3. D/A a A/D převodníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. D/A a A/D převodníky"

Transkript

1 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny. Dříve byly vyráběny zejména převodníky typu číslo-proud (MDAC08), dnes převažují převodníky typu číslo-napětí. Existuje celá několik způsobů převodu číslicové(digitální) veličiny na veličinu analogovou. Základem převodníku je blok spínačů, který přivádí přesné referenční napětí na vstupy odporové sítě. Odporovou sítí je pak komponováno výstupní analogové napětí. Referenční napětí, které bývá na převodník přivedeno z vnějšího zdroje, určuje rozsah výstupního napětí převodníku. Rozsah převodu je tak možné ovlivnit u každé konkrétní aplikace. Výstupní napětí převodníku se získává z odporové sítě pomocí operačního zesilovače (OZ) v invertujícím zapojení. Základní schéma čtyřbitového převodníku s tzv. váhovou rezistorovou sítí je na obr. 3.1.

2 Obr.3.1 D/A převodník s váhovou rezistorovou sítí číslicová data b 0 až b 4

3 Vstupy b4,, b0 jsou číslicové vstupy, b0 je nejméně významný bit. Pro ideální operační zesilovač (viz modul elektronika) v tomto zapojení platí, že napětí na invertujícím vstupu je rovno napětí na neinvertujícím vstupu (díky záporné zpětné vazbě a nekonečnému zesílení). Protože je U+ = 0, platí také U- = 0. Pro jednotlivé proudy i4, i3,, i0 můžeme psát: i b U R, i b Uref 2R, i b Uref 4R ref 3 = 3 2 = 2 1 = 1 0 =, i b 0 Uref 8R (3.1) Podle prvního Kirchhofova zákona platí pro proud i : i 3 = i 0 b U R + b Uref 2R + b Uref 4R ref k = b 0 Uref 8R (3.2) Výstupní napětí u invertující zapojení je dáno vztahem: U vyst = - Ri (3.3)

4 Kombinací předchozích vztahů dostaneme pro výstupní napětí U vyst tento vztah: b3 b2 b1 b0 Uvyst = - Uref (3.4) Obecně řečeno, v n bitovém převodníku je ve váhové síti n Rezistorů s hodnotami R, 2R,.., 2 k,., 2 n-1 R Příklad: U re f = 10V Je-li např. podle tabulky tab. 3.1, dostáváme převodní charakteristiku

5 Tab. 3.1 Převodní charakteristika D/A převodníku s váhovou sítí b 3 b 2 b 1 b 0 U výst [V] b 3 b 2 b 1 b 0 U výst [V] , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Tabulka představuje ideální převodní charakteristiku, od které se charakteristika skutečných převodníků liší. Její tvar ovlivňují zejména přesnost rezistorů v síti, kvalita spínačů a přesnost zdroje referenčního napětí. Při hodnocení vlastností D/A převodníků jsou nejdůležitější tyto parametry:

6 rozlišen ení - je dáno šířkou převodníku (počtem bitů), resp. nejnižším bitem přesnost - je dána odchylkou od ideální převodní charakteristiky linearita - pro lineárně vzrůstající hodnotu číslicového vstupu by mělo výstupní napětí vzrůstat o stejnou hodnotu monotónnost - pro vzrůstající hodnotu číslicového vstupu by mělo výstupní napětí růst nebo zůstat alespoň konstantní teplotní stabilita - závislost parametrů převodníku na teplotě rychlost převodu - udává čas, za který se po změně číslicového vstupu ustálí hodnota výstupního napětí; je ovlivněna zejména rychlostí spínačů a operačního zesilovače Nevýhodou převodníku s váhovou sítí je, že při realizaci je potřeba rezistorů s velkým rozptylem hodnot (pro 12 bitový převodník je poměr hodnot největšího a nejmenšího rezistoru :1 = 2048:1) a stejný musí být i jejich poměr přesností. Proto se používá převodníku s žebříčkovou (též příčkovou) rezistorovou sítí. Schéma zapojení je na obr. 3.2.

7 Obr. 3.2 D/A převodník s žebříčkovou rezistorovou sítí Pro výpočet hodnoty výstupního napětí použijeme Theveninova teorému - nahradíme rezistorovou síť zdrojem napětí U T a s vnitřním odporem R i. Budeme postupovat iterativně. Nejprve nahradíme podle Thevenina přepínač u bitu b 0 a dělič sestávající s dvojice rezistorů R 0 a R 1, oba o hodnotě 2R Ω, zdrojem U T0 s vnitřním odporem R i0 (obr. 3.3).

8 Obr. 3.3 Náhrada části sítě podle Theveninova teorému U T0 = b 0 U ref 2 Napětí U T0 je dáno jako napětí naprázdno na děliči tvořeným rezistory R 0 a R 1, tedy. Hodnota rezistoru R i0 je dána odporem bodu A vůči zemi, nahradíme-li zdroj U ref jeho vnitřním odporem, (což je 0 Ω). Tedy R i = R [Ω.] Dále postupujeme analogicky, dokud nenahradíme celou žebříčkovou síť (obr. 3.4).

9 Obr. 3.4 Náhrada celé sítě podle Theveninova teorému Pro U T a R i dostáváme vztahy: b3 b2 b1 b0 UT = Uref + + +, Ri = R

10 Pro výstupní napětí převodníku pak platí: = U b 2 + b 4 + b 8 b Uvýst ref Porovnáním se vztahem (3.4) zjišťujeme, že tento převodník má méně strmou převodní charakteristiku (s polovičním přírůstkem napětí). Obdobná varianta převodníku s žebříčkovou sítí je na obr. 3.5 Výhodou zapojení je konstantní zatížení zdroje referenčního napětí bez ohledu na poloze přepínačů.

11 Obr. 3.5 Jiné zapojení převodníku s žebříčkovou sítí Pro ideální operační zesilovač v tomto zapojení opět platí, že napětí na invertujícím vstupu U - je rovno napětí na neinvertujícím vstupu U +, zde U. Velikosti proudů i 0,, i 3 tedy nezávisejí = U + = 0V na poloze přepínačů, protože vývod rezistoru je stále připojen na potenciál 0V. Velikosti proudů stanovíme následovně: budeme (jako v minulém případě) nahrazovat rezistorovou síť.

12 Tentokrát jsou úvahy jednodušší, obejdeme se bez Theveninova teorému. Dva rezistory vlevo o hodnotě 2R jsou (díky předcházející úvaze o nulovém potenciálu) spojeny de facto paralelně, můžeme je nahradit jedním rezistorem o hodnotě R (obr. 3.6), který je připojen jedním vývodem na zem. Ve schématu dostáváme sériově zapojené dva rezistory o hodnotě R, které nahradíme rezistorem o hodnotě 2R. A opět máme zapojení dvou paralelních rezistorů o hodnotě 2R (obr 3.7). Nahradíme-li celou síť jediným rezistorem zjistíme, že má hodnotu R. Odtud, proud ze zdroje i má hodnotu U. i Postupujeme-li opačně, tj. síť zpětně rozvíjíme do původní podoby pomocí rezistorů o hodnotě 2R, zjistíme, že každá větev dělí proud na poloviční hodnotu, tj.: i Uref 2R, i Uref 4R, i = Uref 8R ref 3 = 2 = 1 = 0 = Výstupní napětí převodníku je potom: R, i Uref 16R

13 = U b 2 + b 4 + b 8 b Uvýst ref Obr. 3.6 Náhrada dvou paralelně zapojených rezistorů jedním Přepínače jsou ve skutečnosti realizovány spínacími tranzistory, nejčastěji unipolárními. Hlavní požadavky na jejich kvalitu jsou: rychlost, vysoká vodivost v sepnutém stavu, vysoký odpor v nevodivém stavu, izolace od ostatních spínačů.

14 Nepřímé metody D/A převodů Převodníky s pulzně šířkovou modulací- PWM Pulse Width Modulation Měronosnou veličinou je šířka impulzů konstantní amplitudy. Vstupní datové slovo slouží jako předvolba zpětného čítače, taktovaného generátorem hodinových impulzů.

15 Při průchodu zpětného čítače nulovou hodnotou přichází log. nula na R vstup RS klopného obvodu, který překlopí do nulového stavu. Tím se zastaví odečítání ve zpětném čítači (nula na vstupu součinového hradla) a následuje vlastní převod, který je řízen n- bitovým čítačem. Po uplynutí doby převodu vysílá tento n-bitový čítač jedničkovou hodnotu na vstup S RS klopného obvodu, který se opět překlopí do jedničkového stavu a převod se opakuje. Takto různě široké impulzy jsou převedeny na analogový signál pomocí filtru.

16 Vlastnosti D/A převodníků a) Rozlišovací schopnost kvantizační krok Q - je dána počtem diskrétních stupňů výstupního analogového signálu je v přímé souvislosti s počtem bitů vstupního stavového slova n Q = 2 n 1-1 b) Je-li datové slovo na vstupu převodníku nulové signál na výstupu označme S min a při nevětším datovém slovu označme výstupní signál S max. Výstupní rozsah převodníku rozdíl mezi minimálním a a maximální signálem (maximální rozkmit). Rozsahy převodníků jsou souměrné (±10V) nebo nesouměrné unipolární Smin je obvykle nulové např. rozsah 0 10V.

17 Výstupní analogový signál známe-li rozsah n-bitového převodníku a jeho vstupní slovo N (dosazujeme v desítkové soustavě) Smax - Smin S výst = N. + S n min 2-1 c) Přesnost převodu vstupního datového na výstupní signál. Příklad ideální charakteristiky udává závislost mezi vstupním datovým slovem a výstupní analogovou veličinou pro jednoduchost uvedeme pouze pro 3bitový D/A převodník. Legenda: a reálná charakteristika b - vliv napěťového posuvu, chyba nuly resp. ofset c chyba rozsahu- změna zisku d nelinearita převodníku Celková přesnost převodníku je podstatně závislá na stabilitě zdroje referenčního napětí.

18 d) Maximální rychlost převodu určena počtem vstupních datových slov, která jsou převodníkem převedena na výstupní analogovou veličinu za jednotku času. doba převodu - převrácená hodnota rychlosti převodu. Nyní ještě uvedeme příklad průmyslově vyráběného převodníku: AD7533 AD7533 je desetibitový převodník DA číslo-proud od firmy Analog Devices (ekvivalent vyráběla TESLA pod označením MHB 7533). Vnitřní zapojení je s žebříčkovou rezistorovou sítí (R = 10 kω). Výstupní operační zesilovač není integrován, vyžaduje se ve formě externí součástky. Zpětnovazební rezistor je součástí obvodu. Přepínače jsou tvořeny unipolárními tranzistory. Napájecí napětí (pro přepínače) je možné volit v rozsahu od 5V do 15V, referenční napětí smí být maximálně 25V. Digitální vstupy jsou v úrovních TTL/CMOS. Doba převodu je asi 600 ns. Dodává se v pouzdře DIP 16 nebo PLCC 20 (povrchová montáž).

19 3.1 A/D převodníky A/D převodník provádí opačnou funkci, tj. převádí vstupní analogovou veličinu (napětí) na číslo. Nejpoužívanější jsou aproximační nebo integrační převodníky, v poslední době nabývají na významu paralelní převodníky. a) Aproximační převodníky Jeden z typů komparačních převodníků je tzv. převodník s postupnou aproximací (obr. 3.8). Skládá se z komparátoru KOMP, D/A převodníku a aproximačního registru.

20 Obr. 3.8 A/D převodník s postupnou aproximací

21 Po startu převodu (signálem START) se v aproximačním registru nejprve nastaví bit nejvyššího řádu na 1, tj. v registru je číslo, které je rovno polovině rozsahu převodníku. Číslo je převedeno na napětí D/A převodníkem (v tento okamžik ½ U roz, kde U roz je rozsah D/A převodníku) a to je přivedeno zpět na komparátor. Generovaná hodnota napětí je porovnána komparátorem se vstupním napětím U x, které má být převedeno. Je-li vstupní napětí menší než generované (na výstupu komparátoru je hodnota 0), znamená to, že první odhad (neboli aproximace) byl nadhodnocen a výsledek (převedené číslo) bude menší než poloviční hodnota, tzn. bit nejvyššího řádu musí být vynulován. Vzhledem k tomu,že výstup komparátoru je v tomto případě 0, stačí bit přepsat tímto výstupem. V dalších krocích se stejným způsobem zjišťují postupně bity nižších řádů - nejprve se nastaví příslušný bit na jedničku a podle výstupu komparátoru se buď opraví nebo ponechá. Kroky převodu jsou řízeny hodinovým signálem. Ukončení je signalizováno pomocí signálu HOTOVO. Princip převodu je na obr. 3.9.

22 Obr. 3.9 Princip převodu s postupnou aproximací Doba převodu je závislá na počtu bitů převodníku (je konstantní). Po dobu převodu musí být zajištěno, že se přiváděné vstupní napětí nemění (viz Vzorkování).

23 Obr.3.10 Upravené schéma A/D převodníku s postupnou aproximací

24 b) Převodník s čítačem Další variantou komparačního převodníku je převodník s čítačem. Registr postupných aproximací je nahrazen čítačem s registrem, který po startu převodu čítá od hodnoty 0. Na výstupu A/D převodníku se čítání projeví jako skokově rostoucí napětí. V momentě, kdy hodnota generovaného napětí dosáhne hodnoty vstupního napětí (resp. ji překročí), komparátor překlopí a řídící logika zastaví čítání. V registru zůstane odpovídající číslicová hodnota. Doba převodu je u tohoto typu závislá na vstupním převáděném napětí, tudíž není konstantní. Příliš se proto nepoužívá. Někdy se obyčejný čítač nahrazuje obousměrným. Řídicí logika pak při novém převodu nařídí podle výstupu komparátoru čítání dolu nebo nahoru a číslicová hodnota se pouze dorovná. Schéma převodníku s vratným čítačem je uvedeno na obr Oproti základní variantě převodníku s čítačem je tento převodník rychlejší.

25 Obr A/D převodník s vratným čítačem

26 Obr.3.12 Ukázka počtu načítaných impulsů, který je úměrný měřenému napětí U A

27 c) A/D integrační převodníky Velice často se objevují integrační převodníky, které převádějí vstupní napětí na pilovitý průběh napětí (obr. 3.13). Označují se jako převodníky typu U f -převodníky napětí/frekvence. Základem je integrátor, což je obvod, který z konstantního napětí na vstupu vyrobí napětí v čase lineárně (přímkově) rostoucí. Zde na schématu je zachyceno zapojení Millerova integrátoru (část s operačním zesilovačem OZ1). Obr A/D integrační převodník

28 Převodník pracuje následovně: Vstupní převáděné napětí U x je integrováno na výstupní napětí U výst. Rychlost růstu je přímo úměrná velikosti vstupního napětí. Jakmile výstupní napětí dosáhne hodnoty referenčního napětí U ref, komparátor KOMP překlopí a vynuluje integrátor, tj. vynuluje výstupní napětí. Vstupní napětí je v dalším cyklu znovu integrováno. Výsledně, výstupní napětí má tvar pilovitý, jehož perioda, resp. frekvence, závisí na velikosti vstupního napětí. Převod na číslicovou hodnotu se děje pomocí dalšího obvodu, měřiče frekvence. Nejčastěji je realizován čítačem. Tyto převodníky se vyznačují velkou přesností, protože integrátor s dobrými vlastnostmi se realizuje operačním zesilovačem a měřit frekvenci je možné také velmi přesně. Navíc, převodník s tzv. dvojitou integrací je odolný pro superponovanému rušivému střídavému napětí, pokud se zvolí doba integrování jako násobek periody rušivého napětí (u nás 20ms, protože nejčastějším zdrojem rušení je síť 220V o frekvenci 50Hz).

29 U převodníku s dvojitou integrací se nejprve po konstantní dobu integruje vstupní napětí. Rychlost růstu výstupního napětí a tím i jeho velikost na konci integrace je opět úměrná velikosti vstupního napětí. Po uplynutí této doby je přepnut zdroj integrátoru na konstantní referenční napětí, které má opačnou polaritu než vstupní. Integrace tentokrát probíhá opačným směrem, tj. výstupní napětí lineárně klesá k nule, vždy však stejnou rychlostí. Nuly na výstupu je dosaženo v různém čase, v závislosti na vstupním napětí. Průběh nulou na výstupu se samozřejmě testuje. Číslicová hodnota se opět odvozuje z periody výstupního napětí. Integrační převodníky nalezneme nejvíce v číslicových voltmetrech. Značnou nevýhodou je dlouhá doba převodu.

30 d) Paralelní převodníky Paralelní převodník se v anglické literatuře označuje také jako FLASH (blesk), protože je velmi rychlý (blokové schéma obr. 3.14). Referenční napětí je rovnoměrně rozděleno odporovým děličem na napětí U 0, U 1, Sada komparátorů paralelně porovnává vstupní převáděné napětí U x s dílčími napětími na děliči. Je-li vstupní napětí U x = 0, jsou všechny komparátory překlopeny do stavu 0 (tj. jsou vypnuty). Zvýší-li se vstupní napětí mezi hodnoty U 0 a U 1, komparátor OZ 0 překlopí do stavu 1. Pro vstupní napětí mezi hodnotami U 1 a U 2 budou překlopeny do stavu 1 komparátory OZ 0 a OZ 1 atd. Dekodér zajistí převod informace z výstupů komparátorů na binární číslo.

31 Obr.3.14 Blokové schéma paralelního převodníku

32 Rychlost převodu je dána rychlostí komparátoru a dekodéru. Současné převodníky dosahují rychlosti převodu do 1 ms a méně. Dříve bránil masovému rozšíření těchto převodníků malý stupeň integrace (např. pro 8-mi bitový převodník je potřeba na čip integrovat 255 komparátorů). Cena těchto převodníků je vyšší v porovnání s ostatními. Při hodnocení vlastností A/D převodníků bereme v úvahu podobná kritéria jako u převodníků D/A: rozlišovací schopnost převodníku je dána počtem rozlišitelných úrovní analogového signálu. Pro n-bitový binární převodník je to 2 n úrovní. krok kvantování, někdy označován jako citlivost, je rozdíl dvou hodnot vstupního analogového napětí, kdy nastává přechod od jednoho číslicového výstupu ke druhému. Na obr je krok kvantování vyznačen jako da. chyba kvantování je maximální rozdíl mezi hodnotou analogové veličiny a hodnotou odpovídající danému kódovému slovu. Obvykle je to polovina kroku kvantování. rychlost je dána dobou převodu, resp. počtem převodů za sekundu

33 přesnost je dána chybou převodníku, která má dvě složky. Součtová (aditivní) chyba je nezávislá na hodnotě analogového signálu a je pro celý rozsah konstantní. Je způsobená např. posunutím nuly. Posunutí nuly se označuje také jako chyba nuly a znamená, že pro nulový vstup je na výstupu převodníku nenulový výstup. Součinová (multiplikativní) chyba závisí na hodnotě analogového signálu a je způsobena chybou zesílení analogových částí a nelinearitou převodníku. Říká se jí chyba konstanty a výsledkem je jiný sklon charakteristiky než má ideální převodník. stabilita vyjadřuje stálost vlastností převodníku při působení různých rušivých vlivů, jako je změna teploty, čas, vlhkost apod.

34 Obr Převodní charakteristika A/D převodníku

35 Na závěr opět uvedeme příklad průmyslově vyráběného převodníku: ADC0803 ADC0803 je osmibitový A/D převodník od firmy Philips. Pracuje na principu postupné aproximace, doba převodu je max. 73 m s. Napájení a referenční napětí je 5V. Dodává se ve 20-ti vývodovém DIP pouzdře nebo SOP20 (povrchová montáž).

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Měření teploty a odporu

Měření teploty a odporu AP0015 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Měření teploty a odporu Abstrakt Aplikační poznámka řeší způsoby měření teploty a odporu pomocí analogových vstupů řídicích systémů firmy AMiT. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0015_cz_01.pdf

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Fázový závěs. 1. Zadání:

Fázový závěs. 1. Zadání: Fázový závěs 1. Zadání: A. Na ázovém závěsu (IO NE 565 ve školním přípravku) změřte: a) vlastní kmitočet 0 oscilátoru řízeného napětím (VCO) b) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

OBVODY TTL a CMOS. Úvod

OBVODY TTL a CMOS. Úvod OBVODY TTL a CMOS Úvod Tato úloha si klade za cíl seznámení se strukturou základních logických obvodů technologie TTL a CMOS, seznámení s jejich funkcí, vlastnostmi, základními charakteristikami a parametry.

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Registrační číslo: Úroveň zpracování: Revize12/září 2012 dodatek č.1 Číslo výtisku: KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY dodatek č.1 Část II. Podpůrné služby (PpS) Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

FYZIKA. Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě

FYZIKA. Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě FYZIKA Experiment v učivu o kmitání elektromagnetického oscilátoru OLDŘICH LEPIL FRANTIŠEK LÁTAL Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě

Více

Řízení spínaných zdrojů

Řízení spínaných zdrojů 1 Řízení spínaných zdrojů Výstupní napětí spínaného zdroje je udržováno na konstantní hodnotě pomocí uzavřené řídicí zpětnovazební smyčky. Hodnota výstupního napětí (skutečná hodnota) je porovnávána s

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí)

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí) Otázky z ELI 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí Volt 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud Amper 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor Ohm 4. V jakých jednotkách se vyjadřuje kapacita Farad

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem. X. Hallův jev Michal Krištof Pracovní úkol 1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů Provozovna: ATG, s. r. o. Tel.: (+420 ) 23431 2201 Beranových 65 (+420 ) 23431 2202 Praha 9 - Letňany Fax: (+420 ) 23431 2205 199 02 E-mail: atg@atg.cz Česká Republika http: www.atg.cz HERCULES Přenosný

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Á ů Á Á ů Ř Ý ú ř ř ů Ě Á ú ř Ř Ž Ý Ř Ž Á ť ř ů Á Š ú ř ť É Í ř ú ú Á Ě Ý ř ó Ř ú ř ú Ý Í ú Ř ů ú Š ú ř ť ř ř Á ŘÍ ř Ů ú ř ú ú ř Ž ú ú ů ú ř ř ó ř ů ů ř ř ř ř ů ů ř ř ř ů ů Í Ý Ů ů ř ů ř Ř ř ř ú Ý ř ř

Více

ů ž Ř Š Í Ú ů š ů š ů Í Í ů ů ů ů ů Š ú ů ů š ů Š ů ů ů ž ů š ů ů Š Č ů ů š š Í Š Š š ů š ů š ú ž š ů ů ů ů š ů ů ů ú š š ž š š ž ů š ů Š ú Š ů Š š ů š š ú ů ů ů ů ú ů ů š š ú ú Š ů Š ů ů Š ů ů ů š Š ň

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 Jiří Pechoušek, Milan Vůjtek Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 V tomto dokumentu je uveden seznam přístrojů, které byly

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Snímače teploty s výstupem PWM

Snímače teploty s výstupem PWM PWM výstup 0 100% Frekvence PWM 1,4Hz 10kHz vysoká přesnost měření zpracování dat 1ti bitovým D převodníkem široký rozsah napájení komunikace Modbus RUpo lince RS485 možnost připojení až 255 modulů na

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více