Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí"

Transkript

1 Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť triviální fakt ovlivnění snímané stejnosměrné veličiny (v našem případě napětí na ) střídavým rušivým signálem, je-li v příslušné části obvodu nelineární prvek či soustava takových prvků, kde může dojít k částečnému usměrnění tohoto rušivého signálu. Zdroj V1 je zdrojem měřeného napětí (model výstupu senzoru se stejnosměrným napěťovým výstupem), zdroj V2 je zdroj střídavého rušivého napětí, superponovaného na užitečný signál z V2. K této superpozici může v praxi dojít např. kapacitní či indukční vazbou ze zdroje střídavého signálu. Sada prvků D1, D2 a tvoří model typického ochranného obvodu používaného na většině vstupů analogových integrovaných obvodů. Princip činnosti této ochrany je následující: je-li napětí na vstupu obvodu v rozsahu definovaném nulovým potenciálem (D1) a napájecím napětím obvodu V CC (D2), PN přechody obou diod jsou polarizované v závěrném směru a přítomnost diod se v obvodu (zanedbáme-li proud diody v závěrném směru a parazitní kapacitu PN přechodu) neprojeví. V opačném případě se jeden z přechodů otevře a omezí tak napětí na navazujících prvcích v obvodu na hodnotu V CC +U D, resp. U D, kde U D je napětí na PN přechodu diody v propustném směru. Kombinace C1, pak představuje model dalších navazujících prvků v obvodu, které zatěžují zdroje měřeného i rušivého napětí. Úkol mĕření: 1. V prostředí MULISIM vytvořte model vstupního obvodu měřicího přístroje dle obr Připojte zdroje V1 a V2 (model zdroje stejnosměrného napětí s rušivou střídavou složkou lze vytvořit v prostředí MULISIM elegantněji, avšak použité řešení je názornější). Připojte měřicí přístroje XMM1 (virtuální multimeter) a XSC1 (virtuální osciloskop). 2. Určete velikost stejnosměrné složky (nastavení XMM1 DC ) a efektivní hodnotu střídavé složky (nastavení XMM1 AC ) napětí na pro kombinace hodnot U V1 a U V2, uvedené v ab Zakreslete do grafu průběhy napětí na (U DC ) pro poslední sloupec tabulky.

2 4. Diskutujte vliv napětí U V2 na velikost stejnosměrné složky napětí na (U DC ). Jak závisí míra tohoto vlivu na hodnotě napětí U V1 vzhledem k mezním hodnotám pracovního rozsahu omezovače D1, D2? Čím je způsobeno, že hodnota napětí U DC nesouhlasí přesně s hodnotou U V1 ani pro U V2 = 0V? ab U V1 (V) ,5 4,5 4,5 U V2 (V) 0 0, , ,5 2 U DC (V) U AC (V) VCC 5V XSC1 XMM1 D2 DIODE_VIRUAL A B V2 1kOhm 2 V 1MHz 0Deg D1 DIODE_VIRUAL C1 33pF 100kOhm V1 4 V Obr. Schéma obvodu pro vyšetření vlivu souhlasného střídavého rušivého napětí na výsledek měření stejnosměrného napětí

3 Laboratorní úloha KLS2 Experiment s pásmovou zádrží (Multisim + volitelně přípravek) Popis úlohy: Aktivní pásmová zádrž s dvojitým -článkem se používá k odstranění nežádoucí harmonické komponenty ze signálu. Lze odvodit, že pro správnou funkci obvodu musí být odpory rezistorů R1 a shodné a rovné dvojnásobku velikosti odporu rezistoru, a obdobně musí být shodné velikosti kapacity kondenzátorů C1 a C2, velikost kapacity kondenzátoru C3 je polovinou velikosti kapacity kondenzátoru C1 či C2. ohoto souběhu se v praxi při realizaci z diskrétních prvků dosahuje kusovým výběrem součástek. Činitel jakosti obvodu lze ovlivnit nastavením zpětné vazby OZ (R4). Od určitého nastavení R4 je obvod nestabilní a kmitá. XSC1 1.1kOhm A B C2 C1 100nF 100nF U1 XMM1 V1 R1 R4 1 V 2000 Hz 0Deg 2.2kOhm 2.2kOhm Key = A 1kOhm 70% C3 200nF Obr. Pásmová zádrž s dvojitým -článkem Úkol měření: 1. Vytvořte v prostředí MULISIM schéma pásmové zádrže s dvojitým -článkem dle obrázku 5.1. Vyzkoušejte ovládání potenciometru R4 z klávesnice během simulace.

4 2. Experimentálně zjistěte mez stability obvodu v závislosti na poloze R4. Hodnotu R4 na mezi stability zapište. 3. Pro polohy R4 60%, 80% a 100% určete: -přenos obvodu v rozsahu 0-2 khz (použijte funkci AC Analysis, výsledky přibližně zakreslete do společného obrázku) -střední kmitočet v zatlumeném pásmu f s a útlum takového vstupního signálu (pro odečítání hodnot použijte funkci lupy a kurzory v předešlém grafu. V případě potřeby upravte rozsah či počet bodů analýzy). -činitel jakosti dle definice f Q (5.1) f f s 3dBH 3dBD Pro polohy R4 20% a 40% určete kmitočet vlastních kmitů obvodu. Vyzkoušejte při tom použití čítače (Frequency Counter). Seznamte se s jeho nastavitelnými parametry a s jejich významem (komparační úroveň a citlivost). 4. Určete experimentálně limitu kmitočtu vlastních kmitů obvodu pro R4 R4 mez_stab a porovnejte s f s z bodu Seznamte se s ovládáním spektrálního analyzátoru a s nastavením jeho parametrů, zejména zobrazovaného frekvenčního rozsahu (Start Frequency / Stop Frequency anebo Center Frequency / Frequency Span) a vyzkoušejte jeho použití (XSA1) dle obrázku 5.2 pro nastavení R4 20% a 80% (zachovejte nastavení zdroje dle obrázku 5.2). Zakreslete přibližný průběh spekter v obou případech (pro hrubé nastavení vzhledu obrázku použijte přístroj SA z nabídky přístrojů, pro odečítání hodnot použijte okno XSA1 v rapheru).

5 XSA1 IN XSC1 C2 100nF 1.1kOhm C1 100nF U1 XFC1 123 A B XMM1 V1 1 V 1kHz 0Deg 2.2kOhm R1 2.2kOhm R4 Key = A 1kOhm 30% C3 200nF Obr. Připojení čítače a spektrálního analyzátoru do obvodu

6 Laboratorní úloha KLS3 Přístrojový zesilovač (Multisim + přípravek) Přístrojový zesilovač je určen k zesílení rozdílového napětí u D = u 2 u 1 při potlačení souhlasného napětí u C = (u 1 + u 2 )/2. Je tvořen dvojicí symetricky zapojených vstupních zesilovačů napětí s velkým - IN Z1 R4 u 1 20k 20k 10k R1 Z3 OU u 3 u 2 10k R4 Z2 20k 20k + IN Přístrojový zesilovač vstupním odporem a symetrickým rozdílovým zesilovačem s asymetrickým výstupem. Rozdílové zesílení D zesilovače je určeno poměrem jeho výstupního napětí k rozdílovému vstupnímu napětí. Za předpokladu ideálních vlastností operačních zesilovačů je rozdílové zesílení D u 3 R 4 R ud R1 Souhlasné zesílení C zesilovače je určeno poměrem jeho výstupního napětí k souhlasnému vstupnímu napětí, které působí současně na obě vstupní svorky zesilovače. Činitel potlačení souhlasného napětí CMR je definován poměrem rozdílového a souhlasného zesílení CMR 20log Ideální přístrojový zesilovač má C 0 a CMR. Statické vlastnosti zesilovače jsou dány vstupními napětími a proudy operačních zesilovačů a jejich nelinearitou. D C db

7 Výstupní ofset zesilovače je určen jeho výstupním napětím při uzemněných vstupech. Dynamické vlastnosti zesilovače jsou definovány mezním kmitočtem, mezním výkonovým kmitočtem, dobou náběhu a rychlostí přeběhu výstupního napětí. Mezní kmitočet f m je kmitočet vstupního sinusového napětí, při kterém klesne zesílení zesilovače o - 3 db vzhledem k stejnosměrnému zesílení. Pro mezní kmitočet zesilovače platí f f m kde f je tranzitní kmitočet operačního zesilovače, při kterém je rozdílové zesílení D = 1. Doba náběhu n je doba potřebná ke změně výstupního napětí zesilovače z 0,1 na 0,9 své ustálené hodnoty při skokové změně vstupního napětí. Pro dobu náběhu platí D n 0,35 f m Mezní výkonový kmitočet f p je kmitočet vstupního sinusového napětí, při kterém ještě nedochází ke zkreslenému jeho výstupního napětí. Při rozkmitu výstupního napětí U m je určen rychlostí přeběhu výstupního napětí S S f U m m Úkol měření (praktické části proveďte dle možností jak na modelu v Multisimu, tak na reálném přípravku): 1. Výpočtem určete hodnoty rezistoru R 1 pro rozdílová zesílení D = 1, 2, 4, 8 při R 1 = 10 kohm, R 2 = R 4 = 20 kohm. 2. Změřte výstupní ofset rozdílového zesílení zesilovače pro jmenovitá rozdílová zesílení D = 1, 2, 4, Změřte kmitočtovou charakteristiku rozdílového zesílení zesilovače pro rozdílová zesílení D = 1, 2, 4, 8 a určete mezní kmitočty, při kterých klesnou zesílení o - 3 db vzhledem k stejnosměrnému zesílení. Amplitudu vstupního rozdílového napětí volte tak, aby rozkmit výstupního napětí zesilovače bylo maximálně 10 V. 4. Změřte kmitočtovou charakteristiku souhlasného zesílení zesilovače pro rozdílová zesílení D = 1, 2, 4, 8. Určete kmitočtovou závislost činitele potlačení CMR. Amplitudu vstupního souhlasného napětí volte tak, aby rozkmit výstupního napětí zesilovače bylo maximálně 10 V.

8 5. Změřte dobu náběhu a rychlost přeběhu výstupního napětí zesilovače pro rozdílová zesílení D = 1, 2, 4, 8. Amplitudu vstupního obdélníkového napětí volte tak, aby rozkmit výstupního napětí byl maximálně 10 V. 6. Naměřené výsledky porovnejte s vypočtenými hodnotami za předpokladu, že tranzitní kmitočet operačních zesilovačů je f = 1 MHz a mezní rychlost přeběhu je S = 1 V/us. - IN - IN PZ OU PZ OU + IN ČV ČV + IN ČV Měření výstupního ofsetu rozdílového zesilovače Měření kmitočtové charakteristiky rozdílového zesílení - IN - IN Y1 PZ OU PZ OU Y2 ČV + IN ČV + IN OSC Měření kmitočtové charakteristiky souhlasného zesílení Měření doby ustálení a rychlosti přeběhu výstupního napětí zesilovače

9 Laboratorní úloha KLS4 Modelování parazitních vlastností aktivních i pasivních prvků (Multisim) Popis úlohy: Na obrázku 2.1 je zjednodušené schéma stabilizátoru napětí, využívajícího Zenerovu diodu D1. Její napěťový úbytek je zesílen na požadovanou hodnotu (cca 10 V) pomocí neinvertujícího zesilovače, realizovaného operačním zesilovačem U2. Protože dioda D1 je přes protékána proudem z výstupu zesilovače, je v ustáleném stavu činitel stabilizace napětí velmi vysoký. Pro korektní funkci obvodu je zapotřebí jeho správné spuštění, tj. dosažení záporné zpětné vazby OZ. V praxi se na správném nastartování obvodu podílí řada vlivů, mj. napěťový ofset OZ, vstupní klidové proudy OZ a jejich nesymetrie či parazitní kapacity jednotlivých částí obvodu. Úkol mĕření: 1. Pro schéma stabilizovaného zdroje napětí s obecným operačním zesilovačem U2 na obr. 2.1 vyzkoušejte chování obvodu (zjistěte ustálenou hodnotu napětí na výstupu OZ U2) pro jeho vstupní napěťový offset -10 mv a +10 mv. ab. U U2off (mv) U U2out (V) 2. Nahraďte operační zesilovač U2 bez napájení OZ s napájením dle obrázku 2.2 (vyzkoušejte funkci REPLACE v popisu OZ) a upravte velikost rezistoru a R1 i velikost Zenerova napětí ZD D1 dle obr. 2.2 tak, aby výstupní napětí stabilizátoru mělo hodnotu cca 12 V. Určete dobu náběhu výstupního napětí a vliv offsetu +/-1 mv v tomto případě. Porovnejte s výsledky z bodu 1. a zdůvodněte rozdíly. ab. U U2off (mv) n (ms) U U2out (V)

10 3. Ve schématu dle obr. 2.2 pomocí Analysis - DC Operating Point určete napětí na středním bodě děliče (R1, ) a na ZD D1 v ustáleném stavu. Porovnejte výsledky s výsledky klasické simulace, namĕřenými voltmetrem XMM1. 4. Pomocí Analysis DC Sweep určete napětí na výstupu OZ U2 v obr. 2.2 v ustáleném stavu pro napětí zdroje V1 v rozmezí 5-20 V. Ve výsledném grafu vyzkoušejte funkci zoom. XSC1 XMM1 A B U2 1kOhm R1 1kOhm D1 5 V 1kOhm Obr. Schéma stabilizátoru napětí 10V se zpětnou vazbou

11 XSC1 XMM1 V1 20 V A B U2 3.6kOhm R1 1.2kOhm C1 100nF D1 5.5 V 1kOhm Obr. Schéma stabilizátoru napětí 12V se zpětnou vazbou a s modelem napájení použitého OZ 5. Porovnejte předchozí průběhy z měření 4 a výsledné hodnoty napětí v ustáleném stavu z měření 3 s případem, kdy je ZD napájena přímo ze zdroje V1 (viz obr. 2.3).

12 XSC1 XMM1 V1 20 V A B U2 3.6kOhm R1 1.2kOhm C1 100nF D1 5.5 V 1kOhm Obr. Schéma stabilizátoru napětí 12V s přímo napájenou ZD 6. Pro schéma na obr. 2.3 vyzkoušejte analýzu Monte Carlo pro hodnotu s tolerancí +/- 3 k. Opět nás zajímá přechodový děj (ransient) napětí na výstupu OZ v čase cca 10 ms. Počet pokusů max. 50. Zapište minimální a maximální dosaženou hodnotu napětí po vyloučení případných odlehlých výsledků. 7. Dobrovolný úkol: Navrhněte úpravu obvodu dle obr. 2.2, aby správnost funkce obvodu nebyla ovlivněna offsetem OZ.

13 Laboratorní úloha KLS5 Experiment se sinusovým funkčním měničem (Multisim + volitelně přípravek) Popis úlohy: Sinusový funkční měnič se používá pro generování harmonického signálu na nízkých kmitočtech. Mezi jeho výhody patří relativně široký rozsah pracovních kmitočtů a obvodová jednoduchost. Při pečlivé realizaci lze v praxi dosáhnout harmonického zkreslení HD 3% při sériové výrobě a HD 1% při individuálním výběru prvků. Vstupní trojúhelníkový signál se získá např. integrací pravoúhlého signálu multivibrátoru (v naší úloze použijeme pro jednoduchost funkční generátor). Úkol měření: 1. Vytvořte v prostředí MULISIM schéma sinusového funkčního měniče dle obr Dbejte na výběr generických modelů součástek (virtual), na správnou polaritu zdrojů V1 a V2 a zejména na správné zapojení odporových trimrů R10 a R11 z hlediska jejich souběhu (použijte možnost ovládání obou prvků stejnou klávesou). Nastavte krok ovládání obou prvků na 1 %. DIODE_VIRUAL V1 5 V BJ_NPN_VIRUAL XSC1 220 Ohm 270 Ohm R1 150 Ohm Q2 R10 Key = A 10kOhm A B XF1 D1 D2 D3 50% R4 R5 U1 R Ohm 2100 Ohm BJ_PNP_VIRUAL 2.2kOhm D4 D5 D6 Q1 R11 Key = A 10kOhm R8 R7 R6 50% 220 Ohm 270 Ohm 150 Ohm V2 5 V Obr. Sinusový funkční měnič

14 2. Pro nastavení generátoru: frekvence 1000 Hz, typ signálu: trojúhelník, amplituda 3 V a s použitím osciloskopu určete experimentálně nastavení R10 resp. R11 pro vizuálně optimální výstupní harmonický signál (připomínáme, že pracujete s krokem trimrů 1% a oba trimry jsou neustále nastaveny shodně). 3. Připojte spektrální analyzátor dle obr. 6.2 (nastavení: start 1 Hz, center 8 khz, freq. resolution 62,496 Hz, pro odečítání amplitud použijte lineární měřítko svislé osy a měňte hodnotu rozlišení V/dílek pro odečet první a následně vyšších harmonických). S použitím spektrálního analyzátoru případně experimentálně dostavte trimry R10 a R11 tak, aby celková energie vyšších harmonických byla minimální. Připomínáme, že po každé změně nastavení SA či trimrů R10 a R11 je třeba počkat na ustálení zobrazení spektra dostatečně dlouhou dobu! Určete celkové harmonické zkreslení HD výstupního signálu dle definice: i2 U 1 2 i HD (6.1) U kde U 1 je amplituda základní harmonické a U i jsou amplitudy nezanedbatelných vyšších harmonických složek signálu (při měření postačí určit pouze dominantní rušivé složky do 15 khz). ab. f(khz) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 Ui(V) 4. Výše uvedený vztah (6.1) platí pro amplitudy složek v jednotkách V. Upravte tento obecný vztah pro případ, že jsou k dispozici hodnoty úrovní jednotlivých složek v db vzhledem k základní harmonické (0 db). Přepněte zobrazení svislé osy SA na db a ověřte dosazením do odvozeného vztahu jeho správnost. V případě, že jsou k dispozici údaje o amplitudách jak ve V, tak v db, pro který z obou vztahů byste se v praxi rozhodli a proč?

15 DIODE_VIRUAL V1 5 V BJ_NPN_VIRUAL XSC1 220 Ohm 270 Ohm R1 150 Ohm Q2 R10 Key = A 10kOhm A B XF1 D1 D2 D3 50% R4 R5 U1 R9 2.2kOhm 7800 Ohm 2100 Ohm DIODE_VIRUAL D4 D5 D6 Q1 R11 Key = A 10kOhm R8 220 Ohm R7 270 Ohm R6 150 Ohm BJ_PNP_VIRUAL 50% XSA1 V2 5 V IN Obr. Připojení spektrálního analyzátoru do obvodu 5. Určete experimentálně mezní kmitočet měniče f mez, při kterém poklesne amplituda výstupního signálu o 3 db vzhledem k amplitudě výstupu při f=1khz. Pro tuto hodnotu f mez určete pomocí SA opět hodnotu HD.

16 Laboratorní úloha KLS6 Převodník střední hodnoty (operační usměrňovač) (Multisim + přípravek) Operační usměrňovač je určen ke stanovení aritmetické střední hodnoty periodického vstupního napětí u(t), definovaného rovnicí U 2 ar 1 t1 p t1 u ( t) dt kde p je perioda vstupního napětí. Operační usměrňovač se skládá z jednocestného usměrňovače, tvořeného operačním zesilovačem Z 1, diodami D 1, D 2 a rezistory R 1, R 2 a sčítacího invertujícího zesilovače s operačním zesilovačem Z 2 a rezistory R 3, R 4, R 5. 1 R4 C IN R1 OU1 20k 15p R5 10k 10k 10k 10k Z 1 L081 D1 1N4007 U 1 U 2 Z 2 L081 OU2 D2 Operační usměrňovač Při kladné polaritě vstupního napětí je dioda D 1 vodivá, D 2 nevodivá a přenos zesilovače Z 1 je R 2 /R 1 = - 1. Při záporné polaritě vstupního napětí je dioda D 1 nevodivá, dioda D 2 vodivá a přenos zesilovače je 0. Jednocestné usměrněné vstupní napětí je na vstupu invertujícího zesilovače Z 2 sečteno se vstupním napětím. Pro výstupní napětí dvoucestného usměrňovače platí u R 1 2 R5 R5 u1, u1 0 R1 R u, 2 u1 u1 0 4 R4 2

17 Pro R 1 = R 2 = R 3 = R 5 = 10k a R 4 = 20k odpovídá střední hodnota výstupního napětí aritmetické střední hodnotě vstupního periodického napětí. Pro vstupní sinusové napětí s amplitudou U 1m je střední hodnota výstupního napětí 2 U 2s U m 0, 637U m Při znalosti činitele tvaru k t periodického průběhu lze ze střední aritmetické hodnoty určit jeho efektivní hodnotu U k U 2 ef t s Činitel tvaru sinusového průběhu je k t = 1,11. Efektivní hodnota sinusového napětí o amplitudě U m má hodnotu U ef = 0,707 U m. Úkol měření (praktické části proveďte dle možností jak na modelu v Multisimu, tak na reálném přípravku): 1. Změřte statickou převodní charakteristiku operačního usměrňovače v rozsahu vstupního napětí 10 V. Určete chybu nuly a nelinearitu charakteristiky. 2. Nakreslete průběh výstupního napětí jednocestného a dvoucestného operačního usměrňovače při vstupním sinusovém signálu o rozkmitu 10 V a kmitočtu 1 khz. 3. Změřte dynamickou převodní charakteristiku operačního usměrňovače při vstupním sinusovém napětí o rozkmitu 10 V a kmitočtu 1 khz. Určete nelinearitu charakteristiky. 4. Změřte kmitočtovou charakteristiku operačního usměrňovače při vstupním sinusovém napětí o rozkmitu 10 V v kmitočtovém rozsahu do 100 khz. Určete mezní kmitočet, při kterém klesne přenos usměrňovače o - 3 db vzhledem k stejnosměrnému přenosu s jmenovitou hodnotou Měřením ověřte správnost určení střední a efektivní hodnoty sinusového průběhu vstupního napětí o rozkmitu 10 V a kmitočtu 1 khz.

18 Y1 IN OU OU IN OU OU Y2 Z ČV ČV OSC Měření statické převodní charakteristiky operačního usměrňovače Měření dynamické převodní charakteristiky operačního usměrňovače

19 Laboratorní úloha KLS7 Izolační zesilovač (Přípravek) Je určen k izolovanému přenosu vstupního napětí v rozsahu 1 V na výstupní napětí s jmenovitým zesílením + 1. Zesilovač je tvořen vstupním zesilovačem napětí proud Z 1, jehož výstup budí fotodiody optronů OP 1 a OP 2. ranzistor KF507 slouží k proudovému posílení výstupního proudu operačního zesilovače Z 1. Optron OP 2 slouží k přenosu vstupního proudu zesilovače na proud fotodiody, který je výstupním zesilovačem proud - napětí převeden na výstupní napětí. Optron OP 1 je určen k proudové kompenzaci nelinearity převodní charakteristiky optronu OP 2. Izolační zesilovač je napájen ze dvou izolovaných symetrických zdrojů napětí 15 V V IZ + 15 V OP1 MB111 OP2 MB111 IN R1 L081 R4 200 k L k 1 M Z1 33 k KF507 R5 680 R6 1 M Z2 OU V IZ Izolační zesilovač - 15 V Zesílení izolačního zesilovače je za předpokladu shodných parametrů optronů u2 u 1 R R 2 1 Statické vlastnosti zesilovače jsou dány vstupními napětími a proudy operačních zesilovačů, a nelinearitou operonů.

20 Dynamické vlastnosti zesilovače jsou definovány mezním kmitočtem, mezním výkonovým kmitočtem, dobou náběhu a rychlostí přeběhu výstupního napětí. Mezní kmitočet zesilovače f m je kmitočet vstupního sinusového napětí, při kterém klesne zesílení zesilovače o - 3 db vzhledem k stejnosměrnému zesílení. Doba náběhu zesilovače n je doba potřebná ke změně výstupního napětí zesilovače z 0,1 na 0,9 své ustálené hodnoty při skokové změně vstupního napětí. Pro dobu náběhu platí n 0,35 f m Mezní výkonový kmitočet zesilovače f p je kmitočet vstupního sinusového napětí, při kterém nedochází k jeho zkreslenému zesílení. Rychlost přeběhu výstupního napětí zesilovače S je určena jeho mezním výkonovým kmitočtem S f pu m Činitel izolačního potlačení zesilovače IMR je poměr výstupního napětí zesilovače k napětí mezi zemí vstupní části 1 a zemí výstupní části 2 zesilovače u IMR 20log u OU db Úkol měření (provádějte pouze na přípravku): 1. Změřte převodní charakteristiku izolačního zesilovače v rozsahu vstupního napětí 1 V a určete chybu nuly, zesílení a nelinearitu jeho převodní charakteristiky. 2. Změřte kmitočtovou charakteristiku přenosu zesilovače při rozkmitu vstupního sinusového signálu 1 V a určete mezní kmitočet zesilovače, při kterém klesne jeho zesílení o - 3 db vzhledem k stejnosměrnému zesílení. 3. Změřte dobu náběhu výstupního napětí zesilovače při vstupním obdélníkovém signálu o rozkmitu 1 V. Změřte rychlost přeběhu výstupního napětí zesilovače a mezní výkonový kmitočet.. Naměřené výsledky porovnejte. 4. Změřte kmitočtovou charakteristiku činitele izolačního potlačení zesilovače IMR při jeho zkratovaném vstupu a při sinusovém napětí o rozkmitu 10 V mezi zemí 1 a 2.

21 IN IN Y1 IZ OU IZ OU Y2 Z ČV 1 2 ČV 1 2 OSC Měření převodní charakteristiky zesilovače Měření kmitočtové charakteristiky přenosu zesilovače IN Y1 IN Y1 IZ OU Y2 IZ OU Y2 1 2 OSC 1 2 OSC Měření doby náběhu a rychlosti přeběhu výstupního napětí zesilovače Měření kmitočtové charakteristiky činitele izolačního potlačení zesilovače

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu. ZADÁNÍ: ) Seznamte se se zapojením a principem činnosti synchronního detektoru 2) Změřte statickou převodní charakteristiku synchronního detektoru v rozsahu vstupního ss napětí ±V a určete její linearitu.

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru GENEÁTO PILOVITÉHO PŮBĚHU 303-4. Na nepájivém kontaktním poli sestavte obvod dle schématu na obr.. Hodnoty součástek a napájení zadá vyučující: =,7 kω, 3 = 3 = 0 kω, C = 00 nf, U CC = ± V. Změřte a nakreslete

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 6. MĚŘEÍ PROUDU A APĚTÍ Etalony napětí, referenční a kalibrační zdroje (včetně principu pulsně-šířkové modulace) Měření stejnosměrného napětí: přehled možností s ohledem na velikost měřeného napětí, princip

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ 204-4R. Navrhněte a sestavte neinvertující nf zesilovač s OZ : 74 CN, pro napěťový přenos a u 20 db (0 x zesílení) při napájecím napětí cc ± 5 V a zatěžovacím odporu R L

Více

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice Cvičení Seznámení s přístroji, používanými při měření Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice eaktance kapacitoru Integrační článek C - přenos - měření a simulace Derivační

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 7 Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 8. 11. 2011 Datum

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Teorie elektronických obvodů (MTEO) Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 10 návod k měření Filtr čtvrtého řádu Seznamte se s principem filtru FLF realizace a jeho obvodovými komponenty. Vypočtěte řídicí proud všech

Více

SMĚŠOVAČ 104-4R 6.10. 13.10. 7

SMĚŠOVAČ 104-4R 6.10. 13.10. 7 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy SMĚŠOVAČ 104-4R Zadání 1. Sestavte měřící obvod pro měření

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič Počítačové cvičení BNEZ 2 Snižující měnič Úkol 1: Úkol 2: Úkol 3: Úkol 4: Úkol 5: Dle schématu na Obr. 2 zakreslete v programu OrCAD Capture obvod snižujícího DC-DC měniče. Měnič má mít následující parametry:

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač RIEDL 4.EB 7 1/6 1.ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku korekčního předzesilovače b) Znázorněte ji graficky na semiaritmický papír. Měření proveďte při souměrném napájení 1V v pásmu 10Hz až 100kHz,

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

1.5 Operační zesilovače I.

1.5 Operační zesilovače I. .5 Operační zesilovače I..5. Úkol:. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení 2. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v invertujícím zapojení 3. Ověřte vlastnosti

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Dostala se Vám do rukou elektronická stavebnice skládající se z desky plošného spoje a elektronických součástek. Při sestavování stavebnice je třeba dbát

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Realizace a ověření unikátní topologie analogového vedoucí práce: Ing. Michal Kubík, Ph.D. 2013

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Teorie elektronických

Teorie elektronických Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 1 návod k měření Zpětná vazba a kompenzace Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku invertujícího zesilovače v zapojení s operačním zesilovačem

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A) 2.10 Logické Obvody 2.10.1 Úkol měření: 1. Na hradle NAND změřte tyto charakteristiky: Převodní charakteristiku Vstupní charakteristiku Výstupní charakteristiku Jednotlivá zapojení nakreslete do protokolu

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma. Richard Philips Feynman "Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman Tato publikace vznikla díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy Položka KS Hodnota Splněno 03.03.01 PC sestava výuka 4 Minimální požadavky na All In One počítač pro ovládání a

Více

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P. ZADÁNÍ: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-900P. 1) Pomocí vestavěného kalibrátoru zkontrolujte nastavení zesílení vertikálního zesilovače, eventuálně nastavte prvkem "Kalibrace citlivosti". Změřte

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Zdeněk Křovina Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých

Více

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R 9.2. 16.2. 8

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R 9.2. 16.2. 8 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU Číslo úlohy 303-4R Zadání 1. Dle

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita? PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZČU V PLZNI KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita? Pavel Benajtr 17. dubna 2010 Obsah 1 Úvod... 1 2 Reálná elektronická

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu: RIEDL 4.EB 6 /8.ZDÁNÍ a) Na předložeém ízkofrekvečím zesilovači změřte vstupí impedaci b) Změřte zesíleí a zisk pro výko 50% c) Změřte útlumovou charakteristiku Měřeí proveďte při cc =0V a maximálě 50%

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ NIVEZITA V PLZNI FAKLTA ELEKTOTECHNICKÁ KATEDA ELEKTOENEGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PÁCE Výkonový zesilovač s komplementárním diferenčním vstupem Michal Drnek 04 Výkonový zesilovač s komplementárním

Více

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 5. MĚŘEÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘEÍ PROUDU A APĚÍ měření fázového rozdílu osciloskopem a číačem, další možnosi měření ϕ (přehled) měření proudu a napěí: ealony, referenční a kalibrační zdroje (včeně principu

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

Zesilovače biologických signálů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Zesilovače biologických signálů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Zesilovače biologických signálů X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Zesilovače biologických signálů zesilovače pro EKG (elektrokardiografie, srdce)

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru

A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru A1 Blokove schéma stejnosměrného mikrovoltmetru A2) blok. schéma selektivního heterodynního mikrov-metru A3. Uveďte metody převodu analog. napětí na číslo a přiřaďte jim oblast použití paralelni převodník

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Test. Kategorie Ž2. 4 Snímek z digitálního osciloskopu zobrazuje průběh sinusového signálu. Jaká je přibližná frekvence signálu? Uveďte výpočet.

Test. Kategorie Ž2. 4 Snímek z digitálního osciloskopu zobrazuje průběh sinusového signálu. Jaká je přibližná frekvence signálu? Uveďte výpočet. Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2010 Test Kategorie Ž2 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Vysílání DVB-T využívá: a) digitální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Návrh laboratorního přípravku aktivního

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Návrh laboratorního přípravku aktivního VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy Návrh laboratorního přípravku aktivního filtru bakalářská práce Autor: Miloš Bělíček Vedoucí práce: Ing.

Více

Polovodičový usměrňovač

Polovodičový usměrňovač Polovodičový usměrňovač Zadání: 1. Zobrazte pulzní napětí na jednocestném usměrňovači, použijte filtraci kondenzátorem. 2. Zobrazte pulzní napětí na dvoucestném usměrňovači, použijte filtraci kondenzátorem.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2.1 Úvod Na rozdíl od zapojení operačních zesilovačů (OZ), v nichž je závislost výstupního napětí na napětí vstupním reprezentována lineární funkcí (v mezích

Více

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí 4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ PRAKTIKUM Ing. Martin Kyselák, Ph.D. prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. Ing. Jiří Solfronk, CSc. Brno 2016 OBSAH 1 A B

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření plynem indukovaných změn voltampérových charakteristik chemických vodivostních senzorů 1. Úvod

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_2.12_měření charakteristik diod na osciloskopu Střední odborná škola a Střední

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více