M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m"

Transkript

1 M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 16. května 2013 od 10:00 hodin. Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží. Mgr. Jiří Zimola, v.r. Příloha: Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, Stránka 1

2 Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Jihoeského kraje dne 16. kvtna Zahájení 2. Slib nového lena zastupitelstva kraje 3. Odmny a paušály nového lena zastupitelstva 4. Zpráva o innosti Rady Jihoeského kraje za období od do Zpráva o plnní usnesení Zastupitelstva Jihoeského kraje 6. Zpráva o vyizování dotaz, podnt a pipomínek len zastupitelstva kraje 7. Zmna len výboru pro výchovu, vzdlávání a zamstnanost 8. Grantový program Podpora jednotek SDH obcí Jihoeského kraje, 1. výzva pro rok výbr 9. Zmna stanov spolenosti Nemocnice Tábor, a. s. 10. Smlouva o spolupráci Jihoeského kraje se Stedoeským krajem pi poskytování zdravotnické záchranné služby 11. Smlouva o spolupráci Jihoeského kraje s Krajem Vysoina pi poskytování zdravotnické záchranné služby 12. Slouení píspvkové organizace zizované Jihoeským krajem v sociální oblasti 13. Dodatky zizovacích listin píspvkových organizací zizovaných Jihoeským krajem v sociální oblasti 14. Závrená zpráva o plnní Koncepce oddlení prevence a humanitních inností za rok Vyhlášení píspvkového programu Podpora sociálních služeb pro rok Grantový program Podpora sociálního zaleování osob ohrožených sociálním vylouením na území Jihoeského kraje, 1. výzva v roce výbr 17. Grantový program Podpora bezpíspvkového dárcovství krve v Jihoeském kraji pro rok výbr 18. Grantový program Podpora vzdlávání léka v nemocnicích se sídlem v Jihoeském kraji pro rok výbr 19. Finanní dar na innost místních akních skupin v roce Poskytnutí píspvku na kofinancování akce Vodovod Zvíkov v rámci dotaního programu MZe Výstavba a obnova infrastruktury vodovod a kanalizací II 21. Zmna. 5 Plánu rozvoje vodovod a kanalizací na území Jihoeského kraje 22. Píspvky na hospodaení v lesích - 2. ást žádostí k projednání 23. Schválení karty evropského u pro žádost o podporu z programu LIFE+ na Optimalizace zajišování managementu lokalit soustavy NATURA2000 v psobnosti JK 24. Grantový program na podporu innosti útulk pro zvíata rok výbr 25. Grantový program Jihoeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybník) v obcích, Grantový program Jihoeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok výbr 27. Grantový program Jihoeského kraje Podpora venkovského školství, 1. výzva pro rok výbr 28. Grantový program Jihoeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákon.108/2006 Sb., o sociálních službách, Grantový program Jihoeského kraje Podpora pímého prodeje jihoeských zemdlských a potravináských produkt, Grantový program Jihoeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodáské infrastruktury, 1. 1

3 31. Grantový program Jihoeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jk v roce 2013, Grantový program Jihoeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, Grantový program Jihoeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjekt z oblasti zájmové innosti dtí a mládeže (mimo oblast sportu), Grantový program Jihoeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodiovských kompetencí, mezigeneraního soužití a prevence sociálního vylouení rodi peujících o dti), 1. výzva pro rok výbr 35. Grantový program Jihoeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu, Grantový program Jihoeského kraje Podpora veejných vdeckovýzkumných institucí a vysokých škol, Grantový program Jihoeského kraje Úcta k pedkm, 1. výzva pro rok výbr 38. Grantový program Jihoeského kraje Podpora výstavby a modernizace dtských dopravních hiš a jejich vybavení, Grantový program Jihoeského kraje Podpora zízení bezpenostních prvk na pozemních komunikacích, Grantový program Jihoeského kraje Rozvoj malých podnikatel ve vybraných regionech, Grantový program Jihoeského kraje Rekonstrukce stávajících sportoviš, Program obnovy venkova Jihoeského kraje v roce výbr 43. Píspvek na administraci Programu obnovy venkova Jihoeského kraje v roce 2013 obcím s rozšíenou psobností 44. Projednání jmenovitých podpor ve veejném zájmu kraje pro Jihoeskou agenturu pro podporu inovaního podnikání o.p.s. na rok Návrh správce ORJ 20 na vyazení z Matice a jejich pípadné pesunutí do Zásobníku 46. Jmenování náhradník len Výbrových komisí Zprostedkujícího subjektu Jihoeského kraje pro výbr v Prioritní ose 1 v rámci Operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost 47. Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových v rámci Globálních grant OP VK 48. Realizace u Prezentace partnerských mst v jižních echách a Horním Rakousku a jeho kofinancování a pedfinancování z rozpotu Jihoeského kraje (Ing. Jaromír Slíva) 49. Realizace u Prezentace partnerských mst v jižních echách a Dolním Rakousku a jeho kofinancování a pedfinancování z rozpotu Jihoeského kraje 50. Zmny v u Rozvoj služeb egovernmentu v Jihoeském kraji 51. Realizace u Peložka silnic II /156 a II/157 v eských Budjovicích - 1. etapa, ást 1.1 a jeho kofinancování a pedfinancování z rozpotu Jihoeského kraje 52. Odvodnní veejné nadlimitní zakázky na stavební práce na akci Modernizace komunikací II. a III. tídy (P6) 53. Informace o volblena pedstavenstva spolenosti Jihoeský vdeckotechnický park, a.s. 54. Návrh zástupce Jihoeského kraje na jednání valné hromady RERA, a.s. 55. Valná hromada spolenosti Jihoeské letišteské Budjovice a.s. 2

4 56. Petice proti povolení prjezdu nákladní dopravy nad 3,5 t na trase Daice - Slavonice - Fratres 57. Územní studie dopravního napojení veejného logistického centra eské Budjovice Nemanice a územní studie severní silniní tangenty msta eské Budjovice 58. Grantový program Podpora tvorby územn plánovací dokumentace obcí - výbr 59. Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, SOŠ zdravotnické a SOU,. Krumlov, Tavírna Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Domu dtí a mládeže,. Krumlov, Linecká Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, MŠ, ZŠ a Praktické školy,. Budjovice, Štítného Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Domov mládeže a Školní jídelna,. Budjovice, U Hvízdala Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Konzervato,. Budjovice, Kanovnická Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, SOŠ a SOU, Jindichv Hradec, Jáchymova 478/III 65. Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Stední škola, eské Velenice, Revoluní Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Základní umlecká škola, Daice, Antonínská 93/II 67. Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, VOŠ lesnická a Stední lesnická škola B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Stední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Písek, Komenského Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Stední škola, Vimperk, Nerudova 267 objekt Pasovská 71. Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Stední škola, Vimperk, Nerudova 267 objekt Brandtlova 72. Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Základní umlecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, MŠ a ZŠ, Tábor, tída s. armády 925 3

5 74. Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, SŠ emeslná a ZŠ, Sobslav - objekt Wilsonova 75. Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, SŠ emeslná a ZŠ, Sobslav - objekt Jiráskova 76. Schválení realizace u pedkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, Stední odborná škola ekologická a potravináská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídlišt 600/I 77. Rozpis finanních prostedk rozpotu pímých výdaj školám a školským zaízením pro rok Úast na Hrách VI. zimní olympiády dtí a mládeže R v roce 2014 v kraji Vysoina 79. Dodatky zizovacích listin škol a školských zaízení 80. Dodatek. 12 a. 13 ke zizovací listin organizace Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou 81. Cena hejtmana Jihoeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic - výbr laureát 82. Rozpotové zmny 11/ Plnní rozpotu Jihoeského kraje za 1. tvrtletí roku 2013 (Mgr. Jaromír Novák) 84. Žádosti o prominutí penále za porušení rozpotové kázn - bezen až kvten 2013 Majetkové dispozice 85. Zámr majetkoprávního vypoádání nemovitostí 86. Majetkoprávní vypoádání nemovitostí 87. Pedání staveb k hospodaení Správ a údržb silnic Jihoeského kraje, vyazení staveb z hospodaení Správy a údržby silnic Jihoeského kraje a nemovitosti doporuené k demolici 88. Výkup pozemk v PP Pastvina u Zahoric - Sychr rybník 89. Informace o majetku Jihoeského kraje k Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihoeského kraje na rok Záštity len Rady Jihoeského kraje 92. Rzné, diskuze 93. Závr 4

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014 R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 06.05.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0396/R10/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více