Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1"

Transkript

1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

2 EKHBRD011ABV1+Y1 EKHBRD014ABV1+Y1 EKHBRD016ABV1+Y1 EKHBRD011ACV1+Y1 EKHBRD014ACV1+Y1 EKHBRD016ACV1+Y1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda Obsah Srana Úvod... 1 Obecné informace... 1 Rozsah ohoo návodu... 1 Rychlé spušění jednoky... 2 Prosorové vyápění... 2 Provoz s ohřevem užikové vody... 2 Provoz jednoky... 2 lačíka a ikony dálkového ovladače... 3 Nasavení hodin... 4 Režim prosorového vyápění ( )... 4 Regulace pokojové eploy... 4 Regulace výsupní eploy vody... 5 Režim ohřevu užikové vody ( )... 6 Auomaická akumulace... 7 Manuální akumulace... 7 Opěovný ohřev... 8 Činnos funkce desinfekce... 8 Opěovný ohřev... 8 Osaní provozní režimy... 9 Zahájení provozu ( )... 9 Režim odávání ( )... 9 Provoz v ichém režimu ( )... 9 Režim odečíání eploy... 9 Současný požadavek na prosorové vyápění a ohřev užikové vody... 9 Režim provozu s plánovacím časovačem Prosorové vyápění Ohřev užikové vody ichý režim Naprogramování a konrola plánovacího časovače Programování prosorového vyápění Programování ichého režimu nebo ohřevu užikové vody Konrola naprogramovaných akcí ipy a riky Použií dálkového ovladače volielné příslušensví Používání volielného dálkového ovladače Provozní nasavení Posup abulka provozních nasavení Údržba Činnosi údržby Důležié informace ohledně použiého chladiva Odsraňování problémů Požadavky na likvidaci Originální návod je v angličině. Osaní jazyky jsou překladem originálního návodu. eno spořebič není určen pro používání osobami včeně děí se sníženými psychickými, smyslovými či menálními schopnosmi, nedosakem zkušenosí a znalosí, pokud nad nimi nebyl zajišěn dohled nebo jim nebyly předány pokyny ýkající se obsluhy ohoo spořebiče osobou, kerá odpovídá za jejich bezpečnos. Na děi je řeba dohlédnou, aby si se zařízením nehrály. Úvod PŘED POUŽIÍM ÉO JEDNOKY POZORNĚ PROČĚE ENO NÁVOD K OBSLUZE. POVÍ VÁM, JAK UO JEDNOKU POUŽÍVA SPRÁVNĚ, A POMŮŽE VÁM V PŘÍPADĚ EVENUÁLNÍCH PROBLÉMŮ. PO PROSUDOVÁNÍ SI NÁVOD USCHOVEJE PRO POZDĚJŠÍ POŘEBU. Obecné informace Děkujeme vám nákup éo jednoky. ao jednoka je vniřní součásí epelného čerpadla vzduch-voda ERSQ nebo ERRQ. ao jednoka je navržena pro vniřní podlahové insalace a pro použií v aplikacích opení. uo jednoku lze zkombinova s radiáory pro prosorové vyápění (běžná dodávka) s volielnou nádrží na horkou užikovou vodu EKHS* (volielný příslušensví). S ouo jednokou je běžně dodáván dálkový ovladač s funkcí pokojového ermosau na ovládání vaší insalace. ao jednoka obsahuje elekrické součási a horké povrchy. Před spušěním jednoky zkonroluje, zda byla insalace provedena správně profesionálním prodejcem. Nejse-li si jisi s ovládáním zařízení, požádeje o radu či informaci vašeho prodejce. Vniřní jednoku EKHBRD lze připoji pouze k venkovní jednoce ERSQ nebo ERRQ. Seznam příslušensví naleznee v insalačním manuálu. Rozsah ohoo návodu eno návod popisuje způsob zapínání a vypínání jednoky, nasavení paramerů a konfigurace časovače pomocí ovladače, provádění údržby jednoky a řešení provozních problémů. Posupy insalace jsou uvedeny v insalačním návodu vniřní jednoky. 1

3 Rychlé spušění jednoky V éo kapiole je uveden posup spušění prosorového vyápění a ohřevu užikové vody v jednolivých krocích. Podrobnější informace o nezbyném způsobu provozování jednoky jsou uvedeny v kapiole "Provoz jednoky" na sraně 2. Sručný popis uvedení do provozu dává uživaeli možnos spusi sysém bez nunosi čení celého návodu. Prosorové vyápění Siskněe lačíko nebo Manuální akumulace Siskněe a podrže lačíko na 5 sekund. Displej: ikona začne blika Displej: " " Voda se bude ohříva, dokud nebude dosaženo nasavené hodnoy akumulace (jednorázová akce) Nádrž na horkou užikovou vodu není nainsalována Displej: začne blika údaj Displej: " " Další podrobnosi a doporučená nasavení jsou uvedena v čási "Režim ohřevu užikové vody ( )" na sraně 6 Nasave požadovanou pokojovou eplou (například 22 C) Siskněe lačíko nebo Funkce pokojového ermosau dálkového ovladače není nainsalována Provoz jednoky Dálkový ovladač umožňuje úplné ovládání vaší insalace. eno dálkový ovladač je schopen ovláda všechny aplikace vyápění, keré se liší podle výkonu, napájecího napěí a insalovaných zařízení (příslušensví). Ovládání jednoky EKHBRD se provádí pomocí dálkového ovladače. Používáe regulaci sysému "podle pokojové eploy" (je nainsalován dálkový ovladač s pokojovým ermosaem) Nasave požadovanou výsupní eplou vody (například 65 C) Je-li zobrazení prázdné, bude akivováno auomaické nasavení výsupní eploy vody Siskněe lačíko Rozsvíí se LED indikáor a jednoka bude spušěna Další podrobnosi a doporučená nasavení jsou uvedena v čási"režim prosorového vyápění ( )" na sraně 4. Provoz s ohřevem užikové vody Používáe regulaci sysému "podle výsupní eploy vody" Ohřev užikové vody (pouze v případě nainsalování volielné nádrže na horkou užikovou vodu) Auomaická akumulace (denní ohřev vody, jednorázový ohřev v noci nebo jednorázový ohřev ve dne) Zapněe provozní paramer [1-00] nebo [1-02], poé siskněe lačíko. Viz "Auomaická akumulace" na sraně 7. Zobrazí se ikona. Ohřev vody bude spušěn pro další naplánované akci. Při spušění ohřevu vody bude blika ikona (s 1 sekundovým inervalem). Manuální akumulace (jednorázový ohřev vody)(viz níže uvedené schéma) Siskněe a podrže lačíko Ikona začne blika v sekundových na 5 sekund. Viz "Manuální akumulace" inervalech. Bude zahájena výroba horké vody. na sraně 7. Opěovný ohřev (nepřeržiý, s udržováním minimální eploy vody) Siskněe jedenkrá lačíko. Viz "Opěovný ohřev" na sraně 8. Ohřev horké vody se spusí, pokud eploa v nádrži na horkou užikovou vodu poklesne pod nasavenou hodnou. Voda se bude ohříva, dokud nebude dosaženo nasavené hodnoy. Je doporučeno používa dálkový ovladač dodávaný k jednoce, jehož součásí je pokojový ermosa. ím je zabráněno nadměrnému prosorovému vyápění a pokud pokojová eploa přesáhne nasavenou hodnou ermosau, provoz venkovní a vniřní jednoky se zasaví. Regulace kompresoru získává okamžiou odezvu na základě požadavků uživaele, podle kerých opimalizuje výkon. Podrobnosi naleznee v popisu ypických aplikačních příkladů v insalačním návodu vniřní jednoky. Zabraňe zvlhnuí dálkového ovladače. Vlhkos může způsobi úraz elekrickým proudem nebo požár. lačíka dálkového ovladače nikdy neovládeje vrdým špičaým předměem. ím by mohlo dojí k poškození dálkového ovladače. Nikdy nekonroluje ani neopravuje dálkový ovladač sami; uo práci svěře kvalifikovaným servisním echnikům. Vniřní jednoku neoplachuje. Vlhkos může způsobi úraz elekrickým proudem nebo požár. Na horní sranu jednoky nevylézeje, nesedeje, ani nesoupeje. Na horní sranu (horní desku) jednoky nepokládeje žádné předměy ani přísroje. 2

4 lačíka a ikony dálkového ovladače 1. LAČÍKO ZAP/VYP lačíko ON/OFF (ZAP/VYP) spouší a ukončuje činnos prosorového vyápění. Sisknuí lačíka ON/OFF (ZAP/VYP) opakovaně příliš mnohokrá ěsně po sobě může vyvola poruchu sysému (maximálně 20krá za hodinu). Povšimněe si, že sisknuí lačíka nemá žádný vliv na ohřev užikové vody. Zapínání a vypínání ohřevu užikové vody se provádí pouze pomocí lačíka nebo deakivací plánovacího časovače akumulace epla. 2. PROVOZNÍ LED INDIKÁOR Provozní LED indikáor svíí během chlazení nebo opení. Při poruše ao konrolka LED bliká. Pokud provozní LED indikáor nesvíí (OFF), prosorové vyápění je neakivní i přeso, že osaní provozní režimy jsou sále akivní. 3. IKONY PROVOZNÍHO REŽIMU,, yo ikony indikují akuální provozní režimy: prosorové vyápění ( ), ohřev užikové vody ( ) nebo ichý režim ( ). V rámci jisých omezení lze kombinova různé režimy například prosorové vyápění s ohřevem užikové vody. Odpovídající ikony režimu se zobrazí současně. Pokud není nainsalována nádrž na horkou užikovou vodu, ikona se nikdy nezobrazí. 4. IKONA EXERNÍHO OVLÁDÁNÍ ao ikona sděluje, že venkovní jednoka pracuje v režimu nuceného provozu. Dokud se ao ikona zobrazuje, dálkový ovladač nelze používa. 5. INDIKACE DNE V ÝDNU eno indikáor sděluje akuální den v ýdnu. Při čení nebo programování plánovacího časovače indikáor zobrazuje nasavený den. 6. DISPLEJ HODIN Displej hodin zobrazuje akuální čas. Při čení nebo programování plánovacího časovače hodiny zobrazují nasavený čas akce. 7. IKONA PLÁNOVACÍHO ČASOVAČE ao ikona informuje o om, že je akivní plánovací časovač. 8. IKONY AKCÍ ao ikona uvádí akce programování jednolivých dní nasavené plánovacím časovačem. 9. IKONA VYPNUÍ ao ikona informuje o om, že je při programování plánovacího časovače zvolena akce OFF - vypnou NUNÁ KONROLA a yo ikony informují o om, že je řeba provés konrolu zařízení. Poraďe se s prodejcem. 11. DISPLEJ NASAVENÍ EPLOY Na omo displeji se zobrazuje akuální eploa insalace, a o výsupní eploa vody nebo akuální pokojová eploa. Při změně nasavené hodnoy pokojové eploy bude nová nasavená hodnoa na displeji blika po dobu 5 sekund, poé bude obnoveno zobrazení akuální pokojové eploy. 12. NASAVENÍ Nepoužívá se. Jen pro účely insalace. 13. NENÍ K DISPOZICI ao ikona se zobrazí, kdykoliv uživael osloví neinsalované příslušensví nebo nedosupnou funkci. Důvodem nedosupnosi někeré funkce může bý nedosaečná úroveň oprávnění nebo používání dálkového ovladače v řízeném režimu (viz insalační návod). Řídící (maser) Řízený (slave) Oprávnění úroveň 2 úroveň 3 Ovládání zapínání a vypínání Zapínání a vypínání ohřevu horké užikové vody Nasavení výsupní eploy vody Nasavení eploy v mísnosi Zapínání a vypínání ichého režimu Zapínání a vypínání podle nasavené hodnoy závislé na počasí Nasavení hodin Naprogramování plánovacího časovače Zapínání/vypínání provozu plánovacím časovačem Nasavení Zobrazení chybových kódů Zkušební provoz = ovladaelný 14. IKONA REŽIMU ODÁVÁNÍ / SPOUŠĚNÍ ao ikona sděluje, že je akivní režim odávání / spušění. 15. IKONA KOMPRESORU ao ikona informuje o om, že je akivní kompresor venkovní jednoky insalovaného sysému. 16. SUPEŇ OPENÍ Je-li nainsalována volielná opná souprava, ikona sděluje, že opení je v provozu. 17. IKONA ČERPADLA ao ikona informuje o om, že je akivní oběhové čerpadlo. 18. DISPLEJ VENKOVNÍ EPLOY Jesliže ao ikona bliká, zobrazuje se eploa venkovního prosředí. Podrobnější popis naleznee v čási "Režim odečíání eploy" na sraně IKONA NASAVENÍ EPLOY ZÁVISEJÍCÍ NA POČASÍ ao ikona indikuje, že řídící jednoka auomaicky přizpůsobí nasavení výsupní eploy vody podle eploy venkovního prosředí. 20. IKONA EPLOY ao ikona se zobrazuje, pokud se zobrazuje akuální pokojová eploa nebo nasavená hodnoa pokojové eploy. ao ikona se zobrazí rovněž v případech, kdy nasavená eploa je nasavena v režimu programování plánovacího časovače. Podrobnější popis naleznee v čási "Režim odečíání eploy" na sraně 9. 3

5 21. IKONA ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ao ikona informuje o om, že je akivní režim zkušebního provozu. 22. KÓD NASAVENÍ eno kód předsavuje kód ze seznamu nasavení v mísě insalace. Viz čás "abulka provozních nasavení" na sraně CHYBOVÝ KÓD eno kód odkazuje k seznamu chybových kódů a je určen jen k servisním účelům. Viz seznam chybových kódů v insalačním návodu. 24. LAČÍKO OHŘEVU SANIÁRNÍ VODY oo lačíko slouží k zapínání a vypínání různých režimů ohřevu užikové vody v kombinaci s lačíkem plánovacího časovače. oo lačíko se nepoužívá, pokud není nainsalována nádrž na horkou užikovou vodu. Povšimněe si, že sisknuí lačíka nemá žádný vliv na ohřev užikové vody. Zapínání a vypínání ohřevu užikové vody se provádí pouze pomocí lačíka nebo deakivací plánovacího časovače akumulace epla. 25. LAČÍKO NASAVENÉ EPLOY OPENÍ ZÁVISEJÍCÍ NA POČASÍ oo lačíko zapíná nebo vypíná funkci nasavení eploy opení závislé na počasí, kerá je k dispozici jen při prosorovém vyápění. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů"), lačíko nasavené eploy opení závisející na počasí je nefunkční. 26. LAČÍKO REŽIMU KONROLA/ZKUŠEBNÍ PROVOZ oo lačíko se používá jen při insalaci a změnách nasavení. Viz "Provozní nasavení" na sraně LAČÍKO PROGRAMOVÁNÍ oo víceúčelové lačíko se používá k naprogramování ovladače. Funkce lačíka závisí na skuečném savu ovladače nebo na předchozích akcích provedených operáorem. 28. LAČÍKO PLÁNOVACÍHO ČASOVAČE / Hlavní funkcí ohoo víceúčelového lačíka je zapnuí/vypnuí plánovacího časovače. oo lačíko se používá aké k nasavení hodin a k programování řídící jednoky. Funkce lačíka závisí na skuečném savu ovladače nebo na předchozích akcích provedených operáorem. 29. LAČÍKA NASAVENÍ ČASU a ao víceúčelová lačíka se používají k nasavení času, přepínání eplo (vsupní/výsupní eploy vniřní jednoky, eploy venkovního prosředí, akuální pokojové eploy a eploy horké užikové vody) a režimu programování plánovacího časovače. 30. LAČÍKA PRO NASAVENÍ VÝSUPNÍ EPLOY VODY a ao lačíka se používají k úpravě nasavené hodnoy výsupní eploy vody v normálním provozním režimu nebo v režimu programování plánovacího časovače. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů"), lačíko pro nasavení výsupní eploy vody je nefunkční. V případě vybrání provozu s nasavenou hodnoou závisející na počasí jednoka pracuje s plovoucí nasavenou hodnoou. V akovém případě se zobrazí ikona, jakož i hodnoa posunu (není-li nulová). 31. LAČÍKA NASAVENÍ POKOJOVÉ EPLOY a ao víceúčelová lačíka se používají k úpravě akuální nasavené hodnoy pokojové eploy v normálním provozním režimu nebo v režimu programování plánovacího časovače. Při změně nasavené hodnoy pokojové eploy bude nasavená hodnoa na displeji blika. Za 5 sekund se na displeji zobrazí akuální pokojová eploa. 32. LAČÍKO ICHÉHO REŽIMU oo lačíko akivuje nebo vypíná išší režim provozu. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 2 nebo 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů"), lačíko ichého režimu je nefunkční. 33. lačíko nemá žádnou funkci. Nasavení hodin Po počáeční insalaci zařízení může uživael nasavi hodiny a den v ýdnu. Dálkový ovladač je vybaven plánovacím časovačem, kerý umožňuje uživaeli naplánova činnos sysému. K použií plánovacího časovače je nuné provés nasavení hodin a dne v ýdnu. 1 lačíko přidrže sisknué na 5 sekund. Začne blika zobrazení času a indikace dne v ýdnu. 2 K nasavení hodin použije lačíka a. Při každém sisknuí lačíka nebo se čas zvýší/sníží o 1 minuu. Přidržením lačíka nebo sisknuého se čas zvýší/sníží o 10 minu. 3 K nasavení dne v ýdnu používeje lačíka nebo. Každé sisknuí lačíka nebo zobrazí následující nebo předchozí den v ýdnu. 4 K povrzení akuálního nasaveného času a dne v ýdnu siskněe lačíko. Chcee-li opusi eno posup bez uložení, siskněe lačíko. Jesliže během 5 minu nesisknee žádné lačíko, hodiny a den v ýdnu se vráí k původnímu nasavení. Hodiny je řeba nasavi ručně. Při přepínání z leního na zimní čas a naopak nasavení uprave ručně. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 2 nebo 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů"), nasavení hodin není k dispozici. Výpadek napájení překračující 1 hodinu vynuluje hodiny a den v ýdnu. Plánovací časovač bude pokračova v činnosi, avšak hodiny budou nasaveny nesprávně. Z ěcho důvodů je nuné opravi nasavení hodin a dne v ýdnu. Režim prosorového vyápění ( ) Prosorové vyápění lze řídi dvěma různými způsoby: - podle pokojové eploy, - podle výsupní eploy vody. Účel jednolivých režimů a způsob provedení konfigurace jsou popsány v následujících odsavcích. Regulace pokojové eploy V omo režimu se opení spouší podle pořeby na základě nasavené hodnoy pokojové eploy. Nasavenou hodnou lze sanovi ručně nebo pomocí plánovacího časovače. Při používání regulace pokojové eploy má prosorové vyápění podle pokojové eploy prioriu před regulací podle výsupní eploy vody. Pamauje na o, že v případě regulace jednoky podle pokojové eploy může bý výsupní eploa vody vyšší než nasavená hodnoa eploy. 4

6 Volba režimu prosorového vyápění 1 Prosorové vyápění se zapíná a vypíná pomocí lačíka ( ). Na displeji se zobrazí ikona společně s odpovídající nasavenou hodnoou akuální pokojové eploy. Rozsvíí se konrolka LED. 2 K nasavení požadované pokojové eploy použije lačíka a. Rozsah eplo opení: 16 C~32 C (pokojová eploa) Z důvodů vyloučení přehřáí není prosorové vyápění k dispozici, pokud se venkovní eploa zvýší nad určiou hodnou (viz provozní rozsah). Informace o způsobu nasavení plánovacího časovače naleznee v čási "Naprogramování a konrola plánovacího časovače" na sraně Pomocí lačíka a nasave požadovanou výsupní eplou vody, kerá se bude používa k ohřevu sysému (podrobné informace naleznee v čási "Regulace výsupní eploy vody" na sraně 5). Funkce auomaického poklesu Funkce auomaického poklesu umožňuje provés snížení okolní eploy. Funkci auomaického poklesu (seback) lze akivova například v noci, kdy jsou požadavky na eplou odlišné od požadavků ve dne. Pamauje na o, že při akivaci funkce auomaického poklesu bliká ikona. Funkce auomaického poklesu je podle výchozích nasavení zapnuá. Funkci auomaického poklesu lze zkombinova s auomaickým provozem při nasavené hodnoě eploy závisející na počasí. Funkce auomaického poklesu (seback) je auomaickou funkcí podle denního plánu. Konfigurace funkce auomaického poklesu se provádí pomocí provozních paramerů. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [2-00] Sav: eno paramer definuje, zda je funkce auomaického poklesu zapnuá (1) nebo vypnuá (0). [2-01] Čas spušění: čas spušění funkce auomaického poklesu (seback) [2-02] Čas zasavení: čas zasavení funkce auomaického poklesu (seback) [5-03] Snížená eploa okolí A A 21 C [5-03] 18 C [2-01] [2-02] Nasavená hodnoa normální eploy okolí Čas eploa Je-li akivní funkce auomaického poklesu pokojové eploy, provádí se aké auomaický pokles výsupní eploy vody (viz čás "Regulace výsupní eploy vody" na sraně 5). Dbeje na o, aby nasavená hodnoa auomaického poklesu nebyla příliš nízká, zejména v chladnějším období (například v zimě). Vzhledem k velkému eplonímu rozdílu nemusí bý pokojová eploa dosažielná (nebo její dosažení bude rva mnohem déle). Regulace výsupní eploy vody V omo režimu se opení spouší podle pořeby podle nasavených eplo vody. Nasavenou hodnou lze zadar manuálně, pomocí plánovacího časovače nebo v závislosi na počasí (auomaicky). Volba režimu prosorového vyápění 1 Prosorové vyápění se zapíná a vypíná pomocí lačíka ( ). Na displeji se zobrazí ikona společně s odpovídající nasavenou hodnoou eploy vody. Rozsvíí se konrolka LED. 2 K nasavení požadované eploy vody použije lačíka a. Rozsah eplo opení: 25 C~80 C (výsupní eploa vody) Z důvodů vyloučení přehřáí není prosorové vyápění k dispozici, pokud se venkovní eploa zvýší nad určiou hodnou (viz provozní rozsah). Informace o způsobu nasavení funkce plánovacího časovače naleznee v čási "Plánovací časovač dálkového ovladače". Je-li nainsalován exerní pokojový ermosa, pak eno ermosa určuje zapínání a vypínání opení. Dálkový ovladač pak pracuje v režimu regulace výsupní eploy a neplní úlohu pokojového ermosau. Sav zapnuí/vypnuí dálkového ovladače má vždy prioriu před exerním pokojovým ermosaem! Volba provozu s nasavenou hodnoou závisející na počasí Je-li akivní režim provozu závisející na počasí, výsupní eploa vody se sanoví auomaicky podle venkovní eploy: nižší venkovní eploy zvyšují nasavenou hodnou eploy vody a naopak. Jednoka používá plovoucí nasavenou hodnou. Akivace ohoo provozu se projeví v nižší spořebě energie v porovnání s manuálně nasavenou pevnou výsupní eploou vody. Během režimu provozu v závislosi na počasí má uživael možnos zvyšova nebo snižova cílovou eplou vody nejvýše o 5 C. Hodnoa posuvu je eploní rozdíl mezi nasavením eploy vypočíaným ovladačem a skuečnou nasavenou eploou. Například poziivní hodnoa posuvu znamená, že skuečné nasavení eploy bude vyšší než vypočíané. Je doporučeno používa nasavenou hodnou eploy závisející na počasí, kerá eplou vody přizpůsobuje akuálním pořebám prosorového vyápění. ao nasavená hodnoa zabrání příliš časému přepínání jednoky ze savu zapnuí opení do savu vypnuí opení během používání dálkového ovladače s pokojovým ermosaem nebo exerního ermosau. V omo režimu ovladač nezobrazuje nasavenou hodnou eploy vody, ale "hodnou posuvu", kerou může nasavi uživael. 1 Jedním sisknuím lačíka vybere provoz s nasavenou hodnoou závisející na počaí (pokud se používá funkce pokojového ermosau dálkového ovladače, siskněe ohoo lačíko dvakrá). Na displeji se zobrazí ikona a odpovídající hodnoa posuvu. Nulová hodnoa posuvu (0) se nezobrazuje. 5

7 2 K nasavení hodnoy posuvu použije lačíka a. Rozsah hodno posuvu: 5 C až +5 C Ikona se zobrazuje, dokud je akivní provoz s nasavenou hodnoou závisející na počasí. 3 Sisknuím lačíka deakivuje režim s nasavenou hodnoou závisející na počasí. lačíka a se používají k nasavení výsupní eploy vody. Paramery provozu jednoky v závislosi na počasí jsou definovány pomocí provozních nasavení. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. Lo_i Hi_i A Lo_A Hi_A A Cílová eploa vody eploa prosředí (venkovní eploa) = Hodnoa posunu Shif value Konfigurace funkce auomaického poklesu se provádí pomocí provozních paramerů. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [2-00] Sav: eno paramer definuje, zda je funkce auomaického poklesu zapnuá (1) nebo vypnuá (0). [2-01] Čas spušění: čas spušění funkce auomaického poklesu (seback) [2-02] Čas zasavení: čas zasavení funkce auomaického poklesu (seback) [5-02] Snížená výsupní eploa vody (pokles eploy) A B A 65 C B 60 C 5 C [5-02] [2-01] [2-02] Nasavená hodnoa normální výsupní eploy vody Výsupní eploa vody včeně eploy poklesu Čas eploa Režim ohřevu užikové vody ( ) [3-00] Nízká eploa prosředí (Lo_A): nízká venkovní eploa. [3-01] Vysoká eploa prosředí (Hi_A): vysoká venkovní eploa. [3-02] Nasavená hodnoa při nízké eploě prosředí (Lo_i): cílová eploa vody na výsupu, pokud venkovní eploa se rovná nízké eploě prosředí (Lo_A) nebo klesne pod uo eplou. Pamauje na o, že hodnoa Lo_i musí bý vyšší než hodnoa Hi_i, proože pro nižší venkovní eploy (j. Lo_A) je vyžadována vyšší eploa vody. [3-03] Nasavená hodnoa při vysoké eploě prosředí (Hi_i): cílová eploa vody na výsupu, pokud venkovní eploa se rovná vysoké eploě prosředí (Hi_A) nebo uo eplou překročí. Pamauje na o, že hodnoa Hi_i musí bý nižší než hodnoa Lo_i, proože pro vyšší venkovní eploy (j. Hi_A) sačí nižší eploa vody. Pokud není insalována nádrž na horkou užikovou vodu, jakýkoli ohřev užikové vody není k dispozici. V režimu ohřevu užikové vody je k dispozici několik různých možnosí: akumulační provoz (auomaický nebo nasavený manuálně) režim opěovného ohřevu činnos funkce desinfekce Účel jednolivých režimů a způsob provedení konfigurace jsou popsány v následujících odsavcích. Provoz s ohřevem užikové vody D A B C Pokud je u parameru [3-03] omylem nasavena vyšší hodnoa, než u parameru [3-02], použije se vždy hodnoa [3-03]. Funkce auomaického poklesu Funkce auomaického poklesu umožňuje provés snížení okolní eploy. Funkci auomaického poklesu (seback) lze akivova například v noci, kdy jsou požadavky na eplou odlišné od požadavků ve dne. Pamauje na o, že při akivaci funkce auomaického poklesu bliká ikona. Funkce auomaického poklesu je podle výchozích nasavení zapnuá. Funkci auomaického poklesu lze zkombinova s auomaickým provozem při nasavené hodnoě eploy závisející na počasí. Funkce auomaického poklesu (seback) je auomaickou funkcí podle denního plánu. E F G [5-01] A Akumulační provoz (je-li akivován) B Režim opěovného ohřevu (je-li akivován) C Desinfekční provoz (je-li akivován) Nasavení D eploa desinfekčního provozu [5-00] (např. 70 C) E Akumulační eploa horké vody [b-03] (např. 60 C) F Maximální eploa opěovného ohřevu vody [b-01] (např. 45 C) G Minimální eploa opěovného ohřevu vody [b-00] (např. 35 C) Čas eploa v nádrži na horkou užikovou vodu 6

8 Auomaická akumulace V omo režimu dodává vniřní jednoka horkou užikovou vodu do nádrže na základě pevného denního programu. eno režim je akivní, dokud nebude dosaženo požadované nasavené hodnoy akumulační eploy. Během provozu v omo režimu bude ikona blika v sekundovém inervalu. Auomaická akumulace je doporučeným režimem pro horkou užikovou vodu. V omo režimu se voda ohřívá v noci (kdy jsou požadavky na prosorové vyápění nižší), dokud nebude dosaženo nasavené hodnoy akumulační eploy. Ohřáá voda je uchována v nádrži na horkou užikovou vodu při vyšší eploě, čímž může vyhově požadavkům na dodávku horké vody přes den. Pamauje na o, že ikona bude blika pouze během efekivního režimu auomaické akumulace. Příomnos rvale svíící ikony neznamená, že je akivována auomaická akumulace, ale že je akivován pouze opěovný ohřev. Akuální provoz lze vždy zruši jedním sisknuím lačíka. Pamauje na o, že po sisknuí lačíka se pravděpodobně bude sále zobrazova rvale svíící ikona. Nasavená hodnoa akumulační eploy a časy jsou provozními paramery. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [1-00] Sav: eno paramer určuje, zda v noci je (1) nebo není (0) akivován ohřev užikové vody (režim akumulace). [1-01] Čas spušění: noční čas, kdy má bý spušěn ohřev užikové vody. [1-02] Sav: eno paramer určuje, zda ve dne je (1) nebo není (0) akivován ohřev užikové vody (režim akumulace). [1-03] Čas spušění: denní čas, kdy má bý spušěn ohřev užikové vody. Manuální akumulace eploy okolí určující ohřev užikové vody závisející na počasí (viz obrázek) jsou pevné a nelze je měni. Je-li akivován ohřev užikové vody závisející na počasí [b-02], akumulační eploa bude nasavena auomaicky a provozní paramer [b-03] nebude mí žádný význam. Dbeje na o, aby byla užiková voda ohřívána pouze na požadovanou eplou. Začněe s nízkou nasavenou akumulační eploou ohřevu užikové vody, kerou zvyše pouze ehdy, pokud pociťuje, že eploa dodávané horké užikové vody nevyhovuje vašim pořebám (ao siuace závisí vašem schémau využií vody). Zajisěe, aby užiková voda nebyla ohřívána zbyečně. Začněe s akivací auomaické akumulace v noci (výchozí nasavení). Je-li zřejmé, že noční akumulační ohřev užikové vody nevyhovuje vašim pořebám, lze v denních hodinách nasavi přídavnou akumulaci. Z důvodů úspory energie je doporučeno akivova ohřev užikové vody závislý na počasí. V omo režimu, kerý je akivován manuálně, bude vniřní jednoka ihned dodáva horkou vodu do nádrže na horkou užikovou vodu. eno režim je akivní, dokud nebude dosaženo požadované nasavené hodnoy akumulační eploy. Jde o funkci jednorázové výroby horké vody. Volba manuální akumulace epla do užikové vody 1 Režim manuální akumulace zapnee sisknuím a podržením lačíka na 5 sekund. Ikona začne blika v sekundových inervalech. Pamauje na o, že ačkoli je auomaická akumulace řízena naprogramovaným plánovacím časovačem, je akivní pouze ehdy, je-li akivní plánovací časovač. Znamená o, že je nuné sisknou lačíko a ujisi se, zda se na displeji zobrazuje symbol, kerý povrzuje akivaci auomaické akumulace epla. [b-03] Nasavená hodnoa: skladovací eploa (viz "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6) plaí pouze při [b-02]=0. [b-02] Sav: eno paramer definuje, zda je ohřev užikové vody závislý na počasí zapnuý (1) nebo vypnuý (0). Je-li akivní, nasavená hodnoa akumulační eploy bude závislá na počasí. Při vyšší okolní eploě (například v lením období) se zvýší aké eploa na vsupu do nádrže na horkou užikovou vodu, čímž lze nasavenou akumulační eplou nasavi na nižší hodnou, aby bylo celkové ekvivalenní množsví horké vody sejné po celý rok. Z ěcho důvodů je uo funkci doporučeno používa. [b-04] Auomaická maximální skladovací eploa horké užikové vody: výchozí nasavení = 70 C. Pamauje na o, že ikona bude blika pouze během efekivního provozu. Akuální provoz lze vždy zruši jedním sisknuím lačíka. Pamauje na o, že po sisknuí lačíka se pravděpodobně bude sále zobrazova rvale svíící ikona, kerá sděluje akivaci funkce opěovného ohřevu. [b-04] 55 C 15 C 25 C A A eploa prosředí eploa horké užikové vody 7

9 Nasavená hodnoa akumulační eploy je provozním paramerem. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [b-03] Nasavená hodnoa: skladovací eploa (viz "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6) plaí pouze při [b-02]=0. [b-02] Sav: eno paramer definuje, zda je ohřev užikové vody závislý na počasí zapnuý (1) nebo vypnuý (0). Je-li akivní, nasavená hodnoa akumulační eploy bude závislá na počasí. Při vyšší okolní eploě (například v lením období) se zvýší aké eploa na vsupu do nádrže na horkou užikovou vodu, čímž lze nasavenou akumulační eplou nasavi na nižší hodnou, aby bylo celkové ekvivalenní množsví horké vody sejné po celý rok. Z ěcho důvodů je uo funkci doporučeno používa. [b-04] Auomaická maximální skladovací eploa horké užikové vody: výchozí nasavení = 70 C. [b-04] Minimální a maximální eploa opěovného ohřevu jsou provozní paramery. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [b-00] Nasavená hodnoa: minimální eploa pro opěovný ohřev (viz obrázek "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6). [b-01] Nasavená hodnoa: maximální eploa pro opěovný ohřev (viz obrázek "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6). Povšimněe si, že sisknuí lačíka nemá žádný vliv na ohřev užikové vody. Zapínání a vypínání ohřevu užikové vody se provádí pouze pomocí lačíka nebo deakivací plánovacího časovače akumulace epla. Činnos funkce desinfekce V omo režimu se provádí desinfekce nádrže horké užikové vody opakovaným ohřevem vody na definovanou eplou. Během provozu v omo režimu bude ikona rychle blika s inervalem 0,5 sekund. 55 C Pamauje na o, že ikona bude blika pouze během efekivního provozu. Funkci desinfekce lze během provozu kdykoli zruši jedním sisknuím lačíka. Pamauje na o, že po sisknuí lačíka se pravděpodobně bude sále zobrazova rvale svíící ikona, kerá sděluje akivaci funkce opěovného ohřevu. A 15 C 25 C eploa prosředí eploa horké užikové vody A eploy okolí určující ohřev užikové vody závisející na počasí (viz obrázek) jsou pevné a nelze je měni. Pokud je nádrž na horkou užikovou vodu nainsalována, funkce desinfekce je podle výchozího nasavení zapnuá. Manuální akumulace je deakivována auomaicky při dosažení nasavené hodnoy eploy akumulace epla do užikové vody. Manuální akumulaci lze kdykoli zasavi sisknuím lačíka. Opěovný ohřev Je-li akivován ohřev užikové vody závisející na počasí [b-02], akumulační eploa bude nasavena auomaicky a provozní paramer [b-03] nebude mí žádný význam. eno režim zabraňuje ochlazení horké užikové vody na nižší, než požadovanou eplou. Je-li eno režim akivní, vniřní jednoka bude do nádrže dodáva horkou užikovou vodu při dosažení minimální eploy pro opěovný ohřev. Ohřev užikové vody bude pokračova, dokud nebude dosaženo maximální eploy pro opěovný ohřev. Volba režimu opěovného ohřevu pro užikovou vodu 1 Režim opěovného ohřevu akivujee sisknuím lačíka. Zobrazí se ikona. Pamauje na o, že ikona se bude rvale zobrazova, dokud je funkce opěovného ohřevu akivní. ao ikona se nezobrazuje, pokud vniřní jednoka provádí ohřev nádrže na horkou užikovou vodu. Nasavená hodnoa eploy funkce desinfekce je provozním paramerem, sejně, jako reenční doba, den a hodina. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [4-00] Sav: eno paramer definuje, zda je funkce desinfekce zapnuá (1) nebo vypnuá (0). [4-01] Inerval provozu: den v ýdnu, ve kerém se provádí ohřev užikové vody. [4-02] Čas spušění: čas, ve kerý se spouší desinfekční režim. [5-00] Nasavená hodnoa: Požadovaná eploa vody, při keré se spouší desinfekce (viz obrázek "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6). [5-01] Doba rvání: časový inerval definující, jak dlouho má bý nasavená hodnoa eploy desinfekce udržována. Je-li nádrž na horkou užikovou vodu nainsalovaná a u provozního parameru [4-00] je vybráno nasavení [ON] (zapnuo), funkce desinfekce bude uvedena do provozu i ehdy, pokud jsou všechny plánovací časovače deakivovány a není akivní žádná funkce opěovného ohřevu. 2 Režim opěovného ohřevu deakivujee opěovným sisknuím lačíka. Ikona zmizí. 8

10 Nouzový provoz [8-02] Nouzový provoz V nouzovém provozu je opení prováděno pouze opnou soupravou, nikoli epelným čerpadlem. Akivace nouzového režimu se provádí změnou provozního parameru [8-02]=1. Při akivaci nouzového režimu se zasaví provoz epelného čerpadla. Spusí se čerpadlo vniřní jednoky, avšak vlasní opení provádí opná souprava. Pokud se ermisory ve výsupním nebo zpěném porubí vody nenacházejí v chybovém savu, opná souprava může zaháji nouzový provoz. Osaní provozní režimy Zahájení provozu ( ) Během spoušění se zobrazuje ikona, kerá sděluje, že epelné čerpadlo se spouší a nepracuje ve sacionárním režimu. Režim odávání ( ) Během režimu opení nebo v režimu ohřevu užikové vody může dojí v důsledku nízké venkovní eploy ke vzniku námrazy na venkovním epelném výměníku. Pokud oo riziko vznikne, sysém přejde do režimu odávání. Cyklus sysému se převráí a sysém odebírá eplo ze vniřního sysému, aby nedošlo k zamrznuí venkovního sysému. Nejvýše po 12 minuách odávání se sysém opě vráí do režimu opení. Provoz v ichém režimu ( ) Před akivací nouzového provozu nezapomeňe akivova opnou soupravu. opení servá v nouzovém režimu, dokud nebude provozní paramer znovu nasaven na výchozí hodnou [8-02]=0. ichý provozní režim znamená, že vniřní jednoka pracuje se sníženou rychlosí kompresoru, čímž klesá hladina hluku vznikajícího ve venkovní jednoce. Znamená o, že dosažení požadované nasavené hodnoy eploy bude rva delší dobu. o je řeba mí na paměi v případech, kdy je v ineriéru řeba zachova určiou úroveň vyápění. Volba ichého režimu 1 Akivace ichého režimu se provádí sisknuím lačíka. Zobrazí se ikona. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 2 nebo 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů" v insalačním návodu), lačíko je nefunkční. 2 ichý režim deakivujee opěovným sisknuím lačíka. Ikona zmizí. ichý režim je k dispozici ve 3 různých úrovních. Požadovaná úroveň ichého režimu se nasavuje pomocí provozních paramerů. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [8-03] Sav: definice provozu s nízkou hladinou hluku (ichý režim) Současný požadavek na prosorové vyápění a ohřev užikové vody Jednoka není schopná provádě současně ohřev užikové vody a prosorové vyápění. V případě požadavku na oba režimy současně jednoka 1-krá spusí ohřev, dokud nebude dosaženo maximální eploy opěovného ohřevu. Během éo doby není k dispozici prosorové vyápění. V případě regulace pokojové eploy pomocí dálkového ovladače: Při dosažení eploy opěovného ohřevu bude další ohřev nádrže na horkou užikovou vodu určován dálkovým ovladačem s pokojovým ermosaem, aby se zabránilo nadměrnému poklesu pokojové eploy. V případě používání exerního pokojového ermosau: Při dosažení eploy opěovného ohřevu bude další ohřev užikové vody určován eploními podmínkami snímanými exerním pokojovým ermosaem a provozními časovači naprogramovanými insalačními echnikem. V případě regulace výsupní eploy vody pomocí dálkového ovladače: Při dosažení eploy opěovného ohřevu bude další ohřev nádrže na horkou užikovou vodu určován pomocí chodu časových spínačů naprogramovaných insalačním echnikem. A B A B Akumulační eploa Maximální eploa opěovného ohřevu Čas eploa horké užikové vody Režim odečíání eploy Na dálkovém ovladači lze zobrazi akuální hodnoy eploy. 1 Siskněe a podrže lačíko na 5 sekund. Zobrazí se výsupní eploa vody (ikony a a blikají). 2 lačíka a použije k zobrazení: Vsupní eploy vody (ikony a blikají a ikona bliká pomalu). Vniřní eploy (ikony a blikají). Venkovní eploy (ikony a blikají). Vsupní eploy horké vody v nádrži (ikony a blikají). 3 Chcee-li eno režim ukonči, siskněe znovu lačíko. Jesliže nesisknee žádné lačíko, režim zobrazení na dálkovém ovladači bude po 10 sekundách ukončen. 9

11 Režim provozu s plánovacím časovačem V režimu provozu s plánovacím časovačem je zařízení řízeno plánovacím časovačem. Akce naprogramované pomocí plánovacího časovače se provádějí auomaicky. Plánovací časovač se akivuje (zobrazuje se ikona ) nebo deakivuje (ikona se nezobrazuje) sisknuím lačíka. Prosorové vyápění Viz "Programování prosorového vyápění" na sraně 13. Pro každý den v ýdnu lze naprogramova pě akcí, celkem 35 akcí. Plánovací časovač prosorového vyápění lze naprogramova 2 různými způsoby: podle nasavené hodnoy eploy (výsupní eploy vody a eploy prosředí) a podle povelů zapnuo/vypnuo. Požadovaná meoda se zadává pomocí provozních paramerů. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [0-03] Sav: definuje, zda plánovací časovač prosorového vyápění bude používa povely zapnuo/vypnuo. Podle výchozích nasavení je akivováno prosorové vyápění podle nasavené hodnoy eploy (meoda 1), čímž mohou vznika pouze posuny eploy (bez povelů zapnuo/vypnuo). Výhoda éo meody spočívá ve skuečnosi, že prosorové vyápění lze vypnou pouhým sisknuím lačíka bez deakivace auomaické akumulace epla do užikové vody (například v lením období, kdy prosorové vyápění není vyžadováno). V následujících abulkách jsou popsány obě meody využií plánovacího časovače. Meoda 1 [0-03]=1 (výchozí) Prosorové vyápění podle nasavené hodnoy eploy (a) Za provozu Při sisknuí lačíka Při sisknuí lačíka / (a) Během činnosi plánovacího časovače svíí LED indikáor provozu nepřeržiě. Plánovací časovač prosorového vyápění provede vypnuí a již nikdy znovu neprovede spušění. Řídící jednoka bude vypnua (provozní LED indikáor zhasne). Ikona plánovacího časovače se však bude sále zobrazova, což znamená, že ohřev horké užikové vody zůsává akivován. Plánovací časovač prosorového vyápění a ohřev horké užikové vody společně s ichým režimem budou zasaveny a více se již nespusí. Ikona plánovacího časovače se již nebude zobrazova. Pro výsupní eplou vody a/nebo eplou prosředí Provozní příklad: Činnos plánovacího časovače podle nasavených hodno eploy. Je-li akivována funkce auomaického poklesu (seback), má její činnos prioriu před činnosí nasavenou pomocí plánovacího časovače C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 62 C 1 Plánovací časovač 2 Funkce auomaického poklesu 3 Je-li akivována funkce auomaického pokles i plánovací časovač A Funkce auomaického poklesu Čas Nasavená hodnoa eploy eploa prosředí Výsupní eploa vody Meoda 2 [0-03]=0 Prosorové vyápění podle povelů zapnuo/vypnuo Za provozu Pokud plánovací časovač provede vypnuí prosorového vyápění, řídící jednoka bude vypnua (provozní LED indikáor zhasne). Pamauje na o, že ao činnos nemá žádný vliv na ohřev užikové vody. Při sisknuí lačíka Při sisknuí lačíka / 16:00 0:30 18 C 60 C 57 C 23:00 5:00 A 6:30 9:00 22 C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 62 C 60 C 57 C 16:00 23:00 0:30 5:00 6:30 9:00 Plánovací časovač prosorového vyápění provede vypnuí (je-li právě akivní) a nové zapnuí provede při další naplánované funkci zapnuí. "Poslední" programový příkaz ruší "předchozí" programový příkaz a zůsává akivní až do příomnosi "dalšího" programového příkazu. Příklad: vezměme siuaci, kdy akuální čas je 17:30 a akce jsou naplánovány na 13:00, 16:00 a 19:00. "Poslední" naplánovaný příkaz (16:00) zrušil "předchozí" naplánovaný příkaz (13:00) a zůsane akivní až do výskyu "dalšího" naplánovaného příkazu (19:00). Chcee-li zná akuální nasavení, podíveje se na poslední naprogramovaný příkaz. Je zřejmé, že "poslední" naprogramovaný příkaz může pocháze z předchozího dne. Viz "Konrola naprogramovaných akcí" na sraně 14. Řídící jednoka bude vypnua (provozní LED indikáor zhasne). Ikona plánovacího časovače se však bude sále zobrazova, což znamená, že ohřev užikové vody zůsává akivován. Plánovací časovač prosorového vyápění a ohřev horké užikové vody společně s ichým režimem budou zasaveny a více se již nespusí. Ikona plánovacího časovače se již nebude zobrazova. 10

12 Provozní příklad: Plánovací časovač pracuje podle povelů zapnuo/vypnuo. Je-li akivována funkce auomaického poklesu (seback), má její činnos prioriu před činnosí nasavenou pomocí plánovacího časovače, je-li povel k zapnuí akivní. Je-li akivní povel k vypnuí, má prioriu před funkcí auomaického poklesu (seback). Povel k vypnuí má vždy nejvyšší prioriu B B 22 C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 16:00 ON ON 16:00 23:00 0:30 18 C 60 C OFF 23:00 5:00 A OFF 6:30 ON 9:00 ON 22 C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 60 C 6:30 9:00 Ohřev užikové vody Ohřev užikové vody lze provádě pomocí několika sandardních provozních režimů: Auomaická akumulace: ohřev vody na nasavenou akumulační eplou se podle podle zvolených provozních nasavení provádí jednou v noci nebo jednou odpoledne. Manuální akumulace: uo funkci lze použí, pokud je výroba horké vody (o nasavené akumulační eploě) ze zvlášních důvodů požadována ihned (jednorázově). Opěovný ohřev: funkci opěovného ohřevu lze akivova společně nebo odděleně od funkce auomaické akumulace epla do užikové vody, pokud uživael chce udržova eplou v nádrži na horkou užikovou vodu na minimální požadované eploě. Kromě sandardních provozních režimů lze ohřev užikové vody aké libovolně naprogramova podle pořeby uživaele pomocí plánovacího časovače (viz čás "Programování ichého režimu nebo ohřevu užikové vody" na sraně 14). eno režim se poom zapíná a vypíná v naplánovanou dobu. Na každý režim lze naprogramova pě akcí. yo akce se opakují denně (jde o další plán akumulace epla kromě auomaické denní a noční akumulace). Pamauje na o, že pomocí plánovacího časovače lze urči pouze čas, ve kerý se má ohřev užikové vody spusi a vypnou. Je-li akivován ohřev užikové vody, voda se bude ohříva, dokud nebude dosaženo nasavené akumulační eploy. Nasavená akumulační eploa se zadává pomocí provozních paramerů. Z důvodů úspory elekrické energie pamauje při programování plánovacího časovače ohřevu užikové vody na časová pásma s nízkým cenovým arifem. 1 Plánovací časovač 2 Funkce auomaického poklesu 3 Je-li akivována funkce auomaického pokles i plánovací časovač A Funkce auomaického poklesu B Povel zapnuo/vypnuo Čas Nasavená hodnoa eploy eploa prosředí Výsupní eploa vody 11

13 ichý režim Viz "Programování ichého režimu nebo ohřevu užikové vody" na sraně 14. eno režim se zapíná a vypíná v naplánovanou dobu. Na každý režim lze naprogramova pě akcí. yo akce se opakují denně. Pokud dojde k výpadku napájení a poé je napájení obnoveno a funkce auomaického resaru je vypnuá, plánovací časovač se nezapne. Sisknuím lačíka opě akivuje plánovací časovač. Pokud dojde k výpadku napájení a poé je napájení obnoveno, funkce auomaického resaru znovu použije nasavení uživaelského rozhraní, keré plailo v době výpadku napájení (je-li eno výpadek kraší, než 2 hodiny). Proo se doporučuje ponecha funkci auomaického resaru vždy akivní. Naprogramovaný plán se řídí podle času. Proo je důležié správně nasavi hodiny a den v ýdnu. Viz "Nasavení hodin" na sraně 4. Pokud plánovací časovač není akivován (ikona se nezobrazuje), akce plánovacího časovače se nebudou provádě! Naprogramované akce se neukládají podle načasování, ale podle času naprogramování. o znamená, že akce, kerá byla naprogramována jako první, je uložena pod číslem akce 1, i když je provedena po jiných číslech naprogramovaných akcí. Naprogramování a konrola plánovacího časovače Programování plánovacího časovače je pružné (zařízení umožňuje přidáva, odsraňova nebo měni naprogramované akce podle pořeby) a přímočaré (poče kroků při programování je omezen na minimum). Před naprogramováním plánovacího časovače nezapomeňe: Sezname se s ikonami a s lačíky. Při programování je budee pořebova. Viz "lačíka a ikony dálkového ovladače" na sraně 3. Vyplni formulář na konci éo příručky. eno formulář může pomoci definova požadované akce v jednolivých dnech. Pamauje si: - V programu prosorového vyápění lze v závislosi na modelu dálkového ovladače naprogramova 4 nebo 5 akcí na každý den v ýdnu. Sejné akce se opakují po ýdnech. - V programu ohřevu užikové vody a v ichém režimu lze v závislosi na modelu dálkového ovladače na každý provozní režim naprogramova 4 nebo 5 akcí. Sejné akce se opakují denně. Model dálkového ovladače: 4 akce Model dálkového ovladače: 5 akcí Věnuje dosaek času správnému zadání všech da. Pokuse se akce programova chronologicky: Začněe akcí 1 u první akce a skončee nejvyšším číslem poslední akce. Není o sice nuné, ale podsaně o usnadňuje pozdější inerpreaci programu. Jesliže naprogramujee 2 nebo více akcí na sejný den a na sejný čas, provede se jen akce s nejvyšším číslem akce. Příklad: Naprogramované akce Provedené akce Čas Čas (hodina) eploa ( C) (hodina) eploa ( C) 1 16: : :00 VYP 2 08: : : : :00 VYP 5 18:00 26 Naprogramované akce lze změni, přida nebo odsrani kdykoliv později. 12

14 Programování prosorového vyápění Programování prosorového vyápění se provádí podle následujícího posupu: Návra k předchozím krokům v posupu programování bez uložení upravených nasavení se provádí sisknuím lačíka. 1 Režim programování/konroly akivujee sisknuím lačíka. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee naprogramova. Akivní režim bliká. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. Akuální den bliká. 4 Vybere den, kerý si chcee prohlédnou nebo naprogramova, lačíky a. Vybraný den bliká. 5 Sisknuím lačíka povrďe vybraný den. 6 Chcee-li naprogramova podrobnosi akcí, podrže lačíko sisknué na 5 sekund. Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne. 5 sec 7 Pomocí lačíka zvole číslo akce, kerou chcee naprogramova nebo upravi. 8 K úpravě času akce použije lačíka a. 9 Pomocí lačíek a nasave výsupní eplou vody. 10 Pomocí lačíek a nasave pokojovou eplou. 11 Sisknuím lačíka lze voli následující možnosi: - : vypínání opení a dálkového ovladače. - : výběr auomaického výpoču výsupní eploy vody Pomocí lačíek a nasave odpovídající hodnou posunu (více informací o nasavené hodnoě závisející na počasí naleznee v čási "Režim prosorového vyápění ( )" na sraně 4). 12 K naprogramování dalších akcí vybraného dne zopakuje kroky 7 až 10. Po naprogramování všech akcí zkonroluje, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kerou chcee uloži. 5 sec 13 Siskněe lačíko na 5 sekund. ím se naprogramované akce uloží. Jesliže lačíko sisknee v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou. Auomaicky se vráíe ke kroku 6. Opakovaným sisknuím lačíka se vráíe vždy k předchozímu kroku ohoo posupu a nakonec se vráíe do normálního režimu provozu. 14 Auomaicky se navráíe ke kroku 6, od kerého lze provés nové programování pro další den. 13

15 Programování ichého režimu nebo ohřevu užikové vody 11 Siskněe lačíko na 5 sekund. ím se naprogramované akce uloží. Jesliže lačíko sisknee v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou. Opakovaným sisknuím lačíka se vráíe vždy k předchozímu kroku ohoo posupu a nakonec se vráíe do normálního režimu provozu. 12 Auomaicky se navráíe ke kroku 6, od kerého lze provés nové programování pro další den. Konrola naprogramovaných akcí Režim konroly prosorového vyápění, ohřevu užikové vody a ichého režimu se akivuje podle následujícího posupu: Návra k předchozím krokům ohoo posupu se provádí sisknuím lačíka. 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee konrolova. Akivní režim bliká. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. Akuální den bliká. 4 Vybere den, kerý si chcee prohlédnou, lačíky a. Vybraný den bliká. 5 Sisknuím lačíka povrďe vybraný den. Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne. Programování ohřevu užikové vody nebo ichého režimu provozu se provádí podle následujícího posupu: Návra k předchozím krokům v posupu programování bez uložení upravených nasavení se provádí sisknuím lačíka. 6 Pomocí lačíek a lze procháze dalšími naprogramovanými akcemi daného dne. omuo způsobu práce se říká režim čení hodno. Prázdné akce programů (například 4 a 5) se nezobrazují. Opakovaným sisknuím lačíka se vráíe vždy k předchozímu kroku ohoo posupu a nakonec se vráíe do normálního režimu provozu. 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee naprogramova. Akivní režim bliká. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. 4 Pomocí lačíek a vybere den, kerý chcee naprogramova. Akuální den bliká. 5 Sisknuím lačíka povrďe vybraný den. 6 Chcee-li naprogramova podrobnosi akcí, podrže lačíko sisknué na 5 sekund. Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne. 7 Pomocí lačíka zvole číslo akce, kerou chcee naprogramova nebo upravi. 8 K úpravě času akce použije lačíka a. 9 Pomocí lačíka lze vybra nebo zruši výběr jako akce. 10 Zopakováním kroků 7 až 10 naprogramuje osaní akce vybraného režimu. Po naprogramování všech akcí zkonroluje, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kerou chcee uloži. 14

16 ipy a riky Naprogramování dalšího dne Po povrzení naprogramovaných akcí určiého dne (j. po sisknuí lačíka na 5 sekund), siskněe jednou lačíko. Nyní vybere jiný den pomocí lačíek a a znovu spusťe režim konroly a programování. Kopírování naprogramovaných akcí do dalšího dne V programu prosorového vyápění lze všechny naprogramované akce určiého dne zkopírova do dalšího dne (například zkopírova všechny naprogramované akce z " " do " "). Při kopírování naprogramovaných akcí do dalšího dne pokračuje následovně: 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. Akivní režim bliká. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee naprogramova. Akivní režim bliká. Programování lze ukonči sisknuím lačíka. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. Akuální den bliká. 4 Vybere den, kerý chcee zkopírova, lačíky a. Vybraný den bliká. Ke kroku 2 se můžee vrái sisknuím lačíka. Použií dálkového ovladače volielné příslušensví K vniřní jednoce lze připoji volielnou digiální vsupní/výsupní karu EKRP1HBA na dálkové moniorování sysému. ao adresní kara nabízí 3 beznapěťové výsupy. Výsup 1 = OPENÍ ZAP/VYP eno výsup je akivní, pokud je jednoka uvedena do režimu prosorového vyápění Výsup 2 = VÝSUP ALARMU eno výsup je akivní, pokud se jednoka nachází v chybovém savu. Výsup 3 = REŽIM HORKÉ UŽIKOVÉ VODY ZAP/VYP eno výsup je akivní, pokud je jednoka uvedena do režimu ohřevu užikové vody. Podrobnosi o propojení ohoo volielného příslušensví viz schéma zapojení jednoky. Používání volielného dálkového ovladače Pokud je kromě hlavního dálkového ovladače insalován aké volielný dálkový ovladač, pomocí hlavního dálkového ovladače (řídícího) lze přisupova ke všem nasavením, zaímco pomocí druhého dálkového ovladače (řízeného) nelze přisupova k nasavení plánování a paramerů. Podrobnější informace naleznee v insalačním návodu. 5 Siskněe současně lačíka a na 5 sekund. Po 5 sekundách se na displeji zobrazí další den (například " ", jesliže byl nejdříve vybrán den " "). o znamená, že den byl zkopírován. Ke kroku 2 se můžee vrái sisknuím lačíka. Smazání jedné nebo několika naprogramovaných akcí Smazání jedné nebo několika naprogramovaných akcí je možné současně s ukládáním naprogramovaných akcí. Po naprogramování všech akcí pro určiý den zkonroluje, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kerou chcee uloži. Sisknuím lačíka na 5 sekund se uloží všechny akce s výjimkou akcí s vyšším číslem akce, než je akce právě zobrazená na displeji. Například jesliže lačíko sisknee v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou. Smazání režimu 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee odsrani. Akivní režim bliká. 3 Siskněe současně lačíka a na 5 sekund. Vybraný režim se smaže. Odsranění dne v ýdnu 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee odsrani. Akivní režim bliká. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. Akuální den bliká. 4 Vybere den, kerý chcee smaza, lačíky a. Vybraný den bliká. 5 Siskněe současně lačíka a na 5 sekund. Vybraný den se smaže. 15

17 Provozní nasavení Konfigurace sysému Daikin se provádí pomocí nasavení paramerů. V omo návodu k obsluze jsou popsány všechny provozní paramery vzahující se k provozu jednoky a k uživaelským požadavkům. Seznam všech ěcho provozních paramerů a jejich výchozích hodno je uveden v abulce "abulka provozních nasavení" na sraně 17. Ve sejném seznamu uvádíme ve 2 sloupcích Daum a hodnou změněného naavení lišícího se od výchozí hodnoy. Úplný seznam provozních nasavení naleznee v insalačním návodu. Všehna provozní nasavení jsou přísupná a lze je naprogramova prosřednicvím uživaelského rozhraní vniřní jednoky. Každému provoznímu nasavení je přiřazeno 3-mísné číslo nebo kód, například [5-03], keré je uvedeno na displeji uživaelského rozhraní. První číslice [5] předsavuje 'první kód' nebo skupinu provozního nasavení. Druhá a řeí číslice [03] společně předsavují 'druhý kód'. Před expedicí zařízení byly nasaveny hodnoy uvedené v čási "abulka provozních nasavení" na sraně 17. Při návrau z režimu nasavení FIELD SE MODE se na displeji LCD může zobrazi hodnoa "88". Dálkový ovladač se inicializuje. Během procházení provozních nasavení si parně povšimnee, že exisuje o něco více provozních nasavení, než kolik je uvedeno v čási "abulka provozních nasavení" na sraně 17. ao provozní nasavení nemají význam a nelze je měni! Posup Změna jednoho nebo několika provozních nasavení se provádí následovně Podržením lačíka alespoň na 5 sekund spusťe režim nasavení FIELD SE MODE. Zobrazí se ikona (3). Akuálně vybraný kód provozního nasavení je označen symbolem (2); nasavená hodnoa se zobrazuje vpravo od symbolu (1). 2 Sisknuím lačíka vyberee první kód odpovídajícího provozního nasavení. 3 Sisknuím lačíka vyberee druhý kód odpovídajícího provozního nasavení. 4 Sisknuím lačíka a lze změni nasavenou hodnou daného provozního nasavení. 5 Novou hodnou ulože sysém lačíka. 6 Změny dalších provozních nasavení se provádějí posupem popsaným v bodech 2 až 4. 7 Po dokončení režim FIELD SE MODE ukončee sisknuím lačíka. Změny provedené u určiého provozního nasavení se uloží jen sisknuím lačíka. Přechod k jinému kódu provozního nasavení nebo sisknuí lačíka provedené změny zruší. 16

18 abulka provozních nasavení Nasavení při insalaci odlišné od výchozí hodnoy První kód Druhý kód Název nasavení Doby účinnosi Hodnoa Doby účinnosi Hodnoa Výchozí hodnoa Rozsah Krok Jednoka 0 Nasavení dálkového ovládání 00 Nasavení vzahující se k insalaci 2 2~ Nasavení vzahující se k insalaci 0 5~5 0,5 C 02 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 1 (ON - ZAP) 03 Sav: režim časovače plánování prosorového vyápění 1 Auomaická časová akumulace epla do užikové vody 1 (ON - ZAP) 00 Sav: akumulace v nočních hodinách 1 (ON - ZAP) 01 Čas zahájení akumulace v nočních hodinách 1:00 0:00~23:00 1:00 hodin 02 Sav: akumulace v denních hodinách 0 (OFF - VYP) 03 Čas zahájení akumulace v denních hodinách 15:00 0:00~23:00 1:00 hodin 2 Funkce auomaického poklesu 00 Sav: provoz s auomaickým poklesem (seback) 1 (ON - ZAP) 01 Čas zahájení funkce auomaického poklesu (seback) 23:00 0:00~23:00 1:00 hodin 02 Čas zasavení funkce auomaického poklesu (seback) 5:00 0:00~23:00 1:00 hodin 3 Nasavení eploy v závislosi na počasí 00 Nízká eploa prosředí (Lo_A) 10 20~5 1 C 01 Vysoká eploa prosředí (Hi_A) 15 10~20 1 C 02 Nasavený eploní bod v případě nízké eploy prosředí (Lo_i) 03 Nasavený eploní bod v případě vysoké eploy prosředí (Hi_i) 4 Funkce desinfekce 70 25~80 1 C 45 25~80 1 C 00 Sav: činnos funkce desinfekce 1 (ON - ZAP) 01 Výběr dne činnosi funkce desinfekce Fri Mon~Sun 02 Čas spušění funkce desinfekce 23:00 0:00~23:00 1:00 hodin 5 Nasavená hodnoa auomaického poklesu (seback) a desinfekce 00 Nasavená hodnoa: eploa činnosi funkce desinfekce 70 60~75 5 C 01 Délka činnosi funkce desinfekce 10 5~60 5 min 02 Snížená výsupní eploa vody 5 0~10 1 C 03 Snížená eploa okolí 18 17~23 1 C 6 Nasavení volielných možnosí 00 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 01 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 02 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 03 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 04 Nasavení vzahující se k insalaci 0 0/2 1 7 Nasavení volielných možnosí 00 Nasavení vzahující se k insalaci 1 (ON - ZAP) 01 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 0 (OFF - VYP) 02 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (A) 03 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 04 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 17

19 Nasavení při insalaci odlišné od výchozí hodnoy První kód Druhý kód Název nasavení Doby účinnosi Hodnoa Doby účinnosi Hodnoa Výchozí hodnoa Rozsah Krok Jednoka 8 Nasavení volielných možnosí 00 Nasavení vzahující se k insalaci 1 (ON - ZAP) 01 Nasavení vzahující se k insalaci 1 (ON - ZAP) 02 Nouzový režim 0 (OFF - VYP) 03 Sav: nízká hladina hluku 1 1~ Nasavení vzahující se k insalaci 0 0~2 1 9 Auomaická kompenzace eploy 00 Nasavení vzahující se k insalaci 0 2~2 0,2 C 01 Nasavení vzahující se k insalaci 0 5~5 0,5 C 02 Nasavení vzahující se k insalaci 0 5~5 0,5 C A Nasavení volielných možnosí 00 Nasavení vzahující se k insalaci 0 0~ Nasavení vzahující se k insalaci 0 0~ Nasavení vzahující se k insalaci 10 5~15 1 C 03 Nasavení vzahující se k insalaci 35 25~80 1 C 04 Nasavení vzahující se k insalaci 65 25~80 1 C b Nasavené hodnoy eploy horké užikové vody 00 Nasavená hodnoa: minimální eploa opěovného ohřevu 35 35~65 1 C 01 Nasavená hodnoa: maximální eploa opěovného ohřevu 45 35~75 1 C 02 Sav: ohřev užikové vody závislý na počasí 1 (ON - ZAP) 03 Nasavená hodnoa: akumulační eploa 70 45~75 1 C C 04 Auomaická maximální skladovací eploa v nádrži na horkou užikovou vodu Limiy výsupní eploy vody 70 45~75 1 C 00 Nasavení vzahující se k insalaci 80 37~80 1 C 01 Nasavení vzahující se k insalaci 25 25~37 1 C 02 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení ~22 1 C 03 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 5 5~18 1 C d Reenční časy ohřevu užikové vody 00 Nasavení vzahující se k insalaci 10 5~ Nasavení vzahující se k insalaci 30 10~ Nasavení vzahující se k insalaci 15 5~30 5 E Servisní režim 00 Nasavení vzahující se k insalaci 0 01 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 0 (OFF - VYP) 02 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 0 (OFF - VYP) 03 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 1 0~ Nasavení vzahující se k insalaci 0 0~2 1 18

20 Údržba Činnosi údržby Aby byla zaručena opimální provozuschopnos jednoky, je řeba pravidelně (přednosně nejméně jednou ročně) provádě celou řadu konrol jednoky a elekrického zapojení. yo údržbové práce smí provádě pouze oprávněný echnik společnosi Daikin (viz insalační návod). Po uživaeli jsou vyžadovány pouze následující údržbové práce: udržování dálkového ovladače v čisoě pomocí měkké a vlhké kaniny, konrola, zda lak vody odečíaný na manomeru je vyšší než 1 bar. Je-li napájecí kabel poškozen, je nuné provés jeho výměnu výrobcem, jeho zásupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elekrickým proudem nebo jiného nebezpečí. Během dlouhých období, kdy má bý jednoka odsavena (například v léě u aplikací zaměřených jen na opení) je velmi důležié NEVYPÍNA NAPÁJENÍ JEDNOKY. Vypnuí napájení zasaví auomaický opakovaný pohyb čerpadla, aby bylo vyloučeno jeho zadření. Důležié informace ohledně použiého chladiva eno produk obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající Kjóskému prookolu. yp chladiva: R134a GWP (1) hodnoa: 1300 (1) GWP = global warming poenial poenciál globálního oeplování V souladu s evropskou nebo mísní legislaivou může bý nuné provádě pravidelné konroly ěsnosi a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádeje od mísního prodejce. Odsraňování problémů Pokyny uvedené dále vám mohou pomoci vyřeši evenuální problém. Jesliže se nedaří problém vyřeši, obraťe se na insalačního pracovníka. Možné příčiny Na dálkovém ovladači se nezobrazují žádné údaje (prázdný displej) Zobrazuje se někerý z chybových kódů Plánovací časovač pracuje správně, naprogramované akce se však spoušějí v nesprávnou dobu. (např. 1 hodina příliš pozdě nebo příliš brzy) Plánovací časovač ohřevu užikové vody je naprogramován, avšak nepracuje správně. Nedosaečný výkon Požadavky na likvidaci Nápravná opaření Zkonrolova napájení celého zařízení. Zdroj se zvýhodněnou sazbou je akivní (viz insalační návod). Obraťe se na vašeho prodejce. Podrobný seznam chybových kódů naleznee v insalačním návodu. Zkonroluje, zda jsou správně nasaveny hodiny a den v ýdnu, v případě pořeby jejich nasavení uprave. Pokud se ikona nezobrazuje, akivuje plánovací časovač sisknuím lačíka. Obraťe se na vašeho prodejce. Demonáž jednoky, likvidace chladiva, oleje a osaních čásí zařízení musí bý provedena v souladu s příslušnými mísními a národními předpisy. Váš produk je označen ímo symbolem. o znamená, že elekrické a elekronické produky se nesmí přidáva do neříděného domovního odpadu. Sysém se nikdy nepokoušeje demonova sami: demonáž sysému, likvidace chladiva, oleje a osaních čásí zařízení musí bý provedena kvalifikovaným insalačním pracovníkem v souladu s příslušnými mísními a národními předpisy. Jednoka musí bý likvidována ve specializovaném závodě, aby její čási mohly bý opakovaně použiy, recyklovány nebo regenerovány. Zajisíe-li správnou likvidaci výrobku, pomůžee ochraně před případnými negaivními důsledky pro živoní prosředí a dopady na lidské zdraví. Podrobnější informace si vyžádeje od pracovníka, kerý provedl insalaci, nebo od mísních úřadů. 19

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství Obsah Strana Úvod... 1 Tento

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

É Ě Á Á Ú ť ň Ť ú ú ň ň ú ú ň ú Š ó Š ó ú ú ú Č ň ó ň Š Č ó Ř Š ú Ž Š ú Á É Č ú ť ó ó ó ó ó ó ó ú ú ú ú ú ň Ů ú ó ú ň ň ú úó ó ú ť ú ú ú ň Ý ť ó ó ó ó ď ň ó ó ú ó ó ó ň ó ú ó ó ó Š ú ó Š Á É Č ť ú Č ň

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Polcká ekonome 49:, sr. 58-73, VŠE Praha,. ISSN 3-333 Rukops ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Josef ARL, Šěpán RADKOVSKÝ, Vsoká škola ekonomcká, Praha, Česká národní banka, Praha.

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN

Více

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2 BASPELIN KTR Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky červenec 2000 Baspelin Všeobecný popis Regulátor baspelin je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci dvou alogových veličin a pro řízení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s Ronoměrný poyb eliko rycloi ále ejná (konanní) základní za:. graf záiloi dráy na čae: polopřímka ycázející z počáku (pokud poyb začíná z klidu) m graf záiloi rycloi na čae: ronoběžka odoronou ou m. U poybu

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Tepelné čerpadlo vzduch/voda model S5 model S6 model S8 model S0 pro koncového uživatele model S3 model S6 Uchovejte pro budoucí potřebu. IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. Tø. T. Bati 5267 Areál Svit, 4. budova,

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

ú ů ú Ů ů ů ů ů ú Á ť ó ú ú Ň ú ů ú ů ú ú ť ů ó ů ú ú ů ů Ž ú Á ú ů ť Ý ó ú ů ů ď ú ů ů ň ú ú ť ú ú ó ů ů ň ů Ť ů ť ů ů ů ů ú ů ů Ž ú ů Ž ú ú ú ď ů ú Ď Ť ů ú ů Ř Ý úó ú ó ó ň ú ů ú Ď ó ň ů ň ú Ď ů ň ů

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB

[XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB D2 [XXX-PUB] Návrh uživatelského rozhraní pro ovládací panel v restauracích The PUB Radek Ježdík Petr Hejhal Petr Smrček jezdirad@fel.cvut.cz hejhape1@fel.cvut.cz smrcepet@fel.cvut.cz 27. října 2013 Případy

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN P eklad p vodního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT21 - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI - ÚSPORA ENERGIE AŽ 30% ELEGANTNÍ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠEM KŘESLE Popis displeje: Popis prvků: MADE IN CZECH REPUBLIC pt21_opra08:pt21_06.qxd

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více