MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská Rychvald

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/ St.1566,1567/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: Datum: Vladimír Lichtblau Pionýrská Rychvald V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í územní rozhodnutí a stavební povolení Dne podal Vladimír Lichtblau nar , bytem Pionýrská 1812, Rychvald žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Dvojdomku s garáží a přístřeškem, zpevněných ploch, oplocení, žumpy, splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu vedeného ze stávající vodoměrné šachty do dvojdomku, domovního plynovodu vedeného z pilíře HUP do dvojdomku, elektropřípojek vedených z pilíře do dvojdomku na pozemku parc. č. 5496/2, dešťové kanalizace na pozemcích parc. 5496/2 a 5595 v kat. území Rychvald a žádost o stavební povolení pro stavbu Dvojdomku s garáží a přístřeškem, žumpy a splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 5496/2, dešťové kanalizace na pozemcích parc. 5496/2 a 5595 v kat. území Rychvald. Žádosti byly doplněny dne Stavební úřad usnesením ze dne podle 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 78 odst. 1 stavebního zákona spojil územní řízení se stavebním řízením. Městský úřad Rychvald, odbor stavební, životního prostředí a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil v územním řízení podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, ve stavebním řízení přezkoumal podle 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a podle 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby web: Komerční banka, a.s., č.ú.: /0100 ID DS: 6snbbka Úřední hodiny: Po, St

2 Městský úřad Rychvald 2/14 Dvojdomku s garáží a přístřeškem, zpevněných ploch, oplocení, žumpy, splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu vedeného ze stávající vodoměrné šachty do dvojdomku, domovního plynovodu vedeného z pilíře HUP do dvojdomku, elektropřípojek vedených z pilíře do dvojdomku na pozemku parc. č. 5496/2, dešťové kanalizace na pozemcích parc. 5496/2 a 5595 v kat. území Rychvald a podle 115 stavebního zákona, 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, povoluje stavbu Dvojdomku s garáží a přístřeškem, žumpy a splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 5496/2, dešťové kanalizace na pozemcích parc. 5496/2 a 5595 v kat. území Rychvald. Druh a účel umisťované a povolované stavby: Jedná se o dva rodinné domy identické v zrcadlovém provedení propojené přístřeškem. Rodinné domy budou zděné nepodsklepené jednopodlažní stavby, zastřešené sedlovou střechou se sklonem 15. Přístřešek bude dřevěný se střechou sedlovou. Součástí stavby bude garáž. Půdorysné rozměry 1. rodinného domu 12,7 x 11,8 m Půdorysné rozměry 2. rodinného domu 12,7 x 11,8 m Výška stavby v hřebeni střechy + 4,850 m Půdorysné rozměry přístřešku 9,9 x 6,0 m Zastavěná plocha 1. rodinného domu 137,4 m 2 Zastavěná plocha 2. rodinného domu 137,4 m 2 Zastavěná plocha přístřešku 51,6 m 2 Zastavěná plocha dvojdomku včetně přístřešku 328,0 m 2 Zpevněné plochy 150,0 m 2 Stavba 1. rodinného domu bude obsahovat: 1.NP - zádveří, chodbu, kuchyň, obývací pokoj, ložnici, dva pokoje, spíž, koupelnu, WC, hospodářskou místnost a garáž. Stavba 2. rodinného domu bude obsahovat: 1.NP - zádveří, chodbu, kuchyň, obývací pokoj, ložnici, dva pokoje, spíž, koupelnu, WC, hospodářskou místnost a garáž. Vnitřní vodovod PE 100 DN 25 délky 50,0 m pro stavbu dvojdomku bude napojeny ze stávající vodoměrné šachty umístěné na pozemku parc. č. 5496/2. Vodoměrná sestava bude osazena ve vodoměrné šachtě. Územní souhlas pro stavbu vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 5496/2 byl vydán dne pod č.j.výst.731/2008-ond.

3 Městský úřad Rychvald 3/14 Ze stávajícího pilíře umístěného na pozemku parc. č. 5496/2 budou pro napojení stavby dvojdomku provedeny elektropřípojky zemním kabelovým vedením délky 40,0 m. Územní souhlas pro stavbu elektrické přípojky ze sloupu do pilíře na pozemku parc. č. 5496/2 byl vydán dne pod č.j.výst.3709/2008-ond. Domovní plynovod PE DN 32 délky 50,0 m bude napojeny na stávající STL plynovodní přípojku na pozemku parc. č. 5496/2. Do dvojdomku bude domovní plynovod vedený ze skříně HUP, kde bude umístěný regulátor tlaku plynu, hlavní uzávěr plynu a plynoměr. Splaškové odpadní vody z dvojdomku budou svedeny splaškovou kanalizaci PVC DN 150 délky 30,0 m do žumpy o objemu 12,0 m 3 umístěné na pozemku parc. č. 5496/2. Dešťové vody ze střechy dvojdomku budou svedeny dešťovou kanalizaci PVC DN 200 délky 60,0 m uloženou v pozemku parc. č. 5496/2 do zatrubněného přítoku vodního toku Gurňák na pozemku parc. č Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Oplocení bude provedeno částečně ze zděných sloupků, podezdívky a výplně z dřevěných latěk a částečně z ocelových sloupků ukotvených do betonových patek a drátěného pletiva. Výška plotu 1,6 m. Součástí plotu bude brána. Účastníci řízení podle ustanovení 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: Vladimír Lichtblau nar , Pionýrská 1812, Rychvald Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba dvojdomku s garáží a přístřeškem bude umístěna na pozemku parc. č. 5492/6 v kat. území Rychvald ve vzdálenosti 11,4 m od hranice pozemku parc. č. 5496/1, 4,0 m od hranice pozemku parc. č. 6774/11 a 10,0 m od stávajícího rodinného domu č.p na pozemku parc. č. 5496/7. Stavba dvojdomku s garáží a přístřeškem, zpevněných ploch, oplocení, žumpy, splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu vedeného ze stávající vodoměrné šachty do dvojdomku, domovního plynovodu vedeného z pilíře HUP do dvojdomku, elektropřípojek vedených z pilíře do dvojdomku a dešťové kanalizace bude umístěna tak, jak je zakresleno na situačním výkrese v měřítku 1:200, který je součástí územního rozhodnutí. 2. Stavba dvojdomku bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Zbigniew Kubeczka, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT , Kpt. Jaroše 787, Orlová - Lutyně. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem. 3. Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vymezuje 850,0 m 2 pozemku parc. č. 5496/2. Stavební pozemek je vyznačeny na situačním výkrese, který je součástí územního rozhodnutí. 4. Přístup k dvojdomku bude z místní komunikace ul. Stromořadí na pozemku parc. č. 6774/11 a po stávající příjezdové zpevněné ploše na pozemku parc. č. 5496/1, která je ve vlastnictví žadatele.

4 Městský úřad Rychvald 4/14 5. Pro stavbu dvojdomku bude provedeny vnitřní vodovod DN 25 délky 50,0 m napojeny ze stávající vodoměrné šachty umístěné na pozemku parc. č. 5496/2. Při umístění přípojek a oplocení nutno respektovat vodovod DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. Budou dodrženy podmínky stanoviska SmVaK Ostrava a.s. ze dne zn.9773/v005875/2012/ku. Vytýčení zařízení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Havířov. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky: - Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení zařízení, s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. - Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. - U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN Při souběhu s vodovodní přípojkou dodržet ČSN Křížení požadujeme provádět kolmo max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řád, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských šachet. - V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. - Stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění HUP, pilíře el. rozvaděče, sloupky oplocení, vodoměrné šachty apod.) požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebíratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních a kanalizačních řádů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m. - V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod. - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu. - Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa křížení. - V případě řešení přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou. - Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). - Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s.

5 Městský úřad Rychvald 5/14 Pro realizaci vnitřního vodovodu z vodoměrné šachty do rodinného domu budou dodrženy připomínky k dokumentaci uvedené ve stanovisku SmVaK Ostrava a.s. ze dne zn.9773/v007774/2012/ku: - Upozorňujeme že, pokud budou řešenému objektu přidělena dvě čísla popisná, bude nutno vybudovat druhou vodovodní přípojku nově. - V rámci stavby rodinného domu požadujeme uvedení stávající vodoměrné šachty do řádného technického stavu. 6. Na pozemku parc. č. 5496/2 se nachází stávající pilíř, ze kterého budou pro napojení stavby dvojdomku provedeny elektropřípojky zemním kabelovým vedením délky 40,0 m. Stavba elektrické přípojky ze stávajícího sloupu do pilíře na pozemku parc. č. 5496/2 je ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. a byla předmětem samostatného řízení. 7. Domovní plynovod DN 32 délky 50,0 m bude napojeny na stávající STL plynovodní přípojku na pozemku parc. č. 5496/2. Ochranné pásmo NTL a STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení je cca 0,8-1,5 m. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne zn pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. - Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek uvedených ve stanovisku. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko ke změně. - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum. - Bude dodržena ČSN , TPG tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související se stavbou. - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. - V případě použití bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. - Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení. - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy.

6 Městský úřad Rychvald 6/14 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 8. Na pozemku parc. č. 5496/2 se nachází volné nadzemní vedení 22 kv lokální distribuční soustavy Dalkia Industry CZ, a.s. s označením 332/322. Při umístění a realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Dalkia Industry CZ, a.s. ze dne č.j. EGV 247/2012. Pro stavbu je nutno podat žádost o udělení souhlasu s činnosti v ochranném pásmu, doloženou projektovou dokumentací. Žadatel zajistí ochranu zařízení lokální distribuční soustavy Dalkia Industry CZ, a.s. v rozsahu zákona č. 458/200 Sb., v platném znění, příslušnými ČSN a těmito podmínkami: - Uvědomí Dalkia Industry CZ, a.s. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem. - Veškeré práce v ochranném pásmu nadzemních a podzemních vedení 110 kv a 22 kv musí být prováděny pouze při vypnutém vedení za přítomnosti odborného dozoru, pokud nebude dohodnuto jinak. Vypínání jednotlivých zařízení lokální distribuční soustavy zajišťuje dispečink distribuce elektřiny. Odborný dozor zajišťuje pro lokální distribuční soustavu pracovník Dalkia Industry CZ, a.s. - Požádá s 15-ti denním předstihem dispečink distribuce elektřiny o uvolnění zařízení lokální distribuční soustavy z provozu. - Provede prokazatelné seznámení všech pracovníků zúčastněných na stavbě o přítomnosti elektrických zařízení pro napětím a to kabelových vedení a volných vedení nn, vn a vvn a dále určí zodpovědnou osobu za dodržování bezpečnosti práce. Tato osoba musí být seznámena s Pravidly a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních, jméno včetně telefonního čísla musí být nahlášeno na dispečink distribuce elektřiny. - U nadzemních vedení dodržovat ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a to u vedení 22 kv 7 m od krajního vodiče měřeno kolmo na vedení. V tomto ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby včetně zařízení stavenišť, používat mechanizmy, které by ohrožovaly provoz vedení a bezpečnost osob, uskladňovat materiál, provádět postřiky vodou nebo jiné činnosti ohrožující provoz vedení a bezpečnost osob. - Okamžitě ohlásit každé poškození dotčeného zařízení. 9. Splaškové odpadní vody z dvojdomku budou svedeny splaškovou kanalizaci DN 150 délky 30,0 m do žumpy o objemu 12,0 m 3. Dešťové vody ze střechy dvojdomku budou svedeny dešťovou kanalizaci DN 200 délky 60,0 m do zatrubněného vodního toku. Stavby budou umístěny na pozemcích parc. č. 5496/2 a Budou dodrženy podmínky vyjádření vodoprávního úřadu Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb ze dne zn.mubo/18157/2012/žps/do.

7 Městský úřad Rychvald 7/14 - Umístění a provedení žumpy musí odpovídat ustanovení 24b vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2009 Sb. a 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. - Každý kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu se zákonem č. 254/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů. - Vzdálenost objektu či oplocení od zatrubněného úseku vodního toku je třeba odsouhlasit s jeho správcem. 10. Závazné stanovisko souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu rodinného domu vydal Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb dne pod č.j.mubo/07438/2012/žps/li. Pro zajištění ochrany ZPF stanoví tyto podmínky: - Hranice záboru budou v terénu vyznačeny tak, aby nedošlo k jejich posunu do sousední pozemkové držby. - Budou respektovány případné připomínky orgánu ochrany ZPF. - Z části pozemku dotčeného výstavbou proveďte skrývku kulturní zeminy a tuto po dokončení stavby použijte k rozprostření na nezastavěné části pozemku. - Odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu se v souladu s 11 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů nepředepisují. 11. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou. 12. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 13. Při stavbě bude dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 14. Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky uvedené v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje územního odboru Karviná ze dne zn.hsos /2012 a v požárně bezpečnostním řešení, které je součástí projektové dokumentace. Dvojdomek bude vybaven přenosným hasícím přístrojem s hasící schopností 34A a zařízením autonomní detekce a signalizace. V každé garáží bude umístěn přenosný hasící přístroj s hasící schopností 183B. Dvojdomek bude jako jediný objekt s jedním číslem popisným. Pokud by se dvojdomek rozdělil na dva samostatné rodinné domy bude nutné v prostoru přístřešku otevřít střešní plášť a v přístřešku vyzdít požární stěnu mezi objekty s požární odolností REI 30DP1. Tato stěna bude muset převyšovat střešní plášť po celém jeho průřezu min. o 300 mm. 15. Stavební odpad vzniklý realizací stavby je nutno likvidovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Rychvald č. 4/01 a 4/02 o odpadech a v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8 Městský úřad Rychvald 8/ Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou, podnikající podle zvláštních předpisů. Stavebnímu úřadu bude písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 17. Při provádění stavby musí být podle 157 stavebního zákona u staveb vyžadujících stavební povolení veden stavební deník. 18. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dodržovat další povinnosti stavebníka uvedené v 152 stavebního zákona. 19. Stavebník bude při provádění stavby dodržovat plán kontrolních prohlídek stavby. Po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby. 20. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. 21. Stavba bude dokončena ve lhůtě do Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby, která vyžadovala stavební povolení nejméně 30 dnů předem. Stavba vnitřního vodovodu vedeného ze stávající vodoměrné šachty do dvojdomku, domovního plynovodu vedeného z pilíře HUP do dvojdomku, elektropřípojek vedených z pilíře do dvojdomku, oplocení a zpevněných ploch nevyžaduje povolení ani ohlášení. Jedná se o stavby podle 103 odst. 1 písm. b) 8. stavebního zákona přípojky vodovodní a energetické v délce do 50 m, podle 103 odst. 1 písm. d) 6. stavebního zákona plot od výšky 1,8 m a podle 103 odst. 1 písm. f) 1. stavebního zákona úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky pokud nejsou větší než 300 m 2. Podle 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se vykonatelnost stavebního povolení odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. Odůvodnění Dne podal Vladimír Lichtblau, bytem Pionýrská 1812, Rychvald žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Dvojdomku s garáží a přístřeškem, zpevněných ploch, oplocení, žumpy, splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu vedeného ze stávající vodoměrné šachty do dvojdomku, domovního plynovodu vedeného z pilíře HUP do dvojdomku, elektropřípojek vedených z pilíře do dvojdomku na pozemku parc. č. 5496/2, dešťové kanalizace na pozemcích parc. 5496/2 a 5595 v kat. území Rychvald a žádost o stavební povolení pro stavbu Dvojdomku s garáží a přístřeškem, žumpy a splaškové

9 Městský úřad Rychvald 9/14 kanalizace na pozemku parc. č. 5496/2, dešťové kanalizace na pozemcích parc. 5496/2 a 5595 v kat. území Rychvald. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení a stavební řízení. Žádosti byly doplněny dne Městský úřad Rychvald, odbor stavební, životního prostředí a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usnesením ze dne podle 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 78 odst. 1 stavebního zákona spojil územní řízení se stavebním řízením a opatřením ze dne oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení spojeného územního řízení podle 87 odst. 1 stavebního zákona a stavebního řízení podle 112 odst. 1 stavebního zákona. Stavební úřad k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den a k uplatnění námitek ke stavebnímu řízení stanovil lhůtu do Z jednání byl sepsán protokol. Žadatel ani ostatní účastníci řízení se na jednání nedostavili. Námitky účastníci řízení neuplatnili. Oznámení bylo v souladu s 87 odst. 1 stavebního zákona vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Stavební úřad upozornil, že v souladu s 89 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Stavební úřad současně účastníky řízení upozornil, že k později uplatněným námitkám nebude přihlížet a poučil je, že podle 114 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení můžou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě. Usnesením ze dne stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se podle 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohou před vydáním rozhodnutí ve lhůtě od do vyjádřit k jeho podkladům. Tohoto práva nikdo z účastníků řízení nevyužil. Žadatel zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. K žádosti o vydání územního rozhodnutí a k žádosti o stavební povolení byly doloženy tyto podklady: - výpis z katastru nemovitostí, - kopie katastrální mapy, - projektová dokumentace, kterou vypracoval Zbigniew Kubeczka, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT , Kpt. Jaroše 787, Orlová - Lutyně, - požárně bezpečnostního řešení,

10 Městský úřad Rychvald 10/14 - stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne zn.9773/v005875/2012/ku a ze dne zn.9773/v007774/2012/ku, - vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne zn , - vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne č.j.34888/12, - vyjádření Dalkia Industry CZ, a.s. ze dne č.j. EGV 247/2012, - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č ze dne uzavřena s ČEZ Distribuci, a.s., - závazné stanovisko Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne č.j.mubo/07438/2012/žps/li, - vyjádření Městského úřadu Bohumín, Odboru rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování z hlediska územního plánu ze dne zn.mubo/01793/2012/rai/ki, - vyjádření Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb, vodoprávního úřadu ze dne zn.mubo/18157/2012/žps/do, - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná ze dne zn.hsos /2012, - hodnocení radonového indexu pozemku ze dne , - průkaz energetické náročnosti budovy. Podle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava - město a přilehlých katastrálních území se pozemek parc. č. 5496/2 nachází na ploše N chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černé uhlí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne pod č.j.msk167337/2009 sp.zn.žpz/33326/2009/flu závazné stanovisko k umísťování staveb v chráněném ložiskovém území a souhlasí s umisťováním staveb v území ploch M a N, bez stanovení podmínek pro jejich provedení. Stavební úřad vymezil okruh účastníků územního řízení podle 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona. Účastníkem územního řízení je žadatel, obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona: a) žadatel: Vladimír Lichtblau vlastník pozemků parc. č. 5496/2, 5595, 5496/1, 5594/4, 6774/11 podíl 1/2 a rodinného domu č.p na pozemku parc. č. 5496/7. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Město Rychvald. Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona: a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

11 Městský úřad Rychvald 11/14 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Dalkia Industry CZ, a.s. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Milan Lichtblau (parc. č. 6774/11 podíl 1/2), Michal Saloň a Svatava Saloňová (parc. č. 5499). Stavební úřad vymezil okruh účastníků stavebního řízení podle 109 odst. 1 stavebního zákona. Účastníkem stavebního řízení je podle 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: stavebník Vladimír Lichtblau vlastník pozemků parc. č. 5496/2, 5595, 5496/1, 5594/4, 6774/11 podíl 1/2 a rodinného domu č.p na pozemku parc. č. 5496/7. Účastníkem stavebního řízení je podle 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Dalkia Industry CZ, a.s. Účastníkem stavebního řízení je podle 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno: Milan Lichtblau (parc. č. 6774/11 podíl 1/2), Michal Saloň a Svatava Saloňová (parc. č. 5499). Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle 90 stavebního zákona, zda je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentaci, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Žádost o vydání stavebního povolení byla stavebním úřadem přezkoumána podle 111 stavebního zákona. Stavební úřad ověřil, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

12 Městský úřad Rychvald 12/14 Pro území města Rychvald platí Územní plán sídelního útvaru Rychvald schválený Zastupitelstvem města Rychvald dne 23. září 1993, včetně jeho změny č. 1 schválené dne , změny č. 2 schválené dne a změny č. 3 schválené dne , změny č. 4 schválené dne a změny č. 5 schválené dne Závazná a směrná část územního plánu byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 06/01 ze dne , změněna opatřením obecné povahy č. 2011/01 ze dne , které nabylo účinnosti dne , změněna opatřením obecné povahy č. 2011/02 ze dne , které nabylo účinnosti dne a změněna opatřením obecné povahy č. 2011/08 ze dne , které nabylo účinnosti dne Umístění stavby Dvojdomku s garáží a přístřeškem, zpevněných ploch, oplocení, žumpy, splaškové kanalizace, vnitřního vodovodu vedeného ze stávající vodoměrné šachty do dvojdomku, domovního plynovodu vedeného z pilíře HUP do dvojdomku, elektropřípojek vedených z pilíře do dvojdomku na pozemku parc. č. 5496/2, dešťové kanalizace na pozemcích parc. 5496/2 a 5595 v kat. území Rychvald je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Rychvald. Pozemek parc. č. 5496/2 se v územním plánu nachází v zóně obytné - individuálního bydlení rozptýleného U-R, území zastavěné urbanizované. Pozemek parc. č. 5496/2 je součástí zastavěného území. Funkční využití pozemku je plocha rodinného domu. Pozemek parc. č se v územním plánu nachází v zóně krajinné zeleně - lesů N-Z, Funkční využití pozemku je plocha náletové zeleně. Stavba je v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a s Územně analytickými podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působnosti Bohumín. Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Požadavky podle 20 a 21 na vymezování a využívání pozemků, podle 23 obecné požadavky na umisťování staveb a podle 25 vzájemné odstupy staveb jsou splněny. Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Technické požadavky na stavby, požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce staveb, požadavky pro technická zařízení staveb a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb rodinné domy podle 40 jsou splněny. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Poučení Proti tomuto rozhodnutí podle 83 odst. 1 a 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Podle 82 odst. 1 správního řádu odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné a podle odst. 2 téhož ustanovení zákona musí mít odvolání náležitosti uvedené v 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

13 Městský úřad Rychvald 13/14 Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. Bc. Jana Újezdská vedoucí úředník odboru stavebního, životního prostředí a rozvoje Příloha: ověřená situace s umístěním staveb Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek Stavba povolena budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci stavebního povolení. Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 a) ve výši 1000,- Kč a položky a) ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne Obdrží: Účastníci územního řízení - dle 85 odst. 1 stavebního zákona: Vladimír Lichtblau, Pionýrská 1812, Rychvald Město Rychvald, Orlovská 678, Rychvald Doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: Účastníci územního řízení - dle 85 odst. 2 stavebního zákona: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava zn.9773/v007774/2012/ku ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, zn RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, zn Dalkia Industry CZ, a.s., Zelená 2061/88a, Ostrava - Mariánské Hory, zn.egv 247/2012 Milan Lichtblau, Pionýrská 1542, Rychvald Michal Saloň, Rychvald 1121, Rychvald Svatava Saloňová, Rychvald 1121, Rychvald

14 Městský úřad Rychvald 14/14 Podle 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje tj. na úřední desce Městského úřadu Rychvald. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené. Účastníci stavebního řízení - dle 109 stavebního zákona: (doporučeně na doručenku) odst. 1 písm. a) stavebního zákona: Vladimír Lichtblau, Pionýrská 1812, Rychvald odst. 1 písm. d) stavebního zákona: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava zn.9773/v007774/2012/ku ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, zn RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, zn Dalkia Industry CZ, a.s., Zelená 2061/88a, Ostrava - Mariánské Hory, zn.egv 247/2012 odst. 1 písm. e) stavebního zákona: Milan Lichtblau, Pionýrská 1542, Rychvald Michal Saloň, Rychvald 1121, Rychvald Svatava Saloňová, Rychvald 1121, Rychvald Dotčené orgány: Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, Bohumín Odbor rozvoje a investic oddělení rozvoje a územního plánování Odbor životního prostředí a služeb Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne Sejmuto dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001yju5 MUVRX001YJU5 Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2400/2009 Sp.Zn.: SPIS 500/2009/VAŽP42 6 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/106144/2012/Mo 20187/2013/OSÚP/LEMO 22674

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001uw9z MUVRX001UW9Z Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 1083/2009 Sp.Zn.: SPIS 247/2009/VAŽP42 8 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx002py9x MUVRX002PY9X Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2115/2011 Sp.Zn.: SPIS 252/2011/VAŽP40 7 Vyřizuje: Slívová

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 Č.j.: OÚA/1696/2010 Vyřizuje: Chudaničová Albrechtice 18. března 2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 10 Obecní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/02922/11/H 03510/11/SÚ Hofmanová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Spis. zn.: 19019/2010/SÚ-Šu Varnsdorf, dne 22.11.2010 Č.j.: MUVA 24749/2010 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Hana Šumová 412 372 241kl.: 131

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0779/2011 V Nechanicích dne 23. září 2011 spisová značka: Sp-Nech 0779/2011/6 oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dvůr Králové nad Labem, dne 18. listopadu 2009 Oprávněná

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 56/2,

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 56/2, STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2008-11-12 401/SÚ 60/08 III 442,443 401/SÚ 60/08 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

odbor výstavby a životního prostředí Komenského 41, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 ROZHODNUTÍ

odbor výstavby a životního prostředí Komenského 41, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Komenského 41, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 739 /2008/2300/9 Č.sp. 7444/2007/2300/9 V Letohradě : 25.1.2008 V

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby.

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 23.2.2010 VÚP 5783/10-231/10-HAN-328.3 Ladislav

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001zr7f MUVRX001ZR7F Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2793/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 16 Vyřizuje:

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx0010p96 MUVRX0010P96 Č.j. : MUVR 1540/2007 Sp.Zn. : SPIS 409/2007/VAŽP42 5 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Č.j.: MBE 40780/2011/VÝST-S V Berouně dne 25. srpna 2011 Spis zn.: 1295/2011/VÝST Vyřizuje: Svobodová Blanka, tel.: 311 654 257, e-mail.: vyst5@muberoun.cz Ing. Martin Řepík, Pod Lysinami č.p.470, Hodkovičky,

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6480/2008OÚPSŘ-328/Va-8 23.5.2008 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 4. 3. 2013 Č.J.: 1948/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů:

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 8/2013/MPo Č.J.: LIT 8790/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 9.5.2013 Podsedníková, oprávněná úřední osoba

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.:STÚ 402/11-JS v Hodonicích dne 18.01.2012 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Žadatel:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/585/10/HBo Mnichovice : 4.6.2010 Vyřizuje: Ing. Helena Bočková telefon: 323666321 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více