Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)"

Transkript

1 Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou uvedeny v brožuře INFORMACE O STUDIU akademický rok.. ) Vypsání a zveřejnění témat katedrou do 30. listopadu, Podání písemné přihlášky studenta o zadání tématu na příslušné katedře do 31. března předposledního ročníku, Písemné zpracování zadání bakalářských a diplomových prací do Pokud si student zadání nevyzvedne osobně na katedře, je povinností katedry toto zadání studentovi předat nejdéle do konce letního semestru (poštou), nebo e- mailem pro urychlení věci, ale originál zadání si převezme proti podpisu hned při první konzultaci u svého vedoucího práce První konzultace s vedoucím práce do 31. října posledního ročníku, Odevzdání práce do 15. března posledního ročníku sekretariátu katedry nebo vedoucímu práce, Ústní obhajoba práce dle termínového kalendáře platného pro daný školní rok (sděleno studentovi nejpozději při odevzdání práce viz dále). - Bakalářské i diplomové práce budou studenti odevzdávat na sekretariát katedry (popř. vedoucímu práce, dle dohody s vedoucím práce) ve dvou vyhotoveních + 1x CD ROM uložený ve slim obalu tl.5 mm. - Na přední straně CD bude uvedeno jméno zpracovatele, název práce (pokud se celé nevejde, tak zkráceně), druh práce a rok obhajoby. Uložený text práce na CD bude ve formátu Word.doc. CD nebude již vkládáno do prací, kde byla dříve papírová, nebo igelitová kapsička, ale samostatné v tuhém tenkém plexi obalu. - jen pro ujasnění úpravy desek (pevná vazba) viz vzory titulní část desek uvádí se: název školy (Policejní akademie České republiky v Praze), název fakulty, typ práce (Bakalářská / Diplomová práce), jméno autora a Praha spolu s rokem obhajoby (nikoli místo, odkud zpracovatel pochází) vzor viz. nástěnka katedry; vnitřní strana zadních desek na přídeští musí být páska pro uložení posudků. - Na vnitřní,měkké titulní straně (za deskami) vypsat název práce přesně tak, jak je uveden v zadání na SISu nepoužívat zkratky a není třeba uvádět název práce v angličtině. - Čestné prohlášení musí být vlastnoručně podepsáno nezapomínat! Pro podpis používat modrou propisovací tužku, nikoliv černou! Zde je možno uvést místo odkud zpracovatel pochází... např. v Olomouci dne... - Při odevzdání práce na katedře student podepíše informaci o seznámení se s termínem, časem a místem své obhajoby. 1

2 - Pokud student odevzdá práci přímo svému vedoucímu, podepíše se na své pracovní složce v Poznámce, kde se obhajoba předepíše a zároveň i informace, zda se oponent zúčastní obhajoby. Pak je nezbytné asistentce katedry informaci sdělit, aby si studenta odepsala ze seznamu. - Co se týká posudků oponenta musí být ve 4 výtiscích z toho 3x se známkou (knihovna, studijní, naše složka) a 1x bez známky (pro studenta). - Obdobně provést i u posudků vedoucího práce posudky tisknout oboustranně. - Pokud některý z kantorů usoudí, že pro sebe do složky posudky nechce, tak posudky stačí pouze 3x celkem a to 2x se známkou a 1x bez známky. - Pokud si to oponent vyžádá, tak místo předání formulářů posudků a 1 ks práce cestou studenta mu vedoucí zašle poštou vše, včetně písemné žádosti o vypracování posudku. Posudky od oponentů nelze přijímat v elektronické podobě kvůli podpisům. Za posudky není žádná finanční odměna. - Student musí obdržet posudky od vedoucího práce i oponenta nejpozději týden před svou obhajobou, aby měl čas připravit si odpovědí na položené otázky. V posudcích vedoucí práce vymezí dvě (oponent jednu či dvě) otázky k obhajobě. Student se s vedoucím práce dohodne, jakou formou chce posudky převzít zda si je osobně převezme, nebo zda je chce poslat poštou. Pokud se stane, že vedoucí práce usoudí, že by posudky poštou student neobdržel včas (z jakéhokoliv důvodu), může je poslat studentovi v elektronické podobě na mailovou adresu uvedenou studentem a samozřejmě po dohodě s ním a zároveň mu předá informaci o termínu, místu a času obhajoby. Potvrzení o předání si vedoucí zatím uschová u sebe v poště. Jakmile student bude fyzicky přítomen, předají se mu originály a ty podepíše na své složce (je předtištěno). - Oponentovi se nabízí možnost být u obhajoby práce. Je dobré, aby se nejpozději s odevzdáním posudku vyjádřil, zda tuto možnost využije. Oponentům zvací dopisy nerozesíláme, vše se řeší buď přes tlf., mail, nebo cestou studenta, pokud má se svým oponentem toto dohodnuto. Pokud ale oponent chce být přítomen u obhajoby a potřebuje zvací dopis do práce kvůli uvolnění, ten samozřejmě připravíme a pošleme na adresu, kterou nám uvede (oponent může být přítomen, ale není podmínkou obhajoby). - Se studentem si vedoucí práce předem dohodne způsob obhajoby. Možno zvolit power-piontovou prezentaci nebo klasickou ústní obhajobu za podpory písemných podkladů. Rovněž pro odpovědi na otázky předem položené oponentem a vedoucím práce je možno zvolit prezentaci či ústní odpovědi. - III. část dokumentace pro obhajoby se tiskne při obhajobě (nebo je již připravena předem) a to pouze 1x pro studijní oddělení. - Po obhajobách nutno vrátit asistentce KKRIZ jeden výtisk od každé práce + výše zmíněný CD ROM v obalu se všemi formalitami a 2x posudek vedoucího a 2x posudek oponenta. - Po obhajobě se druhý výtisk bakalářské nebo diplomové práce vrací studentovi. Dříve si je katedry ponechávaly. Dnes je na uvážení vedoucího, zda si práci chce 2

3 ponechat či nikoliv. Student má na vrácení své práce nárok. Pokud si výtisk chcete ponechat, musíte studenta o něj požádat (že o něj máte zájem). - Studenti na obhajobu přichází ve společenském oděvu. K obhajobě se dostaví nejméně půl hodiny před obhajobou. - K provedení obhajoby se doporučuje připravit power-pointovou prezentaci práce včetně vyzkoušeného komentáře. Prezentaci připravit velmi stručně cca na 10 minut. Její obsah rozdělit na tyto části: - úvod, současný stav zpracované problematiky (neuvádět a podrobně nerozebírat obsah práce!), - cíle diplomové (bakalářské) práce zda byly splněny, - metody a postupy využité při zpracování práce a řešení problémů (např. práce s prameny, analýzy, srovnávání, průzkum, případová studie, simulace, dotazníky atd.), - zjištěné výsledky a východiska závěr (přidaná hodnota). Jako samostatnou část PP prezentace je možno odděleně připravit odpovědí na otázky položené vedoucím a oponentem práce. Ty využít až na základě další výzvy předsedy komise. 3

4 vzor desek POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JMÉNO PŘÍJMENÍ 4

5 vzor titulního listu POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Katedra krizového ř ízení Kybernetické útoky na počítačové sítě České republiky Diplomová práce Cyber attacks on Czech republic computer network Diploma work VEDOUCÍ PRÁCE Doc. Mgr. Josef Novák, Ph.D AUTOR PRÁCE Bc. Ivana Kolenatá PRAHA

6 vzor čestného prohlášení Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza nástrojů pro tvorbu scénářů povodní vypracoval/a samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů. V (název obce kde podepisuji)., dne Jméno Příjmení 6

7 vzor poděkování není předepsáno Poděkování: Touto cestou bych ráda poděkovala svému odbornému konzultantu Ing. Tomáši Vorlovi za poskytnuté rady a podklady a svému vedoucímu Mgr. Janu Ptáčkovi za věnovaný čas a pomoc při zpracování mé diplomové práce. 7

8 vzory anotace a klíčových slov Anotace: Práci pojednává o problematice počítačové bezpečnosti, kybernetických útocích, jejich možnostech, nebezpečnosti a ochraně proti nim. V úvodní části je stručně popsána historie sítí, jejich rozdělení a základní principy fungování sítí. Dále jsou popsána hlavní bezpečnostní rizika a způsoby obrany proti nim. Je vysvětlena funkce systémů IDS/IPS a jejich implementace. V práci jsou analyzována bezpečnostní rizika pro uživatele internetu a velké firmy a navrženy způsoby zabezpečení adekvátně k hrozbám. Na závěr je zmíněna bezpečnost v sítích Policie ČR a způsob zabezpečení jejich ochrany. Klíčová slova: analýza, antivir * bezpečnost * DoS * firewall * hesla * informace * IDS * IPS, počítačová síť * pharming * phishing * kybernetická špionáž * kybernetický útok * kyberterorismus * malware * operační systém * sociální sítě * spyware * ČSN ISO 690 Annotation: Zde text Keywords: Zde text 8

9 Doplnění k formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací (výtah z interních i všeobecných pokynů a návodů) Každá vysokoškolská kvalifikační práce je vizitkou autora, proto by měla být úhledná, bez věcných a jazykových chyb. Práce musí být dobře čitelná, bez překlepů. Případné chyby, objevené při konečné kontrole, je možné opravit ručně. Při psaní vysokoškolské kvalifikační práce vycházejte z pravidel daných normami a dále ze zásad stanovených jednotlivými vysokými školami. Ty také obvykle vydávají pro potřeby studentů návody, vzory a šablony pro jednotlivé části vysokoškolských kvalifikačních prací (u PA zejména Pokynem rektora PA č. 14/2006). Rozsah práce odpovídá objemu prací na řešeném tématu. Pro bakalářskou práci je to asi 30 stran a pro diplomovou práci asi 40 stran požadovaného formátu (velikost písma, řádkování, velkost okrajů stránky apod. viz níže) základního textu (bez příloh). Konkrétní požadavky na rozsah práce je třeba si zjistit na vlastní fakultě, katedře/ústavu. Student obvykle zpracuje a dá svázat minimálně dva výtisky, ale dle dohody s vedoucím práce možno i tři výtisky své práce. Dva odevzdává na katedru/ústav, jeden exemplář je pro vedoucího práce a po obhajobě si ho dle dohody se zpracovatelem může vedoucí ponechat (zůstane na katedře) a druhý pro oponenta (pak se předá do knihovny školy). Třetí výtisk si student ponechá pro vlastní potřebu, především pro státní obhajobu před komisí. Poznámka: vhledem ke skutečnosti, že vedoucí práce dostává od studenta digitální podobu práce, tak často nemá on ani katedra o papírovou verzi zájem. Nejčastější nedostatky práce má jen popisný charakter s uvedením běžně dostupných informací práci strukturujte tak, aby mimo popis stavu (historie, právní a metodická úprava, aktuální stav, již přijatá řešení apod.) byly dále uvedeny tyto části: cíle diplomové (bakalářské) práce hlavně zaměřené na nový pohled, nové řešení problémů zvoleného tématu, metody a postupy využité při zpracování práce a řešení problémů (studium podkladů, konzultace s odborníky, sběr informací pomocí dotazníků a dokumentů nouzového a krizového plánování, analyticko metodické nástroje analýzy, modelování, případové studie apod., statisticko matematické metody aj.), 9

10 zjištěné výsledky a východiska a návrhy řešení závěr (přidaná hodnota). nejsou využívány a označeny odkazy pod čarou a odkazy v seznamu literatury v práci jsou gramatické chyby (např. interpunkce, skloňování, časování aj.) využijte: Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, dále kontrolu pravopisu a gramatiky ve Wordu v práci jsou neopravené chyby (překlepy, dělení slov aj.) je zřejmé, že autor před odevzdáním práci nekontroloval a ani nevyužil tyto podklady zejména vzory úvodních částí prací nevhodná úprava textů, obrázků a tabulek (nezarovnaný text, nevhodný typ písma, nejednotné okraje, nevhodné zvýrazňování aj.) stránky nejsou číslované číslování začíná za titulní stranou a přílohy jsou číslovány samostatně! na titulní straně jsou požity zkratky NELZE! vše rozepsat nevhodné číslování kapitol, podkapitol, obrázků aj. kapitoly nejsou odděleny prázdnou řádkou a naopak mezi odstavci je nesprávně zařazena prázdná řádka závěr textu, po kterém následuje strana s nadpisem vždy umístěným nahoře, není uzavřen tvrdým koncem strany (použij ikony Vložit pak Konec a OK ) při psaní v textu v odstavci je pro ukončení řádky nesprávně používán enter text je nutno psát průběžně, řádky se formátují samy podle nastaveného zarovnání obrázky, tabulky, vzorce aj. nejsou očíslovány a označeny názvem bibliografické citace nejsou podle příslušné normy vazba a označení práce neodpovídá předepsaným požadavkům je použita nevhodná, nesrozumitelná formulace textu věty jsou, buď příliš rozsáhlé, nebo naopak jsou to jen holé věty používají se hovorové výrazy, místní (podnikové, krajové) slangové výrazy atp. nesprávné použití zkratek, značek, jednotek, symbolů atp. práce obsahuje nevysvětlené zkratky nejsou jasné způsoby výpočtu výsledů a údajů v práci se hodně objevuje text v 1. osobě č. j. 10

11 Forma psaní může mít trojí podobu: v neurčité formě (bylo zjištěno, navrhuje se...) převažuje (používat) v 1. osobě jednotného čísla (zjistil jsem, navrhuji...) použít výjimečně v částech práce, kde chce autor podtrhnout vlastní přístup, vývody apod.- vhodné např. v kapitolách, které jsou vlastní prací autora v 1. osobě množného čísla (zjistili jsme, navrhujeme...) někdy může vypadat jako autorství více osob nedoporučuje se Základní pravidla úpravy textu (viz úvod výtah z pokynu rektora PA č. 14/2006) Formát diplomová práce má formát A4 práce je psána ve vhodném textovém editoru (nejběžnější je MS Word), elektronicky je uložena ve formátu doc nebo rtf úprava textu je dána ČSN Úprava písemností, psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory píše se po jedné straně papíru používá se průběžné číslování stránek, přílohy se číslují zvlášť nepoužívají se barevné papíry na jednu stránku papíru se píše 30 řádků a na řádek asi 60 úhozů (viz ČSN ) horní okraj 25 mm, dolní okraj 32 mm, levý okraj 34 mm, pravý okraj 23 mm záhlavi 1,25, zápatí 22 první řádek každého odstavce vyznačit odsazením o 5 12 mm nepoužívat zvětšené mezery mezi odstavci text zarovnávat jednotně vlevo nebo oboustranně (do bloku) Písmo v celém textu je nutné zachovat jednotnou grafickou úpravu, jednotné jsou titulky a podtitulky nejčastěji používaná písma o bezpatkové (např. Arial) 11

12 není dobré používat více druhů písma lepší je kombinovat velikost, kurzívu, tloušťku jednoho typu písma Velikost písma vlastní text: 13 bodů řádkování 1,5 nadpisy kapitol: bodů podkapitoly: bodů popisy tabulek, obrázků, záhlaví: o 1 2 body menší než text poznámky pod čarou: 11 bodů, řádkování 1 Dělení slov je vhodnější slova nedělit pokud se povolí dělení slov, je nutné dodržovat pravopisná pravidla jazyka práce maximálně 3 po sobě následující řádky mohou končit rozděleným slovem v nadpisech se slova nedělí na konci řádky nesmí zůstat jednohlásková předložka a spojka, pomlčka, zkratka dvou nebo více slov nerozděluje se o akademický titul o zkrácené jméno a příjmení o číslice a název počítaného předmětu o značka a jednotka na konci stránky nesmí zůstat o nadpis kapitoly o samotná první řádka odstavce (vdova) o slovo ukončené rozdělovacím znaménkem začátek stránky nesmí obsahovat o samostatný popis obrázku o poslední řádku odstavce (sirotek, parchant) o část nadpisu Číslování stránek čísluje se průběžně uprostřed dolního okraje (popř. horního) arabskými číslicemi číslování se netiskne na titulní stránce práce, originálu zadání, v poděkování a obsahu 12

13 počet stránek se ovšem počítá od titulního listu (ne desek) destetinné číslování kapitol a kapitolek o používají se většinou arabské číslice o hlavní kapitoly (první úroveň) 1., 2. apod. (za číslem je tečka) o kapitolky (druhá a další úrovně, nedoporučuje se používat větší než třetí) 1.1, 1.2 apod. (za číslem bez tečky) číslování dokumentů upravuje norma ČSN ISO 2145 ( ) Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů Záhlaví stránky usnadňuje orientaci mezi jednotlivými kapitolami odděleno od textu linkou nebo prázdným řádkem obsahuje název publikace nebo kapitoly nepíše se na první stránku práce Poznámky pod čarou slouží k doplnění textu dole na stránce odděleny od textu vodorovnou čarou číslování je vždy na každé stránce průběžné každá poznámka pod čarou musí začínat velkým písmenem a končit tečkou mohou se zde uvést i citace Členění textu styl a formát pro rozvržení obsahu a kapitol provést za využití možností Wordu nadpisům úvodu, kapitol, kapitolek, závěru a seznamu použté literatury přiřadit odpovídající styly a obsah pak vygenerovat příkazem Wordu kapitoly začínají na novém listu papíru velikost kapitol na stejné úrovni má být přibližně stejná nadpisy se uvádějí na samostatných řádcích a nepíše se za nimi tečka členění obsáhlejšího textu se provádí titulky a podtitulky, píší se malými písmeny kromě velkých začátečních písmen Zvýraznění textu užívat především umístění na samostatný řádek, tučné písmo, nebo kurzívu v odůvodněných případech možno použít další možnosti zdůraznění: podtržení, změna velikosti písma, VERZÁLKY, vložení do uvozovek, p r o k l á d á n í nekombinovat dva způsoby zdůraznění 13

14 VERZÁLKÁM V DELŠÍM TEXTU JE VHODNÉ SE VYHÝBAT, PROTOŽE DELŠÍ TEXT VE VERZÁLKÁCH JE HŮŘE ČITELNÝ než text psaný minuskami Seznam použité literatury Podrobně popsáno v textu Jak citovat. Tabulky tabulku tvoří název, popř. číslo tabulky, hlavička, legenda, sloupce a řádky každá tabulka musí mít popis (např. název, číslo, legenda aj.) popisný text tabulky musí být umístěný nad tabulkou za číslem tabulky (podle ISO 7144, ostatní normy neuvádějí) číslo tabulky se píše arabskými číslicemi tabulky se číslují a popisují průběžně tabulky se uvádějí v příloze, pokud ovšem nejsou přímo součástí textu seznam tabulek může být uveden v obsahu záhlaví a legenda se výrazně oddělí od ostatních částí tabulky písmo tabulky má být stejné jako je použito v textu, ale zmenšeno o 1-2 body šířka všech sloupců vy měla být stejná údaje se zarovnávají k pravému okraji sloupce, mají-li stejný počet znaků, tak na střed čísla se zarovnávají tak, aby číslice stejných řádů byly pod sebou výsledky se zdůrazňují tučným písmem pokud je z tabulky vytvořen graf, umístíme jej na stejné stránce jako tabulku Obrázky patří sem všechny grafy, schémata, kresby, fotografie apod., které většinou označujeme jako obrázek číslujeme je a označujeme názvem (př.: obr. 1 Název) název začíná velkým písmenem a nepíše se za ním tečka je-li obrázek širší než stránka, umisťujeme ho naležato hlavou doleva a popisek je na pravé straně používané symboly a zkratky musí být stejné jako v textu Matematické, fyzikální a chemické vzorce číslice se musí psát v souladu s normou ISO 31 při psaní matematické proměnné se používá kurzíva číslice větší než 999 se rozdělují pevnou mezerou po každých třech číslicích, pevná mezera se vkládá kombinací Ctrl+Shift+Mezerník 14

15 desetinná čísla s více než 3 číslicemi po desetinné čárce se rozdělují malou mezerou po každých třech číslicích je-li číslo menší než 1, dáme před desetinou čárku 0 závorky okrouhlé (), lomené [] a složené {} by měly respektovat dohodnuté pořadí v matematice matematické a fyzikální rovnice začínají u kraje nebo ve středu řádku a od okolního textu je oddělíme zvláštní mezerou nevejde-li se rovnice na jeden řádek, měla by se zalomit před rovnítkem (=) nebo před znaménky sčítání, odčítaní, násobení a dělení, aby se zdůraznila souvislost dvou řádků rovnice nedělíme tam, kde jsou zlomky a výrazy v závorkách nebo výrazy s odmocninou je-li více rovnic, označíme je číslem v okrouhlých závorkách na pravém konci řádku odlišným typem písma rovnice neruší pravidla české věty o interpunkci Přílohy podklady, které slouží jako doplňující, jsou zařazeny nebo vevázány na konec textu do oddílů Přílohy a jsou odděleně (samostatně) číslovány přílohy, které nelze svázat (mapa, výkres, CD atp.), se umístí na zadní straně desek do pevné vlepené kapsy netýká se digitální kopie práce (ta se odevzdává samostatně) všechny přílohy musí být uvedeny v obsahu Další pravidla a doporučení Mezery oddělují jednotlivá slova od sebe. To platí i tehdy, když je slovo vyjádřeno číslicí nebo nějakým znakem (1 + 1 = 2, 4 % = čtyři procenta, 4% = čtyřprocentní, podobně 3 W, 3W, 10 C, 10 pivo, úhel 90, v matematických a technických textech se často píše bez mezery: 90 ). Pokud je za slovem (číslem) interpunkce, píše se přímo za slovo (číslo) a mezeru nenahrazuje (Mgr. Jan Hus, ). Závorky a uvozovky se přisazují ke slovům, které uzavírají (bez mezery). Zvláštní je použití mezer k vyznačení oddělení při použití dvojtečky v citacích (název: podnázev, místo: nakladatel). Text by neměl obsahovat dvojité nebo vícenásobné mezery ty lze nejsnáze odstranit příkazem Najít a nahradit (do dialogového okna Najít vložit mezerníkem dvě mezery, do okna Nahradit čím vložit jednu mezeru). 15

16 Věty a souvětí začínají velkým písmenem, konční tečkou a unitř jsou členěny dalšími interpunkčními znaménky (čárkami, středníky, dvojtečkami, pomlčkami apod.). To platí i v případě výčtu několika položek o odrážkou, o číslováním nebo o v případě uvádění nějakého matematického vzorce, např. (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2. Znakem spojovníku je kratší čárka -, znakem pomlčky je čárka delší:. Na počítačové klávesnici nejsou tyto znaky rozlišovány, je ale možné je vygenerovat kombinací kláves levé ALT+číslo (ALT+0150 vygeneruje pomlčku, ALT+045 spojovník). Obecná zásada: spojovník je bez mezer, pomlčka je s mezerami. Spojovník (také někdy nazývaný rozdělovník) se používá jako znaménko k dělení slov a jako částice ve složených výrazech. o Příklady: je-li, slovník česko-anglický, Praha-Žižkov, Turnov-město, propan-butan. o Sází se bez mezer. o Pokud dojde k rozdělení složeného výrazu v místě spojovníku, opakuje se spojovník na dalším řádku. Rozdělovník na konci řádku se na novém řádku neopakuje. Spojovník neužívat jako odrážku ve výčtu. Pomlčka se používá především o k naznačení přestávky v řeči (víno ženy zpěv); o jako náhrada interpunkčních znamének, spojek v souřadných spojeních (jako oddělení jmen autorů: Suchý Šlitr (tj. dva autoři), závorek (Mnoho studentů vzhledem k nedostatku času na přednášky nechodí.); o k uvedení přímé řeči. Ve všech těchto případech se pomlčka sází s mezerami. Pomlčka se nemá psát na konec ani začátek řádku. Ve zvláštních případech nahrazuje pomlčka předložku nebo spojku a, od do, až, proti (Laurel Hardy (dvojice), dálnice Praha Brno, , Sparta Slavia). Pak je pomlčka v roli spojovníku a sází se bez mezer. Výjimky: apod. 16

17 Další použití pomlčky: o zastupuje dvě nuly ve vyjádření peněžní jednotky (Kč 25, ), o náhrada znaménka minus (Alt+8722) ( 3, 10 C), o odrážka ve výčtu. Správné uvozovky: výraz, před výrazem dvě devítky, za ním dvě šestky (často je třeba je zadat ručně kombinací Alt+0132 a Alt+0147 a zvolit vhodný font). správné vkládání uvozovek (vložené uvozovky se vytvoří kombinací Alt+0130, Alt+0145). Pořadí vložených závorek je opačné než v matematice: (správné [vkládání] závorek). Jako závorku nepoužívat lomítko / Hranaté závorky se používají k označení výslovnosti [feis] a jednotek [m/s]. Paragraf je od čísla oddělen mezerou, na začátku věty je nahrazen slovem. Datum: , v úředních dokladech vypisovat měsíc slovně. Čas: hod (hod., hodin, h, h.), 45 min (min.), 20 sec (sec., s). 17

18 Související normy Metodický pokyn pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu. Sbírka interních aktů řízení rektora PA ČR, 2006, čá 14 s.1-12 ČSN ISO 5966 (010173). Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: ČNI, 1996 ČSN ISO 7144 (010161). Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČNI, 1997 ČSN ISO 690 (010197). Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: ČNI, 1996 ČSN ISO (010197). Informace a dokumentace Bibliografické citace Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: ČNI, 2000 ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: ČNI, 2007 ČSN ISO 2145 ( ). Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: ČNI, ČSN ISO 999 ( ). Informace a dokumenty zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků. Praha: ČNI, Zákon č. 11/1998 Sb., o vysokých školách Studijní a zkušební řád PA ČR. Praha: PA ČR, 2006 dostupné na webu: 18