SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO"

Transkript

1 SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: Stav: Schváleno Verze: 1.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: Schválil: Proftová Kateřina (lovochemad\proftova) Datum: Neřízený výtisk! Stránka 1 z 24

2 SM-PO-129 Rozdělovník: LOVOCHEMAD\l-os-lovo (lovochemad\l-os-lovo) Přílohy: SM-PO-129 Příloha č 2 Požární poplachová směrnice.docx, SM-PO-129 Příloha č 4 Řád ohlašovny požárů.docx, SM-PO-129 Příloha č 5 Povinnosti PPH.docx, SM-PO-129 Příloha č 3 Evakuační plán.xlsx, SM-PO-129 Příloha č 1 Kouření povoleno.doc Související dokumenty: [Související dokumenty] Neřízený výtisk! Stránka 2 z 24

3 SM-PO Název 2 Úvod Směrnice stanovuje organizaci požární ochrany (dále jen PO), upravující vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO. Účelem je vytvořit podmínky pro: účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, poskytování pomoci při požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce. 3 Oblast platnosti Tato směrnice platí pro všechny zaměstnance Lovochemie, a.s., a pro zaměstnance cizích právnických i fyzických osob, kteří zde pobývají. Kromě tohoto Základního předpisu PO jsou zaměstnanci seznamováni svými nadřízenými v potřebném rozsahu s dalšími předpisy, pravidly a normami k zajištění požární ochrany, s přihlédnutím k charakteristice pracoviště a pracovních podmínek. 4 Odpovědnosti Za plnění povinností na úseku požární ochrany v LCH odpovídá statutární zástupce v rozsahu stanoveném zákonem o PO. Ostatní zaměstnanci ve vedoucích funkcích na jednotlivých stupních řízení odpovídají za zabezpečování úkolů a povinnosti na úseku PO podle vykonávané funkce v rozsahu stanoveném touto směrnicí, organizačním a pracovním řádem LCH a jejich působností. 5 Zkratky, související předpisy APCH BOZP LCH OTBS OZO OOPP OIP PO DOPV KHS NV OÚ HZSP PZH ŘLaN Areál průmyslové chemie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (proces Bezpečnost práce) Lovochemie, a.s., Lovosice Oddělení technicko bezpečnostních služeb Odborně způsobilá osoba v PO Osobní ochranné pracovní prostředky Oblastní inspektorát práce Požární ochrana Dokumentace ochrany před výbuchem Krajská hygienická stanice Nařízení vlády Obchodní úsek Hasičský záchranný sbor podniku Prevence závažných havárií Ředitel logistiky a nákupu Zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), dle 6, odst. 1, písm. a), Vyhláška MV číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci ), dle 30, Vyhláška MV číslo 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Neřízený výtisk! Stránka 3 z 24

4 6 POVINNOSTI na úseku požární ochrany SM-PO-129 Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek; při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Zákon č.133/1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 6.1 Povinnosti vedoucích zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění povinností stanovených předpisy požární ochrany na svém pracovním úseku a jsou povinni: zúčastňovat se pravidelně školení vedoucích zaměstnanců o PO ve stanovených lhůtách a podrobit se ověření znalostí, provádět vstupní a opakované školení zaměstnanců o PO ve stanovených lhůtách, příp. zajistit toto školení u odborně způsobilé osoby v PO, kontrolovat, zda se na pracovištích dodržují předpisy požární ochrany, zajistit vyvěšení zpracované dokumentace PO na přístupných místech, kontrolovat její aktuálnost, v případě změn zajistit její aktualizaci u odborně způsobilé osoby v PO, zajistit provádění kontrol, oprav a revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení ve stanovených lhůtách a vést evidenci o těchto kontrolách, opravách a revizích, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, dodržovat stanovená opatření při provádění požárně nebezpečných prací (např. práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení), dbát, aby pracoviště po ukončení pracovní doby bylo v požárně nezávadném stavu, zajišťovat odstraňování závad a nedostatků na svých pracovištích, spolupracovat při organizaci cvičného požárního poplachu, zajistit, aby každý požár (i uhašený bez pomoci jednotky požární ochrany) byl oznámen OTBS, v případě vzniku požáru zodpovídat za evakuaci a za to, že všechny osoby opustily ohrožený prostor, dbát pokynů odborně způsobilé osoby v PO k zajištění požární bezpečnosti. 6.2 Povinnosti všech zaměstnanců Každý zaměstnanec (nebo osoba v obdobném pracovně právním vztahu) je povinen: počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany, účastnit se stanoveného školení o PO a podrobit se ověření znalostí, znát příslušnou dokumentaci PO pro konkrétní pracoviště a řídit se jejími ustanoveními, znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru, v případě zjištění požáru se řídit požárními poplachovými směrnicemi, znát umístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, dbát na zajištění volných únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, přístupu k hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního vytápění, popřípadě dalších produktovodů, označení všech určených míst požárními, výstražnými a bezpečnostními značkami, Neřízený výtisk! Stránka 4 z 24

5 SM-PO-129 dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, před odchodem z pracoviště zkontrolovat, zda se v něm nenachází iniciační zdroj, který by mohl zapříčinit vznik požáru, oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly vést ke vzniku požáru nebo jestliže by byla znemožněna záchrana osob v případě vzniku požáru. Nikdo nesmí: používat otevřený oheň bez příslušného povolení k práci, kouřit na místech, kde to není povoleno, Pozn. kouření je Povoleno pouze na vyhrazených místech, označených výstražnou tabulkou Kouření povoleno doplněnou informací, kdo kouření povolil, číslem objektu a o jakou místnost se jedná (vzor - příloha č. 1). Místnost musí být vybavena nespalnou nádobou na nedopalky a PHP práškového typu s min. obsahem hasiva 5 kg. Toto ustanovení platí i pro tzv. elektronické cigarety. používat elektrické tepelné spotřebiče bez příslušného písemného povolení, Povolení k používání elektrických tepelných spotřebičů vydá na základě písemné žádosti odborně způsobilá osoba v PO. používat vlastní elektrické spotřebiče, provádět takové práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud k tomu nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy, poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení. Pro plnění úkolů PO jsou zřízeny tyto funkce: technik požární ochrany - resp. odborně způsobilá osoba v oboru PO, preventivní požární hlídky - zřizují se v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti s vysokým, nebo zvýšeným požárním nebezpečím, preventisté požární ochrany - zabezpečují plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. 7 Druhy dokumentace PO a její vedení Dokumentace požární ochrany stanovuje podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje plnění některých povinností na úseku PO. Vyjmenované dokumenty PO zpracovává OZO v PO a schvaluje ji statutární zástupce LCH nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, a to před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. Kontrola dokumentace požární ochrany, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, minimálně jednou za rok nebo po každém požáru nebo po každé změně, která měla vliv na její obsah. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Dokumentace musí být vedena, popř. její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem. V Lovochemii, a.s. je vedena následující dokumentace PO (vyhláška č. 246/2001 Sb.) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, Neřízený výtisk! Stránka 5 z 24

6 SM-PO-129 požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru operativní karty, řád ohlašovny požárů, tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, požární kniha, dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky. Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech. 7.1 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím Dokumentace o začlenění do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: - označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, - uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění, - přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím k činnosti a místu, - prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění. Dokument zpracovává: OZO elektronicky (Lovochemie) - Portál LCH/VEŘEJNÉ DOKUMENTY/ULN/OTBS/PO/ZAČLENĚNÍ písemně (Překladiště UL a GSH Městec Králové) uloženo na místě a u vedoucího OTBS 7.2 Posouzení požárního nebezpečí Součástí posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku je - údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u právnické osoby její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce, - určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, identifikace místa, kde se tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato činnost zahájena v případě, že se tak stalo před nabytím účinnosti této právní úpravy, - jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu. Dokument zpracovává: OZO písemně (LCH sklad čpavku a stáčení čpavku) uloženo u vedoucího KD a vedoucího OTBS 7.3 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například: Neřízený výtisk! Stránka 6 z 24

7 SM-PO příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, - stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, - vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení, - určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách, - stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, - zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, - určení ohlašoven požárů, - doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku PO. Viz SM-PO Požární řády Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Požární řád obsahuje - stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti, - požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření, - nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti, - stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem, - vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti, - stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest, - jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance. Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Dokument zpracovává: OZO, prověřuje vedoucí příslušného oddělení písemně - uloženo u vedoucího OTBS Vyvěšeno: na dobře viditelných a trvale přístupných místech na provoze Z: vedoucí oddělení 7.5 Požární poplachové směrnice Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Požární poplachové směrnice obsahují - postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru, - způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku, - postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru), - telefonní číslo ohlašovny požárů, - telefonní čísla tísňového volání, - telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Neřízený výtisk! Stránka 7 z 24

8 Dokument zpracovává: OZO písemně - uloženo u vedoucího OTBS Vyvěšeno: na dobře viditelných a trvale přístupných místech na provoze Z: vedoucí oddělení Vzor - Příloha č Požární evakuační plán SM-PO-129 Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Požární evakuační plán obsahuje - určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena, - určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, - určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob, - způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, - určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení, - grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního poplachu. Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení. Dokument zpracovává: OZO písemně - uloženo u vedoucího OTBS Vyvěšeno: na dobře viditelných a trvale přístupných místech na provoze a v budovách Z: vedoucí oddělení Vzor - Příloha č Dokumentace zdolávání požáru Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní karty zdolávání požárů (dále jen "operativní karta"), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Operativní kartu tvoří - textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, - grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. Operativní karta je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Orgán státního požárního dozoru poskytuje zpracovateli dokumentace zdolávání požárů k nahlédnutí dokumentaci a v případě potřeby také další odbornou pomoc. Jsou uloženy v zásahových vozidlech a zároveň i u jednotky územně příslušného hasičského záchranného sboru kraje. Neřízený výtisk! Stránka 8 z 24

9 SM-PO-129 Dokument zpracovává: OZO písemně - uloženo u vedoucího OTBS 7.8 Řád ohlašovny požárů V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti zřizuje ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů. Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje - povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.), - seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.), - způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, - způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob, - náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení. Dokument zpracovává: OZO elektronicky dokumentace IMS SM-PO-129 písemně - uloženo na ohlašovně požárů Příloha č Dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení. Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy. Rozsah a obsah školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců o PO a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany je stanoven v TOP-BOZP-112 Školení BOZP, PO a PZH Školení provádí: OZO Uložení prezenčních listin: písemně - uloženo u vedoucího OTBS, kopie PÚ specialista vzdělávání a rozvoje 7.10 Požární kniha Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení. Požární kniha se předkládá 1x za 3 měsíce ke kontrole vedoucímu OTBS a1x za rok ŘLaN. Neřízený výtisk! Stránka 9 z 24

10 V LCH jsou zavedeny 3 požární knihy: A - Lovochemie a.s., areál Lovosice vč. Provozovna Ústí nad Labem B - Lovochemie a.s., areál Městec králové C - Lovochemie, a.s., penzion Labská, Špindlerův Mlýn SM-PO-129 písemně (A) - uloženo u vedoucího OTBS, (B) uloženo u vedoucího oddělení, (C) uloženo u vedoucího penzionu Požární knihy v papírové podobě vede OZO. 8 Cvičný požární poplach Cvičný požární poplach v součinnosti s IZS se provádí 1x ročně a jeho účelem je: prověřování účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích, prověřování úplnosti a správnosti požárních evakuačních plánů. Organizaci cvičného požárního poplachu zajišťuje statutární zástupce LCH, příslušní vedoucí zaměstnanci, příp. ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v PO. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu a jeho vyhlášení se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. Během roku se provádějí námětová cvičení dle Plánu havarijních cvičení a cvičných požárních poplachů. Dokument zpracovává: OZO ve spolupráci s velitelem HZSP elektronicky dokumentace IMS Zpráva o stavu PO Cvičení se vyhodnocují v dokumentu Námět a průběh havarijního cvičení. Dokument zpracovává: velitel HZSP, velitel zásahu OZO písemně u vedoucího OTBS 9 Podmínky požární bezpečnosti 9.1 Zajištění požární ochrany v mimopracovní době Pokud na určeném pracovišti neprobíhá nepřetržitý provoz, jsou vedoucí zaměstnanci povinni z hlediska požární ochrany zajistit. provedení po skončení běžné pracovní doby kontrolu běžně přístupných prostor (WC, chodby, apod.) po stránce požární ochrany (zejména svítidla, tepelné spotřebiče), zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob po ukončení pracovní doby a pro dny pracovního volna, zabezpečení vypnutí všech spotřebičů, které se podle návodu k obsluze neponechávají v provozu, zabezpečení odpojení těch spotřebičů od el. sítě, které mají toto opatření v návodu k obsluze, zabezpečení, aby na pracovišti nezůstaly žádné zjevné příčiny požáru, např. hořlavý materiál v blízkosti zdrojů tepla apod., řídit se v případě zjištění případného požáru požárními poplachovými směrnicemi. Ostrahu objektů v mimopracovní době zajišťuje dodavatelským způsobem bezpečnostní agentura. Zaměstnanci bezpečnostní agentury jsou povinni: provádět po skončení běžné pracovní doby kontrolu běžně přístupných prostor po stránce požární ochrany, informovat odpovědnou osobu, příp. vedoucího provozu v případě požáru, řídit se v případě zjištění případného požáru požárními poplachovými směrnicemi. Činnost agentury je vykazována v dokumentech kniha předání a převzetí služby, Hlášení o události a Protokol ostrahy o zjištění případů porušení platných směrnic. Dokument zpracovává: velitel směny ostrahy písemně u bezpečnostního specialisty LCH Neřízený výtisk! Stránka 10 z 24

11 SM-PO-129 Osoby, které jsou pověřeny zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době, ať už se jedná o vlastní zaměstnance LCH nebo zaměstnance externí společnosti bezpečnostní agentury, jsou povinny absolvovat příslušné školení pro tuto činnost (viz samostatný dokument Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně). Toto školení zajišťuje požární technik nebo osoba odborně způsobilá v PO bezpečnostní agentury ve lhůtě 1x za rok. Kopii dokladu o proškolení zaměstnanců předá příslušný vedoucí zaměstnanec bezpečnostní agentury na OTBS vždy k danému školenému období. Během školení musí být zaměstnanci bezpečnostní agentury seznámeni s potřebnými informacemi. Jedná se zejména o následující: organizace požární ochrany ve LCH, povinnosti na úseku PO, osobní a věcná pomoc v souvislosti se zdoláváním požárů, plán a časový rozvrh pochůzkové a kontrolní činnosti dle stanoveného harmonogramu, způsob hlášení mimořádných událostí (požární poplachové směrnice), způsob hlášení zjištěných závad, způsob předávání služby. Podrobné informace o povinnostech zaměstnanců bezpečnostní agentury musí být uvedeny ve smlouvě mezi společností a firmou zajišťující ostrahu objektů. 9.2 Práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení Pokud se provádí práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení, musí být vystaveno Povolení k práci dle vnitropodnikové dokumentace TOP-BOZP-147 Povolení k práci. 9.3 Preventivní požární prohlídky Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek, které provádí odborně způsobilá osoba v PO. Kontroly se provádějí: 4x ročně na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím, 2x ročně na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím 1x ročně na ostatních pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí. Předmětem preventivních požárních prohlídek je zjišťování stavu zabezpečení PO, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností, zejména: dokumentace PO, její zpracování a aktuálnost, vyvěšení na viditelných místech, provádění školení PO (vstupní, opakovaná), včetně příslušných osnov školení, hasicí přístroje (umístění, označení, přístupnost, uchycení, stav, neporušenost plomb, provedení revizí min. 1x ročně), nástěnné hydranty (úplnost vybavení při porušení plomb, přístupnost, označení, provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně), další instalovaná požárně bezpečnostní zařízení (funkčnost, přístupnost, označení, provedení revizí a kontrol), únikové cesty a východy (průchodnost a označení bezpečnostními tabulkami se směry úniku), hlavní uzávěry médií voda, plyn, el. proud (přístupnost, označení bezpečnostními tabulkami), elektrická a plynová zařízení (požární bezpečnost, užívání v souladu s návodem výrobce, povolení k užívání), zda pracoviště v topném období nejsou vytápěna el. vařiči a jinými provizorními či nepovolenými topidly, svítidla (kryty, bezpečná vzdálenost od hořlavých látek), kontrola dodržování podmínek požární bezpečnosti vykonávaných činností, kontrola dodržování zákazů a příkazů, odstranění dříve zjištěných požárních závad a nedostatků ve stanovených termínech, včetně závad zjištěných orgánem Státního požárního dozoru. Cílem preventivních požárních prohlídek je identifikace odchylek od žádoucího stavu (požární závady). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku. O zjištěných závadách informuje vedoucího příslušného oddělení, který zajistí jejich odstranění. Kontrolu odstranění závad provede OZO v rámci následné preventivní požární prohlídce. Preventivní požární prohlídky se dokládají se záznamem do požární knihy (příp. také samostatným zápisem), který obsahuje: Neřízený výtisk! Stránka 11 z 24

12 SM-PO-129 datum provedení preventivní požární prohlídky, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření a stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště. 10 Vymezení požadavků na technická a technologická zařízení Přenosné hasicí přístroje Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití, tzn. na snadno viditelném a volně přístupném místě. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě (viz kapitola 12 Přehled o umístění výstražných, bezpečnostních a požárních tabulek). Přenosné hasicí přístroje se umísťují podle projektové dokumentace, na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu, např. řetízkem. Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje ( 9 vyhl. o požární prevenci): dokladem o kontrole, kontrolním štítkem, plombou spouštěcí armatury. Kontrola se provádí po každém použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jejich provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a min. 1x za rok. Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění. Periodická zkouška se vykonává u hasicích přístrojů vodních a pěnových jednou za 3 roky, u ostatních jednou za 5 let. Kontrolu provozuschopnosti provádí osoby odborně způsobilé, údržbu a opravy přenosných hasicích přístrojů provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním. Požárně bezpečnostní zařízení Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, příp. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje: dokladem o jeho montáži, dokladem oprávnění k montáži dokladem o funkční zkoušce (kromě ručně ovládaných požárních a kouřotěsných dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních ucpávek), dokladem o kontrole provozuschopnosti, dokladem o údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou o požární prevenci, záznamem v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha), stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x ročně, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší. Je-li požárně bezpečnostní zařízení nezpůsobilé plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě musí provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby Neřízený výtisk! Stránka 12 z 24

13 SM-PO-129 musí zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. Instalovaná požárně bezpečnostní zařízení: vnější odběrní místa požární vody požární hydranty (nadzemní, podzemní), plnící místa, požární výtokové stojany kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, vnitřní odběrní místa požární vody nástěnné hydranty, hadicové systémy, nezavodněné potrubí kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, požární a kouřotěsné dveře a požární uzávěry otvorů (roletové požární uzávěry) včetně funkčního vybavení (panikové kování, samozavírač) kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, zařízení přetlakové ventilace chráněné únikové cesty typu B kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (protipožární ochranné obklady, nástřiky, nátěry) kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, požární ucpávky a těsnění prostupů rozvodů a kabeláže kontrolu provozuschopnosti provádí pověřený zaměstnanec, nouzové osvětlení kontrolu provozuschopnosti provádí elektro technik, osoba s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaškolená obsluha provádí: - 1x za 6 měsíců provozní kontroly (zkoušky) vypnutím hlavního jističe, - týdenní kontroly dieselagregátu (bez zátěže), - měsíční kontroly dieselagregátu (se zátěží), - měsíční kontroly záložních baterií. výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení, kopie u vedoucího OTBS Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení Při provozu vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, příp. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět. Provozuschopnost instalovaného vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje: dokladem o jeho montáži, dokladem o funkční zkoušce, dokladem o kontrole provozuschopnosti, dokladem o údržbě a opravách provedených dle podmínek stanovených vyhl. o požární prevenci, záznamem v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha). Kontrola provozuschopnosti vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x ročně, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší. Je-li požárně bezpečnostní zařízení nezpůsobilé plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě musí provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby musí zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení, kopie u vedoucího OTBS Neřízený výtisk! Stránka 13 z 24

14 Instalovaná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení: SM-PO-129 elektrická požární signalizace kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to: - 1x za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení, - 1x za 6 měsíců u samočinných hlásičů požáru (pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem), - 1x za 6 měsíců u zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá. zařízení dálkového přenosu kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí pravidelné kontroly stanovené návodem výrobce, stabilní hasicí zařízení (sprinklerové) kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí pravidelné kontroly stanovené návodem výrobce, automatické protivýbuchové zařízení kontrolu provozuschopnosti provádí odborná dodavatelská firma s příslušným oprávněním, zaměstnanci pověření údržbou tohoto zařízení a zaškolení výrobcem provádí pravidelné kontroly stanovené návodem výrobce. výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení, kopie u vedoucího OTBS Ostatní technická a technologická zařízení Revize elektrické instalace, spotřebičů a zařízení provádí dodavatelská firma, elektro technik, osoba s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Revize se provádějí periodicky dle protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revizí se prokazuje dokladem o revizi (karty jednotlivých spotřebičů a zařízení). Revize hromosvodů provádí dodavatelská firma, revizní technik s příslušnou odbornou kvalifikací. Revize se provádějí periodicky ve lhůtách dle revizní zprávy. Provedení revizí se prokazuje dokladem o revizi. Revize tepelných a plynových spotřebičů a zařízení provádí dodavatelská firma, revizní technik, osoba s příslušnou kvalifikací. Revize se provádějí periodicky ve lhůtách dle revizní zprávy a typu zařízení. Provedení revizí se prokazuje dokladem o revizi. Údržba a kontroly ostatních zařízení se provádí v souladu s požadavky stanovenými výrobci daného zařízení dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud je k prováděné činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět. výše uvedené dokumenty jsou v písemné podobě uloženy u vedoucích příslušných oddělení 11 Povinnosti preventivní požární hlídky Preventivní požární hlídky se zřizují v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti s vysokým, nebo zvýšeným požárním nebezpečím (viz samostatný dokument Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí). Poznámka: Počet preventivních požárních hlídek a jejich složení určí odborně způsobilá osoba ve spolupráci s příslušným vedoucím zaměstnancem, vždy ve složení nejméně 1+2 (velitel + dva členové hlídky). Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování přepisů o PO a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO a zúčastnit se likvidace požáru. Činnost preventivní požární hlídky řídí velitel, příp. jeho zástupce (1. člen). Preventivní požární hlídky vykonávají svou činnost na základě absolvování odborné přípravy, která se opakuje 1x za rok. Povinnosti členů preventivní požární hlídky na úseku prevence: dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a požárních řádů na pracovištích, Neřízený výtisk! Stránka 14 z 24

15 SM-PO-129 po skončení pracovní činnosti zkontrolovat požární bezpečnost na pracovištích (překontrolovat možné iniciační zdroje vypnout elektrospotřebiče, uhasit oheň apod.), znát způsob součinnosti s jednotkami požární ochrany, znát pracoviště a činnosti s vysokým, nebo zvýšeným požárním nebezpečím, znát rozmístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů a dalších hasebních prostředků a kontrolovat jejich připravenost, znát obsah požárního řádu pracoviště a požárních poplachových směrnic, dohlížet, aby nebyly zataraseny přístupy k přenosným hasicím přístrojům, hydrantům, hlavním uzávěrům a ovladačům, dbát na to, aby byly vždy volné únikové cesty, dohlížet, aby pracoviště byla označena příslušnými výstražnými a bezpečnostními značkami, zúčastňovat se odborné přípravy v předepsaném rozsahu minimálně 1x ročně, znát způsob vyhlášení poplachu a přivolání pomoci, znát způsob a místo evakuace osob a majetku. Povinnosti členů preventivní požární hlídky při vzniku požáru: velitel (zástupce) řídí zásah požární hlídky, členové se řídí pokyny velitele (zástupce), v případě vzniku požáru ohlásí vznik požáru, zahájí hasební práce pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo hydrantů, pokud se nepodaří požár uhasit, provádí opatření k zamezení jeho šíření, napomáhají při evakuaci osob a materiálu, provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob, zajistí v případě potřeby vypnutí el. proudu a plynu, zajistí podle možností, aby z ohrožených prostor byly odstraněny hořlavé látky, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru (tlakové láhve, hořlavé kapaliny, nebezpečné látky apod.), provádí další činnosti podle požárních poplachových směrnic, po příjezdu hasičů podají veliteli zásahu požadované informace a řídí se jeho pokyny. Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky příloha č. 5. Neřízený výtisk! Stránka 15 z 24

16 SM-PO Příklady umístění výstražných a bezpečnostních značek V objektech LCH jsou rozmístěny minimálně tyto výstražné a bezpečnostní tabulky: Umístění značky Hlavní uzávěry médií Značka Elektřina Hlavní vypínač (+ ovládané zařízení) Voda Hlavní uzávěr vody Plyn Hlavní uzávěr plynu El. rozvaděče Pozor elektrické zařízení! Nehas vodou ani pěnovými přístroji Chodby, schodiště příp. Směr úniku; Únikový východ Výtahy (dle jejich účelu) Tento výtah neslouží k evakuaci osob Prostory, kde má vstup pouze personál Nepovolaným vstup zakázán Prostory, kde je zákaz kouření a výskytu otevřeného ohně Zákaz kouření a manipulace s plamenem Prostory s výskytem tlakových lahví příp. Pozor! Tlakové láhve ; max. počet uložených lahví označení jednotlivých plynů (kyslík, acetylen, apod.) Prostory s výskytem hořlavých kapalin Název hořlavé kapaliny s uvedením třídy nebezpečnosti Hasicí přístroje (na nesnadno viditelných místech) a hydranty Hasicí přístroj ; Hydrant Konkrétní požadavky na umístění dalších výstražných a bezpečnostních tabulek jsou uvedeny v přílohách požárních řádů. Neřízený výtisk! Stránka 16 z 24

17 13 Závěrečná ustanovení SM-PO-129 Tato směrnice ruší: RGŘ Zabezpečení a organizační uspořádání požární ochrany RGŘ Stanovení prostorů pro kouření RGŘ Organizace školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek RGŘ Zásady pro zabezpečování kontroly a výměny přenosných hasicích přístrojů a Lovochemii a externích firmách RGŘ Stanovení provádění kontrol údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení SM Řád ohlašovny požárů 14 Změnové řízení Za aktualizaci této směrnice zodpovídá vedoucí OTBS. Ing. Petr Cingr generální ředitel Neřízený výtisk! Stránka 17 z 24

18 KOUŘENÍ POVOLENO SM-PO-129 Stavba: Místo: Společnost: Odpovědná osoba za PO: Datum: Vystavil: Neřízený výtisk! Stránka 18 z 24

19 POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE Hlášení: požáru, výbuchu, úniku plynu, havárie, úrazu Hlášení se provádí: 1. telefonem 2. tlačítkem EPS Při telefonickém ohlášení uveď: co se stalo místo (číslo nebo název objektu) číslo telefonu jméno Požár Výbuch Únik plynu Havárie Hasičský záchranný sbor podniku (HZSP) Podnikový dispečink Vedoucí zaměstnanec ( ) Každý je povinen: poskytnout přiměřenou osobní a věcnou pomoc při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké vyhlásit poplach na pracovišti voláním HOŘÍ provést opatření pro záchranu osob, provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit ihned zjištěný požár, výbuch, havárii nebo únik plynu podle tohoto schématu informovat vedoucího zaměstnance Vedoucí zaměstnanec: určit postup pro zdolání požáru a pro případnou evakuaci osob, materiálu a dokumentace po příjezdu hasičského záchranného sboru informovat velitele zásahu o současné situaci a případném nebezpečí dbát pokynů velitele zásahu HLÁŠENÍ PORUCHY Porucha Podnikový dispečink PŘIVOLÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI Při telefonickém hlášení uveď: co se stalo místo (číslo nebo název objektu) počet zraněných Po ohlášení úrazu jdi na určené stanoviště a čekej na příjezd sanitního vozu. Červen 2012 Úraz 155 Požár Vedoucí zaměstnanec Schválilo: Představenstvo

20 1. Název objektu: POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN TENTO EVAKUAČNÍ PLÁN DOPLŇUJE HAVARIJNÍ PLÁN PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE 2. Evakuaci organizuje: velitel požární hlídky Zástupce: požární hlídka 3. Místo, ze kterého bude evakuace řízena: 4. Prostředky, které budou použity při evakuaci: Nebude použito žádných motorových dopravních prostředků. 5. Způsob evakuace: Současná - všichni zaměstnanci se budou evakuovat naráz. Po vyhlášení poplachu se zaměstnanci přemístí do prostoru soustředění osob. Každý zaměstnanec, než opustí pracoviště MUSÍ vypnout stroj nebo zařízení, na kterém v době poplachu pracoval. Při evakuaci je nutno věnovat zvýšenou pozornost osobám s omezenou schopností pohybu! Osoby s omezenou schopností pohybu: Osoby schopné samostatného pohybu: 6. Způsob vyhlášení evakuace: telefon, volání HOŘÍ! Siréna: Stav ohrožení: kolísavý tón (140 sekund) konec ohrožení: ústně a telefonicky 7. Určení evakuačních cest a prostorů, kde se shromáždí evakuované osoby: Evakuační cesty jsou vyznačené v grafické části, která je vyvěšena na jednotlivých podlažích. Jsou uvedeny všechny únikové cesty, ale zaměstnanci jsou povinni použít nejkratší cestu směrem Parkoviště osobních automobilů V případě nepředvídaných událostí může osoba řídící evakuaci určit náhradní stanoviště s přihlédnutím ke směru větru a vývinu situace. V případě svévolného opuštění pracoviště při havárii, požáru, výbuchu či jiné události, jsou zaměstnanci povinni hlásit své stanoviště příslušnému vedoucímu zaměstnanci: telefon: mobil: 8. Určená osoba, která provede kontrolu počtu evakuovaných osob: Kontrolu evakuovaných osob provede osoba uvedená v bodě 2. Po provedené kontrole počtu evakuovaných osob se provede případné vyhledání a vyproštění osob, které zůstaly na pracovištích. 9. Určení místa, kde se bude ukládat evakuovaný materiál a způsob jeho střežení: žádný materiál se nebude evakuovat 10. Způsob zajištění první pomoci: Přivolání rychlé lékařské služby zajistí určená osoba v bodě 2. na tel. Čísle Činnosti zaměstnanců v případě mimořádné události jsou popsány v Požární poplachové směrnici Zpracoval: Datum: Schválil:

21 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích, oznámení požáru HZSP Lovochemie a na Krajské operační středisko HZSÚK Ústí nad Labem. Činnost jednotky HZSP Lovochemie Požární jednotka je povolána k tomu, aby v případě vzniku požáru včas, odborně a účinně zasáhla při záchraně ohrožených osob a majetku a požár likvidovala tak, aby způsobené škody byly co nejmenší. Požární jednotka poskytuje též pomoc při živelných pohromách, haváriích a jiných nehodách. Stupně požárního poplachu Pro potřebu rychlého zásahu v Lovochemii, a.s., Lovosice, v Glanzstoff - Bohemia s.r.o. a v PREOL, a.s., v závislosti na nebezpečí z prodlení při požáru a zabránění jeho rozšíření, stanoví velitel zásahu ve spolupráci s podnikovým dispečinkem a Krajským operačním střediskem Ústí nad Labem (KOPIS) svolání jednotek podle stupně požárního poplachu. I. stupeň požárního poplachu: PS Lovosice PS Litoměřice - první výjezd PS Litoměřice - druhý výjezd II. stupeň požárního poplachu: Povinnosti HZSP Lovochemie JSDHO Terezín JSDHO Bohušovice nad Ohří JSDHO Třebenice JSDHO Chotiměř JSDHO Brozany nad Ohří JSDHO Třebívlice PS Roudnice nad Labem Při převzetí směny provádí kontrolu spojení (telefon + vysílačka) s ohlašovnou požárů pro příjem hlášení o vzniku mimořádné události, přebírá a kontroluje funkčnost EPS umístěných ve velínu HZSP Lovochemie a na podnikovém dispečinku. Dále musí být provedena minimálně 1x týdně zkouška sirény pro vyhlášení požárního poplachu, případně jiného zařízení, kterým se požární poplach vyhlašuje (provádí se vždy ve středu v hod.). Seznam důležitých telefonních čísel Ohlašovna požárů 150 (platí v areálu v LCH z pevné linky) (platí v areálu v LCH z mobilních telefonů) Krajské operační středisko Ústí n. L Mobil , Při požáru nebo havárií v Lovochemii, a.s. telefon mobil zkr. vol. velitel HZSP vedoucí OTBS OZO v PO výrobní ředitel ředitel LaN generální ředitel

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: 18.9.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 18.9.2015 Schválil: Proftová

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11 ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11 Název Číslo Vlastník Směrnice č. 11 TEMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÉ ROZVRHY ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK A VZOROVÉ

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek 738 01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264 HZSTX005GWML Č.j. HSOS-6900-1/2014 Výtis k č.: 1 Počet

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno Pozor: Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytisknout přílohu č. 6 a podepsanou předat při zahájení akademického roku nebo odevzdat přímo na studijní

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument!

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! strana 1 z 10 vypracoval: František Svoboda útvar : ÚŘ datum: 23.10.2008 podpis: schválil: podpis: ing.petr Pösinger, Ph.D. platnost od: 27.října 2008 číslo revize: 3 platnost revize od: 1.1.2015 Vytištěním

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina Obecní úřad Březina vydává požární řád jako obecně závaznou vyhlášku podle 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č.410/1992 Sb. Obecní

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014

Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014 Věcné prostředky požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) BPS 1. Vydání 2014 Důvod k sepsání uvedené publikace byl velice prostý. Skutečnost, že máme kolem sebe umístěny hasicí přístroje,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

S K R I P T A. ke školení požární ochrany dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pro vnitřní potřebu. Datum :.

S K R I P T A. ke školení požární ochrany dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pro vnitřní potřebu. Datum :. S K R I P T A ke školení požární ochrany dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Pro vnitřní potřebu Datum :. 1. Zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

Videoškolení PO. Školení PO. Školení PO. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz

Videoškolení PO. Školení PO. Školení PO. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz Videoškolení PO Základními předpisy upravujícími oblast PO jsou: v platném znění Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru v platném znění Vyhláška

Více

Úvodní ustanovení. b. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu,vody,

Úvodní ustanovení. b. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu,vody, 1 Návrh: 24.listopadu 2003 Požární řád obce Dymokury Zastupitelstvo obce Dymokury se dne 24.listopadu 2003 usneslo schválit v souladu s 10 písm.a), 84 odst.2, písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: Odpovědnost za zajištění požární ochrany... 3 1. POVINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO ÚČJF - školení zaměstnanců z PO Organizace a zajištění požární ochrany Povinnosti všech zaměstnanců a studentů Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru Nejčastější příčiny vzniku požárů Přehled hasicích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV, číslo 1/2010 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce DĚTŘICHOV

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV, číslo 1/2010 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce DĚTŘICHOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV, číslo 1/2010 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce DĚTŘICHOV Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 30.03.2010 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno POŽÁRNÍ KNIHA Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno 1 POŽÁRNÍ KNIHA Vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 36 (1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany,

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006 obce Javorník, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Javorník

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006 obce Javorník, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Javorník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006 obce Javorník, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Javorník Zastupitelstvo obce Javorník se na svém zasedání dne 11. 12. 2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C P L O S K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15. 1. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012, kterou se vydává ŽÁRNÍ ŘÁD OBCE NEKOŘ Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo na svém zasedání dne 2. dubna 2012 usnesením č. 2a/IV-2012 v souladu s ust. 10 písm.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád obce Rybitví

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád obce Rybitví Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád obce Rybitví Zastupitelstvo obce Rybitví se na svém zasedání dne 10. 6. 2013 usneslo vydat podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně B3-04/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY UP (SR) B3-04/2-SR Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně Obsah: Zpracoval: A.Školení zaměstnanců

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2011 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2011 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 10. 11. 2011

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Měšice se na svém zasedání dne 7.1.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obec Mikulůvka POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Mikulůvka POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Mikulůvka Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se vydává požární řád obce Mikulůvka Zastupitelstvo obce Mikulůvka se na svém zasedání dne 29. 10. 2008 usnesením č. 24/08 rozhodlo vydat na základě

Více

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2014 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2014 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 1. 10. 2014

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014

Více

Seznámení s organizací zabezpečení poţární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o poţární ochraně

Seznámení s organizací zabezpečení poţární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o poţární ochraně POŢÁRNÍ OCHRANA Úvod Úpravu požární ochrany zahrnuje řada právních předpisů a norem. Nejdůležitějším právním předpisem je zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění. Na zákon navazuje prováděcí

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více