Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství"

Transkript

1 Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství Obsah I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozšíření kapacit školských zařízení a doplňků... 2 II. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozvoj a posílení klíčových kompetencí žáků MŠ i ZŠ... 4 III. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Síťování škol, sdílení know-how a spolupráce škol v rámci ORP, ČR i mezinárodního partnerství... 6 IV. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Dostupné pedagogicko-psychologické a sociologické služby pro školy, třídní kolektivy a jednotlivce se specifickými potřebami... 8 V. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Pobytové služby VI. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Chráněné bydlení a chráněná pracovní místa VII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Informační platforma VIII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Likvidace černých skládek IX. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Třídění odpadů s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 1

2 Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozšíření kapacit školských zařízení a doplňků Popis stávající situace a návrh řešení Podle zákona č. 561/2004 Sb. a 176 je obec povinna zajistit plnění školní docházky dětem s místem trvalého bydliště, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud svou školu obec nemá, je povinna zajistit plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí a uzavřít školský obvod. Dle vývojových statistických řad došlo v ORP Říčany k 4. nejvyššímu nárůstu obyvatel ve Středočeském kraji a dle demografických studií bude dynamika růstu nadále vysoká. Stav dětí školou povinných by měl kulminovat v roce 2017 a s malým poklesem by měl vydržet až do roku Zřizovatelé ZŠ v ORP Říčany jsou již od školního roku 2013/14 reálně postaveni do situace, že nepokrývají existující kapacitou svých škol ani potřeby dětí s trvalým bydlištěm v obci. V posledních letech došlo k vypovídání smluv o školských obvodech. Obce si dosud s narůstajícím počtem děti musely poradit samy přestavováním odborných učeben, kabinetů, tělocvičen a družin na kmenové třídy, příp. přístavbou tříd sdruženými prostředky obcí. Nyní však své prostorové i finanční možnosti vyčerpaly. Plnění povinné školní docházky a dostupnost vzdělávání je v lokalitě ORP Říčany vážně ohroženo. V roce 2018 bude chybět přes míst v ZŠ. S kapacitou kmenových tříd přímo souvisí i kapacity doprovodných zařízení tělocvičen, hřišť, kuchyní a jídelen, školních družin. Vedle základních škol chybí v ORP Říčany i Základní umělecké školy a volnočasová centra. V mateřských školách je situace kritická - v roce 2013 bylo zamítnuto 56% podaných žádostí o přijetí. Žádosti meziročně stoupají. Variantní řešení 1. Přístavby nových pavilonů škol a doprovodných zařízení s využitím grantových programů určených na rozšíření stávajících kapacit škol, rekonstrukci a modernizaci budov. Nicméně fondy EU nepočítají s podporou investic do základního školství je proto třeba najít národní zdroje (Min. Financí, Min. Školství, Kraj ), které danou subvenci zajistí. 2. Založení dobrovolného svazku obcí a založení školské právnické osoby pro stavbu nové spádové školy nebo větší přístavbu u stávající školy. 3. Založení odloučených pracovišť (málotřídních škol např. pro 1. a 2.třídu ZŠ) v obcích bez vlastní školy. Jeden právní subjekt stávající základní škola s navázanými odloučenými pracovišti v málotřídních školách. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 4. Nabídka alternativ pro rodiče např. domácí škola (i s organizací vzdělávání v náhradních prostorách např. Kulturního střediska). 5. Podpora zakládání soukromých škol pro jednu třídu místních dětí s nízkým školným např. 6. Domluva spádovosti s Prahou (případně jinde) a zavedení školních autobusů, které budou svážet děti do volných škol v okolí. I.1 Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Rozdělení nákladů na všechny obce, které školy využívají Kvalitně vybavené a dostupné školy Doplnění chybějící vybavenosti Využití kvalitních pedagogů více školami Rozšíření nabídky mimoškolních aktivit MÍNUSY Omezený rozpočet Nevůle ke změnám I.2 Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT, MF a krajů - finanční prostředky EU (OP VVV, IROP) Příklady dobré praxe/ inspirace Domácí škola: Asociace domácího vzdělávání Investice: Obec Lány přístavba MŠ z ROP _Ministr školství se aktivně chopil řešení problému nedostatečné kapacity mateřských škol a nechal zřídit dva fondy národní a evropský díky kterým by mohly města a obce do tří let vystavět či dostatečně rozšířit mateřské školy. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 II. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozvoj a posílení klíčových kompetencí žáků MŠ i ZŠ Nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice II.1 Popis stávající situace a návrh řešení Dle Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání v České republice se výsledky žáků, i když jsou kolem průměru OECD, výrazně zhoršily. V matematice a přírodních vědách byly těsně pod průměrem OECD. Analýzy trendů ve vývoji výsledků PISA však ukázaly na závažné zhoršení vzdělávacích výsledků žáků, které bylo jedním z nejvýraznějších v celé oblasti OECD Česká republika je například jednou ze čtyř zemí, kde v letech 2000 a 2009 významně poklesly výkony žáků ve čtenářské gramotnosti. (OECD, 2012). Školství musí poskytovat služby s konzistentní kvalitou. To znamená poskytovat velmi kvalitní vzdělávací příležitosti všem studentům nezávisle na konkrétní škole. Ve studii McKinsey,Company: Klesající výsledky českého základního a středního školství se uvádí: Výsledky studentů českých základních a středních škol klesají. Jelikož akademické výsledky úzce souvisejí s těmi ekonomickými, ohrožují klesající studijní výsledky nejen budoucnost studentů, ale i prosperitu České republiky. Jejich pokles od roku 1995 může zemi do roku 2050 stát 11 % HDP. Klesající trend ve vzdělávání je proto třeba zvrátit. (McKinsey, Company, 2010) Jedním ze stěžejních úkolů ORP je hodnocení vzdělávání jako celku, a to pomocí on-line testování. Nezbytným předpokladem je tudíž dostatečné materiálně technické vybavení škol. Dalším předpokladem je vhodná příprava předškoláků v MŠ na vstup do 1.třídy a podpora klíčových kompetencí žáků ZŠ. To nelze jinak než díky kvalifikovanému a stále se vzdělávajícímu pedagogickému personálu. Variantní řešení 1. Společné testování škol v ORP nebo zajištění zapojení všech škol do celonárodního testování a zveřejňování výsledků jak celku tak i jednotlivých škol. 2. Investice do ICT vybavení škol jak techniky pro výuku, tak testování dětí i techniky pro pedagogy s využitím grantových programů a národních zdrojů, případně v rámci podpory podnikatelů. 3. Společné školní soutěže, olympiády a přehlídky v rámci ORP 4. Zapojení se do mezinárodních i národních programů a projektů na podporu klíčových kompetencí u žáků především čtenářské gramotnosti, matematických a přírodních věd. Zapojení se do výměnných programů pro žáky a školní kolektivy. 5. Podpora doplnění kvalifikace u nekvalifikovaného ped.personálu MŠ i ZŠ a podpora soustavného prohlubujícícho vzdělávání pedagogů včetně zahraničních stáží s využitím grantových programů. 6. Podpora různé profilace škol zaměření na různé oblasti v rámci ORP možnost širšího výběru dle nadání a zájmů dítěte. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 II.2 Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Přehled starostů obcí o kvalitě školy Vyšší kvalita vzdělání místních obyvatel Obraz ORP Říčany jako dobrého místa pro rodinný život a růst dětí Dobrá návaznost dětí na střední školy Široká nabídka různých profilů škol a jejich zaměření pro děti/ rodiče MÍNUSY Konkurence škol Nedostatek financí Větší zásahy zřizovatelů do kompetencí ředitelů škol II.3 Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT, MF a krajů - finanční prostředky EU komunitární programy Evropské komise - Norské fondy a fondy EHP Příklady dobré praxe Otevřená škola s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 III. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Síťování škol, sdílení knowhow a spolupráce škol v rámci ORP, ČR i mezinárodního partnerství Nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice III.1 Popis stávající situace a návrh řešení Podpora síťování škol, spolupráce a výměny zkušeností mezi pedagogy v různých blastech počátečního vzdělávání koresponduje s politikou Evropské komise, která podporuje snahy členských států týkající se rozvoje systémů vzdělávání. Společné učení ve skupinách (tzv. peer learning), výměna osvědčených didaktických a strategických postupů a sdílení zkušeností jsou vnímány jako efektivní formy vzdělávání, které vedou k podpoře kurikurální reformy českého školství. (Národní ústav pro vzdělávání, 2011). Jde o vytváření příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a budování profesních vzájemně se učících komunit. Variantní řešení 1. Společný portál pro sdílení informací, novinek, šablon, výukových materiálů a testování i prostor pro diskuzi pedagogů a neformální poradenství. Zaměření na regionální jedinečnost výukové materiály se vztahem k Ladovu kraji, Voděradským bučinám, Černokostelecku apod. 2. Společný kalendář akcí škol ORP 3. Pravidelné setkávání se alespoň 4x ročně, výměna zkušeností - vyžaduje koordinaci zvenčí, přípravu náplně setkání, prostoru atd. Jde o cíl vzájemných řízených návštěv na školách a zajištění vazby (tzv. síťování) mezi jednotlivými koordinátory i školami na regionální úrovni, poznávat klima jiných škol a inspirovat se inovativními činnostmi. Autoevaluace škol. 4. Spolupráce škol a firem v rámci ORP pro prohloubení profilace škol, prohloubení znalostí odborných předmětů žáků a jejich praktické využití a nasměrování nadaných žáků především k vědě a výzkumu. III.2 Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Výměna zkušeností škol, profesní učící se komunita Autoevaluace škol Sdílené pracovní materiály úspora času Vzájemná inspirace Regionální zaměření podpora místní příslušnosti a vlastenectví u dětí MÍNUSY Nutný samostatný koordinátor (tj. personální náklady na schůzky i redakci portálu a domluvu projektů spolupráce) Nedostatek financí na základní investice do škol, natož na takovou nadstavbovou činnost s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 III.3 Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT, MF a krajů - finanční prostředky EU OPVVV, komunitární programy Evropské komise - Norské fondy a fondy EHP Příklady dobré praxe Spolupráce škol a firem Komunitní školy Cesta ke kvalitě, proběhlý projekt MŠMT s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 IV. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Dostupné pedagogickopsychologické a sociologické služby pro školy, třídní kolektivy a jednotlivce se specifickými potřebami Nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice IV.1 Popis stávající situace a návrh řešení Primární prevence jako soubor opatření proti rizikovému chování, přičemž je to chování v jehož důsledku dochází prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných dalších rizik pro jedince nebo společnost. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech - a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. ORP Říčany se potýká, díky vztahu k Praze a díky vysoké migraci obyvatelstva, s patologickými projevy ve zvýšené míře. Některé školy mají na částečný úvazek vlastního psychologa. Některé služby pro školy především v bodu d) rizikovém chování v dopravě zajišťuje nezisková organizace Cesta integrace z Říčan. Nicméně nejbližší ped-psy spádová poradna má pracoviště na Praze 9 ( Mochovská 570, Praha 9), v některé dny je přítomna psycholožka na odloučeném pracovišti ve Strančicích. Kapacity všech školních psychologů jsou přeplněné, sociálně slabé rodiny odmítají dojíždět do Prahy (i Strančic) a ped-psy poradny neposkytují diagnostiku ani práci se školními kolektivy. ORP Říčany nemá preventistu. Je na školách, aby psaly vlastní projekty na podporu primární prevence nebo nechaly programy pro stmelení kolektivů a nutné zásahy zaplatit rodiče (zde však jde o dobrovolný program, takže sociálně slabé rodiny nespolupracují, dítě na program nepošlou a tím je celý výsledek ohrožen). Variantní řešení 1. Založení a provoz společného specializovaného pracoviště pro ORP Říčany nabízejícího psychologické, terapeutické a poradenské služby. Pracoviště by nabízelo také specializované programy pro třídní kolektivy (včetně diagnostiky a sociometrie třídních kolektivů, preferenčních vztahů, vazeb) a různé formy profesní podpory pro pedagogy. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 2. Společná politika primární prevence a každoroční společný projekt pro všechny školy v rámci ORP garantovaný MěÚ Říčany v rámci grantových schématů kraje nebo MŠMT. 3. Informační portál a informační materiály pro pedagogy, žáky i rodiče 4. Společné semináře pro pedagogy i rodiče na aktuální témata např. kyberšikana, závislosti aj. 5. Fond pomoci pro sociálně slabé rodiny a. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Koncepční řešení a podchycení primární prevence eliminace kriminality u dětí a mládeže v rámci celého ORP Dostupnost služeb, kapacita služeb Společný projekt pro všechny školy odpadá konkurence škol v grantovém řízení kraje a případný neúspěch a tj. nerealizace programu EU fondy MŠMT otvírání některých grantových schémat pouze žadatelům ORP MÍNUSY Garance ORP za realizaci v celém území Nákladnost provozu v případě nezískání dotace b. Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT a krajů - finanční prostředky EU (OP VVV, IROP) Příklady dobré praxe Portál Prevence Středisko výchovné péče Příbram s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 Nástin možných variantních návrhů v oblasti sociálních služeb V. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Pobytové služby a. Popis stávající situace a návrh řešení ORP Říčany je vzhledem k blízkosti hlavního města územím s nízkou nezaměstnaností a vysokou životní úrovní obyvatelstva. Vzhledem k vysokým životním nákladům (vysoké nájemné apod.) se zde však lidé ze znevýhodněných skupin (senioři, rodiny s postiženým dítětem, atd.) dostávají do složité situace zejména v otázce bydlení. Chybí zde sociální bydlení, azylový dům a nedostatečná je i kapacita domovů pro seniory/domů s pečovatelskou službou (DPS). Z dotazníkového šetření vyplynulo, že aktivity obcí se zaměřují zejména na děti a mládež, rodiny s dětmi a seniory. Zejména byla zdůrazňována potřeba vyšší kapacity ubytovacích služeb pro seniory. V ORP je sice několik domovů pro seniory/domů s pečovatelskou službou a vznikají i soukromá zařízení, nicméně poptávka po ubytovacích službách v obecních/krajských zařízeních stále převyšuje nabídku a čekací doba se pohybuje od půl roku do dvou let. Obecní zařízení mohou navíc přijímat jen občany s trvalým pobytem na území obce, takže např. říčanský DPS není řešením pro občany z okolních menších obcí. Další potřebou identifikovanou v rámci dotazníkového šetření i na setkání komunikační platformy byla pečovatelská služba. Azylový dům v území zcela chybí, v minulosti byl vybudován v prostorách Olivovy dětské léčebny, byl však z technických důvodů uzavřen. Jeho potřeba přitom stoupá, rozrůstá se např. problém domácího násilí. Druhou možností k využití za účelem pobytových služeb ohroženým skupinám obyvatel je budova patřící Středočeskému kraji, na okraji města Říčany (dosud nevyužita, problém s přístupovou komunikací). Návrh řešení: 7. Sociální bydlení - vybudování sociálního bydlení v některé z menších obcí ve spolupráci s ostatními 8. Dům s pečovatelskou službou - společný pro sdružené obce, aby se předešlo problémům s umísťováním občanů s trvalým pobytem pouze na území jedné obce. Kromě budování pobytových služeb je však potřeba myslet i na zajištění terénních a ambulantních služeb při DPS (zajištění pečovatelských služeb a dalších doplňkových služeb nejen ubytovaným seniorům, ale i dalším občanům viz mínusy u bodu I.2). Trendem v sociálních službách je zaměření se na poskytování služeb v domácím prostředí. V rámci zlepšení dostupnosti služeb pro seniory by bylo dobré uvažovat o odloučených pracovištích ve vzdálenějších obcích. 9. Azylový dům zjištění možností využití prostor v tzv. Olivovně, příp. zřízení nového azylového domu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Doplnění chybějících pobytových služeb. Možnosti využití prostor již přizpůsobených pro poskytování ubytovacích sociálních služeb (budova kraje, azylový dům v Olivovně). Rozdělení nákladů na sociální služby rovnoměrně na všechny obce. Soulad s Cílem 9 dle Dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období pro rok 2014 Zajištění a podpora pobytových služeb pro seniory a další osoby MÍNUSY Vysoké náklady na případné vybudování nových ubytovacích kapacit. Riziko neposkytnutí prostor Středočeským krajem/magistrátem Hl.města Prahy, příp. jinými vlastníky. Zvýšení výdajů obcí na sociální služby. Preference pobytových služeb oproti terénním. c. Finanční dopady Vysoké náklady na případné vybudování nových ubytovacích kapacit jsou rizikovým faktorem pro proveditelnost návrhu. Spojení obcí za účelem vytvoření společného zařízení však dává větší naději na úspěch. d. Příklady dobré praxe Příkladem dobré praxe spolupráce obcí při zřizování pobytových i jiných sociálních služeb může být Svazek obcí AZASS. Svazek s 27 členskými obcemi již od roku 1998 provozuje Poličskou nemocnici s.r.o., ale kromě toho je také poskytovatelem sociálních služeb - Domovy pro seniory v Poličce a Bystrém, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitaci a pečovatelskou službu. Svazek je také provozovatelem střediska sociální integrace, které se nachází v areálu nemocnice. Příkladem dobré praxe poskytování širokého spektra služeb pro seniory, jsou aktivity Farní charity Neratovice: Farní charita Neratovice má i pobočku v Říčanech, poskytuje zde však jen zdravotní služby, nikoli registrované sociální služby. Pokud však bude ze strany obcí zájem, je nakloněna rozšíření svých služeb i na tuto oblast. Příkladem zařízení poskytujícího jak pobytové, tak ambulantní a terénní služby je Hospic Dobrého Pastýře: s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 VI. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Chráněné bydlení a chráněná pracovní místa a. Popis stávající situace a návrh řešení V ORP Říčany je několik základních a středních praktických škol (ZŠ Nerudova Říčany, internátní škola Olešovice, dvouletá praktická střední škola v Kostelci nad Černými lesy, Střední odborné učiliště a praktická škola Kunice. Speciální střední školy poskytují střední vzdělání s výučním listem žákům ze základních škol praktických, základních škol speciálních či základních škol, u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem diagnostikován důvod pro vzdělávání ve speciální střední škole. V ORP jsou však nízké možnosti pro uplatnění absolventů z těchto škol, chybí chráněná místa a chráněné dílny. Dalším problémem je absence chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Návrh řešení: 1. Vytvoření chráněných pracovních míst 2. Chráněné bydlení b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Doplnění chybějících služeb zvýšení možností uplatnění absolventů praktických škol v ORP Říčany. Rozdělení nákladů na tyto sociální služby rovnoměrně mezi zúčastněné obce, a tím umožnění služeb v obcích, které by si je samostatně nemohly dovolit. MÍNUSY Zvýšení výdajů obcí na sociální služby. Vysoké náklady na vybudování chráněného bydlení. Soulad s Cílem 13 dle Dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období pro rok 2014 Podpora zaměstnávání osob se specifickými potřebami s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 c. Finanční dopady Nedostatek financí je problémem, který zazníval od všech oslovených aktérů (starostů, odborníků) při konzultacích v rámci zpracovávání analýz. Velkým problémem je také závislost na státních financích a jednozdrojové financování. V případě chráněných dílen je třeba využít potenciál sociálního podnikání k pokrytí části nákladů. d. Příklady dobré praxe Příkladem zapojení lidí s postižením do praxe je např. Ta Kavárna, která funguje jako tréninkové pracoviště lidí s tělesným postižením. Kavárnu od září 2007 provozuje Jedličkův ústav a školy ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Borůvka Praha o.p.s. TA KAVÁRNA je tréninkové pracoviště pro mladé lidi s tělesným postižením, které jim umožňuje naučit se dovednosti na postu obsluhy. Připravují teplé i studené nápoje a další pochutiny. Pracují i s registrační pokladnou, takže si osvojují zacházení s penězi. V kavárně vždy potkáte dva lidi s tělesným postižením v roli obsluhy a za nimi trenéra, který funguje jako jejich pomocník, občasný navigátor a prodloužená ruka. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 VII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Informační platforma a. Popis stávající situace a návrh řešení V ORP Říčany existuje dobrá síť sociálních služeb, v posledních letech vzniklo několik zařízení, jejichž existence zde citelně chyběla. V komunitním plánu sociálních služeb města Říčany pro léta je např. uvedena absence centra pro seniory, rodinného centra, občanské poradny, denního stacionáře a nízkoprahového centra pro děti a mládež. Tyto služby již v ORP fungují nebo jsou připravovány. Nedostatkem je určitá roztříštěnost či oddělenost služeb. Služby fungují odděleně a neexistuje jejich jednotné centrum či portál s informacemi. V tomto ohledu je ale velká snaha situaci zlepšit, byl vytvořen Katalog sociálních služeb a jednotlivé organizace či města zveřejňují informace na svých webových stránkách. Přestože v Říčanech a Mnichovicích funguje občanská poradna, při setkáních se zástupci zejména odlehlejších obcí zaznívala potřeba zřízení další občanské poradny. Návrh řešení: b. Plusy a mínusy dané varianty 1. Vytvoření internetových stránek/portálu s informacemi o sociálních službách v ORP Říčany 2. Organizace setkání představitelů obcí a poskytovatelů sociálních služeb za účelem vzájemného informování o potřebách a možnostech v oblasti sociálních služeb 3. Zřízení občanské poradny pro obce, kde tato služba zatím není dostupná. PLUSY Zvýšení informovanosti o sociálních službách u veřejnosti i zástupců obcí MÍNUSY Zastarávání informací, nutnost časté aktualizace Nepříliš vysoké náklady na realizaci návrhu Soulad s Cílem 1 dle Dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období pro rok Zajištění informovanosti a provázanosti činností s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 c. Finanční dopady Návrh není příliš finančně náročný, přitom benefit ze sdílení informací může být velmi vysoký. d. Příklady dobré praxe Město Říčany již v minulosti organizovalo setkání poskytovatelů sociálních služeb, podle jehož vzoru by se dalo zorganizovat setkání představitelů obcí s poskytovateli sociálních služeb. V Říčanech také každoročně probíhá veletrh neziskových organizací. Inspirací pro zřízení internetového portálu může být webový portál sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava - s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 Nástin možných variantních návrhů v oblasti odpadového hospodářství Nakládání s odpady se ve sledovaném území ORP Říčany čítající 52 obcí řídí plány odpadového hospodářství v jednotlivých obcích. V území operuje celkem 6 svozových společností: A.S.A.spol. s r.o. obhospodařuje 36 obcí Marius Pedersen a.s. 11 obcí Technické služby Benešov a.s. 2 obce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 1 obec NYKOS, a.s. (Marius Pedersen) 1 obec Pražské služby a.s. 1 obec Při setkání s jednotlivými starosty území i z dotazníkového šetření vyplynulo: Jako jednoznačně největší problém v odpadovém hospodářství označují všechny obce ORP Říčany černé skládky. Další, avšak již méně časté, jsou vysoké ceny za svoz odpadů, případně žádné problémy. Dále někteří uvádějí jako problém neinformovanost občanů, nedostačující síť kontejnerů a špatnou vybavenost území. Také uvádějí nedisciplinovanost občanů (nepořádek, spalování odpadů) a nedostačující zákonodárství, které neřeší fyzické osoby. Pouze jeden představitel obce uvedl jako problém uzavírání skládek. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 VIII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Likvidace černých skládek V obcích řešeného území se počet sběrných hnízd (stanovišť kontejnerů) na tříděný sběr v obci pohybuje od 1 do 71 (nejvíce se nachází ve městě Říčany). a. Popis stávající situace a návrh řešení Likvidace černých skládek Ve všech obcích daného území se potýkají s problematikou vzniku černých skládek. Výjimkou je jen obec Světice, která je svou rozlohou tak malá, že nikde nelze uskutečnit černou skládku, aniž by to někdo zaznamenal. Katastrální území obce je z 90% zastavěné. Černé skládky tedy logicky vznikají až za jejich katastrem. Množící se černé skládky jsou pro obce problematické ve smyslu zasahování do rozpočtu obce. Společná likvidace, oslovení svozové společnosti, by finance výrazně snížily, jelikož by se úměrně rozložily mezi několik obcí. Variantní řešení: 1. Společné řešení problematiky biologicky rozložitelných odpadů a realizace projektů k nakládání s odpady. Občanům dopravně dostupné společné dvory, ze kterých by bylo možno realizovat svoz odpadu např. do kompostárem (vzdálenějších míst). 2. Koncepční společné odstraňování černých skládek a starých ekologických zátěží dle možností grantových schémat. Společný nákup daných služeb. 3. Společné aktivity obcí i jejich škol a podpora stávajících aktivit např. Čistý Ladův kraj, Čistá řeka Sázava apod. 4. Spolupráce se soukromými firmami a provozy na předcházení eko zátěží i její odstraňování. 5. Mezinárodní projekty, přenos příkladů dobré praxe. 6. Kampaň osvěty mezi občany a zapojení veřejnosti do dobrovolnické práce. b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Omezení vzniku černých skládek Finanční úspora pro obce Nakládání s odpady, které splňuje veškeré legislativní předpisy. Ekologická likvidace starých zátěží Zlepšení životního prostředí. MÍNUSY Nezájem občanů či firem Nastavit co nejlépe smlouvu, aby v budoucnu nemohlo docházet k nejasnostem ohledně vynaložených financí Nevyhovující legislativa pro obce s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 c. Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŽP a krajů - finanční prostředky EU (OPŽP, PRV) a komunitární programy Evropské komise d. Příklady dobré praxe Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov umožňuje občanům 14 obcí mikroregionu zdarma odevzdat odpady do sběrného dvora, který provozuje firma. Ve městě Jevišovice byl uveden do provozu sběrný dvůr odpadů. Jedná se o speciální zařízení, ve kterém mají občané 8 obcí možnost odevzdat ke zneškodnění odpady, které nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Odpady je možno občany předávat ke zneškodnění zcela zdarma. Náklady na zneškodnění jsou hrazeny z poplatku na občana za odpady. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí Fondu soudružnosti. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18