Stanovy SDS. Článek I. - Základní ustanovení. Článek II. - Programové cíle strany. Článek III. Členství ve straně, práva a povinnosti členů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy SDS. Článek I. - Základní ustanovení. Článek II. - Programové cíle strany. Článek III. Členství ve straně, práva a povinnosti členů"

Transkript

1 Stanovy SDS Úplné znění stanov schválených III. sjezdem Levého bloku dne , ve znění změn schválených IV. sjezdem dne , V. sjezdem dne , VI. sjezdem dne , VII. sjezdem dne , rozhodnutím CV SDS dne , IX. sjezdem dne , XII. sjezdem dne a XIV. sjezdem dne Článek I. - Základní ustanovení 1. Strana demokratického socialismu je politickou stranou podle zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sdružování v politických stranách). 2. Pro své označení užívá zkratky SDS a součástí označení strany jsou i její symboly. 3. SDS působí na území České republiky. 4. Sídlem SDS je Praha. Článek II. - Programové cíle strany 1. SDS je politickým pokračovatelem Levého bloku a Strany demokratické levice. 2. SDS je stranou socialistické orientace. Socialismus chápe jako humánní, demokratické hnutí, směřující k emancipaci člověka. Sdružuje občany České republiky, bez rozdílu vyznání a společenského postavení, které spojuje úcta k lidským právům, zájem na sociální spravedlnosti a na prosperitě českého státu a jeho občanů. SDS se hlásí k principům sociálně spravedlivého uspořádání společnosti a ke spolupráci se všemi levicově a mírově orientovanými subjekty v České republice i v zahraničí. Odmítá diskriminaci kterýchkoliv politických strana, sdružení a hnutí, která demokraticky usilují o sociální spravedlnost a mír. 3. SDS usiluje o získání občanů k odpovědné podpoře programu společenské obnovy, založené na modernizaci, prosperitě, svobodě, sociální spravedlnosti, solidaritě, vzájemné úctě a toleranci. 4. Programovým cílem SDS je otevřená společnost, založená na výrazně sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství s rovností všech forem vlastnictví, na vládě práva nad politikou a na státu nezříkajícím se plné odpovědnosti za důstojný život každého svého občana. Článek III. Členství ve straně, práva a povinnosti členů 1. Členem SDS může být každý občan ČR, starší 18 let, který není členem jiné politické strany či politického hnutí ve smyslu zákona o sdružování v politických stranách, souhlasí s programovými cíli SDS a podle svých možností a schopností pracuje k jejich naplňování. 2. Členství v SDS vzniká a. dnem přijetí základním článkem strany na základě písemné přihlášky zájemce. b. na základě písemného vyjádření souhlasu zájemce o členství s Programem strany. Vznik členství potvrzuje volený orgán na kterékoli úrovni. 3. Dokladem o členství je členský průkaz. 4. Člen SDS má právo svobodně se vyjadřovat ke všem otázkám činnosti strany, jejích orgánů, funkcionářů a pracovníků, předkládat kterémukoli orgánu strany návrhy, připomínky a stížnosti a být přítomen všem jednáním, na nichž se rozhoduje o jeho návrzích či o jeho osobě. Současně má právo být pravidelně informován o činnosti vyšších orgánů SDS. 5. Člen SDS má právo volit a být volen do orgánů strany všech stupňů a účastnit se na základě stanoveného klíče celostátních jednání strany. 6. Člen strany je povinen dodržovat Stanovy SDS, podle svých možností pracovat v některém ze základních článků strany, aktivně a odpovědně pracovat v orgánu strany, do něhož byl zvolen a platit členské příspěvky. 7. Členství v SDS zaniká: vystoupením člena, jeho úmrtím, a výjimečně i ukončením členství na základě rozhodnutí členské schůze příslušného základního článku strany, přijatého nejméně 3/5 většinou přítomných členů tohoto základního článku. Proti rozhodnutí o ukončení členství má člen právo odvolání k celostátní rozhodčí komisi Stanovy SDS 1/5

2 strany. V případech, u nichž tak stanoví zákon o politických stranách, se členství a činnost SDS přerušuje. Článek IV. Vnitrostranické platformy 1. Členové a registrovaní sympatizanti SDS mohou volně vytvářet vnitrostranické platformy, které nejsou organizačními články SDS, a dávat jim názvy, které jsou výrazem jejich sebezařazení a příslušnosti k SDS. Platforma se registruje u kteréhokoliv voleného orgánu SDS. 2. Celostátní platforma se registruje u Celostátního výboru, pokud se k ní hlásí alespoň 5% členů SDS. Sjezd SDS může uznat platformu za celostátní, i když se k ní hlásí méně členů. 3. Platforma si sama určuje svůj politický a organizační přínos pro SDS. Volené orgány SDS ji aktivně zapojují do práce pro stranu v souladu s orientací platformy. 4. Platforma si sama určuje způsob své činnosti i svou vnitřní strukturu na základě demokratických zásad. Celostátní platforma je povinna schválit své vlastní stanovy. 5. Platforma smí vstoupit do jiné organizace jen se souhlasem Celostátního výboru SDS. 6. Celostátní platforma má právo vysílat delegáty na sjezd SDS a mít svého zástupce v Celostátním výboru SDS. 7. Platforma, která svým sebezařazením, svými rozhodnutími nebo politickým působením hrubě porušuje stanovy nebo program SDS, může být rozhodnutím Celostátního výboru SDS rozpuštěna. Toto rozpuštění musí být potvrzeno sjezdem SDS, jinak je neplatné. Článek V. Organizační struktura strany. 1. Základním organizačním článkem SDS je základní organizace, sdružující nejméně 3 členy strany v místě. Počet základních článků strany v místě při zachování samostatnosti každého z nich není omezen. Vznik základního článku SDS se oznámí Celostátnímu výboru SDS. Písemným potvrzením ze strany Celostátního výboru SDS, nabývá základní článek oprávnění politicky jednat jménem strany v rozsahu určeném Stanovami. Členská schůze základního článku volí nadpoloviční většinou přítomných členů svého předsedu a jednoho z členů pověřuje jednou ročně provedením revize hospodaření. Tvoří-li základní článek více než 9 členů, volí členská schůze předsedu a výbor. 2. Základní články SDS, vyvíjející svou činnost v obcích a městech, volí ze svých členů městské, případně regionální výbory SDS, městské, případně regionální kontrolní komise a delegáty sjezdu strany podle klíče stanoveného celostátním výborem SDS. Městská konference má přitom právo rozhodnout o organizační struktuře strany ve městě podle konkrétních podmínek. Zvolené výbory a kontrolní komise si následně volí ze svého středu předsedu a místopředsedy. Městskou, případně regionální konferenci svolává příslušný výbor SDS zpravidla jednou ročně. Mimořádnou konferenci je příslušný výbor povinen svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 všech základních článků nebo nejméně 1/3 všech členů ve městě nebo regionu, stejně jako na žádost Celostátního výboru SDS. 3. Tam, kde nejsou podmínky pro vznik organizací SDS, se nezařazení členové scházejí nejméně jedenkrát ročně na regionálním shromáždění. Toto shromáždění volí a odvolává jednatele, který zajišťuje organizační a administrativní úkoly a zastupuje členy regionu v republikové organizaci. 4. Nejvyšším orgánem strany je sjezd, který svolává CV SDS nejméně jednou za dva roky podle klíče stanovovaného CV SDS z počtu členů strany pro každý sjezd zvlášť. Mimořádný sjezd je CV SDS povinen svolat, nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina základních článků, městských nebo regionálních výborů SDS. K přípravě parlamentních voleb svolává CV SDS celostátní konference, které schvalují volební program a strategii SDS v takových volbách, a to včetně účasti SDS ve volebních koalicích. Při volbě CV je sjezd povinen přihlédnout k paritnímu zastoupení jednotlivých regionů s přihlédnutím k velikosti členské základny. 5. Klíč stanovovaný CV SDS respektuje pravidlo, že 10% delegátů na sjezd či konference je voleno celostátními platformami, jsou-li zřízeny. Stanovy SDS 2/5

3 6. Sjezd SDS schvaluje Stanovy a Program SDS, výši členských příspěvků a jejich rozdělení, a volí CV v počtu 11 až 15 členů, kontrolní komisi v počtu 3 až 5 členů. CV SDS volí ze svého středu předsednictvo ve složení předseda, místopředsedové, výkonný tajemník a hospodář. 7. CV SDS řídí činnost strany mezi sjezdy včetně koordinace činnosti celostátních platforem. Zasedání CV SDS se konají nejméně jednou za 2 měsíce. Zasedání svolává a programově připravuje předsednictvo CV SDS. Předsednictvo zasedá nejméně 1x za 14 dní, projednává a zabezpečuje organizační a hospodářské otázky, zajišťuje obsahovou přípravu zasedání CV SDS a jedná za CV SDS mezi jeho zasedáními. 8. Kontrolní komise je sjezdem voleným, nezávislým orgánem SDS pro kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem strany. Kontrolní komisi odpovídá za svoji činnost sjezdu. Ze svých členů si na svém ustavujícím zasedání volí předsedu, místopředsedu a jednatele. Členové kontrolní komise nejsou členy CV SDS, účastní se však podle potřeby jednání CV SDS i jeho předsednictva. 9. Všechny volené orgány SDS mají právo kooptace za členy, kteří svoji činnost v orgánu ukončili, a to maximálně do výše 1/4 počtu členů voleného orgánu. Volební období v SDS je dvouleté. 10. V zájmu větší akceschopnosti, otevřenosti, odbornosti a účinnosti práce strany jako celku i v každém místě mohou všechny volené orgány SDS vytvářet poradní sbory, složené z občanů ČR, jimž jsou blízké programové cíle strany a chtějí k jejich naplnění přispět, uzavírat dohody o spolupráci s občanskými profesními a zájmovými sdruženími a politickými stranami levice a středu 11. Vnitrostranické spory řeší rozhodčí komise, kterou pro každý podnět samostatně sestavuje CV SDS v počtu pěti členů. 12. Proti rozhodnutí rozhodčí komise se může každý účastník sporu odvolat ke sjezdu strany. Článek VI. Statutární orgán a jeho zástupci 1. Statutárním orgánem strany jsou předseda a místopředsedové CV SDS. 2. Veškeré dokumenty podepisují jménem strany současně předseda a jeden z místopředsedů. 3. Statutární orgány jsou oprávněny zmocnit k jednání jménem SDS i další členy strany písemnou plnou mocí. Článek VII. - Hospodaření strany 1. Hospodaření strany se řídí Zákonem o sdružován v politických stranách a v politických hnutích v platném znění a zákony o volbách do Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí, do Evropského parlamentu a o volbě prezidenta republiky v platných zněních. 2. Strana odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové strany za závazky strany ani neodpovídají ani neručí. Strana nesmí vlastnit majetek mimo území České republiky. 3. Strana nesmí vlastím jménem podnikat. Strana může založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu za podmínek uvedených v zákoně. 4. Strana může založit nebo být členem jednoho politického institutu; politickým institutem se rozumí právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkumná, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost v oblastech a za podmínek uvedených v zákoně. 5. Příjmem strany mohou být: a. příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů b. příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany c. členské příspěvky d. dary, dědictví a bezúplatná plnění e. příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku f. úroky z vkladů Stanovy SDS 3/5

4 g. příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle odstavce 3 h. příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, i. zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky, 6. Strana vede účetnictví podle zvláštního zákona o účetnictví. Účetní závěrky museí být ověřeny auditorem podle zákona o auditorech. Auditora určí statutární orgán strany; téhož auditora lze určit opakovaně nejvýše 5 po sobě následujících kalendářních let. 7. Strana používá ke své činnosti pouze finanční prostředky vedené na účtech u banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz nebo u pobočky zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky. To neplatí, jde-li o výdaje nepřevyšující částku 5000 Kč; tyto výdaje lze hradit v hotovosti. Výdaje provedené z pokladny Celostátního výboru strany nebo z pokladny základního článku jsou doloženy primárními doklady. 8. Strana vede oddělené účty pro a. příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění b. plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně c. financování volebních kampaní za podmínek stanovených volebními zákony d. ostatní příjmy a výdaje 9. Finanční prostředky podle písm. a) vede strana na zvláštním účtu umožňujícím bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na těchto účtech (dále jen zvláštní účet ) 10. Strana sdělí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen Úřad ) bez zbytečného odkladu číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu6), na němž vedou finanční prostředky podle písm. d); na základě výzvy Úřadu pak číslo nebo jiný identifikátor účtu, na němž vedou finanční prostředky podle písm. b). 11. V platebním příkaze, jímž strana nebo jiná osoba žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, musí být uveden účel platební transakce. 12. Poskytovatel platebních služeb, u něhož je veden zvláštní účet strany, je povinen umožnit třetím osobám nahlížet do historie platebních transakcí zpětně za období posledních 3 let. 13. Adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, oznámí strana Úřadu, který adresu zveřejní na svých internetových stránkách. 14. Výběr členských příspěvků (do výše Kč) jakož i jejich odvod Celostátnímu výboru strany nepodléhají žádným omezení a lze je hradit v hotovosti do pokladny nebo převodem na účet podle písm. d). 15. V případě financování volební kampaně a ukládá-li to příslušný volební zákon, se strana zaregistruje jako kandidující nebo třetí strana, založí transparentní volební účet a na svých webových stránkách zveřejňuje průběžné a finální výsledky vyúčtování kampaně. Číslo účtu a internetový odkaz na účet a příslušnou webovou stránku strany sdělí strana Úřadu. 16. Strana nesmí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění a. od státu, nestanoví-li tento zákon jinak, b. od příspěvkové organizace c. od obce, městské části, městského obvodu a kraje d. od dobrovolného svazku obcí, e. od státního podniku a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 % f. od právnické osoby s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %, g. od obecně prospěšné společnosti, politického institutu a ústavu h. z majetku svěřenského fondu i. od jiné právnické osoby, stanoví-li tak jiný právní předpis j. od zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti, k. od fyzické osoby, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu Stanovy SDS 4/5

5 17. Strana nesmí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění, pokud by součet všech peněžitých darů, popřípadě peněžních částek odpovídajících obvyklé ceně7 daru nebo jiného bezúplatného plnění přijatých od jedné a téže osoby přesáhl v jednom kalendářním roce částku Kč. Za jednu a tutéž osobu se považuje i právnická osoba, která je ve vztahu k osobě podle věty první osobou ovládající nebo ovládanou. Je-li dárce nebo poskytovatel jiného bezúplatného plnění členem strany, považuje se za dar nebo jiné bezúplatné plnění i členský příspěvek v částce přesahující výši Kč 18. Získá-li stran dar nebo jiné bezúplatné plnění v rozporu se zákonem, je povinna vrátit jej dárci, a to nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém jej získala. Není-li vrácení možné, odvede v téže lhůtě peněžní částku odpovídající peněžitému daru nebo jinému bezúplatnému plnění nebo obvyklé ceně věcného daru nebo jiného bezúplatného plnění do státního rozpočtu. Jedná-li se o peněžitý dar nebo jiné bezúplatné plnění, je strana povinna vrátit jej včetně jeho úrokového zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné ke dni vrácení. 19. Každý dárce musí být identifikován údaji jméno, příjmení a datum narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo, Pro účely přiznání k dani darovací je vhodně uvést i místo pobytu nebo sídlo právnické osoby, tento údaj Úřad nevyžaduje a nebude mu oznámen. 20. Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož výše nebo obvyklá cena přesahuje částku 1000 Kč, může strana přijmout pouze na základě písemné smlouvy. 21. Strana je povinna předložit každoročně do 1. dubna Úřadu výroční finanční zprávu na předepsaném formuláři s přílohami, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou. Výroční finanční zpráva je veřejná a je přístupná k nahlédnutí u Úřadu a na jeho internetových stránkách, na kterých ji Úřad uveřejní do 7 dnů ode dne jejího doručení Úřadu 22. Strana je povinna podat každoročně místně příslušnému územnímu pracovišti Finančního úřadu Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozené do daně a Přiznání k dani z příjmů právnických osob. Článek VIII Registrovaný sympatizant SDS 1. Registrovaným sympatizantem SDS se stane každý sympatizant starší 18 let, kdo zásadně souhlasí s programovými cíli SDS, kdo je ochoten přispět k jejich naplňování a kdo se registruje u některého článku organizační struktury SDS. 2. Registraci provádí článek SDS na základě písemného prohlášení sympatizanta strany, že zásadně souhlasí s programovými cíli SDS a že je ochoten přispět k jejich naplňování. 3. Registrovaný sympatizant SDS má práva a povinnosti jako člen SDS, daná článkem III s následujícími výjimkami: a. neplatí členské příspěvky, b. nemá právo volit a být volen do orgánů strany. Článek IX. - Společná a závěrečná ustanovení 1. Stanovy a Program SDS jsou přijímány sjezdem strany. Nezbytné dílčí změny ve Stanovách vyplývající ze změn platných právních předpisů nebo rozhodnutí k tomu oprávněných státních orgánů je oprávněn činit i CV SDS. 2. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí kteréhokoli článku a orgánu SDS o kterékoli věci přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. Celostátní platformy mají právo, aby bylo jejich případné odchylné stanovisko zveřejněno spolu s rozhodnutím orgánu SDS; tím není dotčena závaznost rozhodnutí pro všechny členy a registrované sympatizanty. 3. SDS se zrušuje dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jinou politickou stranou či politickými stranami. Rozhodnutí o zrušení strany je oprávněn učinit sjezd a mimořádný sjezd SDS nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 4. V případě zrušení SDS dobrovolným rozpuštěním, jmenuje orgán, který o tom rozhodl, likvidátora. Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků SDS tímto způsobem zaniklé bude poukázán na konta v době likvidace existujících neziskových organizací podporujících vzdělanost v ČR. Stanovy SDS 5/5