTM DMVS Logický datový model VF XML DTM DMVS Verze 1.1 VF XML DTM DMVS Objednatel Plzeňský kraj Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Karlovarský kraj Statutární

Více

Databázové systémy. Dáta v grafe dáta na webe

Databázové systémy. Dáta v grafe dáta na webe Databázové systémy Dáta v grafe dáta na webe Vyhľadávanie na webe Chceme nájsť informáciu, ale hádame kľúčové slová, ktoré sa snáď vyskytujú na stránke s informáciou Väčšinou dostaneme milióny výsledkov

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Projekt do předmětu VPD

Projekt do předmětu VPD Projekt do předmětu VPD Sémantický web 2009 / 2010 Ing. Jaroslav Dytrych, xdytry00@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Obsah 1 Úvod 3 2 Idea sémantického webu

Více

Reranking založený na metadatech

Reranking založený na metadatech České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1

Více

Principy a praktické využití otevřených dat

Principy a praktické využití otevřených dat Principy a praktické využití otevřených dat 1 Dušan Chlapek, 1 Jan Kučera, 2 Martin Nečaský 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Linked data (nejen) v knihovnách

Linked data (nejen) v knihovnách Linked data (nejen) v knihovnách Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha Plán 1) Web a sémantický web 2) Technologie sémantického webu

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Sémantika ve webových stránkách

Sémantika ve webových stránkách 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/18 20:20:43 $ Obsah Proč potřebujeme sémantiku na webu... 3 HTML a sémantika... 4 HTML a sémantika... 5 Nedostatky

Více

Web 2.0 vs. sémantický web

Web 2.0 vs. sémantický web Web 2.0 vs. sémantický web Vilém Sklenák sklenak@vse.cz Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky, katedra informačního a znalostního inženýrství Inforum2007, 24. 5. 2007 Vilém Sklenák

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů 9. Tvorba informačních systémů Michal Krátký, Miroslav Beneš Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2007/2008 c 2006-2008 Michal Krátký, Miroslav Beneš Tvorba

Více

Základy datových vazeb Silverlightu. Funkce Silverlightu 2. Podpora jazyků a technologie.net Framework

Základy datových vazeb Silverlightu. Funkce Silverlightu 2. Podpora jazyků a technologie.net Framework Funkce Silverlightu 2 Podpora jazyků a technologie.net Framework Model pro popis webových služeb a jejich operací Volná vázanost datových služeb Nový model ovládacích prvků LINQ to Objects a UNQ to XML

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz TNPW1 Cvičení 1 Technologie pro tvorbu webu HTML, HTML5 značkovací jazyk struktura, obsah, odkazy - hypertext CSS, CSS3 kaskádové styly vzhled (rozvržení, formátování,

Více

Zápasíme s REST API. Lukáš Křečan REST API Architect GoodData

Zápasíme s REST API. Lukáš Křečan REST API Architect GoodData Zápasíme s REST API Lukáš Křečan REST API Architect GoodData Něco o mě GoodData REST API architekt Před tím několik let v korporacích SOAP-WS Spring WS Test Java programátor blog.krecan.net Agenda Co je

Více

Národní technické specifikace. služeb nad prostorovými daty a metadaty

Národní technické specifikace. služeb nad prostorovými daty a metadaty Národní technické specifikace služeb nad prostorovými daty a metadaty Jiří Kvapil, CENIA, Nemoforum - seminář, ČÚZK, 26.4.2017 Výstupy 1. Metodika zpracování specifikace datového produktu pro datové zdroje

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Návrh metodiky popisu a prezentace dat důchodové statistiky ve formátu otevřených propojitelných dat a návrh typové architektury IT řešení

Návrh metodiky popisu a prezentace dat důchodové statistiky ve formátu otevřených propojitelných dat a návrh typové architektury IT řešení Návrh metodiky popisu a prezentace dat důchodové statistiky ve formátu otevřených propojitelných dat a návrh typové architektury IT řešení Autoři Březen 2014 Autor Organizace Dušan Chlapek Tomáš Knap Jan

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Vhodnost nasazení jednotlivých webových architektur, sdílení dat, perzistence, webové služby a REST, asynchronnost, messaging

Vhodnost nasazení jednotlivých webových architektur, sdílení dat, perzistence, webové služby a REST, asynchronnost, messaging Vhodnost nasazení jednotlivých webových architektur, sdílení dat, perzistence, webové služby a REST, asynchronnost, messaging 1. Vhodnost nasazení jednotlivých webových architektur - toto je podle Klímy

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

NSWI108 Sémantizace Webu

NSWI108 Sémantizace Webu NSWI108 Sémantizace Webu 1. Úvod do problematiky Peter Vojtáš a J. Dědek,. Eckhardt, M. Nečaský Sémantizace webu Úvod 1 Začátky webu Internet, http, HTML, URL Sir Timothy Berners-Lee TBL Sémantizace webu

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA. Semestrální projekt. Systém speech2text (pracovní název)

ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA. Semestrální projekt. Systém speech2text (pracovní název) ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA Semestrální projekt Systém speech2text (pracovní název) Jiří Fric, Tomáš Plecháč 16.2.2009 Obsah 1. Zadání a cíle... 3 2. Teorie...

Více

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6.1 Co značí objektově-orientovaný - organizace SW jako kolekce diskrétních objektů, které zahrnují jak data tak chování objekt: OMG: Objekt je věc (thing).

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jak číst a psát RDF. Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, Jindřich Mynarz

Jak číst a psát RDF. Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, Jindřich Mynarz Jak číst a psát RDF Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, 1. 10. 2012 Jindřich Mynarz Serializace RDF N3 RDF/XML NTriples Turtle RDFa JSON-LD Serializace: NTriples

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Nevýhody modelů založených na záznamech Co potřebujeme modelovat? Identifikace

Více

Další XML technologie

Další XML technologie XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/05/17 18:58:55 $ Obsah Odkazy... 3 Odkazy v rámci jednoho dokumentu... 4 XLink (XML Linking Language)... 5 XLink

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Sémantický web v EEG/ERP doméně Plzeň 203 Jan Smitka Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

POLYTEMATICKÝ STRUKTUROVANÝ HESLÁŘ A JEHO POTENCIÁL

POLYTEMATICKÝ STRUKTUROVANÝ HESLÁŘ A JEHO POTENCIÁL POLYTEMATICKÝ STRUKTUROVANÝ HESLÁŘ A JEHO POTENCIÁL V OBLASTI TŘÍDĚNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ WEBOVÝCH DOKUMENTŮ Kristýna Kožuchová (kristyna.kozuchova@techlib.cz) Národní technická knihovna Ctibor Škuta (ctibor.skuta@techlib.cz)

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

obr. 2 - Dv vrstvy map témat; Zdroj: [15]

obr. 2 - Dv vrstvy map témat; Zdroj: [15] Pavel Bartoš Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, pavel.bartos@uhk.cz, Abstrakt: Systém Globální sémantické sítě (GSS) je připravován v rámci detailní analytické studie řešení,

Více

SUTOL Symposium 2014

SUTOL Symposium 2014 SUTOL Symposium 2014 24.dubna, GreenPoint Praha Partneři konference www.sutol.cz Otevřete Domino světu Ondřej Fuxa, YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Jak řešíte načítání dat z IBM Domino aplikací do externích

Více