SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO"

Transkript

1 SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: Schválil: Proftová Kateřina (lovochemad\proftova) Datum: Neřízený výtisk! Stránka 1 z 24

2 Rozdělovník: SM-PO-129 LOVOCHEMAD\l-os-lovo (lovochemad\l-os-lovo) Přílohy: SM-PO-129 Příloha č 2 Požární poplachová směrnice.docx, SM-PO-129 Příloha č 4 Řád ohlašovny požárů.docx, SM-PO-129 Příloha č 5 Povinnosti PPH.docx, SM-PO-129 Příloha č 3 Evakuační plán.xlsx, SM-PO-129 Příloha č 1 Kouření povoleno.doc Související dokumenty: [Související dokumenty] Neřízený výtisk! Stránka 2 z 24

3 SM-PO-129 Obsah 1 Název Úvod Oblast platnosti Odpovědnosti Zkratky, související předpisy Povinnosti na úseku požární ochrany Povinnosti vedoucích zaměstnanců Povinnosti všech zaměstnanců Druhy dokumentace PO a její vedení Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím Posouzení požárního nebezpečí Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Požární řády Požární poplachové směrnice Požární evakuační plán Dokumentace zdolávání požáru Řád ohlašovny požárů Dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany Požární kniha Cvičný požární poplach Podmínky požární bezpečnosti Zajištění požární ochrany v mimopracovní době Práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení Preventivní požární prohlídky Vymezení požadavků na technická a technologická zařízení Povinnosti preventivní požární hlídky Příklady umístění výstražných a bezpečnostních značek Závěrečná ustanovení Změnové řízení Neřízený výtisk! Stránka 3 z 24

4 SM-PO Název 2 Úvod Směrnice stanovuje organizaci požární ochrany (dále jen PO), upravující vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO. Účelem je vytvořit podmínky pro: účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, poskytování pomoci při požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce. 3 Oblast platnosti Tato směrnice platí pro všechny zaměstnance Lovochemie, a.s., a pro zaměstnance cizích právnických i fyzických osob, kteří zde pobývají. Kromě tohoto Základního předpisu PO jsou zaměstnanci seznamováni svými nadřízenými v potřebném rozsahu s dalšími předpisy, pravidly a normami k zajištění požární ochrany, s přihlédnutím k charakteristice pracoviště a pracovních podmínek. 4 Odpovědnosti Za plnění povinností na úseku požární ochrany v LCH odpovídá statutární zástupce v rozsahu stanoveném zákonem o PO. Ostatní zaměstnanci ve vedoucích funkcích na jednotlivých stupních řízení odpovídají za zabezpečování úkolů a povinnosti na úseku PO podle vykonávané funkce v rozsahu stanoveném touto směrnicí, organizačním a pracovním řádem LCH a jejich působností. 5 Zkratky, související předpisy Zkratky APCH BOZP LCH OBOZP OZO OOPP OIP PO DOPV KHS NV OÚ HZSP PZH ŘLaN Areál průmyslové chemie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (proces Bezpečnost práce) Lovochemie, a.s., Lovosice Oddělení BOZP a PO Odborně způsobilá osoba v PO Osobní ochranné pracovní prostředky Oblastní inspektorát práce Požární ochrana Dokumentace ochrany před výbuchem Krajská hygienická stanice Nařízení vlády Obchodní úsek Hasičský záchranný sbor podniku Prevence závažných havárií Ředitel logistiky a nákupu Legislativní předpisy Zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), dle 6, odst. 1, písm. a) Vyhláška MV číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci ), dle 30 Vyhláška MV číslo 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Neřízený výtisk! Stránka 4 z 24

5 6 Povinnosti na úseku požární ochrany SM-PO-129 Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek; při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Zákon č.133/1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 6.1 Povinnosti vedoucích zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění povinností stanovených předpisy požární ochrany na svém pracovním úseku a jsou povinni: zúčastňovat se pravidelně školení vedoucích zaměstnanců o PO ve stanovených lhůtách a podrobit se ověření znalostí, provádět vstupní a opakované školení zaměstnanců o PO ve stanovených lhůtách, příp. zajistit toto školení u odborně způsobilé osoby v PO, kontrolovat, zda se na pracovištích dodržují předpisy požární ochrany, zajistit vyvěšení zpracované dokumentace PO na přístupných místech, kontrolovat její aktuálnost, v případě změn zajistit její aktualizaci u odborně způsobilé osoby v PO, zajistit provádění kontrol, oprav a revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení ve stanovených lhůtách a vést evidenci o těchto kontrolách, opravách a revizích, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, dodržovat stanovená opatření při provádění požárně nebezpečných prací (např. práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení), dbát, aby pracoviště po ukončení pracovní doby bylo v požárně nezávadném stavu, zajišťovat odstraňování závad a nedostatků na svých pracovištích, spolupracovat při organizaci cvičného požárního poplachu, zajistit, aby každý požár (i uhašený bez pomoci jednotky požární ochrany) byl oznámen OBOZP, v případě vzniku požáru zodpovídat za evakuaci a za to, že všechny osoby opustily ohrožený prostor, dbát pokynů odborně způsobilé osoby v PO k zajištění požární bezpečnosti. 6.2 Povinnosti všech zaměstnanců Každý zaměstnanec (nebo osoba v obdobném pracovně právním vztahu) je povinen: počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany, účastnit se stanoveného školení o PO a podrobit se ověření znalostí, znát příslušnou dokumentaci PO pro konkrétní pracoviště a řídit se jejími ustanoveními, znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru, v případě zjištění požáru se řídit požárními poplachovými směrnicemi, znát umístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, dbát na zajištění volných únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, přístupu k hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního vytápění, popřípadě dalších produktovodů, označení všech určených míst požárními, výstražnými a bezpečnostními značkami, Neřízený výtisk! Stránka 5 z 24

6 SM-PO-129 dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, před odchodem z pracoviště zkontrolovat, zda se v něm nenachází iniciační zdroj, který by mohl zapříčinit vznik požáru, oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly vést ke vzniku požáru nebo jestliže by byla znemožněna záchrana osob v případě vzniku požáru. Nikdo nesmí: používat otevřený oheň bez příslušného povolení k práci, kouřit na místech, kde to není povoleno, Pozn. kouření je Povoleno pouze na vyhrazených místech, označených výstražnou tabulkou Kouření povoleno doplněnou informací, kdo kouření povolil, číslem objektu a o jakou místnost se jedná (vzor - příloha č. 1). Místnost musí být vybavena nespalnou nádobou na nedopalky a PHP práškového typu s min. obsahem hasiva 5 kg. Toto ustanovení platí i pro tzv. elektronické cigarety. používat elektrické tepelné spotřebiče bez příslušného písemného povolení, Povolení k používání elektrických tepelných spotřebičů vydá na základě písemné žádosti odborně způsobilá osoba v PO. používat vlastní elektrické spotřebiče, provádět takové práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud k tomu nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy, poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení. Pro plnění úkolů PO jsou zřízeny tyto funkce: odborně způsobilá osoba v PO, preventivní požární hlídky - zřizují se v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti s vysokým, nebo zvýšeným požárním nebezpečím, preventisté požární ochrany - zabezpečují plnění povinností vyplývajících ze zákona o PO. 7 Druhy dokumentace PO a její vedení Dokumentace požární ochrany stanovuje podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje plnění některých povinností na úseku PO. Vyjmenované dokumenty PO zpracovává OZO v PO a schvaluje ji statutární zástupce LCH nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, a to před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. Kontrola dokumentace požární ochrany, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, minimálně jednou za rok nebo po každém požáru nebo po každé změně, která měla vliv na její obsah. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Dokumentace musí být vedena, popř. její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem. V Lovochemii, a.s. je vedena následující dokumentace PO (vyhláška č. 246/2001 Sb.) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, Neřízený výtisk! Stránka 6 z 24

7 SM-PO-129 dokumentace zdolávání požáru operativní karty, řád ohlašovny požárů, dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany požární kniha, dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky. Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech. 7.1 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím Dokumentace o začlenění do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: o označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, o uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění, o přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím k činnosti a místu, o prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění. Uložení dokumentu: Portál LCH/VEŘEJNÉ DOKUMENTY/ULN/OBOZP/PO/ZAČLENĚNÍ 7.2 Posouzení požárního nebezpečí Součástí posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku je o údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u právnické osoby její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce, o určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, identifikace místa, kde se tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato činnost zahájena v případě, že se tak stalo před nabytím účinnosti této právní úpravy, o jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu. 7.3 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například: o příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, o stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, o vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení, o určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách, o stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, o zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, Neřízený výtisk! Stránka 7 z 24

8 SM-PO-129 o určení ohlašoven požárů, o doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku PO. 7.4 Požární řády Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Požární řád obsahuje o stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti, o požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření, o nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti, o stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem, o vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti, o stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest, o jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance. Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Vyvěšeno: na dobře viditelných a trvale přístupných místech na provoze Z: vedoucí oddělení 7.5 Požární poplachové směrnice Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Požární poplachové směrnice obsahují o postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru, o způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku, o postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru), o telefonní číslo ohlašovny požárů, o telefonní čísla tísňového volání, o telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyvěšeno: na dobře viditelných a trvale přístupných místech na provoze Z: vedoucí oddělení Vzor - Příloha č Požární evakuační plán Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Požární evakuační plán obsahuje o určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena, o určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, o určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob, o způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, o určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení, o grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Neřízený výtisk! Stránka 8 z 24

9 SM-PO-129 Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního poplachu. Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení. Vyvěšeno: na dobře viditelných a trvale přístupných místech na provoze a v budovách Z: vedoucí oddělení Vzor - Příloha č Dokumentace zdolávání požáru Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní karty zdolávání požárů (dále jen "operativní karta"), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Operativní kartu tvoří o textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, o grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. Operativní karta je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Orgán státního požárního dozoru poskytuje zpracovateli dokumentace zdolávání požárů k nahlédnutí dokumentaci a v případě potřeby také další odbornou pomoc. Jsou uloženy v zásahových vozidlech a zároveň i u jednotky územně příslušného hasičského záchranného sboru kraje. 7.8 Řád ohlašovny požárů V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti zřizuje ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů. Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje o povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.), o seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.), o způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, o způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob, o náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení. Příloha č Dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení. Neřízený výtisk! Stránka 9 z 24

10 SM-PO-129 Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy. Školení provádí: OZO 7.10 Požární kniha Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení. Požární kniha se předkládá 1x za 3 měsíce ke kontrole vedoucímu OBOZP a 1x za rok ŘLaN. V LCH jsou zavedeny 3 požární knihy: A Lovochemie, a.s., areál Lovosice B Lovochemie, a.s., areál Městec Králové C Lovochemie, a.s., penzion Labská, Špindlerův Mlýn 7.11 Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky HZSP Dokumentace o činnosti HZSP (Strážní kniha, Zpráva o zásahu, Námět a průběh havarijního cvičení, Dokumentace o pravidelné odborné přípravě, Záznamy o pravidelných kontrolách požární techniky) slouží k záznamům o všech činnostech prováděných v rámci prevenci a represe PO. Uložení dokumentu: Portál LCH/VEŘEJNÉ DOKUMENTY/ULN/HZS/Strážní kniha; Zpráva o zásahu Dokumentace PO Č. Dokument Zhotovitel Podpis Uložení 7.1 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím Posouzení požárního nebezpečí (sklad a stáčení čpavku) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany OZO Statutární orgán Elektronicky veřejné dokumenty Písemné u vedoucího OBOZP OZO - Externí firma Statutární orgán 7.4 Požární řády Oddělení OZO na základě pověření 7.5 Požární poplachové směrnice Písemné u vedoucího OBOZP Písemné u vedoucího KD OZO Statutární orgán Elektronicky dokumentace IMS, SM-PO-129 Písemné právní oddělení Elektronicky dokumentace IMS Písemné vyvěšeno na provozech OZO Statutární orgán Elektronicky dokumentace IMS, příloha SM-PO-129 Písemné vyvěšeno na provozech 7.6 Požární evakuační plán OZO Statutární orgán Elektronicky dokumentace IMS, příloha SM-PO-129 Písemné vyvěšeno na provozech 7.7 Dokumentace zdolávání požárů Velitel HZSP OZO na základě pověření Písemné velitel HZSP Písemné zásahová vozidla HZSP 7.8 Řád ohlašovny požárů OZO Statutární orgán Elektronicky dokumentace IMS, SM-PO-129, příloha č. 4 Písemné právní oddělení Neřízený výtisk! Stránka 10 z 24

11 7.9 Dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců odborné přípravě požárních hlídek a preventistů PO SM-PO-129 OZO OZO Písemné správní úsek, kopie u vedoucího OBOZP 7.10 Požární kniha OZO Statutární orgán Písemné u vedoucího OBOZP, u vedoucího GSH, u vedoucího penzionu Labská 7.11 Dokumentace o činnosti jednotky HZSP 8 Cvičný požární poplach Velitel HZSP Velitel HZSP Cvičný požární poplach v součinnosti s IZS se provádí 1x ročně a jeho účelem je: prověřování účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích, prověřování úplnosti a správnosti požárních evakuačních plánů. Elektronicky veřejné dokumenty Písemné u velitele HZSP Organizaci cvičného požárního poplachu zajišťuje statutární zástupce LCH, příslušní vedoucí zaměstnanci, příp. ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v PO. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu a jeho vyhlášení se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. Během roku se provádějí námětová cvičení dle Plánu havarijních cvičení a cvičných požárních poplachů. Dokument zpracovává: OZO ve spolupráci s velitelem HZSP Způsob uložení dokumentu: elektronicky dokumentace IMS Zpráva o stavu PO Cvičení se vyhodnocují v dokumentu Námět a průběh havarijního cvičení. Dokument zpracovává: velitel HZSP, velitel zásahu OZO Způsob uložení dokumentu: písemně u velitele HZSP 9 Podmínky požární bezpečnosti 9.1 Zajištění požární ochrany v mimopracovní době Pokud na určeném pracovišti neprobíhá nepřetržitý provoz, jsou vedoucí zaměstnanci povinni z hlediska požární ochrany zajistit. provedení po skončení běžné pracovní doby kontrolu běžně přístupných prostor (WC, chodby, apod.) po stránce požární ochrany (zejména svítidla, tepelné spotřebiče), zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob po ukončení pracovní doby a pro dny pracovního volna, zabezpečení vypnutí všech spotřebičů, které se podle návodu k obsluze neponechávají v provozu, zabezpečení odpojení těch spotřebičů od el. sítě, které mají toto opatření v návodu k obsluze, zabezpečení, aby na pracovišti nezůstaly žádné zjevné příčiny požáru, např. hořlavý materiál v blízkosti zdrojů tepla apod., řídit se v případě zjištění případného požáru požárními poplachovými směrnicemi. Ostrahu objektů v mimopracovní době zajišťuje dodavatelským způsobem bezpečnostní agentura. Zaměstnanci bezpečnostní agentury jsou povinni: provádět po skončení běžné pracovní doby kontrolu běžně přístupných prostor po stránce požární ochrany, informovat odpovědnou osobu, příp. vedoucího provozu v případě požáru, řídit se v případě zjištění případného požáru požárními poplachovými směrnicemi. Činnost agentury je vykazována v dokumentech kniha předání a převzetí služby, Hlášení o události a Protokol ostrahy o zjištění případů porušení platných směrnic. Dokument zpracovává: velitel směny ostrahy Způsob uložení dokumentu: písemně u bezpečnostního specialisty LCH Osoby, které jsou pověřeny zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době, ať už se jedná o vlastní zaměstnance LCH nebo zaměstnance externí společnosti bezpečnostní agentury, jsou povinny absolvovat příslušné školení pro tuto činnost (viz samostatný dokument Tematický plán a Neřízený výtisk! Stránka 11 z 24

12 SM-PO-129 časový rozvrh školení o požární ochraně). Toto školení zajišťuje požární technik nebo osoba odborně způsobilá v PO bezpečnostní agentury ve lhůtě 1x za rok. Kopii dokladu o proškolení zaměstnanců předá příslušný vedoucí zaměstnanec bezpečnostní agentury na OBOZP vždy k danému školenému období. Během školení musí být zaměstnanci bezpečnostní agentury seznámeni s potřebnými informacemi. Jedná se zejména o následující: organizace požární ochrany ve LCH, povinnosti na úseku PO, osobní a věcná pomoc v souvislosti se zdoláváním požárů, plán a časový rozvrh pochůzkové a kontrolní činnosti dle stanoveného harmonogramu, způsob hlášení mimořádných událostí (požární poplachové směrnice), způsob hlášení zjištěných závad, způsob předávání služby. Podrobné informace o povinnostech zaměstnanců bezpečnostní agentury musí být uvedeny ve smlouvě mezi společností a firmou zajišťující ostrahu objektů. 9.2 Práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení Pokud se provádí práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení, musí být vystaveno Povolení k práci dle vnitropodnikové dokumentace TOP-BOZP-147 Povolení k práci. 9.3 Preventivní požární prohlídky Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek, které provádí odborně způsobilá osoba v PO. Kontroly se provádějí: 4x ročně na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím 2x ročně na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím 1x ročně na ostatních pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí. Předmětem preventivních požárních prohlídek je zjišťování stavu zabezpečení PO, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností, zejména: dokumentace PO, její zpracování a aktuálnost, vyvěšení na viditelných místech, provádění školení PO (vstupní, opakovaná), včetně příslušných osnov školení, hasicí přístroje (umístění, označení, přístupnost, uchycení, stav, neporušenost plomb, provedení revizí min. 1x ročně), nástěnné hydranty (úplnost vybavení při porušení plomb, přístupnost, označení, provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně), další instalovaná požárně bezpečnostní zařízení (funkčnost, přístupnost, označení, provedení revizí a kontrol), únikové cesty a východy (průchodnost a označení bezpečnostními tabulkami se směry úniku), hlavní uzávěry médií voda, plyn, el. proud (přístupnost, označení bezpečnostními tabulkami), elektrická a plynová zařízení (požární bezpečnost, užívání v souladu s návodem výrobce, povolení k užívání), zda pracoviště v topném období nejsou vytápěna el. vařiči a jinými provizorními či nepovolenými topidly, svítidla (kryty, bezpečná vzdálenost od hořlavých látek), kontrola dodržování podmínek požární bezpečnosti vykonávaných činností, kontrola dodržování zákazů a příkazů, odstranění dříve zjištěných požárních závad a nedostatků ve stanovených termínech, včetně závad zjištěných orgánem Státního požárního dozoru. Cílem preventivních požárních prohlídek je identifikace odchylek od žádoucího stavu (požární závady). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku. O zjištěných závadách informuje vedoucího příslušného oddělení, který zajistí jejich odstranění. Kontrolu odstranění závad provede OZO v rámci následné preventivní požární prohlídce. Preventivní požární prohlídky se dokládají se záznamem do požární knihy (příp. také samostatným zápisem), který obsahuje: datum provedení preventivní požární prohlídky, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření a stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště. Neřízený výtisk! Stránka 12 z 24

13 SM-PO Vymezení požadavků na technická a technologická zařízení Přenosné hasicí přístroje Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití, tzn. na snadno viditelném a volně přístupném místě. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě (viz kapitola 12 Přehled o umístění výstražných, bezpečnostních a požárních tabulek). Přenosné hasicí přístroje se umísťují podle projektové dokumentace, na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu, např. řetízkem. Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje ( 9 vyhl. o požární prevenci): dokladem o kontrole, kontrolním štítkem, plombou spouštěcí armatury. Kontrola se provádí po každém použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jejich provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a min. 1x za rok. Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění. Periodická zkouška se vykonává u hasicích přístrojů vodních a pěnových jednou za 3 roky, u ostatních jednou za 5 let. Kontrolu provozuschopnosti provádí osoby odborně způsobilé, údržbu a opravy přenosných hasicích přístrojů provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním. Požárně bezpečnostní zařízení Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, příp. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje: dokladem o jeho montáži, dokladem oprávnění k montáži, dokladem o funkční zkoušce (kromě ručně ovládaných požárních a kouřotěsných dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních ucpávek), dokladem o kontrole provozuschopnosti, dokladem o údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou o požární prevenci, záznamem v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha), stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x ročně, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší. Je-li požárně bezpečnostní zařízení nezpůsobilé plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě musí provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby musí zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. Instalovaná požárně bezpečnostní zařízení: vnější odběrní místa požární vody požární hydranty (nadzemní, podzemní), plnící místa, požární výtokové stojany kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, Neřízený výtisk! Stránka 13 z 24

14 SM-PO-129 vnitřní odběrní místa požární vody nástěnné hydranty, hadicové systémy, nezavodněné potrubí kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, požární a kouřotěsné dveře a požární uzávěry otvorů (roletové požární uzávěry) včetně funkčního vybavení (panikové kování, samozavírač) kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, zařízení přetlakové ventilace chráněné únikové cesty typu B kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (protipožární ochranné obklady, nástřiky, nátěry) kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, požární ucpávky a těsnění prostupů rozvodů a kabeláže kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, nouzové osvětlení kontrolu provozuschopnosti provádí elektro technik, osoba s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaškolená obsluha provádí: o 1x za 6 měsíců provozní kontroly (zkoušky) vypnutím hlavního jističe, o týdenní kontroly dieselagregátu (bez zátěže), o měsíční kontroly dieselagregátu (se zátěží), o měsíční kontroly záložních baterií. Způsob uložení dokumentu: výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení, kopie u vedoucího OBOZP. Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení Při provozu vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, příp. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět. Provozuschopnost instalovaného vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje: dokladem o jeho montáži, dokladem o funkční zkoušce, dokladem o kontrole provozuschopnosti, dokladem o údržbě a opravách provedených dle podmínek stanovených vyhl. o požární prevenci, záznamem v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha). Kontrola provozuschopnosti vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x ročně, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší. Je-li požárně bezpečnostní zařízení nezpůsobilé plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě musí provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby musí zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. Způsob uložení dokumentu: výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení, kopie u vedoucího OBOZP. Instalovaná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: elektrická požární signalizace kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to: o 1x za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení, o 1x za 6 měsíců u samočinných hlásičů požáru (pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem), o 1x za 6 měsíců u zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá. Neřízený výtisk! Stránka 14 z 24

15 SM-PO-129 zařízení dálkového přenosu kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí pravidelné kontroly stanovené návodem výrobce, stabilní hasicí zařízení (sprinklerové) kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí pravidelné kontroly stanovené návodem výrobce, automatické protivýbuchové zařízení kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí pravidelné kontroly stanovené návodem výrobce. Způsob uložení dokumentu: výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení, kopie u vedoucího OBOZP. Ostatní technická a technologická zařízení Revize elektrické instalace, spotřebičů a zařízení provádí dodavatelská firma, elektro technik, osoba s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Revize se provádějí periodicky dle protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revizí se prokazuje dokladem o revizi (karty jednotlivých spotřebičů a zařízení). Revize hromosvodů provádí dodavatelská firma, revizní technik s příslušnou odbornou kvalifikací. Revize se provádějí periodicky ve lhůtách dle revizní zprávy. Provedení revizí se prokazuje dokladem o revizi. Revize tepelných a plynových spotřebičů a zařízení provádí dodavatelská firma, revizní technik, osoba s příslušnou kvalifikací. Revize se provádějí periodicky ve lhůtách dle revizní zprávy a typu zařízení. Provedení revizí se prokazuje dokladem o revizi. Údržba a kontroly ostatních zařízení se provádí v souladu s požadavky stanovenými výrobci daného zařízení dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět. Způsob uložení dokumentu: výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení. 11 Povinnosti preventivní požární hlídky Preventivní požární hlídky se zřizují v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti s vysokým, nebo zvýšeným požárním nebezpečím (viz samostatný dokument Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí). Poznámka: Počet preventivních požárních hlídek a jejich složení určí odborně způsobilá osoba ve spolupráci s příslušným vedoucím zaměstnancem, vždy ve složení nejméně 1+2 (velitel + dva členové hlídky). Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování přepisů o PO a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO a zúčastnit se likvidace požáru. Činnost preventivní požární hlídky řídí velitel, příp. jeho zástupce (1. člen). Preventivní požární hlídky vykonávají svou činnost na základě absolvování odborné přípravy, která se opakuje 1x za rok. Povinnosti členů preventivní požární hlídky na úseku prevence: dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a požárních řádů na pracovištích, po skončení pracovní činnosti zkontrolovat požární bezpečnost na pracovištích (překontrolovat možné iniciační zdroje vypnout elektrospotřebiče, uhasit oheň apod.), znát způsob součinnosti s jednotkami požární ochrany, znát pracoviště a činnosti s vysokým, nebo zvýšeným požárním nebezpečím, znát rozmístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů a dalších hasebních prostředků a kontrolovat jejich připravenost, znát obsah požárního řádu pracoviště a požárních poplachových směrnic, dohlížet, aby nebyly zataraseny přístupy k přenosným hasicím přístrojům, hydrantům, hlavním uzávěrům a ovladačům, Neřízený výtisk! Stránka 15 z 24

16 SM-PO-129 dbát na to, aby byly vždy volné únikové cesty, dohlížet, aby pracoviště byla označena příslušnými výstražnými a bezpečnostními značkami, zúčastňovat se odborné přípravy v předepsaném rozsahu minimálně 1x ročně, znát způsob vyhlášení poplachu a přivolání pomoci, znát způsob a místo evakuace osob a majetku. Povinnosti členů preventivní požární hlídky při vzniku požáru: velitel (zástupce) řídí zásah požární hlídky, členové se řídí pokyny velitele (zástupce), v případě vzniku požáru ohlásí vznik požáru, zahájí hasební práce pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo hydrantů, pokud se nepodaří požár uhasit, provádí opatření k zamezení jeho šíření, napomáhají při evakuaci osob a materiálu, provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob, zajistí v případě potřeby vypnutí el. proudu a plynu, zajistí podle možností, aby z ohrožených prostor byly odstraněny hořlavé látky, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru (tlakové láhve, hořlavé kapaliny, nebezpečné látky apod.), provádí další činnosti podle požárních poplachových směrnic, po příjezdu hasičů podají veliteli zásahu požadované informace a řídí se jeho pokyny. Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky příloha č Příklady umístění výstražných a bezpečnostních značek V objektech LCH jsou rozmístěny minimálně tyto výstražné a bezpečnostní tabulky: Umístění značky Hlavní uzávěry médií Značka Elektřina Hlavní vypínač (+ ovládané zařízení) Voda Hlavní uzávěr vody, Plyn Hlavní uzávěr plynu El. rozvaděče Pozor elektrické zařízení! Nehas vodou ani pěnovými přístroji Chodby, schodiště příp. Směr úniku; Únikový východ Výtahy (dle jejich účelu) Tento výtah neslouží k evakuaci osob Prostory, kde má vstup pouze personál Nepovolaným vstup zakázán Prostory, kde je zákaz kouření a výskytu otevřeného ohně Prostory s výskytem tlakových lahví Zákaz kouření a manipulace s plamenem příp. Pozor! Tlakové láhve ; max. počet uložených lahví označení jednotlivých plynů (kyslík, acetylen, apod.) Prostory s výskytem hořlavých kapalin Název hořlavé kapaliny s uvedením třídy nebezpečnosti Neřízený výtisk! Stránka 16 z 24

17 SM-PO-129 Hasicí přístroje (na nesnadno viditelných místech) a hydranty Hasicí přístroj ; Hydrant Konkrétní požadavky na umístění dalších výstražných a bezpečnostních tabulek jsou uvedeny v přílohách požárních řádů. 13 Závěrečná ustanovení Tato směrnice nahrazuje SM-PO verze Změnové řízení Za aktualizaci této směrnice zodpovídá vedoucí OBOZP. Ing. Petr Cingr předseda představenstva Neřízený výtisk! Stránka 17 z 24

18 Příloha č. 1 SM-PO-129 Neřízený výtisk! Stránka 18 z 24

19 Příloha č. 2 SM-PO-129 Neřízený výtisk! Stránka 19 z 24

20 Příloha č. 3 SM-PO-129 Neřízený výtisk! Stránka 20 z 24

21 Příloha č. 4 SM-PO-129 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích, oznámení požáru HZSP Lovochemie a na Krajské operační středisko HZSÚK Ústí nad Labem. Činnost jednotky HZSP Lovochemie Požární jednotka je povolána k tomu, aby v případě vzniku požáru včas, odborně a účinně zasáhla při záchraně ohrožených osob a majetku a požár likvidovala tak, aby způsobené škody byly co nejmenší. Požární jednotka poskytuje též pomoc při živelných pohromách, haváriích a jiných nehodách. Stupně požárního poplachu Pro potřebu rychlého zásahu v Lovochemii, a.s., Lovosice, v Glanzstoff - Bohemia s.r.o., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s. v závislosti na nebezpečí z prodlení při požáru a zabránění jeho rozšíření, stanoví velitel zásahu ve spolupráci s podnikovým dispečinkem a Krajským operačním střediskem Ústí nad Labem (KOPIS) svolání jednotek podle stupně požárního poplachu. I. stupeň požárního poplachu: PS Lovosice PS Litoměřice - první výjezd PS Litoměřice - druhý výjezd II. stupeň požárního poplachu: Povinnosti HZSP Lovochemie JSDHO Terezín JSDHO Bohušovice nad Ohří JSDHO Třebenice JSDHO Chotiměř JSDHO Brozany nad Ohří JSDHO Třebívlice PS Roudnice nad Labem Při převzetí směny provádí kontrolu spojení (telefon + vysílačka) s ohlašovnou požárů pro příjem hlášení o vzniku mimořádné události, přebírá a kontroluje funkčnost EPS umístěných ve velínu HZSP Lovochemie a na podnikovém dispečinku. Dále musí být provedena minimálně 1x týdně zkouška sirény pro vyhlášení požárního poplachu, případně jiného zařízení, kterým se požární poplach vyhlašuje (provádí se vždy ve středu v hod.). Seznam důležitých telefonních čísel Ohlašovna požárů 150 (platí v areálu v LCH z pevné linky) (platí v areálu v LCH z mobilních telefonů) Krajské operační středisko Ústí n. L mobil , Při požáru nebo havárií v Lovochemii, a.s. telefon mobil zkr. vol. velitel HZSP vedoucí OBOZP OZO v PO výrobní ředitel ředitel LaN generální ředitel Neřízený výtisk! Stránka 21 z 24

22 Adresa v době pracovního klidu SM-PO-129 velitel HZSP - Karel Kučera Vchynice 107 vedoucí OBOZP - Jan Rusó Most, ČS. Mládeže 2712/7 OZO v PO Miroslav Suchý Litoměřice, A. Muchy 429/15 výrobní ředitel - Ing. Radomír Věk Kralupy n.v., Zeměchy, Za humny 197 ředitel LaN Ing. Tomáš Tesařík Na Zdolnici 327, Odolena Voda generální ředitel - Ing. Petr Cingr Chvatěruby 96 Při požáru nebo havárií v Glanzstoff - Bohemia s.r.o. telefon mobil jednatel společnosti výrobní ředitel vedoucí oddělení údržby technik PO a BP Adresa v době pracovního klidu jednatel společnosti - Ing. Milan Grmela Litoměřice, Bojská 506 výrobní ředitel - Ing. Michal Hlaváč Neratovice, Dr. E. Beneše 1040/6 vedoucí oddělení údržby - Luboš Oszvald Čížkovice, Jiráskova 130 technik PO a BP Zlatka Haklová Předonín 18 Při požáru nebo havárií v PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s. telefon mobil generální ředitel (3701) výrobní ředitel vedoucí oddělení údržby vedoucí OBOZP OZO v PO Adresa v době pracovního klidu generální ředitel - Ing. Petr Cingr Chvatěruby 96 výrobní ředitel - Ing. Stanislav Jiřík Ústí n. L., Meruňková 1 vedoucí oddělení údržby - Radek Zimmermann Žatec, U Jezu 2300 vedoucí OBOZP - Jan Rusó Most, ČS. Mládeže 2712/7 OZO v PO - Miroslav Suchý Litoměřice, A. Muchy 429/15 Způsob oznámení vzniklého požáru Zpráva o požáru nebo havárii se podává nejbližším dostupným sdělovacím prostředkem (telefonem) podnikové ohlašovně požárů č. tel Při přejímání zprávy se ohlásí služba podnikového dispečinku, kde je ohlašovna požárů společnosti Lovochemie, a.s., Lovosice umístěna. Při přejímání zprávy o požáru zapisuje dispečer zprávu do denního hlášení, kde musí být vypsáno: a) co se stalo b) místo (co hoří, číslo nebo název objektu, podlaží) c) číslo telefonu ohlašovatele d) jméno (kdo hlásí požár) e) čas ohlášení f) čas vyhlášení poplachu HZSP Lovochemie Podnikový dispečer si může zpětným dotazem ověřit pravdivost obdržené zprávy. Zvláštní ujednání: V případě pochůzkové činnosti dispečera, zabezpečuje činnost ohlašovny požárů HZSP Lovochemie, na který je přepnut telefon č V případě mimořádné události na Glanzstoff - Bohemia provádět zpětný dotaz mobilním telefonem. Neřízený výtisk! Stránka 22 z 24

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 23.6.2014

Více

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od: 1.10.2013 2 Číslo opravy: Název opravy:

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců ř á í ěř ý í í úč ý č í Ě í Ú ě č á ě á š í č í ř á é á é ě ů í í í í á Í ě ě í ň á ě í ý š í č í ř á ě á ý í á žá č č í ř á ář é ř ě ý á ý í á é č ž í ř í ý é ů í ří č í ťí ěř ě ů í á íř á íř é Í í ě

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče poskytuje terénní a ambulantní služby. V souvislosti s nabídkou a poskytováním služby mohou nastat havarijní, nouzové

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Organizační směrnice č. 8/2010

Organizační směrnice č. 8/2010 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 8/2010 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Ing. Jakub Vachek ZZS Středočeského kraje, p. o. Pracoviště krizové připravenosti Vančurova 1544, Kladno email.: jakub.vachek@zachranka.cz SMĚRNICE MZ ČR

Více

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova 1. Základní údaje o poskytování služby 1.1. Zařízení poskytuje na dobu určitou pobytovou službu osobám v dlouhodobě

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY studie č. 37 Vytvořeno pro projekt registrační číslo: CZ 1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Objednatel: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Konfederace zaměstnavatelských

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Stránka 1/ 11 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Rozdělovník : kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK. 1. Všeobecná ustanovení

Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK. 1. Všeobecná ustanovení Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK 1. Všeobecná ustanovení Praktické stáže budou umožněny pouze JSDH s územní působností kategorií JPO II a JPO III. Praktická stáž bude vykonána na územně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty

Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty S Y N T H E S I A OS 52/2 Změna: 1 Strana: 1 z: 11 Schválil: Ing. Josef Liška, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno,

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

zařízení pro odvod kouře a tepla pro zajištění certifikované a ověřené bezpečnosti

zařízení pro odvod kouře a tepla pro zajištění certifikované a ověřené bezpečnosti Profesionální kontrola provozuschopnosti a technická údržba ZOKT zařízení pro odvod kouře a tepla pro zajištění certifikované a ověřené bezpečnosti Customized Intelligence Slouží zákazníkům jako program

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Věra Žídková, Ing. Radim Bezděk, Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Pliska, Ing. Romana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny Č. j.: ZS Dr / 396 / 2013 Vypracovala: Schválil: Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy Pedagogická rada seznámena dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou vnitřním předpisem Vysoké

Více