STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2"

Transkript

1 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

2 3 4

3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná) b Držadla (tepelně izolovaná) c Konektor (ovládacího termostatu s indikátorem teploty a přívodním kabelem) d Ovládání teploty e Sběrný tác f Dřevěná škrabka g Zajišťovací klapka (sběrného tácu) Technické parametry Napětí: 220 V-240 V Kmitočet: Hz Příkon: 2000 W Bezpečnostní pokyny Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro případné pozdější reklamace. Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li používám přístroj v souladu s tímto návodem k použití. Před prvním použitím zkontrolujte zda napětí v síti odpovídá napětí uvedeném na přístroji. Není-li to tak, nikdy spotřebič nezapojujte a nezapínejte! Umístěte gril na suché a rovné místo. Před zapojením do sítě zkontrolujte, že jsou všechny části konektoru (c) v pořádku a suché. Neponechávejte gril zapnutý, pokud na něm nic negrilujete. Nevystavujte gril atmosférickým vlivům vlhku, dešti, slunci. Tento spotřebič je určen pouze pro používání v domácnosti. Dbejte, aby přívodní kabel nepřišel do styku s grilovací deskou nebo jinými zdroji tepla. Nepoužívejte žádné adaptéry nebo prodlužovací přívodní šňůry. Je-li to však nezbytné, lze použít jen takové adaptéry a prodlužovací přívodní šňůry, které odpovídají platným bezpečnostním předpisům. Přitom je zejména nutné dbát, aby hranice výkonu prodlužovací přívodní šňůry, nebyla překročena. Pokud spotřebič nefunguje, obraťte se výhradně na odborný servis. Při poškození nebo funkčních závadách musíte přístroj ihned vypnout. Nepokoušejte se jej sami opravit. Obraťte se na schválený odborný servis a žádejte použití jen originálních náhradních dílů a příslušenství. Přitom je třeba dbát pokynů tohoto návodu. Jakýkoli jiný účel použití je nepřiměřený a tedy nebezpečný. Výrobce nelze činit odpovědným za případné škody, způsobené nesprávným, špatným nebo nezodpovědným použitím nebo opravami, provedenými nekvalifikovanými osobami. Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru a v dosahu dětí. Je-li gril v provozu, dávejte pozor, aby nedošlo ke vznícení grilovaných potravin. Při manipulaci vždy uchopte gril za držadla (b). Pokud jsou kabel či konektory poškozené, nepoužívejte jej. Nikdy nepokládejte na grilovaci desku žádné plastové ani papírové předměty. Nehýbejte s grilem i jednotlivými částmi grilu, pokud právě grilujete. Nikdy nedávejte přívodní kabel s konektorem do myčky na nádobí ani jej neponořujte do vody! K manipulaci s grilovanými potravinami na grilovací desce nebo k čištění grilovací desky nikdy nepoužívejte kovové předměty,ale pouze dřevěné! Před prvním použitím Před prvním použitím zkontrolujte, zdali je přístroj kompletní. Opláchněte grilovací desku (a) a sběrný tác (e) teplou vodou s přísadou saponátu a vytřete je do sucha. Na grilovací desce z obou stran (obr. 3) rozetřete papírovým ubrouskem jedlý olej, případně rozehřejte pokrmový tuk a ten rovněž rozetřete. Poté ji položte na pevnou a rovnou plochu. Tento postup opakujte před každým použitím, zejména byla-li grilovací deska umyta v myčce nádobí (obr. 1). Nikdy nemyjte grilovací desku pomocí mycích písků, drátěnek nebo abrasivních prostředků. Sběrný tác zasuňte z větší části pod grilovací desku (obr. 4) vlijte do něj 0,5 l vody a zcela jej pomalu zasuňte až do zaklapnutí zajišťovací klapky sběrného tácu. Zasuňte ze strany konektor (c) do držadla (b) grilu (obr. 5) tak, aby ovládání teploty (d) směřovalo vzhůru a bylo tak snadno přístupné a nastavte ovládání teploty do polohy MIN. Zasuňte zástrčku přívodního kabelu do zásuvky a nyní je přístroj připraven k použití a již s ním nelze manipulovat. Použití Dle druhu grilovaných potravin a jejich velikosti nastavíme na ovládání teploty požadovanou úroveň. Rozsvítí se kontrolka odpovídající nastavené teplotě a zhasne po dosažení nastavené teploty. Čas zahřátí je asi 4-6 minut, podle nastavení stupně teploty. Připravované potraviny by měly mít před vložením na grilovací desku pokojovou teplotu. Nyní vložte potraviny na grilovací desku. Připravované potraviny nikdy nerozkrajujte přímo na grilovací desce. Kontrolka se rozsvítí při poklesu, teploty a bude po dobu dohřívání na nastavenou úroveň opět svítit, tím máme kontrolu, že je přístroj v provozu a již s nim nesmíme manipulovat. Stupně ovládání teploty MIN připraven pro použití 1 a 2 nízká teplota 3 a 4 střední teplota 5 a 6 vysoká teplota MAX maximální teplota Časy přípravy jednotlivých jídel Ryba celá cca 8-10 minut Rybí filety cca 5-7 minut Krevety cca 3-6 minut Kuřecí stehna cca minut Křídla Hovězí biftek Vepřová kotleta Kebab, špíz Šunka, slanina Párky cca minut cca minut cca minut cca minut cca minut cca 4-6 minut Tyto časy jsou pouze orientační. Vždy nechte volné místo mezi grilem a stěnou, aby mohl volně cirkulovat vzduch. Pozor na horký gril a sběrný tác (e) obsahuje při grilování horkou vodu a tuk, který odkapává z grilovaných potravin. 5 6

4 Čištění přístroje Nastavte ovládání teploty (d) na pozici MIN a vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky, vytáhněte konektor (c) (obr. 8) z držadla (b) přístroje. Nechte gril úplně vychladnout. Směrem vzhůru zatlačte na zajišťovací klapku (g) sběrného tácu, sběrný tác (e) opatrně vysuňte a zbytky vody a tuku vylijte. Grilovací desku (a) můžete vložit do myčky nebo umýt jak je popsáno ve stati Před prvním použitím. Sběrný tác (e) myjte pouze teplou vodou s přísadou saponátu. Pro odstranění ulpělých zbytků potravin použijte dřevěnou škrabku (f), která je součástí výbavy a je pro tento účel přizpůsobena (obr. 10 a 11). Gril po jeho vysušení můžete uložit ve vertikální poloze (obr. 9). Popis prístroja a Grilovacia doska (s nepriľnavým povrchom, obojstranná) b Držadlá (tepelne izolované) c Konektor (ovládacieho termostatu s indikátorom teploty a prívodným káblom) d Ovládanie teploty e Zberný podnos f Drevená škrabka g Zaisťovacia klapka (zberného podnosu) Technické parametre Napätie: 220 V-240 V Kmitočet: Hz Príkon: 2000 W Nenechávajte gril zapnutý, ak na ňom nič negrilujete. Nevystavujte gril atmosférickým vplyvom vlhku, dažďu, slnku. Spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Dávajte pozor, aby prívodný kábel neprišiel do styku s grilovacou doskou alebo inými zdrojmi tepla. Nepoužívajte žiadne adaptéry alebo predlžovacie prívodné šnúry. Ak je to však nevyhnutné, môžu sa použiť len také adaptéry a predlžovacie prívodné šnúry, ktoré zodpovedajú platným bezpečnostným predpisom. Je dôležité neprekročiť hranice výkonu predlžovacej prívodnej šnúry. Ak spotrebič nefunguje, obráťte sa výhradne na odborný servis. Pri poškodení alebo funkčných chybách musíte prístroj ihneď vypnúť. Nepokúšajte sa ho sami opraviť. Obráťte sa na schválený odborný servis a žiadajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Pokyny tohto návodu je potrebné dodržovať. Akýkoľvek iný účel použitia je nenáležitý a nebezpečný. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným použitím alebo opravami, vykonanými nekvalifikovanými osobami. Nikdy nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru a na dosah detí. Ak je gril zapnutý, dávajte pozor, aby sa grilované potraviny nevznietili. Pri manipulácii vždy uchopte gril za držadlá (b). Ak sú kábel či konektory poškodené, nepoužívajte ich. Nikdy neukladajte na grilovaciu dosku plastové ani papierové predmety. Nehýbte s grilom ani s jeho jednotlivými časťami, ak práve grilujete. Bezpečnostné pokyny Pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre prípadnú neskoršiu reklamáciu. Záruka platí len vtedy, ak sa bude prístroj používať v súlade s týmto návodom na použitie. Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na prístroji. Ak to tak nie je, nikdy spotrebič nezapájajte a nezapínajte! Umiestnite gril na suché a rovné miesto. Pred zapojením do siete skontrolujte, či sú všetky časti konektora (c) v poriadku a suché. 7 8

5 Nikdy nedávajte prívodný kábel s konektorom do umývačky riadu ani ich neponárajte do vody! Na manipuláciu s grilovanými potravinami na grilovacej doske alebo na čistenie grilovacej dosky nikdy nepoužívajte kovové predmety, jedine drevené! Pred prvým použitím Pred prvým použitím skontrolujte, či je prístroj kompletný. Opláchnite grilovaciu dosku (a) a zberný podnos (e) teplou vodou s prísadou saponátu a utrite ich do sucha. Na grilovaciu dosku z oboch strán (obr. 3) rozotrite papierovým obrúskom jedlý olej, prípadne rozohrejte pokrmový tuk a ten rozotrite.potom ju položte na pevnú a rovnú plochu. Tento postup opakujte pred každým použitím, najmä ak bola grilovacia doska umytá v umývačke riadu (obr. 1). Nikdy neumývajte grilovaciu dosku pomocou umývacích pieskov, drôtikov alebo abrazívnych prostriedkov. Použitie Podľa druhu grilovaných potravín a ich veľkosti nastavíme na ovládači teploty požadovanú úroveň. Rozsvieti sa kontrolné svetielko zodpovedajúce nastavenej teplote, ktoré po dosiahnutí danej teploty zhasne. Čas zahriatia je podľa nastavenia stupňa teploty asi 4-6 minút. Pripravované potraviny by mali mať pred položením na grilovaciu dosku izbovú teplotu. Teraz položte potraviny na grilovaciu dosku. Potraviny nikdy nekrájajte priamo na grilovacej doske. Kontrolné svetielko sa zažne pri znížení teploty a počas dohrievania na nastavenú úroveň bude stále svietiť. Kontrolujeme tým, či je prístroj v prevádzke a už s ním nesmieme manipulovať. Stupne ovládania teploty MIN pripravený na použitie 1 a 2 nízka teplota 3 a 4 stredná teplota 5 a 6 vysoká teplota MAX maximálna teplota Čas prípravy je len orientačný. Vždy nechajte medzi grilom a stenou voľné miesto, aby mohol voľne cirkulovať vzduch. Pozor! Horúci gril a zberný podnos (e) obsahujú pri grilovaní horúcu vodu a tuk, ktorý odkvapkáva z grilovaných potravín. Čistenie prístroja Nastavte ovládanie teploty (d) na pozíciu MIN, vytiahnite zo zásuvky zástrčku prívodného kábla a vytiahnite konektor(c) (obr. 8.) z držadla (b) prístroja. Nechajte gril úplne vychladnúť. Zatlačte na zaisťovaciu klapku (g) zberného podnosu smerom nahor, podnos(e) opatrne vysuňte a zvyšky vody a tuku vylejte. Grilovaciu dosku (a) môžete vložiť do umývačky alebo umyť ju tak, ako je uvedené v odseku Pred prvým použitím. Zberný podnos (e) umyte len teplou vodou s prísadou saponátu. Na odstránenie prilepených zvyškov potravín použite drevenú škrabku (f), ktorá je súčasťou výbavy a je na tento účel prispôsobená (obr. 10 a 11). Vysušený gril môžete uložiť vo vertikálnej polohe (obr. 9). Zberný podnos zasuňte z väčšej časti pod grilovaciu dosku (obr. 4) vlejte doň 0,5 l vody a pomaly ho úplne zasuňte, kým neklapne zaisťovacia klapka zberného podnosu. Zasuňte zo strany konektor (c) do držadla (b) grilu (obr. 5.) tak, aby ovládanie teploty (d) smerovalo nahor a bolo tak ľahko prístupné. Nastavte ovládanie teploty do polohy MIN. Zasuňte zásuvku prívodného kábla do zásuvky. Teraz je prístroj pripravený na použitie a už s ním nie je možné manipulovať. Čas prípravy jednotlivých jedál Ryba celá cca 8-10 minút Rybie filé cca 5-7 minút Krevety cca 3-6 minút Kuracie stehná cca minút Krídla cca minút Hovädzí biftek cca minút Bravčová kotleta cca minút Kebab, špíz Šunka, slanina cca minút cca minút Párky cca 4-6 minút 9 10

6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení výrobku od firmy FAGOR a přejeme Vám mnoho příjemných chvil při jeho používání. Firma FAGOR Vám na tento výrobek poskytuje bezplatnou záruku na bezchybnou funkci po dobu 12 měsíců ode dne zakoupení. Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Záruka se vztahuje na závady vzniklé chybou výroby nebo materiálu. Bezúplatný záruční servis bude poskytován pouze při předložení řádně vyplněného záručního listu, na kterém musí být uvedeno datum zakoupení výrobku, typ výrobku, razítko prodejny, podpis prodávajícího a současně předložen i doklad o zakoupení výrobku. Na kopie, chybějící nebo pozměněné údaje záručního listu, nebude brán zřetel. Záruku nelze uznat, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (i během přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou události (živelná pohroma), byl-li výrobek používán v rozporu s návodem (provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nestandardní zdroje), při svévolných změnách povodních zápisů v záručním listě, při neodborném zásahu do výrobku dále na běžné opotřebení mající vliv na použitelnost přístroje, při neodborných zásazích do přístroje jinými než pověřenými osobami adresy pověřených servisů jsou uvedeny na poslední stránce návodu). Záruku lze uplatňovat v místě zakoupení přístroje nebo v některém z pověřených servisů při dodržení výše uvedených záručních podmínek. Autorizované servisy Vám poskytnou kvalitní záruční i pozáruční servis. Záruční doba se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek podle záznamu ze servisu v záruční opravě. Pro zrušení kupní smlouvy a pro případnou výměnu přístroje platí příslušná zákonná ustanovení. Vámi zakoupený výrobek je určen pouze k použití v domácnosti. ZÁRUČNÉ PODMIENKY Vážený zákazník, blahoželáme Vám k zakúpeniu výrobku firmy FAGOR a želáme Vám veľa príjemných chvíľ pri jeho používaní. Firma FAGOR Vám na tento výrobok poskytuje bezplatnú záruku na jeho bezchybnú funkciu po dobu 12 mesiacov odo dňa nákupu na elektrospotrebiče a tlakové hrnce a 6 mesiacov na panve a riad. Uvedené výrobky sú určené na používanie v domácnosti. Záruka sa vzťahuje len na závady, ktoré spôsobila výrobná alebo materiálová chyba. Bezplatný záručný servis Vám poskytneme iba po predložení riadne vyplneného záručného listu, na ktorom musí byť uvedený dátum zakúpenia výrobku, typ výrobku, pečiatka predajne, podpis predávajúceho a súčasne i doklad o zakúpení výrobku. Na kópie alebo upravované údaje nebude braný zreteľ. Záruku nie je možné uznať, ak bola závada spôsobená mechanickým poškodením (aj počas prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou), ak bol výrobok používaný v rozpore s návodom (prevádzka pri nesprávnom napájačom napätí alebo pripojení na neštandardný zdroj), pri svojvoľných opravách pôvodných zápisov v záručnom liste, pri neodborných zásahoch na výrobku, ďalej na bežné opotrebenie, ktoré má zanedbateľný vplyv na použiteľnosť výrobku, pri zásahoch na výrobku, ktoré previedla iná, než poverená osoba (adresy poverených servisov sú uvedené na druhej strane záručných podmienok). Záruku je možno uplatniť v mieste zakúpenia výrobku, alebo v niektorom poverenom servise pri dodržaní horeuvedených záručných podmienok. Autorizované servisy Vám poskytnú kvalitný servis v záručnej i pozáručnej dobe. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok (podľa záznamu zo servisu) v záručnej oprave. Pri zrušení kúpnej zmluvy a na prípadnú výmenu výrobku platia zákonné ustanovenia. Vami zakúpený výrobok je určený iba na používanie v domácnosti. SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK VILÍMEK Prštné Kútilky 637 Zlín Kútilky tel.: Díly IV č Zlín tel.: ELMOT v.o.s. Blahoslavova ul. 1 České Budějovice tel.: Průmyslová 458 Planá nad Lužnicí tel.: HOSPOL Rustaveliho 7 Bratislava tel.: 02/ M-SERVIS Kragujevská 4 Žilina tel.: 041/ Model (Typ) výrobku: Datum prodeje: Prodávající: identifikační údaje, razítko a podpis MJ ELECTRONIC Myslbekova ul. Stráž nad Nisou tel.: Na Perštýně 42 Liberec tel.: MECHANIKA MECHANIKA Praha Praha STROJSMALT STROJSMALT KREMAL KREMAL P&P Servis Lukášova Lukášova 5 5 SEOS s. SEOS r. o. s. r. o. Husova tř. Husova 36 tř. Francouzská Praha Praha Pražská Pražská Plzeň 301 Plzeň Brno tel.: 222 tel.: Ústí nad Ústí Labem nad 400 Labem tel.: tel.: tel.: fax: 222 fax: tel.: 475 tel.: MECHANIKA VD 28. října 4 Teplice tel.: HOSPOL Gessaiova 14 Bratislava tel.: 02/ ELSERVIS NIVA Legionárska 5 Trenčín tel.: 032/ Te nto záruční list platí pro výrobky prodané v obchodní síti spotřebiteli na území České nebo Slovenské republiky, a to vždy pro příslušné území. Záruční list musí být prodávajícím čitelně a nesmazatelně vyplněn ve všech shora uvedených kolonkách. Záruční list slouží k prokázání práv kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného výrobku, a proto se doporučuje kupujícímu, aby si překontroloval, zda je záruční list řádně vyplněn a aby te nto záruční list pečlivě uschoval. UPOZORNĚNÍ: Výrobek, na nějž je vystaven tento záruční list, je určen výhradně pro používání v domácnosti. Výrobek není určen pro výrobní činnost ani pro poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti.! KUPON Č. 1 Typ výrobku: Výrobní číslo: FAMILY Lidická 17 Brno tel.: Václavská 13 Brno tel.: ŠTĚPÁNEK Vodolanské 41 Olomouc tel./fax: ABC-SERVIS Štefánikova 50 Nitra tel.: 037/ ELOS Okružná 767/57 Poprad tel.: 0905/ Záruční list KUPON Č. 2 Typ výrobku: Výrobní číslo: RADIOTECHNIKA Teplého 1398 Pardubice tel.: Nerudova 206 Hradec Králové tel.: V ELETRONIK Sušilova 3 Ostrava tel.: D. K. + SONS Thurzova 12 Košice tel.: 055/ ELSPO Spojová 19 Banská Bystrica tel.: 048/ Te nto záručný list platí pre výrobky predané v obchodnej sieti spotrebiteľovi na území Českej alebo Slovenskej republiky, a to vždy pre príslušné územie. Záručný list musí byť predávajúcim čitateľne a nezmazate ľne vyplnený vo všetkých hore uvedených riadkoch. Záručný list slúži k preukázaniu práv kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady predaného výrobku, a preto sa doporučuje kupujúcemu, aby si prekontroloval, či je záručný list správne vyplnený a aby tento záručný list starostlivo uschoval. UPOZORNENIE: Výrobok, na ktorý je vystavený tento záručný list, je určený výhradne pre používanie v domácnosti. Výrobok ne je určený pre výrobnú činnosť ani pre poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti. KUPON Č. 3 Typ výrobku: Výrobní číslo: 11 Záruční list č.: 12 Záruční list č.: Záruční list č.:

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184 MX 00 0 0 0 0 0 fl. oz. 7 7 6 cups PowerMax pulse clean off pulse Type 8 Návod k obsluze Návod na používanie CZ SK Česky - 6, 0 Slovensky 7-9, 0-0 -8-/VIII-99 Internet: http://www.braun.com, http://www.oralb.com

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ174 strana 1 Popis konvice 5 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Návod k použití R-237

Návod k použití R-237 Návod k použití MULTIFUNKČNÍ GRIL R-237 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X Pečicí trouba Professor PT-382X NÁVOD K OBSLUZE ČESKY Před prvním použitím Vaší pečicí trouby Professor si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Pečicí

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0 Návod k použití PFB 1030 PFB 1160 PFB 2030 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Ovladač Vypínač OCZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKY VYHŘÍVANÁ DEKA SOLID SOLID EB1005 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Charakteristika: - vysoká přesnost

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hrnec na rýži Professor HR10B

NÁVOD K OBSLUZE. Hrnec na rýži Professor HR10B NÁVOD K OBSLUZE Hrnec na rýži Professor HR10B Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání spotřebiče a jeho dobrá údržba. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká

Více

ST-HC 7370. Žehlička na vlasy Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-HC 7370. Žehlička na vlasy Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-HC 7370 Žehlička na vlasy Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A)

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A) 509111-69 CZ DC010 2 3 RADIOPŘIJÍMAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovacie kliešte na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Elektrické krepovací kleště VAL000092337 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

ECG NÁVOD K POUŽITÍ FT30-N STOLNÍ VENTILÁTOR. Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtětě tento návod k použití.

ECG NÁVOD K POUŽITÍ FT30-N STOLNÍ VENTILÁTOR. Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtětě tento návod k použití. ECG FT30-N STOLNÍ VENTILÁTOR NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtětě tento návod k použití. VÝSTRAHA: 1. Aby během čištění nedošlo k úrazu elektrickým proudem, ujistěte se,

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k používání. Elektrický toustovač RETRO. Návod k používání uložte na bezpečné místo!

Návod k používání. Elektrický toustovač RETRO. Návod k používání uložte na bezpečné místo! Návod k používání Elektrický toustovač RETRO Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento velmi kvalitní elektrický toustovač. Tento výrobek je kvalitní a je vyroben ve shodě s uznávanými technickými předpisy

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S 12/20 TUN Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St- 7-52 -47 Díl č. Popis ks Díl č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy 1 39 0-kroužek 1 2 Y- těsnění 1 40 pojistná pružina

Více

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám!

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! 504606-17 CZ D21520 2 3 ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

588888-69 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB100

588888-69 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB100 588888-69 CZ Přeloženo z původního návodu DCB100 Obr. 1 2 DCB100 NABÍJEČKA BATERIÍ LI-ION 10,8 V Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 178 1.1 Bezpečnostní pokyny... 178 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 180 1.3 Zdroje nebezpečí... 181 1.4

Více

Blahopřejeme Vám! Použití prodlužovacího kabelu. Technické údaje. Pokyny pro obsluhu. Obsah balení. Popis (obr. A) Elektrická bezpečnost

Blahopřejeme Vám! Použití prodlužovacího kabelu. Technické údaje. Pokyny pro obsluhu. Obsah balení. Popis (obr. A) Elektrická bezpečnost 555777-75 CZ DE9000 3 2 1 A 2 B 3 NABÍJEČKA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT. jednoho z nejspolehlivějších

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

ST-EC 1165. Elektrický vařič Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1165. Elektrický vařič Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1165 Elektrický vařič Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod na instalaci a použití

Návod na instalaci a použití Návod na instalaci a použití Chladící vitrína (samo)obslužná Typ : Výrobní číslo : Obsah Záruční list Prohlášení o shodě s normami Popis zařízení Instalace Technická data Čištění a údržba Návod k použití

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40 DENTO-LIFT S POUŽITÍ Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Jmenovitý výkon Elektrická třída ochrany Objem vaničky na olej

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Jmenovitý výkon Elektrická třída ochrany Objem vaničky na olej Fritéza Model Síťové napětí Jmenovitý výkon Elektrická třída ochrany Objem vaničky na olej Čistá hmotnost NÁVOD K OBSLUZE CZECH HY-898 220-240V ~ 50Hz 1800 W I 2,5 l 2,46 kg Plášť Cool Touch, Nastavitelný

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více