Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství"

Transkript

1 Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství Obsah I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozšíření kapacit školských zařízení a doplňků... 2 II. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozvoj a posílení klíčových kompetencí žáků MŠ i ZŠ... 4 III. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Síťování škol, sdílení know-how a spolupráce škol v rámci ORP, ČR i mezinárodního partnerství... 6 IV. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Dostupné pedagogicko-psychologické a sociologické služby pro školy, třídní kolektivy a jednotlivce se specifickými potřebami... 8 V. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Pobytové služby VI. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Chráněné bydlení a chráněná pracovní místa VII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Informační platforma VIII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Likvidace černých skládek IX. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Třídění odpadů s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 1

2 Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozšíření kapacit školských zařízení a doplňků Popis stávající situace a návrh řešení Podle zákona č. 561/2004 Sb. a 176 je obec povinna zajistit plnění školní docházky dětem s místem trvalého bydliště, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud svou školu obec nemá, je povinna zajistit plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí a uzavřít školský obvod. Dle vývojových statistických řad došlo v ORP Říčany k 4. nejvyššímu nárůstu obyvatel ve Středočeském kraji a dle demografických studií bude dynamika růstu nadále vysoká. Stav dětí školou povinných by měl kulminovat v roce 2017 a s malým poklesem by měl vydržet až do roku Zřizovatelé ZŠ v ORP Říčany jsou již od školního roku 2013/14 reálně postaveni do situace, že nepokrývají existující kapacitou svých škol ani potřeby dětí s trvalým bydlištěm v obci. V posledních letech došlo k vypovídání smluv o školských obvodech. Obce si dosud s narůstajícím počtem děti musely poradit samy přestavováním odborných učeben, kabinetů, tělocvičen a družin na kmenové třídy, příp. přístavbou tříd sdruženými prostředky obcí. Nyní však své prostorové i finanční možnosti vyčerpaly. Plnění povinné školní docházky a dostupnost vzdělávání je v lokalitě ORP Říčany vážně ohroženo. V roce 2018 bude chybět přes míst v ZŠ. S kapacitou kmenových tříd přímo souvisí i kapacity doprovodných zařízení tělocvičen, hřišť, kuchyní a jídelen, školních družin. Vedle základních škol chybí v ORP Říčany i Základní umělecké školy a volnočasová centra. V mateřských školách je situace kritická - v roce 2013 bylo zamítnuto 56% podaných žádostí o přijetí. Žádosti meziročně stoupají. Variantní řešení 1. Přístavby nových pavilonů škol a doprovodných zařízení s využitím grantových programů určených na rozšíření stávajících kapacit škol, rekonstrukci a modernizaci budov. Nicméně fondy EU nepočítají s podporou investic do základního školství je proto třeba najít národní zdroje (Min. Financí, Min. Školství, Kraj ), které danou subvenci zajistí. 2. Založení dobrovolného svazku obcí a založení školské právnické osoby pro stavbu nové spádové školy nebo větší přístavbu u stávající školy. 3. Založení odloučených pracovišť (málotřídních škol např. pro 1. a 2.třídu ZŠ) v obcích bez vlastní školy. Jeden právní subjekt stávající základní škola s navázanými odloučenými pracovišti v málotřídních školách. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 4. Nabídka alternativ pro rodiče např. domácí škola (i s organizací vzdělávání v náhradních prostorách např. Kulturního střediska). 5. Podpora zakládání soukromých škol pro jednu třídu místních dětí s nízkým školným např. 6. Domluva spádovosti s Prahou (případně jinde) a zavedení školních autobusů, které budou svážet děti do volných škol v okolí. I.1 Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Rozdělení nákladů na všechny obce, které školy využívají Kvalitně vybavené a dostupné školy Doplnění chybějící vybavenosti Využití kvalitních pedagogů více školami Rozšíření nabídky mimoškolních aktivit MÍNUSY Omezený rozpočet Nevůle ke změnám I.2 Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT, MF a krajů - finanční prostředky EU (OP VVV, IROP) Příklady dobré praxe/ inspirace Domácí škola: Asociace domácího vzdělávání Investice: Obec Lány přístavba MŠ z ROP _Ministr školství se aktivně chopil řešení problému nedostatečné kapacity mateřských škol a nechal zřídit dva fondy národní a evropský díky kterým by mohly města a obce do tří let vystavět či dostatečně rozšířit mateřské školy. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 II. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozvoj a posílení klíčových kompetencí žáků MŠ i ZŠ Nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice II.1 Popis stávající situace a návrh řešení Dle Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání v České republice se výsledky žáků, i když jsou kolem průměru OECD, výrazně zhoršily. V matematice a přírodních vědách byly těsně pod průměrem OECD. Analýzy trendů ve vývoji výsledků PISA však ukázaly na závažné zhoršení vzdělávacích výsledků žáků, které bylo jedním z nejvýraznějších v celé oblasti OECD Česká republika je například jednou ze čtyř zemí, kde v letech 2000 a 2009 významně poklesly výkony žáků ve čtenářské gramotnosti. (OECD, 2012). Školství musí poskytovat služby s konzistentní kvalitou. To znamená poskytovat velmi kvalitní vzdělávací příležitosti všem studentům nezávisle na konkrétní škole. Ve studii McKinsey,Company: Klesající výsledky českého základního a středního školství se uvádí: Výsledky studentů českých základních a středních škol klesají. Jelikož akademické výsledky úzce souvisejí s těmi ekonomickými, ohrožují klesající studijní výsledky nejen budoucnost studentů, ale i prosperitu České republiky. Jejich pokles od roku 1995 může zemi do roku 2050 stát 11 % HDP. Klesající trend ve vzdělávání je proto třeba zvrátit. (McKinsey, Company, 2010) Jedním ze stěžejních úkolů ORP je hodnocení vzdělávání jako celku, a to pomocí on-line testování. Nezbytným předpokladem je tudíž dostatečné materiálně technické vybavení škol. Dalším předpokladem je vhodná příprava předškoláků v MŠ na vstup do 1.třídy a podpora klíčových kompetencí žáků ZŠ. To nelze jinak než díky kvalifikovanému a stále se vzdělávajícímu pedagogickému personálu. Variantní řešení 1. Společné testování škol v ORP nebo zajištění zapojení všech škol do celonárodního testování a zveřejňování výsledků jak celku tak i jednotlivých škol. 2. Investice do ICT vybavení škol jak techniky pro výuku, tak testování dětí i techniky pro pedagogy s využitím grantových programů a národních zdrojů, případně v rámci podpory podnikatelů. 3. Společné školní soutěže, olympiády a přehlídky v rámci ORP 4. Zapojení se do mezinárodních i národních programů a projektů na podporu klíčových kompetencí u žáků především čtenářské gramotnosti, matematických a přírodních věd. Zapojení se do výměnných programů pro žáky a školní kolektivy. 5. Podpora doplnění kvalifikace u nekvalifikovaného ped.personálu MŠ i ZŠ a podpora soustavného prohlubujícícho vzdělávání pedagogů včetně zahraničních stáží s využitím grantových programů. 6. Podpora různé profilace škol zaměření na různé oblasti v rámci ORP možnost širšího výběru dle nadání a zájmů dítěte. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 II.2 Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Přehled starostů obcí o kvalitě školy Vyšší kvalita vzdělání místních obyvatel Obraz ORP Říčany jako dobrého místa pro rodinný život a růst dětí Dobrá návaznost dětí na střední školy Široká nabídka různých profilů škol a jejich zaměření pro děti/ rodiče MÍNUSY Konkurence škol Nedostatek financí Větší zásahy zřizovatelů do kompetencí ředitelů škol II.3 Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT, MF a krajů - finanční prostředky EU komunitární programy Evropské komise - Norské fondy a fondy EHP Příklady dobré praxe Otevřená škola s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 III. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Síťování škol, sdílení knowhow a spolupráce škol v rámci ORP, ČR i mezinárodního partnerství Nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice III.1 Popis stávající situace a návrh řešení Podpora síťování škol, spolupráce a výměny zkušeností mezi pedagogy v různých blastech počátečního vzdělávání koresponduje s politikou Evropské komise, která podporuje snahy členských států týkající se rozvoje systémů vzdělávání. Společné učení ve skupinách (tzv. peer learning), výměna osvědčených didaktických a strategických postupů a sdílení zkušeností jsou vnímány jako efektivní formy vzdělávání, které vedou k podpoře kurikurální reformy českého školství. (Národní ústav pro vzdělávání, 2011). Jde o vytváření příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a dobré praxe mezi učiteli a budování profesních vzájemně se učících komunit. Variantní řešení 1. Společný portál pro sdílení informací, novinek, šablon, výukových materiálů a testování i prostor pro diskuzi pedagogů a neformální poradenství. Zaměření na regionální jedinečnost výukové materiály se vztahem k Ladovu kraji, Voděradským bučinám, Černokostelecku apod. 2. Společný kalendář akcí škol ORP 3. Pravidelné setkávání se alespoň 4x ročně, výměna zkušeností - vyžaduje koordinaci zvenčí, přípravu náplně setkání, prostoru atd. Jde o cíl vzájemných řízených návštěv na školách a zajištění vazby (tzv. síťování) mezi jednotlivými koordinátory i školami na regionální úrovni, poznávat klima jiných škol a inspirovat se inovativními činnostmi. Autoevaluace škol. 4. Spolupráce škol a firem v rámci ORP pro prohloubení profilace škol, prohloubení znalostí odborných předmětů žáků a jejich praktické využití a nasměrování nadaných žáků především k vědě a výzkumu. III.2 Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Výměna zkušeností škol, profesní učící se komunita Autoevaluace škol Sdílené pracovní materiály úspora času Vzájemná inspirace Regionální zaměření podpora místní příslušnosti a vlastenectví u dětí MÍNUSY Nutný samostatný koordinátor (tj. personální náklady na schůzky i redakci portálu a domluvu projektů spolupráce) Nedostatek financí na základní investice do škol, natož na takovou nadstavbovou činnost s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 III.3 Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT, MF a krajů - finanční prostředky EU OPVVV, komunitární programy Evropské komise - Norské fondy a fondy EHP Příklady dobré praxe Spolupráce škol a firem Komunitní školy Cesta ke kvalitě, proběhlý projekt MŠMT s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 IV. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Dostupné pedagogickopsychologické a sociologické služby pro školy, třídní kolektivy a jednotlivce se specifickými potřebami Nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice IV.1 Popis stávající situace a návrh řešení Primární prevence jako soubor opatření proti rizikovému chování, přičemž je to chování v jehož důsledku dochází prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných dalších rizik pro jedince nebo společnost. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech - a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví, c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, e) spektrum poruch příjmu potravy, f) negativní působení sekt, g) sexuální rizikové chování, s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. ORP Říčany se potýká, díky vztahu k Praze a díky vysoké migraci obyvatelstva, s patologickými projevy ve zvýšené míře. Některé školy mají na částečný úvazek vlastního psychologa. Některé služby pro školy především v bodu d) rizikovém chování v dopravě zajišťuje nezisková organizace Cesta integrace z Říčan. Nicméně nejbližší ped-psy spádová poradna má pracoviště na Praze 9 ( Mochovská 570, Praha 9), v některé dny je přítomna psycholožka na odloučeném pracovišti ve Strančicích. Kapacity všech školních psychologů jsou přeplněné, sociálně slabé rodiny odmítají dojíždět do Prahy (i Strančic) a ped-psy poradny neposkytují diagnostiku ani práci se školními kolektivy. ORP Říčany nemá preventistu. Je na školách, aby psaly vlastní projekty na podporu primární prevence nebo nechaly programy pro stmelení kolektivů a nutné zásahy zaplatit rodiče (zde však jde o dobrovolný program, takže sociálně slabé rodiny nespolupracují, dítě na program nepošlou a tím je celý výsledek ohrožen). Variantní řešení 1. Založení a provoz společného specializovaného pracoviště pro ORP Říčany nabízejícího psychologické, terapeutické a poradenské služby. Pracoviště by nabízelo také specializované programy pro třídní kolektivy (včetně diagnostiky a sociometrie třídních kolektivů, preferenčních vztahů, vazeb) a různé formy profesní podpory pro pedagogy. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 2. Společná politika primární prevence a každoroční společný projekt pro všechny školy v rámci ORP garantovaný MěÚ Říčany v rámci grantových schématů kraje nebo MŠMT. 3. Informační portál a informační materiály pro pedagogy, žáky i rodiče 4. Společné semináře pro pedagogy i rodiče na aktuální témata např. kyberšikana, závislosti aj. 5. Fond pomoci pro sociálně slabé rodiny a. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Koncepční řešení a podchycení primární prevence eliminace kriminality u dětí a mládeže v rámci celého ORP Dostupnost služeb, kapacita služeb Společný projekt pro všechny školy odpadá konkurence škol v grantovém řízení kraje a případný neúspěch a tj. nerealizace programu EU fondy MŠMT otvírání některých grantových schémat pouze žadatelům ORP MÍNUSY Garance ORP za realizaci v celém území Nákladnost provozu v případě nezískání dotace b. Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŠMT a krajů - finanční prostředky EU (OP VVV, IROP) Příklady dobré praxe Portál Prevence Středisko výchovné péče Příbram s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 Nástin možných variantních návrhů v oblasti sociálních služeb V. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Pobytové služby a. Popis stávající situace a návrh řešení ORP Říčany je vzhledem k blízkosti hlavního města územím s nízkou nezaměstnaností a vysokou životní úrovní obyvatelstva. Vzhledem k vysokým životním nákladům (vysoké nájemné apod.) se zde však lidé ze znevýhodněných skupin (senioři, rodiny s postiženým dítětem, atd.) dostávají do složité situace zejména v otázce bydlení. Chybí zde sociální bydlení, azylový dům a nedostatečná je i kapacita domovů pro seniory/domů s pečovatelskou službou (DPS). Z dotazníkového šetření vyplynulo, že aktivity obcí se zaměřují zejména na děti a mládež, rodiny s dětmi a seniory. Zejména byla zdůrazňována potřeba vyšší kapacity ubytovacích služeb pro seniory. V ORP je sice několik domovů pro seniory/domů s pečovatelskou službou a vznikají i soukromá zařízení, nicméně poptávka po ubytovacích službách v obecních/krajských zařízeních stále převyšuje nabídku a čekací doba se pohybuje od půl roku do dvou let. Obecní zařízení mohou navíc přijímat jen občany s trvalým pobytem na území obce, takže např. říčanský DPS není řešením pro občany z okolních menších obcí. Další potřebou identifikovanou v rámci dotazníkového šetření i na setkání komunikační platformy byla pečovatelská služba. Azylový dům v území zcela chybí, v minulosti byl vybudován v prostorách Olivovy dětské léčebny, byl však z technických důvodů uzavřen. Jeho potřeba přitom stoupá, rozrůstá se např. problém domácího násilí. Druhou možností k využití za účelem pobytových služeb ohroženým skupinám obyvatel je budova patřící Středočeskému kraji, na okraji města Říčany (dosud nevyužita, problém s přístupovou komunikací). Návrh řešení: 7. Sociální bydlení - vybudování sociálního bydlení v některé z menších obcí ve spolupráci s ostatními 8. Dům s pečovatelskou službou - společný pro sdružené obce, aby se předešlo problémům s umísťováním občanů s trvalým pobytem pouze na území jedné obce. Kromě budování pobytových služeb je však potřeba myslet i na zajištění terénních a ambulantních služeb při DPS (zajištění pečovatelských služeb a dalších doplňkových služeb nejen ubytovaným seniorům, ale i dalším občanům viz mínusy u bodu I.2). Trendem v sociálních službách je zaměření se na poskytování služeb v domácím prostředí. V rámci zlepšení dostupnosti služeb pro seniory by bylo dobré uvažovat o odloučených pracovištích ve vzdálenějších obcích. 9. Azylový dům zjištění možností využití prostor v tzv. Olivovně, příp. zřízení nového azylového domu s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Doplnění chybějících pobytových služeb. Možnosti využití prostor již přizpůsobených pro poskytování ubytovacích sociálních služeb (budova kraje, azylový dům v Olivovně). Rozdělení nákladů na sociální služby rovnoměrně na všechny obce. Soulad s Cílem 9 dle Dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období pro rok 2014 Zajištění a podpora pobytových služeb pro seniory a další osoby MÍNUSY Vysoké náklady na případné vybudování nových ubytovacích kapacit. Riziko neposkytnutí prostor Středočeským krajem/magistrátem Hl.města Prahy, příp. jinými vlastníky. Zvýšení výdajů obcí na sociální služby. Preference pobytových služeb oproti terénním. c. Finanční dopady Vysoké náklady na případné vybudování nových ubytovacích kapacit jsou rizikovým faktorem pro proveditelnost návrhu. Spojení obcí za účelem vytvoření společného zařízení však dává větší naději na úspěch. d. Příklady dobré praxe Příkladem dobré praxe spolupráce obcí při zřizování pobytových i jiných sociálních služeb může být Svazek obcí AZASS. Svazek s 27 členskými obcemi již od roku 1998 provozuje Poličskou nemocnici s.r.o., ale kromě toho je také poskytovatelem sociálních služeb - Domovy pro seniory v Poličce a Bystrém, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitaci a pečovatelskou službu. Svazek je také provozovatelem střediska sociální integrace, které se nachází v areálu nemocnice. Příkladem dobré praxe poskytování širokého spektra služeb pro seniory, jsou aktivity Farní charity Neratovice: Farní charita Neratovice má i pobočku v Říčanech, poskytuje zde však jen zdravotní služby, nikoli registrované sociální služby. Pokud však bude ze strany obcí zájem, je nakloněna rozšíření svých služeb i na tuto oblast. Příkladem zařízení poskytujícího jak pobytové, tak ambulantní a terénní služby je Hospic Dobrého Pastýře: s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 VI. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Chráněné bydlení a chráněná pracovní místa a. Popis stávající situace a návrh řešení V ORP Říčany je několik základních a středních praktických škol (ZŠ Nerudova Říčany, internátní škola Olešovice, dvouletá praktická střední škola v Kostelci nad Černými lesy, Střední odborné učiliště a praktická škola Kunice. Speciální střední školy poskytují střední vzdělání s výučním listem žákům ze základních škol praktických, základních škol speciálních či základních škol, u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem diagnostikován důvod pro vzdělávání ve speciální střední škole. V ORP jsou však nízké možnosti pro uplatnění absolventů z těchto škol, chybí chráněná místa a chráněné dílny. Dalším problémem je absence chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Návrh řešení: 1. Vytvoření chráněných pracovních míst 2. Chráněné bydlení b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Doplnění chybějících služeb zvýšení možností uplatnění absolventů praktických škol v ORP Říčany. Rozdělení nákladů na tyto sociální služby rovnoměrně mezi zúčastněné obce, a tím umožnění služeb v obcích, které by si je samostatně nemohly dovolit. MÍNUSY Zvýšení výdajů obcí na sociální služby. Vysoké náklady na vybudování chráněného bydlení. Soulad s Cílem 13 dle Dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období pro rok 2014 Podpora zaměstnávání osob se specifickými potřebami s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 c. Finanční dopady Nedostatek financí je problémem, který zazníval od všech oslovených aktérů (starostů, odborníků) při konzultacích v rámci zpracovávání analýz. Velkým problémem je také závislost na státních financích a jednozdrojové financování. V případě chráněných dílen je třeba využít potenciál sociálního podnikání k pokrytí části nákladů. d. Příklady dobré praxe Příkladem zapojení lidí s postižením do praxe je např. Ta Kavárna, která funguje jako tréninkové pracoviště lidí s tělesným postižením. Kavárnu od září 2007 provozuje Jedličkův ústav a školy ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Borůvka Praha o.p.s. TA KAVÁRNA je tréninkové pracoviště pro mladé lidi s tělesným postižením, které jim umožňuje naučit se dovednosti na postu obsluhy. Připravují teplé i studené nápoje a další pochutiny. Pracují i s registrační pokladnou, takže si osvojují zacházení s penězi. V kavárně vždy potkáte dva lidi s tělesným postižením v roli obsluhy a za nimi trenéra, který funguje jako jejich pomocník, občasný navigátor a prodloužená ruka. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 VII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Informační platforma a. Popis stávající situace a návrh řešení V ORP Říčany existuje dobrá síť sociálních služeb, v posledních letech vzniklo několik zařízení, jejichž existence zde citelně chyběla. V komunitním plánu sociálních služeb města Říčany pro léta je např. uvedena absence centra pro seniory, rodinného centra, občanské poradny, denního stacionáře a nízkoprahového centra pro děti a mládež. Tyto služby již v ORP fungují nebo jsou připravovány. Nedostatkem je určitá roztříštěnost či oddělenost služeb. Služby fungují odděleně a neexistuje jejich jednotné centrum či portál s informacemi. V tomto ohledu je ale velká snaha situaci zlepšit, byl vytvořen Katalog sociálních služeb a jednotlivé organizace či města zveřejňují informace na svých webových stránkách. Přestože v Říčanech a Mnichovicích funguje občanská poradna, při setkáních se zástupci zejména odlehlejších obcí zaznívala potřeba zřízení další občanské poradny. Návrh řešení: b. Plusy a mínusy dané varianty 1. Vytvoření internetových stránek/portálu s informacemi o sociálních službách v ORP Říčany 2. Organizace setkání představitelů obcí a poskytovatelů sociálních služeb za účelem vzájemného informování o potřebách a možnostech v oblasti sociálních služeb 3. Zřízení občanské poradny pro obce, kde tato služba zatím není dostupná. PLUSY Zvýšení informovanosti o sociálních službách u veřejnosti i zástupců obcí MÍNUSY Zastarávání informací, nutnost časté aktualizace Nepříliš vysoké náklady na realizaci návrhu Soulad s Cílem 1 dle Dodatku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období pro rok Zajištění informovanosti a provázanosti činností s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 c. Finanční dopady Návrh není příliš finančně náročný, přitom benefit ze sdílení informací může být velmi vysoký. d. Příklady dobré praxe Město Říčany již v minulosti organizovalo setkání poskytovatelů sociálních služeb, podle jehož vzoru by se dalo zorganizovat setkání představitelů obcí s poskytovateli sociálních služeb. V Říčanech také každoročně probíhá veletrh neziskových organizací. Inspirací pro zřízení internetového portálu může být webový portál sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava - s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 Nástin možných variantních návrhů v oblasti odpadového hospodářství Nakládání s odpady se ve sledovaném území ORP Říčany čítající 52 obcí řídí plány odpadového hospodářství v jednotlivých obcích. V území operuje celkem 6 svozových společností: A.S.A.spol. s r.o. obhospodařuje 36 obcí Marius Pedersen a.s. 11 obcí Technické služby Benešov a.s. 2 obce AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 1 obec NYKOS, a.s. (Marius Pedersen) 1 obec Pražské služby a.s. 1 obec Při setkání s jednotlivými starosty území i z dotazníkového šetření vyplynulo: Jako jednoznačně největší problém v odpadovém hospodářství označují všechny obce ORP Říčany černé skládky. Další, avšak již méně časté, jsou vysoké ceny za svoz odpadů, případně žádné problémy. Dále někteří uvádějí jako problém neinformovanost občanů, nedostačující síť kontejnerů a špatnou vybavenost území. Také uvádějí nedisciplinovanost občanů (nepořádek, spalování odpadů) a nedostačující zákonodárství, které neřeší fyzické osoby. Pouze jeden představitel obce uvedl jako problém uzavírání skládek. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 VIII. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Likvidace černých skládek V obcích řešeného území se počet sběrných hnízd (stanovišť kontejnerů) na tříděný sběr v obci pohybuje od 1 do 71 (nejvíce se nachází ve městě Říčany). a. Popis stávající situace a návrh řešení Likvidace černých skládek Ve všech obcích daného území se potýkají s problematikou vzniku černých skládek. Výjimkou je jen obec Světice, která je svou rozlohou tak malá, že nikde nelze uskutečnit černou skládku, aniž by to někdo zaznamenal. Katastrální území obce je z 90% zastavěné. Černé skládky tedy logicky vznikají až za jejich katastrem. Množící se černé skládky jsou pro obce problematické ve smyslu zasahování do rozpočtu obce. Společná likvidace, oslovení svozové společnosti, by finance výrazně snížily, jelikož by se úměrně rozložily mezi několik obcí. Variantní řešení: 1. Společné řešení problematiky biologicky rozložitelných odpadů a realizace projektů k nakládání s odpady. Občanům dopravně dostupné společné dvory, ze kterých by bylo možno realizovat svoz odpadu např. do kompostárem (vzdálenějších míst). 2. Koncepční společné odstraňování černých skládek a starých ekologických zátěží dle možností grantových schémat. Společný nákup daných služeb. 3. Společné aktivity obcí i jejich škol a podpora stávajících aktivit např. Čistý Ladův kraj, Čistá řeka Sázava apod. 4. Spolupráce se soukromými firmami a provozy na předcházení eko zátěží i její odstraňování. 5. Mezinárodní projekty, přenos příkladů dobré praxe. 6. Kampaň osvěty mezi občany a zapojení veřejnosti do dobrovolnické práce. b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Omezení vzniku černých skládek Finanční úspora pro obce Nakládání s odpady, které splňuje veškeré legislativní předpisy. Ekologická likvidace starých zátěží Zlepšení životního prostředí. MÍNUSY Nezájem občanů či firem Nastavit co nejlépe smlouvu, aby v budoucnu nemohlo docházet k nejasnostem ohledně vynaložených financí Nevyhovující legislativa pro obce s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 c. Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŽP a krajů - finanční prostředky EU (OPŽP, PRV) a komunitární programy Evropské komise d. Příklady dobré praxe Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov umožňuje občanům 14 obcí mikroregionu zdarma odevzdat odpady do sběrného dvora, který provozuje firma. Ve městě Jevišovice byl uveden do provozu sběrný dvůr odpadů. Jedná se o speciální zařízení, ve kterém mají občané 8 obcí možnost odevzdat ke zneškodnění odpady, které nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Odpady je možno občany předávat ke zneškodnění zcela zdarma. Náklady na zneškodnění jsou hrazeny z poplatku na občana za odpady. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí Fondu soudružnosti. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18

19 IX. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Třídění odpadů V obcích řešeného území se počet sběrných hnízd (stanovišť kontejnerů) na tříděný sběr v obci pohybuje od 1 do 71 (nejvíce se nachází ve městě Říčany). Na otázku, jak ve vaší obci funguje nebo je zajištěna, starostové odpověděli: a. Popis stávající situace a návrh řešení Likvidace černých skládek Všechny obce ORP Říčany třídí papír, plasty, směsné sklo, většina také elektroodpady. Velká část také třídí bioodpad, textil, nápojové kartony a kovy. Pouze dvě hliníkové obaly a jedna zvlášť čiré a barevní sklo. Mezi jiné patří většinou nebezpečný odpad, dále pneumatiky a velkoobjemový odpad. Se systémem svozu odpadů i hustotou sběrné sítě jsou představitelé obcí spokojeni, pokud projevili nespokojenost tak u systému svozu recyklačních kontejnerů. Při rozhovorech uváděli, že spokojeni jsou, ale pokud by se spojilo více obcí, mohly by vyvinout tlak na svozové společnosti, vyjednat si nižší ceny a širší možnost výběru (četnosti svozu, velikosti nádob, typů nádob ), protože si stěžují na nepořádek kolem sběrných nádob, na nedostatečné třídění a na to, že jsou v podstatě závislé na svozových společnostech. Variantní řešení: 1. Společné výběrové řízení a nákup služeb zajistí lepší podmínky jak finanční tak i rozsah služeb, než by výběr prováděla samostatná obec. Jde o vyjednávací sílu. Možnost realizace tříděného sběru prostřednictvím tzv. pytlů v domácnostech i firmách (příklad dobré praxe). s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 19

20 2. Vytvoření společného elektronického katalogu společností v území ORP a její blízkosti zabývající se službami v odpadovém hospodářství 3. Společné kompostárny, překladové dvory, sběrné dvory, které by sdílelo vždy několik obcí, regionální hnízda. Podpora komunitního kompostování. 4. Společný nákup techniky např. štěpkovače a jiných pomůcek pro komunitní kompostování. 5. Regionální pracovní skupina starostů i odborníků pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Její fungování by zaštítil koordinátor z MěÚ Říčany. 6. Pravidelné vzdělávání starostů a zastupitelů v oblasti třídění a odpadového hospodářství. Mezinárodní projekty, přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí. 7. Kampaň osvěty mezi občany a zapojení veřejnosti do dobrovolnické práce. b. Plusy a mínusy dané varianty PLUSY Nakládání s odpady, které splňuje veškeré legislativní předpisy. Finanční úspora pro obce Zlepšení životního prostředí. MÍNUSY Nevyhovující legislativa pro obce Centrální řízení a zodpovědnost v rámci celého ORP (MěÚ Říčany) c. Finanční dopady Finanční dopady se budou odvíjet od rozsahu stanovených cílů v závislosti na možnostech daných obecních rozpočtů, rozpočtu státu a úspěšném čerpání finančních prostředků z příslušných programů a grantů. Předpokládané finanční zdroje - rozpočty obcí - grantové programy MŽP a krajů Příklady dobré praxe Vše o kompostování pro občany i obce Komunitní kompostování příručka pro obce s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 20

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V ORP ŘÍČANY

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V ORP ŘÍČANY Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V ORP ŘÍČANY V Říčanech 21.5.2014 Koordinátorka meziobecní spolupráce v území Mgr. Karolina Emanuelová Pracovnice pro tvorbu analýz

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Analýza cílových skupin v ORP Chomutov

Analýza cílových skupin v ORP Chomutov 1.1.1. Analýza cílových skupin v ORP Chomutov Analýza cílových skupin byla tvořena realizačním týmem a odborníky z oblasti ství. Jsou zde specifikovány cílové skupiny, jejich očekávání a možná rizika spojená

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko 3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska 26. září 2016 Opava Místní akční skupina Opavsko z.s. realizátor projektu Statutární

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16 PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA Název projektu: MAP Praha 16 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381 PŘEHLED PRIORIT 1. Infrastruktura

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Počet odpovědí Polička 15 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET ZŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Jablonec nad Nisou 13 9 2

Více

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Co nového v KAP II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Praha 19.1.2017 Rozvoj podpory MAP Z projektu KAP podporuje MČ i HMP = cílem je podpora MČ při realizaci MAP 12. 2015 setkání s OŠK MČ k projektu 02.

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

MAP vzdělávání ORP Zábřeh

MAP vzdělávání ORP Zábřeh MAP vzdělávání ORP Zábřeh jednání Řídícího výboru 20.4.2016 Zábřeh Přínos MAP Odůvodnění investice do škol a dalších vzdělávacích institucí prostřednictvím OP VVV a IROP prokázání souladu projektu se Strategickým

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti Seminář Financování projektů z fondů EU 30. března 2016 PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska 13:30 14:30 Dotační možnosti 14:30 14:40

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více