Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Jan Kučera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Jan Kučera"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Jan Kučera Zavedení e-shopu do konkrétní firmy Bakalářská práce 2009

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe bakalářskou práci na téma Zavedení e-shopu do konkrétní firmy jsem zpracoval samostatně. Pouţitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury. V Praze dne podpis

4 Poděkování Těmito slovy chci poděkovat všem, kteří mi poskytli inspiraci, odbornou pomoc a patřičné zázemí, nutné k vytvoření této práce. Zvláštní poděkování patří vedoucí práce Ing. Radce Johnové za vedení práce, motivaci a nadšení, která mi pomohla k vypracování této práce.

5 OBSAH 1 ANOTACE ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH CHARAKTERISTIKA E-SHOP SEO B2B a B2C SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ JAK HOVOŘÍ ČÍSLA POMĚRY NÁKUPŮ PŘES INTERNET A V KAMENÝCH OBCHODECH POMĚRY CÍLOVÝCH SKUPIN POMĚRY DRUHŮ ZBOŢÍ OBCHODOVANÝCH CESTOU INTERNETOVÝCH PRODEJEN POSLEDNÍ TRENDY V OBLASTI INTERNETOVÉHO OBCHODOVÁNÍ MOBILNÍ INTERNETOVÉ OBCHODOVÁNÍ PRODEJ ELEKTRONICKÝCH VERZÍ KNIH ZÁKAZNICKÉ RECENZE A HVĚZDIČKY ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VEDOUCÍ K ÚSPĚŠNÉMU E-SHOPU ZÁVÁDĚNÍ E-SHOPU V JIŢ FUNGUJÍCÍ FIRMĚ NA ZAČÁTKU JE CÍL KOMPONENTY E-SHOPU ZÁKAZNIKOVA OČEKÁVÁNÍ KVALITNÍ A PŘEHLEDNÝ KATALOG ZBOŢÍ POHODLNÁ OBJEDNÁVKA ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI

6 5.4.4 BĚŢNÉ PLATEBNÍ PROCESY SROVNATELNÁ CENA BEZ SKRYTÝCH NÁKLADŮ STÁLA KONTROLA NAD OBJEDNÁVKOU REÁLNÉ POŢADAVKY NA E-SHOP PRO KONKRÉTNÍ FIRMU FIRMA DŮVODY VEDOUCÍ K ROZHODNUTÍ ZŘÍDIT E-SHOP DEFINICE OBCHODNÍCH CÍLŮ A PROBLÉMŮ POŢADAVKY NA NOVÝ SYSTÉM PŘEHLEDY A VYHLEDÁVÁNÍ KOŠÍK PŘIHLÁŠENÍ A REGISTRACE OBJEDNÁVKY ELEKTRONICKÉ ZBOŢÍ PDF OSTATNÍ ZBOŢÍ A PUBLIKACE REGISTRACE A ODEBÍRÁNÍ AKTUALIT UŢIVATELSKÁ NASTAVENÍ INFORMAČNÍ TEXTY URČENÉ UŢIVATELŮM SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ REKLAMNÍ BANNER SPRÁVA ZBOŢÍ SPRÁVA UŢIVATELSKÝCH ÚČTŮ STATISTIKY PROCESY E-SHOPU A OPRÁVNĚNÍ OSOB PROCESY VÝBĚR A NÁKUP ZBOŢÍ VÝBĚR A NÁKUP PUBLIKACÍ OPRÁVNĚNÍ

7 7.2.1 SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ PRÁCE UŢIVATELE S PŘEHLEDY DAT REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ SPRÁVA INFORMAČNÍCH TEXTŮ SPRÁVA OBJEDNÁVEK SPRÁVA UŢIVATELSKÝCH ÚČTŮ SPRÁVA ZBOŢÍ SPRÁVA STATISTIK KROKY PŘED SPUŠTĚNÍM E-SHOPU PRO VEŘEJNOST ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ HOSTING PŘECHOD DO TESTOVACÍHO REŢIMU CHYBNÁ KOMPATIBILITA E-SHOPU V PROHLÍŢEČÍCH PROBLÉM PODŘÍZENÝCH ÚČTŮ MÍRNÉ GRAFICKÉ A TEXTOVÉ KOREKTURY NAPLNĚNÍ SYSTÉMU FIREMNÍMI DATY VYTVOŘENÍ ŠABLON ŠKOLENÍ HROMADNÉ NAHRÁNÍ DO SYSTÉMU POSLEDNÍ KONTROLA SPUŠTĚNÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ TIŠTĚNÉ ELEKTRONICKÉ SEZNAM PŘÍLOH GRAFY

8 11.2 TABULKY DIAGRAMY OBRÁZKY

9 1 ANOTACE Bakalářská práce se zabývá zaváděním e-shopu do prostředí firmy středně velkého nakladatelství. Autor práce se snaţí objasnit základní pojmy, pojmenovává základní kroky, a hledá moţné chyby u zavádění e-shopu v obecné rovině. Dále autor řeší jednotlivé kroky reálného zavedení e-shopu do firemních procesů. Text má pomoci čtenářům lépe se orientovat v pojmech a jednotlivých krocích tohoto procesu. Bachelor's thesis deals with the introduction of e-shop into the environment - a medium-sized publishers. Author of work seeks to clarify basic concepts, identifies the basic steps, and looking for possible errors in the implementation of e-shop in general. Furthermore, the author addresses the steps of introducing a real e-shop into the business processes. The text is designed to help readers better navigate the various concepts and steps in this process. 9

10 2 ÚVOD Dovolte, abych Vás v úvodu seznámil s mou bakalářskou prací na téma Zavedení e-shopu do konkrétní firmy a co ji ovlivňuje. Toto téma jsem si vybral, protoţe jsem aktivně zaměstnán na pozici, kde mám právě e-shop na starost. Řeším aktuálně celý průběh zavádění a následného spuštění e-shopu ve firmě a celá tato problematika mě velmi zajímá. Snad kaţdý člověk se jiţ v dnešní době s e-shopem na internetu potkal a rok od roku se zvyšuje procento lidí, kteří přes něj aktivně nakupují. Ovšem jen málo uţivatelů má představu, co spuštění takového programu obnáší. K jakým faktorům se musí přihlédnout, aby právě ten Váš e-shop byl navštěvovaný a uspěl v konkurenčním boji, který se v této Tobě velmi přiostřuje a to i díky celosvětovému strašáku ekonomické a finanční krize. V této práci čerpám z dosavadních zkušeností a poznatků. Na začátku práce vymezím některé základní pojmy a popíši aktuální stav e-shopů u nás i ve světě. A také se zaměřím na trendy, které jsou aktuální. Další etapou jsou podmínky a rizika, na které pří tvorbě e-shopu musí kaţdý dávat pozor a zohlednit je v plánování jeho podoby. V další kapitole se budu věnovat konkrétním poţadavkům na e-shop pro specifickou firmu. V závěrečné kapitole nastíním jednotlivé kroky zavádění e-shopu do fungování firmy. 10

11 3 ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH CHARAKTERISTIKA 3.1 E-SHOP E-shop slouţí k nabídce a vyhledávání zboţí (sluţeb) s moţností si je objednat, přijmu takových objednávek od zákazníků, zprostředkování plateb a poskytování dalších informací včetně vyřízení reklamačních poţadavků. Dále dnes slouţí e-shopy ke sdílení zkušeností mezi zákazníky a přispívají tak ke zjednodušení volby zboţí. Uţivatelům je umoţněno procházet katalog zboţí, vyhledávat dle parametrů, či jen podle klíčových slov. Ve většině případů je program e-shopu realizován skripty, které jsou propojeny s databází, kde jsou uloţeny detaily o jednotlivých produktech, obchodních podmínkách atd. První internetové obchody se objevili v USA jiţ v první polovině 90. let 20. století. V České republice vznikl první e-shop v roce Hlavní rozvoj však nastal aţ po roce 2000 s tím, jak se začal rozšiřovat internet do domácností. V současné době nabízejí široké spektrum sluţeb a stávají se tak skutečnou alternativou kamenných obchodů. Nakupování v e-shopu je oblíbené především díky své rychlosti a pohodlnosti. [T-1], [E-3], [E-5] Tabulka č.1, Největší e-shopy Největší světové e-shopy a jejich roční obrat Amazon.com Inc. ($14.8 mld.) Staples Inc. ($5.6 mld.) Office Depot Inc. ($4.9 mld.) Dell Inc. ($4.2 mld.) HP Home and Home Office store ($3.4 mld.) Zdroj: Vlastní zpracování podle výzkumu Internet retailer Největší e-shopy u nás a jejich obrat Alza (3.2 mld Kč) Kasa-Obchodní dům (2.2 mld Kč) Mall.cz (1.5 mld Kč) Czechcomputer (1.1 mld Kč) Mironet (1 mld Kč) 3.2 SEO Neboli Search Engine Optimization, česky pak optimalizace pro vyhledávače. V dnešní době je na internetu k dispozici nepřeberné mnoţství e-shopů a tak není zaručeno, ţe se potenciální zákazník, při zadání klíčových slov do vyhledávače, dostane právě do našeho e-shopu. Díky tomu je v poslední době stále více skloňována zkratka SEO. Jedná se o metodiku vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je 11

12 získat ve výsledku hledání co nejvyšší pozici v nalezených odkazech a tím si i zajistit větší mnoţství návštěv a tím i větší počet moţných zákazníků v našem e-shopu. Internetový vyhledávač za pomoci botů (automatizovaní vyhledávací roboti) stahuje v různých časových periodách obsah webových stránek, které pak analyzuje, indexuje a ukládá do své databáze. Přesný způsob hodnocení je tajemstvím kaţdé firmy, která vyhledávač provozuje. Tento mechanismus je pak z části veřejně zřejmý (obecná pravidla) a z části odpozorovaný. Techniky SEO se snaţí vyjít vyhledávačům vstříc a zároveň kalkulují se zvyklostmi a návyky uţivatelů, protoţe většina z nich věnuje pozornost jen několika prvním výsledkům hledání. Jednotlivé techniky této optimalizace jsou pro naše účely sloţité a bude nám postačovat pouze tyto základní informace. [T-4] 3.3 B2B a B2C V souvislosti s návrhy a řešeními e-shopů se jedná o velmi často zmiňované zkratky. V obou případech jde o zkratku anglický slov. Business to business a Business to customer. V obou případech mluvíme o obchodních vztazích realizovaných elektronickou cestou (webovými aplikacemi, virtuálními obchody - e-shopy), jednou však vůči našim obchodním partnerům a jednou vůči zákazníkům (B2C). [T-3] 12

13 4 SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 4.1 CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ Tuzemské e-shopy si stále ještě nevydobyly takovou pozici, jakou mají jinde ve světě. Mohou za to dva faktory. Strach z podvodníků a také tradiční česká nedůvěřivost k novotám. To jsou hlavní, i kdyţ ne jediné překáţky, které poměrně velké části populace brání v jinak pohodlném nakupování na internetu. Na českém internetovém trhu existuje stále mnoho nekvalitních e-shopů. Bohuţel se najde dost zákazníků, kteří se stanou oběťmi těchto obchodů. Díky tomu si pak vypěstují všeobecný odpor k tomuto druhu nakupování a je poměrně těţké je přesvědčit, aby dali internetovému obchodování druhou šanci. Dalším problémem, bránící provozovatelům e-shopů, je jiţ zmiňovaná nedůvěra. Jsme poměrně konzervativní národ a na velkou část trendů si zvykáme mnohem déle, neţ je tomu v západních zemích. Tento fakt se ještě více projevuje právě v internetovém obchodování. Máme daleko menší potřebu zkoušet nové věci a raději pokračujeme v zaběhlých kolejích". Donutit někoho takového vyzkoušet tuto, pro něj, novinku je především otázkou motivace a také kvality nabízených sluţeb. Někteří potenciální zákazníci se dokonce rozhodují v řádech několika měsíců, neţ se poprvé odváţí zkusit tento typ nákupu. Je zde ovšem ještě docela početná skupina lidí, kteří si sice zboţí objednají, ale nikdy nevyzvednou a dokonce to ani nikdy nemají v plánu. Můţe se jednat i o zlomyslnost, popřípadě, na první pohled nevinný, vtípek, kdy někdo objedná zboţí jménem někoho jiného a baví se nad jeho nechápavými pohledy. Pro provozovatele však toto znamená ztrátu ve formě zbytečných nákladů za vyřízení objednávky a expedici zboţí, ale i za jeho zpětné naskladnění. V extrémním případě můţe i nastat situace, kdy prodejce doobjedná další zboţí na sklad, kde má pak zbytečné skladové zásoby a s tím související další platby. [E-5] 4.2 JAK HOVOŘÍ ČÍSLA POMĚRY NÁKUPŮ PŘES INTERNET A V KAMENÝCH OBCHODECH O tom, ţe se Češi na internetu nakupovat teprve učí, svědčí i výsledky průzkumů společností Google, Kasa a Cetelem z konce roku V konkurenci 13 evropských zemí obsadila Česká republika osmou příčku. Podíl spotřebitelů, kteří alespoň jednou nakoupili přes 13

14 internet, je u nás 24%. Na prvním místě se, s jasným výsledkem, umístilo Německo s 62% podílem, následované Velkou Británií (57%) a Belgií (51%). [T-1] POMĚRY CÍLOVÝCH SKUPIN Pokud bychom rozlišili nakupující přes internet podle věku, je jasně patrné, ţe s přibývajícím věkem klesá podíl nakupování na internetu. [E-3] Graf č.1, Podíl věkových skupin v nakupování on-line 37% 36% 25% mladší 35 let 35 až 65 let starší 65 let neuvedli 2% Zdroj: Vlastní zpracování na základě výzkumu společnosti Netmonitor Tuzemští spotřebitelé přitom preferují přeci jen jistější formu nákupu a dávají přednost internetovým obchodům, ke kterým patří síť kamenných. Podobně jistou formu volí i v případě plateb za zboţí. Téměř 80% zákazníků nejraději platí aţ při převzetí zboţí, tedy na dobírku. Kreditními kartami přibliţně 20% a okolo 9% volí spotřebitelský úvěr. 14

15 4.2.3 POMĚRY DRUHŮ ZBOŢÍ OBCHODOVANÝCH CESTOU INTERNETOVÝCH PRODEJEN Tuzemští zákazníci nejčastěji nakupují elektrospotřebiče a spotřební elektroniku (16%), poté následují nákupy zboţí z oblasti kultury a volného času (14%) a cestování (13%). Graf č.2, Kolik procent dotázaných si jiţ někdy koupilo přes internet následující druh zboţí nebo sluţeb Zdroj: Vlastní zpracování na základě výzkumu společnosti Netmonitor 4.3 POSLEDNÍ TRENDY V OBLASTI INTERNETOVÉHO OBCHODOVÁNÍ Tak, jako ve většině oblastí se do České republiky nové trendy dostávají s určitým zpoţděním za západním světem. Pro provozovatele je tak jednodušší se připravit na to, co přijde MOBILNÍ INTERNETOVÉ OBCHODOVÁNÍ Hodně se o tomto druhu obchodování píše, ale v praxi skoro k ţádným změnám nedochází. Displej mobilu je stále na zobrazení e-shopu příliš malý a přijít na to, jak vytvořit tak jednoduchou verzi stránek, aby se na displeje mobilů vešla a přitom ještě nabízela dostatek informací a funkcí k nákupu, není snadné. 15

16 Je tu ovšem jedna moţnost, která se postupně začíná vyuţívat. Porovnání nabídek a cen pro okamţiky, kdy stojíte v kamenném obchodě a máte vybráno nějaké zboţí. Pokud si nejste jisti, zda se zboţí vyplatí koupit, či ne, nejjednodušší cestou je vyuţití právě všudypřítomného mobilního telefonu a cenu porovnat s cenami v internetových obchodech. Tuto myšlenku dovádějí o krůček dál porovnávače zboţí, které jsou optimalizované pro vyuţití prostřednictvím mobilního telefonu. Mezi české průkopníky v této oblasti patří mobilní verze vyhledávače heureka.cz (dostupná z m.heureka.cz). [E-2] PRODEJ ELEKTRONICKÝCH VERZÍ KNIH Na rozdíl od mobilního obchodování je nástup elektronických knih neoddiskutovatelný. Po MP3 prostě přicházejí elektronické knihy. V USA se elektronické knihy rozjíţdějí velkou rychlostí. Nejznámější prohlíţečka elektronických knih (e-book) s názvem Kindle od firmy Amazon.com se prodává obrovsky se zvyšujícím tempem. V roce 2006 prodala tato firma elektronické knihy za 5 mil. dolarů, o rok později za 117, loni za 405 a letos, i přes strašáka celosvětové krize, se mají prodeje vyhoupnout na 1 mld. Dolarů. (Dle výzkumu Piper Jaffray) A to jsou čísla jen za prohlíţečku Kindle. Za první kvartál tohoto roku se v USA prodaly 4 milióny knih v elektronické podobě, z celkového počtu 38 mil. Tedy kaţdá desátá kniha uţ byla v podobě e-book. U nás je ovšem situace výrazně horší. Zařízení Kindle na čtení knih se k nám oficiálně nedováţí, a protoţe knihy pro něj mají autorskou ochranu a nelze je na jiném zařízení spustit, je trh hodně malý. Prodává se ale řada čteček knih od jiných výrobců, které ţádné omezení nemají a přečtou tak jakýkoliv běţný formát (ideální je PDF). Problémem však zatím zůstává jejich vysoká cena v řádu několika tisíc korun. Je ale jasné, ţe tento trend dorazí i k nám a proto by se kaţdý knihkupec měl zamyslet, zda se na tuto novou vlnu připraví nebo pak bude dohánět vlak. [E-2] ZÁKAZNICKÉ RECENZE A HVĚZDIČKY I kdyţ se v dnešní době jiţ nejedná o poslední trend, je stále mnoho e-shopů, které tuto funkci na své stránky vůbec nezavádí a moţná tak přichází o znatelné mnoţství objednávek. O co se jedná, ví uţ dnes zřejmě kaţdý. Nejen zákazníci, ale i návštěvníci webu obchodu mají moţnost jakémukoli zboţí dodat své hodnocení (ve formě hvězdiček ), komentář nebo i 16

17 případný dotaz ke konkrétnímu produktu. Obojí se pak objeví na stránce zboţí. Hodnocení se přičte ke stávajícímu a zprůměruje se, textový komentář se přidá na stránku podobně jako diskusní příspěvek. Tyto funkce mají své příznivce a odpůrce a v České republice nejsou tak rozšířené, jako v jiných zemích. Hlavní faktory, proč tomu tak je, jsou zřejmě dva. Prvním faktorem je pocit falešného hodnocení s cílem poškodit konkurenci. Často je ze strany provozovatelů e-shopů tato obava slyšet. Mají pocit, ţe konkurence bude přidávat 0 hvězdiček a špatná hodnocení výrobkům, které se pak nebudou prodávat. Realita je ovšem trochu jiná. Konkurence skutečně nemá čas na to, aby kaţdému konkurenčnímu e-shopu zařizovala špatná hodnocení k produktům, které prodávají. Vyţadovalo by to tak velkou časovou dotaci, ţe se to zkrátka nemůţe vyplatit. Kdyby se o to i přesto někdo pokoušel, má dosti ztíţenou situaci tím, ţe není těţké umoţnit jen jedno hlasování z jedné IP adresy a negativní příspěvky se samozřejmě dají vymazat. Druhým omylem je pocit, ţe se jedná o zbytečnou funkci, která znamená akorát zbytečné programování a zabírá místo na stránce. I v tomto případě je realita jiná. Hvězdičkování a hodnocení buduje vztah se zákazníky, buduju komunitu věrných zákazníků, kteří se vracejí. Navíc, po nějaké době si takovýto e-shop můţe získat skupinku zákazníků, kteří dávají zpětnou vazbu a radí ostatním. Kdyţ pak na takovou stránku přijde nový zákazník, jakoby vedle sebe viděl spoustu zákazníků, kteří mu radí, pomáhají, dávají informace. A co je lepší reklama, neţ si přečíst dobré zkušenosti (špatné můţeme upravit nebo chytře vyvrátit) někoho, kdo uţ produkt pouţívá. [E-2] 17

18 5 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VEDOUCÍ K ÚSPĚŠNÉMU E-SHOPU E-shop je pobočka společnosti, nikoli jen software, a kaţdý kdo buduje e-shop a má zároveň fungující jiné cesty prodeje musí řešit začlenění e-shopu do jiţ zavedených procesů a hierarchie společnosti. Je třeba zamezit interní konkurenci e-shopu a starších prodejních cest. Doporučuje se zavézt speciální cenotvorbu a management. Integrovat e-shop s interními informačními systémy je rovněţ nezbytnou podmínkou. 5.1 ZÁVÁDĚNÍ E-SHOPU V JIŢ FUNGUJÍCÍ FIRMĚ Pokud jiţ společnost prodává pomocí zaběhnutých distribučních kanálů, existují jistá očekávání veřejnosti, která rostou s tím, jak je daná společnost známá. Ať uţ se jedná o zákazníky potenciální nebo stávající. E-shop nenajíţdí postupně, ale určitým skokem a v takovém případě hrozí riziko zklamání a špatného veřejného povědomí. Pokud není systém před spuštěním perfektně připraven, můţe dojít ihned po jeho spuštění ke kolapsu a tím se firma dostává do problémů. Zavedená firma má své logistické procesy a e-shop se na ně nově napojuje. Mnohdy je toto napojení mnohem sloţitější neţ vytvoření procesů zcela od začátku. Velmi se tedy doporučuje analýza stávajících procesů, které budou s e-shopem spojeny. Následuje jejich optimalizace a určí se, jak do nich bude e-shop zasahovat. Před zavedením do firmy je také velmi důleţité si uvědomit, ţe e-shop nebude konkurovat našim stávajícím obchodním cestám, ale naopak ostatním společnostem. E-shop musíme chápat jako novou prodejní cestu, která má podpořit ty stávající. 5.2 NA ZAČÁTKU JE CÍL Nejdůleţitějším momentem na začátku celého procesu je důkladné stanovení cílů, které od e-shopu očekáváme. Neměla by pak nastat situace, kdy v půlce programování a příprav procesů, zjistíme, ţe se ubíráme jiným směrem, neţ bychom si představovali. Za tento cíl musí být zodpovědný nějaký konkrétní člověk manaţer e-shopu. Bez tohoto vedení není e-shop schopný obhajovat své náklady, není totiţ nikdo, kdo by za ně byl odpovědný. Je také dobré si uvědomit, ţe průměrná návratnost e-shopu se pohybuje mezi 2 5 lety! 18

19 5.3 KOMPONENTY E-SHOPU Velmi často je e-shop pouze katalogem zboţí pro koncové zákazníky. V jistých případech to tak můţe stačit. Chceme-li však prodávat velké mnoţství zboţí a opravdu vydělávat, je třeba se zaměřit i na další komponenty. Vedle katalogu, ve kterém zákazníci objednávají, musí být na druhé straně rozhraní pro přehledné zpracování objednávek a pro zákaznické centrum. Moderní e-shop se bez zákaznického (call) centra neobejde. Toto centrum má, mimo jiné, na starosti telefonické ověřování a schvalování objednávek. Pro vedení společnosti by měl e-shop mít modul se statistikami o prodejní úspěšnosti, aktuálním a celkovém stavu elektronického obchodu. Velmi důleţité je korektní propojení s interními aplikacemi a systémy (logistika, sklad, objednávky). Ovšem ne všechna data pocházejí z interních zdrojů. E-shop má vţdy nějaké administrační rozhraní, pomocí kterého zaměstnanci doplňují informace marketingové charakteru (novinky, bannery, upoutávky). Neposledním komponentem je bezpečný systém plateb, kterému můţe zákazník, ale i společnost věřit. 5.4 ZÁKAZNIKOVA OČEKÁVÁNÍ Většina zákazníků je zvyklá na relativně standardní podobu e-shopu, nechce hledat, jak umělecky je prostředí ztvárněno, má radši zaběhlé zvyklosti. Mezi ně patří těchto 6 bodů KVALITNÍ A PŘEHLEDNÝ KATALOG ZBOŢÍ Největší chybou je nedostatek informací. Nic neodradí zákazníka lépe neţ představa, ţe je mu nějaká část informací skryta POHODLNÁ OBJEDNÁVKA Zákazník musí jasně vidět, kde objednat, kdy objednává, kdy ještě není objednávka závazná a co a proč ještě musí vyplnit. Další chybou je objednávka podmíněná registrací. Velkou část veřejnosti registrace naprosto odradí. Nemusí to ale platit ve všech případech. Například pokud se jedná o specifický druh zboţí, který není na trhu moc rozšířen ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI Je velmi důleţité se zamyslet, jakým způsobem jsme schopni tuto záruku zákazníkovi poskytnout. Téměř ve všech průzkumech důvodu nenakupování na internetu na prvním místě 19

20 figuruje hlavní obava zákazníka, zda dostane zboţí, které si v e-shopu objedná. Doporučuje se proto uvádět úplné informace o firmě a být co nejvíce transparentní. V tomto mají výhodu jiţ zavedené firmy, které pouze přecházejí na nový obchodní kanál BĚŢNÉ PLATEBNÍ PROCESY Uţivatelé očekávají od e-shopu standardní způsoby platby. Standardním platebním nástrojem je v Čechách stále ještě platba na dobírku, ale více a více si lidé zvykají platit bankovními převody. Pokud bude firma schopná dát jasnou záruku spolehlivosti, zvolí moderní způsoby platby, čímţ se sníţí čekací doba od vzniku objednávky po příjem peněz na účet SROVNATELNÁ CENA BEZ SKRYTÝCH NÁKLADŮ Oproti všem očekáváním se zjistilo, ţe lidé na internetu nenakupují proto, ţe by tam zboţí bylo levnější. Často se dá zboţí sehnat i v kamenné prodejně levněji. A stejně tak lidé nenakupují v nejlevnějším e-shopu. Není tak nutné tlačit na internetu cenu co nejníţe. Mnohem důleţitější faktor je, aby cena byla konkurence schopná vůči porovnatelným e-shopům. Důleţitý faktor je také termín dodání, který však musíme bezpodmínečně dodrţet STÁLA KONTROLA NAD OBJEDNÁVKOU Zákazník musí vţdy vědět, co se s jeho objednávkou děje. Nesmí se dostat do stavu, kdy neví, zda uţ mu bylo zboţí zasláno nebo, ţe se nemůţe někam dovolat. [E-2] 20

21 6 REÁLNÉ POŢADAVKY NA E-SHOP PRO KONKRÉTNÍ FIRMU 6.1 FIRMA Nakladatelství s dlouholetou tradicí na našem trhu. Hlavním prodejním kanálem je přímý prodej pomocí telemarketingových společností. Prodejním artiklem jsou vlastní autorské publikace ve formě aktualizovatelných pořadačů. Tato publikace je nazývána základním dílem a je dále rozšiřována pomocí aktualizačního servisu, ve formě 4 doplňků za rok. Publikace včetně doplňků jsou sestaveny z jednotlivých článků od různých autorů. 6.2 DŮVODY VEDOUCÍ K ROZHODNUTÍ ZŘÍDIT E-SHOP Firemní hlavní prodejní kanál (telemarketing) je sice stále výnosný, přesto ale není moţné nereagovat na modernější způsoby prodeje, které začíná vyuţívat cílová skupina (především školy). Bude se však, minimálně na počátku, jednat o podpůrný prostředek, kde se budou prodávat především jednotlivé články z portfolia nakladatelství ve formě PDF, které zákazník po zaplacení bude přímo stahovat z firemních stránek. Vzhledem k některým specifickým poţadavkům se firma rozhodla pro řešení programování e-shopu na míru. K tomuto účelu byl najat programátor. Díky tomu má firma neustály přehled o aktuálním stavu celého projektu a v případě problémů, či nových okolností, ví přesně komu poţadavky směřovat a kdo je za jejich vyřízení odpovědný. Firma si s programátorem stanovila následující cíle a poţadavky. 6.3 DEFINICE OBCHODNÍCH CÍLŮ A PROBLÉMŮ Jedná se o naprosto nový obchodní nástroj, který však musí navazovat na zavedené firemní procesy. Na ústředí jsou objednávky zpracovány manuálně, stejně tak jejich zaplacení je realizováno a vedeno mimo aplikaci e-shopu. V rámci realizace bude tedy třeba zajistit tyto oblasti: Nabídka produktů Distribuce elektronických dokumentů k zákazníkovi Zasílání u s aktualitami zákazníkům Administrační rozhraní pro správu produktů 6.4 POŢADAVKY NA NOVÝ SYSTÉM Pod pojmem poţadavek je rozuměn popis jisté funkce nebo vlastnosti, která by měla být ve vyvíjeném systému implementována. Jedná se o vyjádření přání uţivatele firmy. 21

22 6.4.1 PŘEHLEDY A VYHLEDÁVÁNÍ Podpora vyhledávání a zobrazování nabízeného zboţí. Vyhledávání podle klíčových slov, autora a názvu zboţí. Zobrazení pomocí standardního výpisu. Filtrování pomocí přednastavených kategorií volbami oddělení, publikace a aktualizace, seznam autorů, seznam článků, seznam připravovaného zboţí, seznam novinek ve zboţí. Třídění podle názvů, data vydání a autorů sestupně nebo vzestupně KOŠÍK Podpora kompletace zboţí k objednání. Přímo ze zobrazeného seznamu zboţí umoţnit vloţení do košíku. V košíku je zobrazený název zboţí, počet objednaných jednotek, cena za kus, celková cena a celková cena za všechno objednané zboţí. Kaţdý šestý (dvanáctý, osmnáctý, ) článek PDF v košíku je účtován s nulovou cenou. U neelektronického zboţí je navíc vypočítáváno balné podle váhy zboţí (do jednoho kilogramu 45Kč, za kaţdý další započatý kilogram plus 10Kč, aţ do pěti kilogramů, kde zůstává cena 85Kč a jiţ se nezvyšuje) PŘIHLÁŠENÍ A REGISTRACE Podpora registrace nového zákazníka plus přihlášení stávajícího zákazníka. Registrovaní uţivatelé se přihlásí pomocí přihlašovacího jména a hesla. Moţnost zaslání zapomenutého hesla em: Zákazník zadá svoji ovou, kterou je registrován do elektronického obchodu. Na tuto adresu je následně po kontrole odeslán s novým heslem. Během registrace je zákazník dotázán, zda chce automaticky zasílat aktuality em. Pokud uţivatel nemá nastavenou ovou adresu je po přihlášení vyzván k jejímu doplnění. Tato situace nastává, pokud administrátor vytvoří zákaznický účet. Nemusí znát ovou adresu a nemůţe ji tedy nastavit. 22

23 Moţnost registrace nového uţivatele s následujícími základními údaji: Povinné: Jméno kontaktní osoby Přihlašovací jméno Heslo Telefon Fakturační adresa Nepovinné: Jméno firmy Pozice kontaktní osoby Doručovací adresa IČ DIČ OBJEDNÁVKY Podpora zaloţení objednávek a práce s objednávkami Založení objednávky publikace Objednávka publikace je vyvolána přímo z karty publikace. V případě, ţe zákazník není přihlášen, je vyzván k přihlášení nebo registraci. V rámci zadání objednávky publikace je zákazník upozorněn na podmínky zaslání a nákupu a je dotázán na doručovací adresu (liší-li se od adresy fakturační). Nepovinně můţe připojit textovou zprávu určenou prodejci. Objednávka se uloţí do databáze a aplikace automaticky odešle objednávku em zákazníkovi i prodejci Založení objednávky PDF a ostatní zboží (kromě publikací) Objednávka PDF a zboţí (pojmem zboţí není myšlena publikace) je vyvolána z košíku. Pokud uţivatel není přihlášen, je k tomu vyzván (případně k registraci). Na další stránce je dotázán na adresu dodání (pokud je jiná neţ fakturační) a způsob platby. Nepovinně můţe opět připojit textovou zprávu. Objednávka se uloţí v systému a aplikace automaticky odešle potvrzovací zákazníkovi i prodejci. 23

24 Přehled objednávek z pohledu zákazníka Zákazník má k dispozici seznam vlastních objednávek, u kaţdé je evidován stav (před zaplacením, po zaplacení, zrušena) Přehled objednávek z pohledu administrátora (firmy) Administrátor má k dispozici seznam všech objednávek (zaplacených i nových). U kaţdé objednávky umoţněno třídění seznamu objednaného zboţí a zobrazení dalších objednávek daného zákazníka. Objednávky lze třídit podle čísla, stavu zaplacení a zákazníka Potvrzení platby Administrátor můţe, po otevření konkrétní objednávky, označit objednávku jako zaplacenou nebo ji zrušit. V obou případech je o této akci zákazník informován em ELEKTRONICKÉ ZBOŢÍ PDF Podpora získání zboţí v elektronické podobě. Elektronické zboţí je po zaplacení zpřístupněno přihlášenému uţivateli na zvláštní záloţce Moje PDF, kde se zobrazí seznam všech zakoupených článků. Uţivatel si můţe neomezeně stahovat zakoupenou elektronickou publikaci (článek) OSTATNÍ ZBOŢÍ A PUBLIKACE Podpora získání jiného zboţí neţ PDF. Ostatní zboţí (tištěné publikace) se zákazníkovi zasílá starou distribuční cestou a to přes firemní zákaznické oddělení. Na zákaznické oddělení přijde ze systému s údaji o objednaném zboţí a to pak zařídí ostatní náleţitosti REGISTRACE A ODEBÍRÁNÍ AKTUALIT Podpora registrace zasílání aktualit. Registrace probíhá zadáním kontaktní ové adresy. Současně je během registrace zákazník dotázán, zda má zájem o zasílání aktualit. Systém jednou denně kontroluje, zda byly vytvořeny aktuality (texty aktualit a nové zboţí) a informaci o nich zasílá na registrovaný . 24

25 6.4.8 UŢIVATELSKÁ NASTAVENÍ Podpora změn nastavení uţivatele. Umoţněna změna všech údajů, které zákazník zadal během registrace kontrola na vyplnění povinných údajů. Zákazníkovi umoţněno vytvářet podřízené účty pro zaměstnance. Podřízený účet dostane vlastní přihlašovací údaje, ale od nadřízeného účtu dědí nastavenou slevu a identifikační číslo INFORMAČNÍ TEXTY URČENÉ UŢIVATELŮM Informační texty určené uţivatelům aktuality a obchodní texty Aktuality Na hlavní stránce se zobrazují pouze anotace k aktualitám spolu s odkazem na celý text. V rámci hlavního bloku dvě poslední aktuality a v rámci postranního sloupce seznam deseti posledních aktualit s listováním do minulosti Obchodní texty V hlavním menu jsou zobrazeny odkazy na články: Obchodní podmínky Jak u nás nakupovat Kontakt O našem nakladatelství Správa Administrátor můţe přidávat a editovat aktuality a můţe upravovat články obchodních textů, které jsou odkazovány z hlavního menu SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ Správa jednotlivých číselníků, pouţívaných pro definici článků. Administrátorem editovatelné číselníky, které jsou vyuţívány pro identifikaci a třídění článků. Poloţky z číselníků Publikace a Aktualizace jsou současně vyuţívány pro nabídku papírového zboţí. Poloţky lze přidávat, editovat a mazat (v závislosti na právech administrátora). Číselníky: Oddělení (název needitovatelný prvek) 25

26 Publikace Aktualizace Autoři Číselník Publikace Povinné: Název zboţí Zatřídění do oddělení Krátký popis zboţí Klíčová slova pro vyhledávání ISBN/ISSN (volba o který klíč se jedná a pole pro klíč) Datum vydání Cena Nepovinné: Editoři (maximálně 5) Vedoucí projektu Obrázek Číselník Aktualizace Povinné: Pořadí aktualizace (verze) Zatřídění do oddělení a publikace (předvyplňuje se podle nadřízené publikace) ISBN/ISSN Datum vydání Cena Nepovinné: Krátký popis zboţí Klíčová slova pro vyhledávání Číselník Autor Povinné: Jméno Příjmení Nepovinné: Titul 26

27 O autorovi Zaměstnání Foto REKLAMNÍ BANNER Administrátor přidává nebo odebírá odkazy a přiřazuje jim bannery. Odkazy můţou směrovat jak na vlastní stránky elektronického obchodu, tak mimo ně. V rámci editace číselníku reklamních bannerů, nemoţno měnit i obrázek umístěný jako logo firmy SPRÁVA ZBOŢÍ Přidání, editace, odstranění jednotlivých nabízených článků. Pro vytvoření nové karty zboţí (článku) si administrátor vyhledá poţadované oddělení, publikaci a aktualizaci, pod kterou článek spadá a tady vytvoří novou kartu článku. Stejně tak je moţné vytvořit novou kartu zboţí, podle karty jiţ existujícího zboţí, obecné údaje jsou pak na nové kartě přednastaveny. Atributy: Povinné: Název článku Zatřídění v oddělení (předvyplňuje se podle nadřízeného oddělení) Krátký popis článku Klíčová slova pro vyhledávání Autor ISBN/ISSN Datum vydání Cena Nepovinné: Zatřídění do publikace (předvyplňuje se podle nadřízené publikace) Zatřídění do aktualizace (předvyplňuje se podle nadřízené aktualizace) Obrázek (předvyplňuje se podle nadřízené publikace) Počet stran Formát (A4, A5) PDF ke staţení (vloţený další soubor) 27

28 Hmotnost Označit jako novinku (trvání v týdnech) Označit na hlavní stránku (ano/ne) SPRÁVA UŢIVATELSKÝCH ÚČTŮ Přidávání, editace a odebírání uţivatelských účtů. Administrátor vytváří uţivatelské účty zákazníků, převádí webově registrované uţivatele na zákazníky, můţe editovat osobní údaje a můţe nastavit procentní slevu. U kaţdého zákazníka lze zobrazit seznam objednávek. Zákazníky je také moţné odstranit ze systému. Administrátor můţe jednotlivým zaregistrovaným účtům přiřadit následující práva: Informační texty (editace) Aktuality (přidávání, editace, mazání) Objednávky (rušení, potvrzování plateb) Správa zboţí (přidávání, editace) Odstraňování zboţí Statistiky Správa zákazníků (vytváření, editace, slevy) Správa účtů (přidělování práv, odstraňování účtů) účet popisují údaje: Zákaznické číslo, , přihlašovací jméno, heslo, poslední přihlášení STATISTIKY Statistické vyhodnocování návštěvnosti a nákupů Statistiky přístupů (obecně e-shopu a jednotlivých karet) Po hodinách Denně Měsíčně Statistiky nákupů (za měsíc a rok) Nejprodávanější zboţí Celkové sumy za prodeje Uţivatelé podle objemu nákupů Statistiky vyhledávání Měsíčně Ročně 28

29 7 PROCESY E-SHOPU A OPRÁVNĚNÍ OSOB V této kapitole jsou zobrazeny a popsány nejdůleţitější procesy, které při běhu e-shopu, na základě předchozích poţadavků, probíhají. Stejně tak jako oprávnění různých osob, které s e-shopem pracují. 7.1 PROCESY Graficky rozpracované dva nejdůleţitější procesy při běhu e-shopu. Nákup tištěného a elektronického zboţí. 29

30 7.1.1 VÝBĚR A NÁKUP ZBOŢÍ Zboţí je v tomto případě vnímáno jako elektronické články. Není proto nutná spolupráce s externími doručovacími společnostmi. Zákazník po výběru zboţí a zadání objednávky obdrţí s údaji potřebnými k zaplacení. Podobný obdrţí i zákaznické oddělení, které po té čeká na potvrzení o přijetí platby. Po té zákaznické oddělení vyřídí objednávku tím, ţe příslušnému zákazníkovi v systému zpřístupní jím zaplacené zboţí (články), které si pak zákazník můţe stáhnout ze systému e-shopu do svého počítače. Diagram č.1, Výběr a nákup zboţí Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků 30

31 7.1.2 VÝBĚR A NÁKUP PUBLIKACÍ Publikací je v tomto případě vnímáno jakékoliv tištěné zboţí, které se nedá zákazníkovi zaslat elektronickou cestou. Je tedy nutné vyuţít třetí strany. U většiny zásilek se jedná o Českou poštu, pouze u speciálních poţadavků o expresní dodání můţe být zboţí zasláno kurýrní sluţbou. Ze strany zákazníka není patrný rozdíl v systému objednání elektronického a tištěného zboţí. Rozdíl nastává aţ ve fázi, kdy zákaznické oddělení získá potvrzení o platbě ze strany zákazníka. V tuto chvíli zákaznické oddělení vyřídí expedici zboţí ze skladu na doručovací adresu zákazníka. Diagram č.2, Výběr a nákup publikací Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků 31

32 7.2 OPRÁVNĚNÍ Diagramové znázornění různých oprávnění v rámci fungování e-shopu SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ S číselníky Správa publikace, Správa aktualizace, Správa autora a Správa reklamních bannerů můţe manipulovat pouze osoba s přidělenými administrátorskými právy. Diagram č.3, Správa číselníků Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků 32

33 7.2.2 PRÁCE UŢIVATELE S PŘEHLEDY DAT Osoba přihlášená k uţivatelskému účtu s oprávněním uţivatel má několik moţností práce s daty. Můţe data standardním způsobem prohlíţet na základě předchozího dotazu (volba kategorie, atd.), můţe je filtrovat podle přednastavených kategorií (Novinky, Připravujeme, Oddělení, Autor, atd.), můţe vyhledávat a třídit podle názvů a klíčových slov a můţe vyuţít rozšířené vyhledávání, kde se zohledňuje několik parametrů najednou. Diagram č.4, Práce uţivatele s přehledy dat Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků 33

34 7.2.3 REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ Zákazník můţe vykonávat operace Registrace nového uţivatele (pomocí webového formuláře), Přihlášení uţivatele do systému (jiţ zaregistrovaného uţivatele) a můţe přes webový formulář poţádat o zaslání nového hesla, v případě, ţe staré heslo zapomněl. Aplikace pak provede automatické vygenerování nového hesla, které odešle na vyplněný . Diagram č.5, Registrace a přihlášení Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků 34

35 7.2.4 SPRÁVA INFORMAČNÍCH TEXTŮ Administrátor můţe zaloţit novou aktualitu (vytvoření nového článku aktuality), můţe ji upravovat a můţe také měnit obchodní texty (Obchodní podmínky atd.). Zákazník se můţe registrovat k odběru aktualit (a odhlásit). Aplikace zajišťuje automatické rozesílání registrovaným uţivatelům. Diagram č.6, Správa informačních textů Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků 35

36 7.2.5 SPRÁVA OBJEDNÁVEK Administrátor můţe prohlíţet sezam objednávek (včetně všech detailů objednávky), můţe objednávku zrušit a můţe zadat potvrzení o přijetí platby od zákazníka. Zákazník můţe prohlíţet seznam vlastních objednávek (včetně jejich detailů). Diagram č.7, Správa objednávek Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků 36

37 7.2.6 SPRÁVA UŢIVATELSKÝCH ÚČTŮ Zákazník má oprávnění měnit osobní údaje, vytvářet podřízené účty a rušit podřízené účty. Administrátor má oprávnění zakládat zákaznické účty, měnit registrovaného uţivatele v platícího zákazníka a měnit údaje na účtech uţivatelů a zákazníků. Diagram č.8, Správa uţivatelských účtů Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků 37

38 7.2.7 SPRÁVA ZBOŢÍ Administrátor můţe vytvářet a upravovat články. Diagram č.9, Správa zboţí Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků SPRÁVA STATISTIK Administrátor má oprávnění vytvořit statistiku vyhledávání (vyhledávaná slova a četnost jejich vyhledávání), statistiku přístupů (počet přístupů na stránky elektronického obchodu a na jednotlivé karty zboţí) a statistiku nákupů (počet prodaného zboţí a jeho ceny). Diagram č.10, Správa statistik Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků 38

39 8 KROKY PŘED SPUŠTĚNÍM E-SHOPU PRO VEŘEJNOST Před zpřístupněním e-shopu veřejnosti je nutné projít několika fázemi vývoje. Od základního naprogramování a vybírání místa, kde bude e-shop nahrán a provozován aţ po velmi důleţitý testovací provoz. Pro ten firma stanovila 2 měsíční období. V tomto období bude zodpovědný zaměstnanec zkoušet všechny parametry a řešit s programátorem případné chyby. 8.1 ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ První kroky ve tvoření systému probíhají mimo firemní počítačovou síť, kde se vytváří první spustitelná verze. Tato fáze zabírá přibliţně 1-2 měsíce. S programátorem se v tomto období operativně řeší všechny vzniklé problémy. 8.2 HOSTING Firma měla do této doby své webové stránky umístěné na externím serveru za paušální cenu. Přemýšlelo se tedy, zda tak učinit i v tomto případě. Nakonec se z finančních a bezpečnostních důvodů rozhodlo pro umístění na interní servery, díky čemuţ se musí zřídit FTP přístup pro programátora a musí se mu přiřadit práva k editaci přímo na serveru. Editace je nutná pro potřeby interní databáze e-shopu. Pouhé přehrání souboru v tomto případě nestačí, programátor musí mít moţnost provádět úpravy přímo. Přímé úpravy si například vyţadují propojení databáze se systémem e-shopu, které není moţně dopředu nastavit. Dále je přímý přístup zřízen z důvodů pozdějších oprav a úprav, kdy nebude muset být celý e-shop na nějakou dobu odstaven. Na serveru je tedy připraveno místo a je zřízena zkušební internetová adresa. [E-6] 8.3 PŘECHOD DO TESTOVACÍHO REŢIMU Po vytvoření základního fungujícího programu, který má všechny funkce a podobu finálního, je na řadě testovací provoz. Ten představuje jakési chráněné období e-shopu. Systém je sice kompletní, není ovšem vůbec vyzkoušený v ostrém provozu. Právě proto se zavádí testovací reţim. Vše v testovacím reţimu musí být uděláno tak, jako tomu bude v reálném provozu. Celý systém je tedy nahrán na firemní server a programátorovi je umoţněn přístup k datům. Programátor musí nastavit celý e-shop na náš serverový operační a databázový systém. V průběhu testování nastaly následující problémy. 39

40 8.3.1 CHYBNÁ KOMPATIBILITA E-SHOPU V PROHLÍŢEČÍCH E-shop se špatně zobrazoval v prohlíţečích jiných značek, neţ od Microsoftu. Jedná se o v celku běţný problém. Programátor se v první fázi vývoje nezabýval 100% kompatibilitou. Systém byl tedy upraven a je kompatibilní s posledními verzemi prohlíţečů Firefox, Opera a Safari. Bohuţel se po těchto úpravách přišlo na další problém kompatibility, tentokrát s prohlíţečem Explorer od společnosti Microsoft, kde s novou verzí prohlíţeče (Explorer 8.0) začalo docházet k poměrně zásadním chybám zobrazení. E-shop byl tedy znovu upraven. E-shop je tak kompatibilní. Této chybě se do jisté míry dá předcházet, nikdy si však nemůţeme být jisti, kdy která společnost vydá novější verzi prohlíţeče, kde mohou problémy opět nastat. Konkrétní případ Microsoftu je o to víc nepředvídatelný, ţe společnost ve svém oficiálním stanovisku zaručovala úplnou kompatibilitu nové verze prohlíţeče se staršími. Obecně v takových případech platí, ţe skutečně kaţdou funkci musíme vyzkoušet pro všechny moţné varianty uţití. Předejdeme tak zbytečným chybám, na které by mohla přijít aţ veřejnost, coţ by mohlo mít za následek odrazení části potenciálních zákazníků. [E-4] PROBLÉM PODŘÍZENÝCH ÚČTŮ Při testování podřízených zákaznických účtů, jsme se setkali s problémem, kdy buď bylo funkční správné přiřazení podřízeného účtu k nadřízenému, ale nebylo moţno z podřízeného účtu vytvářet samostatné objednávky nebo naopak. Celý tento systém byl vymýšlen pro zákazníky-organizace. Organizace si zřídí jeden zákaznický účet, kterému se účtují platby a několik podřízených, uţivatelských (zaměstnaneckých) účtů. V rámci organizace si tak mohou uţivatelé samostatně objednávat články, které je zajímají, systém plateb je ale stále pro vedení organizace přehledný, protoţe mají vše na jednom účtu. Nadřízený účet má také přehled o objednávkách odeslaných ze svých podřízených účtů. V testovacím reţimu však došlo k tolika problémům, ţe se uvaţovalo o jeho staţení ze systému. Firma si na základě těchto zjištění udělala průzkum v cílové skupině. Z cílové skupiny byl ovšem projeven relativně vysoký zájem o tuto funkci, díky kterému se firma rozhodla investovat další peníze do implementace této funkčnosti. 40

41 Výsledkem je korektně fungující propojení nadřízených a podřízených účtů i jejich platební odpovědnosti MÍRNÉ GRAFICKÉ A TEXTOVÉ KOREKTURY Kromě výše zmiňovaných problémů, pak nastalo spoustu drobných chyb a následných oprav. Nejčastěji šlo o špatné rozdělení textu na stránce, případně špatně lícující grafiku s obrázky. Všechny tyto problémy se postupně vyřešily postupnými opravami. S těmito kroky je nutné počítat, programátor nemůţe vědět, jak přesně jste si různé rozloţení textů a obrázků představovali. 8.4 NAPLNĚNÍ SYSTÉMU FIREMNÍMI DATY Velmi důleţitým a zásadním krokem je nahrání všech potřebných dat do databáze e-shopu. Tento krok je doporučeno dělat aţ v okamţiku, kdy je podoba e-shopu definitivně dodělána. Největší objem dat tvoří všechny elektronické články, které musí být nahrány do databáze pro moţnost jejich přímého stahování do zákazníkova PC. Samotné články však nahrát nestačí. Kaţdý článek musí mít své zařazení a základní údaje. Za tímto účelem byly vytvořeny karty článků a publikací. 41

42 8.4.1 VYTVOŘENÍ ŠABLON Byly vytvořeny dvě šablony karet, které se rozdají jednotlivým vedoucím projektů (publikací) a Ti do nich zapíší kompletní informace. Jedna karta slouţí pro informace o článku a jedna pro informace o aktualizaci, ke které se pak články přiřazují. Oboje se přiřazují ke konkrétní publikaci. Obrázek č. 1, Karty článků a aktualizací Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních poţadavků ŠKOLENÍ Kaţdého vedoucího projektu bylo nutné zaškolit do vyplňování karet, aby se předešlo, co nejvíce chybám. Zároveň byl sdělen závazný termín, do kdy mají karty předat programátorovi HROMADNÉ NAHRÁNÍ DO SYSTÉMU Po obdrţení všech potřebných materiálů provede programátor hromadné nahrání veškerého obsahu do systému e-shopu. Další přidávání a editace se jiţ budou provádět jednotlivě. Hromadného nahrání se vyuţívá jen při prvním importu dat (popřípadě při nějaké velké změně). 42

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém)

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Dokumentace Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Obsah Demo aplikace... 4 Společné prvky uživatelského rozhraní... 5 Základ uživatelského rozhraní... 5 Registrace do systému FENS

Více

1) Základní informace a ustanovení

1) Základní informace a ustanovení 1) Základní informace a ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím eshopu fylyppos.cz (shop.fylyppos.cz), a jsou nedílnou součástí

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Redakční (CMS) systém. Představení

Redakční (CMS) systém. Představení Redakční (CMS) systém Představení Publikování a editace informací bez odborných znalostí Jednoduché a výkoné obchodování na internetu Neomezená struktura webu i obchodu Vícejazyčné mutace webu SEO optimalizace

Více

Buytheway Solution. Robustní volně upravitelný mobilní e-shop. Spojte se s námi: Pavel Prouza +420 777 256 788 prouza@gobuytheway.

Buytheway Solution. Robustní volně upravitelný mobilní e-shop. Spojte se s námi: Pavel Prouza +420 777 256 788 prouza@gobuytheway. Buytheway Solution Robustní volně upravitelný mobilní e-shop Mobilní shopping má smysl 33 % zákazníků vyhledává v brandovaných mobilních webech. 26 % zákazníků vyhledává v brandovaných aplikacích. Uživatelé

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Průvodce systémem AffilBox v1.0

Průvodce systémem AffilBox v1.0 Průvodce systémem AffilBox v1.0 Nástěnka Je úvodní obrazovkou, která se zobrazí po každém Vašem přihlášení do systému. V levé navigační části je umístěn hlavní rozcestník, který dále směřuje do jednotlivých

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o Veškerý nabízený sortiment parapetních desek a příslušenství objednáte jednoduše a rychle přes

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn kompletní dokumentace Party Navigator Tomáš Kuhn D1 Obecný popis aplikace Party navigation Pomocí této aplikace si bude uţivatel moci vyhledat vhodný hudební klub a zobrazit ideální trasu. Aplikace bude

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Průvodce registrací domény CZ

Průvodce registrací domény CZ Průvodce registrací domény CZ ZONER software, a.s., akreditovaný registrátor domén CZ představuje průvodce pro registraci domény CZ. Pro registraci a správu domén nabízí společnost ZONER software dva projekty.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu?

Proč jsme vytvořili tuto webovou službu? Obsah První přihlášení do systému... 1 Modul reklamace...... 2 Reklamační protokol...... 3 Modul rozpis směn... 3 Modul Docházka... 3 Modul Spotřební materiál... Administrátorské menu... Správa uživatelů...

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více