SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO"

Transkript

1 SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: Schválil: Proftová Kateřina (lovochemad\proftova) Datum: Neřízený výtisk! Stránka 1 z 24

2 Rozdělovník: SM-PO-129 LOVOCHEMAD\l-os-lovo (lovochemad\l-os-lovo) Přílohy: SM-PO-129 Příloha č 2 Požární poplachová směrnice.docx, SM-PO-129 Příloha č 4 Řád ohlašovny požárů.docx, SM-PO-129 Příloha č 5 Povinnosti PPH.docx, SM-PO-129 Příloha č 3 Evakuační plán.xlsx, SM-PO-129 Příloha č 1 Kouření povoleno.doc Související dokumenty: [Související dokumenty] Neřízený výtisk! Stránka 2 z 24

3 SM-PO-129 Obsah 1 Název Úvod Oblast platnosti Odpovědnosti Zkratky, související předpisy Povinnosti na úseku požární ochrany Povinnosti vedoucích zaměstnanců Povinnosti všech zaměstnanců Druhy dokumentace PO a její vedení Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím Posouzení požárního nebezpečí Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Požární řády Požární poplachové směrnice Požární evakuační plán Dokumentace zdolávání požáru Řád ohlašovny požárů Dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany Požární kniha Cvičný požární poplach Podmínky požární bezpečnosti Zajištění požární ochrany v mimopracovní době Práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení Preventivní požární prohlídky Vymezení požadavků na technická a technologická zařízení Povinnosti preventivní požární hlídky Příklady umístění výstražných a bezpečnostních značek Závěrečná ustanovení Změnové řízení Neřízený výtisk! Stránka 3 z 24

4 SM-PO Název 2 Úvod Směrnice stanovuje organizaci požární ochrany (dále jen PO), upravující vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO. Účelem je vytvořit podmínky pro: účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, poskytování pomoci při požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce. 3 Oblast platnosti Tato směrnice platí pro všechny zaměstnance Lovochemie, a.s., a pro zaměstnance cizích právnických i fyzických osob, kteří zde pobývají. Kromě tohoto Základního předpisu PO jsou zaměstnanci seznamováni svými nadřízenými v potřebném rozsahu s dalšími předpisy, pravidly a normami k zajištění požární ochrany, s přihlédnutím k charakteristice pracoviště a pracovních podmínek. 4 Odpovědnosti Za plnění povinností na úseku požární ochrany v LCH odpovídá statutární zástupce v rozsahu stanoveném zákonem o PO. Ostatní zaměstnanci ve vedoucích funkcích na jednotlivých stupních řízení odpovídají za zabezpečování úkolů a povinnosti na úseku PO podle vykonávané funkce v rozsahu stanoveném touto směrnicí, organizačním a pracovním řádem LCH a jejich působností. 5 Zkratky, související předpisy Zkratky APCH BOZP LCH OBOZP OZO OOPP OIP PO DOPV KHS NV OÚ HZSP PZH ŘLaN Areál průmyslové chemie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (proces Bezpečnost práce) Lovochemie, a.s., Lovosice Oddělení BOZP a PO Odborně způsobilá osoba v PO Osobní ochranné pracovní prostředky Oblastní inspektorát práce Požární ochrana Dokumentace ochrany před výbuchem Krajská hygienická stanice Nařízení vlády Obchodní úsek Hasičský záchranný sbor podniku Prevence závažných havárií Ředitel logistiky a nákupu Legislativní předpisy Zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), dle 6, odst. 1, písm. a) Vyhláška MV číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci ), dle 30 Vyhláška MV číslo 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Neřízený výtisk! Stránka 4 z 24

5 6 Povinnosti na úseku požární ochrany SM-PO-129 Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek; při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Zákon č.133/1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 6.1 Povinnosti vedoucích zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění povinností stanovených předpisy požární ochrany na svém pracovním úseku a jsou povinni: zúčastňovat se pravidelně školení vedoucích zaměstnanců o PO ve stanovených lhůtách a podrobit se ověření znalostí, provádět vstupní a opakované školení zaměstnanců o PO ve stanovených lhůtách, příp. zajistit toto školení u odborně způsobilé osoby v PO, kontrolovat, zda se na pracovištích dodržují předpisy požární ochrany, zajistit vyvěšení zpracované dokumentace PO na přístupných místech, kontrolovat její aktuálnost, v případě změn zajistit její aktualizaci u odborně způsobilé osoby v PO, zajistit provádění kontrol, oprav a revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení ve stanovených lhůtách a vést evidenci o těchto kontrolách, opravách a revizích, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, dodržovat stanovená opatření při provádění požárně nebezpečných prací (např. práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení), dbát, aby pracoviště po ukončení pracovní doby bylo v požárně nezávadném stavu, zajišťovat odstraňování závad a nedostatků na svých pracovištích, spolupracovat při organizaci cvičného požárního poplachu, zajistit, aby každý požár (i uhašený bez pomoci jednotky požární ochrany) byl oznámen OBOZP, v případě vzniku požáru zodpovídat za evakuaci a za to, že všechny osoby opustily ohrožený prostor, dbát pokynů odborně způsobilé osoby v PO k zajištění požární bezpečnosti. 6.2 Povinnosti všech zaměstnanců Každý zaměstnanec (nebo osoba v obdobném pracovně právním vztahu) je povinen: počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany, účastnit se stanoveného školení o PO a podrobit se ověření znalostí, znát příslušnou dokumentaci PO pro konkrétní pracoviště a řídit se jejími ustanoveními, znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru, v případě zjištění požáru se řídit požárními poplachovými směrnicemi, znát umístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, dbát na zajištění volných únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, přístupu k hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního vytápění, popřípadě dalších produktovodů, označení všech určených míst požárními, výstražnými a bezpečnostními značkami, Neřízený výtisk! Stránka 5 z 24

6 SM-PO-129 dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, před odchodem z pracoviště zkontrolovat, zda se v něm nenachází iniciační zdroj, který by mohl zapříčinit vznik požáru, oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly vést ke vzniku požáru nebo jestliže by byla znemožněna záchrana osob v případě vzniku požáru. Nikdo nesmí: používat otevřený oheň bez příslušného povolení k práci, kouřit na místech, kde to není povoleno, Pozn. kouření je Povoleno pouze na vyhrazených místech, označených výstražnou tabulkou Kouření povoleno doplněnou informací, kdo kouření povolil, číslem objektu a o jakou místnost se jedná (vzor - příloha č. 1). Místnost musí být vybavena nespalnou nádobou na nedopalky a PHP práškového typu s min. obsahem hasiva 5 kg. Toto ustanovení platí i pro tzv. elektronické cigarety. používat elektrické tepelné spotřebiče bez příslušného písemného povolení, Povolení k používání elektrických tepelných spotřebičů vydá na základě písemné žádosti odborně způsobilá osoba v PO. používat vlastní elektrické spotřebiče, provádět takové práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud k tomu nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy, poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení. Pro plnění úkolů PO jsou zřízeny tyto funkce: odborně způsobilá osoba v PO, preventivní požární hlídky - zřizují se v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti s vysokým, nebo zvýšeným požárním nebezpečím, preventisté požární ochrany - zabezpečují plnění povinností vyplývajících ze zákona o PO. 7 Druhy dokumentace PO a její vedení Dokumentace požární ochrany stanovuje podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje plnění některých povinností na úseku PO. Vyjmenované dokumenty PO zpracovává OZO v PO a schvaluje ji statutární zástupce LCH nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, a to před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. Kontrola dokumentace požární ochrany, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, minimálně jednou za rok nebo po každém požáru nebo po každé změně, která měla vliv na její obsah. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Dokumentace musí být vedena, popř. její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem. V Lovochemii, a.s. je vedena následující dokumentace PO (vyhláška č. 246/2001 Sb.) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, Neřízený výtisk! Stránka 6 z 24

7 SM-PO-129 dokumentace zdolávání požáru operativní karty, řád ohlašovny požárů, dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany požární kniha, dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky. Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech. 7.1 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím Dokumentace o začlenění do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: o označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, o uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění, o přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím k činnosti a místu, o prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění. Uložení dokumentu: Portál LCH/VEŘEJNÉ DOKUMENTY/ULN/OBOZP/PO/ZAČLENĚNÍ 7.2 Posouzení požárního nebezpečí Součástí posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku je o údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u právnické osoby její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce, o určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, identifikace místa, kde se tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato činnost zahájena v případě, že se tak stalo před nabytím účinnosti této právní úpravy, o jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu. 7.3 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například: o příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, o stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, o vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení, o určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách, o stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, o zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, Neřízený výtisk! Stránka 7 z 24

8 SM-PO-129 o určení ohlašoven požárů, o doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku PO. 7.4 Požární řády Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Požární řád obsahuje o stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti, o požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření, o nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti, o stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem, o vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti, o stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest, o jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance. Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Vyvěšeno: na dobře viditelných a trvale přístupných místech na provoze Z: vedoucí oddělení 7.5 Požární poplachové směrnice Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Požární poplachové směrnice obsahují o postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru, o způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku, o postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru), o telefonní číslo ohlašovny požárů, o telefonní čísla tísňového volání, o telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyvěšeno: na dobře viditelných a trvale přístupných místech na provoze Z: vedoucí oddělení Vzor - Příloha č Požární evakuační plán Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Požární evakuační plán obsahuje o určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena, o určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, o určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob, o způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, o určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení, o grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Neřízený výtisk! Stránka 8 z 24

9 SM-PO-129 Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního poplachu. Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení. Vyvěšeno: na dobře viditelných a trvale přístupných místech na provoze a v budovách Z: vedoucí oddělení Vzor - Příloha č Dokumentace zdolávání požáru Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní karty zdolávání požárů (dále jen "operativní karta"), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Operativní kartu tvoří o textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, o grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. Operativní karta je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Orgán státního požárního dozoru poskytuje zpracovateli dokumentace zdolávání požárů k nahlédnutí dokumentaci a v případě potřeby také další odbornou pomoc. Jsou uloženy v zásahových vozidlech a zároveň i u jednotky územně příslušného hasičského záchranného sboru kraje. 7.8 Řád ohlašovny požárů V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti zřizuje ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů. Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje o povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.), o seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.), o způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, o způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob, o náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení. Příloha č Dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení. Neřízený výtisk! Stránka 9 z 24

10 SM-PO-129 Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy. Školení provádí: OZO 7.10 Požární kniha Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení. Požární kniha se předkládá 1x za 3 měsíce ke kontrole vedoucímu OBOZP a 1x za rok ŘLaN. V LCH jsou zavedeny 3 požární knihy: A Lovochemie, a.s., areál Lovosice B Lovochemie, a.s., areál Městec Králové C Lovochemie, a.s., penzion Labská, Špindlerův Mlýn 7.11 Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky HZSP Dokumentace o činnosti HZSP (Strážní kniha, Zpráva o zásahu, Námět a průběh havarijního cvičení, Dokumentace o pravidelné odborné přípravě, Záznamy o pravidelných kontrolách požární techniky) slouží k záznamům o všech činnostech prováděných v rámci prevenci a represe PO. Uložení dokumentu: Portál LCH/VEŘEJNÉ DOKUMENTY/ULN/HZS/Strážní kniha; Zpráva o zásahu Dokumentace PO Č. Dokument Zhotovitel Podpis Uložení 7.1 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím Posouzení požárního nebezpečí (sklad a stáčení čpavku) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany OZO Statutární orgán Elektronicky veřejné dokumenty Písemné u vedoucího OBOZP OZO - Externí firma Statutární orgán 7.4 Požární řády Oddělení OZO na základě pověření 7.5 Požární poplachové směrnice Písemné u vedoucího OBOZP Písemné u vedoucího KD OZO Statutární orgán Elektronicky dokumentace IMS, SM-PO-129 Písemné právní oddělení Elektronicky dokumentace IMS Písemné vyvěšeno na provozech OZO Statutární orgán Elektronicky dokumentace IMS, příloha SM-PO-129 Písemné vyvěšeno na provozech 7.6 Požární evakuační plán OZO Statutární orgán Elektronicky dokumentace IMS, příloha SM-PO-129 Písemné vyvěšeno na provozech 7.7 Dokumentace zdolávání požárů Velitel HZSP OZO na základě pověření Písemné velitel HZSP Písemné zásahová vozidla HZSP 7.8 Řád ohlašovny požárů OZO Statutární orgán Elektronicky dokumentace IMS, SM-PO-129, příloha č. 4 Písemné právní oddělení Neřízený výtisk! Stránka 10 z 24

11 7.9 Dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců odborné přípravě požárních hlídek a preventistů PO SM-PO-129 OZO OZO Písemné správní úsek, kopie u vedoucího OBOZP 7.10 Požární kniha OZO Statutární orgán Písemné u vedoucího OBOZP, u vedoucího GSH, u vedoucího penzionu Labská 7.11 Dokumentace o činnosti jednotky HZSP 8 Cvičný požární poplach Velitel HZSP Velitel HZSP Cvičný požární poplach v součinnosti s IZS se provádí 1x ročně a jeho účelem je: prověřování účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích, prověřování úplnosti a správnosti požárních evakuačních plánů. Elektronicky veřejné dokumenty Písemné u velitele HZSP Organizaci cvičného požárního poplachu zajišťuje statutární zástupce LCH, příslušní vedoucí zaměstnanci, příp. ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v PO. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu a jeho vyhlášení se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. Během roku se provádějí námětová cvičení dle Plánu havarijních cvičení a cvičných požárních poplachů. Dokument zpracovává: OZO ve spolupráci s velitelem HZSP Způsob uložení dokumentu: elektronicky dokumentace IMS Zpráva o stavu PO Cvičení se vyhodnocují v dokumentu Námět a průběh havarijního cvičení. Dokument zpracovává: velitel HZSP, velitel zásahu OZO Způsob uložení dokumentu: písemně u velitele HZSP 9 Podmínky požární bezpečnosti 9.1 Zajištění požární ochrany v mimopracovní době Pokud na určeném pracovišti neprobíhá nepřetržitý provoz, jsou vedoucí zaměstnanci povinni z hlediska požární ochrany zajistit. provedení po skončení běžné pracovní doby kontrolu běžně přístupných prostor (WC, chodby, apod.) po stránce požární ochrany (zejména svítidla, tepelné spotřebiče), zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob po ukončení pracovní doby a pro dny pracovního volna, zabezpečení vypnutí všech spotřebičů, které se podle návodu k obsluze neponechávají v provozu, zabezpečení odpojení těch spotřebičů od el. sítě, které mají toto opatření v návodu k obsluze, zabezpečení, aby na pracovišti nezůstaly žádné zjevné příčiny požáru, např. hořlavý materiál v blízkosti zdrojů tepla apod., řídit se v případě zjištění případného požáru požárními poplachovými směrnicemi. Ostrahu objektů v mimopracovní době zajišťuje dodavatelským způsobem bezpečnostní agentura. Zaměstnanci bezpečnostní agentury jsou povinni: provádět po skončení běžné pracovní doby kontrolu běžně přístupných prostor po stránce požární ochrany, informovat odpovědnou osobu, příp. vedoucího provozu v případě požáru, řídit se v případě zjištění případného požáru požárními poplachovými směrnicemi. Činnost agentury je vykazována v dokumentech kniha předání a převzetí služby, Hlášení o události a Protokol ostrahy o zjištění případů porušení platných směrnic. Dokument zpracovává: velitel směny ostrahy Způsob uložení dokumentu: písemně u bezpečnostního specialisty LCH Osoby, které jsou pověřeny zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době, ať už se jedná o vlastní zaměstnance LCH nebo zaměstnance externí společnosti bezpečnostní agentury, jsou povinny absolvovat příslušné školení pro tuto činnost (viz samostatný dokument Tematický plán a Neřízený výtisk! Stránka 11 z 24

12 SM-PO-129 časový rozvrh školení o požární ochraně). Toto školení zajišťuje požární technik nebo osoba odborně způsobilá v PO bezpečnostní agentury ve lhůtě 1x za rok. Kopii dokladu o proškolení zaměstnanců předá příslušný vedoucí zaměstnanec bezpečnostní agentury na OBOZP vždy k danému školenému období. Během školení musí být zaměstnanci bezpečnostní agentury seznámeni s potřebnými informacemi. Jedná se zejména o následující: organizace požární ochrany ve LCH, povinnosti na úseku PO, osobní a věcná pomoc v souvislosti se zdoláváním požárů, plán a časový rozvrh pochůzkové a kontrolní činnosti dle stanoveného harmonogramu, způsob hlášení mimořádných událostí (požární poplachové směrnice), způsob hlášení zjištěných závad, způsob předávání služby. Podrobné informace o povinnostech zaměstnanců bezpečnostní agentury musí být uvedeny ve smlouvě mezi společností a firmou zajišťující ostrahu objektů. 9.2 Práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení Pokud se provádí práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení, musí být vystaveno Povolení k práci dle vnitropodnikové dokumentace TOP-BOZP-147 Povolení k práci. 9.3 Preventivní požární prohlídky Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek, které provádí odborně způsobilá osoba v PO. Kontroly se provádějí: 4x ročně na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím 2x ročně na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím 1x ročně na ostatních pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí. Předmětem preventivních požárních prohlídek je zjišťování stavu zabezpečení PO, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností, zejména: dokumentace PO, její zpracování a aktuálnost, vyvěšení na viditelných místech, provádění školení PO (vstupní, opakovaná), včetně příslušných osnov školení, hasicí přístroje (umístění, označení, přístupnost, uchycení, stav, neporušenost plomb, provedení revizí min. 1x ročně), nástěnné hydranty (úplnost vybavení při porušení plomb, přístupnost, označení, provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně), další instalovaná požárně bezpečnostní zařízení (funkčnost, přístupnost, označení, provedení revizí a kontrol), únikové cesty a východy (průchodnost a označení bezpečnostními tabulkami se směry úniku), hlavní uzávěry médií voda, plyn, el. proud (přístupnost, označení bezpečnostními tabulkami), elektrická a plynová zařízení (požární bezpečnost, užívání v souladu s návodem výrobce, povolení k užívání), zda pracoviště v topném období nejsou vytápěna el. vařiči a jinými provizorními či nepovolenými topidly, svítidla (kryty, bezpečná vzdálenost od hořlavých látek), kontrola dodržování podmínek požární bezpečnosti vykonávaných činností, kontrola dodržování zákazů a příkazů, odstranění dříve zjištěných požárních závad a nedostatků ve stanovených termínech, včetně závad zjištěných orgánem Státního požárního dozoru. Cílem preventivních požárních prohlídek je identifikace odchylek od žádoucího stavu (požární závady). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku. O zjištěných závadách informuje vedoucího příslušného oddělení, který zajistí jejich odstranění. Kontrolu odstranění závad provede OZO v rámci následné preventivní požární prohlídce. Preventivní požární prohlídky se dokládají se záznamem do požární knihy (příp. také samostatným zápisem), který obsahuje: datum provedení preventivní požární prohlídky, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření a stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště. Neřízený výtisk! Stránka 12 z 24

13 SM-PO Vymezení požadavků na technická a technologická zařízení Přenosné hasicí přístroje Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití, tzn. na snadno viditelném a volně přístupném místě. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě (viz kapitola 12 Přehled o umístění výstražných, bezpečnostních a požárních tabulek). Přenosné hasicí přístroje se umísťují podle projektové dokumentace, na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu, např. řetízkem. Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje ( 9 vyhl. o požární prevenci): dokladem o kontrole, kontrolním štítkem, plombou spouštěcí armatury. Kontrola se provádí po každém použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jejich provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a min. 1x za rok. Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění. Periodická zkouška se vykonává u hasicích přístrojů vodních a pěnových jednou za 3 roky, u ostatních jednou za 5 let. Kontrolu provozuschopnosti provádí osoby odborně způsobilé, údržbu a opravy přenosných hasicích přístrojů provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním. Požárně bezpečnostní zařízení Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, příp. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje: dokladem o jeho montáži, dokladem oprávnění k montáži, dokladem o funkční zkoušce (kromě ručně ovládaných požárních a kouřotěsných dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních ucpávek), dokladem o kontrole provozuschopnosti, dokladem o údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou o požární prevenci, záznamem v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha), stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x ročně, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší. Je-li požárně bezpečnostní zařízení nezpůsobilé plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě musí provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby musí zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. Instalovaná požárně bezpečnostní zařízení: vnější odběrní místa požární vody požární hydranty (nadzemní, podzemní), plnící místa, požární výtokové stojany kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, Neřízený výtisk! Stránka 13 z 24

14 SM-PO-129 vnitřní odběrní místa požární vody nástěnné hydranty, hadicové systémy, nezavodněné potrubí kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, požární a kouřotěsné dveře a požární uzávěry otvorů (roletové požární uzávěry) včetně funkčního vybavení (panikové kování, samozavírač) kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, zařízení přetlakové ventilace chráněné únikové cesty typu B kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (protipožární ochranné obklady, nástřiky, nátěry) kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, požární ucpávky a těsnění prostupů rozvodů a kabeláže kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, nouzové osvětlení kontrolu provozuschopnosti provádí elektro technik, osoba s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaškolená obsluha provádí: o 1x za 6 měsíců provozní kontroly (zkoušky) vypnutím hlavního jističe, o týdenní kontroly dieselagregátu (bez zátěže), o měsíční kontroly dieselagregátu (se zátěží), o měsíční kontroly záložních baterií. Způsob uložení dokumentu: výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení, kopie u vedoucího OBOZP. Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení Při provozu vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, příp. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět. Provozuschopnost instalovaného vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje: dokladem o jeho montáži, dokladem o funkční zkoušce, dokladem o kontrole provozuschopnosti, dokladem o údržbě a opravách provedených dle podmínek stanovených vyhl. o požární prevenci, záznamem v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha). Kontrola provozuschopnosti vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x ročně, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší. Je-li požárně bezpečnostní zařízení nezpůsobilé plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě musí provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby musí zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. Způsob uložení dokumentu: výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení, kopie u vedoucího OBOZP. Instalovaná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: elektrická požární signalizace kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to: o 1x za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení, o 1x za 6 měsíců u samočinných hlásičů požáru (pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem), o 1x za 6 měsíců u zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá. Neřízený výtisk! Stránka 14 z 24

15 SM-PO-129 zařízení dálkového přenosu kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí pravidelné kontroly stanovené návodem výrobce, stabilní hasicí zařízení (sprinklerové) kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí pravidelné kontroly stanovené návodem výrobce, automatické protivýbuchové zařízení kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí pravidelné kontroly stanovené návodem výrobce. Způsob uložení dokumentu: výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení, kopie u vedoucího OBOZP. Ostatní technická a technologická zařízení Revize elektrické instalace, spotřebičů a zařízení provádí dodavatelská firma, elektro technik, osoba s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Revize se provádějí periodicky dle protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revizí se prokazuje dokladem o revizi (karty jednotlivých spotřebičů a zařízení). Revize hromosvodů provádí dodavatelská firma, revizní technik s příslušnou odbornou kvalifikací. Revize se provádějí periodicky ve lhůtách dle revizní zprávy. Provedení revizí se prokazuje dokladem o revizi. Revize tepelných a plynových spotřebičů a zařízení provádí dodavatelská firma, revizní technik, osoba s příslušnou kvalifikací. Revize se provádějí periodicky ve lhůtách dle revizní zprávy a typu zařízení. Provedení revizí se prokazuje dokladem o revizi. Údržba a kontroly ostatních zařízení se provádí v souladu s požadavky stanovenými výrobci daného zařízení dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět. Způsob uložení dokumentu: výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení. 11 Povinnosti preventivní požární hlídky Preventivní požární hlídky se zřizují v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti s vysokým, nebo zvýšeným požárním nebezpečím (viz samostatný dokument Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí). Poznámka: Počet preventivních požárních hlídek a jejich složení určí odborně způsobilá osoba ve spolupráci s příslušným vedoucím zaměstnancem, vždy ve složení nejméně 1+2 (velitel + dva členové hlídky). Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování přepisů o PO a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO a zúčastnit se likvidace požáru. Činnost preventivní požární hlídky řídí velitel, příp. jeho zástupce (1. člen). Preventivní požární hlídky vykonávají svou činnost na základě absolvování odborné přípravy, která se opakuje 1x za rok. Povinnosti členů preventivní požární hlídky na úseku prevence: dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a požárních řádů na pracovištích, po skončení pracovní činnosti zkontrolovat požární bezpečnost na pracovištích (překontrolovat možné iniciační zdroje vypnout elektrospotřebiče, uhasit oheň apod.), znát způsob součinnosti s jednotkami požární ochrany, znát pracoviště a činnosti s vysokým, nebo zvýšeným požárním nebezpečím, znát rozmístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů a dalších hasebních prostředků a kontrolovat jejich připravenost, znát obsah požárního řádu pracoviště a požárních poplachových směrnic, dohlížet, aby nebyly zataraseny přístupy k přenosným hasicím přístrojům, hydrantům, hlavním uzávěrům a ovladačům, Neřízený výtisk! Stránka 15 z 24

16 SM-PO-129 dbát na to, aby byly vždy volné únikové cesty, dohlížet, aby pracoviště byla označena příslušnými výstražnými a bezpečnostními značkami, zúčastňovat se odborné přípravy v předepsaném rozsahu minimálně 1x ročně, znát způsob vyhlášení poplachu a přivolání pomoci, znát způsob a místo evakuace osob a majetku. Povinnosti členů preventivní požární hlídky při vzniku požáru: velitel (zástupce) řídí zásah požární hlídky, členové se řídí pokyny velitele (zástupce), v případě vzniku požáru ohlásí vznik požáru, zahájí hasební práce pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo hydrantů, pokud se nepodaří požár uhasit, provádí opatření k zamezení jeho šíření, napomáhají při evakuaci osob a materiálu, provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob, zajistí v případě potřeby vypnutí el. proudu a plynu, zajistí podle možností, aby z ohrožených prostor byly odstraněny hořlavé látky, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru (tlakové láhve, hořlavé kapaliny, nebezpečné látky apod.), provádí další činnosti podle požárních poplachových směrnic, po příjezdu hasičů podají veliteli zásahu požadované informace a řídí se jeho pokyny. Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky příloha č Příklady umístění výstražných a bezpečnostních značek V objektech LCH jsou rozmístěny minimálně tyto výstražné a bezpečnostní tabulky: Umístění značky Hlavní uzávěry médií Značka Elektřina Hlavní vypínač (+ ovládané zařízení) Voda Hlavní uzávěr vody, Plyn Hlavní uzávěr plynu El. rozvaděče Pozor elektrické zařízení! Nehas vodou ani pěnovými přístroji Chodby, schodiště příp. Směr úniku; Únikový východ Výtahy (dle jejich účelu) Tento výtah neslouží k evakuaci osob Prostory, kde má vstup pouze personál Nepovolaným vstup zakázán Prostory, kde je zákaz kouření a výskytu otevřeného ohně Prostory s výskytem tlakových lahví Zákaz kouření a manipulace s plamenem příp. Pozor! Tlakové láhve ; max. počet uložených lahví označení jednotlivých plynů (kyslík, acetylen, apod.) Prostory s výskytem hořlavých kapalin Název hořlavé kapaliny s uvedením třídy nebezpečnosti Neřízený výtisk! Stránka 16 z 24

17 SM-PO-129 Hasicí přístroje (na nesnadno viditelných místech) a hydranty Hasicí přístroj ; Hydrant Konkrétní požadavky na umístění dalších výstražných a bezpečnostních tabulek jsou uvedeny v přílohách požárních řádů. 13 Závěrečná ustanovení Tato směrnice nahrazuje SM-PO verze Změnové řízení Za aktualizaci této směrnice zodpovídá vedoucí OBOZP. Ing. Petr Cingr předseda představenstva Neřízený výtisk! Stránka 17 z 24

18 Příloha č. 1 SM-PO-129 Neřízený výtisk! Stránka 18 z 24

19 Příloha č. 2 SM-PO-129 Neřízený výtisk! Stránka 19 z 24

20 Příloha č. 3 SM-PO-129 Neřízený výtisk! Stránka 20 z 24

21 Příloha č. 4 SM-PO-129 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích, oznámení požáru HZSP Lovochemie a na Krajské operační středisko HZSÚK Ústí nad Labem. Činnost jednotky HZSP Lovochemie Požární jednotka je povolána k tomu, aby v případě vzniku požáru včas, odborně a účinně zasáhla při záchraně ohrožených osob a majetku a požár likvidovala tak, aby způsobené škody byly co nejmenší. Požární jednotka poskytuje též pomoc při živelných pohromách, haváriích a jiných nehodách. Stupně požárního poplachu Pro potřebu rychlého zásahu v Lovochemii, a.s., Lovosice, v Glanzstoff - Bohemia s.r.o., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s. v závislosti na nebezpečí z prodlení při požáru a zabránění jeho rozšíření, stanoví velitel zásahu ve spolupráci s podnikovým dispečinkem a Krajským operačním střediskem Ústí nad Labem (KOPIS) svolání jednotek podle stupně požárního poplachu. I. stupeň požárního poplachu: PS Lovosice PS Litoměřice - první výjezd PS Litoměřice - druhý výjezd II. stupeň požárního poplachu: Povinnosti HZSP Lovochemie JSDHO Terezín JSDHO Bohušovice nad Ohří JSDHO Třebenice JSDHO Chotiměř JSDHO Brozany nad Ohří JSDHO Třebívlice PS Roudnice nad Labem Při převzetí směny provádí kontrolu spojení (telefon + vysílačka) s ohlašovnou požárů pro příjem hlášení o vzniku mimořádné události, přebírá a kontroluje funkčnost EPS umístěných ve velínu HZSP Lovochemie a na podnikovém dispečinku. Dále musí být provedena minimálně 1x týdně zkouška sirény pro vyhlášení požárního poplachu, případně jiného zařízení, kterým se požární poplach vyhlašuje (provádí se vždy ve středu v hod.). Seznam důležitých telefonních čísel Ohlašovna požárů 150 (platí v areálu v LCH z pevné linky) (platí v areálu v LCH z mobilních telefonů) Krajské operační středisko Ústí n. L mobil , Při požáru nebo havárií v Lovochemii, a.s. telefon mobil zkr. vol. velitel HZSP vedoucí OBOZP OZO v PO výrobní ředitel ředitel LaN generální ředitel Neřízený výtisk! Stránka 21 z 24

22 Adresa v době pracovního klidu SM-PO-129 velitel HZSP - Karel Kučera Vchynice 107 vedoucí OBOZP - Jan Rusó Most, ČS. Mládeže 2712/7 OZO v PO Miroslav Suchý Litoměřice, A. Muchy 429/15 výrobní ředitel - Ing. Radomír Věk Kralupy n.v., Zeměchy, Za humny 197 ředitel LaN Ing. Tomáš Tesařík Na Zdolnici 327, Odolena Voda generální ředitel - Ing. Petr Cingr Chvatěruby 96 Při požáru nebo havárií v Glanzstoff - Bohemia s.r.o. telefon mobil jednatel společnosti výrobní ředitel vedoucí oddělení údržby technik PO a BP Adresa v době pracovního klidu jednatel společnosti - Ing. Milan Grmela Litoměřice, Bojská 506 výrobní ředitel - Ing. Michal Hlaváč Neratovice, Dr. E. Beneše 1040/6 vedoucí oddělení údržby - Luboš Oszvald Čížkovice, Jiráskova 130 technik PO a BP Zlatka Haklová Předonín 18 Při požáru nebo havárií v PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s. telefon mobil generální ředitel (3701) výrobní ředitel vedoucí oddělení údržby vedoucí OBOZP OZO v PO Adresa v době pracovního klidu generální ředitel - Ing. Petr Cingr Chvatěruby 96 výrobní ředitel - Ing. Stanislav Jiřík Ústí n. L., Meruňková 1 vedoucí oddělení údržby - Radek Zimmermann Žatec, U Jezu 2300 vedoucí OBOZP - Jan Rusó Most, ČS. Mládeže 2712/7 OZO v PO - Miroslav Suchý Litoměřice, A. Muchy 429/15 Způsob oznámení vzniklého požáru Zpráva o požáru nebo havárii se podává nejbližším dostupným sdělovacím prostředkem (telefonem) podnikové ohlašovně požárů č. tel Při přejímání zprávy se ohlásí služba podnikového dispečinku, kde je ohlašovna požárů společnosti Lovochemie, a.s., Lovosice umístěna. Při přejímání zprávy o požáru zapisuje dispečer zprávu do denního hlášení, kde musí být vypsáno: a) co se stalo b) místo (co hoří, číslo nebo název objektu, podlaží) c) číslo telefonu ohlašovatele d) jméno (kdo hlásí požár) e) čas ohlášení f) čas vyhlášení poplachu HZSP Lovochemie Podnikový dispečer si může zpětným dotazem ověřit pravdivost obdržené zprávy. Zvláštní ujednání: V případě pochůzkové činnosti dispečera, zabezpečuje činnost ohlašovny požárů HZSP Lovochemie, na který je přepnut telefon č V případě mimořádné události na Glanzstoff - Bohemia provádět zpětný dotaz mobilním telefonem. Neřízený výtisk! Stránka 22 z 24

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. upravující organizační uspořádání, řízení a kontrolu požární ochrany Vypracovala: Eva Žáková, referát BOZP,

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 Preventista II.

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c)

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Stránka 1/ 16 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rozdělovník: 1. předseda představenstva 2. místopředseda představenstva 3. vedoucí útvaru účtárna

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tématický plán a časový rozvrh školení v PO a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany Ve Zlíně 14. srpna 2001 Schvaluji: prof. Ing.

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test B 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 26/2003

SMĚRNICE REKTORA č. 26/2003 SMĚRNICE REKTORA č. 26/2003 Organizace zabezpečení požární ochrany Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala: Libuše Křesálková Číslo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) POŽÁRNÍ OCHRANA (Základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně) Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5 Teplárny Brno, a.s. MPPP č. 09/2015 PŘÍLOHA č. 15 Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv ve smyslu Občanského zákoníku Účinnost:

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice PŘÍRUČKA BOZP A PO (dle zákona č. 262/2006 Sb. 103 odst. 2 Zákoník práce a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., a prováděcí

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze V Úvalu 84, Motol, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Obsah 1 Odpovědnost na úseku BOZP... 5 2 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Zastupitelstvo obce NIVNICE se usneslo dne 15. prosince 2011 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: O b c e N I V N I C E Čl. 1 Základní ustanovení

Zastupitelstvo obce NIVNICE se usneslo dne 15. prosince 2011 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: O b c e N I V N I C E Čl. 1 Základní ustanovení Zastupitelstvo obce NIVNICE se usneslo na svém zasedání dne 15. prosince 2011 vydat podle dle 29 odst. 1 pís. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst.3 písm.d)

Více

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly

Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401 podatelna Fax: 281 981 696 E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz Bankovní spojení: KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn č.účtu: 19-1524-201/0100 GE Money

Více

MĚSTO BOROHRÁDEK. Obecně závazná vyhláška č.01/2011, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. města Borohrádek. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BOROHRÁDEK. Obecně závazná vyhláška č.01/2011, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. města Borohrádek. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BOROHRÁDEK Obecně závazná vyhláška č.01/2011, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD města Borohrádek Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne 07.03.2011 usneslo vydat na základě 29, odst.1,

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

1. ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ:

1. ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ: METODICKÁ POMŮCKA K PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC v oblasti požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001

Více

Požární řád města Stříbra

Požární řád města Stříbra Příloha č. 22 usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 02. dubna 2012 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 04 / 2012 Město Stříbro na základě usnesení

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán

Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán 1. Organizace a zajištění požární ochrany na ZČU - organizace zabezpečení požární ochrany. 2. Základní povinnosti vyplývající z předpisůo

Více

Vyhláška č. 2/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Účel předpisu

Vyhláška č. 2/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Účel předpisu Vyhláška č. 2/2013 Obec Církvice na základě usnesení č. 29/2013 zastupitelstva ze dne 18.4.2013 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stolany č. 1/2013 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Stolany č. 1/2013 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Stolany č. 1/2013 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Stolany vydává dne 26.8.2013, podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: 3.7.2014 Stav: Schváleno Verze: 1.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 3.7.2014 Schválil: Proftová Kateřina

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2007 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 5.10. 2007 (usnesení číslo

Více

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE SMĚRNICE BOZP 1f/2008 Dle registru zpracované dokumentace BOZP skupina 1 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

OBEC BLAŽOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

OBEC BLAŽOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 OBEC BLAŽOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 Obec Blažovice na základě usnesení zastupitelstva v souladu s ustanovením 10 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle 29 odst. l písm. o)

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VELKÉ SVATOŇOVICE. Čl.1

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VELKÉ SVATOŇOVICE. Čl.1 V Y H L Á Š K A č. 1 / 1 9 9 9 Obecní zastupitelstvo ve Velkých Svatoňovicích usnesením ze svého zasedání ze dne 28. 6. 1999 v rámci své samostatné působnosti dle 14 odst.l/ písm.i) Zákona č. 367/99 Sb.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 města Bakov nad Jizerou, kterou se vydává Požární řád města Bakov nad Jizerou Zastupitelstvo města

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dobřejovice. č. 02 / 2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška obce Dobřejovice. č. 02 / 2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška obce Dobřejovice č. 02 / 2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE platná v územním obvodu obce Dobřejovice Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydalo dne 16. 5. 2012 podle 29 odst. 1, písmeno o) zákona

Více

MĚSTO KUNOVICE Obecně závazná vyhláška města Kunovice č. 1/2003 ze dne 24.4.2003 POŽÁRNÍ ŘÁD. města Kunovice. Čl. 1. Základní ustanovení

MĚSTO KUNOVICE Obecně závazná vyhláška města Kunovice č. 1/2003 ze dne 24.4.2003 POŽÁRNÍ ŘÁD. města Kunovice. Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO KUNOVICE Obecně závazná vyhláška města Kunovice č. 1/2003 ze dne 24.4.2003 Zastupitelstvo města Kunovice se usneslo na svém zasedání dne 24.4.2003 vydat dle 29 odst. 1 písm. o) zákona ČNR č. 133/1985

Více

ČÁST DRUHÁ. Článek IV. Podmínky požární bezpečnosti při akcích a způsob jejich zabezpečení

ČÁST DRUHÁ. Článek IV. Podmínky požární bezpečnosti při akcích a způsob jejich zabezpečení Domů / Úřad / Vyhlášky a nařízení města / Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města... Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města Hradec Králové kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární

Více

Město Šluknov Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Stanovení podmínek k zajištění požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Město Šluknov Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Stanovení podmínek k zajištění požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Město Šluknov Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Stanovení podmínek k zajištění požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 15. zasedání dne

Více

Obecně závazná vyhláška obce Drahelčice č. 1/10

Obecně závazná vyhláška obce Drahelčice č. 1/10 Obecně závazná vyhláška obce Drahelčice č. 1/10 Obec Drahelčice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 6.9.2010 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Zastupitelstvo obce Moravská Nová Ves se na svém zasedání dne 27.června

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Část I. ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PdF MU. Poříčí 31a, Brno. I. Popis vykonávané činnosti

POŽÁRNÍ ŘÁD Část I. ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PdF MU. Poříčí 31a, Brno. I. Popis vykonávané činnosti Příloha č. Provozního řádu č. /010 Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno Pedagogická fakulta MU, Poříčí 63/7, 639 00 Brno IČO: 00164 Zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 4 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: PhDr. Věra Skoupá, zást. ředitelky školy

Více

Vyhláška č. 3/2003 MĚSTA NOVÝ BYDŽOV,

Vyhláška č. 3/2003 MĚSTA NOVÝ BYDŽOV, Vyhláška č. 3/2003 MĚSTA NOVÝ BYDŽOV, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Zastupitelstvo Města Nový Bydžov vydává usnesením ze dne

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r.

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE Obec zřizuje a spravuje dle 29 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákona o požární ochraně ), jednotku sboru dobrovolných

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Povinnosti provozovatele a postup KÚ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. PROVOZOVATEL 2c

Povinnosti provozovatele a postup KÚ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. PROVOZOVATEL 2c Povinnosti provozovatele a postup KÚ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií PROVOZOVATEL 2c zpracuje seznam všech nebezpečných látek ( 2d) v objektu nebo zařízení 3/1a přijme všechna

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 1 Obecně závazná vyhláška obce Podveky č. 4/2003 Obec Podveky na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26.11.2003 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Směrnice č. 1 / 2009

Směrnice č. 1 / 2009 Směrnice č. 1 / 2009 Obec Ostředek na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26.8. 2009 v souladu s ustanovením 10 písm.d), 35 a 84 odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

VYHLÁŠKA č. 3/2004 ze dne 9. 6 2004, kterou se vydává požární řád obce. Požární řád obce

VYHLÁŠKA č. 3/2004 ze dne 9. 6 2004, kterou se vydává požární řád obce. Požární řád obce Obec Lutín VYHLÁŠKA č. 3/2004 ze dne 9. 6 2004, kterou se vydává požární řád obce Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lutín schválilo dne 9. 6. 2004 podle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

3/2004. Obecně závazná vyhláška. statutárního města Karviné

3/2004. Obecně závazná vyhláška. statutárního města Karviné Systém ASPI - stav k 28.12.2011 do částky 153/2011 Sb. a 57/2011 Sb.m.s. Obsah a text 3/2004 - poslední stav textu Změna: 5/2005 Změna: 4/2007 Změna: 13/2011 3/2004 Obecně závazná vyhláška statutárního

Více

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003. Požární řád města

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003. Požární řád města MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003 Požární řád města Zastupitelstvo Města Kostelce nad Orlicí se na svém zasedání dne 15. 12. 2003 usneslo vydat na základě 29 odst.1 písm. o)

Více

Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV)

Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV) Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV) Datum školení: Osnova: 1 Požární ochrana zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 246/2001 o požární

Více

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Strana: 1 z 17 Organizační směrnice Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Organizace: Sídlo: Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf Zpracoval(a), č. osv.: Schválil: Miroslav Kokta, OZO PO Z-OZO-106/2015

Více

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy

Více

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně Poříčí 273/5, 639 00 Brno. Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně Poříčí 273/5, 639 00 Brno. Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně Poříčí 273/5, 639 00 Brno Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD pravidla provozu objektů FA Poříčí 273/5, Brno Rozdělovník: - vedoucím ústavů, ateliérů

Více

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení.

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení. Požární řád obce Vydáno dne 20.11.2008 Vyhláška Obce Hudlice č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov na svém 9. zasedání ze dne 29.12.2014 usnesením č.23/2014 se usneslo vydat na základě

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO Osnova č. 1 - Školení zaměstnanců a odborná příprava preventistů PO Osnova č. 2 - Školení vedoucích zaměstnanců Osnova č. 3 - Školení osob, pověřených zabezpečením

Více

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH.

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH. Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60

Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60 Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60 Výrobek Výrobce název: Řetězový dopravník pevných krmiv typ: AGRIMAT 60 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd Evidenční číslo: MFG 203-335 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VOJKOVICE

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VOJKOVICE OBEC Vojkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obec Vojkovice, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17.4.2013, podle 29 odst.1písmeno o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

PŘÍLOHA Č.1 ZAJIŠTĚNÍ EHS A SEZNÁMENÍ S RIZIKY VE FIRMĚ SGI PŘI PRÁCI EXTERNÍCH FIREM K OBJEDNÁVCE NEBO SMLOUVĚ Č.

PŘÍLOHA Č.1 ZAJIŠTĚNÍ EHS A SEZNÁMENÍ S RIZIKY VE FIRMĚ SGI PŘI PRÁCI EXTERNÍCH FIREM K OBJEDNÁVCE NEBO SMLOUVĚ Č. PŘÍLOHA Č.1 ZAJIŠTĚNÍ EHS A SEZNÁMENÍ S RIZIKY VE FIRMĚ SGI PŘI PRÁCI EXTERNÍCH FIREM K OBJEDNÁVCE NEBO SMLOUVĚ Č. smluvní strany : 1.1 objednatel Obchodní firma : Saint-Gobain Construction Products CZ

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Zastupitelstvo města Tábor vydává dle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů, v úplném znění zákona č. 67/2001 Sb., (dále jen zákon

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011,

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011, 4. SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

TOP (Technicko organizační postup) TOP-BOZP-212 Mimořádné události

TOP (Technicko organizační postup) TOP-BOZP-212 Mimořádné události TOP (Technicko organizační postup) Platnost od: 27.7.2015 Stav: Schváleno Verze: 3.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 27.7.2015 Schválil: Tesařík

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014. Obce Blatnice. O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014. Obce Blatnice. O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obce Blatnice O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zastupitelstvo Obce Blatnice se na svém zasedání dne 8.5.2014

Více

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNI- KY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 26 Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Obsah 1 Úvod 2 2 Neopomenutelné náležitosti 4 3 Druhy školení 5 4 Související

Více

SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY

SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/10 SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.6.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Změna: 200/2012 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 Zastupitelstvo obce Petrovičky se na svém zasedání dne 26.9.2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Vnitřní směrnice č. 35

Vnitřní směrnice č. 35 Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č. 35 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpracoval: vedoucí PEÚ Předkládá: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí PEÚ Schválil: Mgr.

Více

EVAKUACE V RÁMCI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

EVAKUACE V RÁMCI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ EVAKUACE V RÁMCI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 1 Evakuace Evakuace - je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, která se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č. 06.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce

Více

O B E C CH L U M E C

O B E C CH L U M E C O B E C CH L U M E C OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHLUMEC Zastupitelstvo obce Chlumec svým usnesením č. 9/5Z/2011 ze dne 22.06.2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona

Více

*MVCRX02R8WDH* MVCRX02R8WDH

*MVCRX02R8WDH* MVCRX02R8WDH *MVCRX02R8WDH* MVCRX02R8WDH MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-188908-1/PO-IZS-2015 Praha dne 31. prosince

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD UBYTOVNY

POŽÁRNÍ ŘÁD UBYTOVNY POŽÁRNÍ ŘÁD UBYTOVNY Ing. Petr Kukla, 687 13 Březolupy 387 provozovna PROVOZNÍ UBYTOVNY BŘEZOLUPY 687 13 BŘEZOLUPY 172 IČO: 628 05 991 zpracoval: 9.9.2009 Bc. Stanislav Staněk Odbornou způsobilost vydalo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne 9. 2. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne 9. 2. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 2 Rozeslána dne 9. 2. 2004 OBSAH: 24. Nařízení, kterým se vydává Požární poplachový plán 25. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Obecně závazná vyhláška obce Včelná č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Včelná č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška obce Včelná č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Včelná se na svém zasedání dne 7.9.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více