STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2"

Transkript

1 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

2 3 4

3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná) b Držadla (tepelně izolovaná) c Konektor (ovládacího termostatu s indikátorem teploty a přívodním kabelem) d Ovládání teploty e Sběrný tác f Dřevěná škrabka g Zajišťovací klapka (sběrného tácu) Technické parametry Napětí: 220 V-240 V Kmitočet: Hz Příkon: 2000 W Bezpečnostní pokyny Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro případné pozdější reklamace. Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li používám přístroj v souladu s tímto návodem k použití. Před prvním použitím zkontrolujte zda napětí v síti odpovídá napětí uvedeném na přístroji. Není-li to tak, nikdy spotřebič nezapojujte a nezapínejte! Umístěte gril na suché a rovné místo. Před zapojením do sítě zkontrolujte, že jsou všechny části konektoru (c) v pořádku a suché. Neponechávejte gril zapnutý, pokud na něm nic negrilujete. Nevystavujte gril atmosférickým vlivům vlhku, dešti, slunci. Tento spotřebič je určen pouze pro používání v domácnosti. Dbejte, aby přívodní kabel nepřišel do styku s grilovací deskou nebo jinými zdroji tepla. Nepoužívejte žádné adaptéry nebo prodlužovací přívodní šňůry. Je-li to však nezbytné, lze použít jen takové adaptéry a prodlužovací přívodní šňůry, které odpovídají platným bezpečnostním předpisům. Přitom je zejména nutné dbát, aby hranice výkonu prodlužovací přívodní šňůry, nebyla překročena. Pokud spotřebič nefunguje, obraťte se výhradně na odborný servis. Při poškození nebo funkčních závadách musíte přístroj ihned vypnout. Nepokoušejte se jej sami opravit. Obraťte se na schválený odborný servis a žádejte použití jen originálních náhradních dílů a příslušenství. Přitom je třeba dbát pokynů tohoto návodu. Jakýkoli jiný účel použití je nepřiměřený a tedy nebezpečný. Výrobce nelze činit odpovědným za případné škody, způsobené nesprávným, špatným nebo nezodpovědným použitím nebo opravami, provedenými nekvalifikovanými osobami. Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru a v dosahu dětí. Je-li gril v provozu, dávejte pozor, aby nedošlo ke vznícení grilovaných potravin. Při manipulaci vždy uchopte gril za držadla (b). Pokud jsou kabel či konektory poškozené, nepoužívejte jej. Nikdy nepokládejte na grilovaci desku žádné plastové ani papírové předměty. Nehýbejte s grilem i jednotlivými částmi grilu, pokud právě grilujete. Nikdy nedávejte přívodní kabel s konektorem do myčky na nádobí ani jej neponořujte do vody! K manipulaci s grilovanými potravinami na grilovací desce nebo k čištění grilovací desky nikdy nepoužívejte kovové předměty,ale pouze dřevěné! Před prvním použitím Před prvním použitím zkontrolujte, zdali je přístroj kompletní. Opláchněte grilovací desku (a) a sběrný tác (e) teplou vodou s přísadou saponátu a vytřete je do sucha. Na grilovací desce z obou stran (obr. 3) rozetřete papírovým ubrouskem jedlý olej, případně rozehřejte pokrmový tuk a ten rovněž rozetřete. Poté ji položte na pevnou a rovnou plochu. Tento postup opakujte před každým použitím, zejména byla-li grilovací deska umyta v myčce nádobí (obr. 1). Nikdy nemyjte grilovací desku pomocí mycích písků, drátěnek nebo abrasivních prostředků. Sběrný tác zasuňte z větší části pod grilovací desku (obr. 4) vlijte do něj 0,5 l vody a zcela jej pomalu zasuňte až do zaklapnutí zajišťovací klapky sběrného tácu. Zasuňte ze strany konektor (c) do držadla (b) grilu (obr. 5) tak, aby ovládání teploty (d) směřovalo vzhůru a bylo tak snadno přístupné a nastavte ovládání teploty do polohy MIN. Zasuňte zástrčku přívodního kabelu do zásuvky a nyní je přístroj připraven k použití a již s ním nelze manipulovat. Použití Dle druhu grilovaných potravin a jejich velikosti nastavíme na ovládání teploty požadovanou úroveň. Rozsvítí se kontrolka odpovídající nastavené teplotě a zhasne po dosažení nastavené teploty. Čas zahřátí je asi 4-6 minut, podle nastavení stupně teploty. Připravované potraviny by měly mít před vložením na grilovací desku pokojovou teplotu. Nyní vložte potraviny na grilovací desku. Připravované potraviny nikdy nerozkrajujte přímo na grilovací desce. Kontrolka se rozsvítí při poklesu, teploty a bude po dobu dohřívání na nastavenou úroveň opět svítit, tím máme kontrolu, že je přístroj v provozu a již s nim nesmíme manipulovat. Stupně ovládání teploty MIN připraven pro použití 1 a 2 nízká teplota 3 a 4 střední teplota 5 a 6 vysoká teplota MAX maximální teplota Časy přípravy jednotlivých jídel Ryba celá cca 8-10 minut Rybí filety cca 5-7 minut Krevety cca 3-6 minut Kuřecí stehna cca minut Křídla Hovězí biftek Vepřová kotleta Kebab, špíz Šunka, slanina Párky cca minut cca minut cca minut cca minut cca minut cca 4-6 minut Tyto časy jsou pouze orientační. Vždy nechte volné místo mezi grilem a stěnou, aby mohl volně cirkulovat vzduch. Pozor na horký gril a sběrný tác (e) obsahuje při grilování horkou vodu a tuk, který odkapává z grilovaných potravin. 5 6

4 Čištění přístroje Nastavte ovládání teploty (d) na pozici MIN a vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky, vytáhněte konektor (c) (obr. 8) z držadla (b) přístroje. Nechte gril úplně vychladnout. Směrem vzhůru zatlačte na zajišťovací klapku (g) sběrného tácu, sběrný tác (e) opatrně vysuňte a zbytky vody a tuku vylijte. Grilovací desku (a) můžete vložit do myčky nebo umýt jak je popsáno ve stati Před prvním použitím. Sběrný tác (e) myjte pouze teplou vodou s přísadou saponátu. Pro odstranění ulpělých zbytků potravin použijte dřevěnou škrabku (f), která je součástí výbavy a je pro tento účel přizpůsobena (obr. 10 a 11). Gril po jeho vysušení můžete uložit ve vertikální poloze (obr. 9). Popis prístroja a Grilovacia doska (s nepriľnavým povrchom, obojstranná) b Držadlá (tepelne izolované) c Konektor (ovládacieho termostatu s indikátorom teploty a prívodným káblom) d Ovládanie teploty e Zberný podnos f Drevená škrabka g Zaisťovacia klapka (zberného podnosu) Technické parametre Napätie: 220 V-240 V Kmitočet: Hz Príkon: 2000 W Nenechávajte gril zapnutý, ak na ňom nič negrilujete. Nevystavujte gril atmosférickým vplyvom vlhku, dažďu, slnku. Spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Dávajte pozor, aby prívodný kábel neprišiel do styku s grilovacou doskou alebo inými zdrojmi tepla. Nepoužívajte žiadne adaptéry alebo predlžovacie prívodné šnúry. Ak je to však nevyhnutné, môžu sa použiť len také adaptéry a predlžovacie prívodné šnúry, ktoré zodpovedajú platným bezpečnostným predpisom. Je dôležité neprekročiť hranice výkonu predlžovacej prívodnej šnúry. Ak spotrebič nefunguje, obráťte sa výhradne na odborný servis. Pri poškodení alebo funkčných chybách musíte prístroj ihneď vypnúť. Nepokúšajte sa ho sami opraviť. Obráťte sa na schválený odborný servis a žiadajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Pokyny tohto návodu je potrebné dodržovať. Akýkoľvek iný účel použitia je nenáležitý a nebezpečný. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným použitím alebo opravami, vykonanými nekvalifikovanými osobami. Nikdy nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru a na dosah detí. Ak je gril zapnutý, dávajte pozor, aby sa grilované potraviny nevznietili. Pri manipulácii vždy uchopte gril za držadlá (b). Ak sú kábel či konektory poškodené, nepoužívajte ich. Nikdy neukladajte na grilovaciu dosku plastové ani papierové predmety. Nehýbte s grilom ani s jeho jednotlivými časťami, ak práve grilujete. Bezpečnostné pokyny Pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre prípadnú neskoršiu reklamáciu. Záruka platí len vtedy, ak sa bude prístroj používať v súlade s týmto návodom na použitie. Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na prístroji. Ak to tak nie je, nikdy spotrebič nezapájajte a nezapínajte! Umiestnite gril na suché a rovné miesto. Pred zapojením do siete skontrolujte, či sú všetky časti konektora (c) v poriadku a suché. 7 8

5 Nikdy nedávajte prívodný kábel s konektorom do umývačky riadu ani ich neponárajte do vody! Na manipuláciu s grilovanými potravinami na grilovacej doske alebo na čistenie grilovacej dosky nikdy nepoužívajte kovové predmety, jedine drevené! Pred prvým použitím Pred prvým použitím skontrolujte, či je prístroj kompletný. Opláchnite grilovaciu dosku (a) a zberný podnos (e) teplou vodou s prísadou saponátu a utrite ich do sucha. Na grilovaciu dosku z oboch strán (obr. 3) rozotrite papierovým obrúskom jedlý olej, prípadne rozohrejte pokrmový tuk a ten rozotrite.potom ju položte na pevnú a rovnú plochu. Tento postup opakujte pred každým použitím, najmä ak bola grilovacia doska umytá v umývačke riadu (obr. 1). Nikdy neumývajte grilovaciu dosku pomocou umývacích pieskov, drôtikov alebo abrazívnych prostriedkov. Použitie Podľa druhu grilovaných potravín a ich veľkosti nastavíme na ovládači teploty požadovanú úroveň. Rozsvieti sa kontrolné svetielko zodpovedajúce nastavenej teplote, ktoré po dosiahnutí danej teploty zhasne. Čas zahriatia je podľa nastavenia stupňa teploty asi 4-6 minút. Pripravované potraviny by mali mať pred položením na grilovaciu dosku izbovú teplotu. Teraz položte potraviny na grilovaciu dosku. Potraviny nikdy nekrájajte priamo na grilovacej doske. Kontrolné svetielko sa zažne pri znížení teploty a počas dohrievania na nastavenú úroveň bude stále svietiť. Kontrolujeme tým, či je prístroj v prevádzke a už s ním nesmieme manipulovať. Stupne ovládania teploty MIN pripravený na použitie 1 a 2 nízka teplota 3 a 4 stredná teplota 5 a 6 vysoká teplota MAX maximálna teplota Čas prípravy je len orientačný. Vždy nechajte medzi grilom a stenou voľné miesto, aby mohol voľne cirkulovať vzduch. Pozor! Horúci gril a zberný podnos (e) obsahujú pri grilovaní horúcu vodu a tuk, ktorý odkvapkáva z grilovaných potravín. Čistenie prístroja Nastavte ovládanie teploty (d) na pozíciu MIN, vytiahnite zo zásuvky zástrčku prívodného kábla a vytiahnite konektor(c) (obr. 8.) z držadla (b) prístroja. Nechajte gril úplne vychladnúť. Zatlačte na zaisťovaciu klapku (g) zberného podnosu smerom nahor, podnos(e) opatrne vysuňte a zvyšky vody a tuku vylejte. Grilovaciu dosku (a) môžete vložiť do umývačky alebo umyť ju tak, ako je uvedené v odseku Pred prvým použitím. Zberný podnos (e) umyte len teplou vodou s prísadou saponátu. Na odstránenie prilepených zvyškov potravín použite drevenú škrabku (f), ktorá je súčasťou výbavy a je na tento účel prispôsobená (obr. 10 a 11). Vysušený gril môžete uložiť vo vertikálnej polohe (obr. 9). Zberný podnos zasuňte z väčšej časti pod grilovaciu dosku (obr. 4) vlejte doň 0,5 l vody a pomaly ho úplne zasuňte, kým neklapne zaisťovacia klapka zberného podnosu. Zasuňte zo strany konektor (c) do držadla (b) grilu (obr. 5.) tak, aby ovládanie teploty (d) smerovalo nahor a bolo tak ľahko prístupné. Nastavte ovládanie teploty do polohy MIN. Zasuňte zásuvku prívodného kábla do zásuvky. Teraz je prístroj pripravený na použitie a už s ním nie je možné manipulovať. Čas prípravy jednotlivých jedál Ryba celá cca 8-10 minút Rybie filé cca 5-7 minút Krevety cca 3-6 minút Kuracie stehná cca minút Krídla cca minút Hovädzí biftek cca minút Bravčová kotleta cca minút Kebab, špíz Šunka, slanina cca minút cca minút Párky cca 4-6 minút 9 10

6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení výrobku od firmy FAGOR a přejeme Vám mnoho příjemných chvil při jeho používání. Firma FAGOR Vám na tento výrobek poskytuje bezplatnou záruku na bezchybnou funkci po dobu 12 měsíců ode dne zakoupení. Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Záruka se vztahuje na závady vzniklé chybou výroby nebo materiálu. Bezúplatný záruční servis bude poskytován pouze při předložení řádně vyplněného záručního listu, na kterém musí být uvedeno datum zakoupení výrobku, typ výrobku, razítko prodejny, podpis prodávajícího a současně předložen i doklad o zakoupení výrobku. Na kopie, chybějící nebo pozměněné údaje záručního listu, nebude brán zřetel. Záruku nelze uznat, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (i během přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou události (živelná pohroma), byl-li výrobek používán v rozporu s návodem (provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nestandardní zdroje), při svévolných změnách povodních zápisů v záručním listě, při neodborném zásahu do výrobku dále na běžné opotřebení mající vliv na použitelnost přístroje, při neodborných zásazích do přístroje jinými než pověřenými osobami adresy pověřených servisů jsou uvedeny na poslední stránce návodu). Záruku lze uplatňovat v místě zakoupení přístroje nebo v některém z pověřených servisů při dodržení výše uvedených záručních podmínek. Autorizované servisy Vám poskytnou kvalitní záruční i pozáruční servis. Záruční doba se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek podle záznamu ze servisu v záruční opravě. Pro zrušení kupní smlouvy a pro případnou výměnu přístroje platí příslušná zákonná ustanovení. Vámi zakoupený výrobek je určen pouze k použití v domácnosti. ZÁRUČNÉ PODMIENKY Vážený zákazník, blahoželáme Vám k zakúpeniu výrobku firmy FAGOR a želáme Vám veľa príjemných chvíľ pri jeho používaní. Firma FAGOR Vám na tento výrobok poskytuje bezplatnú záruku na jeho bezchybnú funkciu po dobu 12 mesiacov odo dňa nákupu na elektrospotrebiče a tlakové hrnce a 6 mesiacov na panve a riad. Uvedené výrobky sú určené na používanie v domácnosti. Záruka sa vzťahuje len na závady, ktoré spôsobila výrobná alebo materiálová chyba. Bezplatný záručný servis Vám poskytneme iba po predložení riadne vyplneného záručného listu, na ktorom musí byť uvedený dátum zakúpenia výrobku, typ výrobku, pečiatka predajne, podpis predávajúceho a súčasne i doklad o zakúpení výrobku. Na kópie alebo upravované údaje nebude braný zreteľ. Záruku nie je možné uznať, ak bola závada spôsobená mechanickým poškodením (aj počas prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou), ak bol výrobok používaný v rozpore s návodom (prevádzka pri nesprávnom napájačom napätí alebo pripojení na neštandardný zdroj), pri svojvoľných opravách pôvodných zápisov v záručnom liste, pri neodborných zásahoch na výrobku, ďalej na bežné opotrebenie, ktoré má zanedbateľný vplyv na použiteľnosť výrobku, pri zásahoch na výrobku, ktoré previedla iná, než poverená osoba (adresy poverených servisov sú uvedené na druhej strane záručných podmienok). Záruku je možno uplatniť v mieste zakúpenia výrobku, alebo v niektorom poverenom servise pri dodržaní horeuvedených záručných podmienok. Autorizované servisy Vám poskytnú kvalitný servis v záručnej i pozáručnej dobe. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok (podľa záznamu zo servisu) v záručnej oprave. Pri zrušení kúpnej zmluvy a na prípadnú výmenu výrobku platia zákonné ustanovenia. Vami zakúpený výrobok je určený iba na používanie v domácnosti. SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK VILÍMEK Prštné Kútilky 637 Zlín Kútilky tel.: Díly IV č Zlín tel.: ELMOT v.o.s. Blahoslavova ul. 1 České Budějovice tel.: Průmyslová 458 Planá nad Lužnicí tel.: HOSPOL Rustaveliho 7 Bratislava tel.: 02/ M-SERVIS Kragujevská 4 Žilina tel.: 041/ Model (Typ) výrobku: Datum prodeje: Prodávající: identifikační údaje, razítko a podpis MJ ELECTRONIC Myslbekova ul. Stráž nad Nisou tel.: Na Perštýně 42 Liberec tel.: MECHANIKA MECHANIKA Praha Praha STROJSMALT STROJSMALT KREMAL KREMAL P&P Servis Lukášova Lukášova 5 5 SEOS s. SEOS r. o. s. r. o. Husova tř. Husova 36 tř. Francouzská Praha Praha Pražská Pražská Plzeň 301 Plzeň Brno tel.: 222 tel.: Ústí nad Ústí Labem nad 400 Labem tel.: tel.: tel.: fax: 222 fax: tel.: 475 tel.: MECHANIKA VD 28. října 4 Teplice tel.: HOSPOL Gessaiova 14 Bratislava tel.: 02/ ELSERVIS NIVA Legionárska 5 Trenčín tel.: 032/ Te nto záruční list platí pro výrobky prodané v obchodní síti spotřebiteli na území České nebo Slovenské republiky, a to vždy pro příslušné území. Záruční list musí být prodávajícím čitelně a nesmazatelně vyplněn ve všech shora uvedených kolonkách. Záruční list slouží k prokázání práv kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného výrobku, a proto se doporučuje kupujícímu, aby si překontroloval, zda je záruční list řádně vyplněn a aby te nto záruční list pečlivě uschoval. UPOZORNĚNÍ: Výrobek, na nějž je vystaven tento záruční list, je určen výhradně pro používání v domácnosti. Výrobek není určen pro výrobní činnost ani pro poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti.! KUPON Č. 1 Typ výrobku: Výrobní číslo: FAMILY Lidická 17 Brno tel.: Václavská 13 Brno tel.: ŠTĚPÁNEK Vodolanské 41 Olomouc tel./fax: ABC-SERVIS Štefánikova 50 Nitra tel.: 037/ ELOS Okružná 767/57 Poprad tel.: 0905/ Záruční list KUPON Č. 2 Typ výrobku: Výrobní číslo: RADIOTECHNIKA Teplého 1398 Pardubice tel.: Nerudova 206 Hradec Králové tel.: V ELETRONIK Sušilova 3 Ostrava tel.: D. K. + SONS Thurzova 12 Košice tel.: 055/ ELSPO Spojová 19 Banská Bystrica tel.: 048/ Te nto záručný list platí pre výrobky predané v obchodnej sieti spotrebiteľovi na území Českej alebo Slovenskej republiky, a to vždy pre príslušné územie. Záručný list musí byť predávajúcim čitateľne a nezmazate ľne vyplnený vo všetkých hore uvedených riadkoch. Záručný list slúži k preukázaniu práv kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady predaného výrobku, a preto sa doporučuje kupujúcemu, aby si prekontroloval, či je záručný list správne vyplnený a aby tento záručný list starostlivo uschoval. UPOZORNENIE: Výrobok, na ktorý je vystavený tento záručný list, je určený výhradne pre používanie v domácnosti. Výrobok ne je určený pre výrobnú činnosť ani pre poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti. KUPON Č. 3 Typ výrobku: Výrobní číslo: 11 Záruční list č.: 12 Záruční list č.: Záruční list č.:

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ-223B strana 1 Popis konvice 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Západka otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991. vyhlašuje tímto. reklamní prodejní akci

Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991. vyhlašuje tímto. reklamní prodejní akci Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991 vyhlašuje tímto reklamní prodejní akci 500 LCD TV pro nejrychlejší! Pravidla a podmínky prodejní akce: 1. Pořadatel

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Automatický zavařovací hrnec s časovačem a výpustným kohoutem Automatický zavárací hrniec s časovačom a výpustným ventilom GZ-180 / GZ-181

Automatický zavařovací hrnec s časovačem a výpustným kohoutem Automatický zavárací hrniec s časovačom a výpustným ventilom GZ-180 / GZ-181 Automatický zavařovací hrnec s časovačem a výpustným kohoutem Automatický zavárací hrniec s časovačom a výpustným ventilom GZ-180 / GZ-181 CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Návod k použití Nastavení

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

infrasauna ARTTEC 2SH návod k instalaci a obsluze

infrasauna ARTTEC 2SH návod k instalaci a obsluze CZ SK strana 6 infrasauna ARTTEC 2SH CZ návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější IR sauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8 8 13 14 14 17 16 11 18 15 B C 7 12 D E 10 1 10 12 9 A F 7 G 2 3

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

PERFEKTNÍ SMAŽENÍ - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ SMAŽENÍ - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Fritéza Professor CZ-801X PERFEKTNÍ SMAŽENÍ - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby.

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Vařič vajec Číslo modelu Síťové napětí Jmenovitý příkon Elektr. třída ochrany Hmotnost netto NÁVOD K OBSLUZE CZECH JA301 230 V ~ 50 Hz 350 W I 0,50 kg Na přípravu až 7 vajec Odnímatelný nástavec na vejce

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více