OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem"

Transkript

1 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce v Ústí nad Labem za rok 2005 únor 2006 Ing. Jaromír JAROŠ vedoucí inspektor

2 O B S A H strana 1. Úvod 3 2. Základní statistické údaje o dozorčí činnosti 4 3. Inspekční činnost 7 4. Ostatní dozorčí činnost Poradenská, výchovná a vzdělávací činnost Ochrana veřejnosti Spolupráce s orgány a organizacemi 76 Přílohy: Grafy 2

3 1. Úvod Období a stav po účinnosti zákona o IP č.251/2005 Sb. byly determinovány především nulovým přechodovým obdobím. Z hlediska objemu výkonů se negativně projevilo toto období větší než 2 měsíce, kdy bylo nutno vyřešit celou řadu nutných delimitačních kroků spojených se zrušením IBP a instalací OIP, včetně vystavení služebních průkazů, služebních razítek, převedení pracovníků ÚP včetně nevyřízených spisů, kterých bylo 135, atd. Ve starých činnostech v oblasti dozoru nad bezpečnostní práce a technických zařízení jsme pokračovali stejným způsobem jako před , i když i zde se projevila absence interních předpisů metodických pokynů, pro výkon inspekční činnosti. Tuto otázku jsme řešili vlastní úpravou stávajících MP platných pro rok Stejným způsobem jsme přistoupili i k plnění programu činnosti pro rok 2005 v druhém pololetí. U činností nových, tzv. pracovně právních vztahů, si delimitovaní pracovníci úřadů práce přinesli rozdílné přístupy k výkonu inspekce, včetně vyhotovované písemné dokumentace, které byly určovány zvyklostmi na jednotlivých ÚP. 1.1 Sídlo oblastního inspektorátu práce Ústí nad Labem, SNP 2720/21, PSČ Struktura IBP (OIP) V čele OIP stojí vedoucí inspektor, který přímo řídí sekretariát, oddělení ekonomicko správní a oddělení informatiky toto oddělení zabezpečuje úkoly na úseku plánování, evidence a rozborů. Počet pracovníků sekretariátu 2, v ekonomicko správním oddělení pracuje 7 pracovníků, v odd. informatiky 5 pracovníků. Hlavní odbornou činnost OIP zabezpečoval jeden odbor dozoru prostřednictvím 7 odborných skupin: odborná skupina v průmyslu odborná skupina ve stavebnictví, dopravě a zdravotnictví odborná skupina v zemědělství, lesnictví a terciální sféře odborná skupina pro vyhrazená tlaková zařízení odborná skupina pro vyhrazená elektrická zařízení odborná skupina pro vyhrazená zdvihací zařízení odborná skupina pro plynová zařízení od se rozšířil o další skupinu pro pracovně právní vztahy. Odbor dozoru řídil vedoucí odboru dozoru, v jeho přímém řízení jsou i tři referentky, z toho jedna na detašovaném pracovišti v Liberci. Celkový počet pracovníků OIP k je 59, z toho výkonných pracovníků 3

4 v oblasti BOZP 22, v oblasti pracovně právních vztahů Základní statistické údaje o dozorčí činnosti Tabulka č. 1 Počet provedených výkonů inspektorátem bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem V ý k o n y 1. pololetí 2. pololetí Prověrky organizací a podnikajících fyzických osob úkoly ČÚBP Prověrky organizací a podnikajících fyzických osob úkoly IBP plánované Prověrky organizací a podnikajících fyzických osob úkoly IBP ostatní Šetření příčin smrtelných úrazů 8 11 Šetření příčin těžkých úrazů Šetření příčin hromadných úrazů 0 0 Šetření příčin ostatních úrazů 0 0 Šetření příčin provozních nehod (havárií) 0 0 Šetření příčin poruch technických zařízení 0 0 Šetření technických příčin průmyslových otrav a nemocí 0 0 z povolání Prověrky a šetření celkem Návrhy potřebných technických i jiných opatření Stanoviska k projektovým dokumentacím staveb Účast při povolování a kolaudacích staveb Odňatá nebo omezená oprávnění k činnostem na VTZ 0 0 Odňatá nebo omezená osvědčení k činnostem na VTZ 0 0 Vyjádření k předpisům k zajištění BP a BTZ 4 1 Uskutečněná poradenství

5 Tabulka č. 2 Počet závad, vyřazených strojů, objektů, činností a osob podle vydaných rozhodnutí Inspektorátem bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 1. pololetí 2. pololetí Závady bez vydaného rozhodnutí (s násobností) 165 (393) 105 (241) Závady s vydaným rozhodnutím k jejich odstranění (s násobností) 352 (2164) 0 Závady s vydaným opatřením k jejich odstranění (s násobností) (1892) Vyřazené stroje a zařízení z provozu 3 0 Zakázané užívání výrobních a provozních prostorů 1 0 Zakázané technologie 1 0 Zakázané činnosti 1 0 Zákazy práce přesčas (kromě mladistvých) 0 0 Zákazy práce přesčas mladistvých 0 0 Zákazy noční práce mladistvých 0 0 Zákazy práce žen při ruční manipulaci a přenášení břemen 0 0 Zákazy práce mladistvých při ruční manipulaci a přenášení břemen 0 0 Zákazy ostatních prací ženám a mladistvým 0 0 5

6 Tabulka č. 3 Pokuty uložené Inspektorátem bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem P o k u t y 1. pololetí 2. pololetí Pokuty organizacím a podnikajícím fyzickým osobám počet 16 2 Pokuty organizacím a podnikajícím fyzickým osobám - výše v Kč , ,-- z toho za zjištěná porušení předpisů při prověrkách počet 5 2 z toho za zjištěná porušení předpisů při prověrkách - výše v Kč , ,-- z toho za zjištěná porušení předpisů v příčinné souvislosti s pracovním 11 0 úrazem, havárií, poruchou technického zařízení nebo s technickými příčinami průmyslových otrav a nemocí z povolání počet z toho za zjištěná porušení předpisů v příčinné souvislosti s pracovním ,-- 0 úrazem, havárií, poruchou technického zařízení nebo s technickými příčinami průmyslových otrav a nemocí z povolání výše v Kč Pokuty zaměstnancům organizací a podnikajících fyzických osob počet 1 0 Pokuty zaměstnancům organizací a podnikajících fyzických osob výše ,-- 0 v Kč Blokové pokuty počet 22 0 Blokové pokuty výše v Kč ,-- 0 Návrhy na přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení: 0 6

7 3. Inspekční činnost 3.1 Výsledky inspekční činnosti v jednotlivých odvětvích Činnost inspekce odborné skupiny 7.31 průmysl Při plnění hlavního úkolu č bylo uloženo provést kontrolu systému BOZP v malých a středních podnicích, t. j. podnicích, které mají zaměstnanců a u kterých ještě kontrola stavu BOZP nebyla provedena. Celý úkol se týkal téměř všech odborných skupin dozoru- inspekce kromě dopravy a stavebnictví. Kontrola byla zaměřena na: subjekty, které provozují činnosti v oboru s vyšším potenciálním rizikem a nebo mají nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti a to: - v zemědělství, - ve výrobě kovových konstrukcí, - v dřevoprůmyslu včetně výroby nábytku, - v lesnictví, - v textilním průmyslu, - v provozu malých vodních elektráren a jezů, - elektrických zařízení čerpacích stanic pohonných hmot a pracovních strojů ve sklářském a textilním průmyslu, - v provozu kotelen a plynových spotřebičů nad 50kW, - v poskytování služeb obyvatelstvu a v obchodě s potravinářským zbožím, - v opravárenství při provozu automobilových zvedáků. Předmět kontroly 1) Prevence rizik a) vyhodnocení, zda zaměstnavatel vyhledává rizika, zjišťuje jejich příčiny a zdroje a přijímá opatření k jejich odstranění, b) seznámení zaměstnanců a ostatních osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích se stanovenými opatřeními, c) kontrola realizace opatření na pracovištích a jejich dostatečnost vzhledem k prováděným činnostem. 2) Péče o pracovní podmínky a) školení a příprava k výkonu práce: - kontrola dokumentace, - kontrola dodržován. 7

8 b) pracovní doba: - rozvržení pracovních směn, - evidence pracovní doby a dodržování limitů přesčasové práce, - přestávky: - na jídlo a oddech, - bezpečnostní, - odpočinky mezi směnami a týdny. c) kontrola zakázaných prací. d) poskytování OOPP: - seznam, - přidělování, - péče o OOPP, - používání OOPP při pracovních činnostech. 3) Pracovní postupy - vhodnost pracovišť s ohledem na prováděné činnosti z hlediska: a) uspořádání, b) vybavení, c) stavu faktorů pracovního prostředí. 4) Pracovní stroje a zařízení a) kontrola průvodní a provozní dokumentace, b) provádění kontrol revizí technického stavu a skutečný stav provozovaných strojů a zařízení, c) umístění na pracovišti, d) odborná způsobilost obsluh. 5) Pracovní úrazovost a) evidence, b) šetření příčin vzniku PÚ, c) stanovení opatření a jejich realizace. Seznam dozorovaných subjektů Celkem byla provedena kontrola: plánováno 524 splněno 557 organizací Ústeckého a Libereckého kraje. 8

9 Nejčastěji se vyskytující závady Nejčastěji se vyskytující závady - zemědělství 1) Prevence rizik Nejčastější závada byla zjištěna v oblasti vyhledávání rizik, kdy zaměstnavatelé rizika nevyhledávají, případně nevyhodnocují v rozsahu provozovaných strojů a zařízení. 2) Péče o pracovní podmínky Ze zjišťovaných závad lze uvést např. : - předmětem školení nebyly předpisy k zajištění bezpečnosti práce v rozsahu činnosti - zaměstnavatel nerozvrhl pracovní dobu tak, aby zaměstnanci měli nepřetržitý odpočinek v týdnu alespoň 35 hodin - nebyly zpracovány seznamy pro poskytování ochranných prostředků na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce 3) Pracovní postupy Z hlediska vhodnosti pracovišť k prováděné činnosti bylo zjištěno např.: - povrch podlahy na pracovišti není rovný, - šachta u dopravníků posklizňové linky obilí není zabezpečena proti pádu, - volný konec chodby u šikmého dopravníku chlévské mrvy není zabezpečen zábradlím, - není dodržena minimální šířka uličky mezi regály, - močůvkové jímky nejsou zajištěny zábradlím. 4) Pracovní stroje a zařízení Nejsou prováděny revize el. ručního nářadí, el. spotřebičů, prodlužovacích přívodů a el. zařízení kovoobráběcích strojů. U provozovaných strojů a zařízení byly zjištěny např. následující závady: - není zabráněno přístupu k lopatkám ventilátorů vzduchovacího zařízení fermentačních boxů, - dopravník používaný na posklizňové lince nemá převod pohonu opatřen vhodným ochranným zařízením. 9

10 5) Pracovní úrazovost V této oblasti bylo zejména zjištěno, že zaměstnavatelé nevedou o úrazech v knize úrazů řádnou evidenci. Nejčastěji se vyskytující závady - lesnictví - Kontrolované firmy neprovádějí vyhledávání rizik tak jak ukládá ZP 132a odst.(3); - Školení zaměstnanců mnohdy neobsahuje právní a ostatní předpisy k zajištění BP, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady (např. NV 28/02Sb., BP pro obsluhu vyžínačů a křovinořezů) ZP 133 odst. (1) písm. e) ; - O školeních,informacích a pokynech není vedena dokumentace ZP 133 odst. (1) poslední odstavec; - Zaměstnavatel neposkytuje OOPP na základě vlastního vyhodnocení rizik ZP 133a odst. (5) ; - Poskytované OOPP nejsou zaměstnanci při práci používány - zaměstnavatel neprovádí pravidelně kontroly (používání) ZP 133 odst. (1) ; - Zaměstnavatel nevede knihu úrazů ZP 133c odst. (3). Nejčastěji se vyskytující závady - výroba kovových konstrukcí - Nejsou v plném rozsahu vyhledány rizika a provedeno jejich vyhodnocení; - Není provedeno dostatečné a přiměřené seznámení s riziky, s výsledky jejich vyhodnocení a s jejich opatřeními na ochranu před jejich působení; - Školení není zaměřeno na konkrétně prováděné činnosti, např.zaměstnanci nejsou seznamováni s obsluhou; - Nejsou vyhodnocena rizika, na jejichž základě by zaměstnavatel vydával OOPP. K nejčastěji zjištěným závadám z hlediska pracovních strojů bylo zjištěno, že provozovatel nemá: - k dispozici návody pro obsluhu a údržbu a provoz, - nejsou prováděny kontroly, revize a revizní zkoušky zařízení, - zaměstnavatel nedoložil průvodní návod na obsluhu provoz a údržbu strojů - 50% kontrolovaných, - zaměstnanci nejsou seznámeni s návodem na provoz,obsluhu a údržbu strojů 40 %, - zásuvkový vývod v klempírně napájí prodlužovaní kabel, který je vyveden ven z budovy a 10

11 není chráněn proudovým chráničem ČSN %, - u řezacích agregátů -plazma není k dispozici návod na provoz, obsluhu a údržbu, jak to vyžaduje 4 Nařízení vlády č 378/2001 Sb. 10 %, zaměstnavatel nepřijal opatření k hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků podle přílohy č.1, NV č. 495/2001 Sb. 10 %, - zaměstnavatel nedoložil platnou revizní zprávu podle ČSN k soustruhu 40 %, - změny na strojích nejsou zaznamenány do přiložené dokumentace a schválena výrobcem 25 %, - nezakryté přívody el.pro stroje v podlahách 10 %, - nerovné podlahy v dílnách 10 %. Nejčastěji se vyskytující závady - služby obyvatelstvu a v obchodě s potravinářským zbožím - Nedoložená revize elektrické instalace u 52 % kontrolovaných organizací, - neprovedené kontroly a revize el.pohyblivých přívodů 52 %, - chybějící madla u 31 %, - chybějící dokumentace o školení BOZP 61 %, - neprovádění prověrek BOZP 32 %, - chybějící seznam OOPP 48 %, - chybí MPP 25 %, - MPP v souvislosti s činností dopravy 15 %. U subjektů s malým počtem zaměstnanců není obvykle vytvořen systém péče o BOZP. Platí to pro kontrolu, údržbu a revize zařízení (někdy nedostatky vyplývají z ne zcela vyjasněných vztahů mezi vlastníkem objektu a provozovatelem) i pro oblast školení zaměstnanců a prevenci rizik. U některých zaměstnavatelů jsou školení prováděna, chybí řádné zdokumentování. OOPP jsou u značného počtu zaměstnavatelů vydávány bez zpracovaného seznamu (vhodnost pro konkrétní podmínky, prokazatelnost). Na kontrolu provádění ročních prověrek BOZP je nutné se zaměřit především u subjektů s větším počtem provozoven. Na úseku pracovních podmínek (přesčasy, odpočinek mezi směnami, v týdnu, přestávky na jídlo a oddech, lékařské prohlídky u noční práce a řidičů) byly závady zjištěny pouze v ojedinělých případech. U většiny zaměstnavatelů v kontrolovaném oboru jsou předpisy pro tuto oblast poměrně dodržovány. Lze konstatovat, že provedenými kontrolami bylo splněno zadání i cíl úkolu včetně předpokladu zařazení kontrolovaných subjektů do systému následných a periodických kontrol. 11

12 Nejčastěji se vyskytující závady - elektrických zařízení čerpacích stanic pohonných hmot a pracovních strojů ve sklářském a textilním průmyslu - Nedostatky v zajištění ochrany před nebezpečným dotykem živých částí (nezavřené dveře rozvaděče apod.), - nedostatečný prostor před rozvaděči, - nedodržení termínů pro pravidelné revize el.zařízení, - nedostatečná ochrana kabelů, - mechanicky poškození části el.zařízení, - nedostatečně upevněné části el.zařízení, - chybí kryty na svítidlech, - nedostatečně zajištěné neosazené vývody, - chybí proškolení pracovníků dle vyhl. č.50/78 Sb. pro 4 a není stanoven rozsah a doba školení. - Při používání nebezpečných látek zejména při zušlechťování povrchu skla, byly zjištěny i případy, kdy rizika jsou vyhledávána většinou pouze z bezpečnostních listů těchto látek. Přičemž další nebezpečí vyplývající z vlastností chemické látky díky specifickému použití případně po chemické reakci v rámci technologie (u kapalin např. vlastnosti par a sraženin), které v bezpečnostních listech nejsou uvedeny a závisí na tomto specifickém použití chemické látky, nejsou ve vyhodnocení rizik a ani v pracovních postupech, či místních provozních bezpečnostních předpisech vůbec zohledněny. Pak se na těchto pracovištích i přes to, že jsou zaměstnanci školeni ze zacházení s nebezpečnými látkami autorizovanou osobou, nedostávají všechny potřebné informace pro bezpečné chování na pracovišti, jež vyplývají ze specifického technologického postupu na tomto pracovišti a nikoliv pouze z nebezpečí povahy samotné chemické látky jako takové. Nejčastěji se vyskytující závady - v provozu kotelen a plynových spotřebičů nad 50kW - Nedostatečná aktualizace provozní dokumentace (místní provozní řády kotelen, schemata plynových zařízení kotelen nebo regulačních stanic plynu), - odbornou způsobilost obsluh plynových zařízení (topičů NTL plynových kotelen, plynovodů nebo regulačních stanic plynu) nelze zdokumentovat (např.prošlá platnost osvědčení k obsluze plynových zařízení), - v dokumentaci o školení byly stále shledávány nedostatky v nekonkrétnosti uváděných předpisů, v uvádění neplatných předpisů a ve formálních zápisech o ověřování znalostí pracovníků (nebyly doloženy otázky nebo testy o přezkoušení). Některé dokumentace o školení stále neobsahují konkrétní seznámení s riziky a stanovenými či provedenými opatřeními k minimalizaci rizik, seznámení s místními bezpečnostními předpisy, 12

13 technologickými postupy a návody od výrobce technického zařízení. Nejsou dodržovány termíny zkoušení obsluh tlakových nádob stabilních, nádob k dopravě plynů a nízkotlakých kotlů. V některých případech by se dalo vytknout částečně formální zdokumentování ověřování znalostí obsluhy zařízení. - S ohledem na vyhrazená technická zařízení při kontrole pracovišť, byly zjišťovány nedostatky zejména v průvodní dokumentaci technických zařízení včetně vyhrazených technických zařízení. Zejména u tlakových nádob nebyly doloženy pasporty nádob, předepsané revize a tlakové zkoušky, nesprávné osazení bezpečnostní výstroje, neprovádění předepsané zkoušení bezpečnostní výstroje. U nízkotlakých kotlů byly zjištěny nedostatky ve vypracování provozní a průvodní dokumentace, nesprávné osazení bezpečnostní výstroje, nedostatečné větrání kotelny, nedodržení termínu odborných prohlídek, neprovádění kontroly kvality oběhové vody. U středotlakých parních kotlů byly zjištěny nedostatky při úpravě napájecí a kotelní vody, neprovádění předepsaných revizí a zkoušek. Při manipulaci s nádobami k dopravě plynů nebyly u provozovatele vypracovány pokyny pro zacházení s lahvemi k dopravě plynů. Nejčastěji se vyskytující závady- v opravárenství při provozu zvedáků a ve výrobě ocelových konstrukcí při provozu jeřábů Při kontrolách prováděných v rámci úkolu byl sledován systém řízení v opravárenství při provozu automobilových zvedáků se zaměřením prevenci rizik, péče o pracovníky, pracovní postupy, pracovní stroje a zařízení a pracovní úrazovost. K nejčastěji zjištěným nedostatků v oblasti systému řízení BOZP v opravárenství při provozu automobilových zvedáků a výrobě kovových konstrukcí, že: - nejsou v plném rozsahu vyhledány rizika a provedeno jejich vyhodnocení, - není provedeno dostatečné a přiměřené seznámení s riziky, s výsledky jejich vyhodnocení a s jejich opatřeními na ochranu před jejich působení. K nejčastěji zjištěným závadám z hlediska péče o pracovní podmínky bylo zjištěno že: - školení není zaměřeno na konkrétně prováděné činnosti, např.zaměstnanci nejsou seznamováni s obsluhou konkrétních automobilových zvedáků, s návody pro obsluhu strojů atd., - nejsou vyhodnocena rizika, na jejichž základě by zaměstnavatel vydával OOPP. K nejčastěji zjištěným závadám z hlediska pracovních strojů bylo zjištěno, že: - provozovatel nemá k dispozici návody pro obsluhu a údržbu a provoz automobilových zvedáků, - nejsou prováděny kontroly, revize a revizní zkoušky zařízení. K nejčastěji zjištěným závadám z hlediska pracovní úrazovosti bylo zjištěno, že: - není vedena evidence pracovních úrazů. 13

14 Nejčastěji se vyskytující závady - v kotelnách z hlediska tlakových zařízení a) Přesto, že byla rizika vyhledána, vyhodnocena a stanovena opatření k minimalizaci rizik, dle některé z uznaných metod, nebyla nalézána shoda s opatřeními uvedených v dokumentaci a opatřeními skutečně realizovanými. Často nebyla ani shoda mezi dokumentací o rizikách a technickými opatřeními uvedenými v jednotlivých pracovních postupech nebo návodech výrobce, popř. místních provozních bezpečnostních předpisech technických zařízení. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že podnikatelských subjektů kde jsou opatření k minimalizaci rizik řešena dle skutečných podmínek na jednotlivých pracovištích a tyto podmínky jsou jedenkrát za rok revidovány, přibývá. Je to zejména tam, kde mají vlastního bezpečnostního technika, a pak u těch podnikatelských subjektů, kde probíhají audity na kvalitu a též i bezpečnost práce. b) V dokumentaci o školení byly stále shledávány nedostatky v nekonkrétnosti uváděných předpisů, v uvádění neplatných předpisů a ve formálních zápisech o ověřování znalostí pracovníků (nebyly doloženy otázky nebo testy o přezkoušení). Některé dokumentace o školení stále neobsahují konkrétní seznámení s riziky a stanovenými či provedenými opatřeními k minimalizaci rizik, seznámení s místními bezpečnostními předpisy, technologickými postupy a návody od výrobce technického zařízení. Nejsou dodržovány termíny zkoušení obsluh tlakových nádob stabilních, nádob k dopravě plynů a nízkotlakých kotlů. V některých případech by se dalo vytknout částečně formální zdokumentování ověřování znalostí obsluhy zařízení. c) Evidence pracovní doby je vedena i u malých podnikatelských subjektů. U větších subjektů dnes je vedena pomocí elektronických karet a pomocí výpočetní techniky. Dodržování přestávek na jídlo a oddech, bezpečnostní přestávky, odpočinek mezi směnami a v týdnu je evidenčně v pořádku bez zjištění opakovaných závažných porušení. Zda je v pořádku i ve skutečnosti je na hranici kontrolovatelnosti, protože může jít o jednotlivé případy po vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance, prováděné mimo uvedenou evidenci. d) Přesto, že občas byly zjištěny nedostatky v prokázání zdravotní způsobilosti, většinou mají zaměstnavatelé smlouvy s lékařem, avšak ne všichni smluvní lékaři již navštívili a nebo pravidelně navštěvují všechna pracoviště smluvního subjektu. Některé subjekty však smluvního lékaře zatím nedokázaly zajistit. e) Při kontrolách byly prováděny dle předložené dokumentace kontroly zakázaných prací namátkovým způsobem, bez zjištění konkrétních případů porušení. 14

15 f) U některých podnikatelských subjektů, při poskytování OOPP bylo zjištěno, že ne všechny OOPP jsou přidělovány na základě hodnocení rizik a není doloženo seznámení zaměstnanců s používáním OOPP za účelem snížení vyhodnocených rizik. Ne všichni zaměstnanci (např. při hutní výrobě skla apod.) však dodržují přidělené a předepsané OOPP (při kontrole je používají po provedení kontroly je opět přestávají používat). g/ Z hlediska uspořádání pracovišť, byly zjišťovány nedostatky v zúžených komunikacích, chybí zábradlí a madlo u schodišť, nezajištěný otvor v podlaze, nedostatečný přístup k ovládacím a ochranným zařízením a pod. U pracovních strojů byly zjištěny nedostatky týkající se chybějící průvodní a provozní dokumentace, neprovádění předepsaných kontrol i revizí a poškozená nebo nefunkční měřící a ochranná zařízení. h) S ohledem na vyhrazená technická zařízení při kontrole pracovišť, byly zjišťovány nedostatky zejména v průvodní dokumentaci technických zařízení včetně vyhrazených technických zařízení. Zejména u tlakových nádob nebyly doloženy pasporty nádob, předepsané revize a tlakové zkoušky, nesprávné osazení bezpečnostní výstroje, neprovádění předepsané zkoušení bezpečnostní výstroje. U nízkotlakých kotlů byly zjištěny nedostatky ve vypracování provozní a průvodní dokumentace, nesprávné osazení bezpečnostní výstroje, nedostatečné větrání kotelny, nedodržení termínu odborných prohlídek, neprovádění kontroly kvality oběhové vody. U středotlakých parních kotlů byly zjištěny nedostatky při úpravě napájecí a kotelní vody, neprovádění předepsaných revizí a zkoušek. Při manipulaci s nádobami k dopravě plynů nebyly u provozovatele vypracovány pokyny pro zacházení s lahvemi k dopravě plynů. U el. zařízení není stanoveno prostředí s ohledem na el. zařízení, nebyla doložena dostatečná dokumentace el. zařízení. Dále bylo zjišťováno neprovádění revizí el. zařízení, neodstraňování zjištěných závad, neprovádění provozní údržby. i) V oblasti evidence, šetření příčin vzniku pracovních úrazů a stanovení opatření nebyly zjišťovány závady Zhodnocení poznatků v kontrolované oblasti Výše popsané závady dokumentují konkrétní nedostatky v systému BOZP u daného kontrolovaného subjektu i přesto, že systém je dostatečně dokumentován a stanoven. Problematika nedodržení výše uvedených ustanovení ze strany konkrétních pracovníků je často v nadměrné kumulaci funkcí odpovědných pracovníků, nedostatečném vytvoření podmínek a časového prostoru na oblast BOZP. 15

16 Provedená opatření V některých případech, kdy byl malý počet závad a byl reálný předpoklad rychlého odstranění závad, nebylo se zaměstnavatelem zahajováno správní řízení a byl odsouhlasen způsob odstranění závad navržený dozorovaným subjektem. V ostatních případech bylo s dozorovaným subjektem zahájeno správní řízení a vydáno rozhodnutí na odstranění závad se stanovením termínů. Po bylo vydáváno opatření k odstranění závad, pokud tyto závady nebyly odstraněny v průběhu kontroly. Informační přehled o zjištěných závadách podle inspektorů Nejčastěji byly u dozorovaných subjektů zjištěny tyto závady: jméno plán 2005 skut. rizika 132a ZP 48/82 378/01 494/01 101/05 168/02 362/05 91/93 18/79 495/01 celkem celkem

17 HU OIP Ústí n.l.čísla 1-11 odpovídají číslům v statistické tabulce 1=132a,2=ZP,3=48/82,4=378/01,5=494/01,6=101/05,7=168/02,8=362/ 05,9=91/93,10=18/79,11=495/ Závěr Ze zjištěných závad vyplývá stálá potřeba tlaku na provozovatele, aby docházelo ke zlepšování prevence a návaznému důslednému řešení stále vznikajících závad, a to i v oblasti provozu technických a vyhrazených technických zařízení. Organizace se ve velké části potýkají s chybějící dokumentací a při kontrolách bylo shledáno, jak důležité bylo nař. vl. č.378/2001 Sb. Proto je potřebné vybrat ty podnikatelské subjekty, kde kontroly provedené v rámci úkolu mají větší počet závad než 10 závad na jednoho inspektora a dle jejich závažnosti mezi subjekty, kde systém BOZP neměl při uvedených kontrolách dobrou úroveň, a je třeba je zahrnout do plánu následných kontrol v roce Což bylo i cílem tohoto úkolu. Zaměstnavatelům také není zcela jasná působnost nař. vl. č. 406/2004Sb., jejíž účinnost platí od 1.září 2004, a se splněním 7 odst.1 a 2 si dokáží zatím poradit pouze větší subjekty jako např. větší chemické komplexy. Vysvětlení aplikace nař. vl. č. 406/2004 Sb.se stává 17

18 problémem i u takových celků jaký představuje odvětví energetiky. Závady v zemědělské výrobě byly zjištěny ve všech sledovaných oblastech. Jako opatření pro zlepšení stavu se navrhuje pokračovat v kontrolách zemědělských subjektů i v roce 2006, a to zejména u těch, u kterých v roce 2005 kontrola nebyla provedena a nebo bylo zjištěno závažné porušení předpisů Činnost inspekce práce odborná skupina 7.32 stavebnictví, doprava Bezpečnost práce ve stavebnictví č. úkolu ochrana zaměstnanců před pády z výšky byla kontrolována tradičně jako každý rok. Plánováno bylo provést v průběhu roku 2005 kontrolu nejméně u 60 malých a středních organizací, které v rámci stavební činnosti provádějí i práce ve výškách, navíc do stanoveného termínu, t. j. do , byly provedeny kontroly celkem u 71 subjektů. U kontrolovaných subjektů byl dozor prováděn v rozsahu kontrolního seznamu podle bodů 1 až 17. S ohledem na změnu právních předpisů, a to vydání nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, které vstoupilo v platnost počátkem měsíce října, a vydání vyhlášky č. 363/2005 Sb., kterou se měnila vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., právě v části deváté, která stanovila práce ve výškách a nad volnou hloubkou, byl ze strany Státního úřadu inspekce práce dopracován i kontrolní seznam a stanoveny položky na počet kontrolovaných bodů 18. Povinnosti zaměstnavatele 1. Práce více zhotovitelů na jednom staveništi Bylo zjištěno v 10 případech ze 71 dozorovaných subjektů, že není vzájemná informovanost o rizicích na pracovišti, kde stavební činnost, a to zejména při pracích ve výškách, provádí více zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé sice mají v mnohých případech ve svých organizacích přijata opatření k prevenci rizik, ale tato již v rámci pracovních činností neaplikují dále. Tato skutečnost je patrná na stavbách, kde se ve stejném časovém úseku pohybují zaměstnanci několika subjektů. 2. Vypracování technologického nebo pracovního postupu pro příslušné práce ve výškách Z celkového počtu 71 dozorovaných subjektů bylo zjištěno, že v 15 případech nebyl 18

19 zaměstnavatelem vypracován technologický nebo pracovní postup pro kontrolovanou činnost. Jednou z hlavních povinností zaměstnavatele je organizovat práci, stanovit a provádět pracovní či technologické postupy tak, aby byly vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti práce. O tom, že je tato povinnost opomíjená, svědčí počet porušení zejména při pracích ve výškách, kdy nezpracování požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení vede pracovníky k tomu, vykonávat práci bez příslušných znalostí, a tím pádem dochází vlivem takovéhoto jednání i k pracovním úrazům. 3. Školení BOZP zaměstnanců Zajištění školení zaměstnanců z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo kontrolováno v 71 dozorovaných subjektech a bylo zjištěno, že v 26 případech nejsou zaměstnanci v plné míře seznamováni s těmito předpisy. Zaměstnavatel sice provádí školení, ale formálně a v časovém úseku daném příslušným předpisem. Z kontrolní činnosti je patrné, že zaměstnavatelé neprovádí aktualizaci osnov školení a samotné školení tak, aby bylo v souladu s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a se změnami byli zaměstnanci neprodleně seznamováni. 4. Seznámení zaměstnanců s riziky V 17 případech ze 71 dozorovaných subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel nevytvořil podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, zejména pro práce ve výškách, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany při práci a nepřijal opatření k prevenci rizik. Vyhledávání konkrétních rizik, včetně vypracování seznamu, která vyplývají z jednotlivých pracovních činností, je řešeno zaměstnavateli zadáním subjektu působícím v oblasti bezpečnosti práce. Většinou tento subjekt nezná konkrétní podmínky na stavbách. Z toho plynou i pochybení při hodnocení rizik a ve většině případů není schopný ani zaměstnavatel zhodnotit možná rizika na stavbě. V mnohých případech má sice zaměstnavatel seznam, který obsahuje různá rizika při pracovních činnostech, avšak tento není zpracován na podmínky organizace. V seznamu jsou uváděny i pracovní činnosti, kterými se organizace vůbec nezabývají. Tímto stavem je daný i vysoký počet porušení. 5. Vedení dokumentace o informacích a pokynech V 8 případech ze 71 dozorovaných subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel nevede dokumentaci o školeních, informacích a pokynech, zejména o seznámení zaměstnanců 19

20 s riziky v rozsahu prováděných stavebních činností, o výsledku vyhodnocení rizik a opatřeních před jejich působením. 6. Zdravotní způsobilost Z celkového počtu 71 dozorovaných subjektů bylo zjištěno, že ve 14 případech vykonávali zaměstnanci práce, jejichž výkon neodpovídá jejich zdravotní způsobilosti. Při kontrole nebyly předložené doklady o lékařských prohlídkách k vykonávané práci ve výškách, zejména u profesí lešenář, pokrývač, klempíř. Ale i zedník, který se pohybuje při pracovní činnosti na lešení, zejména při zateplování objektů, nebyl způsobilý po zdravotní stránce vykonávat práce ve výškách, jelikož chyběl doklad o jeho posouzení zdravotní způsobilosti k práci. 7. Odborná způsobilost jako kvalifikační předpoklad Ve 2 případech z celkového počtu 71 dozorovaných subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel připustil, aby jeho zaměstnanci vykonávali činnosti, ke kterým neměli odbornou způsobilost, jednalo se zejména o montáž a demontáž dočasných pomocných konstrukcí. V průběhu prováděných kontrol došlo v rámci změny právních předpisů k úpravě, která určuje, kdo může provádět montáž, demontáž i přestavbu lešení a jaké školení zahrnuje činnost spojená s dočasnými stavebními konstrukcemi. 8. Vyhledávání, hodnocení a minimalizování rizik V 9 případech ze 71 dozorovaných subjektů bylo zjištěno, že zaměstnavatel nevyhledává, nehodnotí a neminimalizuje rizika, zejména pro práce ve výškách. V současné době je tato oblast ze strany zaměstnavatelů značně podceňována, zejména při pracích spojených s výměnou střešní krytiny popř. při pokládce nové střešní krytiny. O tom svědčí i ta skutečnost, že na šikmých střechách prováděných bez kolektivního zajištění není stanoveno zaměstnavatelem adekvátní opatření ke snížení rizika pádu z výšky, kdy jsou zaměstnanci vybavováni nekompletním systémem zachycení pádu (lano, bezpečnostní pás) a v mnohých případech ani tyto prostředky nepoužívají. Dalším problémem vyskytujícím se na stavbách, kde se provádí práce ve výškách, se jeví nedostatečné nebo i žádné zajištění pod místem práce, kdy pracovními činnostmi jsou ohrožení nejen zaměstnanci, ale i veřejnost (např. zateplování objektů, výměna oken v panelových domech, pokládka střešní krytiny aj.). 20

21 9. Vypracování seznamu pro OOPP Zaměstnavatelé nevypracovali seznam pro přidělování OOPP na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce ve 24 případech z 71 dozorovaných subjektů. Poskytování osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky, zejména pro malé organizace či podnikající fyzické osoby, způsobuje nemalé problémy. Sestavení všech součástí prostředků osobního zajištění správným způsobem a jejich použití tak, aby tvořil systém zachycení pádu pro jednotlivé pracovní činnosti, je v mnohých případech pro subjekty složité, jelikož jejich znalost pro použití prostředků osobního zajištění je povrchní. Není povědomost o rozdílu mezi systémem zachycení pádu a kdy tento systém použít a polohovacím systémem. Při nákupu prostředků osobního zajištění dochází u zaměstnavatelů k pochybení. 10. Přidělování OOPP Bylo zjištěno, že v 15 případech z 71 dozorovaných subjektů nebyly poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky nebo se přidělení OOPP neprovádí dle seznamu zpracovaného na základě zhodnocení rizik. Bylo zjištěno, že k zajištění proti pádu z výšky zaměstnavatelé vybavují své zaměstnance bezpečnostním polohovacím pásem, který však neslouží k zachycení pádu, nýbrž k zajištění polohy pracovníka při určité pracovní činnosti. 11. Ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky V rámci 71 dozorovaných subjektů bylo ve 4 případech zjištěno, že zaměstnanci nejsou chráněny proti možnému pádu z výšky kolektivním ani osobním zajištěním. 12. Bezpečnostní požadavky na technické konstrukce - nepředání a nepřevzetí dočasných stavebních konstrukcí do užívání V 6 případech bylo zjištěno, že dočasné stavební konstrukce nebyly předány do užívání odborně způsobilou osobou. Rovněž nebyl v 6 případech vyhotovený zápis o předání a převzetí dokončené a vybavené dočasné stavební konstrukce. 13. Bezpečnostní požadavky na technické konstrukce, kterými jsou zaměstnanci chráněny proti pádu, nesplňují požadavky na zajištění stability a únosnosti Nedostatečné provedení technických konstrukcí, které chrání pracovníky proti pádu 21

22 z výšky bylo zjištěno ve 2 případech. 14. Ochrana zaměstnanců při práci na střeše, kdy nejsou zajištěny zaměstnanci proti propadnutí střešní krytinou Při pracích na střechách nebylo zjištěno porušení. 15. Ochrana zaměstnanců proti pádu OOPP nezajištění ochrany proti pádu prostředky kolektivní ochrany Ve 2 případech bylo zjištěno, že technická konstrukce nebyla vybavena ochranným zábradlím. - zaměstnanci nejsou chráněni proti pádu kolektivní ochranou ani prostředky osobní ochrany V 1 případě bylo zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil použití ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použití prostředků osobního zajištění proti pádu. - zaměstnavatel neurčil vhodný způsob zajištění proti pádu V rámci kontrolní činnosti nebylo zjištěno porušení. - zaměstnavatel nezajistil, aby byl zaměstnanec pro předpokládané činnosti vyškolen Ve 2 případech ze 71 kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že zaměstnanci nebyli seznámeni s návodem na používání OOPP pro osobní zajištění při práci ve výšce. Mnohdy zaměstnavatel neseznámí zaměstnance s používáním prostředků osobního zajištění, jelikož návody nemá k dispozici a má pouze doklad o nákupu prostředků. - prostředky osobního zajištění nejsou pravidelně prohlíženy a zkoušeny Bylo zjištěno ve 3 případech z 71 kontrolovaných subjektů, že zaměstnavatel neprovádí kontroly OOPP pro osobní zajištění při práci ve výšce. Zaměstnavatelé nemají povědomí o tom, že v návodech výrobce je stanoven termín zkoušek 1 x za 12 měsíců a rovněž podmínky pro prohlídky prostředků osobního zajištění. Návody nečtou a stále se odkazují na vyhl. č. 324/1990 Sb., kde byl stanoven termín prohlídek a zkoušek jedenkrát za dva roky. To, že byl 22

23 vydán nový právní předpis, který stanovuje požadavky na prohlídky a zkoušky, se zaměstnavatelů zatím netýká, jelikož mnozí nemají povědomí o nových právních předpisech. 16. Kontrola zaměstnavatele nad používáním přidělených OOPP zaměstnavatel nekontroluje používání OOPP Kontrola ze strany zaměstnavatele, zda zaměstnanci používají přidělené OOPP, nebyla provedena u 2 dozorovaných subjektů. Povinnosti zaměstnanců: 17. Dodržování stanovených pracovních postupů Stanovené pracovní postupy, se kterými byli zaměstnanci seznámení, byly dodržovány. 18. Používání OOPP zaměstnanci Přidělené OOPP zaměstnanci kontrolovaných subjektů používali. Individuální zjištění Největší četnost porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla zjištěna v povinnosti zaměstnavatele, a to v oblasti zajištění školení z právních a ostatních předpisů BOZP kdy v průběhu kontrolní činnosti bylo zjištěno celkem 26 případů ze 71 kontrolovaných subjektů. To neznamená, že se školení ve všech zjištěných případech neuskutečňuje, ale předmětem je mimo jiné i školení z již neplatných právních předpisů a to bylo i zaměstnavatelům v rámci kontrol vytýkáno. Z uvedeného vyplývá, že většina zaměstnavatelů si školení zajišťuje dodavatelským způsobem a spoléhá na odborné znalosti školitelů. Nemám na mysli ospravedlňování zaměstnavatelů, jelikož je na nich, jakým způsobem si školení zajistí a jakou nesou odpovědnost. To, jakým způsobem je školení prováděno, je patrné z celkového počtu porušení. Dalším negativním jevem, se kterým se setkáváme při kontrolní činnosti, je nevytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce, a to tím, že zaměstnavatel nevypracuje technologický či pracovní postup pro danou činnost, v tomto případě pro práci ve výšce. O tom, že je tato povinnost opomíjená, svědčí počet porušení, a to 15 případů ze 71 kontrolovaných subjektů, kdy nezpracování požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení vede pracovníky k tomu vykonávat práci bez příslušných znalostí, a tím pádem dochází vlivem takovéhoto jednání i k pracovním úrazům. Zejména není stanoven způsob zajištění osobními 23

24 ochrannými pracovními prostředky proti pádu při krátkodobých činnostech, kdy není zaměstnavatelem zajištěno použití ochranné či záchytné konstrukce. Vyšší počet porušení, a to 17 případů ze 71 kontrolovaných subjektů, je odvislý od neplnění povinností zaměstnavatele ze zákoníku práce, kdy má zaměstnavatel vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel nevěnuje této záležitosti náležitou pozornost, protože si nechává ve většině případů zpracovávat seznam rizik subjekty, které působí v oblasti BOZP, ale neznají problematiku zaměstnavatele, natož jeho pracovní činnosti. To, že nebyly poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky a nebo se tyto prostředky nepřidělují dle seznamu zaměstnavatele zpracovaného na základě zhodnocených rizik, bylo zjištěno v 15 případech ze 71 kontrolovaných subjektů. Bylo zjištěno, přestože práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří k nejrizikovějším činnostem v oblasti stavebnictví, že se stále zaměstnavatelé potýkají s nemalými problémy ohledně vybavení zaměstnanců vhodnými prostředky osobního zajištění. Rozdíl mezi systémem zachycení pádu a polohovacím systémem není ve většině případů zaměstnavatelům znám, a proto své zaměstnanci vybavují nevhodnými prostředky osobního zajištění. Nezohledňují pracovní činnosti, při kterých použití nevhodného prostředku osobního zajištění může způsobit ohrožení zdraví. Stále je u zaměstnavatelů k dispozici a používá se horolezecké vybavení. Návrhy na opatření Legislativa: - zasadit se o to, aby byl výklad pojmů u nově vydávaných předpisů. SÚIP: - zaměřit úkol v roce 2007 Bezpečnost práce ve stavebnictví tak, aby pokrýval bezpečnost práce a technická zařízení při přípravě a provádění stavebních prací s ohledem na jednotlivé oblasti. Společné kampaně v členských státech Evropské unie, které odstartoval v r Hlavní výbor inspektorů práce (SLIC) - SLIC inicioval i kampaně v r v nových členských státech EU. Tento úkol byl plněn pod č. HÚ Kontrolní kampaň byla zaměřena na kontrolu práce ve výšce, kontrolu dopravy na staveništích, zdvihací operace, ustanovení koordinátora, zpracování plánů BOZP a plnění ohlašovací povinnosti (zahájení stavby) na inspektorát. Pro kontrolní kampaň jsou stanovena dvě období, a to první období od do , druhé kontrolní období od do V průběhu obou období zkontroloval inspektorát 98 stavenišť u celkem 38 subjektů. 24

25 Kontrolnímu období předcházela informační kampaň, při které inspektoři informovali organizace o probíhající kampani a předávali jim odborné listy zpracované na kontrolovaná témata. Při informační kampani převládala forma osobní návštěvy inspektora v organizaci. Dozor na stavbách v rámci kontrolní kampaně V letošním roce se již mírně projevil vliv informačních kampaní ve stavebnictví prováděných v roce 2004 a Zejména v kontrolní části kampaně v letošním roce se projevil fakt, že zaměstnavatelé byli o kontrole informováni ve značném předstihu a obdrželi i odborně zpracované materiály, které se týkaly kontrolovaných témat. Pouze ve 2 případech z 38 kontrolovaných stavenišť došlo k hrubému porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce (pracovník v nezajištěném výkopu, závady lešení). V obou případech byla uložena bloková pokuta, v jednom případě muselo být rozhodnutím zakázáno používat lešení, které vykazovalo značné známky nestability. Postupně se zlepšují i výsledky ve vedení dokumentace v oblasti BOZP (vnitřní směrnice, seznamy OOPP apod.). Největší problémy vznikají v oblasti identifikace rizik na pracovišti. Velká část zaměstnavatelů má zpracován tzv. registr rizik, na který odkazuje vždy, pokud má povinnost provést identifikaci rizik, popř. seznámit s riziky zaměstnance či ostatní subjekty. Tento objemný registr je však velmi obecný, velmi často obsahuje činnosti a zařízení, které se u zaměstnavatele nevyskytují a s nejvyšší pravděpodobností ani vyskytovat nebudou. Na stejný registr je pak i odkazováno v souvislosti s povinností zaměstnavatelů dle 132a odst. 4 písm. a), aniž by byla zohledněna konkrétní situace na daném pracovišti. V této oblasti by se zřejmě měla zvýšit osvěta mezi zaměstnavateli tak, aby plnění ustanovení zákoníku práce nebyla pouze formalita s odkazem na obecný registr rizik, s jehož seznamováním se málokdo zabývá, ale aby byly podávány aktuální informace o rizicích na pracovišti a činěna nezbytná opatření k jejich eliminaci, tak, aby byli současně chráněni všichni pracovníci na pracovišti. Subjektů, kde je ustanoven do funkce bezpečnostní technik z řad zaměstnanců, je málo. Ve většině případů je problematika bezpečnosti práce, zejména školení a ověřování znalostí z bezpečnostních předpisů, zpracování interních směrnic, svěřována externě působícím jednotlivým osobám nebo agenturám, které se zabývají těmito službami. Osnovy školení jsou v takových případech značně rozsáhlé (nad rámec činnosti firmy), stanovené jednotně pro všechny firmy, které agentura obhospodařuje. Agenturám to ovšem značně usnadňuje práci, ve firmách to naopak vyvolává zmatek. Dále plnila odborná skupina hlavní úkol č Bezpečnost vnitrozávodové dopravy provoz manipulačních a dopravních prostředků a zařízení. Prověrka navázala na celostátní informační kampaň Bezpečná vnitrozávodová doprava, 25

26 kterou vyhlásil dne 12. května 2004 předseda Českého úřadu bezpečnosti práce. V letošním roce bylo úkolem vytvořit tlak na postupné snížení pracovní úrazovosti ve vnitrozávodové dopravě včetně eliminace dalších nežádoucích událostí. Dle zadání úkolu bylo uloženo provést kontrolu u nejméně třiceti subjektů provozujících vnitrozávodovou dopravu bez ohledu na jejich velikost a odvětví, a to rozděleno do tří oblastí: zajištění bezpečného provozu dopravních prostředků na účelových komunikacích a dalších pracovních plochách, zajištění bezpečného provozu jeřábové dopravy, zajištění bezpečného provozu vleček, popř. úzkorozchodných drah. Ve skutečnosti bylo dozorem prověřeno celkem 30 subjektů, které provozují vnitrozávodovou dopravu a to: ve 30 případech provoz dopravních prostředků na účelových komunikacích, skladování a manipulace s materiálem ve skladech, ve 21 případech provoz jeřábové dopravy, manipulace vázacími a závěsnými prostředky, v 19 případech provoz vleček, stav kolejiště a přilehlých prostor. Úkol byl dle zadání splněn, a to jak co do počtu dozorovaných subjektů (organizací), ale i ve stanoveném rozsahu dle jednotlivých oblastí. Provoz vleček, popř. úzkorozchodných drah, byl plněn pouze v takovém počtu, který je výše uveden, neboť v mnoha kontrolovaných subjektech již provoz vlečky byl zrušen (popř. zakonzervován ) nebo provoz převzal jiný subjekt, který ji má v pronájmu. V oblasti provoz dopravních prostředků na účelových komunikacích a dalších pracovních plochách - bylo zjištěno Při prováděných kontrolách byl v rámci úkolu sledován systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů, dále zajišťování odborné a zdravotní způsobilosti svých zaměstnanců, a to zejména ve vztahu obsluhám manipulačních vozíků. Nedílnou součástí kontrol bylo ověření technického stavu provozovaných manipulačních vozíků a stav účelových komunikací a jiných pracovních ploch, po kterých jsou manipulační vozíky provozovány, včetně manipulace s materiálem v jednotlivých skladech. K nejčastěji zjištěný nedostatkům v oblasti systému řízení BOZP patřilo: chybějící nebo nedostatečná odborná či zdravotní způsobilost obsluh manipulačních vozíků, chybějící nebo neúplné školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. K nejčastějším závadám z hlediska BOZP patřil u manipulačních vozíků jejich špatný technický stav, a to v následujících zjištěních : nedostatečné zajištění provádění pravidelných kontrol provozovaných vozíků a jejich 26

27 následné údržby, chybějící průvodní a provozní dokumentace k provozovaným vozíkům, chybějící údaje na vozících včetně chybějících nebo nečitelných výstražných nápisů jednotlivých zákazů Nejčastěji zjišťované porušení předpisů BOZP u provozovaných objektů a komunikací a vlastní organizace provozu na účelových komunikacích bylo zjišťováno: nedostatečné provádění kontrol a revizí objektů (např. revize elektrických rozvodů) a následná údržba provozních prostor, chybějící bezpečnostní značky, nebo provozem již zčásti poškozené a nečitelné, chybějící nebo provozem vozíků odřené vodorovné značení komunikací, nedostatečná šířka provozovaných vnitřních komunikací pro provoz vozíků. Při ověřování postupů při manipulaci s materiálem a jejich skladování ve skladových prostorách bylo konstatováno, že: chybělo vyznačení maximálních přípustných zatížení podlah, popř. regálů, chybělo, nebo bylo již provozem zčásti odstraněné, označení hrany ramp, byl materiálem zastavěný únikový východ ze skladu. Ve dvou případech byla provedena následná kontrola odstranění zjištěných závad a bylo konstatováno, že dozorované subjekty závady odstranily ve stanovených termínech tak, jak byly uvedeny v písemných opatřeních. V oblasti provoz jeřábové dopravy- bylo zjištěno Při kontrolách prováděných v rámci úkolu byl sledován systém řízení BOZP včetně vnitřního systému bezpečnosti práce při řízení provozu jeřábů a odborná způsobilost obsluh jeřábů. Dále byl kontrolován technický stav konstrukce jeřábů, jejich provoz, provádění pravidelných kontrol jeřábů a také jejich pravidelná údržba. Součástí těchto kontrol bylo sledování, jakým způsobem jsou prováděny manipulace s břemeny K nejčastěji zjištěným nedostatkům v oblasti systému řízení BOZP včetně vnitřního systému bezpečnosti práce při řízení provozu jeřábů bylo zjištěno, že: nebyla v plném rozsahu vyhledána rizika a provedeno jejich vyhodnocení, nebylo provedeno dostatečné a přiměřené seznámení s riziky, s výsledky jejich vyhodnocení a s opatřeními na ochranu před jejich působením, nebyl zpracován systém bezpečné práce pro činnost jeřábů podle čl ČSN ISO , nebyla doložena zdravotní způsobilost k k obsluze jeřábů a pro vázání břemen. Při kontrole odborné způsobilosti obsluh jeřábů bylo zjištěno, že: chyběla odborná způsobilost k obsluze jeřábů, nebyly zajišťovány informace a pokyny BOZP podle potřeby vykonávané práce ve 27

28 vhodných intervalech, zejména formou seznámení s riziky v jeřábové dopravě. K nejčastěji zjištěným závadám z hlediska technického stavu konstrukce jeřábů, při provozu, kontrolách a údržbě jeřábů, patřilo to, že: nebyly prováděny kontroly jeřábů (revize a inspekce), nebyly voleny vázací, uchopovací prostředky a příslušenství s ohledem na manipulované břemeno. K.nejčastěji zjištěným porušením předpisů při způsobu manipulace s břemeny patřilo, že nebyl: zajištěn způsob vázání a odvazování břemene oprávněným vazačem v součinnosti s jeřábníkem. V oblasti provoz vleček a úzkorozchodných drah- bylo zjištěno Při realizaci tohoto úkolu bylo v části Zajištění bezpečného provozu vleček sledováno zajištění systému řízení BOZP, odborná a zdravotní způsobilost zúčastněných zaměstnanců, technický stav dopravních prostředků a zařízení v rámci vykládky a nakládky železničních vozů, technický stav účelových komunikací v místech křížení s vlečkou (přejezdy) a manipulačních ploch u vlečky a organizace práce včetně stanovení pracovních postupů na vlečce a to v rozsahu stanoveném příslušným kontrolním seznamem. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že příslušná kontrolovaná osoba byla vždy vlastníkem vlečky, ale ne vždy provozovatelem dráhy vlečky a provozovatelem drážní dopravy na vlečce (dopravce). Kromě jediného zjištěného případu lze konstatovat, že základní povinnosti vlastníka dráhy (vlečky) jsou v nezbytném rozsahu zajištěny. Méně příznivý stav je v plnění povinností provozovatele dráhy (vlečky) a plnění povinností provozovatele drážní dopravy (dopravce). Vzhledem k těmto skutečnostem a právním vztahům při provozování vleček nebylo vždy možné v plném rozsahu podle příslušného kontrolního seznamu objektivně vyhodnotit celkový stav na vlečce. Na provozu vlečky se totiž dnes podílejí dva až čtyři samostatné drážní subjekty dle legislativního rámce stanoveného zákonem o drahách. K nejčastějším a zároveň nejzávažnějším závadám z hlediska BOZP byl stavební a technický stav drah (vlečky), a to v následujících záležitostech: není dodržen volný schůdný a manipulační prostor pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem, není provedeno označení stožárů, sloupů, nosných konstrukcí a jiných překážek zasahujících do volného schůdného a manipulačního prostoru. V oblasti zajištění BOZP při posunu v železniční dopravě byl zjištěn nepříznivý stav zejména v těchto záležitostech: nezajištění odstavených drážních vozidel proti ujetí, neoznačení křížení vlečky s pozemní komunikací výstražným křížem. 28

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 1010/7.00/09/13.3 úkol č. 09.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2008 únor

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2011 ÚNOR 2012 1 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007 březen 2008 2 ÚVOD Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Brno, Milady Horákové 3, 658 60 Brno ZPRÁVA O Č INNOSTI

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Brno, Milady Horákové 3, 658 60 Brno ZPRÁVA O Č INNOSTI Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Brno, Milady Horákové 3, 658 60 Brno ZPRÁVA O Č INNOSTI Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj za rok 2005 Brno,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE ZA ROK 2002 červenec 2003 O B S A H Úvodní slovo 1 Struktura a personální obsazení 1 2 Údaje o počtu nemocensky pojištěných zaměstnanců v jednotlivých

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

Program činnosti IBP pro hlavní město Prahu pro rok 2004

Program činnosti IBP pro hlavní město Prahu pro rok 2004 Program činnosti IBP pro hlavní město Prahu pro rok 2004 1. Úvodní informace Program činnosti IBP 3.00 na rok 2004 obsahuje základní úkoly vyplývající z povinností orgánů státní správy a úkoly, kterými

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 1845/7.10/14/13.3 úkol č. 14.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2013 únor

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2011 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy Schválil:

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013

P r o g r a m č i n n o s t i. OIP v PLZNI. na rok 2013 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj P r o g r a m č i n n o s t i OIP v PLZNI na rok 2013 prosinec 2012 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu

Více

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ Autoři: Ing. Jiří Pelikán Ludmila Chromá OBSAH PŘEDMLUVA... 1 A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ... 1 A1. POŽADAVKY

Více

P R O G R A M Č I N N O S T I

P R O G R A M Č I N N O S T I Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Č.j. : 74 /10.21/07/11.2 P R O G R A M Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký

Více

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI strana 1/25 PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI ODSTRANĚNÍ BUDOVY AMK, ČESKÝ Zpracoval: Ing. Ladislav Zahradníček, Koordinátor BOZP na staveništi ev. číslo 442/09/AKD/BOZP/O Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice IČ 74607464

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 1 Telefon: 377423066, Fax: 377372926, E-mail: plzen@oip.cz Zpracoval : Ing. Richard Lindner

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

BOZP při svařování a souvisejících činnostech

BOZP při svařování a souvisejících činnostech BOZP při svařování a souvisejících činnostech Ing. Pavel Dohnal OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Školení svářečského dozoru Strana 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV - Mgr. Michaela

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Stránka 1/ 16 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rozdělovník: 1. předseda představenstva 2. místopředseda představenstva 3. vedoucí útvaru účtárna

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

zdraví při práci v praxi XVII. aktualizace a doplňky, únor 2011 Obsah aktualizace:

zdraví při práci v praxi XVII. aktualizace a doplňky, únor 2011 Obsah aktualizace: Zákaznický portál přináší tyto legislativní novinky související s oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 265/2010 Sb., Ing. Milan Tomeček,

Více

Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2011

Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2011 Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2011 Na základě 322 zákoníku práce (dále ZP) mají odborové organizace právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNI- KY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 26 Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Obsah 1 Úvod 2 2 Neopomenutelné náležitosti 4 3 Druhy školení 5 4 Související

Více

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: 18.9.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 18.9.2015 Schválil: Proftová

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd Evidenční číslo: MFG 203-335 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP. v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP. v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Plán BOZP v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro stavbu,, REZIDENCE AURUM Podle 15 zákona 309/2006 Sb. REZIDENCE

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2. aktualizace k 15. 6. 2009 KAPITOLA 3 BOZP v dokumentech mezinárodních organizací, směrnicích Evropské unie a v legislativě České republiky Podkapitola 3.9 Harmonizace

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská 3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140055 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice PŘÍRUČKA BOZP A PO (dle zákona č. 262/2006 Sb. 103 odst. 2 Zákoník práce a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., a prováděcí

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk, IČ: 00851167, DIČ: CZ00851167, zastoupená ředitelkou Mgr. Irenou Jonovou (dále

Více

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra managementu veřejného sektoru Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vypracovala: Bc. Gabriela Creweová Vedoucí

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE 6 2013 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH SBÍRKA ZÁKONŮ 2013 Částka 110 čís. 288 Vyhláška

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) podle BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 BOZP_Informace pro žadatele OHSAS 18001 Rev

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 760/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky 1. Úvod Předmětem projektové dokumentace stavby, části D.1.4.f je vybudování nového přívodu plynu pro kotelnu III. kategorie pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu bytových domů v ul. V Závětří 385/8

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb Strana 2 z 19 propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Plán BOZP v přípravné (projektové) etapě stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro stavbu,, REZIDENCE AURUM Podle 15 zákona 309/2006

Více

Bezpečnost práce v lesnictví

Bezpečnost práce v lesnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 6 Bezpečnost práce v lesnictví (BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro

Více

ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2140, ČSN 34 1010, ČSN

ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2140, ČSN 34 1010, ČSN Obecné požadavky na vypracování zprávy o revizích elektrických instalací a zařízení - společná pravidla pro všechny typy revizí... 1 Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR, pobočka Ústí nad Labem, inspektor

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Č.j.: OSŽP-6901/2014-NOM Spis: UR 153/13 SŘ SP 48/13 VITA 187/14 Vyřizuje: Novákova E-mail: novakova@muhradek.cz Horní náměstí

Více

Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y

Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y T E C H N I C K Á Z P R Á V A Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y a) I n f o r m a c e o r o z s a h u a s t a v u s t a v e n i š t ě, p ř e d p o k l á d a n é ú p r a v y s t a v e n i š

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Michaela Krchová 1 Legislativa Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 4 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ,

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

OBSAH: ZŠ Chvaletická čp. 918, Praha 9 - Lehovec, rekonstrukce podhledů str.1/16

OBSAH: ZŠ Chvaletická čp. 918, Praha 9 - Lehovec, rekonstrukce podhledů str.1/16 OBSAH: 1. Základní údaje... 2 1.1 Identifikační údaje stavby... 2 1.2 Účastníci výstavby... 2 1.2.1 Investor... 2 1.2.2 Projektant... 2 1.2.3 Zhotovitel stavby... 2 1.3 Členění stavby... 2 1.4 Další údaje...

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

PLÁN BOZP Název stavby:

PLÁN BOZP Název stavby: Archivní číslo: Číslo zakázky: 6211620058 Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor BOZP v přípravě

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE 1 EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno fax : 549247570, tel. 541321255, e-mail : info@ekoinpros.eu Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŔÍZENÍ

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Povinnosti majitelů bytových domů

Povinnosti majitelů bytových domů Povinnosti majitelů bytových domů Většina povinností přechází na majitele objektu, v našem případě bytového domu. Vycházíme z platných předpisů a norem, kde je uvedeno: Elektrická Zákon č. 458/2000 tzv.

Více

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka pekař holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič

Více

SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY

SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/10 SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.6.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 16.03.1984 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 24 V Y H L Á Š K A Českého

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/3044/2011-330/83/OVŽP/Ho vyřizuje: Veronika Houhová tel.: 482 360 356

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV.

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV. Důvodová zpráva IV. I. Obecná část A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Více

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH 2. Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky 2. Pohyb ve výrobních objektech 2.. Pohyb v objektu Pozemní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace. Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava-Kunčičky

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace. Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava-Kunčičky Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava-Kunčičky Identifikátor:

Více

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP Tabulka - Přehled o úkonech a činnostech na VTZ (Příloha č. 1 k Metodickému pokynu generálního inspektora SUIP č. 1/2007) Vyhláška č. 18/1979 Sb. - tlaková zařízení 1. 1 - působnost 2. 4 / 2 3. 4 / 4 4.

Více

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2005 o bližích požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovitích s nebezpečím pádu z výky nebo do hloubky Vláda nařizuje podle 134a odst.

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006 III. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán říjen 2006-1- 1. ÚVOD... 3 1.1. Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů...

Více