Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229"

Transkript

1 č. výr Návod k použití Preventivní opatření v provozu Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA 1. Uvažované pracovní prostředí. Nástroje nevystavujte dešti. Nepoužívejte nástroje v páře nebo ve vlhkém prostředí: Pracovní prostředí uchovávejte v čistotě a mějte je dobře osvětlené. Nástroje nepoužívejte v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů. 2. Chraňte se proti úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se styku těla s uzemněnými plochami nebo plochami spojenými se zemí. 3. Chraňte před dětmi. Nenechte cizí osoby dotýkat se nástrojů nebo prodlužovací šňůry. Všechny cizí osoby se musí zdržovat mimo pracovní prostor. 4. Nepoužívané nástroje uložte. Pokud se nástroj nepoužívá, měl by se uložit na suché a uzavřené místo, mimo dosah dětí. 5. Netlačte na nástroj přílišnou silou. Práce bude lepší a bezpečnější při rychlosti, pro kterou byl nástroj vyroben. 6. Buďte ostražití. Dávejte pozor na to, co děláte: Používejte zdravý rozum. S nástrojem nepracujte, pokud jste unaveni. Zkontrolujte, zda nejsou díly poškozené. Před dalším použitím nástroje pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen kryt nebo jiný díl, abyste se přesvědčili o tom, zda bude pracovat správně a plnit určenou funkci. str. 1 (14)

2 7. Zkontrolujte vyrovnání a zanášení pohybujících se dílů, prasknutí dílů, montáž a jakýkoliv jiný stav, který by mohl ovlivnit provoz přístroje. 8. Nezatlačujte nýty bez součásti. 9. Nemiřte nýtovačkou na osoby nebo zvířata. Při vymrštění nýtu by mohlo dojít ke zranění. 10. Kryt nebo jiné díly, které jsou poškozeny, je třeba nechat řádně opravit nebo vyměnit oprávněným servisním střediskem, pokud není v tomto návodu k obsluze uvedeno jinak. Vadné spínače nechte vyměnit oprávněným servisním střediskem. Nepoužívejte nástroj, pokud jej nelze zapnout spínačem. 11. K tomu, aby byla zajištěna projektovaná provozní neporušenost mechanických nástrojů, nesejímejte instalovaný kryt nebo šrouby. 12. Používejte svůj nástroj při nižším výkonu, než který je uveden na typovém štítku, jinak by mohlo dojít k narušení finálního vzhledu a snížení provozní účinnosti z důvodu přetížení motoru. 13. Neotírejte plastové díly rozpouštědlem. Rozpouštědla, jako např. benzín, ředidlo, benzen, tetrachlormetan, líh, čpavek a olej s obsahem chlorových přísad, mohou způsobit poškození a popraskání plastových dílů. Těmito rozpouštědly je neotírejte. Plastové díly otírejte měkkou utěrkou mírně zvlhčenou mýdlovou vodou. 14. Při provozu prosím používejte ochranu uší, masku a ochranné brýle. 15. Nepřetěžujte sami sebe. Řádná opora a rovnováha umožní lepší ovládání nástroje v neočekávaných situacích. Bezpečnostní pokyny pro produkt VÝSTRAHA 1. Před prováděním nastavení, výměnou příslušenství nebo ukládání nástroje od něj odpojte jednotku akumulátoru nebo přepněte hlavní vypínač do blokované nebo vypnuté polohy. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nástroje. 2. Před zapnutím nástroje vyjměte stavěcí klíny nebo maticové klíče. Maticový klíč nebo klín, které zůstanou připojeny na otáčejícím se dílu nástroje, mohou způsobit úraz. 3. K zajištění a podpoře součásti na stabilním podkladu použijte svorky nebo jiný praktický způsob. Držení součásti rukou nebo proti tělu je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly. 4. O nástroje řádně pečujte. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované nástroje s ostrými řeznými hranami jsou méně náchylné k uváznutí a snadněji se ovládají. 5. Používejte pouze příslušenství, která výrobce doporučil pro Váš model. Příslušenství vhodná pro jeden nástroj mohou při použití u jiného nástroje znamenat nebezpečí zranění. Důležité bezpečnostní pokyny pro nabíječku a jednotku akumulátoru VÝSTRAHA 1. Upozornění: Riziko zranění lze snížit nabíjením pouze určitých typů nabíjecích akumulátorových jednotek. Jiné typy akumulátorových jednotek mohou explodovat a způsobit úraz a poškodit zařízení. 2. Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varovné značky na jednotkách akumulátorů a nabíječkách. 3. Nabíječku nevystavujte dešti nebo sněhu. 4. Ke snížení rizika poškození elektrické zástrčky a šňůry netahejte při odpojování nabíječky přímo za šňůru, tahejte za zástrčku. 5. Použití přídavného zařízení, které nedoporučuje nebo neprodává výrobce nabíječky, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. str. 2 (14)

3 6. Ujistěte se o tom, že je šňůra umístěna tak, aby na ni nemohl někdo stoupnout, zakopnout o ni nebo na ni narazit, případně si způsobit jinou újmu nebo problém. 7. Neprovozujte nabíječku s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou. Tyto díly ihned vyměňte. 8. Neprovozujte nabíječku, pokud byla poškozena prudkým nárazem, pádem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Pokud k tomu dojde, obraťte se na kvalifikované středisko. 9. Před údržbou nebo čistěním vytáhněte zástrčku nabíječku ze zásuvky. Snížíte tím riziko úrazu elektrickým proudem. Vypnutí ovládacích prvků toto riziko nesníží. 10. Nerozebírejte nabíječku nebo jednotku akumulátoru, v případě nutné opravy ji předejte kvalifikovanému servisnímu středisku. Nesprávná montáž může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem nebo požár. Další bezpečnostní pravidla pro nabíječku a akumulátorovou baterii VÝSTRAHA 1. Nenabíjejte akumulátorovou baterii v případě poklesu teplot pod 10 C nebo zvýšení nad 40 C. 2. Nepokoušejte se používat regulační transformátor, generátor spalovacího motoru nebo napájecí zásuvku DC. 3. Nedovolte, aby došlo k zakrytí nebo ucpání větracích otvorů nabíječky. 4. Pokud jednotku akumulátoru nepoužíváte, vždy zakryjte její svorky krytem. 5. Nezkratujte jednotku akumulátoru. 6. Nedotýkejte se svorek vodivým předmětem. 7. Neskladujte akumulátorovou baterii v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou např. hřebíky, mince atd. 8. Nevystavujte akumulátorovou baterii vodě a dešti. Zkrat jednotky akumulátoru může způsobit průtok vysokého proudu, přehřátí, možné popáleniny a dokonce poruchu. 9. Neskladujte přístroj a jednotku akumulátoru na místech, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 50 C. 10. Jednotku akumulátoru nevhazujte do ohně, ani v případě, že je vážně poškozena nebo zcela opotřebena. Jednotka akumulátoru může v ohni explodovat. 11. Dávejte pozor, aby jednotka akumulátoru nespadla, nebyla vystavena otřesům, nebo nárazu. 12. Nenabíjejte ji uvnitř krabice nebo nádoby jakéhokoliv druhu. Jednotka akumulátoru se musí při nabíjení umístit do dobře větrané místnosti. 13. Neponechávejte akumulátory bez použití po dlouhou dobu. Akumulátor nabijte vždy po 3~6 měsících a před uskladněním nabijte akumulátor Li-Ion na 40~80 % jeho kapacity. 14. Akumulátory Li-Ion jsou citlivé na vysoké teploty a měly by se uchovávat v chladu, suchu a mimo dosah přímého slunečního světla. Ideální teplota pro provoz a skladování je nižší než 25 C. 15. Pro prodloužení životnosti je akumulátor Li-Ion konstruován s ochrannou funkcí, která vypne výkon. V níže popsaném případě se při použití tohoto produktu, dokonce i při stisknutém spínači, může zastavit motor. Není to porucha, je to výsledek ochranné funkce. Pokud je baterie téměř vybita, motor se zastaví. Pokud je nástroj přetížen, motor se může zastavit. V takovém případě uvolněte spínač nástroje a odstraňte příčinu přetížení. Poté můžete nástroj znovu použít. Pokud se akumulátor při přetížení přehřeje, akumulátorový pohon se může zastavit. V takovém případě přestaňte akumulátor používat a ponechte jej vychladnout. Poté můžete nástroj znovu použít. 16. Tento produkt je navržen s ochranou před nízkým napětím, která zabrání úplnému vybití a prodlužuje životnost akumulátoru. str. 3 (14)

4 Specifická bezpečnostní pravidla a symboly Recyklovat Nástroj třídy II Nevhazujte do odpadu V Volty AC Střídavý proud Hz Hertz W Watty kg Kilogramy mm Milimetry DC Stejnosměrný proud kg-cm Kilogramů na centimetr ft-lb Librostopa (jednotka práce) 1/min Otáčky nebo počet cyklů za minutu Technické parametry Model č. Napětí Velikost/materiál nýtu Max. tažná síla Hmotnost nástroje (s akumulátorem) Doba nabíjení M /M ,8 V DC 2,4; 3,2; 4,0 mm/všechny materiály 4,8 mm/hliník, ocel 500 kg 1,07 kg/1,15 kg (akumulátor 0,19 kg) 1 hodina s automatickým vypnutím str. 4 (14)

5 Pohled na hlavní komponenty Špička Panel uhlíkového kartáče Odtahovač Dioda LED Hlavní vypínač Tyč vpřed/vzad Jednotka akumulátoru Tlačítko akumulátoru M /M Příslušenství Nabíječka Provozní pokyny Vyjmutí nebo instalace jednotky akumulátoru (Viz obr. 1 a 2) 1. Před vkládáním nebo vyjímáním jednotky akumulátoru nástroj vždy vypněte. 2. Vyjměte jednotku akumulátoru stisknutím tlačítka jednotky a poté vytažením ve směru šipky na obrázku. 3. Jednotku akumulátoru zasunete tak, že ji vyrovnáte s nástrojem a poté zasunete jednotku akumulátoru do drážky a zatlačíte jednotku na místo. Jednotku nástroje lze zasunout do jednotky akumulátoru ve dvou směrech. 4. Při zasouvání do jednotky nástroje netlačte na jednotku akumulátoru přílišnou silou. Pokud nejde jednotka akumulátoru zasunout snadno, není vkládána správně. Obr. 1 str. 5 (14)

6 Nabíjení jednotky akumulátoru (viz obr. 3) 1. Připojte rychlonabíječku na zdroj proudu. 2. Zasuňte jednotku akumulátoru do nabíječky ve směru šipky na nabíječce. 3. Zatlačte jednotku akumulátoru na místo a přesvědčte se o tom, zda svítí červená kontrolka na nabíječce. Jednotka akumulátoru se nyní začíná nabíjet. 4. Po skončení nabíjecího cyklu se světlo kontrolky změní na zelenou. Jednotka akumulátoru je nyní připravena k použití. 5. Vaše nová jednotka akumulátoru není nabita. Před použitím ji musíte nejdříve nabít. 6. Pro nabíjení akumulátoru vždy používejte určenou nabíječku. Pokud vložíte jednotku akumulátoru správně, rozsvítí se červená kontrolka a začne nabíjení. 7. Pokud nabíjíte nový akumulátor nebo jednotku akumulátoru, které se delší dobu nepoužívaly, nelze je nabít zcela. To je normální stav a není to porucha. Plné nabití jednotky akumulátoru po vybití dosáhnete až po několikerém nabití. 8. Po skončení nabíjení odpojte nabíječku od zdroje. 9. Vyjměte akumulátor z nabíječky odpojené od zdroje a uložte jej. Obr. 2 Obr. 3 Diody LED na nabíječce Zapnuto napájení (zelené světlo pomalu bliká) Nízký stav akumulátoru (červené světlo svítí nepřerušovaně) Akumulátor je nabit na 80 % (zelené světlo rychle bliká) Akumulátor je nabit na 100 % (zelené světlo svítí nepřerušovaně) Teplota jednotky akumulátoru je příliš vysoká nebo příliš nízká (červené světlo pomalu bliká) Porucha jednotky akumulátoru (červené a zelené světlo svítí nepřerušovaně) VÝSTRAHA 1. Nabíječka se připojuje pouze na zásuvku s napětím V AC. 2. Pokud je jednotka akumulátoru příliš horká nebo příliš studená, nabíječka nenabíjí jednotku rychlým režimem a červená kontrolka bliká. Pokud se teplota jednotky akumulátoru vrátí zpět na hodnotu mezi 0 C a 50 C, nabíječka ji opět začne automaticky nabíjet. 3. Pokud svítí červená i zelená kontrolka, jednotka akumulátoru buď nevyhovuje, nebo je vadná. Obraťte se na svého prodejce. 4. Nenabíjejte jednotku akumulátoru v dešti, při sněžení nebo v prostředí vysokých teplot. 5. Nenabíjejte jednotku akumulátoru v případě poklesu teplot pod 0 C nebo zvýšení nad 40 C. 6. Při nabíjení studené jednotky akumulátoru (nižší než 0 C) v teplém prostředí uvnitř ponechte jednotku akumulátoru v místnosti jednu hodinu, aby se před zahájením nabíjení ohřála. str. 6 (14)

7 Studený akumulátor se může nabíjet s nenasycenou vodivostí. 7. Po skončení nabíjení vytáhněte zástrčku. 8. Pro nabíjení jednotky akumulátoru nepoužívejte generátor. Provoz nástroje 1. Před zatlačením nýtů stiskněte tyč režimu vpřed/vzad (viz obr. 4). V režimu vzad nebude nástroj vytlačovat nýty. 2. Tyč vpřed/vzad stiskněte až po úplném zastavení nástroje, jinak může snadno dojít k poškození nýtovačky. Vpřed Obr. 4 Vzad 3. Před použitím vyberte špičku vhodnou pro velikost nýtu. K vyjmutí špičky použijte klíč a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček.! Po výměně odtahovače se pokuste znovu vytáhnout nýtovačku (bez nýtu), aby bylo zajištěno, že jsou čelisti zpět ve výchozí poloze. Obr. 5 Obr Před prací je třeba zajistit, aby nýt odpovídal špičce (viz obr. 7, 8). Pokud by velikost nýtu neodpovídala špičce, může se stát, že nástroj není schopen vytlačit nýt, vyrazit hřebík nebo se vzpříčí. Obr. 7 Obr. 8 str. 7 (14)

8 5. Umístěte nýt kolmo na součást a vysuňte jej přibližně o 3~6,5 mm (viz obr. 9). Stlačte nástroj dolů (viz obr. 10, 11). Poté stiskněte spoušť a začne vytlačování nýtu. Obr. 9 Obr. 10 Obr Neuvolňujte spoušť, dokud není dokončeno vytlačení nýtu, teprve poté dojde k vyhození hřebíku (viz obr. 12, 13). Umístěte nový nýt za hřebík, vyhozený z předchozího nýtu. Obr. 12 Obr Pokud se motor přestane točit před dokončením vytlačení nýtu, stlačte tyč vpřed/vzad do polohy vzad a k vytažení stiskněte spoušť. str. 8 (14)

9 Údržba 1. Po vytlačení přibližně nýtů (přibližně 4~5 vybíjecích cyklů akumulátoru) očistěte vnitřek odtahovače od otřepů a prachu. Před čištěním nezapomeňte vyjmout akumulátor. 2. Přidržte rukojeť nástroje jednou rukou a vyjměte odtahovač otočením ve směru hodinových ručiček (viz obr. 14). Při uvolňování tlačte nástroj proti odtahovači (viz obr. 15). Opatrně, aby po uvolnění odtahovače vnitřní díly nevypadly (viz obr. 16). Obr. 14 Obr. 15 Vodicí trubka Držák převodu Odtahovač O-kroužek Vnější trubka Obr. 16 Velká spirálová pružina 3. Vyčištění krytu čelisti: Vyjměte dvojité převody z držáku převodu (viz obr. 17). Upevněte čelo krytu čelisti. K povolení proti směru hodinových ručiček použijte plochý klíč (viz obr. 18). Opatrně, aby po uvolnění vnitřní díly nevypadly (viz obr. 19). Držák převodu Kryt čelisti Dvojité převody Obr. 17 Obr. 18 Nastavení čelisti Kryt čelisti str. 9 (14)

10 Rozevírač čelisti Malá spirálová pružina Obr K očistění vnitřku krytu čelistí a odtahovače od otřepů a prachu použijte štětec nebo stlačený vzduch z hadice. Před montáží použijte na čelist a ostatní díly mazací prostředek. Vyrovnejte úhel poloměru převodu (viz obr. 20). Pokud je úhel poloměru umístěn nesprávně, dojde k poškození. Přesvědčte se o tom, zda jsou dvojité převody zcela zasunuty uvnitř základu, aby bylo možné provést opětovnou montáž odtahovače. Při montáži rovněž zkontrolujte, zda není poškozen O-kroužek (obr. 21). O-kroužek Obr. 20 Obr Umístěte prostup držáku převodu nahoru na větší spirálovou pružinu (viz obr. 22) pomocí vnější trubky s odtahovačem a drážky ve vodicí trubce. Stlačte odtahovač a velkou spirálovou pružinu dolů a upevněte vnější trubku (viz obr. 23, 24). Před opětovným zajištění zkontrolujte, zda se odtahovač volně otáčí a vysunuje (viz obr. 25). Po čištění a výměně jakékoliv části se pokuste provést s nýtovačkou vytlačení (bez nýtu) a přesvědčte se o hladké funkci odtahovače. Obr. 22 Obr. 23 str. 10 (14)

11 Obr. 24 Obr. 25 Odstraňování závad Nýt není vytlačen a motor se zastaví. Stiskněte tyč vpřed/vzad do polohy vzad a k vytažení stiskněte spoušť. Příčina Slabý akumulátor Velikost nebo materiál nýtu nejsou správné Nahromaděné otřepy a prach uvnitř odtahovače. Čelist neudrží nýt. Příčina Povolená hubice, vnější trubka nebo kryt čelisti. Nýt neodpovídá údajům a nesouhlasí se součástí. Čelist se nepohybuje hladce. Nahromaděné otřepy a prach na čelisti nebo je čelist poškozena. Činnost Nabijte nebo opětovně nabijte akumulátor. Použijte správnou velikost a materiál nýtu (viz příloha 1). Očistěte otřepy a prach. Činnost Upevněte komponenty. Použijte správnou velikost a materiál nýtu (viz příloha 1). Namažte vnější část čelisti. Očistěte otřepy a prach nebo vyměňte čelist za novou. Nýtovací hřebík nelze vyrazit. 1. Zkontrolujte, zda se shoduje velikost nýtu a špičky (viz obr. 6). 2. Stlačte odtahovač zcela dolů. Držte stisknutou spoušť, dokud se odtahovač nevysune a hřebík není vyražen. 3. Pokud výše uvedené kroky nepomohou, otevřete kryt čelisti a odstraňte hřebík (viz obr. 18). Příčina Uvolněná špička, vnější trubka nebo kryt čelisti. Nahromaděné otřepy a prach uvnitř odtahovače. Činnost Upevněte komponenty. Očistěte otřepy a prach. str. 11 (14)

12 Nástroj vytlačí pouze část nýtu. 1. tlačte odtahovač zcela dolů. Držte stisknutou spoušť, dokud se odtahovač nevysune a hřebík není vyražen. 2. Pokud výše uvedený krok nepomůže, otevřete kryt čelisti a odstraňte hřebík (viz obr. 18). Příčina Odtahovač není zcela zasunut do součásti. Uvolněná špička, vnější trubka nebo kryt čelisti. Nahromaděné otřepy a prach uvnitř odtahovače. Činnost Zatlačte odtahovač zcela do součásti a poté spoušť stiskněte znovu. Upevněte komponenty. Očistěte otřepy a prach. Příloha 1 Průměr mm (palce) 2,4 (3/32) 3,2 (1/8) 4,0 (5/32) 4,8 (3/16) Délka mm (palce) 5,0 (0,197) 7,0 (0,276) 9,0 (0,354) 11,0 (0,433) 13,0 (0,512) 5,0 (0,197) 7,0 (0,276) 9,0 (0,354) 11,0 (0,433) 13,0 (0,512) 15,0 (0,591) 17,0 (0,669) 6,0 (0,236) 8,0 (0,315) 10,0 (0,394) 12,0 (0,472) 14,0 (0,551) 16,0 (0,630 ) 18,0 (0,709) 20,0 (0,787) 22,0 (0,866) 7,0 (0,276) 9,0 (0,354) 11,0 (0,433) 13,0 (0,512) 15,0 (0,591) 18,0 (0,709) 20,0 (0,787) 22,0 (0,866) 24,0 (0,945) 26,0 (1,024) 28,0 (1,103) 30,0 (1,181) Průměr otvoru mm (palce) 2,5-2,6 (0,098-0,102) 3,3-3,4 (0,130 0,134) 4,1-4,2 (0,161 0,162) 4,9-5,0 (0,193 0,197) Tloušťka snýtování mm (palce) 0,5-2,5 (0,020-0,099) 2,5-4,5 (0,099-0,178) 4,5-6,5 (0,178-0,256) 6,5-8,5 (0,256-0,335) 8,5-10,5 (0,335-0,413) 0,5-2,5 (0,020-0,099) 2,0-4,0 (0,079-0,158) 4,0-6,0 (0,158-0,236) 6,0-8,0 (0,236-0,315) 8,0-10,0 (0,315-0,394) 10,0-12,0 (0,394-0,472) 12,0-14,0 (0,472-0,551) 0,5-2,5 (0,020-0,099) 2,5-4,5 (0,099-0,178) 4,5-6,5 (0,178-0,256) 6,5-8,5 (0,256-0,335) 8,5-10,5 (0,335-0,413) 10,5-12,5 (0,413-0,492) 12,5-14,5 (0,492-0,571) 14,5-16,5 (0,571-0,650) 16,5-18,5 (0,650-0,728) 1,0-3,0 (0,040-0,119) 3,0-5,0 (0,119-0,197) 5,0-7,0 (0,197-0,276) 7,0-9,0 (0,276-0,354) 9,0-12,0 (0,354-0,472) 12,0-14,0 (0,472-0,551) 14,0-16,0 (0,551-0,630) 16,0-18,0 (0,630-0,709) 18,0-20,0 (0,709-0,787) 20,0-22,0 (0,787-0,866) 22,0-24,0 (0,866-0,944) 24,0-26,0 (0,944-1,020) str. 12 (14)

13 Příloha 2 Č. NÁZEV DÍLU KS 1 SESTAVA MINI-VODÍTKA VNĚJŠÍ TRUBKA ŠPIČKA - PRŮMĚR 4,8 mm O-KROUŽEK KRYT ČELISTI ODTAHOVAČE NASTAVENÍ ČELISTI ROZEVÍRAČ ČELISTÍ MALÁ SPIRÁLOVÁ PRUŽINA DRŽÁK PŘEVODU DVOJITÉ PŘEVODY VELKÁ SPIRÁLOVÁ PRUŽINA VODICÍ TRUBKA 1 2 SESTAVA ČELNÍHO KRYTU 1 3 PLANETOVÁ KOLA (FRÉZOVANÁ ODVALOVÁNÍM) 2 4 OZUBENÝ VĚNEC 2 5 UNÁŠEČ PLANETOVÝCH KOL 1 6 PLANETOVÁ KOLA (PRÁŠKOVÁ METALURGIE) 2 7 PODLOŽKA 2 8 O-KROUŽEK 1 9 UPNUTÍ MOTORU 1 10 PRYŽOVÁ PODLOŽKA 1 11 SESTAVA MOTORU 1 12 UHLÍKOVÝ KARTÁČ 2 13 TYČ VPŘED/VZAD 1 14 SESTAVA HLAVNÍHO VYPÍNAČE SPÍNAČ KNOFLÍK TEPELNĚ VODIVÝ KOTOUČ SESTAVA PCB Dioda LED 1 15 KRYT LEVÝ A PRAVÝ 1 16 PANEL UHLÍKOVÉHO KARTÁČE 2 17 ŠROUB KRYTU SPONA KRYTU 1 19 ŠTÍTEK KRYTU - PRAVÝ 1 20 JEDNOTKA AKUMULÁTORU 1 21 ŠTÍTEK AKUMULÁTORU 1 22 NABÍJEČKA 1 23 HORNÍ ŠTÍTEK NABÍJEČKY 1 24 SPODNÍ ŠTÍTEK NABÍJEČKY 1 25 SÍŤOVÁ ŠŇŮRA 1 26 ŠPIČKA - PRŮMĚR 4,0 mm 1 27 ŠPIČKA - PRŮMĚR 3,2 mm 1 28 ŠPIČKA - PRŮMĚR 2,4 mm (VOLITELNÁ) 1 29 STRANOVÝ KLÍČ 1 str. 13 (14)

14 str. 14 (14)

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Návod na používanie Návod k obsluze. Jak to funguje.

Návod na používanie Návod k obsluze. Jak to funguje. Návod na používanie Návod k obsluze Jak to funguje. Obsah 1 Všeobecné 2 1.1 Použití příručky 2 1.2 Servis a technická podpora 2 2 Bezpečnost 3 2.1 Baterie EnergyPak 3 2.2 Nabíječka 3 2.3 Nosič zavazadel

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více