BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT S WiFi MODULEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT S WiFi MODULEM"

Transkript

1 EZDRÁTOVÝ TERMOSTT S WF MODULEM přjímač - do zásuvky vysílač T75 WF ezdráový ermosa s ovládáním přes nerne, se kerým máe úspory pod konrolou. Vesavěný WF modul umožňuje dálkovou správu ermosau z jakéhokol mísa na svěě. Díky aplkacím pro chyré elefony je možné nejen upravova požadovanou eplou, provádě nasavení ýdenních programů, dovolené, změnu režmů, ale celý opný sysém vypnou. Teno unkání ermosa s dosahem až 35 m (v zásavbě), podsvíceným dsplejem a nelgenní PID regulací nabízí šroké možnos použí v obyných domech, kancelářích, rekreačních objekech. Napájení přjímače 30 V/ 50 Hz Přjímač s WF modulem a sysémem SMOUČENÍ KÓDŮ a s paměí E-EPROM (uchová kód př výpadku napěí) Dvou-vodčové přpojení ke kol (bezpoencální konak) Indkační LED pro sgnalzac savů - ndkace napájení - vyslání/ příjem sgnálu - poruchový sav (nezámrzový režm) - sepnué relé OOUSMĚRNÁ KOMUNIKE - zaručuje spolehlvos přenosu sgnálu a umožňuje získáva zpěné nformace uomacký režm (UTO) Manuální režm (MNU) Trvalé vypnuí (OFF) Nasavení času (LO), př vzdáleném ovládání není nuné nasavova Nasavení zákl. konsan ONST (korekce eploy, vzdálená správa, volba auomacké změny LETNÍ/ZIMNÍ čas) Informace o IP adrese Režm pro párování Udr Zámek kláves ZPŮSOY OVLÁDÁNÍ ZDRM MOILNÍ PLIKE EO PT-WF pro chyré elefony nebo aplkace pro Wn10! 1) Ovládání přes SERVER (odkukolv v dosahu nerneového přpojení). - oevřee návod b75wf 018_sar a proveďe konf gurac pomocí chyrého elefonu. ) Ovládání v dosahu vašeho roueru (domácnos). Pokud máe veřejnou IP adresu, můžee ovládá mmo domácí síť. - oevřee návod b75wf 018_sar a proveďe konf gurac pomocí chyrého elefonu. 3) Ovládání v rámc byu, kde není WF přpojení. Termosa s vyváří vlasní WF hospo (P-přísupový bod). - oevřee návod b75wf 018_sar a proveďe konf gurac pomocí chyrého elefonu. 4) Ovládání a nasavení ermosau přes US kabel pomocí P s Wn10. - oevřee návod b75wf 018_sar a proveďe konf gurac pomocí počíače. 5) Manuální ovládání, vždy víe co se děje a můžee ermosa ručně přenasav. - pokračuje dle pokynů v omo návodu. MDE IN ZEH REPULI 1

2 OVLÁDÍ PRVKY PŘIJÍMČE LED svíí 4s př sepnuém výsupu SIGNLIZE N PŘIJÍMČI Funkce přepínače: UT - pracuje dle programu ZP - rvale zapnuo VYP - rvale vypnuo blká po 4s př vypnuém výsupu svíí pokud je přpojen počíač (P) nebo mobl 1) blká nepravdelně př komunkac s P (př vlasní výměně da) ) blká po 1/ veřně = NEZÁMRZOVÝ REŽIM ( mn ZP, 8 mn. VYP) svíí př vzdálené komunkac přes server 1) 3.5 veřny sv a půl veřny zhasnuá, pokud je přpojen k LOKÁLNÍ SÍTI a nekomunkuje vzdáleně přes server ) 3.5 veřny zhasnuá a půl veřny svíí pokud je v režmu PŘÍSTUPOVÝ OD (P) 3) blká př chybě WF modulu svíí př přenosu da mez přjímačem a vysílačem blká př chybě vysílání nebo pokud neprobíhá komunkace s vysílačem (eploním čdlem) Schéma zapojení: FUNKČNÍ TLČÍTKO - kráký ssk (cca 1,5 s) režm UČENÍ KÓDU - dlouhý ssk (cca 5 s) RESET (vymazání pamě)! POZOR: po RESETu přjímače dojde ke zráě konf gurace WF síě a přjímač je nuné znovu nasav. Párování s vysílačem jž není nuné provádě. KOTEL průchozí zásuvka pro přpojení dalšího spořebče napájení 30 V/50 Hz výsup pro koel (bezpoencální spínací konak) UMÍSTĚNÍ PŘIJÍMČE Přjímač nsaluje (do vnřních prosor) co nejdále od velkých kovových předměů (mn. 0,5 m) a mmo slnoproudá vedení z důvodu ovlvnění příjmu sgnálu! Ujsěe se, že v mísě nsalace je dosaečný sgnál WF! MONTÁŽ PŘIJÍMČE - Vypněe hlavní jsč. - Zapoje přjímač ke kol podle schémau (u kole využje svorky určeny pro prosorový ermosa vodče!) - Přpoje přjímač k elekrcké sí 30V/50Hz. - Zapněe hlavní jsč, na přjímač blká zelená doda (vz abulka ndkace LED). - Čekeje cca 15 0 veřn, než se ermosa přpojí k WF sí (vz modrá LED). Doporučujeme, aby nsalac prováděla osoba s odpovídající elekroechnckou kvalfkací! OVĚŘENÍ FUNKE Kráce sskněe FUNKČNÍ TLČÍTKO v zadní čás přjímače ermosau. Na chvíl se rozsvíí červená LED RFM a na dsplej vysílače se poé kráce objeví náps ES. Pokud se náps neobjevl a červená LED blká, je pořeba provés spárování vysílače s přjímačem (vz sr.6). Pomocí lačíek / na vysílač nasave požadovanou eplou ak, aby byla vyšší, než akuální. Do dvou mnu by mělo sepnou relé na přjímač ermosau a zapnou koel.

3 POPIS VYSÍLČE kuální den v ýdnu P EP... požadovaná eploa InFo... zobrazí se př komunkac s přjímačem ES... ndkuje es komunkace Nezámrzová eploa 3 Provozní režmy: OFF, PROG*, uo, Manu, Dovolená* kuální eploa Indkace vzdálené správy PROG*...problkne v případě, že během vzdálené komunkace ssknee kerékolv lačíko Dovolená*... objeví se pokud z aplkace akvujee režm dovolená Indkace zapnuého opení Indkace uzamčení lačíek kuální čas Vysílání sgnálu Slabé baere MONTÁŽ VYSÍLČE MENU 1. ssk První ssk na kerékolv lačíko akvuje podsvícení dspleje.. ssk kráký ssk na l. MENU = ENTER (povrzení) dlouhý ssk na l. MENU (cca s) = krok zpě Odklope přední kry vysílače. D 1 Vlože alkalcké baere x 1.5 V. Volně sojící monáž:! Přpevněe zadní kry na sěnu. Vyvaruje se blízkos mís jako např.: okenní parape, elevze, P nebo přísroje s eplým popř. sudeným sáláním. Naklapněe přední kry na zadní. 1 Nasuňě ermosa na sojánek a zajsěe oočením. VÝMĚN TERIÍ D 1 Slabé baere jsou ndkovány symbolem. Odklope přední kry vysílače. Vlože x nové mkrobaere 1.5 V. Naklapněe přední kry na zadní.!! Používeje vždy pouze baere x 1.5 V, yp! (nepoužíveje dobíjecí baere). Použé baere lkvduje v souladu s předpsy pro nakládání s nebezpečným odpady! 3

4 PROVNÍ REŽIMY Prvním ssknuím keréhokol lačíka dojde k akvac podsvícení dspleje. Dalším krákým sskem l. MENU vsoupíe do hlavního menu, kde je možný výběr provozních režmů. TKTO OZNČENÉ POLOŽKY LZE NSTVIT NEO JSOU ZORZENY V PLIKI EO PT-WF. Pokud jse vzdáleně přpojen k ermosau není možné provádě ruční změny přímo na ermosau! UTO MNU OFF V režmu UTO pracuje ermosa dle nasaveného ýdenního programu. ZMĚN PROVNÍHO REŽIMU V režmu MNU pracuje ermosa dle jedné nasavené eploy, dokud není ručně změněna. Termosa je vypnuý Pracovní režm OFF doporučujeme používa v období mmo epnou sezónu Nezámrzová ochrana (3 ) je sále akvní. Zákl. zobrazení x MENU Tlačíky / lze vybra požadovaný režm UTO nebo MNU nebo OFF. Příslušný výběr režmu povrďe lačíkem MENU. NSTVENÍ ČSU NENÍ NUTNÉ NSTVOVT PŘI VZDÁLENÉM OVLÁDÁNÍ. ČS SE UTOMTIKY SYNHRONIZUJE S PŘIPOJENÝM ZŘÍZENÍM (HYTRÝ TELEFON nebo P). Objeví se UTO Zákl. zobrazení popř. MNU D x MENU Pomocí l. najděe LO. Povrďe pomocí 1x MENU. lká údaj o hodnách. Tlačíky / nasave akuální hodnu. E F Sejným způsobem nasave posupně mnuy, sekundy ak jako den, měsíc a rok. Každé nasavení povrďe lačíkem MENU. G Pro návra do základního zobrazení sskněe dlouze x MENU.! POZOR: Pokud ovládáe ermosa vzdáleně z jného časového pásma je nuné nasav na zařízení sejné časové pásmo, ve kerém je ermosa umísěn! Nasavení povrďe pomocí 1x MENU. 4

5 KONSTNTY Graf cké zobrazení konsan: ons KOREKE MĚŘENÉ TEPLOTY VZDÁLENÁ SPRÁV VOL LETNÍ/ ZIMNÍ ČS VERZE FIRMWRU/ ONOVENÍ TOVÁRNÍHO NSTVENÍ Zákl. zobrazení Objeví se UTO popř. MNU - MENU + x MENU Pomocí l. najděe OnS. Sskněe 1x MENU. D 1. Korekce měřené eploy (-5 až +5 ) Tao konsana slouží k manuálnímu srovnání odchylek mez skuečnou a naměřenou eploou (o může bý například způsobeno nevhodným umísěním ermosau). Tlačíky / nasave příslušnou hodnou a povrďe lačíkem MENU. E. Vzdálená správa ( / - ) Tao konsana se zobrazuje pouze př vzdálené správě. Změňe pouze v případě výpadku nerneu. Po zadaní symbolu - a povrzení l. MENU, čekeje do doby, než se na přjímač začne ndkova režm lokální síě (modrá LED blká 1x za 3.5 s). hyrý elefon přpoje na vaší lokální síť (zapněe Wf ) a spusťe aplkac. Klkněe na OVLÁDT LOKÁLNĚ, zadeje IP adresu (pokud j aplkace nezobrazí auomacky, zjsíe IP adresu přímo v ermosau vz sr.6). Tlačíky / nasave příslušnou hodnou a povrďe lačíkem MENU. Po obnovení nerneového přpojení, můžee opě ovláda ermosa vzdáleně volbou v aplkac: Konfgurace síě - Přejee s ermosa ovláda vzdáleně přes nerne? (aplkace musí bý přpojená k ermosau), budee vyzvání k zadání názvu ermosau a k zadání přhlašovacích údajů. Po vložení údajů sskněe PŘIHLÁSIT SE. Termosa se přpojí přes nerne a konsana 0 bude v ermosau auomacky změněna na. F 3. Změna času (/ -) Pokud je zvoleno NO ak dochází k auomacké změně LETNÍHO/ ZIMNÍHO času podle kalendáře. Nemusíe hlída kdy se mění čas, ermosa se posará o auomacké nasavení času pro dané období. Tlačíky / nasave příslušnou hodnou a povrďe lačíkem MENU. G 4. Verze frmware/obnovení ovárního nasavení! Pod konsanou 4 se zobrazí nformace o verz f rmwaru. POZOR: po RESETu vysílače je nuné znovu provés PÁROVÁNÍ s přjímačem sr.6! Pokud ssknee dlouze lačíko (na více než 3s), objeví se na dsplej náps RESET a ermosa se vráí do ovárního nasavení. 5

6 ZORZENÍ IP DRESY Pokud s přejee ermosa ovláda pouze v lokální sí, je nuné zná IP adresu. Níže popsaným způsobem se IP adresa vypíše přímo na LD vysílače. Zákl. zobrazení Objeví se UTO popř. MNU Sskněe x MENU Pomocí l. najděe InFO. Sskněe 1x MENU. PÁROVÁNÍ PŘIJÍMČE S VYSÍLČEM Z výroby je T75 WF nakonfgurován a přpraven k použí - po zprovoznění přjímače s vysílačem sačí ověř funkc (vz sr.)! Pokud ovšem dojde k vymazání pamě vysílače (ovární rese), použje následující posup: Zákl. zobrazení Objeví se UTO popř. MNU D Na přjímač se kráce rozsvíí červená LED a dsplej vysílače se vráí na úvodní obrazovku. Sskněe x MENU Pomocí l. najděe Udr. Sskněe 1x MENU. Sskněe kráce FUNKČNÍ TLČÍTKO na přjímač T75 Wf. DLŠÍ NSTVENÍ - DOSTUPNÉ POUZE Z PLIKE LETNÍ REŽIM V omo režmu není povoleno zapnuí opení. Využí je především v období léa, kdy není nuné op. Pozn.: prozámrazová ochrana ( 3 ) je sále funkční. V omo režmu nelze měn eplou a nasav režm dovolená! TEPLOTNÍ PROGRMY Klknuím na graf v aplkac je možné měn programy. K dspozc je 9 ýdenních programů s 6 eploním změnam na den (program 8 a 9 program se využívá př volbě sudý/lchý vz sr.7). program 1 program ZÁLOŽK NSTVENÍ -> DOVOLENÁ Termosa udržuje nasavenou eplou od a do nasaveného daa a zvoleného času. Po uplynuí nasavené doby se vráí auomacky zpě do režmu UTO. Pozn.: Dovolenou je možné kdykol zruš v aplkac volbou VYPNUTÝ. Tp: V aplkac je možné nasav daum a čas začáku konce dovolené. 6

7 ZÁLOŽK NSTVENÍ -> NSTVENÍ KONSTNT TEPLOTNÍ ROZSH Nasavení omezení mnmální a maxmální nasavelné eploy. Volíme v rozsahu od 3 do 39 (po 0.5 ). TYP REGULE Výběr druhu regulace: PID = proporconálně negračně dervační regulace Prncpem PID je konnuální porovnávání akuální eploy mísnos s požadovanou eploou a auomacká adapace reguláoru daným podmínkám. Je o nejdokonalejší spojá regulace, lze dosáhnou nejen kráké doby regulace, ale vysoké přesnos bez rvalé regulační odchylky. Mnmální doba zapnuí je vnřně nasavena na mnuy pásmo proporconaly jsou, časový nerval je auomacky dopočíáván podle akuálních eploních podmínek (vz graf). T požad. eploa Topení ON PID REGULE HS = Hysereze Rozdíl mez požadovanou a skuečnou eploou. Pokud je hysereze 1, požadovaná eploa 0, ermosa vypne př 0 a znovu sepne př 19 (vz graf). Pro správnou funkc hysereze nasave paramery podle druhu opného sysému: HYSTEREZE (z výroby nasavena 0.5 ) Nasavujeme od 0.1 do 6. Podle nasavené hodnoy bude ermosa zapína př eploě: T sepnuí = T požadovaná - HYSTEREZE T požad. eploa HYSTEREZE hysereze MINIMÁLNÍ DO ZPNUTÍ Nasavujeme mnmální dobu zapnuí kole v mnuách př hyserez. Volíme podle ypu použého opného sysému v rozmezí od 1 do 5 mnu (vz abulka). Topení ON PI = proporconálně negrační regulace Prncp PI regulace spočívá v porovnání akuální eploy mísnos s požadovanou eploou. ílem PI regulace je dosáhnou a udržova požadovanou eplou bez překmů (vz graf). Pro správnou funkc PI regulace nasave paramery regulace: T PI REGULE INTERVL PI REGULE (z výroby nasavena 10 mn.) Volí se podle eploní servačnos objeku. Opmální nasavení bývá 10 až 15 mn. Volelný rozsah 5 mn až 0 mn (po 1mn). požad. eploa pásmo proporconaly MINIMÁLNÍ DO ZPNUTÍ (z výroby nasavena mn.) Volíme v rozmezí od 1 do 5 mnu. Nasavení je dáno ypem opného sysému a je závslé na volbě časového úseku PI regulace. Doporučujeme nasav podle abulky. Typ vyápění Mnmální doba zapnuí zdroje elekrcké opení 1 deskové radáory (3) lnové radáory 4 podlahové opení 5 PÁSMO PI REGULE (z výroby nasavena ) Teno údaj určuje, od jaké hodnoy začne fungova PI regulace. Např. požadovaná eploa pásmo proporconaly 1.5. Do 0.5 bude zdroj op na plno. Po dosažení éo hodnoy začne fungova PI regulace. Pásmo PROPORIONLITY lze nasav od 0.5 do 3.0 (po 0.1 ). Topení ON Pozn.: Grafy jsou pouze orenační, skuečný průběh regulací se lší dle akuálních podmínek v měřeném objeku! PŘEDČSNÉ ZPNUTÍ Tao funkce Vám zaručí požadovanou eplou v požadovaný čas. Nemusíe přemýšle, kdy zapnou opení, aby ráno př vsávání bylo eplo a přom se neoplo zbyečně dlouho předem. Programujee pouze, kdy chcee mí požadovanou eplou. Termosa s během dvou dnů provozu zjsí epelné konsany mísnos a poom spíná opení s požadovaným předshem. Doba předčasného zapnuí je omezena na hod. ndkace akvní funkce VOL SUDÝ LIHÝ TÝDEN: Too nasavení je výhodné např. př směnném provozu (každý ýden jsou různé požadavky na epelnou pohodu v objeku). Dojde k auomackému sřídání programů Pr8 a Pr9. Tyo programy je možné aké uprav podle Vašch požadavků. U L 7

8 TOPENÍ/ HLZENÍ Nasavení funkce ermosau. TOPENÍ = př poklesu akuální eploy pod požadovanou sepne výsupní relé (pro opné sysémy) KLIMTIZE = př překročení akuální eploy nad požadovanou sepne výsupní relé (pro chladící sysémy) ÚDRŽ KOTLE Nasavíme daum, kdy chceme bý nformován o nunos předepsaného servsu kole. V sekc Nasavení - O zařízení zobrazí červeně náps Nuná údržba kole (údaj zrušíme zadáním nového daa pro příší údržbu kole!). UTOMTIKÁ ZMĚN ZIMNÍHO/ LETNÍHO ČSU Pokud je zaškrnuo, ak dochází k auomacké změně LETNÍHO/ ZIMNÍHO času podle kalendáře. Nemusíe hlída kdy se mění čas, ermosa se posará o auomacké nasavení času pro dané období. ZMĚNIT SERVISNÍ HESLO Slouží k zablokování konsan souvsejících s nasavením dané regulace. Výhodné pro servsní echnky. Doporučujeme změn po prvním přpojení k ermosau (z výroby je nasaveno heslo 134). ZÁMEK KLÁVES Slouží k zablokování ovládacích prvků. Slouží jako ochrana pro nežádoucí manpulac czí osobou. KÓD KLÁVES Slouží k zadání kódu, kerým bude možné akvova ovládací prvky. Nasavujeme kombnac 4 čísel (v rozmezí 0 až 9). K zamčení kláves dojde do 1 mnuy (po vsupu do základního zobrazení), na LD je zobrazen symbol. Př ssknuí jakéhokol lačíka se na LD objeví výzva k zadání kódu kláves, po zadání správného kódu je možné provádě jakékol změny (ovládací prvky jsou opě funkční). K opěovnému VÁŠ KÓD zablokování ovládacích prvků dojde auomacky po ukončení nasavování (cca do 1 mn.). DOPORUČENÍ: - kód kláves s zaznameneje do abulky - zrušení kódu je možné zrušením zaškrnuí v aplkac nebo uvedením ermosau do ovárního nasavení RESET ZŘÍZENÍ DO TOVÁRNÍHO NSTVENÍ Umožňuje provés rese přjímače do ovárního nasavení. Pozor dojde k vymazání konfgurace WF síě a ermosa pak bude nuné znovu nasav! ZÁLOŽK NSTVENÍ -> O ZŘÍZENÍ JZYK PLIKE Výběr jazyka aplkace, projeví se až po zavření a znovuoevření aplkace (Z/PL/EN/DE). PÁROVT Shodná funkce jako PÁROVÁNÍ (sr.6). Dojde k vyslání sgnálu mez přjímačem a vysílačem (es). TEST RELÉ Oesování správného přpojení ermosau ke kol. Dojde k několkanásobnému zapnuí a vypnuí výsupního relé (na LD vysílače se objeví symbol ). TEHNIKÉ PRMETRY Přjímač Napájení WF modul (Frekvenční rozsah; lvos přjímače; Přenosová rychlos; Vysílací výkon) Frekvence RFM Dosah RFM lvos Výsup Supeň kryí Třída ochrany Pracovní eploa 30 V/ 50 Hz IEEE80.11b/g/n,41 -,47 GHz; 11b: 97, dm, 11g: -94,1 dm, 11n: 93,9 dm; 1-54 Mbps; 11b: 16 dm, 11g: 14 dm, 11n: 1 dm MHz 300 m (na volné ploše) 35 m (v zásavbě) < -10 dm relé, max. 8 IP0 II 0 až +40 EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Tímo ELEKTROOK Z s.r.o. prohlašuje, že yp rádového zařízení T75 WF je v souladu se směrncí 014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dspozc na éo nerneové adrese: V případě záručního a pozáručního servsu, zašlee výrobek včeně dokladu o koup na adresu výrobce. Záruka se nevzahuje na poruchy vznklé následkem neodborné nsalace, zásahem do konsrukce zařízení. Pb LED FREE v souladu s RoHS Vysílač Napájení Typ komunkace Vf výkon Frekvence Nasavení eplo Teploní rozsah Mn. ndkační skok Přesnos měření Žvonos baerí Supeň kryí Pracovní eploa MDE IN ZEH REPULI x1.5 V alkal. baere obousměrná < 10 mw MHz po až 39 (prozámrazová 3 ) 0.1 ± 0.5 opná sezóna IP0 0 až +40 ELEKTROOK Z s.r.o. lanenská 1763 Kuřm Tel.: Techncká podpora (do 14h) Mobl:

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TELOTA C PT0 Dgální regulací eploy k vysokým úsporám energe Pb LEAD FREE v souladu s RoHS progr dny Po Ú S Č Pá So

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S WiFi MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S WiFi MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S WiFi MODULEM PT32 WiFi Jedinečný ermosa, se kerým máe úspory pod konrolou. Vesavěný WiFi modul umožňuje dálkovou správu ermosau z jakéhokoli mísa na svěě. Díky aplikacím pro chyré

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po sisknuí libovolného lačíka dojde k auomaickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi sikovaný ermosa, kerý je možné ovláda na dálku pomocí SMS

Více

BT710. Návod k použití Bezdrátový termostat.

BT710. Návod k použití Bezdrátový termostat. BT710 Návod k použtí Bezdrátový termostat www.elbock.cz Obsah Montáž... Ovládání (přehled)... Nastavení času...6 Párování s přjímač...7 Vymazání přjímačů...9 Nastavení programu... 10 Pracovní režmy...

Více

G2265cz REV23RF REV-R.02/1. Montážní návod C F. CE1G2265cz /8

G2265cz REV23RF REV-R.02/1. Montážní návod C F. CE1G2265cz /8 G2265cz REV23RF REV-R.02/1 cz Monážní návod A D E B C F CE1G2265cz 26.08.2002 1/8 G K H L I M 2/8 26.08.2002 CE1G2265cz CZ Monáž a uvedení do provozu přijímače REV-R.02/1 1. Monáž Posupuje podle obrázků

Více

PH-ET7-V. Termostat pro zónovou regulaci elektrického topení - V RÁMCI JEDNÉ MÍSTNOSTI -

PH-ET7-V. Termostat pro zónovou regulaci elektrického topení - V RÁMCI JEDNÉ MÍSTNOSTI - PH-ET7-V Termostat pro zónovou regulac elektrckého topení - V RÁMCI JEDNÉ MÍSTNOSTI - prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnost a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT10 Dgtální regulací teploty k vysokým úsporám energe Pb LEAD FREE v souladu s RoHS progr dny Po Út St

Více

BPT22 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BPT22 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT22 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky BPT22 je ideálním řešením do míst, kde je nákladné nebo zcela nemožné tažení vodičů od termostatu ke kotli. Je určen pro automatickou regulaci

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

BT010. Návod k použití Bezdrátový termostat.

BT010. Návod k použití Bezdrátový termostat. BT010 Návod k použití Bezdrátový termostat www.elbock.cz Montáž a výměna baterií A B - + AA AA Odklopte přední kryt vysílače. Vložte alkalické baterie 2 x 1.5 V AA. Pokud na vysílači bliká LED 3 x za 8

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT23 VELKÝ PŘEHLEDNÝ DISPLEJ S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM vhodný pro všechny typy kotlů s ON / OFF ovládáním týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

Návod k montáži a použití PH-TS20 Bezdrátová teplotně spínaná zásuvka

Návod k montáži a použití PH-TS20 Bezdrátová teplotně spínaná zásuvka Návod k montáži a použití PH-TS20 Bezdrátová teplotně spínaná zásuvka verze 10.07 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo displej ovládací prvky napájení 230V/50Hz zásuvka pro ovládaný spotřebič Fce i P

Více

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí Uživaelský manuál Řídicí jednoky Micrologic.0 a 5.0 Jisiče nízkého napěí Řídicí jednoky Micrologic.0 a 5.0 Popis řídicí jednoky Idenifikace řídicí jednoky Přehled funkcí 4 Nasavení řídicí jednoky 6 Nasavení

Více

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270 Krolní echna Nadproudové relé varmer IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270 Nyní pro proudy až do 100 A! A 0 IK 9270 IL 9270 splňuje požadavy norem IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 IP 9270,

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz

Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz ph_ts20_1005:layout 1 17.12.2007 16:40 Page 1 PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNĚ SPÍNANÁ ZÁSUVKA Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

PocketHome 10-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R9. výstup R7. výstup R8. výstup R10. vstup +5V

PocketHome 10-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R9. výstup R7. výstup R8. výstup R10. vstup +5V PocketHome PH-WS04-10 10-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz R10 R9 R8 R7 vstup +5V tl.del pro mazání kódů tl.fce pro výběr kanálu R1-R10 dioda PWR indikace pro napájení

Více

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PT14-HT-P PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony MONTÁŽ

Více

BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA

BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Podle požadované teploty spíná připojený el.

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky BT21 BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky BT21 je český výrobek, který Vám nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách. Je navržen tak, aby splňoval vysoký

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

PH-BP1-V BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ

PH-BP1-V BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome vysílač k přijímači PH-BP1-P9 snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí okruhu PH-BP1-V BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO

Více

BPT 37 UT/W BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BPT 37 UT/W BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT 37 UT/W BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Dosah vysílače cca 35 m Návod k instalaci a ovládání 1/11 v12.12.2012 Prostorový termostat BPT 37 UT/W Termostat BPT 37 UT/W je určen pro řízení tepelných čerpadel

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Tepelně spínaná zásuvka

Tepelně spínaná zásuvka Teplotní regulace připojeného spotřebiče POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo teploty TS10 Tepelně spínaná zásuvka Příklady použití: elektrické topné desky přímotopná tělesa Fce = výběr funkcí (AUTO,

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

BPT32 INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT

BPT32 INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT BPT32 INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky BPT32 nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách. Bezdrátová varianta umožňuje snadnou a rychlou

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU REFERENČNÍ MÍSTNOST

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU REFERENČNÍ MÍSTNOST ph_cj37_v1004:layout 1 10.12.2007 21:02 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU PH-CJ37 CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA obousměrné předávání dat požadavek na zapnutí kotle + C - HLAVICE OFF

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT s obousmìrnou komunikací

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT s obousmìrnou komunikací BPT102 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT s obousmìrnou komunikací Velkou výhodou je možnost změny referenční místnosti pouhým přemístěním vysílací části, tím je možné docílit optimální tepelné pohody ve

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9.

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9. PocketHome anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS R10 R9 R8 R7 vstup +5V tl.del pro mazání kódů tl.fce pro výběr kanálu

Více

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel. ČAOVÉ RELÉ PCM-07/ NÁVOD K OBLZE ZAMEL p. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland el. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelce.com, e-mail: markeing@zamel.pl POPI Vícefunkční časové

Více

BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA

BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Podle požadované teploty spíná připojený el.

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení a v systému PocketHome žádá o zapnutí kotle vhodné pro teplovodní podlahové topení a topné žebříky vysílač

Více

INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky

INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky BT32 INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky BT32 nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách. Bezdrátová varianta umožňuje snadnou a rychlou

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321 VYSÍLAČ PŘIJÍMAČ 1 BPT321- PŘIJÍMAČ Přijímač BPT321 slouží k řízení otáček ventilátorů

Více

REGULÁTOR TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

REGULÁTOR TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PH-HT21 REGULÁTOR TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Teplotní regulace termoelektrických pohonů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Podle požadované teploty ovládá termoelektrický

Více

INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky

INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky BPT32 INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT s pøijímaèem do zásuvky BPT32 nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách. Bezdrátová varianta umožňuje snadnou a rychlou

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PT41 VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání systému PT41 prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení. Aplikace usnadňuje konfi

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací v češtině 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den PI REGULACE / HYSTEREZE volba podle topného systému OPTIMALIZACE

Více

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4 > / AT31 DX n = 1 A E = 18-60 VDC/AC n = 5 A E = 40-265VDC/AC fn = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4 el.: +420

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací v češtině 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému OPTIMALIZACE

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17 EKHBRD011ADY17 EKHBRD014ADY17 EKHBRD016ADY17 EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17 EKHBRD011ADY17

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2. 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR.2.0 10HPIN IVAR.2.0 12HPIN IVAR.2.0 12HPIN ELEC 3) Charakerisika použií: předsavuje převrané a designové řešení klimaizací provedení

Více

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 Venkovní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1

Více

BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA

BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Podle požadované teploty spíná připojený el.

Více

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 Venkovní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1 RKHBRD016AAY1 RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM BPT32 GST BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Unikátní bezdrátový termostat, který je možné ovládat na dálku pomocí SMS zpráv z Vašeho mobilního telefonu. Bezdrátová varianta umožňuje snadnou

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po stisknutí libovolného tlačítka dojde k automatickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi stikovaný termostat, který je možné ovládat na dálku

Více

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Úvod Záporná zpěná vazba Úloha reguláoru Druhy reguláorů Seřízení reguláoru Snímaní informací o echnologickém procesu ELES11-1 Úvod Ovládání je řízení, při kerém

Více

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu Využií programového sysému MATLAB pro řízení laboraorního modelu WAGNEROVÁ, Renaa 1, KLANER, Per 2 1 Ing., Kaedra ATŘ-352, VŠB-TU Osrava, 17. lisopadu, Osrava - Poruba, 78 33, renaa.wagnerova@vsb.cz, 2

Více

BEZDRÁTOVÉ TLAÈÍTKO. - VYSÍLAÈ PRO OVLÁDÁNÍ PØIJÍMAÈÙ ØADY PH-WS0x. prvek systému PocketHome slouží ke změně stavu přijímačů PH-WS0x (ON/OFF)

BEZDRÁTOVÉ TLAÈÍTKO. - VYSÍLAÈ PRO OVLÁDÁNÍ PØIJÍMAÈÙ ØADY PH-WS0x. prvek systému PocketHome slouží ke změně stavu přijímačů PH-WS0x (ON/OFF) PH-WS33 BEZDRÁTOVÉ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO OVLÁDÁNÍ PØIJÍMAÈÙ ØADY PH-WS0x prvek systému PocketHome slouží ke změně stavu přijímačů PH-WS0x (ON/OFF) POPIS Vysílač PH-WS33 slouží pro ovládání prvků systému

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - SAMOUČENÍ KÓDU - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ CCA

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

PT712-EI PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT712-EI PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712-EI PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ včetně externího čidla záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS MADE

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Analogový regulátor teploty v místnosti s denním programem

Analogový regulátor teploty v místnosti s denním programem ávod k montáž a obsluze ART Analogový regulátor teploty v místnost s denním programem WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3046393_201509 Změny vyhrazeny

Více

it500, Uživatelský manuál 16pp 025_Šablona :00 Strana 1 Internetový termostat it500

it500, Uživatelský manuál 16pp 025_Šablona :00 Strana 1 Internetový termostat it500 T500, Užvatelský manuál 16pp 025_Šablona 1 3.9.2013 12:00 Strana 1 Internetový termostat T500 U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L T500, Užvatelský manuál 16pp 025_Šablona 1 3.9.2013 12:00 Strana 2 Údaje

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost

Více

Časová relé KAP.-STRANA. Instalační provedení

Časová relé KAP.-STRANA. Instalační provedení nsalační provedení pro monáž do rozvodnic na DN lišu, případně pro zadní monáž na desku Provedení do paice nebo pro vesavnou monáž Provedení programovaelné pomocí NF Rozsáhlá řada nasavielných funkcí a

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277 Krolní echnika Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277 varimeer Nyní s rozsahy do 100 A! 02226 IL 9277 IP 9277 SL 9277 SP 9277 splňuje požadavky norem IEC 255, EN 60 255, VDE

Více

PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNĚ SPÍNANÁ ZÁSUVKA

PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNĚ SPÍNANÁ ZÁSUVKA ph_ts20_1007:layout 1 24.9.2008 15:21 Page 1 PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNĚ SPÍNANÁ ZÁSUVKA Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Návod k použití

Návod k použití Pokojový termostat TF-H1 Návod k použití WWW.TERMO-FOL.CZ Termostat TF-H1 Charakteristika: Ovládání pomocí dotykových tlačítek Programování teploty 5 + 2 Způsob montáže: pod omítku - do instalační krabice

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU. Bezdrátový regulátor pro ovládání podlahového topení

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU. Bezdrátový regulátor pro ovládání podlahového topení ph_bp1_v1004:layout 1 13.5.2009 21:55 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU PH-BP1 BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PODLAHOVÉHO TOPENÍ Bezdrátový regulátor pro ovládání podlahového topení Nová

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI - ÚSPORA ENERGIE AŽ 30% ELEGANTNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠEM KŘESLE Popis displeje: Popis prvků: MADE IN CZECH REPUBLIC pt21_opra08:pt21_06.qxd

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka systému HXHD125A8V1B

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka systému HXHD125A8V1B Vniřní jednoka sysému Obsah Srana 1. Definice pojmů... 1 1.1. Význam varování a symbolů... 1 1.2. Význam použiých ermínů... 1 2. Všeobecná bezpečnosní opaření... 2 3. Úvod... 2 3.1. Obecné informace...

Více

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186..

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186.. Návod k obsluze Rádový snímač prostorové teploty s hodnam 1186.. Obsah K tomuto návodu... 2 Jak pracuje rádový snímač prostorové teploty... 2 Normální zobrazení na dsplej... 3 Základní ovládání rádového

Více

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

4. Střední radiační teplota; poměr osálání, Sálavé a průmyslové vyápění (60). Sřední radiační eploa; poměr osálání, operaivní a výsledná eploa.. 08 a.. 08 Ing. Jindřich Boháč TEPLOTY Sřední radiační eploa - r Sálavé vyápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vyápění

Více

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001 .2.29 Bezpečnos hemikýh výrob N Základní pojmy z regulae a řízení proesů Per Zámosný mísnos: A-72a el.: 4222 e-mail: per.zamosny@vsh.z Účel regulae Základní pojmy Dynamiké modely regulačníh obvodů Reakor

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S WiFi MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S WiFi MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S WiFi MODULEM PT32 WiFi Jedinečný termostat, se kterým máte úspory pod kontrolou. Vestavěný WiFi modul umožňuje dálkovou správu termostatu z jakéhokoli místa na světě. Díky aplikacím

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU ph_bp1_v1002:layout 1 10.9.2008 14:08 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU PH-BP1 BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PODLAHOVÉHO TOPENÍ Bezdrátový regulátor pro ovládání podlahového topení Prvek

Více

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE PH-HD20 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

BPT10 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - JEDNODUCHÁ INSTALACE - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT10 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - JEDNODUCHÁ INSTALACE - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - DOSAH SESTAVY AŽ 25 M - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - JEDNODUCHÁ INSTALACE - KÓDOVANÝ PROVOZ BPT10 Velkou výhodou je

Více

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze Montáž Zařízení lze instalovat v suchém prostředí (IP20) pomocí šroubů na stěnu nebo zapuštěný do krabice (rozvaděče). Doporučená výška instalace

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712-EI PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ včetně externího čidla záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS MADE

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V WiFi spínač ovládaný telefonem Sonoff Pasiv 12V WiFi modul Sonoff Pasiv 12V je určen k ovládání externích spotřebičů vzdáleně přes internet. Využívá Cloud systému pro jednoduché připojení do WiFi sítě

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT14-HT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony POPIS indikace

Více

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ Modulární přísroje www.oez.cz www.oez.sk PŘEHLED POVEDENÍ Insalační sykače a relé, impulzní relé spínají v závislosi na přivedeném napěí nebo impulzu srana F4 srana F17 srana F19 srana F27 Typ SI PI MIG

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 je vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může být snadno připojen

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více