Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007"

Transkript

1 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající z kolejišt vetn osvtlení, ramp a skladovací plochy s pozemkem vedeným u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Lipka na LV pro Msto Vimperk jako parcela KN. 330/2 o výme 3920 m 2 nájemci, kterým budou Vojenské lesy a statky R, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6, divize Hoovice. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou od , s výpovdní lhtou 3 msíc a roním nájemným ,- K, splatným do bžného roku. Nájemné bude upravováno o vliv inflace. Prodlení s placením nájemného bude podléhat penžní sankci. Veškeré opravy, údržbu, provoz a uvedení do stavu umožujícího bezpený provoz v souladu s platnými veejnoprávními pedpisy zajistí na svj náklad nájemce. Usnesení. 334 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu pozemku KN. 836/5 zapsaného u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV , pro Msto Vimperk o výme 571 m 2, za úelem píjezdu k výrobní hale ve Skláské ulici. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou od s výpovdní lhtou v délce tí msíc. Nájemné bude ve výši 5,- K/m 2 /rok. Usnesení. 335 Rada msta souhlasí s ukonením nájemní smlouvy k ásti pozemku KN. 718/1 o výme 120 m 2 zapsaného u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice, pro obec a k.ú. Vimperk na LV 10001, uzavené dne , dohodou k

2 Usnesení. 336 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV , pro Msto Vimperk, oznaeného jako parcela KN. 718/1 o výme ásti 120 m 2,, za úelem zahrádkaení. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou od s výpovdní lhtou v délce tí msíc. Nájemné bude ve výši 2,- K/m 2 /rok. Usnesení. 337 Rada msta bere na vdomí zámr oplotit pozemky KN. 666/4 a 666/17 v k. ú. Boanovice a jako vlastník sousedních pozemk PK. 666/1, 666/4 a KN. 666/5 nemá k pedloženému zámru námitek. V míst, kde bude oplocení navazovat na místní komunikaci na pozemku KN. 777, požaduje rada msta dodržet vzdálenost oplocení od krajnice vozovky, a to minimáln 3 m. Usnesení. 338 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou byt mezi bytem Karla Weise p. 398/13, Vimperk (3+1) a bytem Karla Weise p. 396/14, Vimperk (1+1). Usnesení. 339 Rada msta rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu. 5 v Mírové ulici p. 432 ve Vimperku, do Usnesení. 340 Rada msta nesouhlasí v souladu s 719 obanského zákoníku s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu. 15 v ulici Mírová p. 431, Vimperk, dle pedloženého návrhu. Usnesení. 341 Rada msta souhlasí s ukonením nájmu nebytových prostor. 318 v p. 74 v ulici 1.Máje ve Vimperku o celkové výme 66,10 m 2 Vimperk, dohodou, ke dni Usnesení. 342 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronajmout nebytové prostory o celkové výme 66,10 m 2 v p. 74 v ulici 1. máje ve II. pate ve Vimperku, za úelem podnikatelské innosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 475,95 K za 1m 2 /rok, nebytových prostor skladových ve výši 380,77 K za 1m 2 /rok, nebytových prostor ostatních ve výši 190,35 K za 1m 2 /rok. Zpsobilost pedmtu za úelem nájmu si zajistí nájemce. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou za podmínky složení zálohy na nájemném ve výši 3 msíních nájm ped podpisem nájemní smlouvy k nebytových prostorm. Zpsobilost pedmtu za úelem nájmu si zajistí nájemce.

3 Usnesení. 343 Rada msta souhlasí s ukonením nájmu nebytových prostor v p. 223 v ulici Boubínská ve Vimperku. 308 o celkové výme 32,60 m 2 a. 303 o o celkové výme 67,30 m 2 dohodou ke dni Usnesení. 344 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronajmout nebytové prostory. 308 garáž o výme o celkové výme 32,60 m 2, nebytové prostory o celkové výme 44,02 m 2, nebytové prostory o celkové výme 17,98 m 2 a nebytové prostory o celkové výme 5,30 m 2 v p. 223 v ulici Boubínská ve Vimperku, za úelem podnikatelské innosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 396,61 K za 1m 2 /rok, nebytových prostor skladových ve výši 317,30 K za 1m 2 /rok, nebytových prostor ostatní (sociální zaízení, chodby, atd.) ve výši 158,65 K za 1m 2 /rok. Zpsobilost pedmtu za úelem nájmu si zajistí nájemce. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou za podmínky složení zálohy na nájemném ve výši 3 msíních nájm ped podpisem nájemní smlouvy k nebytových prostorm. Zpsobilost pedmtu za úelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení. 345 Rada msta rozhodla pronajmout nebytové prostory v p. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku v pate o celkové výme 29,40 m 2 za úelem zízení kanceláe. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 512,62 K za 1 m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu neuritou s 3 msíní výpovdní lhtou s platností od za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 msíních nájm ped uzavením nájemní smlouvy. Zpsobilost pedmtu za úelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení. 346 Rada msta Vimperk ve vci pronájmu nemovitostí a nebytových prostor v areálu U Sloup, v obci a katastrálním území Vimperk, schvaluje zmnu nájemní smlouvy nájemci, kterému zaniká nájem ke dni uplynutím asu. Vzor zmny nájemní smlouvy je pílohou tohoto usnesení. Usnesení. 347 Rada msta, jako jediný spoleník Mstské správy dom s.r.o. Vimperk, jmenuje Mgr. Jiího Toušla pedsedou Dozorí rady Mstské správy dom s.r.o. Vimperk s platností od Usnesení. 348 Rada msta, jako jediný spoleník MSD s.r.o. Vimperk, schvaluje pedložený návrh finanního plánu údržby (fondu oprav) MSD s.r.o. pro rok 2007.

4 Usnesení. 349 Rada msta požaduje vysvtlení rozpotu spolenosti MSD s.r.o. na rok Usnesení. 350 Rada msta bere na vdomí zápis z prvního zasedání DR MSD s.r.o., ze dne Usnesení. 351 Rada msta Vimperk prohlašuje, že Msto Vimperk pijímá poskytnutou státní úelovou dotaci z Programu prevence kriminality Partnerství 2007 a dále prohlašuje, že Msto Vimperk má v rámci svého rozpotu zajištny finanní prostedky na dofinancování podpoených projekt. Usnesení. 352 Rada msta souhlasí se záborem veejného prostranství ped garážemi u eky Volyky p.. 865/1 za úelem umístním atrakcí od do Usnesení. 353 Rada msta souhlasí s podáním žádosti o pokácení devin rostoucích na pozemcích uvedených v žádosti, které jsou ve vlastnictví msta, dle pedloženého návrhu a povuje starostku jejím podpisem. Usnesení. 354 Rada Msta souhlasí s odstranním ásti souasného vybavení a údržbou stávajícího pískovišt v ul. elakovského ped domem.p Usnesení. 355 Rada msta rozhodla uzavít Dodatek ke smlouv o spolupráci v oblasti penzijního pipojištní se státním píspvkem s Penzijním fondem eské Spoitelny, a.s., Polákova 1976/2, Praha 4, dle pedloženého návrhu a povuje starostku jeho podpisem. Usnesení. 356 Rada msta rozhodla o prodeji DVD s názvem Vimperk a okolí Šumava na každém kroku v Turistickém informaním stedisku Vimperk v cen 60,- K vetn DPH za 1 ks.

5 Usnesení. 357 Rada msta bere na vdomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne a souhlasí s poskytnutím finanních píspvk takto: - Sdružení rodi pi ZUŠ Vimperk ve výši ,- K na ástenou úhradu pronájmu sálu v kulturním dom spojenou s uspoádáním plesu dechovky a mažoretek dne , - Stifterovu pošumavskému železninímu spolku ve výši ,- K na úhradu ásti náklad spojených s jízdami zvláštních vlak dne Píspvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, píspvky a dotace kulturní komise a jejich erpání bude ádn doloženo finannímu odboru. Usnesení. 358 Rada msta jmenuje do funkce lena kulturní komise Jaroslava Pulkrábka s platností od Usnesení. 359 Rada msta, jako jediný spoleník spolenosti KVINT, s.r.o., rozhodla o pozastavení odmny (odstupného) ve výši 3 msíních plat jednateli spolenosti Josefu Fartákovi na základ rozhodnutí IŽP o uložení pokuty. Oprava tiskové chyby: Oprava v usnesení. 308 ze dne nové znní usnesení: Rada msta souhlasí se zavedením systému pedplacených parkovacích karet pro vozidla podnikatel s provozovnami v ulici Pivovarské a Svornosti ve Vimperku dle pedloženého návrhu. Cena jedné roní parkovací karty bude init 6 000,- K/rok bez DPH (500,- K/msíc bez DPH).

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více