1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca obyvatel) a plní hlavně obytnou funkci v zázemí Ostravské průmyslové aglomerace. Základní školu navštěvuje 344 žáků v 16 třídách 1. až 9. ročníku a na odloučeném pracovišti v Horních Datyních 49 žáků. Škola vzhledem ke svému umístění nepatří mezi lokality s výrazným výskytem rizikových projevů chování. Ve škole se v zásadě vyskytují tyto formy chování jen ojediněle. Uvedený program je souhrnem jednotlivých oblastí, je orientován na primární prevenci s cílem udržet dosavadní stav ve škole. Ředitelka školy: Mgr. Darja Kuchařová Školní metodik preventivních aktivit: Mgr. Michal Jenčo Výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Zdeněk Oršulík Výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Jana Mičulková 1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/ minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí a k dětem s poruchami učení a chování. - individuální pozornost je pak věnována žákům, u kterých byl zjištěn výskyt rizikových projevů chování (např. užívání návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, záškoláctví, vandalismu, žákům agresorům a obětím v případech šikany). - podrobnější informace o preventivních postupech při setkání s rizikovými projevy chování včetně veškerých telefonních čísel (linka důvěry apod.) jsou k nahlédnutí u školního metodika prevence, případně na nástěnce v prvním patře. U vstupu do školy je umístěna schránka důvěry. 2 Minimální prevntivní program vychází z těchto materiálů: 1. 1)Metodický pokyn MŠMTprevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních č.j.:20 006/ )Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevůdětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR 2. 3)Školní preventivní strategie školy na roky 2009/ )Metodický pokyn MŠMTjednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví č.j.:10 194/

2 3 Cíle programu: 1. 1.Prevenceoblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalismu, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasismu, šikany a násilného chování. 2. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdravého životního stylu jsou: - zvyšování sociálních kompetencí (rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své chování a uvědomění si důsledků svého jednání), - posilování komunikačních dovedností (nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, odmítání návykových látek, adekvátní reakce na stres, kritiku a neúspěch), - vytváření pozitivního sociálního klimatu (vytvoření atmosféry pohody, klidu, bez strachu, nejistoty, nastolení pocitu důvěry mezi žákem a učitelem), - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám (mravní a morální hodnoty, právní vědomí a humanistické postoje k ostatním). 3. Vést žáky ke smysluplnému využívání volného času. 4. Zapojování rodin do života školy. 4 Realizace minimálního preventivního programu: Na realizaci MPP se podílí vedení školy, školní koordinátor prevence, výchovní poradci, ostatní pedagogičtí poradci školy, v případě potřeby okresní metodik prevence, dětský lékař, pracovník pedagogicko psychologické poradny, sociální odbor a Policie ČR. Všichni pedagogičtí pracovníci školy dbají o rozvoj žáků, podporují jejich sebevědomí, schopnost vytvářet přátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konfliktů, atd. Učitelé Občanské výchovy, Výchovy k občanství, Rodinné výchovy, Výchovy ke zdraví, Chemie, Přírodopisu, Přírodovědy, Prvouky a Tělesné výchovy využívají témat v osnovách těchto předmětů a seznamují děti s dalšími informacemi z oblasti zdravého životního stylu, prevence závislostí a sociálně patologických jevů. Zaměřují se nejen na poskytování informací, ale i na vytváření postojů žáků k problematice a osvojování dovedností komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací, asertivity a odmítání. Podle možností zařazují do výuky různé formy a metody práce s využitím dalších psychosociálních prvků a technik. K práci využívají velké množství videokazet, které jsou součástí knihovny ZŠ. K dosažení cílů MPP přispívají i následující opatření: - pedagogický dozor nad žáky je zajištěn během všech přestávek a před vyučováním v prostorách školy a v době obědů v jídelně (prevence šikany a užívání návykových látek) - v případě potřeby, mají žáci možnost svěřit se se svými problémy jednotlivým vyučujícím, výchovnému poradci, metodikovi prevence nebo využít schránku důvěry umístěnou u vstupu do školy - v prvním patře na nástěnce školního metodika prevence umístěny informace o důležitých telefonních číslech (Linky důvěry, Krizového centra apod.). - jednotliví třídní učitelé průběžně sledují vztahy v třídních kolektivech tak, aby byla zajištěna včasná diagnostika šikany a její intervence. V případě potřeby spolupracují s výchovnými poradci, školním metodikem prevence, popř. pracovníkem z pedagogicko psychologické poradny

3 - pro zajištění příjemného klimatu v problémových třídách budou probíhat další lekce Dlouhodobého preventivního programu,,buď OK zaměřené na vztahy ve třídě, šikanu, zdravý životní styl, drogy, AIDS apod. Tyto programy jsou prováděny pracovníky organizace Renarkon - na zlepšení celkového klimatu školy budeme využívat spolupráce s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání, které nabízí poradenské služby, odbornou pomoc a konzultace v této oblasti - ve škole bude provedeno mezi žáky dotazníkové šetření zaměřené klima ve třídě, na výskyt šikany a na jiné rizikové projevy, které bude vyhodnoceno a použito jako podklady. - jsou průběžně sledovány často se opakující krátkodobé absence žáků (prevence záškoláctví) a při zjištění těchto případů následuje řešení ve spolupráci s rodiči těchto žáků dle školního řádu ( využijeme hlavně nově vytvořenou část ŠŘ o omluvené absenci ) - přednášky a besedy věnované sexuální výchově a prevenci AIDS - prevence rizikových projevů chování je součástí školního řádu. Dojde-li k porušení jeho ustanovení, např. týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné sankce. - průběžně jsou sledovány i další rizikové formy chování - vandalismus, brutalita, rasismus, atd. Při jejich zjištění budou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: 1. individuální pohovor se žákem 2. pohovor se zákonnými zástupci žáka 3. doporučení kontaktu s odborníky 4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 5. v případě dealerství oznámení Policii ČR - pedagogové mají možnost zapůjčit si propagační materiály, videokazety a metodické pomůcky koordinátora prevence - ve sborovně školy jsou vyvěšeny informace o postupu při vyšetřování nálezu drog ve škole a užití alkoholu žáky v době vyučování - přehled institucí a center krizové intervence v okrese včetně adres a telefonních čísel je k dispozici u protidrogového koordinátora - žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu - ve škole se věnuje velká pozornost práci se žáky s SVPU - učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuálních konzultací - zástupci jednotlivých tříd 2. stupně pracují ve městském zastupitelstvu (zapojují se do řešení školské problematiky v rámci města a rozvíjí tak svou zodpovědnost). 5 Spolupráce s rodiči 5.1 Informování rodičů o problematice rizikových projevů chování - formou třídních schůzek, konzultačních schůzek, individuálních pohovorů - v případě vhodné nabídky realizovat besedu s touto tématikou 5.2 Seznámení rodičů se školním metodikem prevence - seznámení rodičů se ŠMP na třídních schůzkách (2x za pololetí) - termín konzultačních hodin (na dveřích kabinetu fyziky) - informace o ŠMP na nástěnce v prvním patře - informace na internetových stránkách školy

4 5.3 Akce pro rodiče - vánoční jarmark a den otevřených dveří - maškarní karneval pořádaný KRPŠ - školní akademie 6 Aktivity pro žáky 6.1 Prevence ve výuce - v plánech jednotlivých předmětů je kladen důraz na : I.st. ZŠ (Prv, Dv,...) - zvyšování sebevědomí žáků, pravidla soužití mezi žáky a učiteli, rozvoj osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou, úcta, sebeúcta, důvěra, komunikativní dovednosti, řešení konfliktů, schopnost klást otázky, vyjádřit svůj názor, umění říci ne, práce v kolektivu, vzájemná pomoc, pozitivní citové naladění, řešení stresu, životospráva, zdravý životní styl, schopnost vyhledat pomoc II.st. ZŠ (Ov, D, Čj,...) - pravidla soužití ve skupině (šikana), aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, tolerance k menšinám a jiným názorům (rasismus, xenofobie, extremismus), vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, postoje k návykovým látkám (drogy), právní vědomí, sexuální výchova 6.2 Preventivní programy - Renarkon probíhá během celého školního roku v problémových třídách - Spolupráce s CPIV dle potřeby - Zapojení rodičů do akcí školy - Poldík webík, který zajišťuje PČR 6.3 Jednorázové besedy a akce - Beseda organizovaná DDM Vratimov o bezpečném internetu týkající se kyberšikany, kyberstalkingu apod. - Besedy organizované CPIV, jejichž náplň se bude řídit potřebami a situací ve škole - Zařazovat další akce dle nabídky 6.4 Kulturní akce - Divadlo loutek - Divadlo J. Myrona - Koncerty ZUŠ - Akce z nabídky KD Vratimov - Maškarní ples pro děti organizovaný KRPŠ - Jiné akce dle nabídky 6.5 Sportovní akce - Lyžařský výcvikový kurz - Školní výlety - Škola v přírodě - Sportovní olympiáda dětí Regionu Slezská brána

5 - Běh,,Naděje - Branný den (spolupráce dětí všech věkových kategorií při plnění úkolů s tematikou: Chování při mimořádných krizových situacích) 6. 6 Volnočasové aktivity Kroužky - Keramika, Šikovné ruce, Dramatický kroužek, Sportovní a míčové hry, Sborový zpěv, Klub anglického jazyka, Klub německého jazyka začátečníci, Klub německého jazyka, Pohybové hry, Doučováček pro začátečníky a mírně pokročilé němčináře, Klub českého jazyka, Klub matematiky, Doučování fyziky Jednorázové akce - výlety pro žáky 9. ročníků (Praha) - sportovní kurz pro žáky 9. ročníků Jiné instituce ve městě je velmi široká nabídka akcí z těchto institucí - ZUŠ - DDM, SVČ,... - TJ, Sokol, Hasiči, Spolupráce s jinými institucemi - PPP Ostrava, Frýdek-Místek - DÚ - SVP Ostrava - Městská Policie - Policie ČR - ÚMOb - soc. kurátoři pro mládež (OSPOD) - Krizové centrum pro děti a rodinu - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - Probační a mediační služba ČR - Linka důvěry - Renarkon o.p.s. - CPIV - lékaři (pediatři, psychiatři) - média (TV, MSD,... ) Ve Vratimově 24. září 2012 Mgr. Michal Jenčo

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2009/2010 Mgr. Anna Krasulová ředitelka školy Mgr. Marcela Bucharová metodik prevence ÚVOD: Zaměření minimálního

Více

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Škola: ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Školní rok: 2014/2015 Počet žáků ve škole: 143 Zaměření minimálního preventivního programu Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program školy 2014/2015

Minimální preventivní program školy 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 I. Úvod ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 Při tvorbě preventivní strategie vychází naše škola z celostátních dokumentů, tedy z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více