Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229"

Transkript

1 č. výr Návod k použití Preventivní opatření v provozu Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA 1. Uvažované pracovní prostředí. Nástroje nevystavujte dešti. Nepoužívejte nástroje v páře nebo ve vlhkém prostředí: Pracovní prostředí uchovávejte v čistotě a mějte je dobře osvětlené. Nástroje nepoužívejte v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů. 2. Chraňte se proti úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se styku těla s uzemněnými plochami nebo plochami spojenými se zemí. 3. Chraňte před dětmi. Nenechte cizí osoby dotýkat se nástrojů nebo prodlužovací šňůry. Všechny cizí osoby se musí zdržovat mimo pracovní prostor. 4. Nepoužívané nástroje uložte. Pokud se nástroj nepoužívá, měl by se uložit na suché a uzavřené místo, mimo dosah dětí. 5. Netlačte na nástroj přílišnou silou. Práce bude lepší a bezpečnější při rychlosti, pro kterou byl nástroj vyroben. 6. Buďte ostražití. Dávejte pozor na to, co děláte: Používejte zdravý rozum. S nástrojem nepracujte, pokud jste unaveni. Zkontrolujte, zda nejsou díly poškozené. Před dalším použitím nástroje pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen kryt nebo jiný díl, abyste se přesvědčili o tom, zda bude pracovat správně a plnit určenou funkci. str. 1 (14)

2 7. Zkontrolujte vyrovnání a zanášení pohybujících se dílů, prasknutí dílů, montáž a jakýkoliv jiný stav, který by mohl ovlivnit provoz přístroje. 8. Nezatlačujte nýty bez součásti. 9. Nemiřte nýtovačkou na osoby nebo zvířata. Při vymrštění nýtu by mohlo dojít ke zranění. 10. Kryt nebo jiné díly, které jsou poškozeny, je třeba nechat řádně opravit nebo vyměnit oprávněným servisním střediskem, pokud není v tomto návodu k obsluze uvedeno jinak. Vadné spínače nechte vyměnit oprávněným servisním střediskem. Nepoužívejte nástroj, pokud jej nelze zapnout spínačem. 11. K tomu, aby byla zajištěna projektovaná provozní neporušenost mechanických nástrojů, nesejímejte instalovaný kryt nebo šrouby. 12. Používejte svůj nástroj při nižším výkonu, než který je uveden na typovém štítku, jinak by mohlo dojít k narušení finálního vzhledu a snížení provozní účinnosti z důvodu přetížení motoru. 13. Neotírejte plastové díly rozpouštědlem. Rozpouštědla, jako např. benzín, ředidlo, benzen, tetrachlormetan, líh, čpavek a olej s obsahem chlorových přísad, mohou způsobit poškození a popraskání plastových dílů. Těmito rozpouštědly je neotírejte. Plastové díly otírejte měkkou utěrkou mírně zvlhčenou mýdlovou vodou. 14. Při provozu prosím používejte ochranu uší, masku a ochranné brýle. 15. Nepřetěžujte sami sebe. Řádná opora a rovnováha umožní lepší ovládání nástroje v neočekávaných situacích. Bezpečnostní pokyny pro produkt VÝSTRAHA 1. Před prováděním nastavení, výměnou příslušenství nebo ukládání nástroje od něj odpojte jednotku akumulátoru nebo přepněte hlavní vypínač do blokované nebo vypnuté polohy. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nástroje. 2. Před zapnutím nástroje vyjměte stavěcí klíny nebo maticové klíče. Maticový klíč nebo klín, které zůstanou připojeny na otáčejícím se dílu nástroje, mohou způsobit úraz. 3. K zajištění a podpoře součásti na stabilním podkladu použijte svorky nebo jiný praktický způsob. Držení součásti rukou nebo proti tělu je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly. 4. O nástroje řádně pečujte. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované nástroje s ostrými řeznými hranami jsou méně náchylné k uváznutí a snadněji se ovládají. 5. Používejte pouze příslušenství, která výrobce doporučil pro Váš model. Příslušenství vhodná pro jeden nástroj mohou při použití u jiného nástroje znamenat nebezpečí zranění. Důležité bezpečnostní pokyny pro nabíječku a jednotku akumulátoru VÝSTRAHA 1. Upozornění: Riziko zranění lze snížit nabíjením pouze určitých typů nabíjecích akumulátorových jednotek. Jiné typy akumulátorových jednotek mohou explodovat a způsobit úraz a poškodit zařízení. 2. Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varovné značky na jednotkách akumulátorů a nabíječkách. 3. Nabíječku nevystavujte dešti nebo sněhu. 4. Ke snížení rizika poškození elektrické zástrčky a šňůry netahejte při odpojování nabíječky přímo za šňůru, tahejte za zástrčku. 5. Použití přídavného zařízení, které nedoporučuje nebo neprodává výrobce nabíječky, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. str. 2 (14)

3 6. Ujistěte se o tom, že je šňůra umístěna tak, aby na ni nemohl někdo stoupnout, zakopnout o ni nebo na ni narazit, případně si způsobit jinou újmu nebo problém. 7. Neprovozujte nabíječku s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou. Tyto díly ihned vyměňte. 8. Neprovozujte nabíječku, pokud byla poškozena prudkým nárazem, pádem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Pokud k tomu dojde, obraťte se na kvalifikované středisko. 9. Před údržbou nebo čistěním vytáhněte zástrčku nabíječku ze zásuvky. Snížíte tím riziko úrazu elektrickým proudem. Vypnutí ovládacích prvků toto riziko nesníží. 10. Nerozebírejte nabíječku nebo jednotku akumulátoru, v případě nutné opravy ji předejte kvalifikovanému servisnímu středisku. Nesprávná montáž může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem nebo požár. Další bezpečnostní pravidla pro nabíječku a akumulátorovou baterii VÝSTRAHA 1. Nenabíjejte akumulátorovou baterii v případě poklesu teplot pod 10 C nebo zvýšení nad 40 C. 2. Nepokoušejte se používat regulační transformátor, generátor spalovacího motoru nebo napájecí zásuvku DC. 3. Nedovolte, aby došlo k zakrytí nebo ucpání větracích otvorů nabíječky. 4. Pokud jednotku akumulátoru nepoužíváte, vždy zakryjte její svorky krytem. 5. Nezkratujte jednotku akumulátoru. 6. Nedotýkejte se svorek vodivým předmětem. 7. Neskladujte akumulátorovou baterii v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou např. hřebíky, mince atd. 8. Nevystavujte akumulátorovou baterii vodě a dešti. Zkrat jednotky akumulátoru může způsobit průtok vysokého proudu, přehřátí, možné popáleniny a dokonce poruchu. 9. Neskladujte přístroj a jednotku akumulátoru na místech, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 50 C. 10. Jednotku akumulátoru nevhazujte do ohně, ani v případě, že je vážně poškozena nebo zcela opotřebena. Jednotka akumulátoru může v ohni explodovat. 11. Dávejte pozor, aby jednotka akumulátoru nespadla, nebyla vystavena otřesům, nebo nárazu. 12. Nenabíjejte ji uvnitř krabice nebo nádoby jakéhokoliv druhu. Jednotka akumulátoru se musí při nabíjení umístit do dobře větrané místnosti. 13. Neponechávejte akumulátory bez použití po dlouhou dobu. Akumulátor nabijte vždy po 3~6 měsících a před uskladněním nabijte akumulátor Li-Ion na 40~80 % jeho kapacity. 14. Akumulátory Li-Ion jsou citlivé na vysoké teploty a měly by se uchovávat v chladu, suchu a mimo dosah přímého slunečního světla. Ideální teplota pro provoz a skladování je nižší než 25 C. 15. Pro prodloužení životnosti je akumulátor Li-Ion konstruován s ochrannou funkcí, která vypne výkon. V níže popsaném případě se při použití tohoto produktu, dokonce i při stisknutém spínači, může zastavit motor. Není to porucha, je to výsledek ochranné funkce. Pokud je baterie téměř vybita, motor se zastaví. Pokud je nástroj přetížen, motor se může zastavit. V takovém případě uvolněte spínač nástroje a odstraňte příčinu přetížení. Poté můžete nástroj znovu použít. Pokud se akumulátor při přetížení přehřeje, akumulátorový pohon se může zastavit. V takovém případě přestaňte akumulátor používat a ponechte jej vychladnout. Poté můžete nástroj znovu použít. 16. Tento produkt je navržen s ochranou před nízkým napětím, která zabrání úplnému vybití a prodlužuje životnost akumulátoru. str. 3 (14)

4 Specifická bezpečnostní pravidla a symboly Recyklovat Nástroj třídy II Nevhazujte do odpadu V Volty AC Střídavý proud Hz Hertz W Watty kg Kilogramy mm Milimetry DC Stejnosměrný proud kg-cm Kilogramů na centimetr ft-lb Librostopa (jednotka práce) 1/min Otáčky nebo počet cyklů za minutu Technické parametry Model č. Napětí Velikost/materiál nýtu Max. tažná síla Hmotnost nástroje (s akumulátorem) Doba nabíjení M /M ,8 V DC 2,4; 3,2; 4,0 mm/všechny materiály 4,8 mm/hliník, ocel 500 kg 1,07 kg/1,15 kg (akumulátor 0,19 kg) 1 hodina s automatickým vypnutím str. 4 (14)

5 Pohled na hlavní komponenty Špička Panel uhlíkového kartáče Odtahovač Dioda LED Hlavní vypínač Tyč vpřed/vzad Jednotka akumulátoru Tlačítko akumulátoru M /M Příslušenství Nabíječka Provozní pokyny Vyjmutí nebo instalace jednotky akumulátoru (Viz obr. 1 a 2) 1. Před vkládáním nebo vyjímáním jednotky akumulátoru nástroj vždy vypněte. 2. Vyjměte jednotku akumulátoru stisknutím tlačítka jednotky a poté vytažením ve směru šipky na obrázku. 3. Jednotku akumulátoru zasunete tak, že ji vyrovnáte s nástrojem a poté zasunete jednotku akumulátoru do drážky a zatlačíte jednotku na místo. Jednotku nástroje lze zasunout do jednotky akumulátoru ve dvou směrech. 4. Při zasouvání do jednotky nástroje netlačte na jednotku akumulátoru přílišnou silou. Pokud nejde jednotka akumulátoru zasunout snadno, není vkládána správně. Obr. 1 str. 5 (14)

6 Nabíjení jednotky akumulátoru (viz obr. 3) 1. Připojte rychlonabíječku na zdroj proudu. 2. Zasuňte jednotku akumulátoru do nabíječky ve směru šipky na nabíječce. 3. Zatlačte jednotku akumulátoru na místo a přesvědčte se o tom, zda svítí červená kontrolka na nabíječce. Jednotka akumulátoru se nyní začíná nabíjet. 4. Po skončení nabíjecího cyklu se světlo kontrolky změní na zelenou. Jednotka akumulátoru je nyní připravena k použití. 5. Vaše nová jednotka akumulátoru není nabita. Před použitím ji musíte nejdříve nabít. 6. Pro nabíjení akumulátoru vždy používejte určenou nabíječku. Pokud vložíte jednotku akumulátoru správně, rozsvítí se červená kontrolka a začne nabíjení. 7. Pokud nabíjíte nový akumulátor nebo jednotku akumulátoru, které se delší dobu nepoužívaly, nelze je nabít zcela. To je normální stav a není to porucha. Plné nabití jednotky akumulátoru po vybití dosáhnete až po několikerém nabití. 8. Po skončení nabíjení odpojte nabíječku od zdroje. 9. Vyjměte akumulátor z nabíječky odpojené od zdroje a uložte jej. Obr. 2 Obr. 3 Diody LED na nabíječce Zapnuto napájení (zelené světlo pomalu bliká) Nízký stav akumulátoru (červené světlo svítí nepřerušovaně) Akumulátor je nabit na 80 % (zelené světlo rychle bliká) Akumulátor je nabit na 100 % (zelené světlo svítí nepřerušovaně) Teplota jednotky akumulátoru je příliš vysoká nebo příliš nízká (červené světlo pomalu bliká) Porucha jednotky akumulátoru (červené a zelené světlo svítí nepřerušovaně) VÝSTRAHA 1. Nabíječka se připojuje pouze na zásuvku s napětím V AC. 2. Pokud je jednotka akumulátoru příliš horká nebo příliš studená, nabíječka nenabíjí jednotku rychlým režimem a červená kontrolka bliká. Pokud se teplota jednotky akumulátoru vrátí zpět na hodnotu mezi 0 C a 50 C, nabíječka ji opět začne automaticky nabíjet. 3. Pokud svítí červená i zelená kontrolka, jednotka akumulátoru buď nevyhovuje, nebo je vadná. Obraťte se na svého prodejce. 4. Nenabíjejte jednotku akumulátoru v dešti, při sněžení nebo v prostředí vysokých teplot. 5. Nenabíjejte jednotku akumulátoru v případě poklesu teplot pod 0 C nebo zvýšení nad 40 C. 6. Při nabíjení studené jednotky akumulátoru (nižší než 0 C) v teplém prostředí uvnitř ponechte jednotku akumulátoru v místnosti jednu hodinu, aby se před zahájením nabíjení ohřála. str. 6 (14)

7 Studený akumulátor se může nabíjet s nenasycenou vodivostí. 7. Po skončení nabíjení vytáhněte zástrčku. 8. Pro nabíjení jednotky akumulátoru nepoužívejte generátor. Provoz nástroje 1. Před zatlačením nýtů stiskněte tyč režimu vpřed/vzad (viz obr. 4). V režimu vzad nebude nástroj vytlačovat nýty. 2. Tyč vpřed/vzad stiskněte až po úplném zastavení nástroje, jinak může snadno dojít k poškození nýtovačky. Vpřed Obr. 4 Vzad 3. Před použitím vyberte špičku vhodnou pro velikost nýtu. K vyjmutí špičky použijte klíč a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček.! Po výměně odtahovače se pokuste znovu vytáhnout nýtovačku (bez nýtu), aby bylo zajištěno, že jsou čelisti zpět ve výchozí poloze. Obr. 5 Obr Před prací je třeba zajistit, aby nýt odpovídal špičce (viz obr. 7, 8). Pokud by velikost nýtu neodpovídala špičce, může se stát, že nástroj není schopen vytlačit nýt, vyrazit hřebík nebo se vzpříčí. Obr. 7 Obr. 8 str. 7 (14)

8 5. Umístěte nýt kolmo na součást a vysuňte jej přibližně o 3~6,5 mm (viz obr. 9). Stlačte nástroj dolů (viz obr. 10, 11). Poté stiskněte spoušť a začne vytlačování nýtu. Obr. 9 Obr. 10 Obr Neuvolňujte spoušť, dokud není dokončeno vytlačení nýtu, teprve poté dojde k vyhození hřebíku (viz obr. 12, 13). Umístěte nový nýt za hřebík, vyhozený z předchozího nýtu. Obr. 12 Obr Pokud se motor přestane točit před dokončením vytlačení nýtu, stlačte tyč vpřed/vzad do polohy vzad a k vytažení stiskněte spoušť. str. 8 (14)

9 Údržba 1. Po vytlačení přibližně nýtů (přibližně 4~5 vybíjecích cyklů akumulátoru) očistěte vnitřek odtahovače od otřepů a prachu. Před čištěním nezapomeňte vyjmout akumulátor. 2. Přidržte rukojeť nástroje jednou rukou a vyjměte odtahovač otočením ve směru hodinových ručiček (viz obr. 14). Při uvolňování tlačte nástroj proti odtahovači (viz obr. 15). Opatrně, aby po uvolnění odtahovače vnitřní díly nevypadly (viz obr. 16). Obr. 14 Obr. 15 Vodicí trubka Držák převodu Odtahovač O-kroužek Vnější trubka Obr. 16 Velká spirálová pružina 3. Vyčištění krytu čelisti: Vyjměte dvojité převody z držáku převodu (viz obr. 17). Upevněte čelo krytu čelisti. K povolení proti směru hodinových ručiček použijte plochý klíč (viz obr. 18). Opatrně, aby po uvolnění vnitřní díly nevypadly (viz obr. 19). Držák převodu Kryt čelisti Dvojité převody Obr. 17 Obr. 18 Nastavení čelisti Kryt čelisti str. 9 (14)

10 Rozevírač čelisti Malá spirálová pružina Obr K očistění vnitřku krytu čelistí a odtahovače od otřepů a prachu použijte štětec nebo stlačený vzduch z hadice. Před montáží použijte na čelist a ostatní díly mazací prostředek. Vyrovnejte úhel poloměru převodu (viz obr. 20). Pokud je úhel poloměru umístěn nesprávně, dojde k poškození. Přesvědčte se o tom, zda jsou dvojité převody zcela zasunuty uvnitř základu, aby bylo možné provést opětovnou montáž odtahovače. Při montáži rovněž zkontrolujte, zda není poškozen O-kroužek (obr. 21). O-kroužek Obr. 20 Obr Umístěte prostup držáku převodu nahoru na větší spirálovou pružinu (viz obr. 22) pomocí vnější trubky s odtahovačem a drážky ve vodicí trubce. Stlačte odtahovač a velkou spirálovou pružinu dolů a upevněte vnější trubku (viz obr. 23, 24). Před opětovným zajištění zkontrolujte, zda se odtahovač volně otáčí a vysunuje (viz obr. 25). Po čištění a výměně jakékoliv části se pokuste provést s nýtovačkou vytlačení (bez nýtu) a přesvědčte se o hladké funkci odtahovače. Obr. 22 Obr. 23 str. 10 (14)

11 Obr. 24 Obr. 25 Odstraňování závad Nýt není vytlačen a motor se zastaví. Stiskněte tyč vpřed/vzad do polohy vzad a k vytažení stiskněte spoušť. Příčina Slabý akumulátor Velikost nebo materiál nýtu nejsou správné Nahromaděné otřepy a prach uvnitř odtahovače. Čelist neudrží nýt. Příčina Povolená hubice, vnější trubka nebo kryt čelisti. Nýt neodpovídá údajům a nesouhlasí se součástí. Čelist se nepohybuje hladce. Nahromaděné otřepy a prach na čelisti nebo je čelist poškozena. Činnost Nabijte nebo opětovně nabijte akumulátor. Použijte správnou velikost a materiál nýtu (viz příloha 1). Očistěte otřepy a prach. Činnost Upevněte komponenty. Použijte správnou velikost a materiál nýtu (viz příloha 1). Namažte vnější část čelisti. Očistěte otřepy a prach nebo vyměňte čelist za novou. Nýtovací hřebík nelze vyrazit. 1. Zkontrolujte, zda se shoduje velikost nýtu a špičky (viz obr. 6). 2. Stlačte odtahovač zcela dolů. Držte stisknutou spoušť, dokud se odtahovač nevysune a hřebík není vyražen. 3. Pokud výše uvedené kroky nepomohou, otevřete kryt čelisti a odstraňte hřebík (viz obr. 18). Příčina Uvolněná špička, vnější trubka nebo kryt čelisti. Nahromaděné otřepy a prach uvnitř odtahovače. Činnost Upevněte komponenty. Očistěte otřepy a prach. str. 11 (14)

12 Nástroj vytlačí pouze část nýtu. 1. tlačte odtahovač zcela dolů. Držte stisknutou spoušť, dokud se odtahovač nevysune a hřebík není vyražen. 2. Pokud výše uvedený krok nepomůže, otevřete kryt čelisti a odstraňte hřebík (viz obr. 18). Příčina Odtahovač není zcela zasunut do součásti. Uvolněná špička, vnější trubka nebo kryt čelisti. Nahromaděné otřepy a prach uvnitř odtahovače. Činnost Zatlačte odtahovač zcela do součásti a poté spoušť stiskněte znovu. Upevněte komponenty. Očistěte otřepy a prach. Příloha 1 Průměr mm (palce) 2,4 (3/32) 3,2 (1/8) 4,0 (5/32) 4,8 (3/16) Délka mm (palce) 5,0 (0,197) 7,0 (0,276) 9,0 (0,354) 11,0 (0,433) 13,0 (0,512) 5,0 (0,197) 7,0 (0,276) 9,0 (0,354) 11,0 (0,433) 13,0 (0,512) 15,0 (0,591) 17,0 (0,669) 6,0 (0,236) 8,0 (0,315) 10,0 (0,394) 12,0 (0,472) 14,0 (0,551) 16,0 (0,630 ) 18,0 (0,709) 20,0 (0,787) 22,0 (0,866) 7,0 (0,276) 9,0 (0,354) 11,0 (0,433) 13,0 (0,512) 15,0 (0,591) 18,0 (0,709) 20,0 (0,787) 22,0 (0,866) 24,0 (0,945) 26,0 (1,024) 28,0 (1,103) 30,0 (1,181) Průměr otvoru mm (palce) 2,5-2,6 (0,098-0,102) 3,3-3,4 (0,130 0,134) 4,1-4,2 (0,161 0,162) 4,9-5,0 (0,193 0,197) Tloušťka snýtování mm (palce) 0,5-2,5 (0,020-0,099) 2,5-4,5 (0,099-0,178) 4,5-6,5 (0,178-0,256) 6,5-8,5 (0,256-0,335) 8,5-10,5 (0,335-0,413) 0,5-2,5 (0,020-0,099) 2,0-4,0 (0,079-0,158) 4,0-6,0 (0,158-0,236) 6,0-8,0 (0,236-0,315) 8,0-10,0 (0,315-0,394) 10,0-12,0 (0,394-0,472) 12,0-14,0 (0,472-0,551) 0,5-2,5 (0,020-0,099) 2,5-4,5 (0,099-0,178) 4,5-6,5 (0,178-0,256) 6,5-8,5 (0,256-0,335) 8,5-10,5 (0,335-0,413) 10,5-12,5 (0,413-0,492) 12,5-14,5 (0,492-0,571) 14,5-16,5 (0,571-0,650) 16,5-18,5 (0,650-0,728) 1,0-3,0 (0,040-0,119) 3,0-5,0 (0,119-0,197) 5,0-7,0 (0,197-0,276) 7,0-9,0 (0,276-0,354) 9,0-12,0 (0,354-0,472) 12,0-14,0 (0,472-0,551) 14,0-16,0 (0,551-0,630) 16,0-18,0 (0,630-0,709) 18,0-20,0 (0,709-0,787) 20,0-22,0 (0,787-0,866) 22,0-24,0 (0,866-0,944) 24,0-26,0 (0,944-1,020) str. 12 (14)

13 Příloha 2 Č. NÁZEV DÍLU KS 1 SESTAVA MINI-VODÍTKA VNĚJŠÍ TRUBKA ŠPIČKA - PRŮMĚR 4,8 mm O-KROUŽEK KRYT ČELISTI ODTAHOVAČE NASTAVENÍ ČELISTI ROZEVÍRAČ ČELISTÍ MALÁ SPIRÁLOVÁ PRUŽINA DRŽÁK PŘEVODU DVOJITÉ PŘEVODY VELKÁ SPIRÁLOVÁ PRUŽINA VODICÍ TRUBKA 1 2 SESTAVA ČELNÍHO KRYTU 1 3 PLANETOVÁ KOLA (FRÉZOVANÁ ODVALOVÁNÍM) 2 4 OZUBENÝ VĚNEC 2 5 UNÁŠEČ PLANETOVÝCH KOL 1 6 PLANETOVÁ KOLA (PRÁŠKOVÁ METALURGIE) 2 7 PODLOŽKA 2 8 O-KROUŽEK 1 9 UPNUTÍ MOTORU 1 10 PRYŽOVÁ PODLOŽKA 1 11 SESTAVA MOTORU 1 12 UHLÍKOVÝ KARTÁČ 2 13 TYČ VPŘED/VZAD 1 14 SESTAVA HLAVNÍHO VYPÍNAČE SPÍNAČ KNOFLÍK TEPELNĚ VODIVÝ KOTOUČ SESTAVA PCB Dioda LED 1 15 KRYT LEVÝ A PRAVÝ 1 16 PANEL UHLÍKOVÉHO KARTÁČE 2 17 ŠROUB KRYTU SPONA KRYTU 1 19 ŠTÍTEK KRYTU - PRAVÝ 1 20 JEDNOTKA AKUMULÁTORU 1 21 ŠTÍTEK AKUMULÁTORU 1 22 NABÍJEČKA 1 23 HORNÍ ŠTÍTEK NABÍJEČKY 1 24 SPODNÍ ŠTÍTEK NABÍJEČKY 1 25 SÍŤOVÁ ŠŇŮRA 1 26 ŠPIČKA - PRŮMĚR 4,0 mm 1 27 ŠPIČKA - PRŮMĚR 3,2 mm 1 28 ŠPIČKA - PRŮMĚR 2,4 mm (VOLITELNÁ) 1 29 STRANOVÝ KLÍČ 1 str. 13 (14)

14 str. 14 (14)

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Obsah 16 CZ Akumulátorová

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Inspekční kamera USB Axiomet AX-B100

Inspekční kamera USB Axiomet AX-B100 Inspekční kamera USB Axiomet AX-B100 1. Bezpečnostní informace Nebudete-li postupovat podle níže uvedených pokynů, můžete si způsobit zasažení elektrickým proudem nebo úraz. Před zahájením práce si přečtěte

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210 Návod na použití Aku utahovák BID 1210 RYOBI BID-1210 Aku utahovák Návod k použití Popis: 1. Držák nástroje 2. Nástroj 3. Spínač 4. Přepínač zpětného chodu 5. Akumulátor Přečtěte si pozorně návod k obsluze.

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

FIG. 1 POWXG8020LI. Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com

FIG. 1 POWXG8020LI. Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com FIG. 1 POWXG8020LI 4 7 3 2 1 Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com POWXG8020LI 9 10 11 5 6 Copyright 2014 VARO P a g e 2 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 7 10 9 13 8 Fig A

POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 7 10 9 13 8 Fig A POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJECÍ SVÍTÍLNA Z HLINÍKOVÉ SLITINY 2 000 000 CD UPOZORNĚNÍ! Neņ zaĉnete zařízení pouņívat, přeĉtěte si v zájmu své vlastní bezpeĉnosti tuto příruĉku

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Vrtací bruska Uživatelský manuál

Vrtací bruska Uživatelský manuál Vrtací bruska Uživatelský manuál Důležité! Pečlivě si prosím přečtěte instrukce v tomto manuálu, stejně jako základy bezpečnosti, než přístroj použijete. Tento manuál uchovejte na dostupném místě pro pozdější

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Děkujeme, že jste si zakoupili vrtací brusku PT-5501. Přečtěte si prosím pečlivě tento manuál

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267

Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267 Provozní manuál Vysokotlaká myčka Sharks SH 70C Obj.č. SHK267 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W PROTECO 51.06-VS-350

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W PROTECO 51.06-VS-350 VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W PROTECO 51.06-VS-350 2 1 obr. 1 obr. 2 b a 5 4 3 6 7 obr. 3 obr. 4 8 12 9 1. oddělitelná rukojeť 2. aretační tlačítko 3. vypínač 4. úchyt pro zajištění prodlužovacího kabelu 5. aretační

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

POWLI425 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWLI425 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWLI425 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 6 SVÍTILNA NENÍ URČENA DĚTEM.... 3 7 PROVOZ...

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA BIFS III 1 VERZE 2-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546, 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz Úvod Nový, 24V elektropohon s možností

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE.

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NÁSTROJE... 7

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NÁSTROJE... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Návod na použití Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000 Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! MTD EB 1000 Elektrický křovinořez

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení našeho mini kompresoru řady HS08 s příslušenstvím. Před použitím tohoto kompresoru si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod

Více

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE 1 Číslo Popis Kód 1 vypínač CEN0010 2 ochranný kryt motoru ventilátoru CEN0011 3 elektromotor CEN0012 4 elektrický přívodní kabel CEN0013 5 filtr

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 Obsah 1 Všeobecné 4 1.1 Použití příručky 4 1.2 Servis a technická podpora 4 2 Bezpečnost 5 2.1 Baterie EnergyPak 5 2.2 Nabíječka

Více

NÁVOD K OSBLUZE. Kuchyňský robot EL76551/EL76552

NÁVOD K OSBLUZE. Kuchyňský robot EL76551/EL76552 AC 220-240V 50Hz 600W NÁVOD K OSBLUZE Kuchyňský robot EL76551/EL76552 Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k výrobku. 1 Šroubovací uzávěr (při mletí masa) 17 Míchací metla 2 Mlecí disk 18 Hnětací

Více

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1 9 6 3 5 4 2 1 7 8 Fig. 1 10 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1

Více

POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 8 17 9 12 14 13 16 15 11 10 18 8 Fig A Copyright 2015 VARO www.varo.com

POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 8 17 9 12 14 13 16 15 11 10 18 8 Fig A Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 12 8 9 14 17 13 16 11 10 15 Fig A 18 8 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 1 Fig 2 2 1 Fig 4 Fig 3 4 5 Fig 5 Fig 6a Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 6b

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DC740 DC750 504606-66 CZ

DC740 DC750 504606-66 CZ 504606-66 CZ DC740 DC750 2 3 4 AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 POPIS (OBR. A) 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 3.1 Pracovní oblast 3.2 Elektrická bezpečnost 3.3 Osobní bezpečnost 3.4 Používání elektrických nářadí a péče o ně

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelský manuál T5622

Uživatelský manuál T5622 Uživatelský manuál T5622 BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH RADIOSTANIC Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny pro bezpečné používání, které jsou obsaženy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU VYSAVAČE EASY VAC

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU VYSAVAČE EASY VAC NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU VYSAVAČE EASY VAC OBSAH Důležité tipy 1 Údržba & Důležité bezpečnostní poučky 2 Specifikace produktu / schéma 3 Sestavení vysavače 4 Používání vysavače 5 Používání standardní

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám!

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! 504606-17 CZ D21520 2 3 ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100 VC 6100 VC 6200 VC 6100 Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 31 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 88 Magyar 95 Čeština 101 Slovenščina

Více

122 Dělička trubek měděných i nerezových

122 Dělička trubek měděných i nerezových Dělička trubek a nůžky na závitové tyče Dělení a odhrotování trubek 122 Dělička trubek měděných i nerezových Ideální pro přípravu z nerezavé oceli a mědi pro lisované spoje. Rozsah trubek Nerez vnější

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

Návod k použití a údržbě

Návod k použití a údržbě AGR+ AGRC Model AGR+, AGRC Návod k použití a údržbě Důležitá pravidla bezpečnosti Tento výrobek není určen pro děti Při prvním použitím elektrického spotřebiče si důkladně pročtěte tento návod! NEBEZPEČÍ:

Více