Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)"

Transkript

1 Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou uvedeny v brožuře INFORMACE O STUDIU akademický rok.. ) Vypsání a zveřejnění témat katedrou do 30. listopadu, Podání písemné přihlášky studenta o zadání tématu na příslušné katedře do 31. března předposledního ročníku, Písemné zpracování zadání bakalářských a diplomových prací do Pokud si student zadání nevyzvedne osobně na katedře, je povinností katedry toto zadání studentovi předat nejdéle do konce letního semestru (poštou), nebo e- mailem pro urychlení věci, ale originál zadání si převezme proti podpisu hned při první konzultaci u svého vedoucího práce První konzultace s vedoucím práce do 31. října posledního ročníku, Odevzdání práce do 15. března posledního ročníku sekretariátu katedry nebo vedoucímu práce, Ústní obhajoba práce dle termínového kalendáře platného pro daný školní rok (sděleno studentovi nejpozději při odevzdání práce viz dále). - Bakalářské i diplomové práce budou studenti odevzdávat na sekretariát katedry (popř. vedoucímu práce, dle dohody s vedoucím práce) ve dvou vyhotoveních + 1x CD ROM uložený ve slim obalu tl.5 mm. - Na přední straně CD bude uvedeno jméno zpracovatele, název práce (pokud se celé nevejde, tak zkráceně), druh práce a rok obhajoby. Uložený text práce na CD bude ve formátu Word.doc. CD nebude již vkládáno do prací, kde byla dříve papírová, nebo igelitová kapsička, ale samostatné v tuhém tenkém plexi obalu. - jen pro ujasnění úpravy desek (pevná vazba) viz vzory titulní část desek uvádí se: název školy (Policejní akademie České republiky v Praze), název fakulty, typ práce (Bakalářská / Diplomová práce), jméno autora a Praha spolu s rokem obhajoby (nikoli místo, odkud zpracovatel pochází) vzor viz. nástěnka katedry; vnitřní strana zadních desek na přídeští musí být páska pro uložení posudků. - Na vnitřní,měkké titulní straně (za deskami) vypsat název práce přesně tak, jak je uveden v zadání na SISu nepoužívat zkratky a není třeba uvádět název práce v angličtině. - Čestné prohlášení musí být vlastnoručně podepsáno nezapomínat! Pro podpis používat modrou propisovací tužku, nikoliv černou! Zde je možno uvést místo odkud zpracovatel pochází... např. v Olomouci dne... - Při odevzdání práce na katedře student podepíše informaci o seznámení se s termínem, časem a místem své obhajoby. 1

2 - Pokud student odevzdá práci přímo svému vedoucímu, podepíše se na své pracovní složce v Poznámce, kde se obhajoba předepíše a zároveň i informace, zda se oponent zúčastní obhajoby. Pak je nezbytné asistentce katedry informaci sdělit, aby si studenta odepsala ze seznamu. - Co se týká posudků oponenta musí být ve 4 výtiscích z toho 3x se známkou (knihovna, studijní, naše složka) a 1x bez známky (pro studenta). - Obdobně provést i u posudků vedoucího práce posudky tisknout oboustranně. - Pokud některý z kantorů usoudí, že pro sebe do složky posudky nechce, tak posudky stačí pouze 3x celkem a to 2x se známkou a 1x bez známky. - Pokud si to oponent vyžádá, tak místo předání formulářů posudků a 1 ks práce cestou studenta mu vedoucí zašle poštou vše, včetně písemné žádosti o vypracování posudku. Posudky od oponentů nelze přijímat v elektronické podobě kvůli podpisům. Za posudky není žádná finanční odměna. - Student musí obdržet posudky od vedoucího práce i oponenta nejpozději týden před svou obhajobou, aby měl čas připravit si odpovědí na položené otázky. V posudcích vedoucí práce vymezí dvě (oponent jednu či dvě) otázky k obhajobě. Student se s vedoucím práce dohodne, jakou formou chce posudky převzít zda si je osobně převezme, nebo zda je chce poslat poštou. Pokud se stane, že vedoucí práce usoudí, že by posudky poštou student neobdržel včas (z jakéhokoliv důvodu), může je poslat studentovi v elektronické podobě na mailovou adresu uvedenou studentem a samozřejmě po dohodě s ním a zároveň mu předá informaci o termínu, místu a času obhajoby. Potvrzení o předání si vedoucí zatím uschová u sebe v poště. Jakmile student bude fyzicky přítomen, předají se mu originály a ty podepíše na své složce (je předtištěno). - Oponentovi se nabízí možnost být u obhajoby práce. Je dobré, aby se nejpozději s odevzdáním posudku vyjádřil, zda tuto možnost využije. Oponentům zvací dopisy nerozesíláme, vše se řeší buď přes tlf., mail, nebo cestou studenta, pokud má se svým oponentem toto dohodnuto. Pokud ale oponent chce být přítomen u obhajoby a potřebuje zvací dopis do práce kvůli uvolnění, ten samozřejmě připravíme a pošleme na adresu, kterou nám uvede (oponent může být přítomen, ale není podmínkou obhajoby). - Se studentem si vedoucí práce předem dohodne způsob obhajoby. Možno zvolit power-piontovou prezentaci nebo klasickou ústní obhajobu za podpory písemných podkladů. Rovněž pro odpovědi na otázky předem položené oponentem a vedoucím práce je možno zvolit prezentaci či ústní odpovědi. - III. část dokumentace pro obhajoby se tiskne při obhajobě (nebo je již připravena předem) a to pouze 1x pro studijní oddělení. - Po obhajobách nutno vrátit asistentce KKRIZ jeden výtisk od každé práce + výše zmíněný CD ROM v obalu se všemi formalitami a 2x posudek vedoucího a 2x posudek oponenta. - Po obhajobě se druhý výtisk bakalářské nebo diplomové práce vrací studentovi. Dříve si je katedry ponechávaly. Dnes je na uvážení vedoucího, zda si práci chce 2

3 ponechat či nikoliv. Student má na vrácení své práce nárok. Pokud si výtisk chcete ponechat, musíte studenta o něj požádat (že o něj máte zájem). - Studenti na obhajobu přichází ve společenském oděvu. K obhajobě se dostaví nejméně půl hodiny před obhajobou. - K provedení obhajoby se doporučuje připravit power-pointovou prezentaci práce včetně vyzkoušeného komentáře. Prezentaci připravit velmi stručně cca na 10 minut. Její obsah rozdělit na tyto části: - úvod, současný stav zpracované problematiky (neuvádět a podrobně nerozebírat obsah práce!), - cíle diplomové (bakalářské) práce zda byly splněny, - metody a postupy využité při zpracování práce a řešení problémů (např. práce s prameny, analýzy, srovnávání, průzkum, případová studie, simulace, dotazníky atd.), - zjištěné výsledky a východiska závěr (přidaná hodnota). Jako samostatnou část PP prezentace je možno odděleně připravit odpovědí na otázky položené vedoucím a oponentem práce. Ty využít až na základě další výzvy předsedy komise. 3

4 vzor desek POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JMÉNO PŘÍJMENÍ 4

5 vzor titulního listu POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Katedra krizového ř ízení Kybernetické útoky na počítačové sítě České republiky Diplomová práce Cyber attacks on Czech republic computer network Diploma work VEDOUCÍ PRÁCE Doc. Mgr. Josef Novák, Ph.D AUTOR PRÁCE Bc. Ivana Kolenatá PRAHA

6 vzor čestného prohlášení Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza nástrojů pro tvorbu scénářů povodní vypracoval/a samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů. V (název obce kde podepisuji)., dne Jméno Příjmení 6

7 vzor poděkování není předepsáno Poděkování: Touto cestou bych ráda poděkovala svému odbornému konzultantu Ing. Tomáši Vorlovi za poskytnuté rady a podklady a svému vedoucímu Mgr. Janu Ptáčkovi za věnovaný čas a pomoc při zpracování mé diplomové práce. 7

8 vzory anotace a klíčových slov Anotace: Práci pojednává o problematice počítačové bezpečnosti, kybernetických útocích, jejich možnostech, nebezpečnosti a ochraně proti nim. V úvodní části je stručně popsána historie sítí, jejich rozdělení a základní principy fungování sítí. Dále jsou popsána hlavní bezpečnostní rizika a způsoby obrany proti nim. Je vysvětlena funkce systémů IDS/IPS a jejich implementace. V práci jsou analyzována bezpečnostní rizika pro uživatele internetu a velké firmy a navrženy způsoby zabezpečení adekvátně k hrozbám. Na závěr je zmíněna bezpečnost v sítích Policie ČR a způsob zabezpečení jejich ochrany. Klíčová slova: analýza, antivir * bezpečnost * DoS * firewall * hesla * informace * IDS * IPS, počítačová síť * pharming * phishing * kybernetická špionáž * kybernetický útok * kyberterorismus * malware * operační systém * sociální sítě * spyware * ČSN ISO 690 Annotation: Zde text Keywords: Zde text 8

9 Doplnění k formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací (výtah z interních i všeobecných pokynů a návodů) Každá vysokoškolská kvalifikační práce je vizitkou autora, proto by měla být úhledná, bez věcných a jazykových chyb. Práce musí být dobře čitelná, bez překlepů. Případné chyby, objevené při konečné kontrole, je možné opravit ručně. Při psaní vysokoškolské kvalifikační práce vycházejte z pravidel daných normami a dále ze zásad stanovených jednotlivými vysokými školami. Ty také obvykle vydávají pro potřeby studentů návody, vzory a šablony pro jednotlivé části vysokoškolských kvalifikačních prací (u PA zejména Pokynem rektora PA č. 14/2006). Rozsah práce odpovídá objemu prací na řešeném tématu. Pro bakalářskou práci je to asi 30 stran a pro diplomovou práci asi 40 stran požadovaného formátu (velikost písma, řádkování, velkost okrajů stránky apod. viz níže) základního textu (bez příloh). Konkrétní požadavky na rozsah práce je třeba si zjistit na vlastní fakultě, katedře/ústavu. Student obvykle zpracuje a dá svázat minimálně dva výtisky, ale dle dohody s vedoucím práce možno i tři výtisky své práce. Dva odevzdává na katedru/ústav, jeden exemplář je pro vedoucího práce a po obhajobě si ho dle dohody se zpracovatelem může vedoucí ponechat (zůstane na katedře) a druhý pro oponenta (pak se předá do knihovny školy). Třetí výtisk si student ponechá pro vlastní potřebu, především pro státní obhajobu před komisí. Poznámka: vhledem ke skutečnosti, že vedoucí práce dostává od studenta digitální podobu práce, tak často nemá on ani katedra o papírovou verzi zájem. Nejčastější nedostatky práce má jen popisný charakter s uvedením běžně dostupných informací práci strukturujte tak, aby mimo popis stavu (historie, právní a metodická úprava, aktuální stav, již přijatá řešení apod.) byly dále uvedeny tyto části: cíle diplomové (bakalářské) práce hlavně zaměřené na nový pohled, nové řešení problémů zvoleného tématu, metody a postupy využité při zpracování práce a řešení problémů (studium podkladů, konzultace s odborníky, sběr informací pomocí dotazníků a dokumentů nouzového a krizového plánování, analyticko metodické nástroje analýzy, modelování, případové studie apod., statisticko matematické metody aj.), 9

10 zjištěné výsledky a východiska a návrhy řešení závěr (přidaná hodnota). nejsou využívány a označeny odkazy pod čarou a odkazy v seznamu literatury v práci jsou gramatické chyby (např. interpunkce, skloňování, časování aj.) využijte: Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, dále kontrolu pravopisu a gramatiky ve Wordu v práci jsou neopravené chyby (překlepy, dělení slov aj.) je zřejmé, že autor před odevzdáním práci nekontroloval a ani nevyužil tyto podklady zejména vzory úvodních částí prací nevhodná úprava textů, obrázků a tabulek (nezarovnaný text, nevhodný typ písma, nejednotné okraje, nevhodné zvýrazňování aj.) stránky nejsou číslované číslování začíná za titulní stranou a přílohy jsou číslovány samostatně! na titulní straně jsou požity zkratky NELZE! vše rozepsat nevhodné číslování kapitol, podkapitol, obrázků aj. kapitoly nejsou odděleny prázdnou řádkou a naopak mezi odstavci je nesprávně zařazena prázdná řádka závěr textu, po kterém následuje strana s nadpisem vždy umístěným nahoře, není uzavřen tvrdým koncem strany (použij ikony Vložit pak Konec a OK ) při psaní v textu v odstavci je pro ukončení řádky nesprávně používán enter text je nutno psát průběžně, řádky se formátují samy podle nastaveného zarovnání obrázky, tabulky, vzorce aj. nejsou očíslovány a označeny názvem bibliografické citace nejsou podle příslušné normy vazba a označení práce neodpovídá předepsaným požadavkům je použita nevhodná, nesrozumitelná formulace textu věty jsou, buď příliš rozsáhlé, nebo naopak jsou to jen holé věty používají se hovorové výrazy, místní (podnikové, krajové) slangové výrazy atp. nesprávné použití zkratek, značek, jednotek, symbolů atp. práce obsahuje nevysvětlené zkratky nejsou jasné způsoby výpočtu výsledů a údajů v práci se hodně objevuje text v 1. osobě č. j. 10

11 Forma psaní může mít trojí podobu: v neurčité formě (bylo zjištěno, navrhuje se...) převažuje (používat) v 1. osobě jednotného čísla (zjistil jsem, navrhuji...) použít výjimečně v částech práce, kde chce autor podtrhnout vlastní přístup, vývody apod.- vhodné např. v kapitolách, které jsou vlastní prací autora v 1. osobě množného čísla (zjistili jsme, navrhujeme...) někdy může vypadat jako autorství více osob nedoporučuje se Základní pravidla úpravy textu (viz úvod výtah z pokynu rektora PA č. 14/2006) Formát diplomová práce má formát A4 práce je psána ve vhodném textovém editoru (nejběžnější je MS Word), elektronicky je uložena ve formátu doc nebo rtf úprava textu je dána ČSN Úprava písemností, psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory píše se po jedné straně papíru používá se průběžné číslování stránek, přílohy se číslují zvlášť nepoužívají se barevné papíry na jednu stránku papíru se píše 30 řádků a na řádek asi 60 úhozů (viz ČSN ) horní okraj 25 mm, dolní okraj 32 mm, levý okraj 34 mm, pravý okraj 23 mm záhlavi 1,25, zápatí 22 první řádek každého odstavce vyznačit odsazením o 5 12 mm nepoužívat zvětšené mezery mezi odstavci text zarovnávat jednotně vlevo nebo oboustranně (do bloku) Písmo v celém textu je nutné zachovat jednotnou grafickou úpravu, jednotné jsou titulky a podtitulky nejčastěji používaná písma o bezpatkové (např. Arial) 11

12 není dobré používat více druhů písma lepší je kombinovat velikost, kurzívu, tloušťku jednoho typu písma Velikost písma vlastní text: 13 bodů řádkování 1,5 nadpisy kapitol: bodů podkapitoly: bodů popisy tabulek, obrázků, záhlaví: o 1 2 body menší než text poznámky pod čarou: 11 bodů, řádkování 1 Dělení slov je vhodnější slova nedělit pokud se povolí dělení slov, je nutné dodržovat pravopisná pravidla jazyka práce maximálně 3 po sobě následující řádky mohou končit rozděleným slovem v nadpisech se slova nedělí na konci řádky nesmí zůstat jednohlásková předložka a spojka, pomlčka, zkratka dvou nebo více slov nerozděluje se o akademický titul o zkrácené jméno a příjmení o číslice a název počítaného předmětu o značka a jednotka na konci stránky nesmí zůstat o nadpis kapitoly o samotná první řádka odstavce (vdova) o slovo ukončené rozdělovacím znaménkem začátek stránky nesmí obsahovat o samostatný popis obrázku o poslední řádku odstavce (sirotek, parchant) o část nadpisu Číslování stránek čísluje se průběžně uprostřed dolního okraje (popř. horního) arabskými číslicemi číslování se netiskne na titulní stránce práce, originálu zadání, v poděkování a obsahu 12

13 počet stránek se ovšem počítá od titulního listu (ne desek) destetinné číslování kapitol a kapitolek o používají se většinou arabské číslice o hlavní kapitoly (první úroveň) 1., 2. apod. (za číslem je tečka) o kapitolky (druhá a další úrovně, nedoporučuje se používat větší než třetí) 1.1, 1.2 apod. (za číslem bez tečky) číslování dokumentů upravuje norma ČSN ISO 2145 ( ) Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů Záhlaví stránky usnadňuje orientaci mezi jednotlivými kapitolami odděleno od textu linkou nebo prázdným řádkem obsahuje název publikace nebo kapitoly nepíše se na první stránku práce Poznámky pod čarou slouží k doplnění textu dole na stránce odděleny od textu vodorovnou čarou číslování je vždy na každé stránce průběžné každá poznámka pod čarou musí začínat velkým písmenem a končit tečkou mohou se zde uvést i citace Členění textu styl a formát pro rozvržení obsahu a kapitol provést za využití možností Wordu nadpisům úvodu, kapitol, kapitolek, závěru a seznamu použté literatury přiřadit odpovídající styly a obsah pak vygenerovat příkazem Wordu kapitoly začínají na novém listu papíru velikost kapitol na stejné úrovni má být přibližně stejná nadpisy se uvádějí na samostatných řádcích a nepíše se za nimi tečka členění obsáhlejšího textu se provádí titulky a podtitulky, píší se malými písmeny kromě velkých začátečních písmen Zvýraznění textu užívat především umístění na samostatný řádek, tučné písmo, nebo kurzívu v odůvodněných případech možno použít další možnosti zdůraznění: podtržení, změna velikosti písma, VERZÁLKY, vložení do uvozovek, p r o k l á d á n í nekombinovat dva způsoby zdůraznění 13

14 VERZÁLKÁM V DELŠÍM TEXTU JE VHODNÉ SE VYHÝBAT, PROTOŽE DELŠÍ TEXT VE VERZÁLKÁCH JE HŮŘE ČITELNÝ než text psaný minuskami Seznam použité literatury Podrobně popsáno v textu Jak citovat. Tabulky tabulku tvoří název, popř. číslo tabulky, hlavička, legenda, sloupce a řádky každá tabulka musí mít popis (např. název, číslo, legenda aj.) popisný text tabulky musí být umístěný nad tabulkou za číslem tabulky (podle ISO 7144, ostatní normy neuvádějí) číslo tabulky se píše arabskými číslicemi tabulky se číslují a popisují průběžně tabulky se uvádějí v příloze, pokud ovšem nejsou přímo součástí textu seznam tabulek může být uveden v obsahu záhlaví a legenda se výrazně oddělí od ostatních částí tabulky písmo tabulky má být stejné jako je použito v textu, ale zmenšeno o 1-2 body šířka všech sloupců vy měla být stejná údaje se zarovnávají k pravému okraji sloupce, mají-li stejný počet znaků, tak na střed čísla se zarovnávají tak, aby číslice stejných řádů byly pod sebou výsledky se zdůrazňují tučným písmem pokud je z tabulky vytvořen graf, umístíme jej na stejné stránce jako tabulku Obrázky patří sem všechny grafy, schémata, kresby, fotografie apod., které většinou označujeme jako obrázek číslujeme je a označujeme názvem (př.: obr. 1 Název) název začíná velkým písmenem a nepíše se za ním tečka je-li obrázek širší než stránka, umisťujeme ho naležato hlavou doleva a popisek je na pravé straně používané symboly a zkratky musí být stejné jako v textu Matematické, fyzikální a chemické vzorce číslice se musí psát v souladu s normou ISO 31 při psaní matematické proměnné se používá kurzíva číslice větší než 999 se rozdělují pevnou mezerou po každých třech číslicích, pevná mezera se vkládá kombinací Ctrl+Shift+Mezerník 14

15 desetinná čísla s více než 3 číslicemi po desetinné čárce se rozdělují malou mezerou po každých třech číslicích je-li číslo menší než 1, dáme před desetinou čárku 0 závorky okrouhlé (), lomené [] a složené {} by měly respektovat dohodnuté pořadí v matematice matematické a fyzikální rovnice začínají u kraje nebo ve středu řádku a od okolního textu je oddělíme zvláštní mezerou nevejde-li se rovnice na jeden řádek, měla by se zalomit před rovnítkem (=) nebo před znaménky sčítání, odčítaní, násobení a dělení, aby se zdůraznila souvislost dvou řádků rovnice nedělíme tam, kde jsou zlomky a výrazy v závorkách nebo výrazy s odmocninou je-li více rovnic, označíme je číslem v okrouhlých závorkách na pravém konci řádku odlišným typem písma rovnice neruší pravidla české věty o interpunkci Přílohy podklady, které slouží jako doplňující, jsou zařazeny nebo vevázány na konec textu do oddílů Přílohy a jsou odděleně (samostatně) číslovány přílohy, které nelze svázat (mapa, výkres, CD atp.), se umístí na zadní straně desek do pevné vlepené kapsy netýká se digitální kopie práce (ta se odevzdává samostatně) všechny přílohy musí být uvedeny v obsahu Další pravidla a doporučení Mezery oddělují jednotlivá slova od sebe. To platí i tehdy, když je slovo vyjádřeno číslicí nebo nějakým znakem (1 + 1 = 2, 4 % = čtyři procenta, 4% = čtyřprocentní, podobně 3 W, 3W, 10 C, 10 pivo, úhel 90, v matematických a technických textech se často píše bez mezery: 90 ). Pokud je za slovem (číslem) interpunkce, píše se přímo za slovo (číslo) a mezeru nenahrazuje (Mgr. Jan Hus, ). Závorky a uvozovky se přisazují ke slovům, které uzavírají (bez mezery). Zvláštní je použití mezer k vyznačení oddělení při použití dvojtečky v citacích (název: podnázev, místo: nakladatel). Text by neměl obsahovat dvojité nebo vícenásobné mezery ty lze nejsnáze odstranit příkazem Najít a nahradit (do dialogového okna Najít vložit mezerníkem dvě mezery, do okna Nahradit čím vložit jednu mezeru). 15

16 Věty a souvětí začínají velkým písmenem, konční tečkou a unitř jsou členěny dalšími interpunkčními znaménky (čárkami, středníky, dvojtečkami, pomlčkami apod.). To platí i v případě výčtu několika položek o odrážkou, o číslováním nebo o v případě uvádění nějakého matematického vzorce, např. (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2. Znakem spojovníku je kratší čárka -, znakem pomlčky je čárka delší:. Na počítačové klávesnici nejsou tyto znaky rozlišovány, je ale možné je vygenerovat kombinací kláves levé ALT+číslo (ALT+0150 vygeneruje pomlčku, ALT+045 spojovník). Obecná zásada: spojovník je bez mezer, pomlčka je s mezerami. Spojovník (také někdy nazývaný rozdělovník) se používá jako znaménko k dělení slov a jako částice ve složených výrazech. o Příklady: je-li, slovník česko-anglický, Praha-Žižkov, Turnov-město, propan-butan. o Sází se bez mezer. o Pokud dojde k rozdělení složeného výrazu v místě spojovníku, opakuje se spojovník na dalším řádku. Rozdělovník na konci řádku se na novém řádku neopakuje. Spojovník neužívat jako odrážku ve výčtu. Pomlčka se používá především o k naznačení přestávky v řeči (víno ženy zpěv); o jako náhrada interpunkčních znamének, spojek v souřadných spojeních (jako oddělení jmen autorů: Suchý Šlitr (tj. dva autoři), závorek (Mnoho studentů vzhledem k nedostatku času na přednášky nechodí.); o k uvedení přímé řeči. Ve všech těchto případech se pomlčka sází s mezerami. Pomlčka se nemá psát na konec ani začátek řádku. Ve zvláštních případech nahrazuje pomlčka předložku nebo spojku a, od do, až, proti (Laurel Hardy (dvojice), dálnice Praha Brno, , Sparta Slavia). Pak je pomlčka v roli spojovníku a sází se bez mezer. Výjimky: apod. 16

17 Další použití pomlčky: o zastupuje dvě nuly ve vyjádření peněžní jednotky (Kč 25, ), o náhrada znaménka minus (Alt+8722) ( 3, 10 C), o odrážka ve výčtu. Správné uvozovky: výraz, před výrazem dvě devítky, za ním dvě šestky (často je třeba je zadat ručně kombinací Alt+0132 a Alt+0147 a zvolit vhodný font). správné vkládání uvozovek (vložené uvozovky se vytvoří kombinací Alt+0130, Alt+0145). Pořadí vložených závorek je opačné než v matematice: (správné [vkládání] závorek). Jako závorku nepoužívat lomítko / Hranaté závorky se používají k označení výslovnosti [feis] a jednotek [m/s]. Paragraf je od čísla oddělen mezerou, na začátku věty je nahrazen slovem. Datum: , v úředních dokladech vypisovat měsíc slovně. Čas: hod (hod., hodin, h, h.), 45 min (min.), 20 sec (sec., s). 17

18 Související normy Metodický pokyn pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu. Sbírka interních aktů řízení rektora PA ČR, 2006, čá 14 s.1-12 ČSN ISO 5966 (010173). Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: ČNI, 1996 ČSN ISO 7144 (010161). Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČNI, 1997 ČSN ISO 690 (010197). Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: ČNI, 1996 ČSN ISO (010197). Informace a dokumentace Bibliografické citace Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: ČNI, 2000 ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: ČNI, 2007 ČSN ISO 2145 ( ). Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: ČNI, ČSN ISO 999 ( ). Informace a dokumenty zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků. Praha: ČNI, Zákon č. 11/1998 Sb., o vysokých školách Studijní a zkušební řád PA ČR. Praha: PA ČR, 2006 dostupné na webu: 18

Formální úprava. vysokoškolských závěrečných prací ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 -

Formální úprava. vysokoškolských závěrečných prací ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Formální úprava vysokoškolských závěrečných prací Zpracovala: Mgr. Zdeňka Civínová ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT - Prosinec 2009 - Každá vysokoškolská kvalifikační práce je

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec příspěvková organizace, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Profilová část maturitní zkoušky Školní rok 2015/2016 Jarní období Obor vzdělání: Třída: Předmět: Forma zkoušky: Vedoucí maturitní práce: Oponent maturitní práce: 64-41-L/51 Podnikání PO2A Podnikatelský

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

1 Maturitní práce. 1.1 Téma maturitní práce. 1.2 Zadání maturitní práce. 1.3 Důležité termíny a dodatky. 1.4 Doporučená struktura maturitní práce

1 Maturitní práce. 1.1 Téma maturitní práce. 1.2 Zadání maturitní práce. 1.3 Důležité termíny a dodatky. 1.4 Doporučená struktura maturitní práce 1 Maturitní práce Povinnost žáka zpracovat maturitní písemnou práci vyplývá ze znění Školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium (viz odd. 3.2. Profil absolventa):

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Základní pojmy

Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Základní pojmy 10. Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, ze dne 14. října 2016 kterým se upravuje formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací zpracovávaných na Policejní akademii České republiky

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. Pravidla pro formální úpravu závěrečných prací zadaných pro studenty bakalářského a magisterského studia na katedře TŘD

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. Pravidla pro formální úpravu závěrečných prací zadaných pro studenty bakalářského a magisterského studia na katedře TŘD ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Pravidla pro formální úpravu závěrečných prací zadaných pro studenty bakalářského a magisterského studia na katedře TŘD 2 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Bakalářské diplomové práce na KAS

Bakalářské diplomové práce na KAS Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 17. 6. 2016 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

ZÁSADY FORMÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. VOŠ Chotěboř

ZÁSADY FORMÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. VOŠ Chotěboř ZÁSADY FORMÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE VOŠ Chotěboř 2017-1 - 1 Rozsah práce Absolventská práce má rozsah 30 až 40 stran, z toho úvod by měl mít 1 až 3 strany, metodologická část 10 až 15 stran,

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Mgr. Jana Votavová Klášterec nad Ohří, 2011 Doplněno: Ing. M. Hánová, 2016 1. OBSAH 1. OBSAH 2 1.

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

Příkaz ředitele č. 8a

Příkaz ředitele č. 8a Příkaz ředitele č. 8a Název předpisu: Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky z odborných předmětů formou vypracování maturitní práce a její obhajoby Datum platnosti: od 12. října 2016 Schválila:

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GJKT. Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GJKT. Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové SEMINÁRNÍ PRÁCE Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GJKT (zpracováno dle ČSN ISO 7144 a ČSN 01 6910) Čeněk Kodejška 2011 4.B

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015 Informace k předmětu Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů Akademický rok: 2014/2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář, Ing. Štěpán Šanda, Ph.D., Ing. Jaroslav Schwarz Obsah 1 Podmínky udělení zápočtu...

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GNB. Gymnázium Nový Bydžov

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GNB. Gymnázium Nový Bydžov Gymnázium Nový Bydžov SEMINÁRNÍ PRÁCE Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GNB (zpracováno dle ČSN ISO 7144 a ČSN 01 6910) Jan Novák 2011 4. A Nový Bydžov Prohlašuji,

Více

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2012 O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA Den vydání: 2. 7. 2012 Platnost: 2. 7. 2012 Účinnost:

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více