Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1"

Transkript

1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

2 EKHBRD011ABV1+Y1 EKHBRD014ABV1+Y1 EKHBRD016ABV1+Y1 EKHBRD011ACV1+Y1 EKHBRD014ACV1+Y1 EKHBRD016ACV1+Y1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda Obsah Srana Úvod... 1 Obecné informace... 1 Rozsah ohoo návodu... 1 Rychlé spušění jednoky... 2 Prosorové vyápění... 2 Provoz s ohřevem užikové vody... 2 Provoz jednoky... 2 lačíka a ikony dálkového ovladače... 3 Nasavení hodin... 4 Režim prosorového vyápění ( )... 4 Regulace pokojové eploy... 4 Regulace výsupní eploy vody... 5 Režim ohřevu užikové vody ( )... 6 Auomaická akumulace... 7 Manuální akumulace... 7 Opěovný ohřev... 8 Činnos funkce desinfekce... 8 Opěovný ohřev... 8 Osaní provozní režimy... 9 Zahájení provozu ( )... 9 Režim odávání ( )... 9 Provoz v ichém režimu ( )... 9 Režim odečíání eploy... 9 Současný požadavek na prosorové vyápění a ohřev užikové vody... 9 Režim provozu s plánovacím časovačem Prosorové vyápění Ohřev užikové vody ichý režim Naprogramování a konrola plánovacího časovače Programování prosorového vyápění Programování ichého režimu nebo ohřevu užikové vody Konrola naprogramovaných akcí ipy a riky Použií dálkového ovladače volielné příslušensví Používání volielného dálkového ovladače Provozní nasavení Posup abulka provozních nasavení Údržba Činnosi údržby Důležié informace ohledně použiého chladiva Odsraňování problémů Požadavky na likvidaci Originální návod je v angličině. Osaní jazyky jsou překladem originálního návodu. eno spořebič není určen pro používání osobami včeně děí se sníženými psychickými, smyslovými či menálními schopnosmi, nedosakem zkušenosí a znalosí, pokud nad nimi nebyl zajišěn dohled nebo jim nebyly předány pokyny ýkající se obsluhy ohoo spořebiče osobou, kerá odpovídá za jejich bezpečnos. Na děi je řeba dohlédnou, aby si se zařízením nehrály. Úvod PŘED POUŽIÍM ÉO JEDNOKY POZORNĚ PROČĚE ENO NÁVOD K OBSLUZE. POVÍ VÁM, JAK UO JEDNOKU POUŽÍVA SPRÁVNĚ, A POMŮŽE VÁM V PŘÍPADĚ EVENUÁLNÍCH PROBLÉMŮ. PO PROSUDOVÁNÍ SI NÁVOD USCHOVEJE PRO POZDĚJŠÍ POŘEBU. Obecné informace Děkujeme vám nákup éo jednoky. ao jednoka je vniřní součásí epelného čerpadla vzduch-voda ERSQ nebo ERRQ. ao jednoka je navržena pro vniřní podlahové insalace a pro použií v aplikacích opení. uo jednoku lze zkombinova s radiáory pro prosorové vyápění (běžná dodávka) s volielnou nádrží na horkou užikovou vodu EKHS* (volielný příslušensví). S ouo jednokou je běžně dodáván dálkový ovladač s funkcí pokojového ermosau na ovládání vaší insalace. ao jednoka obsahuje elekrické součási a horké povrchy. Před spušěním jednoky zkonroluje, zda byla insalace provedena správně profesionálním prodejcem. Nejse-li si jisi s ovládáním zařízení, požádeje o radu či informaci vašeho prodejce. Vniřní jednoku EKHBRD lze připoji pouze k venkovní jednoce ERSQ nebo ERRQ. Seznam příslušensví naleznee v insalačním manuálu. Rozsah ohoo návodu eno návod popisuje způsob zapínání a vypínání jednoky, nasavení paramerů a konfigurace časovače pomocí ovladače, provádění údržby jednoky a řešení provozních problémů. Posupy insalace jsou uvedeny v insalačním návodu vniřní jednoky. 1

3 Rychlé spušění jednoky V éo kapiole je uveden posup spušění prosorového vyápění a ohřevu užikové vody v jednolivých krocích. Podrobnější informace o nezbyném způsobu provozování jednoky jsou uvedeny v kapiole "Provoz jednoky" na sraně 2. Sručný popis uvedení do provozu dává uživaeli možnos spusi sysém bez nunosi čení celého návodu. Prosorové vyápění Siskněe lačíko nebo Manuální akumulace Siskněe a podrže lačíko na 5 sekund. Displej: ikona začne blika Displej: " " Voda se bude ohříva, dokud nebude dosaženo nasavené hodnoy akumulace (jednorázová akce) Nádrž na horkou užikovou vodu není nainsalována Displej: začne blika údaj Displej: " " Další podrobnosi a doporučená nasavení jsou uvedena v čási "Režim ohřevu užikové vody ( )" na sraně 6 Nasave požadovanou pokojovou eplou (například 22 C) Siskněe lačíko nebo Funkce pokojového ermosau dálkového ovladače není nainsalována Provoz jednoky Dálkový ovladač umožňuje úplné ovládání vaší insalace. eno dálkový ovladač je schopen ovláda všechny aplikace vyápění, keré se liší podle výkonu, napájecího napěí a insalovaných zařízení (příslušensví). Ovládání jednoky EKHBRD se provádí pomocí dálkového ovladače. Používáe regulaci sysému "podle pokojové eploy" (je nainsalován dálkový ovladač s pokojovým ermosaem) Nasave požadovanou výsupní eplou vody (například 65 C) Je-li zobrazení prázdné, bude akivováno auomaické nasavení výsupní eploy vody Siskněe lačíko Rozsvíí se LED indikáor a jednoka bude spušěna Další podrobnosi a doporučená nasavení jsou uvedena v čási"režim prosorového vyápění ( )" na sraně 4. Provoz s ohřevem užikové vody Používáe regulaci sysému "podle výsupní eploy vody" Ohřev užikové vody (pouze v případě nainsalování volielné nádrže na horkou užikovou vodu) Auomaická akumulace (denní ohřev vody, jednorázový ohřev v noci nebo jednorázový ohřev ve dne) Zapněe provozní paramer [1-00] nebo [1-02], poé siskněe lačíko. Viz "Auomaická akumulace" na sraně 7. Zobrazí se ikona. Ohřev vody bude spušěn pro další naplánované akci. Při spušění ohřevu vody bude blika ikona (s 1 sekundovým inervalem). Manuální akumulace (jednorázový ohřev vody)(viz níže uvedené schéma) Siskněe a podrže lačíko Ikona začne blika v sekundových na 5 sekund. Viz "Manuální akumulace" inervalech. Bude zahájena výroba horké vody. na sraně 7. Opěovný ohřev (nepřeržiý, s udržováním minimální eploy vody) Siskněe jedenkrá lačíko. Viz "Opěovný ohřev" na sraně 8. Ohřev horké vody se spusí, pokud eploa v nádrži na horkou užikovou vodu poklesne pod nasavenou hodnou. Voda se bude ohříva, dokud nebude dosaženo nasavené hodnoy. Je doporučeno používa dálkový ovladač dodávaný k jednoce, jehož součásí je pokojový ermosa. ím je zabráněno nadměrnému prosorovému vyápění a pokud pokojová eploa přesáhne nasavenou hodnou ermosau, provoz venkovní a vniřní jednoky se zasaví. Regulace kompresoru získává okamžiou odezvu na základě požadavků uživaele, podle kerých opimalizuje výkon. Podrobnosi naleznee v popisu ypických aplikačních příkladů v insalačním návodu vniřní jednoky. Zabraňe zvlhnuí dálkového ovladače. Vlhkos může způsobi úraz elekrickým proudem nebo požár. lačíka dálkového ovladače nikdy neovládeje vrdým špičaým předměem. ím by mohlo dojí k poškození dálkového ovladače. Nikdy nekonroluje ani neopravuje dálkový ovladač sami; uo práci svěře kvalifikovaným servisním echnikům. Vniřní jednoku neoplachuje. Vlhkos může způsobi úraz elekrickým proudem nebo požár. Na horní sranu jednoky nevylézeje, nesedeje, ani nesoupeje. Na horní sranu (horní desku) jednoky nepokládeje žádné předměy ani přísroje. 2

4 lačíka a ikony dálkového ovladače 1. LAČÍKO ZAP/VYP lačíko ON/OFF (ZAP/VYP) spouší a ukončuje činnos prosorového vyápění. Sisknuí lačíka ON/OFF (ZAP/VYP) opakovaně příliš mnohokrá ěsně po sobě může vyvola poruchu sysému (maximálně 20krá za hodinu). Povšimněe si, že sisknuí lačíka nemá žádný vliv na ohřev užikové vody. Zapínání a vypínání ohřevu užikové vody se provádí pouze pomocí lačíka nebo deakivací plánovacího časovače akumulace epla. 2. PROVOZNÍ LED INDIKÁOR Provozní LED indikáor svíí během chlazení nebo opení. Při poruše ao konrolka LED bliká. Pokud provozní LED indikáor nesvíí (OFF), prosorové vyápění je neakivní i přeso, že osaní provozní režimy jsou sále akivní. 3. IKONY PROVOZNÍHO REŽIMU,, yo ikony indikují akuální provozní režimy: prosorové vyápění ( ), ohřev užikové vody ( ) nebo ichý režim ( ). V rámci jisých omezení lze kombinova různé režimy například prosorové vyápění s ohřevem užikové vody. Odpovídající ikony režimu se zobrazí současně. Pokud není nainsalována nádrž na horkou užikovou vodu, ikona se nikdy nezobrazí. 4. IKONA EXERNÍHO OVLÁDÁNÍ ao ikona sděluje, že venkovní jednoka pracuje v režimu nuceného provozu. Dokud se ao ikona zobrazuje, dálkový ovladač nelze používa. 5. INDIKACE DNE V ÝDNU eno indikáor sděluje akuální den v ýdnu. Při čení nebo programování plánovacího časovače indikáor zobrazuje nasavený den. 6. DISPLEJ HODIN Displej hodin zobrazuje akuální čas. Při čení nebo programování plánovacího časovače hodiny zobrazují nasavený čas akce. 7. IKONA PLÁNOVACÍHO ČASOVAČE ao ikona informuje o om, že je akivní plánovací časovač. 8. IKONY AKCÍ ao ikona uvádí akce programování jednolivých dní nasavené plánovacím časovačem. 9. IKONA VYPNUÍ ao ikona informuje o om, že je při programování plánovacího časovače zvolena akce OFF - vypnou NUNÁ KONROLA a yo ikony informují o om, že je řeba provés konrolu zařízení. Poraďe se s prodejcem. 11. DISPLEJ NASAVENÍ EPLOY Na omo displeji se zobrazuje akuální eploa insalace, a o výsupní eploa vody nebo akuální pokojová eploa. Při změně nasavené hodnoy pokojové eploy bude nová nasavená hodnoa na displeji blika po dobu 5 sekund, poé bude obnoveno zobrazení akuální pokojové eploy. 12. NASAVENÍ Nepoužívá se. Jen pro účely insalace. 13. NENÍ K DISPOZICI ao ikona se zobrazí, kdykoliv uživael osloví neinsalované příslušensví nebo nedosupnou funkci. Důvodem nedosupnosi někeré funkce může bý nedosaečná úroveň oprávnění nebo používání dálkového ovladače v řízeném režimu (viz insalační návod). Řídící (maser) Řízený (slave) Oprávnění úroveň 2 úroveň 3 Ovládání zapínání a vypínání Zapínání a vypínání ohřevu horké užikové vody Nasavení výsupní eploy vody Nasavení eploy v mísnosi Zapínání a vypínání ichého režimu Zapínání a vypínání podle nasavené hodnoy závislé na počasí Nasavení hodin Naprogramování plánovacího časovače Zapínání/vypínání provozu plánovacím časovačem Nasavení Zobrazení chybových kódů Zkušební provoz = ovladaelný 14. IKONA REŽIMU ODÁVÁNÍ / SPOUŠĚNÍ ao ikona sděluje, že je akivní režim odávání / spušění. 15. IKONA KOMPRESORU ao ikona informuje o om, že je akivní kompresor venkovní jednoky insalovaného sysému. 16. SUPEŇ OPENÍ Je-li nainsalována volielná opná souprava, ikona sděluje, že opení je v provozu. 17. IKONA ČERPADLA ao ikona informuje o om, že je akivní oběhové čerpadlo. 18. DISPLEJ VENKOVNÍ EPLOY Jesliže ao ikona bliká, zobrazuje se eploa venkovního prosředí. Podrobnější popis naleznee v čási "Režim odečíání eploy" na sraně IKONA NASAVENÍ EPLOY ZÁVISEJÍCÍ NA POČASÍ ao ikona indikuje, že řídící jednoka auomaicky přizpůsobí nasavení výsupní eploy vody podle eploy venkovního prosředí. 20. IKONA EPLOY ao ikona se zobrazuje, pokud se zobrazuje akuální pokojová eploa nebo nasavená hodnoa pokojové eploy. ao ikona se zobrazí rovněž v případech, kdy nasavená eploa je nasavena v režimu programování plánovacího časovače. Podrobnější popis naleznee v čási "Režim odečíání eploy" na sraně 9. 3

5 21. IKONA ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ao ikona informuje o om, že je akivní režim zkušebního provozu. 22. KÓD NASAVENÍ eno kód předsavuje kód ze seznamu nasavení v mísě insalace. Viz čás "abulka provozních nasavení" na sraně CHYBOVÝ KÓD eno kód odkazuje k seznamu chybových kódů a je určen jen k servisním účelům. Viz seznam chybových kódů v insalačním návodu. 24. LAČÍKO OHŘEVU SANIÁRNÍ VODY oo lačíko slouží k zapínání a vypínání různých režimů ohřevu užikové vody v kombinaci s lačíkem plánovacího časovače. oo lačíko se nepoužívá, pokud není nainsalována nádrž na horkou užikovou vodu. Povšimněe si, že sisknuí lačíka nemá žádný vliv na ohřev užikové vody. Zapínání a vypínání ohřevu užikové vody se provádí pouze pomocí lačíka nebo deakivací plánovacího časovače akumulace epla. 25. LAČÍKO NASAVENÉ EPLOY OPENÍ ZÁVISEJÍCÍ NA POČASÍ oo lačíko zapíná nebo vypíná funkci nasavení eploy opení závislé na počasí, kerá je k dispozici jen při prosorovém vyápění. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů"), lačíko nasavené eploy opení závisející na počasí je nefunkční. 26. LAČÍKO REŽIMU KONROLA/ZKUŠEBNÍ PROVOZ oo lačíko se používá jen při insalaci a změnách nasavení. Viz "Provozní nasavení" na sraně LAČÍKO PROGRAMOVÁNÍ oo víceúčelové lačíko se používá k naprogramování ovladače. Funkce lačíka závisí na skuečném savu ovladače nebo na předchozích akcích provedených operáorem. 28. LAČÍKO PLÁNOVACÍHO ČASOVAČE / Hlavní funkcí ohoo víceúčelového lačíka je zapnuí/vypnuí plánovacího časovače. oo lačíko se používá aké k nasavení hodin a k programování řídící jednoky. Funkce lačíka závisí na skuečném savu ovladače nebo na předchozích akcích provedených operáorem. 29. LAČÍKA NASAVENÍ ČASU a ao víceúčelová lačíka se používají k nasavení času, přepínání eplo (vsupní/výsupní eploy vniřní jednoky, eploy venkovního prosředí, akuální pokojové eploy a eploy horké užikové vody) a režimu programování plánovacího časovače. 30. LAČÍKA PRO NASAVENÍ VÝSUPNÍ EPLOY VODY a ao lačíka se používají k úpravě nasavené hodnoy výsupní eploy vody v normálním provozním režimu nebo v režimu programování plánovacího časovače. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů"), lačíko pro nasavení výsupní eploy vody je nefunkční. V případě vybrání provozu s nasavenou hodnoou závisející na počasí jednoka pracuje s plovoucí nasavenou hodnoou. V akovém případě se zobrazí ikona, jakož i hodnoa posunu (není-li nulová). 31. LAČÍKA NASAVENÍ POKOJOVÉ EPLOY a ao víceúčelová lačíka se používají k úpravě akuální nasavené hodnoy pokojové eploy v normálním provozním režimu nebo v režimu programování plánovacího časovače. Při změně nasavené hodnoy pokojové eploy bude nasavená hodnoa na displeji blika. Za 5 sekund se na displeji zobrazí akuální pokojová eploa. 32. LAČÍKO ICHÉHO REŽIMU oo lačíko akivuje nebo vypíná išší režim provozu. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 2 nebo 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů"), lačíko ichého režimu je nefunkční. 33. lačíko nemá žádnou funkci. Nasavení hodin Po počáeční insalaci zařízení může uživael nasavi hodiny a den v ýdnu. Dálkový ovladač je vybaven plánovacím časovačem, kerý umožňuje uživaeli naplánova činnos sysému. K použií plánovacího časovače je nuné provés nasavení hodin a dne v ýdnu. 1 lačíko přidrže sisknué na 5 sekund. Začne blika zobrazení času a indikace dne v ýdnu. 2 K nasavení hodin použije lačíka a. Při každém sisknuí lačíka nebo se čas zvýší/sníží o 1 minuu. Přidržením lačíka nebo sisknuého se čas zvýší/sníží o 10 minu. 3 K nasavení dne v ýdnu používeje lačíka nebo. Každé sisknuí lačíka nebo zobrazí následující nebo předchozí den v ýdnu. 4 K povrzení akuálního nasaveného času a dne v ýdnu siskněe lačíko. Chcee-li opusi eno posup bez uložení, siskněe lačíko. Jesliže během 5 minu nesisknee žádné lačíko, hodiny a den v ýdnu se vráí k původnímu nasavení. Hodiny je řeba nasavi ručně. Při přepínání z leního na zimní čas a naopak nasavení uprave ručně. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 2 nebo 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů"), nasavení hodin není k dispozici. Výpadek napájení překračující 1 hodinu vynuluje hodiny a den v ýdnu. Plánovací časovač bude pokračova v činnosi, avšak hodiny budou nasaveny nesprávně. Z ěcho důvodů je nuné opravi nasavení hodin a dne v ýdnu. Režim prosorového vyápění ( ) Prosorové vyápění lze řídi dvěma různými způsoby: - podle pokojové eploy, - podle výsupní eploy vody. Účel jednolivých režimů a způsob provedení konfigurace jsou popsány v následujících odsavcích. Regulace pokojové eploy V omo režimu se opení spouší podle pořeby na základě nasavené hodnoy pokojové eploy. Nasavenou hodnou lze sanovi ručně nebo pomocí plánovacího časovače. Při používání regulace pokojové eploy má prosorové vyápění podle pokojové eploy prioriu před regulací podle výsupní eploy vody. Pamauje na o, že v případě regulace jednoky podle pokojové eploy může bý výsupní eploa vody vyšší než nasavená hodnoa eploy. 4

6 Volba režimu prosorového vyápění 1 Prosorové vyápění se zapíná a vypíná pomocí lačíka ( ). Na displeji se zobrazí ikona společně s odpovídající nasavenou hodnoou akuální pokojové eploy. Rozsvíí se konrolka LED. 2 K nasavení požadované pokojové eploy použije lačíka a. Rozsah eplo opení: 16 C~32 C (pokojová eploa) Z důvodů vyloučení přehřáí není prosorové vyápění k dispozici, pokud se venkovní eploa zvýší nad určiou hodnou (viz provozní rozsah). Informace o způsobu nasavení plánovacího časovače naleznee v čási "Naprogramování a konrola plánovacího časovače" na sraně Pomocí lačíka a nasave požadovanou výsupní eplou vody, kerá se bude používa k ohřevu sysému (podrobné informace naleznee v čási "Regulace výsupní eploy vody" na sraně 5). Funkce auomaického poklesu Funkce auomaického poklesu umožňuje provés snížení okolní eploy. Funkci auomaického poklesu (seback) lze akivova například v noci, kdy jsou požadavky na eplou odlišné od požadavků ve dne. Pamauje na o, že při akivaci funkce auomaického poklesu bliká ikona. Funkce auomaického poklesu je podle výchozích nasavení zapnuá. Funkci auomaického poklesu lze zkombinova s auomaickým provozem při nasavené hodnoě eploy závisející na počasí. Funkce auomaického poklesu (seback) je auomaickou funkcí podle denního plánu. Konfigurace funkce auomaického poklesu se provádí pomocí provozních paramerů. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [2-00] Sav: eno paramer definuje, zda je funkce auomaického poklesu zapnuá (1) nebo vypnuá (0). [2-01] Čas spušění: čas spušění funkce auomaického poklesu (seback) [2-02] Čas zasavení: čas zasavení funkce auomaického poklesu (seback) [5-03] Snížená eploa okolí A A 21 C [5-03] 18 C [2-01] [2-02] Nasavená hodnoa normální eploy okolí Čas eploa Je-li akivní funkce auomaického poklesu pokojové eploy, provádí se aké auomaický pokles výsupní eploy vody (viz čás "Regulace výsupní eploy vody" na sraně 5). Dbeje na o, aby nasavená hodnoa auomaického poklesu nebyla příliš nízká, zejména v chladnějším období (například v zimě). Vzhledem k velkému eplonímu rozdílu nemusí bý pokojová eploa dosažielná (nebo její dosažení bude rva mnohem déle). Regulace výsupní eploy vody V omo režimu se opení spouší podle pořeby podle nasavených eplo vody. Nasavenou hodnou lze zadar manuálně, pomocí plánovacího časovače nebo v závislosi na počasí (auomaicky). Volba režimu prosorového vyápění 1 Prosorové vyápění se zapíná a vypíná pomocí lačíka ( ). Na displeji se zobrazí ikona společně s odpovídající nasavenou hodnoou eploy vody. Rozsvíí se konrolka LED. 2 K nasavení požadované eploy vody použije lačíka a. Rozsah eplo opení: 25 C~80 C (výsupní eploa vody) Z důvodů vyloučení přehřáí není prosorové vyápění k dispozici, pokud se venkovní eploa zvýší nad určiou hodnou (viz provozní rozsah). Informace o způsobu nasavení funkce plánovacího časovače naleznee v čási "Plánovací časovač dálkového ovladače". Je-li nainsalován exerní pokojový ermosa, pak eno ermosa určuje zapínání a vypínání opení. Dálkový ovladač pak pracuje v režimu regulace výsupní eploy a neplní úlohu pokojového ermosau. Sav zapnuí/vypnuí dálkového ovladače má vždy prioriu před exerním pokojovým ermosaem! Volba provozu s nasavenou hodnoou závisející na počasí Je-li akivní režim provozu závisející na počasí, výsupní eploa vody se sanoví auomaicky podle venkovní eploy: nižší venkovní eploy zvyšují nasavenou hodnou eploy vody a naopak. Jednoka používá plovoucí nasavenou hodnou. Akivace ohoo provozu se projeví v nižší spořebě energie v porovnání s manuálně nasavenou pevnou výsupní eploou vody. Během režimu provozu v závislosi na počasí má uživael možnos zvyšova nebo snižova cílovou eplou vody nejvýše o 5 C. Hodnoa posuvu je eploní rozdíl mezi nasavením eploy vypočíaným ovladačem a skuečnou nasavenou eploou. Například poziivní hodnoa posuvu znamená, že skuečné nasavení eploy bude vyšší než vypočíané. Je doporučeno používa nasavenou hodnou eploy závisející na počasí, kerá eplou vody přizpůsobuje akuálním pořebám prosorového vyápění. ao nasavená hodnoa zabrání příliš časému přepínání jednoky ze savu zapnuí opení do savu vypnuí opení během používání dálkového ovladače s pokojovým ermosaem nebo exerního ermosau. V omo režimu ovladač nezobrazuje nasavenou hodnou eploy vody, ale "hodnou posuvu", kerou může nasavi uživael. 1 Jedním sisknuím lačíka vybere provoz s nasavenou hodnoou závisející na počaí (pokud se používá funkce pokojového ermosau dálkového ovladače, siskněe ohoo lačíko dvakrá). Na displeji se zobrazí ikona a odpovídající hodnoa posuvu. Nulová hodnoa posuvu (0) se nezobrazuje. 5

7 2 K nasavení hodnoy posuvu použije lačíka a. Rozsah hodno posuvu: 5 C až +5 C Ikona se zobrazuje, dokud je akivní provoz s nasavenou hodnoou závisející na počasí. 3 Sisknuím lačíka deakivuje režim s nasavenou hodnoou závisející na počasí. lačíka a se používají k nasavení výsupní eploy vody. Paramery provozu jednoky v závislosi na počasí jsou definovány pomocí provozních nasavení. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. Lo_i Hi_i A Lo_A Hi_A A Cílová eploa vody eploa prosředí (venkovní eploa) = Hodnoa posunu Shif value Konfigurace funkce auomaického poklesu se provádí pomocí provozních paramerů. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [2-00] Sav: eno paramer definuje, zda je funkce auomaického poklesu zapnuá (1) nebo vypnuá (0). [2-01] Čas spušění: čas spušění funkce auomaického poklesu (seback) [2-02] Čas zasavení: čas zasavení funkce auomaického poklesu (seback) [5-02] Snížená výsupní eploa vody (pokles eploy) A B A 65 C B 60 C 5 C [5-02] [2-01] [2-02] Nasavená hodnoa normální výsupní eploy vody Výsupní eploa vody včeně eploy poklesu Čas eploa Režim ohřevu užikové vody ( ) [3-00] Nízká eploa prosředí (Lo_A): nízká venkovní eploa. [3-01] Vysoká eploa prosředí (Hi_A): vysoká venkovní eploa. [3-02] Nasavená hodnoa při nízké eploě prosředí (Lo_i): cílová eploa vody na výsupu, pokud venkovní eploa se rovná nízké eploě prosředí (Lo_A) nebo klesne pod uo eplou. Pamauje na o, že hodnoa Lo_i musí bý vyšší než hodnoa Hi_i, proože pro nižší venkovní eploy (j. Lo_A) je vyžadována vyšší eploa vody. [3-03] Nasavená hodnoa při vysoké eploě prosředí (Hi_i): cílová eploa vody na výsupu, pokud venkovní eploa se rovná vysoké eploě prosředí (Hi_A) nebo uo eplou překročí. Pamauje na o, že hodnoa Hi_i musí bý nižší než hodnoa Lo_i, proože pro vyšší venkovní eploy (j. Hi_A) sačí nižší eploa vody. Pokud není insalována nádrž na horkou užikovou vodu, jakýkoli ohřev užikové vody není k dispozici. V režimu ohřevu užikové vody je k dispozici několik různých možnosí: akumulační provoz (auomaický nebo nasavený manuálně) režim opěovného ohřevu činnos funkce desinfekce Účel jednolivých režimů a způsob provedení konfigurace jsou popsány v následujících odsavcích. Provoz s ohřevem užikové vody D A B C Pokud je u parameru [3-03] omylem nasavena vyšší hodnoa, než u parameru [3-02], použije se vždy hodnoa [3-03]. Funkce auomaického poklesu Funkce auomaického poklesu umožňuje provés snížení okolní eploy. Funkci auomaického poklesu (seback) lze akivova například v noci, kdy jsou požadavky na eplou odlišné od požadavků ve dne. Pamauje na o, že při akivaci funkce auomaického poklesu bliká ikona. Funkce auomaického poklesu je podle výchozích nasavení zapnuá. Funkci auomaického poklesu lze zkombinova s auomaickým provozem při nasavené hodnoě eploy závisející na počasí. Funkce auomaického poklesu (seback) je auomaickou funkcí podle denního plánu. E F G [5-01] A Akumulační provoz (je-li akivován) B Režim opěovného ohřevu (je-li akivován) C Desinfekční provoz (je-li akivován) Nasavení D eploa desinfekčního provozu [5-00] (např. 70 C) E Akumulační eploa horké vody [b-03] (např. 60 C) F Maximální eploa opěovného ohřevu vody [b-01] (např. 45 C) G Minimální eploa opěovného ohřevu vody [b-00] (např. 35 C) Čas eploa v nádrži na horkou užikovou vodu 6

8 Auomaická akumulace V omo režimu dodává vniřní jednoka horkou užikovou vodu do nádrže na základě pevného denního programu. eno režim je akivní, dokud nebude dosaženo požadované nasavené hodnoy akumulační eploy. Během provozu v omo režimu bude ikona blika v sekundovém inervalu. Auomaická akumulace je doporučeným režimem pro horkou užikovou vodu. V omo režimu se voda ohřívá v noci (kdy jsou požadavky na prosorové vyápění nižší), dokud nebude dosaženo nasavené hodnoy akumulační eploy. Ohřáá voda je uchována v nádrži na horkou užikovou vodu při vyšší eploě, čímž může vyhově požadavkům na dodávku horké vody přes den. Pamauje na o, že ikona bude blika pouze během efekivního režimu auomaické akumulace. Příomnos rvale svíící ikony neznamená, že je akivována auomaická akumulace, ale že je akivován pouze opěovný ohřev. Akuální provoz lze vždy zruši jedním sisknuím lačíka. Pamauje na o, že po sisknuí lačíka se pravděpodobně bude sále zobrazova rvale svíící ikona. Nasavená hodnoa akumulační eploy a časy jsou provozními paramery. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [1-00] Sav: eno paramer určuje, zda v noci je (1) nebo není (0) akivován ohřev užikové vody (režim akumulace). [1-01] Čas spušění: noční čas, kdy má bý spušěn ohřev užikové vody. [1-02] Sav: eno paramer určuje, zda ve dne je (1) nebo není (0) akivován ohřev užikové vody (režim akumulace). [1-03] Čas spušění: denní čas, kdy má bý spušěn ohřev užikové vody. Manuální akumulace eploy okolí určující ohřev užikové vody závisející na počasí (viz obrázek) jsou pevné a nelze je měni. Je-li akivován ohřev užikové vody závisející na počasí [b-02], akumulační eploa bude nasavena auomaicky a provozní paramer [b-03] nebude mí žádný význam. Dbeje na o, aby byla užiková voda ohřívána pouze na požadovanou eplou. Začněe s nízkou nasavenou akumulační eploou ohřevu užikové vody, kerou zvyše pouze ehdy, pokud pociťuje, že eploa dodávané horké užikové vody nevyhovuje vašim pořebám (ao siuace závisí vašem schémau využií vody). Zajisěe, aby užiková voda nebyla ohřívána zbyečně. Začněe s akivací auomaické akumulace v noci (výchozí nasavení). Je-li zřejmé, že noční akumulační ohřev užikové vody nevyhovuje vašim pořebám, lze v denních hodinách nasavi přídavnou akumulaci. Z důvodů úspory energie je doporučeno akivova ohřev užikové vody závislý na počasí. V omo režimu, kerý je akivován manuálně, bude vniřní jednoka ihned dodáva horkou vodu do nádrže na horkou užikovou vodu. eno režim je akivní, dokud nebude dosaženo požadované nasavené hodnoy akumulační eploy. Jde o funkci jednorázové výroby horké vody. Volba manuální akumulace epla do užikové vody 1 Režim manuální akumulace zapnee sisknuím a podržením lačíka na 5 sekund. Ikona začne blika v sekundových inervalech. Pamauje na o, že ačkoli je auomaická akumulace řízena naprogramovaným plánovacím časovačem, je akivní pouze ehdy, je-li akivní plánovací časovač. Znamená o, že je nuné sisknou lačíko a ujisi se, zda se na displeji zobrazuje symbol, kerý povrzuje akivaci auomaické akumulace epla. [b-03] Nasavená hodnoa: skladovací eploa (viz "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6) plaí pouze při [b-02]=0. [b-02] Sav: eno paramer definuje, zda je ohřev užikové vody závislý na počasí zapnuý (1) nebo vypnuý (0). Je-li akivní, nasavená hodnoa akumulační eploy bude závislá na počasí. Při vyšší okolní eploě (například v lením období) se zvýší aké eploa na vsupu do nádrže na horkou užikovou vodu, čímž lze nasavenou akumulační eplou nasavi na nižší hodnou, aby bylo celkové ekvivalenní množsví horké vody sejné po celý rok. Z ěcho důvodů je uo funkci doporučeno používa. [b-04] Auomaická maximální skladovací eploa horké užikové vody: výchozí nasavení = 70 C. Pamauje na o, že ikona bude blika pouze během efekivního provozu. Akuální provoz lze vždy zruši jedním sisknuím lačíka. Pamauje na o, že po sisknuí lačíka se pravděpodobně bude sále zobrazova rvale svíící ikona, kerá sděluje akivaci funkce opěovného ohřevu. [b-04] 55 C 15 C 25 C A A eploa prosředí eploa horké užikové vody 7

9 Nasavená hodnoa akumulační eploy je provozním paramerem. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [b-03] Nasavená hodnoa: skladovací eploa (viz "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6) plaí pouze při [b-02]=0. [b-02] Sav: eno paramer definuje, zda je ohřev užikové vody závislý na počasí zapnuý (1) nebo vypnuý (0). Je-li akivní, nasavená hodnoa akumulační eploy bude závislá na počasí. Při vyšší okolní eploě (například v lením období) se zvýší aké eploa na vsupu do nádrže na horkou užikovou vodu, čímž lze nasavenou akumulační eplou nasavi na nižší hodnou, aby bylo celkové ekvivalenní množsví horké vody sejné po celý rok. Z ěcho důvodů je uo funkci doporučeno používa. [b-04] Auomaická maximální skladovací eploa horké užikové vody: výchozí nasavení = 70 C. [b-04] Minimální a maximální eploa opěovného ohřevu jsou provozní paramery. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [b-00] Nasavená hodnoa: minimální eploa pro opěovný ohřev (viz obrázek "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6). [b-01] Nasavená hodnoa: maximální eploa pro opěovný ohřev (viz obrázek "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6). Povšimněe si, že sisknuí lačíka nemá žádný vliv na ohřev užikové vody. Zapínání a vypínání ohřevu užikové vody se provádí pouze pomocí lačíka nebo deakivací plánovacího časovače akumulace epla. Činnos funkce desinfekce V omo režimu se provádí desinfekce nádrže horké užikové vody opakovaným ohřevem vody na definovanou eplou. Během provozu v omo režimu bude ikona rychle blika s inervalem 0,5 sekund. 55 C Pamauje na o, že ikona bude blika pouze během efekivního provozu. Funkci desinfekce lze během provozu kdykoli zruši jedním sisknuím lačíka. Pamauje na o, že po sisknuí lačíka se pravděpodobně bude sále zobrazova rvale svíící ikona, kerá sděluje akivaci funkce opěovného ohřevu. A 15 C 25 C eploa prosředí eploa horké užikové vody A eploy okolí určující ohřev užikové vody závisející na počasí (viz obrázek) jsou pevné a nelze je měni. Pokud je nádrž na horkou užikovou vodu nainsalována, funkce desinfekce je podle výchozího nasavení zapnuá. Manuální akumulace je deakivována auomaicky při dosažení nasavené hodnoy eploy akumulace epla do užikové vody. Manuální akumulaci lze kdykoli zasavi sisknuím lačíka. Opěovný ohřev Je-li akivován ohřev užikové vody závisející na počasí [b-02], akumulační eploa bude nasavena auomaicky a provozní paramer [b-03] nebude mí žádný význam. eno režim zabraňuje ochlazení horké užikové vody na nižší, než požadovanou eplou. Je-li eno režim akivní, vniřní jednoka bude do nádrže dodáva horkou užikovou vodu při dosažení minimální eploy pro opěovný ohřev. Ohřev užikové vody bude pokračova, dokud nebude dosaženo maximální eploy pro opěovný ohřev. Volba režimu opěovného ohřevu pro užikovou vodu 1 Režim opěovného ohřevu akivujee sisknuím lačíka. Zobrazí se ikona. Pamauje na o, že ikona se bude rvale zobrazova, dokud je funkce opěovného ohřevu akivní. ao ikona se nezobrazuje, pokud vniřní jednoka provádí ohřev nádrže na horkou užikovou vodu. Nasavená hodnoa eploy funkce desinfekce je provozním paramerem, sejně, jako reenční doba, den a hodina. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [4-00] Sav: eno paramer definuje, zda je funkce desinfekce zapnuá (1) nebo vypnuá (0). [4-01] Inerval provozu: den v ýdnu, ve kerém se provádí ohřev užikové vody. [4-02] Čas spušění: čas, ve kerý se spouší desinfekční režim. [5-00] Nasavená hodnoa: Požadovaná eploa vody, při keré se spouší desinfekce (viz obrázek "Provoz s ohřevem užikové vody" na sraně 6). [5-01] Doba rvání: časový inerval definující, jak dlouho má bý nasavená hodnoa eploy desinfekce udržována. Je-li nádrž na horkou užikovou vodu nainsalovaná a u provozního parameru [4-00] je vybráno nasavení [ON] (zapnuo), funkce desinfekce bude uvedena do provozu i ehdy, pokud jsou všechny plánovací časovače deakivovány a není akivní žádná funkce opěovného ohřevu. 2 Režim opěovného ohřevu deakivujee opěovným sisknuím lačíka. Ikona zmizí. 8

10 Nouzový provoz [8-02] Nouzový provoz V nouzovém provozu je opení prováděno pouze opnou soupravou, nikoli epelným čerpadlem. Akivace nouzového režimu se provádí změnou provozního parameru [8-02]=1. Při akivaci nouzového režimu se zasaví provoz epelného čerpadla. Spusí se čerpadlo vniřní jednoky, avšak vlasní opení provádí opná souprava. Pokud se ermisory ve výsupním nebo zpěném porubí vody nenacházejí v chybovém savu, opná souprava může zaháji nouzový provoz. Osaní provozní režimy Zahájení provozu ( ) Během spoušění se zobrazuje ikona, kerá sděluje, že epelné čerpadlo se spouší a nepracuje ve sacionárním režimu. Režim odávání ( ) Během režimu opení nebo v režimu ohřevu užikové vody může dojí v důsledku nízké venkovní eploy ke vzniku námrazy na venkovním epelném výměníku. Pokud oo riziko vznikne, sysém přejde do režimu odávání. Cyklus sysému se převráí a sysém odebírá eplo ze vniřního sysému, aby nedošlo k zamrznuí venkovního sysému. Nejvýše po 12 minuách odávání se sysém opě vráí do režimu opení. Provoz v ichém režimu ( ) Před akivací nouzového provozu nezapomeňe akivova opnou soupravu. opení servá v nouzovém režimu, dokud nebude provozní paramer znovu nasaven na výchozí hodnou [8-02]=0. ichý provozní režim znamená, že vniřní jednoka pracuje se sníženou rychlosí kompresoru, čímž klesá hladina hluku vznikajícího ve venkovní jednoce. Znamená o, že dosažení požadované nasavené hodnoy eploy bude rva delší dobu. o je řeba mí na paměi v případech, kdy je v ineriéru řeba zachova určiou úroveň vyápění. Volba ichého režimu 1 Akivace ichého režimu se provádí sisknuím lačíka. Zobrazí se ikona. Je-li řídící jednoka nasavena na úroveň oprávnění 2 nebo 3 (viz čás "Nasavení provozních paramerů" v insalačním návodu), lačíko je nefunkční. 2 ichý režim deakivujee opěovným sisknuím lačíka. Ikona zmizí. ichý režim je k dispozici ve 3 různých úrovních. Požadovaná úroveň ichého režimu se nasavuje pomocí provozních paramerů. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [8-03] Sav: definice provozu s nízkou hladinou hluku (ichý režim) Současný požadavek na prosorové vyápění a ohřev užikové vody Jednoka není schopná provádě současně ohřev užikové vody a prosorové vyápění. V případě požadavku na oba režimy současně jednoka 1-krá spusí ohřev, dokud nebude dosaženo maximální eploy opěovného ohřevu. Během éo doby není k dispozici prosorové vyápění. V případě regulace pokojové eploy pomocí dálkového ovladače: Při dosažení eploy opěovného ohřevu bude další ohřev nádrže na horkou užikovou vodu určován dálkovým ovladačem s pokojovým ermosaem, aby se zabránilo nadměrnému poklesu pokojové eploy. V případě používání exerního pokojového ermosau: Při dosažení eploy opěovného ohřevu bude další ohřev užikové vody určován eploními podmínkami snímanými exerním pokojovým ermosaem a provozními časovači naprogramovanými insalačními echnikem. V případě regulace výsupní eploy vody pomocí dálkového ovladače: Při dosažení eploy opěovného ohřevu bude další ohřev nádrže na horkou užikovou vodu určován pomocí chodu časových spínačů naprogramovaných insalačním echnikem. A B A B Akumulační eploa Maximální eploa opěovného ohřevu Čas eploa horké užikové vody Režim odečíání eploy Na dálkovém ovladači lze zobrazi akuální hodnoy eploy. 1 Siskněe a podrže lačíko na 5 sekund. Zobrazí se výsupní eploa vody (ikony a a blikají). 2 lačíka a použije k zobrazení: Vsupní eploy vody (ikony a blikají a ikona bliká pomalu). Vniřní eploy (ikony a blikají). Venkovní eploy (ikony a blikají). Vsupní eploy horké vody v nádrži (ikony a blikají). 3 Chcee-li eno režim ukonči, siskněe znovu lačíko. Jesliže nesisknee žádné lačíko, režim zobrazení na dálkovém ovladači bude po 10 sekundách ukončen. 9

11 Režim provozu s plánovacím časovačem V režimu provozu s plánovacím časovačem je zařízení řízeno plánovacím časovačem. Akce naprogramované pomocí plánovacího časovače se provádějí auomaicky. Plánovací časovač se akivuje (zobrazuje se ikona ) nebo deakivuje (ikona se nezobrazuje) sisknuím lačíka. Prosorové vyápění Viz "Programování prosorového vyápění" na sraně 13. Pro každý den v ýdnu lze naprogramova pě akcí, celkem 35 akcí. Plánovací časovač prosorového vyápění lze naprogramova 2 různými způsoby: podle nasavené hodnoy eploy (výsupní eploy vody a eploy prosředí) a podle povelů zapnuo/vypnuo. Požadovaná meoda se zadává pomocí provozních paramerů. Podrobný popis způsobu nasavení jednoho nebo více provozních paramerů naleznee v kapiole "Provozní nasavení" na sraně 16. [0-03] Sav: definuje, zda plánovací časovač prosorového vyápění bude používa povely zapnuo/vypnuo. Podle výchozích nasavení je akivováno prosorové vyápění podle nasavené hodnoy eploy (meoda 1), čímž mohou vznika pouze posuny eploy (bez povelů zapnuo/vypnuo). Výhoda éo meody spočívá ve skuečnosi, že prosorové vyápění lze vypnou pouhým sisknuím lačíka bez deakivace auomaické akumulace epla do užikové vody (například v lením období, kdy prosorové vyápění není vyžadováno). V následujících abulkách jsou popsány obě meody využií plánovacího časovače. Meoda 1 [0-03]=1 (výchozí) Prosorové vyápění podle nasavené hodnoy eploy (a) Za provozu Při sisknuí lačíka Při sisknuí lačíka / (a) Během činnosi plánovacího časovače svíí LED indikáor provozu nepřeržiě. Plánovací časovač prosorového vyápění provede vypnuí a již nikdy znovu neprovede spušění. Řídící jednoka bude vypnua (provozní LED indikáor zhasne). Ikona plánovacího časovače se však bude sále zobrazova, což znamená, že ohřev horké užikové vody zůsává akivován. Plánovací časovač prosorového vyápění a ohřev horké užikové vody společně s ichým režimem budou zasaveny a více se již nespusí. Ikona plánovacího časovače se již nebude zobrazova. Pro výsupní eplou vody a/nebo eplou prosředí Provozní příklad: Činnos plánovacího časovače podle nasavených hodno eploy. Je-li akivována funkce auomaického poklesu (seback), má její činnos prioriu před činnosí nasavenou pomocí plánovacího časovače C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 62 C 1 Plánovací časovač 2 Funkce auomaického poklesu 3 Je-li akivována funkce auomaického pokles i plánovací časovač A Funkce auomaického poklesu Čas Nasavená hodnoa eploy eploa prosředí Výsupní eploa vody Meoda 2 [0-03]=0 Prosorové vyápění podle povelů zapnuo/vypnuo Za provozu Pokud plánovací časovač provede vypnuí prosorového vyápění, řídící jednoka bude vypnua (provozní LED indikáor zhasne). Pamauje na o, že ao činnos nemá žádný vliv na ohřev užikové vody. Při sisknuí lačíka Při sisknuí lačíka / 16:00 0:30 18 C 60 C 57 C 23:00 5:00 A 6:30 9:00 22 C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 62 C 60 C 57 C 16:00 23:00 0:30 5:00 6:30 9:00 Plánovací časovač prosorového vyápění provede vypnuí (je-li právě akivní) a nové zapnuí provede při další naplánované funkci zapnuí. "Poslední" programový příkaz ruší "předchozí" programový příkaz a zůsává akivní až do příomnosi "dalšího" programového příkazu. Příklad: vezměme siuaci, kdy akuální čas je 17:30 a akce jsou naplánovány na 13:00, 16:00 a 19:00. "Poslední" naplánovaný příkaz (16:00) zrušil "předchozí" naplánovaný příkaz (13:00) a zůsane akivní až do výskyu "dalšího" naplánovaného příkazu (19:00). Chcee-li zná akuální nasavení, podíveje se na poslední naprogramovaný příkaz. Je zřejmé, že "poslední" naprogramovaný příkaz může pocháze z předchozího dne. Viz "Konrola naprogramovaných akcí" na sraně 14. Řídící jednoka bude vypnua (provozní LED indikáor zhasne). Ikona plánovacího časovače se však bude sále zobrazova, což znamená, že ohřev užikové vody zůsává akivován. Plánovací časovač prosorového vyápění a ohřev horké užikové vody společně s ichým režimem budou zasaveny a více se již nespusí. Ikona plánovacího časovače se již nebude zobrazova. 10

12 Provozní příklad: Plánovací časovač pracuje podle povelů zapnuo/vypnuo. Je-li akivována funkce auomaického poklesu (seback), má její činnos prioriu před činnosí nasavenou pomocí plánovacího časovače, je-li povel k zapnuí akivní. Je-li akivní povel k vypnuí, má prioriu před funkcí auomaického poklesu (seback). Povel k vypnuí má vždy nejvyšší prioriu B B 22 C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 16:00 ON ON 16:00 23:00 0:30 18 C 60 C OFF 23:00 5:00 A OFF 6:30 ON 9:00 ON 22 C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 60 C 6:30 9:00 Ohřev užikové vody Ohřev užikové vody lze provádě pomocí několika sandardních provozních režimů: Auomaická akumulace: ohřev vody na nasavenou akumulační eplou se podle podle zvolených provozních nasavení provádí jednou v noci nebo jednou odpoledne. Manuální akumulace: uo funkci lze použí, pokud je výroba horké vody (o nasavené akumulační eploě) ze zvlášních důvodů požadována ihned (jednorázově). Opěovný ohřev: funkci opěovného ohřevu lze akivova společně nebo odděleně od funkce auomaické akumulace epla do užikové vody, pokud uživael chce udržova eplou v nádrži na horkou užikovou vodu na minimální požadované eploě. Kromě sandardních provozních režimů lze ohřev užikové vody aké libovolně naprogramova podle pořeby uživaele pomocí plánovacího časovače (viz čás "Programování ichého režimu nebo ohřevu užikové vody" na sraně 14). eno režim se poom zapíná a vypíná v naplánovanou dobu. Na každý režim lze naprogramova pě akcí. yo akce se opakují denně (jde o další plán akumulace epla kromě auomaické denní a noční akumulace). Pamauje na o, že pomocí plánovacího časovače lze urči pouze čas, ve kerý se má ohřev užikové vody spusi a vypnou. Je-li akivován ohřev užikové vody, voda se bude ohříva, dokud nebude dosaženo nasavené akumulační eploy. Nasavená akumulační eploa se zadává pomocí provozních paramerů. Z důvodů úspory elekrické energie pamauje při programování plánovacího časovače ohřevu užikové vody na časová pásma s nízkým cenovým arifem. 1 Plánovací časovač 2 Funkce auomaického poklesu 3 Je-li akivována funkce auomaického pokles i plánovací časovač A Funkce auomaického poklesu B Povel zapnuo/vypnuo Čas Nasavená hodnoa eploy eploa prosředí Výsupní eploa vody 11

13 ichý režim Viz "Programování ichého režimu nebo ohřevu užikové vody" na sraně 14. eno režim se zapíná a vypíná v naplánovanou dobu. Na každý režim lze naprogramova pě akcí. yo akce se opakují denně. Pokud dojde k výpadku napájení a poé je napájení obnoveno a funkce auomaického resaru je vypnuá, plánovací časovač se nezapne. Sisknuím lačíka opě akivuje plánovací časovač. Pokud dojde k výpadku napájení a poé je napájení obnoveno, funkce auomaického resaru znovu použije nasavení uživaelského rozhraní, keré plailo v době výpadku napájení (je-li eno výpadek kraší, než 2 hodiny). Proo se doporučuje ponecha funkci auomaického resaru vždy akivní. Naprogramovaný plán se řídí podle času. Proo je důležié správně nasavi hodiny a den v ýdnu. Viz "Nasavení hodin" na sraně 4. Pokud plánovací časovač není akivován (ikona se nezobrazuje), akce plánovacího časovače se nebudou provádě! Naprogramované akce se neukládají podle načasování, ale podle času naprogramování. o znamená, že akce, kerá byla naprogramována jako první, je uložena pod číslem akce 1, i když je provedena po jiných číslech naprogramovaných akcí. Naprogramování a konrola plánovacího časovače Programování plánovacího časovače je pružné (zařízení umožňuje přidáva, odsraňova nebo měni naprogramované akce podle pořeby) a přímočaré (poče kroků při programování je omezen na minimum). Před naprogramováním plánovacího časovače nezapomeňe: Sezname se s ikonami a s lačíky. Při programování je budee pořebova. Viz "lačíka a ikony dálkového ovladače" na sraně 3. Vyplni formulář na konci éo příručky. eno formulář může pomoci definova požadované akce v jednolivých dnech. Pamauje si: - V programu prosorového vyápění lze v závislosi na modelu dálkového ovladače naprogramova 4 nebo 5 akcí na každý den v ýdnu. Sejné akce se opakují po ýdnech. - V programu ohřevu užikové vody a v ichém režimu lze v závislosi na modelu dálkového ovladače na každý provozní režim naprogramova 4 nebo 5 akcí. Sejné akce se opakují denně. Model dálkového ovladače: 4 akce Model dálkového ovladače: 5 akcí Věnuje dosaek času správnému zadání všech da. Pokuse se akce programova chronologicky: Začněe akcí 1 u první akce a skončee nejvyšším číslem poslední akce. Není o sice nuné, ale podsaně o usnadňuje pozdější inerpreaci programu. Jesliže naprogramujee 2 nebo více akcí na sejný den a na sejný čas, provede se jen akce s nejvyšším číslem akce. Příklad: Naprogramované akce Provedené akce Čas Čas (hodina) eploa ( C) (hodina) eploa ( C) 1 16: : :00 VYP 2 08: : : : :00 VYP 5 18:00 26 Naprogramované akce lze změni, přida nebo odsrani kdykoliv později. 12

14 Programování prosorového vyápění Programování prosorového vyápění se provádí podle následujícího posupu: Návra k předchozím krokům v posupu programování bez uložení upravených nasavení se provádí sisknuím lačíka. 1 Režim programování/konroly akivujee sisknuím lačíka. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee naprogramova. Akivní režim bliká. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. Akuální den bliká. 4 Vybere den, kerý si chcee prohlédnou nebo naprogramova, lačíky a. Vybraný den bliká. 5 Sisknuím lačíka povrďe vybraný den. 6 Chcee-li naprogramova podrobnosi akcí, podrže lačíko sisknué na 5 sekund. Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne. 5 sec 7 Pomocí lačíka zvole číslo akce, kerou chcee naprogramova nebo upravi. 8 K úpravě času akce použije lačíka a. 9 Pomocí lačíek a nasave výsupní eplou vody. 10 Pomocí lačíek a nasave pokojovou eplou. 11 Sisknuím lačíka lze voli následující možnosi: - : vypínání opení a dálkového ovladače. - : výběr auomaického výpoču výsupní eploy vody Pomocí lačíek a nasave odpovídající hodnou posunu (více informací o nasavené hodnoě závisející na počasí naleznee v čási "Režim prosorového vyápění ( )" na sraně 4). 12 K naprogramování dalších akcí vybraného dne zopakuje kroky 7 až 10. Po naprogramování všech akcí zkonroluje, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kerou chcee uloži. 5 sec 13 Siskněe lačíko na 5 sekund. ím se naprogramované akce uloží. Jesliže lačíko sisknee v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou. Auomaicky se vráíe ke kroku 6. Opakovaným sisknuím lačíka se vráíe vždy k předchozímu kroku ohoo posupu a nakonec se vráíe do normálního režimu provozu. 14 Auomaicky se navráíe ke kroku 6, od kerého lze provés nové programování pro další den. 13

15 Programování ichého režimu nebo ohřevu užikové vody 11 Siskněe lačíko na 5 sekund. ím se naprogramované akce uloží. Jesliže lačíko sisknee v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou. Opakovaným sisknuím lačíka se vráíe vždy k předchozímu kroku ohoo posupu a nakonec se vráíe do normálního režimu provozu. 12 Auomaicky se navráíe ke kroku 6, od kerého lze provés nové programování pro další den. Konrola naprogramovaných akcí Režim konroly prosorového vyápění, ohřevu užikové vody a ichého režimu se akivuje podle následujícího posupu: Návra k předchozím krokům ohoo posupu se provádí sisknuím lačíka. 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee konrolova. Akivní režim bliká. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. Akuální den bliká. 4 Vybere den, kerý si chcee prohlédnou, lačíky a. Vybraný den bliká. 5 Sisknuím lačíka povrďe vybraný den. Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne. Programování ohřevu užikové vody nebo ichého režimu provozu se provádí podle následujícího posupu: Návra k předchozím krokům v posupu programování bez uložení upravených nasavení se provádí sisknuím lačíka. 6 Pomocí lačíek a lze procháze dalšími naprogramovanými akcemi daného dne. omuo způsobu práce se říká režim čení hodno. Prázdné akce programů (například 4 a 5) se nezobrazují. Opakovaným sisknuím lačíka se vráíe vždy k předchozímu kroku ohoo posupu a nakonec se vráíe do normálního režimu provozu. 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee naprogramova. Akivní režim bliká. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. 4 Pomocí lačíek a vybere den, kerý chcee naprogramova. Akuální den bliká. 5 Sisknuím lačíka povrďe vybraný den. 6 Chcee-li naprogramova podrobnosi akcí, podrže lačíko sisknué na 5 sekund. Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne. 7 Pomocí lačíka zvole číslo akce, kerou chcee naprogramova nebo upravi. 8 K úpravě času akce použije lačíka a. 9 Pomocí lačíka lze vybra nebo zruši výběr jako akce. 10 Zopakováním kroků 7 až 10 naprogramuje osaní akce vybraného režimu. Po naprogramování všech akcí zkonroluje, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kerou chcee uloži. 14

16 ipy a riky Naprogramování dalšího dne Po povrzení naprogramovaných akcí určiého dne (j. po sisknuí lačíka na 5 sekund), siskněe jednou lačíko. Nyní vybere jiný den pomocí lačíek a a znovu spusťe režim konroly a programování. Kopírování naprogramovaných akcí do dalšího dne V programu prosorového vyápění lze všechny naprogramované akce určiého dne zkopírova do dalšího dne (například zkopírova všechny naprogramované akce z " " do " "). Při kopírování naprogramovaných akcí do dalšího dne pokračuje následovně: 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. Akivní režim bliká. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee naprogramova. Akivní režim bliká. Programování lze ukonči sisknuím lačíka. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. Akuální den bliká. 4 Vybere den, kerý chcee zkopírova, lačíky a. Vybraný den bliká. Ke kroku 2 se můžee vrái sisknuím lačíka. Použií dálkového ovladače volielné příslušensví K vniřní jednoce lze připoji volielnou digiální vsupní/výsupní karu EKRP1HBA na dálkové moniorování sysému. ao adresní kara nabízí 3 beznapěťové výsupy. Výsup 1 = OPENÍ ZAP/VYP eno výsup je akivní, pokud je jednoka uvedena do režimu prosorového vyápění Výsup 2 = VÝSUP ALARMU eno výsup je akivní, pokud se jednoka nachází v chybovém savu. Výsup 3 = REŽIM HORKÉ UŽIKOVÉ VODY ZAP/VYP eno výsup je akivní, pokud je jednoka uvedena do režimu ohřevu užikové vody. Podrobnosi o propojení ohoo volielného příslušensví viz schéma zapojení jednoky. Používání volielného dálkového ovladače Pokud je kromě hlavního dálkového ovladače insalován aké volielný dálkový ovladač, pomocí hlavního dálkového ovladače (řídícího) lze přisupova ke všem nasavením, zaímco pomocí druhého dálkového ovladače (řízeného) nelze přisupova k nasavení plánování a paramerů. Podrobnější informace naleznee v insalačním návodu. 5 Siskněe současně lačíka a na 5 sekund. Po 5 sekundách se na displeji zobrazí další den (například " ", jesliže byl nejdříve vybrán den " "). o znamená, že den byl zkopírován. Ke kroku 2 se můžee vrái sisknuím lačíka. Smazání jedné nebo několika naprogramovaných akcí Smazání jedné nebo několika naprogramovaných akcí je možné současně s ukládáním naprogramovaných akcí. Po naprogramování všech akcí pro určiý den zkonroluje, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kerou chcee uloži. Sisknuím lačíka na 5 sekund se uloží všechny akce s výjimkou akcí s vyšším číslem akce, než je akce právě zobrazená na displeji. Například jesliže lačíko sisknee v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou. Smazání režimu 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee odsrani. Akivní režim bliká. 3 Siskněe současně lačíka a na 5 sekund. Vybraný režim se smaže. Odsranění dne v ýdnu 1 Sisknuím lačíka akivuje režim programování/konroly. 2 Pomocí lačíek a vybere provozní režim, kerý chcee odsrani. Akivní režim bliká. 3 Sisknuím lačíka povrďe vybraný režim provozu. Akuální den bliká. 4 Vybere den, kerý chcee smaza, lačíky a. Vybraný den bliká. 5 Siskněe současně lačíka a na 5 sekund. Vybraný den se smaže. 15

17 Provozní nasavení Konfigurace sysému Daikin se provádí pomocí nasavení paramerů. V omo návodu k obsluze jsou popsány všechny provozní paramery vzahující se k provozu jednoky a k uživaelským požadavkům. Seznam všech ěcho provozních paramerů a jejich výchozích hodno je uveden v abulce "abulka provozních nasavení" na sraně 17. Ve sejném seznamu uvádíme ve 2 sloupcích Daum a hodnou změněného naavení lišícího se od výchozí hodnoy. Úplný seznam provozních nasavení naleznee v insalačním návodu. Všehna provozní nasavení jsou přísupná a lze je naprogramova prosřednicvím uživaelského rozhraní vniřní jednoky. Každému provoznímu nasavení je přiřazeno 3-mísné číslo nebo kód, například [5-03], keré je uvedeno na displeji uživaelského rozhraní. První číslice [5] předsavuje 'první kód' nebo skupinu provozního nasavení. Druhá a řeí číslice [03] společně předsavují 'druhý kód'. Před expedicí zařízení byly nasaveny hodnoy uvedené v čási "abulka provozních nasavení" na sraně 17. Při návrau z režimu nasavení FIELD SE MODE se na displeji LCD může zobrazi hodnoa "88". Dálkový ovladač se inicializuje. Během procházení provozních nasavení si parně povšimnee, že exisuje o něco více provozních nasavení, než kolik je uvedeno v čási "abulka provozních nasavení" na sraně 17. ao provozní nasavení nemají význam a nelze je měni! Posup Změna jednoho nebo několika provozních nasavení se provádí následovně Podržením lačíka alespoň na 5 sekund spusťe režim nasavení FIELD SE MODE. Zobrazí se ikona (3). Akuálně vybraný kód provozního nasavení je označen symbolem (2); nasavená hodnoa se zobrazuje vpravo od symbolu (1). 2 Sisknuím lačíka vyberee první kód odpovídajícího provozního nasavení. 3 Sisknuím lačíka vyberee druhý kód odpovídajícího provozního nasavení. 4 Sisknuím lačíka a lze změni nasavenou hodnou daného provozního nasavení. 5 Novou hodnou ulože sysém lačíka. 6 Změny dalších provozních nasavení se provádějí posupem popsaným v bodech 2 až 4. 7 Po dokončení režim FIELD SE MODE ukončee sisknuím lačíka. Změny provedené u určiého provozního nasavení se uloží jen sisknuím lačíka. Přechod k jinému kódu provozního nasavení nebo sisknuí lačíka provedené změny zruší. 16

18 abulka provozních nasavení Nasavení při insalaci odlišné od výchozí hodnoy První kód Druhý kód Název nasavení Doby účinnosi Hodnoa Doby účinnosi Hodnoa Výchozí hodnoa Rozsah Krok Jednoka 0 Nasavení dálkového ovládání 00 Nasavení vzahující se k insalaci 2 2~ Nasavení vzahující se k insalaci 0 5~5 0,5 C 02 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 1 (ON - ZAP) 03 Sav: režim časovače plánování prosorového vyápění 1 Auomaická časová akumulace epla do užikové vody 1 (ON - ZAP) 00 Sav: akumulace v nočních hodinách 1 (ON - ZAP) 01 Čas zahájení akumulace v nočních hodinách 1:00 0:00~23:00 1:00 hodin 02 Sav: akumulace v denních hodinách 0 (OFF - VYP) 03 Čas zahájení akumulace v denních hodinách 15:00 0:00~23:00 1:00 hodin 2 Funkce auomaického poklesu 00 Sav: provoz s auomaickým poklesem (seback) 1 (ON - ZAP) 01 Čas zahájení funkce auomaického poklesu (seback) 23:00 0:00~23:00 1:00 hodin 02 Čas zasavení funkce auomaického poklesu (seback) 5:00 0:00~23:00 1:00 hodin 3 Nasavení eploy v závislosi na počasí 00 Nízká eploa prosředí (Lo_A) 10 20~5 1 C 01 Vysoká eploa prosředí (Hi_A) 15 10~20 1 C 02 Nasavený eploní bod v případě nízké eploy prosředí (Lo_i) 03 Nasavený eploní bod v případě vysoké eploy prosředí (Hi_i) 4 Funkce desinfekce 70 25~80 1 C 45 25~80 1 C 00 Sav: činnos funkce desinfekce 1 (ON - ZAP) 01 Výběr dne činnosi funkce desinfekce Fri Mon~Sun 02 Čas spušění funkce desinfekce 23:00 0:00~23:00 1:00 hodin 5 Nasavená hodnoa auomaického poklesu (seback) a desinfekce 00 Nasavená hodnoa: eploa činnosi funkce desinfekce 70 60~75 5 C 01 Délka činnosi funkce desinfekce 10 5~60 5 min 02 Snížená výsupní eploa vody 5 0~10 1 C 03 Snížená eploa okolí 18 17~23 1 C 6 Nasavení volielných možnosí 00 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 01 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 02 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 03 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 04 Nasavení vzahující se k insalaci 0 0/2 1 7 Nasavení volielných možnosí 00 Nasavení vzahující se k insalaci 1 (ON - ZAP) 01 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 0 (OFF - VYP) 02 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (A) 03 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 04 Nasavení vzahující se k insalaci 0 (OFF - VYP) 17

19 Nasavení při insalaci odlišné od výchozí hodnoy První kód Druhý kód Název nasavení Doby účinnosi Hodnoa Doby účinnosi Hodnoa Výchozí hodnoa Rozsah Krok Jednoka 8 Nasavení volielných možnosí 00 Nasavení vzahující se k insalaci 1 (ON - ZAP) 01 Nasavení vzahující se k insalaci 1 (ON - ZAP) 02 Nouzový režim 0 (OFF - VYP) 03 Sav: nízká hladina hluku 1 1~ Nasavení vzahující se k insalaci 0 0~2 1 9 Auomaická kompenzace eploy 00 Nasavení vzahující se k insalaci 0 2~2 0,2 C 01 Nasavení vzahující se k insalaci 0 5~5 0,5 C 02 Nasavení vzahující se k insalaci 0 5~5 0,5 C A Nasavení volielných možnosí 00 Nasavení vzahující se k insalaci 0 0~ Nasavení vzahující se k insalaci 0 0~ Nasavení vzahující se k insalaci 10 5~15 1 C 03 Nasavení vzahující se k insalaci 35 25~80 1 C 04 Nasavení vzahující se k insalaci 65 25~80 1 C b Nasavené hodnoy eploy horké užikové vody 00 Nasavená hodnoa: minimální eploa opěovného ohřevu 35 35~65 1 C 01 Nasavená hodnoa: maximální eploa opěovného ohřevu 45 35~75 1 C 02 Sav: ohřev užikové vody závislý na počasí 1 (ON - ZAP) 03 Nasavená hodnoa: akumulační eploa 70 45~75 1 C C 04 Auomaická maximální skladovací eploa v nádrži na horkou užikovou vodu Limiy výsupní eploy vody 70 45~75 1 C 00 Nasavení vzahující se k insalaci 80 37~80 1 C 01 Nasavení vzahující se k insalaci 25 25~37 1 C 02 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení ~22 1 C 03 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 5 5~18 1 C d Reenční časy ohřevu užikové vody 00 Nasavení vzahující se k insalaci 10 5~ Nasavení vzahující se k insalaci 30 10~ Nasavení vzahující se k insalaci 15 5~30 5 E Servisní režim 00 Nasavení vzahující se k insalaci 0 01 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 0 (OFF - VYP) 02 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 0 (OFF - VYP) 03 Nemá význam. Neměňe výchozí nasavení. 1 0~ Nasavení vzahující se k insalaci 0 0~2 1 18

20 Údržba Činnosi údržby Aby byla zaručena opimální provozuschopnos jednoky, je řeba pravidelně (přednosně nejméně jednou ročně) provádě celou řadu konrol jednoky a elekrického zapojení. yo údržbové práce smí provádě pouze oprávněný echnik společnosi Daikin (viz insalační návod). Po uživaeli jsou vyžadovány pouze následující údržbové práce: udržování dálkového ovladače v čisoě pomocí měkké a vlhké kaniny, konrola, zda lak vody odečíaný na manomeru je vyšší než 1 bar. Je-li napájecí kabel poškozen, je nuné provés jeho výměnu výrobcem, jeho zásupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elekrickým proudem nebo jiného nebezpečí. Během dlouhých období, kdy má bý jednoka odsavena (například v léě u aplikací zaměřených jen na opení) je velmi důležié NEVYPÍNA NAPÁJENÍ JEDNOKY. Vypnuí napájení zasaví auomaický opakovaný pohyb čerpadla, aby bylo vyloučeno jeho zadření. Důležié informace ohledně použiého chladiva eno produk obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající Kjóskému prookolu. yp chladiva: R134a GWP (1) hodnoa: 1300 (1) GWP = global warming poenial poenciál globálního oeplování V souladu s evropskou nebo mísní legislaivou může bý nuné provádě pravidelné konroly ěsnosi a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádeje od mísního prodejce. Odsraňování problémů Pokyny uvedené dále vám mohou pomoci vyřeši evenuální problém. Jesliže se nedaří problém vyřeši, obraťe se na insalačního pracovníka. Možné příčiny Na dálkovém ovladači se nezobrazují žádné údaje (prázdný displej) Zobrazuje se někerý z chybových kódů Plánovací časovač pracuje správně, naprogramované akce se však spoušějí v nesprávnou dobu. (např. 1 hodina příliš pozdě nebo příliš brzy) Plánovací časovač ohřevu užikové vody je naprogramován, avšak nepracuje správně. Nedosaečný výkon Požadavky na likvidaci Nápravná opaření Zkonrolova napájení celého zařízení. Zdroj se zvýhodněnou sazbou je akivní (viz insalační návod). Obraťe se na vašeho prodejce. Podrobný seznam chybových kódů naleznee v insalačním návodu. Zkonroluje, zda jsou správně nasaveny hodiny a den v ýdnu, v případě pořeby jejich nasavení uprave. Pokud se ikona nezobrazuje, akivuje plánovací časovač sisknuím lačíka. Obraťe se na vašeho prodejce. Demonáž jednoky, likvidace chladiva, oleje a osaních čásí zařízení musí bý provedena v souladu s příslušnými mísními a národními předpisy. Váš produk je označen ímo symbolem. o znamená, že elekrické a elekronické produky se nesmí přidáva do neříděného domovního odpadu. Sysém se nikdy nepokoušeje demonova sami: demonáž sysému, likvidace chladiva, oleje a osaních čásí zařízení musí bý provedena kvalifikovaným insalačním pracovníkem v souladu s příslušnými mísními a národními předpisy. Jednoka musí bý likvidována ve specializovaném závodě, aby její čási mohly bý opakovaně použiy, recyklovány nebo regenerovány. Zajisíe-li správnou likvidaci výrobku, pomůžee ochraně před případnými negaivními důsledky pro živoní prosředí a dopady na lidské zdraví. Podrobnější informace si vyžádeje od pracovníka, kerý provedl insalaci, nebo od mísních úřadů. 19

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 Venkovní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1

Více

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 Venkovní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1 RKHBRD016AAY1 RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme.

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. INSTALACNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Réf.: NPM32TC PLYNOVÁ DETEKCE Jsme rádi, že jse si vybrali prísroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. Udelali jsme všechno proo, aby Vám eno výrobek sloužil k naprosé

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 C Obsah Strana Připojení k venkovní jednotce EMRQ Obecné informace... 1 Kombinace... 1 Připojení ke zdroji elektrické

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ ROUD ráce a výkon TENTO ROJEKT JE SOLUFINANCOVÁN EVROSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZOČTEM ČESKÉ REUBLIKY. ráce a výkon elekrického proudu rochází-li elekrický proud jakýmkoli spořebičem,

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Minia. Aplikační příručka Spínací přístroje. www.oez.cz www.oez.sk SP3-2014-C. Změny vyhrazeny

Minia. Aplikační příručka Spínací přístroje. www.oez.cz www.oez.sk SP3-2014-C. Změny vyhrazeny www.oez.cz www.oez.sk SP3-2014-C Změny vyhrazeny Minia Aplikační příručka www.oez.cz www.oez.sk eoreická čás Minia OBSAH EOREICKÁ ČÁS 1. Základní paramery spínacích přísrojů... 3 1.1. yp a poče hlavních

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Provozní příručka. Vnitřní jednotka Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1

Provozní příručka. Vnitřní jednotka Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 Obsah Strana 1. Definice pojmů... 1 2. Úvod... 2 2.1. Obecné informace... 2 2.2. Rozsah tohoto návodu... 2 3. Rychlé

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po sisknuí libovolného lačíka dojde k auomaickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi sikovaný ermosa, kerý je možné ovláda na dálku pomocí SMS

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

Uživatelský manuál. EVD evolution. Ovladač elektronického expanzního ventilu. Integrated Control Solutions & Energy Savings

Uživatelský manuál. EVD evolution. Ovladač elektronického expanzního ventilu. Integrated Control Solutions & Energy Savings EVD evoluion Ovladač elekronického expanzního venilu Uživaelský manuál NO POWER & SINAL CABLES TOETHER READ CAREFULLY IN THE TEXT! Inegraed Conrol Soluions & Energy Savings VAROVÁNÍ LIKVIDACE Firma CAREL

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO Hydro & Air Oficiální zastoupení SunriseSpas pro ČR HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNKY PARAGONSPAS Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel. ČAOVÉ RELÉ PCM-07/ NÁVOD K OBLZE ZAMEL p. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland el. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelce.com, e-mail: markeing@zamel.pl POPI Vícefunkční časové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TELOTA C PT0 Dgální regulací eploy k vysokým úsporám energe Pb LEAD FREE v souladu s RoHS progr dny Po Ú S Č Pá So

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin Nové jisiãe do 630 A Compac NR Merlin Gerin S elekrickou energií dokážeme více. Compac NR Obsah srana Pfiehled pfiísrojû znaãky Merlin Gerin do 630 A 2 a 3 Jisiãe Compac NR 4 aï 24 Funkce a charakerisiky

Více

Micrologic. Uživatelský manuál. Objevte novou řídicí jednotku Micrologic E! Nízkonapěťové rozvody

Micrologic. Uživatelský manuál. Objevte novou řídicí jednotku Micrologic E! Nízkonapěťové rozvody Nízkonapěťové rozvody Micrologic Řídicí jednoky 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 2.0 E, 5.0 E, 6.0 E Uživaelský manuál Objeve novou řídicí jednoku Micrologic E! Objeve novou řídicí jednoku Micrologic E Nejdosupnější

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Návod k použití. easy / easy compact / easy split. elektronické digitální termostaty s řízením odmrazování

Návod k použití. easy / easy compact / easy split. elektronické digitální termostaty s řízením odmrazování easy / easy compac / easy spli elekronické digiální ermosay s řízením odmrazování Návod k použií NO POWER & SIGNAL CABLES TOGETHER READ CAREFULLY IN THE TEXT! Inegraed Conrol Soluions & Energy Savings

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel

Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel Cvičení 5 Bilancování provozu epelných čerpadel Příklad 1 Poměrná úspora elekrické energie Dům o pořebě epla 10 MWh/rok e vyápěn elekrickými přímoopy. Sanove úsporu elekrické energie při nasazení epelného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství Obsah Strana Úvod... 1 Tento

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ---------- Dálkový měřič MT-5 Dálkový měřič (model MT-5) je určen k propojení se solárním regulátorem řady Tracer MPPT. SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace,

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Automatická regulace hoření. Reg 300

Automatická regulace hoření. Reg 300 Automatická regulace hoření Reg 300 Manuál uživatelský Obsah 1. Popis zařízení 2. Bezpečnostní pokyny 3. Důležité informace 4. Obrazovky - struktura 5. Obrazovky - popis 7. Nastavení 8. Odstranění závad

Více

Časová analýza (Transient Analysis) = analýza časových průběhů obvodových veličin

Časová analýza (Transient Analysis) = analýza časových průběhů obvodových veličin Časová analýza (Transien Analysis) = analýza časových průběhů obvodových veličin - napodobování činnosi ineligenního osciloskopu, - různé způsoby dalšího zpracování analyzovaných signálů (zejména FFT).

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

( ) = [m 3 /s] (3) S pr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Postup:

( ) = [m 3 /s] (3) S pr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Postup: ČVUT v Praze, Fakula srojní Úsav echniky prosředí Posup: ) Výpoče pořebného hmonosního a objemového průoku eplonosné láky vody z kalorimerické rovnice A) HMOTNOSTNÍ PRŮTOK Q m c [W] () ( ) m kde: Q c [kg/s]

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Automatická regulace hoření Reg EQ. -Manuál uživatelský-

Automatická regulace hoření Reg EQ. -Manuál uživatelský- Automatická regulace hoření Reg EQ -Manuál uživatelský- teplota Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral náš produkt a přejeme vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Tento manuál Vás blíže seznámí

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu)

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu) 100+1 příklad z echniky osředí 12.1 Energeická náročnos věracích sysémů. Klasifikace ENB Úloha 12.1.1 Vypočěe spořebu energie o věrání zadané budovy (edy energii o zvlhčování, odvlhčování a doavu vzduchu

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny 0. Charakeriiky pohonů ve vlaní pořebě elekrárny pořebiče ve V.. ají yo charakeriické vlanoi: Příkon Záběrný oen Doba rvání rozběhu Hlavní okruhy pořebičů klaické konvenční epelné elekrárny jou:. Zauhlování

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

STRUČNÝ POPIS. Napevno zapojený dálkový ovladač BRC2E52C7 BRC3E52C7

STRUČNÝ POPIS. Napevno zapojený dálkový ovladač BRC2E52C7 BRC3E52C7 STRUČNÝ POPIS BRCEC BRCEC BRCEC BRCEC Obsah Strana Provoz Všeobecná bezpečnostní opatření Vlastnosti a funkce Názvy a funkce spínačů Názvy a funkce ikon Popis provozních režimů Základní provozní metoda

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Informace pro objednání

Informace pro objednání Časové relé DIN 17,5 - mm -M/-S/-A Časové relé s monáží na DIN lišu, sandard 17,5-mm, mulifunkční Univerzální napájecí napěí 24 až 230 VAC / 24 až 48 VDC Unikání bezpečnosní mechanismus zamezující neoprávněné

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 2. UMÍSTĚNÍ...3 3. SOUČÁSTI DODÁVKY...4 4. KONSTRUKCE...5 5. INSTALACE HÁČKŮ NA SÍŤOVOU ŠŇŮRU...6 6. INSTALACE VYPOUŠTĚCÍ HADICE...7 7. ZPŮSOB VYPOUŠTĚNÍ...8 8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro tepelné čerpadlo vzduch voda a nádrž na teplou sanitární vodu pro systém tepelného čerpadla vzduch voda

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro tepelné čerpadlo vzduch voda a nádrž na teplou sanitární vodu pro systém tepelného čerpadla vzduch voda Vnitřní jednotka pro tepelné čerpadlo vzduch voda a nádrž na teplou sanitární vodu pro systém tepelného čerpadla vzduch voda EKHBH016AA EKHBX016AA EKHBH016AA*** EKHBX016AA*** Vnitřní jednotka pro tepelné

Více

Multifunkèní digitální termostat TER-6. Návod k obluze. Obsah. 1. Døíve, ne zaènete... 1. Døíve, ne zaènete... strana TER-6

Multifunkèní digitální termostat TER-6. Návod k obluze. Obsah. 1. Døíve, ne zaènete... 1. Døíve, ne zaènete... strana TER-6 Mulifunkèní digiální ermosa ìkujeme Vám, e jse si zakoupili eno pøísroj. dmìnou za Vaši projevenou dùvìru Vámbudou vysoké echnické a funkèní vlasnosi, keré eno výrobek poskyuje. Vìøíme, e Vámeno návod

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více