Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství"

Transkript

1 Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství Obsah I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozšíření kapacit školských zařízení a doplňků... 2 II. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozvoj a posílení klíčových kompetencí žáků MŠ i ZŠ... 4 III. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Síťování škol, sdílení know-how a spolupráce škol v rámci ORP, ČR i mezinárodního partnerství... 6 IV. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Dostupné pedagogicko-psychologické a sociologické služby pro školy, třídní kolektivy a jednotlivce se specifickými potřebami... 8 V. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Pobytové služby VI. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Chráněné bydlení a chráněná pracovní místa VII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Informační platforma VIII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Likvidace černých skládek IX. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Třídění odpadů s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 1

2 Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozšíření kapacit školských zařízení a doplňků Popis stávající situace a návrh řešení Podle zákona č. 561/2004 Sb. a 176 je obec povinna zajistit plnění školní docházky dětem s místem trvalého bydliště, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud svou školu obec nemá, je povinna zajistit plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí a uzavřít školský obvod. Dle vývojových statistických řad došlo v ORP Říčany k 4. nejvyššímu nárůstu obyvatel ve Středočeském kraji a dle demografických studií bude dynamika růstu nadále vysoká. Stav dětí školou povinných by měl kulminovat v roce 2017 a s malým poklesem by měl vydržet až do roku Zřizovatelé ZŠ v ORP Říčany jsou již od školního roku 2013/14 reálně postaveni do situace, že nepokrývají existující kapacitou svých škol ani potřeby dětí s trvalým bydlištěm v obci. V posledních letech došlo k vypovídání smluv o školských obvodech. Obce si dosud s narůstajícím počtem děti musely poradit samy přestavováním odborných učeben, kabinetů, tělocvičen a družin na kmenové třídy, příp. přístavbou tříd sdruženými prostředky obcí. Nyní však své prostorové i finanční možnosti vyčerpaly. Plnění povinné školní docházky a dostupnost vzdělávání je v lokalitě ORP Říčany vážně ohroženo. V roce 2018 bude chybět přes míst v ZŠ. S kapacitou kmenových tříd přímo souvisí i kapacity doprovodných zařízení tělocvičen, hřišť, kuchyní a jídelen, školních družin. Vedle základních škol chybí v ORP Říčany i Základní umělecké školy a volnočasová centra. V mateřských školách je situace kritická - v roce 2013 bylo zamítnuto 56% podaných žádostí o přijetí. Žádosti meziročně stoupají. Variantní řešení 1. Přístavby nových pavilonů škol a doprovodných zařízení s využitím grantových programů určených na rozšíření stávajících kapacit škol, rekonstrukci a modernizaci budov. Nicméně fondy EU nepočítají s podporou investic do základního školství je proto třeba najít národní zdroje (Min. Financí, Min. Školství, Kraj ), které danou subvenci zajistí. 2. Založení dobrovolného svazku obcí a založení školské právnické osoby pro stavbu nové spádové školy nebo větší přístavbu u stávající školy. 3. Založení odloučených pracovišť (málotřídních škol např. pro 1. a 2.třídu ZŠ) v obcích bez vlastní školy. Jeden právní subjekt stávající základní škola s navázanými odloučenými pracovišti v málotřídních školách. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 4. Nabídka alternativ pro rodiče např. domácí škola (i s organizací vzdělávání v náhradních prostorách např. Kulturního střediska). 5. Podpora zakládání soukromých škol pro jednu třídu místních dětí s nízkým školným např. 6. Domluva spádovosti s Prahou (případně jinde) a zavedení školních autobusů, které budou svážet děti do volných škol v okolí. I.1 Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Rozdělení nákladů na všechny obce, které školy využívají Kvalitně vybavené a dostupné školy Doplnění chybějící vybavenosti Využití kvalitních pedagogů více školami Rozšíření nabídky mimoškolních aktivit MÍNUSY Omezený rozpočet Nevůle ke změnám I.2 Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT, MF a krajů - finanční prostředky EU (OP VVV, IROP) Příklady dobré praxe/ inspirace Domácí škola: Asociace domácího vzdělávání Investice: Obec Lány přístavba MŠ z ROP _Ministr školství se aktivně chopil řešení problému nedostatečné kapacity mateřských škol a nechal zřídit dva fondy národní a evropský díky kterým by mohly města a obce do tří let vystavět či dostatečně rozšířit mateřské školy. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 II. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozvoj a posílení klíčových kompetencí žáků MŠ i ZŠ Nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice II.1 Popis stávající situace a návrh řešení Dle Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání v České republice se výsledky žáků, i když jsou kolem průměru OECD, výrazně zhoršily. V matematice a přírodních vědách byly těsně pod průměrem OECD. Analýzy trendů ve vývoji výsledků PISA však ukázaly na závažné zhoršení vzdělávacích výsledků žáků, které bylo jedním z nejvýraznějších v celé oblasti OECD Česká republika je například jednou ze čtyř zemí, kde v letech 2000 a 2009 významně poklesly výkony žáků ve čtenářské gramotnosti. (OECD, 2012). Školství musí poskytovat služby s konzistentní kvalitou. To znamená poskytovat velmi kvalitní vzdělávací příležitosti všem studentům nezávisle na konkrétní škole. Ve studii McKinsey,Company: Klesající výsledky českého základního a středního školství se uvádí: Výsledky studentů českých základních a středních škol klesají. Jelikož akademické výsledky úzce souvisejí s těmi ekonomickými, ohrožují klesající studijní výsledky nejen budoucnost studentů, ale i prosperitu České republiky. Jejich pokles od roku 1995 může zemi do roku 2050 stát 11 % HDP. Klesající trend ve vzdělávání je proto třeba zvrátit. (McKinsey, Company, 2010) Jedním ze stěžejních úkolů ORP je hodnocení vzdělávání jako celku, a to pomocí on-line testování. Nezbytným předpokladem je tudíž dostatečné materiálně technické vybavení škol. Dalším předpokladem je vhodná příprava předškoláků v MŠ na vstup do 1.třídy a podpora klíčových kompetencí žáků ZŠ. To nelze jinak než díky kvalifikovanému a stále se vzdělávajícímu pedagogickému personálu. Variantní řešení 1. Společné testování škol v ORP nebo zajištění zapojení všech škol do celonárodního testování a zveřejňování výsledků jak celku tak i jednotlivých škol. 2. Investice do ICT vybavení škol jak techniky pro výuku, tak testování dětí i techniky pro pedagogy s využitím grantových programů a národních zdrojů, případně v rámci podpory podnikatelů. 3. Společné školní soutěže, olympiády a přehlídky v rámci ORP 4. Zapojení se do mezinárodních i národních programů a projektů na podporu klíčových kompetencí u žáků především čtenářské gramotnosti, matematických a přírodních věd. Zapojení se do výměnných programů pro žáky a školní kolektivy. 5. Podpora doplnění kvalifikace u nekvalifikovaného ped.personálu MŠ i ZŠ a podpora soustavného prohlubujícícho vzdělávání pedagogů včetně zahraničních stáží s využitím grantových programů. 6. Podpora různé profilace škol zaměření na různé oblasti v rámci ORP možnost širšího výběru dle nadání a zájmů dítěte. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 II.2 Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Přehled starostů obcí o kvalitě školy Vyšší kvalita vzdělání místních obyvatel Obraz ORP Říčany jako dobrého místa pro rodinný život a růst dětí Dobrá návaznost dětí na střední školy Široká nabídka různých profilů škol a jejich zaměření pro děti/ rodiče MÍNUSY Konkurence škol Nedostatek financí Větší zásahy zřizovatelů do kompetencí ředitelů škol II.3 Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT, MF a krajů - finanční prostředky EU komunitární programy Evropské komise - Norské fondy a fondy EHP Příklady dobré praxe Otevřená škola s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 III. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Síťování škol, sdílení knowhow a spolupráce škol v rámci ORP, ČR i mezinárodního partnerství Nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice III.1 Popis stávající situace a návrh řešení Podpora síťování škol, spolupráce a výměny zkušeností mezi pedagogy v různých blastech počátečního vzdělávání koresponduje s politikou Evropské komise, která podporuje snahy členských států týkající se rozvoje systémů vzdělávání. Společné učení ve skupinách (tzv. peer learning), výměna osvědčených didaktických a strategických postupů a sdílení zkušeností jsou vnímány jako efektivní formy vzdělávání, které vedou k podpoře kurikurální reformy českého školství. (Národní ústav pro vzdělávání, 2011). Jde o vytváření příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a budování profesních vzájemně se učících komunit. Variantní řešení 1. Společný portál pro sdílení informací, novinek, šablon, výukových materiálů a testování i prostor pro diskuzi pedagogů a neformální poradenství. Zaměření na regionální jedinečnost výukové materiály se vztahem k Ladovu kraji, Voděradským bučinám, Černokostelecku apod. 2. Společný kalendář akcí škol ORP 3. Pravidelné setkávání se alespoň 4x ročně, výměna zkušeností - vyžaduje koordinaci zvenčí, přípravu náplně setkání, prostoru atd. Jde o cíl vzájemných řízených návštěv na školách a zajištění vazby (tzv. síťování) mezi jednotlivými koordinátory i školami na regionální úrovni, poznávat klima jiných škol a inspirovat se inovativními činnostmi. Autoevaluace škol. 4. Spolupráce škol a firem v rámci ORP pro prohloubení profilace škol, prohloubení znalostí odborných předmětů žáků a jejich praktické využití a nasměrování nadaných žáků především k vědě a výzkumu. III.2 Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Výměna zkušeností škol, profesní učící se komunita Autoevaluace škol Sdílené pracovní materiály úspora času Vzájemná inspirace Regionální zaměření podpora místní příslušnosti a vlastenectví u dětí MÍNUSY Nutný samostatný koordinátor (tj. personální náklady na schůzky i redakci portálu a domluvu projektů spolupráce) Nedostatek financí na základní investice do škol, natož na takovou nadstavbovou činnost s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 III.3 Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT, MF a krajů - finanční prostředky EU OPVVV, komunitární programy Evropské komise - Norské fondy a fondy EHP Příklady dobré praxe Spolupráce škol a firem Komunitní školy Cesta ke kvalitě, proběhlý projekt MŠMT s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 IV. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Dostupné pedagogickopsychologické a sociologické služby pro školy, třídní kolektivy a jednotlivce se specifickými potřebami Nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice IV.1 Popis stávající situace a návrh řešení Primární prevence jako soubor opatření proti rizikovému chování, přičemž je to chování v jehož důsledku dochází prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných dalších rizik pro jedince nebo společnost. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech - a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. ORP Říčany se potýká, díky vztahu k Praze a díky vysoké migraci obyvatelstva, s patologickými projevy ve zvýšené míře. Některé školy mají na částečný úvazek vlastního psychologa. Některé služby pro školy především v bodu d) rizikovém chování v dopravě zajišťuje nezisková organizace Cesta integrace z Říčan. Nicméně nejbližší ped-psy spádová poradna má pracoviště na Praze 9 ( Mochovská 570, Praha 9), v některé dny je přítomna psycholožka na odloučeném pracovišti ve Strančicích. Kapacity všech školních psychologů jsou přeplněné, sociálně slabé rodiny odmítají dojíždět do Prahy (i Strančic) a ped-psy poradny neposkytují diagnostiku ani práci se školními kolektivy. ORP Říčany nemá preventistu. Je na školách, aby psaly vlastní projekty na podporu primární prevence nebo nechaly programy pro stmelení kolektivů a nutné zásahy zaplatit rodiče (zde však jde o dobrovolný program, takže sociálně slabé rodiny nespolupracují, dítě na program nepošlou a tím je celý výsledek ohrožen). Variantní řešení 1. Založení a provoz společného specializovaného pracoviště pro ORP Říčany nabízejícího psychologické, terapeutické a poradenské služby. Pracoviště by nabízelo také specializované programy pro třídní kolektivy (včetně diagnostiky a sociometrie třídních kolektivů, preferenčních vztahů, vazeb) a různé formy profesní podpory pro pedagogy. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 2. Společná politika primární prevence a každoroční společný projekt pro všechny školy v rámci ORP garantovaný MěÚ Říčany v rámci grantových schématů kraje nebo MŠMT. 3. Informační portál a informační materiály pro pedagogy, žáky i rodiče 4. Společné semináře pro pedagogy i rodiče na aktuální témata např. kyberšikana, závislosti aj. 5. Fond pomoci pro sociálně slabé rodiny a. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Koncepční řešení a podchycení primární prevence eliminace kriminality u dětí a mládeže v rámci celého ORP Dostupnost služeb, kapacita služeb Společný projekt pro všechny školy odpadá konkurence škol v grantovém řízení kraje a případný neúspěch a tj. nerealizace programu EU fondy MŠMT otvírání některých grantových schémat pouze žadatelům ORP MÍNUSY Garance ORP za realizaci v celém území Nákladnost provozu v případě nezískání dotace b. Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT a krajů - finanční prostředky EU (OP VVV, IROP) Příklady dobré praxe Portál Prevence Středisko výchovné péče Příbram s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 Nástin možných variantních návrhů v oblasti sociálních služeb V. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Pobytové služby a. Popis stávající situace a návrh řešení ORP Říčany je vzhledem k blízkosti hlavního města územím s nízkou nezaměstnaností a vysokou životní úrovní obyvatelstva. Vzhledem k vysokým životním nákladům (vysoké nájemné apod.) se zde však lidé ze znevýhodněných skupin (senioři, rodiny s postiženým dítětem, atd.) dostávají do složité situace zejména v otázce bydlení. Chybí zde sociální bydlení, azylový dům a nedostatečná je i kapacita domovů pro seniory/domů s pečovatelskou službou (DPS). Z dotazníkového šetření vyplynulo, že aktivity obcí se zaměřují zejména na děti a mládež, rodiny s dětmi a seniory. Zejména byla zdůrazňována potřeba vyšší kapacity ubytovacích služeb pro seniory. V ORP je sice několik domovů pro seniory/domů s pečovatelskou službou a vznikají i soukromá zařízení, nicméně poptávka po ubytovacích službách v obecních/krajských zařízeních stále převyšuje nabídku a čekací doba se pohybuje od půl roku do dvou let. Obecní zařízení mohou navíc přijímat jen občany s trvalým pobytem na území obce, takže např. říčanský DPS není řešením pro občany z okolních menších obcí. Další potřebou identifikovanou v rámci dotazníkového šetření i na setkání komunikační platformy byla pečovatelská služba. Azylový dům v území zcela chybí, v minulosti byl vybudován v prostorách Olivovy dětské léčebny, byl však z technických důvodů uzavřen. Jeho potřeba přitom stoupá, rozrůstá se např. problém domácího násilí. Druhou možností k využití za účelem pobytových služeb ohroženým skupinám obyvatel je budova patřící Středočeskému kraji, na okraji města Říčany (dosud nevyužita, problém s přístupovou komunikací). Návrh řešení: 7. Sociální bydlení - vybudování sociálního bydlení v některé z menších obcí ve spolupráci s ostatními 8. Dům s pečovatelskou službou - společný pro sdružené obce, aby se předešlo problémům s umísťováním občanů s trvalým pobytem pouze na území jedné obce. Kromě budování pobytových služeb je však potřeba myslet i na zajištění terénních a ambulantních služeb při DPS (zajištění pečovatelských služeb a dalších doplňkových služeb nejen ubytovaným seniorům, ale i dalším občanům viz mínusy u bodu I.2). Trendem v sociálních službách je zaměření se na poskytování služeb v domácím prostředí. V rámci zlepšení dostupnosti služeb pro seniory by bylo dobré uvažovat o odloučených pracovištích ve vzdálenějších obcích. 9. Azylový dům zjištění možností využití prostor v tzv. Olivovně, příp. zřízení nového azylového domu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Doplnění chybějících pobytových služeb. Možnosti využití prostor již přizpůsobených pro poskytování ubytovacích sociálních služeb (budova kraje, azylový dům v Olivovně). Rozdělení nákladů na sociální služby rovnoměrně na všechny obce. Soulad s Cílem 9 dle Dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období pro rok 2014 Zajištění a podpora pobytových služeb pro seniory a další osoby MÍNUSY Vysoké náklady na případné vybudování nových ubytovacích kapacit. Riziko neposkytnutí prostor Středočeským krajem/magistrátem Hl.města Prahy, příp. jinými vlastníky. Zvýšení výdajů obcí na sociální služby. Preference pobytových služeb oproti terénním. c. Finanční dopady Vysoké náklady na případné vybudování nových ubytovacích kapacit jsou rizikovým faktorem pro proveditelnost návrhu. Spojení obcí za účelem vytvoření společného zařízení však dává větší naději na úspěch. d. Příklady dobré praxe Příkladem dobré praxe spolupráce obcí při zřizování pobytových i jiných sociálních služeb může být Svazek obcí AZASS. Svazek s 27 členskými obcemi již od roku 1998 provozuje Poličskou nemocnici s.r.o., ale kromě toho je také poskytovatelem sociálních služeb - Domovy pro seniory v Poličce a Bystrém, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitaci a pečovatelskou službu. Svazek je také provozovatelem střediska sociální integrace, které se nachází v areálu nemocnice. Příkladem dobré praxe poskytování širokého spektra služeb pro seniory, jsou aktivity Farní charity Neratovice: Farní charita Neratovice má i pobočku v Říčanech, poskytuje zde však jen zdravotní služby, nikoli registrované sociální služby. Pokud však bude ze strany obcí zájem, je nakloněna rozšíření svých služeb i na tuto oblast. Příkladem zařízení poskytujícího jak pobytové, tak ambulantní a terénní služby je Hospic Dobrého Pastýře: s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 VI. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Chráněné bydlení a chráněná pracovní místa a. Popis stávající situace a návrh řešení V ORP Říčany je několik základních a středních praktických škol (ZŠ Nerudova Říčany, internátní škola Olešovice, dvouletá praktická střední škola v Kostelci nad Černými lesy, Střední odborné učiliště a praktická škola Kunice. Speciální střední školy poskytují střední vzdělání s výučním listem žákům ze základních škol praktických, základních škol speciálních či základních škol, u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem diagnostikován důvod pro vzdělávání ve speciální střední škole. V ORP jsou však nízké možnosti pro uplatnění absolventů z těchto škol, chybí chráněná místa a chráněné dílny. Dalším problémem je absence chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Návrh řešení: 1. Vytvoření chráněných pracovních míst 2. Chráněné bydlení b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Doplnění chybějících služeb zvýšení možností uplatnění absolventů praktických škol v ORP Říčany. Rozdělení nákladů na tyto sociální služby rovnoměrně mezi zúčastněné obce, a tím umožnění služeb v obcích, které by si je samostatně nemohly dovolit. MÍNUSY Zvýšení výdajů obcí na sociální služby. Vysoké náklady na vybudování chráněného bydlení. Soulad s Cílem 13 dle Dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období pro rok 2014 Podpora zaměstnávání osob se specifickými potřebami s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 c. Finanční dopady Nedostatek financí je problémem, který zazníval od všech oslovených aktérů (starostů, odborníků) při konzultacích v rámci zpracovávání analýz. Velkým problémem je také závislost na státních financích a jednozdrojové financování. V případě chráněných dílen je třeba využít potenciál sociálního podnikání k pokrytí části nákladů. d. Příklady dobré praxe Příkladem zapojení lidí s postižením do praxe je např. Ta Kavárna, která funguje jako tréninkové pracoviště lidí s tělesným postižením. Kavárnu od září 2007 provozuje Jedličkův ústav a školy ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Borůvka Praha o.p.s. TA KAVÁRNA je tréninkové pracoviště pro mladé lidi s tělesným postižením, které jim umožňuje naučit se dovednosti na postu obsluhy. Připravují teplé i studené nápoje a další pochutiny. Pracují i s registrační pokladnou, takže si osvojují zacházení s penězi. V kavárně vždy potkáte dva lidi s tělesným postižením v roli obsluhy a za nimi trenéra, který funguje jako jejich pomocník, občasný navigátor a prodloužená ruka. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 VII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Informační platforma a. Popis stávající situace a návrh řešení V ORP Říčany existuje dobrá síť sociálních služeb, v posledních letech vzniklo několik zařízení, jejichž existence zde citelně chyběla. V komunitním plánu sociálních služeb města Říčany pro léta je např. uvedena absence centra pro seniory, rodinného centra, občanské poradny, denního stacionáře a nízkoprahového centra pro děti a mládež. Tyto služby již v ORP fungují nebo jsou připravovány. Nedostatkem je určitá roztříštěnost či oddělenost služeb. Služby fungují odděleně a neexistuje jejich jednotné centrum či portál s informacemi. V tomto ohledu je ale velká snaha situaci zlepšit, byl vytvořen Katalog sociálních služeb a jednotlivé organizace či města zveřejňují informace na svých webových stránkách. Přestože v Říčanech a Mnichovicích funguje občanská poradna, při setkáních se zástupci zejména odlehlejších obcí zaznívala potřeba zřízení další občanské poradny. Návrh řešení: b. Plusy a mínusy dané varianty 1. Vytvoření internetových stránek/portálu s informacemi o sociálních službách v ORP Říčany 2. Organizace setkání představitelů obcí a poskytovatelů sociálních služeb za účelem vzájemného informování o potřebách a možnostech v oblasti sociálních služeb 3. Zřízení občanské poradny pro obce, kde tato služba zatím není dostupná. PLUSY Zvýšení informovanosti o sociálních službách u veřejnosti i zástupců obcí MÍNUSY Zastarávání informací, nutnost časté aktualizace Nepříliš vysoké náklady na realizaci návrhu Soulad s Cílem 1 dle Dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období pro rok Zajištění informovanosti a provázanosti činností s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 c. Finanční dopady Návrh není příliš finančně náročný, přitom benefit ze sdílení informací může být velmi vysoký. d. Příklady dobré praxe Město Říčany již v minulosti organizovalo setkání poskytovatelů sociálních služeb, podle jehož vzoru by se dalo zorganizovat setkání představitelů obcí s poskytovateli sociálních služeb. V Říčanech také každoročně probíhá veletrh neziskových organizací. Inspirací pro zřízení internetového portálu může být webový portál sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava - s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 Nástin možných variantních návrhů v oblasti odpadového hospodářství Nakládání s odpady se ve sledovaném území ORP Říčany čítající 52 obcí řídí plány odpadového hospodářství v jednotlivých obcích. V území operuje celkem 6 svozových společností: A.S.A.spol. s r.o. obhospodařuje 36 obcí Marius Pedersen a.s. 11 obcí Technické služby Benešov a.s. 2 obce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 1 obec NYKOS, a.s. (Marius Pedersen) 1 obec Pražské služby a.s. 1 obec Při setkání s jednotlivými starosty území i z dotazníkového šetření vyplynulo: Jako jednoznačně největší problém v odpadovém hospodářství označují všechny obce ORP Říčany černé skládky. Další, avšak již méně časté, jsou vysoké ceny za svoz odpadů, případně žádné problémy. Dále někteří uvádějí jako problém neinformovanost občanů, nedostačující síť kontejnerů a špatnou vybavenost území. Také uvádějí nedisciplinovanost občanů (nepořádek, spalování odpadů) a nedostačující zákonodárství, které neřeší fyzické osoby. Pouze jeden představitel obce uvedl jako problém uzavírání skládek. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 VIII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Likvidace černých skládek V obcích řešeného území se počet sběrných hnízd (stanovišť kontejnerů) na tříděný sběr v obci pohybuje od 1 do 71 (nejvíce se nachází ve městě Říčany). a. Popis stávající situace a návrh řešení Likvidace černých skládek Ve všech obcích daného území se potýkají s problematikou vzniku černých skládek. Výjimkou je jen obec Světice, která je svou rozlohou tak malá, že nikde nelze uskutečnit černou skládku, aniž by to někdo zaznamenal. Katastrální území obce je z 90% zastavěné. Černé skládky tedy logicky vznikají až za jejich katastrem. Množící se černé skládky jsou pro obce problematické ve smyslu zasahování do rozpočtu obce. Společná likvidace, oslovení svozové společnosti, by finance výrazně snížily, jelikož by se úměrně rozložily mezi několik obcí. Variantní řešení: 1. Společné řešení problematiky biologicky rozložitelných odpadů a realizace projektů k nakládání s odpady. Občanům dopravně dostupné společné dvory, ze kterých by bylo možno realizovat svoz odpadu např. do kompostárem (vzdálenějších míst). 2. Koncepční společné odstraňování černých skládek a starých ekologických zátěží dle možností grantových schémat. Společný nákup daných služeb. 3. Společné aktivity obcí i jejich škol a podpora stávajících aktivit např. Čistý Ladův kraj, Čistá řeka Sázava apod. 4. Spolupráce se soukromými firmami a provozy na předcházení eko zátěží i její odstraňování. 5. Mezinárodní projekty, přenos příkladů dobré praxe. 6. Kampaň osvěty mezi občany a zapojení veřejnosti do dobrovolnické práce. b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Omezení vzniku černých skládek Finanční úspora pro obce Nakládání s odpady, které splňuje veškeré legislativní předpisy. Ekologická likvidace starých zátěží Zlepšení životního prostředí. MÍNUSY Nezájem občanů či firem Nastavit co nejlépe smlouvu, aby v budoucnu nemohlo docházet k nejasnostem ohledně vynaložených financí Nevyhovující legislativa pro obce s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 c. Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŽP a krajů - finanční prostředky EU (OPŽP, PRV) a komunitární programy Evropské komise d. Příklady dobré praxe Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov umožňuje občanům 14 obcí mikroregionu zdarma odevzdat odpady do sběrného dvora, který provozuje firma. Ve městě Jevišovice byl uveden do provozu sběrný dvůr odpadů. Jedná se o speciální zařízení, ve kterém mají občané 8 obcí možnost odevzdat ke zneškodnění odpady, které nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Odpady je možno občany předávat ke zneškodnění zcela zdarma. Náklady na zneškodnění jsou hrazeny z poplatku na občana za odpady. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí Fondu soudružnosti. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18

19 IX. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Třídění odpadů V obcích řešeného území se počet sběrných hnízd (stanovišť kontejnerů) na tříděný sběr v obci pohybuje od 1 do 71 (nejvíce se nachází ve městě Říčany). Na otázku, jak ve vaší obci funguje nebo je zajištěna, starostové odpověděli: a. Popis stávající situace a návrh řešení Likvidace černých skládek Všechny obce ORP Říčany třídí papír, plasty, směsné sklo, většina také elektroodpady. Velká část také třídí bioodpad, textil, nápojové kartony a kovy. Pouze dvě hliníkové obaly a jedna zvlášť čiré a barevní sklo. Mezi jiné patří většinou nebezpečný odpad, dále pneumatiky a velkoobjemový odpad. Se systémem svozu odpadů i hustotou sběrné sítě jsou představitelé obcí spokojeni, pokud projevili nespokojenost tak u systému svozu recyklačních kontejnerů. Při rozhovorech uváděli, že spokojeni jsou, ale pokud by se spojilo více obcí, mohly by vyvinout tlak na svozové společnosti, vyjednat si nižší ceny a širší možnost výběru (četnosti svozu, velikosti nádob, typů nádob ), protože si stěžují na nepořádek kolem sběrných nádob, na nedostatečné třídění a na to, že jsou v podstatě závislé na svozových společnostech. Variantní řešení: 1. Společné výběrové řízení a nákup služeb zajistí lepší podmínky jak finanční tak i rozsah služeb, než by výběr prováděla samostatná obec. Jde o vyjednávací sílu. Možnost realizace tříděného sběru prostřednictvím tzv. pytlů v domácnostech i firmách (příklad dobré praxe). s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 19

20 2. Vytvoření společného elektronického katalogu společností v území ORP a její blízkosti zabývající se službami v odpadovém hospodářství 3. Společné kompostárny, překladové dvory, sběrné dvory, které by sdílelo vždy několik obcí, regionální hnízda. Podpora komunitního kompostování. 4. Společný nákup techniky např. štěpkovače a jiných pomůcek pro komunitní kompostování. 5. Regionální pracovní skupina starostů i odborníků pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Její fungování by zaštítil koordinátor z MěÚ Říčany. 6. Pravidelné vzdělávání starostů a zastupitelů v oblasti třídění a odpadového hospodářství. Mezinárodní projekty, přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí. 7. Kampaň osvěty mezi občany a zapojení veřejnosti do dobrovolnické práce. b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Nakládání s odpady, které splňuje veškeré legislativní předpisy. Finanční úspora pro obce Zlepšení životního prostředí. MÍNUSY Nevyhovující legislativa pro obce Centrální řízení a zodpovědnost v rámci celého ORP (MěÚ Říčany) c. Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŽP a krajů Příklady dobré praxe Vše o kompostování pro občany i obce Komunitní kompostování příručka pro obce s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 20

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Počet odpovědí Polička 15 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Vácha Praha-západ od roku 2008 starosta Dolních Břežan

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014 Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice Místo: Restaurace Koruna, Hořice ze dne 25. 9. 2014

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Strategický plán rozvoje školy

Strategický plán rozvoje školy Strategický plán rozvoje školy 2011-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE [22.8.2011] Autor: Mgr. Michal Cholek Obsah I. Východiska... 1 II. Základní vize... 2 II. Výchova

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více