Darovací smlouva. I. Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Darovací smlouva. I. Smluvní strany"

Transkript

1 KUMSP00G4XMQ Darovací smlouva I. Smluvní strany - Vi D 0 ATXU) Ů3511 j ^ X Uí.ř por. čísio (*{<.., ' " f / rok I _ zkr. odb." 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dálejen dárce") 28. října 117, Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem CZ Česká spořitelna, a.s /0800 Statutární město Opava se sídlem: zastoupeno: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Horní náměstí 69, Opava Ing. Martinem Vítečkem, primátorem CZ Česká spořitelna, a.s /0800 (dálejen obdarovaný") XI. Základní ustanovení Tato smlouva je uzavřena dle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. III. Předmět smlouvy Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedené techniky, jejíž technická specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Druh majetku Počet ks Cena za 1 ks Hodnota celkem v Kč vč. DPH Hydraulické vyprošťovací zařízení , ,20 Mobilní zástěna , ,00 Detekční přístroj , ,20 Kanalizační rychloucpávka , ,90 Tlaková láhev , ,00 CELKEM ,30 0

2 2. Dárce se zavazuje bezplatně převést vlastnické právo k věcem uvedeným v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen předmět daru") obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá. 3. Účetní hodnota předmětu daru činí ,30 Kč (slovy: pět set třicet devět tisíc pět korun českých, třicet haléřů). IV. Účel smlouvy 1. Účelem této smlouvy je dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce speciální technikou. V. Převod vlastnictví 1. Vlastnictví k předmětu daru se převádí na obdarovaného okamžikem předání předmětu daru dárcem obdarovanému. 2. O předání předmětu daru bude vyhotoven předávací protokol. VI. Stav předmětu daru 1, Obdarovaný se seznámil se stavem předmětu daru a potvrzuje, že na něm neshledal žádné vady, které by bránily jeho přijetí. VII. Práva a povinnosti obdarovaného 1. Obdarovaný se zavazuje užívat předmět daru řádně a v souladu s účelem smlouvy dle či. IV. 2. Obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce po dobu pěti let od nabytí účinnosti této smlouvy předmět daru převést do vlastnictví jiného subjektu nebo jej dát do užívání jinému subjektu. 3. Poruší-li obdarovaný některou z povinností uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je dárce oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupí-ll dárce od této smlouvy, je obdarovaný povinen předmět daru dárci bezodkladně vrátit ve stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od dárce v rámci předání předmětu daru obdržel. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 2. Dárce a obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy fwww.opavacity.cz.. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdarovaný. y

3 5. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými a vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smiouvy označeny. 6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 -Technická specifikace, 7. Obdarovaný bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje, 8. Doložka platnosti právního jednání dle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1572 ze dne 25. 9, Doložka platnosti právního jednání dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada obce svým usnesením č. 818/25 RM 15 ze dne 11, U : 2015 V Ostravě dne V Opavě dne za" dárce,\s slav Novák /A" hejtman ' "~ i za obdarovaného Ing, Martin Víteček primátor n ' úl

4 Příloha č. 1 - Technická specifikace Hydraulické vyprošťovací zařízení (sada) Zařízení je plně kompatibilní s nástroji Holmatro řady Core, které jsou ve vybavení HZS Moravskoslezského kraje. Součástí jsou návody k obsluze a údržbě v českém jazyce a doklad o výchozí revizi zařízení. Hydraulická vyprošťovací sada se skládá z následujících částí: 1. 1 ks Motorová pohonná jednotka: Základní POPIS: - Hmotnost: max. 70 kg (vč. hadicových navijáků) - Rozměry (vč. hadicových navijáků): max. 950 x 500 x 495 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla - Hlučnost pohonné jednotky: maximálně 85 db (A) při souběžné činnosti 2 nástrojů a max. tlaku ve vzdálenosti Im dle EN Použitelnost při teplotě: -20 C + 55 C - Doba nepřetržité činnosti: nejméně 4 hodiny Čerpadlo: - Pracovní tlak: nejméně 720 bar - Druh čerpadla: 3-stupňové axiální čerpadlo s ventilovým blokem pro jednohadicovou technologii (2 x spojky samice) Počet zařízení k souběžnému použití: nejméně 2 Počet zařízení k připojení: nejméně 2 - Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22 - Kapacita olejové náplně nejméně 6300 cc - Efektivní obsah oleje nejméně 6000 cc - Bezpečnostní koeficient zařízení: 2 x 720 bar (nejméně 1440 bar) Motor: - Typ motoru: 4 taktní, vzduchem chlazený - Výkon motoru (čistý výkon dle SAE 31349); nejméně 5,5 HP - Mazací olej: 10W-30 - Objem palivové nádrže: nejméně 3 L - Palivo: benzín bezolovnatý min. 86 okt. (natural) Navijáky: - Navijáky jsou připevněny k motorové jednotce, které umožňují uložení a souběžné použití 2 ks hadic (viz níže), hadice uložené odděleně - každou hadici je možno navíjet a odvíjet samostatně - 2 ks hadic - každá s délkou min. 20 m, barva oranžová - jednohadicová technologie tlakové a zpětné části - pracovní tlak tlakové části - nejméně 720 bar - pracovní tlak zpětné části - nejméně 25 bar - typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22 - použitelnost v rozpětí teplot: -20 C + 55 C - minimální rádius ohýbání maximálně 75 mm - bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (2 880 bar pro vnitřní vysokotlakou hadici) - další výbava: ohybový restriktor na obou koncích 2. lks Nůžky - Konstrukce nůžek umožňuje stříhat vysoce kvalitní materiály a nejmodernější materiály používané na moderních typech automobilů - Jednohadicová technologie - Hmotnost: max. 17,5 kg - Rozměry: max. 755 x 270 x 220 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla - Použitelnost v rozpětí teplot: -20 C + 55 C - Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22 - Požadovaný obsah oleje: max. 165 cc A

5 Nosná rukojeť s integrovaným osvětlením Ovládací otočná rukojeť s rychlostním ventilem Pracovní tlak: nejméně 720 bar Rozevření čelistí: min. 180 mm Maximální síla stříhání: min. 925 kn Max. průměr tyčové oceli pro střih (dle EN 13204): min. 40 mm Tvar čelistí: 90 úhel nastavení Bezpečnostní hydraulický koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar) Test odolnosti stříhání do tyče (která nemůže být přestřižena při 720 bar) min cyklů 1 ks Nůžky mini Konstrukce nůžek umožňuje stříhat vysoce kvalitní materiály a nejmodernější materiály používané na moderních typech automobilů zejména pro stříhání pedálů automobilů, visacích zámků a řetězů. Jednohadicová technologie Hmotnost: max. 4 kg Rozměry: max. 380 x 75 x 135 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla Použitelnost v rozpětí teplot: - 20 C + 55 C Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22 Požadovaný obsah oleje: max. 25 cc Rukojeť s tlačítkovým ovládáním Pracovní tlak: nejméně 720 bar Rozevření čelistí: min. 55 mm Max, síla stříhání: min. 220 kn Max. průměr tyčové oceli pro střih (dle EN 13204): min. 20 mm Min. střižný výkon (materiál S235 dle EN ) tyčová ocel 20 mm, trubka 25 x 2,5 mm, jekl 30 x 3,0 mm, pásovina 50 x 6,0 mm Bezpečnostní hydraulický koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar) Test odolnosti stříhání do tyče (která nemůže být přestřižena při 720 bar) min cyklů 1 ks Rozpínák Jednohadicová technologie Hmotnost: max. 19 kg Rozměry: max, 775 x 320 x 210 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla Použitelnost v rozpětí teplot: -20 C + 55 C Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22 Požadovaný obsah oleje: max. 145 cc Nosná rukojeť s integrovaným osvětlením Ovládací otočná rukojeť s rychlostním ventilem Pracovní tlak: nejméně 720 bar Max. rozevření čelistí: min. 685 mm Roztahovací síla Sp3 (dle EN 13204, 25mm od špičky při plném roztažení) nejméně 40 kn Maximální roztahovací síla Spi: nejméně 155 kn Maximální roztahovací síla SpO (vypočítaná): nejméně 330 kn Maximální síla stlačení Sql: nejméně 60 kn Maximální tažná vzdálenost: nejméně 450 mm Maximální tažná síla P (s tažným připojením): nejméně 60 kn Bezpečnostní hydraulický koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar) 1 ks Sada tažných řetězů pro rozpínák tažné řetězy musí být vyrobený z kvalitní vysoko pevnostní oceli délka řetězů: 1 ks délky 3 m, 1 ks délky 1,5 m 1 ks Sada tažných přípojek pro rozpínák sada tažných přípojek musí být vyrobena z kvalitní vysoko pevnostní oceli 1 ks Ruční čerpadlo Dvoustupňové ruční čerpadlo s jednohadicovou technologií Hmotnost: max. 8 kg Rozměry: max. 750 x 160 x 180 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla

6 - Použitelnost v rozpětí teplot: -20 C + 55 C - Pracovní tlak: nejméně 720 bar Počet zařízení k připojení: nejméně 1 - Výkon 1. stupně: min, 45 bar (min. 40 cc) - Výkon 2. stupně: min. 720 bar (min. 3 cc) - Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22 - Efektivní objem olejové nádrže: nejméně 1800 cc 8. 1 ks Rozpěrný válec - Rozpěrný válec s hydraulickým zdvihem - Jednohadicová technologie Hmotnost: max. 16,5 kg - Rozměry: max. 535 x 135 x 350 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla - Použitelnost v rozpětí teplot: - 20 C + 55 C - Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22 Požadovaný obsah oleje: maximálně 1300 cc - Nosná rukojeť s otočným ovládáním a rychlostním ventilem - Pracovní tlak: nejméně 720 bar - Počet pístů: 2 - Max. roztahovací síla 1. pístu: min. 215 kn - Max. roztahovací síla 2. pístu: min. 80 kn Maximální délka v zataženém stavu: 535 mm - Dálka při roztažení: min mm - Zdvih 1, pístu min 385 mm - Zdvih 2. pístu min 350 mm - Celkový hydraulický zdvih obou pístů: min 740 mm - Odolnost: min cyklů roztažení při zatížení - Bezpečnostní koeficient zařízení: 2 x 720 bar (1440 bar) 9. 1 ks Hadice oranžová 2m - Jednohadicová technologie k propojení ruční pumpy a nástroje Délka: 2 m Barva: oranžová - Max. pracovní tlak tlakové hadice: min. 720 bar - Typ hydraulického oleje: ISO-L HV VG 15/22 - Použitelnost v rozpětí teplot: -20 C + 55 C - Minimální rádius ohýbání max. 75 mm - Bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (2 880 bar pro vnitřní vysokotlakou hadici) Další výbava: ohybový restriktor na obou koncích a rychlovazač 10.1 ks Prahová opera - Hmotnost: max. 8 kg - Rozměry: max. 400 x 110 x 240 mm (d x š x v) z důvodu zástavby do vozidla - Způsob použití: horizontálně i vertikálně - Maximální hodnota zatížení: nejméně 210 kn A

7 Mobilní zástěna Mobilní zástěny - bezpečnostní clony jsou určeny pro vytvoření neprůhledné svislé plachtové plochy, která umožňuje zastínění místa zásahu tak, že se postaví na samonosnou konstrukci a zatíží v místě, kde aktuálně probíhá zásah. Design je navrhnut tak, aby byla clona vizuálně co nejviditelnější a zajišťovala co nejvyšší bezpečnost zasahujících složek. Clona je tvořena čtyřmi dílci (ve tvaru čtverce), které jsou spojeny v jeden celek. Clona je složena z plachtoviny a konstrukčních prvků, které je možné vyjmout, oddělit od plachtoviny a dosáhnout tak co nejmenšího přepravního rozměru. - Základní rozměr: délka: 720 x výška: 180crn. - Rozměr jednoho čtverce: 180 x 180cm. - Materiál plachtoviny: polyesterová tkanina 300g/m2, vč. PVC zátěru. - Design: z vnější strany šrafování dle uvedeného vzoru (úhel 45 ), barva červená 1795 dle vzorníku Pantone, barva žlutá 100% yellow dle vzorníku Pantone, šířka pruhu 15cm. Z vnější strany plachtoviny nesmí být nosná ani vypínací konstrukce. Barva vnitřní části, v níž je instalována vypínací a stabilizační konstrukce: šedá CG5, dle vzorníku Pantone, Ve spodní části po celé délce clony je od země do výšky 23 cm červený pruh barva 1795 dle vzorníku Pantone (vnější strana). Napínací kříže: každý čtverec je vyztužen křížovým napínacím konstrukčním prvkem, který se skládá ze dvou tyčí, kde každá z nich je tvořena max. 5 díly, max. délky každého dílu: 60cm. Průměr tyče vnější: 12mm, vnitřní: 8mm. Napínací khz je fixován diagonálně, kdy ve středu každého čtverce je řešeno zajištění kříže plastovou sponou. V tomto místě musí je plachtovina zesílena. Konce tyčí jsou fixovány v zesílených kapsách plachtoviny a tím je zajištěno vypnutí clony. Stabilizační konstrukce: pro ustavení clony jsou použity 3 ks hliníkových dutých tyčí o výšce 180 cm (skládající se z max. 4 dílů, každý díl max. délky 60 cm) a pouzder pro ustavení na zem, průměr tyče vnější: 16 mm, vnitřní: 12 mm. Stabilizační tyč je fixována do plastových ok, které jsou na krajích clony a mezi každým čtvercem clony. Spodní část tyče je vložena do pouzdra, jež je ustaveno na zemi. Pouzdro je součástí kříže vyrobeného z galvanicky zinkované oceli, s délkou patky 5 8cm, šířka patky 5 cm. Výška pouzdra pro vložení tyče: 15 cm. Pouzdro je na kříž fixováno přes závit a tím je umožněno zajištění kříže v požadovaném rozevření. Stabilizační tyč je do pouzdra zafixována prostřednictvím plastové hlavy se šroubem M8 vůči trubkové matici. Díly jednotlivých tyčí (vypínací i stabilizační konstrukce) jsou vnitřkem tyče trvale propojeny i po rozložení- obdoba systému použitého pro stavbu stanů. Po ustavení clony j možné clonu zajistit pomocí 5 ks plastových ok umístěných v horní hraně clony, a to na krajích clony a mezi každým čtvercem clony. Na tyto oka jsou navázána lana průměru: 3 mm, délky: 10 m. Na každém laně jsou dvě zdrhovadla pro vypnutí do dvou míst. Zdrhovadlo je 3děrové, dřevěné a má rozměr: 15 x 3 x 2 cm. Clona je omývatelná tlakovou vodou a odolává rychlosti větru min. 70 km/h. Obal pro uložení složené clony a konstrukce: materiál: polyester, černá barva. Obal: max. rozměr 63 x 30 x 30 cm, s maximální váhou (vč. dony a konstrukce) 15 kg. Obal je válcového tvaru, rozdělen na dvě kapsy (v jedné plachtovina, ve druhé konstrukce). Uzávěr je řešen zipem na kratší straně a pro přenášení je všit dvojitý úchyt pro přenos v zásahových rukavicích. Vytažení plachtoviny vč. konstrukce a postavení clony je reálné i při použití zásahových rukavic. Obal je opatřen kapsou pro popis prostředku a vložení návodu A

8 Detekční přístroj Měřicí přístroj umožňující měření nebezpečných koncentrací plynů a par s možností současného měření až 4 plynů, dle obsazení jednotlivými senzory v rámci konfigurace přístroje Přístroj má instalován katalytický Ex senzor, který detekuje hořlavé plyny a výpary a dále čidla pro detekci kyslíku 0 2, oxidu uhelnatého CO a sirovodíku H 2 S Robustní provedení přístroje s vysokou mechanickou odolností a odolností proti vodě s krytím IP 67, možnost ponoru do vody bez nebezpečí zničení Přístroj je vybaven zvukovou, optickou a vibrační signalizací alarmů. Zvukový více tónový alarm s výkonem minimálně 90 db (ve 30 cm) a optický alarm viditelný v plném rozmezí 360 Měřené hodnoty se zobrazují současně na velkém grafickém displeji Multidetektor disponuje vestavěnou pamětí, která umožňuje zachovat až 1000 h záznamu provozu v případě záznamu hodnot v minutovém intervalu. Přístroj musí umožňovat přenos dat a následné vyhodnocení na PC NiMH nabíjecí zdroj s inteligentním řízením nabíjení umožňující nepřetržité měření min. 12 hodin. Nabíjecí doba max. 4 hodiny Přístroj je vybaven upevňovacím klipem pro bezpečné upevnění na opasek, kapsu případně na jiné poutko u zásahových oděvů Maximální hmotnost přístroje 250 g včetně zdroje Přístroj je možno spojit s automatickou externí pumpou pro nasávání vzorků z okolní atmosféry do vzdálenosti min. 25 m Funkční vlastnosti zkoušeny díe norem:» ČSN EN AI (pro 0 2 ) ČSN EN (pro CO a H 2 S) ČSN EN (pro CH 4 ) Schválení dle ATEX I Ml Ex ia I Ma, II1G Ex ia IIC T3 Ga, I M2 Ex d ia I Mb, II 2G Ex d ia IIC T4/T3Gb Značka CE Elektomagnetická kompatibilita (směrnice 2004/108/ES), ATEX (směrnice 94/9/ES) Součásti dodávky ke každému přístroji, je nabíjecí set

9 Kanalizační rychloucpávka Kanalizační rychloucpávka k utěsnění kanalizačních vpustí, odpadů apod., pro opakované použití Minimální rozměr 900 x 900 mm Minimální tloušťka 10 mm Maximální rozměr ve složeném stavu 200 x 200 x 950 mm Součásti je úložný box z hliníkového slzičkového plechu o rozměrech 200 x 200 x 950 mm s pevným odnímatelným víkem stejného materiálu. Box má na kratších stranách madla pro přenášení Speciální deska z plastické hmoty s vysokou přilnavostí k podkladu pro dokonalé utěsnění i na nerovném terénu. Horní vrstva provedena v barvě, která je dobře viditelná i za snížené viditelnosti, nebo při zaplavení Ucpávka zůstává stabilní a zachovává těsnost v proudu i při zaplavení Odolává ropným látkám a velké skupině agresivních kapalin a rozpouštědel Seznam látek, kterým kanalizační rychloucpávka odolává a spolehlivě je zachycuje: Aceton, Kyselina močová, Benzín, Nařta, v Benzyíalkohol (Benzol), Peroxid vodíku, Butanol, Propylenglykol, Cyklohexan, Ropa, Čpavek, Roztoky kys. borité, Ethylenglykol, Tetrahydrofuran, Formaldehyd, Terpentýn, Freony, Trichlorethan, Glycerín Triethylamin, Chloroform, Vodné roztoky anorg. solí, Petrolej, Voda, Kyselina sírová, Všechny minerální oleje, Kyselina dusičná, Živočišné oleje, Kyselina chlorovodíková (do 20 %) Použitelnost v teplotním rozsahu od -40 C do +150 C Antistatická úprava, vyhovuje požadavkům pro umístění do prostorů s nebezpečím výbuchu Zóna 1 a 2 Neomezený počet použití ^ K. k

10 Tlaková láhev Právní a technické předpisy (v platném znění) a) nařízení vlády č. 21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, b) nařízení vlády č, 26/2003, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, c) ČSN EN Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve, d) ČSN EN ISO Lahve na přepravu plynů - Značení ražením, e) ČSN EN Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Závitová spojení čepu ventilu, ť) ČSN EN Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Závitová spojení na výstupu, g) ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky, h) ČSN EN Lahve na přepravu plynů - Označení lahví (kromě lahví na LPG) - Část 3: Barevné značení, i) ČSN EN ISO Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení lahví na plyny z kompozitových materiálů Technické podmínky kompozitní tlakové láhve 1. Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy v bodě 1 splňuje kompozitní tlaková láhev technické podmínky uvedené v bodech 2.2 až Kompozitní tlaková láhev (dále jen TL") je určena pro izolační dýchací přístroj vzduchový a je s ním kompatibilní. 3. TL je vyrobena z kovového pouzdra (vnitřního jádra), které je ovinuto kompozitním materiálem obsahujícím uhlíková vlákna. 4. Označování TL odpovídá ČSN EN ISO 13769, ČSN EN ISO 7225, ČSN EN Barevné značení: tělo TL je žluté, vrchlík TL je opatřen černobílými čtvrtinovými výsečemi. 5. TL je vybavena namontovaným ventilem, který je v provedení v ose TL. Připojovací závit mezí láhví a lahvovým ventilem je v provedení M18xl,5, podle ČSN EN Připojení TL k DP je provedeno závitem G 5/8", podle ČSN EN Součásti TL nebo ventilu TL je bezpečnostní prvek, který v případě poškození ventilu omezí průtok unikajícího plynu z tlakové lahve. 7. Vodní objem TL je 6,8 až 6,9 litru. 8. Maximální plnicí tlak je 300 bar, maximální zkušební tlak 450 bar. 9. Maximální hmotnost prázdné TL s lahvovým ventilem je 5,5 kg. 10. Minimální životnost TL je 30 let od data výroby. 11. Štítek s technickými údaji je proveden v českém jazyce. Tlaková láhev včetně ventilu je kompatibilní s dýchacími přístroji řady PA90Plus, PSS90, PSS3000, PSS5000 a PSS7000.

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 11. března 2010 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část II. 17. Pokyn generálního

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Profesionálové měří digitálně!

Profesionálové měří digitálně! Budoucnost zavazuje Profesionálové měří digitálně! testo 523, 556, 560 Novinka testo 560, usnadnění práce pomocí digitální techniky 1 2 3 Přesné výsledky měření - vysoce přesné senzory měří vysoký tlak,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn!

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! CNG Company s. r. o. Hředle 81 267 51 Zdice IČ: 256 73 386 DIČ: CZ 256 73 386 č. ú: 19-6496590207/0100 info@cngcompany.cz Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! Proč právě zemní plyn? LEVNĚJŠÍ PROVOZ CNG umožňuje

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena sortimentní nabídka Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena Co znamenají jednotlivé části této rovnice? 3letá záruka = nadstandardní benefit při nákupu náhradních dílů Starline,

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ

NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ TITAL COMPANY CZECH, Ltd, Reg.07829303, Florykova 556, 779 00 Olomouc, CZE Mob. +420 777134524, www.titalcompany.cz www.titalcompany.sk NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Prodej osobních automobilů Škoda Fabia Combi

Prodej osobních automobilů Škoda Fabia Combi Prodej osobních automobilů Škoda Fabia Combi Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, nabízí k prodeji 2 ks použitých osobních automobilů Škoda Fabia Combi. 1. 1 ks osobního automobilu

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Řešení SIMU pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Nedělejte kompromisy! Už nemusíte před vjezdem do garáže vystupovat z auta na frekventovanou silnici nebo do nepřízně počasí. Využívejte naplno všech

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961

1/11 Číslo protokolu: csob cr 961 1/11 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2002 V Hradci Králové dne 19. prosince 2002 Částka: 139 O B S A H : 139. Pokyn ředitele Hasičského

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Budoucnost zavazuje. Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech

Budoucnost zavazuje. Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech Budoucnost zavazuje Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech Nový, digitální servisní přístroj testo 550 nabízí neporazitelný poměr

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma

AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma Smluvní strany: obchodní firma AUTOPORADCE s.r.o. jednající Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma Společnost s ručením omezeným sídlo Čujkovova 3097, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 IČ 28594762 DIČ CZ28594762

Více

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád -základní názvosloví a znalost technických prostředků - cvičební řád-technický výcvik 1. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je: a) zařízení s hydraulickým

Více

Příznivé cen. hmotnost v. příznivé cen. 2 roky záru nižší hmotno Až o 15 kg. .trpparts.com

Příznivé cen. hmotnost v. příznivé cen. 2 roky záru nižší hmotno Až o 15 kg. .trpparts.com (0) 40 214 P ího čela TR o spouštěc nivé ceny íh n d a z y íl íz D rnativa za př Kvalitní alte ací stojiny TRP Dosedady i hmotnost kl Ušetřete ná kvalitních ent vysoce ami pletní sortim všechny značky.

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ Díky profesionálnímu a elegantnímu řešení hliníkového panelového systému můžete využít prostor ve Vašem vozidle a vybavit se příslušenstvím. Perforované plechy nabízí široké

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107 CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 1 3500 Šňůrka na krk - lanyard s kovovou karabinkou polyester 48 2 cm potisk: TR3 20 1,8 cm 6,30 3506 Šňůrka na krk - laynard s kovovou karabinkou a poutkem na mobilní telefon, polyester

Více

Skartace / Osobní / Proužek

Skartace / Osobní / Proužek Skartace / Osobní / Proužek MARTIN YALE 1000 SC Skartovací stroj vhodný pro domácí použití nebo malé kanceláře Certifikováno NBÚ Skartuje v proužku 4 mm až 11 listů papíru 80 g/m² Pracovní šíře 230 mm

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více