4. Zpracování signálu ze snímačů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Zpracování signálu ze snímačů"

Transkript

1 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak například odporové snímače bývají spojeny s můstkovým obvodem, kterým se měří změna jejich odporu vyvolaná změnou měřené veličiny. Výstupní signály aktivních snímačů o vysoké impedanci jsou pomocí převodníků upravovány na signály s nízkou výstupní impedancí. Převodníky jsou zpravidla elektrické nebo pneumatické, zřídka hydraulické, a jsou vytvořeny z prvků pasivních, což jsou např. odpory a kapacity, a aktivních, což jsou zesilovače elektrické, pneumatické případně hydraulické nebo jejich kombinace. Podrobněji budou uvedeny elektrické převodníky, které se používají nejčastěji. Všechny technologické veličiny jsou v čase spojité. Ve snímačích jsou převáděny na spojitou nebo nespojitou měronosnou veličinu obvykle elektrickou. Spojitou, měronosnou veličinu nazýváme veličinou analogovou. Převodníky a obvody, které ji zpracovávají a udávají v této formě, nazýváme analogové. Obvody, které ji převádějí na veličinu nespojitou, a v této formě ji zpracovávají, nazýváme číslicové. V tomto případě hodnotu měřené veličiny obvykle charakterizuje číslo, vyjádřené v určité číselné soustavě. Zpracovávané veličině tedy říkáme číslicová (digitální). 4. Analogové převodníky 4.. Operační zesilovače Základním prvkem analogových obvodů je operační zesilovač, symbolické zapojení je na obr. 4.. Ideální OZ je tranzistorový diferenční zesilovač s velkým zesílením a velkou vstupní a malou výstupní impedancí a stabilitou zesílení v čase. OZ má obvykle dva symetrické vstupy. Jeden ze vstupů je invertující, druhý vstup je neinvertující.. Základní součástí OZ jsou stejnosměrné tranzistorové zesilovače. Většina vyráběných OZ má stejnosměrnou vazbu mezi vnitřními zesilovacími stupni, a proto slouží k zesiování stejnosměrných signálů. Obr. 4. Symbolické označení dvouvstupového OZ S určitými omezeními je možno pomocí OZ zesilovat i střídavé signály. Integrací aktivních i pasivních součástek (asi 5 až 30 tranzistorů a 0 odporů podle typu OZ), umístěných na malé destičce z křemíku o rozměru asi mm se podařilo dosáhnout malých rozměrů a celý systém OZ umístit v jednom pouzdře. Operační zesilovače se používají praktiky výlučně v obvodech s uzavřenou zpětnovazební smyčkou. Pro odvození parametru zesílení obvodu s uzavřenou zpětnou vazbou se operační zesilovač považuje za ideální (nekonečné zesílení, nekonečný vstupní odpor, nulový výstupní odpor). Vlastnosti obvodu jsou pak jsou určeny výlučně zpětnovazebním obvodem. Ve skutečnosti je chování obvodu mírně ovlivněno parametry reálného zesilovače.

2 Na obr. 4. je nakreslen napěťový invertující zesilovač s impedancí ve zpětné vazbě. Vztah pro napěťové zesílení zesilovače se zpětnou vazbou A VZ Obr. 4. Zesilovač se zpětnou vazbou Operační zesilovač může být využit pro různé matematické operace (odtud jeho název), které je možné využívat v měřicích technikách. V oblasti měření technologických veličin je možné je použít prakticky u všech typů snímačů. 4.. Převodníky odporových snímačů K vyhodnocení změn odporu odporových snímačů se často používá analogového převodníku - Wheatstoneova můstku (obr. 4.). Tento obvod se používá nejčastěji pro odporové snímače polohy, odporové snímače teploty a tenzometrické snímače. Obr.4. Wheatstoneův můstek Můstek je vyvážený (5 0) pokud platí 3 4

3 Vyvažovací metoda Při ručním vyvažování můstku se nastavuje vyvažovací odpor tak, aby proud v měřicí diagonále byl nulový. Z rovnosti napěťových rozdílů v obou větvích můstku je možno odvodit vztah, ze kterého vypočítáme neznámý odpor. 3 4 Při této metodě slouží měřicí přístroj, zapojený v diagonále můstku, jen jako indikátor nuly. Měřená hodnota se může odečítat na stupnici, a kterou je svázán běžec měnitelného odporu 3. Tento postup vyžaduje pro každou změnu odporu nová vyvažování můstku, měření je velmi přesné, ale časově náročně. Na výsledek nemá vliv kolísání napájecího napětí. provozních přístrojů a u moderních přístrojů laboratorních se používá automaticky vyvažovaných můstků, která jsou uváděny do rovnováhy servomechanizmem. Můstek s automatickým vyvážením Obr. 4.3 Automaticky vyvažovaný můstek B - balanční motorek, P - potenciometr, - indikační nebo zapisovací zařizení Napětí z měrné diagonály můstku se přivádí do zesilovače, který ovládá balanční motorek, jehož osa je spojena s běžcem potenciometru. Balanční motorek je dvoufázový asynchronní servomotor, u kterého je řídicí napětí proti budícímu posunuto o 90 zapojením kondensátoru do série s budicím vinutím ). Motorek reaguje na změnu fáze řídicího napětí změnou směru otáček hřídele a přestavuje běžec potenciometru tak dlouho, až je napětí v diagonále rovno nule. Tak je postaveni běžce potenciometru funkcí měřené veličiny a stupnice přístroje může být vyznačeno přímo v jejích jednotkách. K napájení můstku se používá stejnosměrného nebo střídavého napětí. Volba napětí závisí na vstupních obvodech kompenzátoru. Nevyvážený můstek Při měřeni výchylkovou metodou se jedná o nevyvážený můstek a měřená hodnota odporu se zjišťuje z výchylky ukazovatele měřicího přístroje. Při provozním měření se této metody často používá, protože je rychlejší s lacinější. Pro Wheatstoneův můstek (obr. 4. ) při měření výchylkovou metodou můžeme odvodit vztah pro proud v měřicí diagonále za předpokladu <<

4 I 5 4 ( + ) 5 kde je měrný odpor, 5 je vnitřní odpor měřicího přístroje a 34 jsou stejně velké. Proměnný odpor může být zapojen v jedné nebo více větvích můstku. Nejběžnější zapojeni je s jedním proměnlivým odporem, které se používá například u odporových snímačů teploty. Citlivějšího zapojeni se dosáhne zapojením dvou odporů, proměnných stejným směrem. V tomto případě budou proměnné odpory a 4 nebo a 3. Potom bude proud v měřicí diagonále I 5 ( + ) 5 Citlivost můstku se dvěma proměnlivými odpory bude dvojnásobná než v případě můstku s jedním proměnlivým odporem. Tohoto zapojení se často používá u analyzátorů založených na principu tepelné vodivosti. Stejnou citlivost bude mít i můstek se dvěma odpory proměnlivými opačným směrem, Toto řešení se používá např. u tenzometrů, kdy je měřicí můstek mechanicky zkonstruován tak, že u jednoho tenzometru odpor roste, zatímco u druhého klesá Převodníky tenzometrů Pro vyhodnocení změny odporu tenzometru se používá také Wheatstoneův můstek. V případě použití kovových tenzometrů, kdy výstupní napětí jsou malá a rušivý vliv termoelektrických napětí by mohl ovlivnit výsledek měřeni, se v řadě případů používá napájení střídavým proudem a vyhodnocení rozvážení citlivým digitální voltmetrem. V případě použití pouze jednoho aktivního tenzometru (tj. tenzometru namáhaného jenom na tah nebo jenom na tlak), je třeba vzít v úvahu, že odpor tenzometru se mění nejen se změnou jeho délky, ale také s teplotou. Proto je v tomto případě nutné použít druhý, tzv. kompenzační tenzometr, který je umístěn tak, že mechanické namáhání sledované součásti nezpůsobuje změnu jeho délky, a zapojit jej do sousední větve můstku (obr. 4.4). Změnou teploty, jež v tomto případě působí na oba tenzometry stejně, pak nedochází k rozvažování můstku a velikost výstupního napětí je pouze funkcí prodloužení. Obr. 4.4 Kompenzace vlivu teploty pasivním tenzometrem

5 Podstatně výhodnější je, pokud je možné upevnit tenzometry na sledovanou mechanickou součást tak, že jeden z nich je při mechanickém namáhání součástky prodlužován a druhý zkracován. V tomto případě se jedná o diferenční uspořádání, díky kterému se zdvojnásobí citlivost a sníží nelinearita. Pokud tyto tenzometry zapojíme do tzv. polovičního můstku dle obr. 4.5, je kompenzován nejen vliv teploty, ale i odporu přívodů. Obr.4.5 Zapojení s dvojnásobnou citlivostí Můžeme použít také dražší variantu se čtyřmi tenzometry (úplný můstek) ve čtyřech větvích můstku (obr. 4.6). Poto je citlivost čtyřnásobná oproti jednomu tenzometru a teplotní kompenzace je taky zajištěna. Obr. 4.6 Úplný tenzometrický můstek 4..4 Převodníky termočlánků Napětí na termočlánku měříme: přímým zapojením vývodů termočlánku na měřicí přístroj kompenzační můstkovou metodou. V prvním případě, pokud je vnitřní odpor přístroje dostatečně velký, není třeba vyrovnávat odpor přívodního vedení, které je často dlouhé. Pokud má přístroj proudový odběr, je třeba aby měl přívod konkrétní odpor (např. 0 Ohm) a úbytek na něm se kompenzuje připojením přídavného napětí. Při průmyslovém měření se jako srovnávací teplota volí 0 C, 50 C nebo 70 C. Tato vztažná teplota se udržuje konstantní pomocí termostatu, nebo použitím tzv. kompenzační krabice. Tak se eliminuje vliv proměnné vnější teploty na srovnávací spoj (obr. 4.8). Kompenzační krabice je v podstatě můstek s teplotně závislým odporem cu zapojený v sérii s termočlánkem, který vyvážen na vztažné teplotě obvykle 0 C. Při odchylce teploty od

6 0 C vznikne na diagonále můstku kompenzační napětí k, které vyrovnává změnu napětí na termočlánku v důsledku odchylky od 0 C. Obr.4.8 Zapojení termočlánku s kompenzační krabicí 4..5 Převodníky indukčnostních a kapacitních snímačů V těchto případech se převážně používají střídavé Wheatstonovy můstky, kdy se proměnná indukčnost nebo kapacita zapojují do jedné větve můstku a do druhé větve normálová indukčnost nebo kapacita. Používá se např. Mawellova můstku, jehož schéma je na obr. 4.9, dále transformátorových můstků a rezonančních obvodů. Obr.4.9 Schéma Mawellova můstku Pro měřenou indukčnost a její odpor platí vztahy L L n 3, kde, n jsou odpory měřené a normálové indukční cívky a L, Ln jsou imdukčnosti měřené a normálové indukční cívky. n Indukčnostní snímače transformátorového typu, nazývané indukční vysílače zapojujeme obvykle do transformátorových můstků (obr. 4.0).

7 Obr. 4.0 Transformátorové můstky Další možností je u indučnostních transformátorových snímačů jejich střídavé napětí usměrnit a přivést na vstup elektrického vyhodnocovacího přístroje (obr. 4.). Obr. 4. Měřicí obvod transformátorového indukčnostního snímače Převodníky kapacitních snímačů Zpětnovazební kapacitní dělič se používá u jednoduchého deskového snímače s proměnnou mezerou. Kapacitní snímač se zapojí do zpětné vazby operačního zesilovače (obr. 4.). Dá se odvodit lineární vztah mezi výstupním napětím zesilovače a změnou vzdálenosti desek měřicího kondensátoru. ( jω ) C ( jω ) d (t ) εs kde S je plocha desek kondensátoru, d(t) je časová změna mezery. Obr. 4. a) Zapojení deskového snímače s proměnnou mezerou do zpětné vazby nábojového zesilovače b) spořádání elektrod s uzemněnou snímací elektrodou.

8 Výstupní napětí (jω) je amplitudově modulované napětí, přičemž nosné napětí je (jω). Obálka výstupního napětí sleduje časový průběh proměnné mezery d(t). místění snímače C ve zpětnovazební smyčce podle nedovoluje uzemnit žádnou z elektrod snímače. Pro měření kmitání uzemněných objektů je možné použít snímače podle obr.4.b s elektrodami ve tvaru kruhu (elektroda ) a mezikruží (elektroda ). Třetí elektrodu lze umístit izolovaně na rovinnou část povrchu vodivého objektu. Můstková metoda měření změn kapacity se používá podobně jako u měření indukčností. Často se používá Wienova můstku, který je možno vyvážit pomocí proměnlivých odporů a normálové kapacity. Obr. 4. Schéma Wienova můstku Pro měřenou kapacitu platí vztah C Cn 4 3 kde C, Cn jsou měřená a normálová kapacita Převodníky na unifikované signály Převodníky na unifikované signály jsou v podstatě zesilovače, které převádějí výstupní elektrické veličiny z čidel na určité předem definované hodnoty. Je to z důvodu kompatibility měřicích a řídicích zařízení různých výrobců. Výstupy napětových převodníků 0 V, - V, 0 5 V, -5 5 V, 0 0 V, -0 0 V Výstupy proudových převodníků 0 0 ma, 4 0 ma v proudové smyčce. Například výstupní signál z ph metru má výstupní napětí přibližně v rozmezí 500mV až mv. Pomocí vhodného převodníku se převádí na požadovaný unifikovaný signál.

9 4. Číslicové převodníky 4.. Princip číslicového měření Číslicová, čili digitální měřicí technika má oproti analogové řadu výhod. Jsou to především: Vyšší přesnost a linearita měření. Zatímco klasické měřici přístroje mají běžně přesnost kolem % Číslicové přístroje měří s přesností lepší než 0, %. Totéž platí o linearitě. Je to způsobeno tím, přesnost měření můžeme u číslicového přístroje volit. Vyšší rychlost měření. indikačních měřicích přístrojů je reakční doba signálu snímače dána především dobou ustálení ukazovatele, což mohou být řádově sekundy, zatímco u číslicových závisí reakční doba na době převodu analogové veličiny na digitální což trvá zlomky sekundy. Možnost přenosu výsledků měřeni na velké vzdáenosti bez podstatného zkreslení poruchami. Přenos analogových signálů je možný jen do určité vzdálenosti, která závisí přímo na velikosti přenášeného signálu a nepřímo na velikosti poruchových veličin a útlumu vedení. Tyto vlivy se projevují u digitálního signálu podstatně méně. Číslicové přístroje vznikly vývojem jako pokračováni analogových elektronických měřicích přístrojů. V nich byl nejdříve analogový výstup, udávaných nejčastěji magnetoelektrickým měřicím přístrojem, nahrazen čísicovým indikačním přístrojem, Soudobý číslicový indikační přístroj je blokově znázorněn na obr.4.3. nifikovaný výstup snímače je převeden převodníkem A/D na údaj digitální ve vhodném kódu. Tento údaj je pak obecně převáděn na zobrazovací kód použité zobrazovací jednotky. Převod realizuje dekodér, na jehož vstupu či výstupu je paměť pro záznam momentálního stavu měření. Obr. 4.3 Blokové schéma číslicového indikačního přístroje Tak lze realizovat celou řadu přístrojů, které jsou obdobou analogových elektronických přístrojů, jako jsou např. elektronické voltmetry. Mluvíme pak o elektronických přístrojích s digitálním výstupem. S další. rozvojem mikroelektroniky došlo ke zvyšování stupně integrace elektronických obvodů a ke snižování jejich ceny a tak se otevřely široké možnosti uplatnění digitální technik nejen v oblasti výpočetní ale i měřící techniky. Současné číslicově přístroje již nejsou konstruovány jen jako přístroje s číslicovým ukazováním, ale příslušný digitální údaj je před zobrazením dále digitálně zpracováván: jsou vypočítávány hodnoty nepřímo měřené veličiny, prováděny různě korekce atd. a teprve výsledek tohoto zpracování je zobrazen. Mluvíme pak o číslicových přístrojích s číslicovým zpracováním.

10 Obr. 4.4 Blokové schéma číslicového přístroje s číslicovým zpracováním současných elektronických číslicových přístrojů je zcela běžná automatická volba měřicích rozsahů i měřicí metody, automatická kalibrace a kontrola, hlášení chybné funkce atd. Standardně jsou tyto přístroje vybaveny normalizovaným výstupem,umožňujícím připojení k vyšší řídicí jednotce - počítači. Ten pak může dálkově aktivovat a ovládat všechny funkce měřicího přístroje a odečítat naměřené hodnoty v digitální formě a provádět automaticky rozsáhlé eperimenty. Základním obvodem v číslicových měřicích přístrojích je analogově číslicový převodník. 4.. Analogově číslicové převodníky Analogově číslicový převodník (A/D převodník) je zařízení, které převádějí diskrétní hodnotu signálu získanou vzorkováním na číslicovou hodnotu. Eistují následující typy A/D převodníků: - A/D převodník kompenzační - A/D převodník integrační - A/D převodník komparační Dále bude popsán princip převodu u integračního převodníku s dvojí integrací, který je používán především u číslicových votmetrů (obr. 4.5). Doba převodu je 00 00ms, rozsah až 8 bitů. Celý převod analogové veličiny je možno rozdělit do dvou časových intervalů T a T. během nich se jako u dříve uvedeného převodníku načítají do čítače impulsy z generátoru impulsů. Obr. 4.5 Blokové schéma A/D převodníku dvojitou integraci

11 Předpokládejme že pře začátkem každého převodu je čítač DČ vynulován a integrační kondenzátor vybit. Na začátku prvního intervalu je přes přepínač P přivedeno na vstup měřené napětí a současně komparátor NK (identifikuje hodnotu nulového napětí) přes ŘL otevře hradlo H a čítač čítá impulsy vysílané krystalovým oscilátorem KO. Výstupní napětí integrátoru stoupá. Jakmile se čítač naplní (dočítá do maimální hodnoty), logický obvod řízení ŘL pomocí přenosu Pc změní stav přepínače P. Čítač se přes ŘL vynuluje a je připraven čítat impulsy z druhého intervalu T. Obr. 4.6 Průběh napětí na výstupu integrátoru A/Č převodníku s dvojitou integrací Výstupní napětí integrátoru i je na konci časového intervalu T úměrné napětí podle vztahu i T C 0 dt T C kde C je časová konstanta integrátoru. Během T je integrováno napětí r opačné polarity, proto začne napětí integrátoru i klesat. Jakmile dosáhne nuly, takt T končí. Délka T je změřena čítáním impulsů z KO a je měřítkem měřeného napětí. T r T Protože r i T mají konstantní hodnotu, je měřené napětí přímo úměrně časovému intervalu T. Převod na číslicový údaj zajišťuje čítač, který po vynulování na konci intervalu T začal znovu načítat impulsy po dobu T. Jestliže po dobu T načte počet impulsů N a po dobu T počet impulsů N, je hodnota měřeného napětí dána

12 T T r N N r N N r N Počet impulzů N načítaných během intervalu T, a tedy i stav čítače je je úměrný měřenému napětí. Nc je kapacita čítače, tedy maimální počet impulzů, které může načítat. C r 4..3 Číslicově analogové převodníky D/A převodníky převádějí číslo D ve dvojkové nebo BCD soustavě na odpovídající hodnotu analogového napětí. D/A převodník se skládá ze zdroje referenčního napětí, sady přesných odporů a sady spínačů ovládaných digitálními vstupy převodníku pomocí kombinační logiky. Eistuje několik typů převodu, dále je popsán D/A převodník s odporovou žebříčkovou sítí -. Pomocí stejných odporů připojených na tzv. binárně váhovaná referenční napětí mohou být získány binárně váhované proudy sčítané D/A převodníku. Tohoto principu využívá číslicově-analogový převodník s odporovou žebříčkovou sítí - (obr. 4.6). eferenční napětí je vyděleno na váhované hodnoty uvedené v uzlech sítě, protože obvod se jeví jako dělič - napravo od každého horního uzlu sítě (s vyznačenými hodnotami napětí). Obr. 4.6 Čtyřbitový D/A převodník typu -. Pro čtyřbitový D/A převodník z obr 4.6 pro 0 platí vztah 6 6 ( z + z + 4z + z ) r r 0 D Zatěžovací odpor pro zdroj je konstantní (a rovný ). Počet bitů převodníku lze zvýšit přidáním dalších stupňů - k obvodu z obr Doba převodu popsaných typů D/A převodníků závisí na spínacích dobách použitých spínačů, na časové konstantě odporové sítě a na rychlosti odezvy operačního zesilovače. Pomocí CMOS spínačů lze dosáhnout doby převodu okolo 500 ns.

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Záznamové zařízení B2000

Záznamové zařízení B2000 Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Záznamové zařízení B2000 ZL 26/2003-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 19. listopadu 2003 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem. X. Hallův jev Michal Krištof Pracovní úkol 1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí)

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí) Otázky z ELI 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí Volt 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud Amper 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor Ohm 4. V jakých jednotkách se vyjadřuje kapacita Farad

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Měření teploty a odporu

Měření teploty a odporu AP0015 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Měření teploty a odporu Abstrakt Aplikační poznámka řeší způsoby měření teploty a odporu pomocí analogových vstupů řídicích systémů firmy AMiT. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0015_cz_01.pdf

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík CyberScan 600 series Vodotěsné přenosné multimetry ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík Obsah Hlavní funkce (vlastnosti) 03 Eutech CyberScan PCD 650 04

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Záznamové zařízení B2000. Technické podmínky. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

Záznamové zařízení B2000. Technické podmínky. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Záznamové zařízení B2000 Technické podmínky AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-24-01-121, vydání 1 září 2003 Výrobce: AK signal Brno a.s., Plotní 6/56, 602 00 Brno, IČO: 26245507, DIČ:

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

CVIČENÍ V MICRO-CAPU PRACOVNÍ SEŠIT. Jméno, třída, šk.r.

CVIČENÍ V MICRO-CAPU PRACOVNÍ SEŠIT. Jméno, třída, šk.r. CVIČENÍ V MICRO-CAPU PRACOVNÍ SEŠIT Jméno, třída, šk.r. TEMATICKÝ PLÁN VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Programové vybavení (PRV) Základy obvodové analýzy na počítači Studijní obor 26-47 - M/002 Elektronické počítačové

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Popis HW a provoz zařízení

Popis HW a provoz zařízení RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení modulu pulsních a analogových vstupů Modul WM868-SI Modul WM868-SA Modul WM868-SISA Modul WM868-TE HW rev. 3 SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více