ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence Mgr. Michaela Lamaczová Mgr. Markéta Pišlová Telefon , kl. 18 a 24 Jméno a příjmení výchovného Mgr. Eva Maděřičová poradce Telefon kl. 28 ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň 8leté Gymnázium (Prima až Kvarta) 6leté Gymnázium (Prima až Sekunda) Počet tříd Počet žáků/studentů SŠ ostatní MŠ Celkem Počet pedagogických pracovníků 40

2 Charakteristika školy Základní škola L.Štúra v Ostravě-Porubě je situována do městské zástavby, v jejíž blízkosti se nachází obytná zóna a Hlavní třída spojená s obchodním ruchem. Komplex budov je tvořen dvěma pavilony a budovou tělocvičny; k využití jsou i prostory dvora a zahrady kolem. Škola zajišťuje výuku ve třídách klasického základního školství a waldorfského školství, které pracují podle svých vzdělávacích programů. ŠVP klasického vzdělávání se zaměřuje na sport. Dobrá spolupráce funguje zejména s oddílem kopané Fotbal Poruba, dalšími disciplínami je florbal, atletika a různé míčové hry. Rozšířena byla výuka cizích jazyků. Kromě povinné výuky v 3.-9.třídách (jazyk anglicky, jazyk německý) jsou organizovány pro 1. a 2.třídy kroužky jazyka anglického, jako volitelný předmět v 7. až 9.ročníku byla zavedena výuka jazyka ruského. Prostory školy jsou vhodné pro práci v odborných učebnách. K výuce jazyků máme 2 učebny, běžně se využívají pracovny fyziky, chemie, dílen, výtvarné výchovy, knihovna a tělocvična. Stále více je využívána počítačová učebna. Přístup na internet využívali žáci před i po vyučování, více žáků i učitelů se seznámilo s výukovými programy různých předmětů a ročníků. K výuce jsou využívány dvě počítačové učebny a dvě multimediální učebny. Na naší škole byla věnována velká péče žákům se specifickými vývojovými poruchami učení. Integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení bylo 14. Byli rozděleni do 3 skupin /1 hodina týdně reedukační péče/. Ve spolupráci s PPP, na základě povolení zřizovatele a Krajského úřadu jako jediná škola v Porubě pokračovala v činnosti přípravné třídy pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Waldorfská škola je celosvětově rozšířenou výraznou pedagogickou alternativou k tradičním školám. Je součástí pedagogického konceptu waldorfské pedagogiky sahajícího od mateřské školy, přes základní až ke střední škole.základní škola se řídí obecnými principy waldorfské pedagogiky. Waldorfská pedagogika chce rozvíjet dítě zevnitř. Probouzet jeho individuální tvůrčí síly, podporovat celkový rozvoj jeho osobnosti v oblasti rozumu, citu a vůle. Snažíme se o vnitřní motivaci vzbudit u dětí zájem, touhu po poznávání světa. To vyžaduje, aby učivo bylo pro děti smysluplné, s konkrétním vztahem ke skutečnosti, aby děti mohly spolupracovat a s pomocí učitele se samy dobíraly poznání, aby předměty nebyly izolované, ale prožívány v souvislostech apod. Nepředkládáme žákům hotové skutečnosti, ale vytváříme poznatky spojené s prožitkem, získáváním dovedností, s postojem a názorem. Vzdělávání je pro nás nejen intelektualizačním, ale především humanizačním procesem. V 1. až 7. ročníku se neznámkuje, žáci jsou hodnoceni slovně. V 8.a 9.třídě dostávají žáci kromě slovního hodnocení i známky, které pak vykazují na přihláškách pro střední školy. Od první třídy se žáci učí dva cizí jazyky a také hře na flétnu. Velký důraz je kladen na umělecké prožívání vyučování. V průběhu školní docházky mívají žáci zpravidla jednoho třídního učitele, který je podrobně obeznámen s osobností každého dítěte ve třídě a je schopen citlivě reagovat na všechny pozitivní změny i krize v jeho vývoji.

3 Úvod Minimální preventivní program naší školy je konkrétní dokument, zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci. MPP je zpracován na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku: - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům, - schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, - s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, - schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc při řešení problémů, - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám, - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. Minimální preventivní program vychází z metodických doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 2129/ , jež vstoupilo v platnost s účinností od Tímto byl zrušen Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy v prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.: 20006/ , ze kterého vycházel MPP v předchozích letech. Tento nový dokument obsahuje metodické doporučení prevence rizikového chování v těchto čtrnácti oblastech: 1) Návykové látky drogy 2) Rizikové chování v dopravě 3) Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) 4) Alkohol u dětí školního věku 5) Syndrom týraného dítěte CAN 6) Šikana 7) Kyberšikana 8) Homofobie 9) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 10) Vandalismus 11) Záškoláctví 12) Tabák 13) Násilí 14) Krádež Všechny tyto přílohy obsahují podrobný popis a návod k odhalení a následnému řešení jmenovaných sociálně-patologických jevů v následujících kapitolách: typ rizikového chování východiska rizikové faktory protektivní faktory síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji legislativní rámec, dokumenty typ prevence

4 doporučené postupy a metody z hlediska pedagoga kdy, koho a v jakém případě vyrozumět možnosti a limity pedagoga odkazy, literatura Analýza současného stavu ve škole: MPP vychází z Hodnocení MPP ve školním roce 2013/2014 obou větví školy, neboť k jejich propojení došlo až v dubnu Do plnění MPP se zapojují všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Zaměřujeme se na děti ze sociálně slabých rodin i na děti běžné populace, na spolupráci s rodiči i s veřejností. Během roku jsou vyskytující se výchovné přestupky proti řádu školy ihned řešeny. Postihy žáků, kteří překročí hranici mezi běžným a rizikovým chováním, jsou řešeny podle školního řádu, který je schválen Školskou radou. K hlavním aktivitám školy patří: o o o o mezipředmětové vazby vzájemné konzultace vyučujících sledování situace ve škole vytváření aktivit pro žáky mimo výuku Vzhledem k odlišnému zaměření a sociálnímu složení žáků na obou větvích, se různí výskyt jednotlivých rizikových faktorů. V části školy s klasickým vzdělávacím programem se častěji objevují problémy spojené se záškoláctvím, šikanováním a drobnou kriminalitou, na které se zaměřují třídní učitelé s vedením školy. Ve waldorfské části školy se většina rizikových faktorů nevyskytuje a nejčastěji řešenými problémy jsou vztahy v kolektivu a drobnější přestupky proti školnímu řádu. 1.Základní záměry vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty zvyšování sociální kompetence žáka rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomování si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopností řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku rozvoj dovedností žáka směřujících k odmítání sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona výchova ke zdravému životnímu stylu formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických a multikulturních postojů

5 2. Klíčové vyučovací oblasti oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie oblast rodinné a občanské výchovy oblast společenskovědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence oblast sociálně právní právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti k společensky nežádoucím jevům, práva a povinnosti dítěte všechny tyto klíčové oblasti jsou dle vhodnosti zařazovány do Školního Vzdělávacího Programu obou částí školy 3. Preventivní témata v rámci předmětů Témata prevence sociálně patologických jevů zařadit do výukových předmětů: prvouka člověk a svět, vlastivěda, přírodopis nauka o zvířatech, nauka o člověku, český jazyk, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova, volitelných předmětech. Dále jsou témata prevence sociálně patologických jevů zapracovány do Školního Vzdělávacího Programu. Prevenci sociálně patologických jevů zaměřit na tyto oblasti: násilí a šikanování záškoláctví kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy dětí xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu užívání návykových látek anabolik, medikamentů a dalších látek netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling) diváckého násilí komerčního sexuálního zneužívání dětí syndromu týraných a zneužívaných dětí sekt a sociálně patologických náboženských hnutí Interaktivní metody ve výuce: na 1.stupni k rozvíjet schopnosti žáka diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty prostřednictvím např. komunitního kruhu, simulačních her, kreslení, pohádek a příběhů to vše v souznění s waldorfskou pedagogikou a vývojovými fázemi dítěte. na 2.stupni využít diskuse, nácviku verbální a nonverbální komunikace, simulačních her, hraní rolí ( jiných rolí než jsem,,já ), empatie, brainstormig, projekty, kreslení atd. opět v souladu s waldorfskou pedagogikou a vývojovými fázemi dítěte. 4. Vymezení kompetencí žáků souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů Očekávané výstupy rámci prevence sociálně patologických jevů : ročník: žák: dokáže pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků zná jednoduché způsoby odmítání návykových látek zná hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu má vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu má právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů

6 4. 5.ročník žák: má povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě zná činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl zná zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví má povědomost o zákonech omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající zneužívání a šíření drog umí komunikovat se službami poskytující poradenskou pomoc umí pojmenovat základní mezilidské vztahy umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva má povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (násilí, šikana, zastrašování aj.), je protiprávní zná základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 6. 9.ročník žák: zná význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví zná a uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem respektuje odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, je tolerantní k menšinám zná vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích zná činnost orgánů právní ochrany občanů a základní dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientuje se v trestně právní problematice návykových látek ví, kde hledat odbornou pomoc bezpečně zvládá účelné modely chování v krizových situacích (např.týrání,šikanování, sexuální zneužívání ) a správně se rozhoduje v situacích vlastního nebo cizího ohrožení odmítá projevy brutality a násilí zprostředkované médií, divácké násilí a umí o nich diskutovat Výše uvedené body jsou zahrnuty do jednotlivých učebních plánů vhodných předmětů (dějepis, chemie ) a jsou zapracovány do Školního vzdělávacího programu. 5. Preventivní činnost a úkoly třídních učitelů a ostatních pedagogů včasná diagnostika a intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a spolupráce s odborníky při jejich řešení vytváření pozitivního sociálního klimatu věnování zvýšené pozornosti problematickým žákům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky ve spolupráci s rodiči, výchovnou poradkyní sledovat často se opakující krátkodobé absence žáků v rámci prevence záškoláctví, spolupráce s rodiči

7 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávání učitelů školním metodikem prevence v rámci kolegií -- toto vzdělávání či poskytování informací bude zařazováno dle potřeby a aktuálnosti vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků v rámci organizace DVPP v rámci nabídky PPP Ostrava a KVIC Ostrava sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vzdělávání pozvanými odborníky na sociálně patologické jevy 7. Preventivní programy pro žáky pro letošní rok mají obě dvě větve základního vzdělávání objednány preventivní programy nabízené Ranarkonem, o.p.s. Ostrava, a to jak pro 1., tak pro 2. stupeň. Jejich zaměření je na komunikaci a vztahy ve třídě, ale i problematiku užívání návykových látek či poruch souvisejících s přijímáním potravy dále průběžně využíváme preventivní aktivity nabízené např. PPP Ostrava, Městskou policií Ostrava, Policií ČR, Centrem pro rodinu a sociální péči a dalšími zařízeními 8. Aktivity pro žáky mimo vyučování zájmové útvary, kroužky na waldorfské části: školní hudební soubor, muzikoterapie, origami, dramatická výchova a hry zájmové útvary, kroužky klasické části: angličtina, sportovní výchova a přípravka kopané zájmové útvary, kroužky v družině: keramický kroužek, jóga a relaxace, výtvarné a tvořivé dílny sportovní, výtvarné a literární soutěže výlety, exkurze kulturní pořady a akce 9. Aktivity pro rodiče informace prostřednictvím třídních schůzek: úvodní informace o přístupu školy k problematice prevence negativních jevů, vyhodnocení preventivního programu uplynulého školního roku, cíle a záměry pro daný školní rok informace na www stránkách školy spoluúčast na organizaci společných akcí pro žáky školy a jejich rodiče (Martinská slavnost, Michaelská slavnost, Adventní spirála, Mikuláš, Vánoční slavnost, Jarní slavnost, Masopustní karneval, Velikonoční jarmark, Dětský den, Den otevřených dveří, Svatojánský svátek a další) na waldorfské větvi školy

8 10. Metodické pomůcky, informace, kontakty rozšiřování stávající knihovničky, shromažďování veškerých dostupných materiálů, her, názorných pomůcek a informací o institucích zabývajících se prevencí ve městě, regionu, sepsání adresáře důležitých institucí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů využívání nabídky krátkých vzdělávacích videopořadů s preventivní tematikou spolupráce s institucemi a organizacemi působícími v oblasti protidrogové prevence využití internetových stránek a programů v práci nejen se žáky, ale i ve spolupráci s rodiči v oblasti sociálně patologických jevů, dětských práv a povinností, probační a mediační služby 11. Spolupráce s ostatními odborníky lékaři, policií, protidrogovými koordinátory 12. Plánované aktivity ŠMP vedení záznamů o přehledu realizovaných aktivit formuláře budou k dispozici u školního metodika prevence, aktualizace seznamu odborné literatury a CD, DVD aktualizace seznamu důležitých adres seznámení všech tříd s funkcí ŠMP, sdělení kontaktů na ŠMP navštívení třídních schůzek, zde seznámit rodiče s funkcí ŠMP, sdělení kontaktů na ŠMP nabízet třídním učitelům programy k prevenci sociálně patologických jevů, účast na preventivních aktivitách hodnocení výsledků preventivních programů, sběr dat k následnému vyhodnocování řešení krizových situací vytvoření nástěnek s informacemi pro rodiče, učitele i žáky V Ostravě Zpracovala: Mgr. Michaela Lamaczová Mgr. Markéta Pišlová