1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC."

Transkript

1 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ tel.: mobil: Česká republika Datum narození: Narozen 17. listopadu 1943 v Praze. Oba rodiče, doc. PhDr. Adolf Kamiš, CSc., a Anna Kamišová, byli učitelé. Stav a pohlaví: Muž; od r je ženatý. Manželka MUDr. Helena Kamišová (1943) je odborným psychiatrem; dcera ing. Helena Kamišová (1973), absolventka VŠCHT v Praze, je odbornou pracovnicí v Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR v Praze. Státní občanství: státní občan České republiky (č.j.: 606/4/12/2002) Osvědčení: že nebyl evidován jako osoba uvedená v 2, odst. 1, písm. a) nebo b) zákona číslo 451/1991 Sb. (č.j.: BO-3767/1-001/1-PL-2001) Pracoviště: Katedra primární jazykové výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Hoření 13 Ústí nad Labem PSČ Vzdělání: Absolvent jednooborového rozšiřujícího studia pedagogika učitelství pro školy II. cyklu v letech 1975 až 1977 na filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha; státní závěrečná zkouška 1. června Absolvent dvouoborového studia čeština dějepis (učitelství pro školy II. cyklu) v letech 1962 až 1967 na filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha; státní závěrečná zkouška 30. června Absolvent střední všeobecně vzdělávací školy v letech 1959 až 1962 v Praze 10, Přípotoční ul. čp. 1337; maturita dne 6. června Tituly: 1. Profesor obecné jazykovědy jmenován prezidentem Slovenské republiky v Bratislavě dne 12. června 2003 č.: KP424/2003 podle čl. 102 odst. 1 písm. h) Ústavy Slovenské republiky za vysokoškolského profesora v oboru obecná jazykověda. 2. Jmenován docentem pro obor český jazyk podle ustanovení 75 odst. 1 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách od 1. září Kandidát filologických věd v oboru český jazyk (CSc.) Doktor filozofie (PhDr.) v oboru bohemistika a literární teorie ze dne ; č. 1 Univerzita Karlova, filozofická fakulta rozhodnutím vědecké rady ze dne 21. prosince 1978, číslo protokolu 649, podle 3 zákona č. 53 ze dne 26. února 1964, udělila PhDr. Karlu Kamišovi nar. dne 17. listopadu 1943 v Praze vědeckou hodnost kandidáta filologických věd na základě obhajoby kandidátské disertační práce Výraz a význam lokálu v češtině v oboru český jazyk, která se konala na filozofické fakultě UK Praha dne 19. prosince 1978; diplom kandidáta věd evid. číslo 8019 (Česká komise pro vědecké hodnosti).

2 4 diplomu Další vzdělávání: Kurz pro pracovníky distančního vzdělávání pořádaný Národním centrem distančního vzdělávání při Centru pro studium vysokého školství v Praze (tříměsíční kurz); Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu pro pracovníky distančního vzdělávání, registrační číslo: 2001/076, v Praze dne ; International Workschop Phylosophy for Children v Semriach v Grazu v Rakousku; jednotýdenní kurz; Vysoká škola pedagogická Postupim; letní kurz němčiny (měsíční, srpen); Lomonosova univerzita Moskva, katedra slovanských jazyků (komparativní lingvistika; problematika předložkových pádů v ruštině); měsíční pobyt; letní škola německého jazyka (měsíční kurz srpen); Mezinárodní studentská kolej Fritjof-Nansen-Haus v Göttingenu (BRD) (certifikovaný kurz); (srpen) měsíční pobyt na UNI v Göttingen (BRD) se zaměřením Deutshe Sprache und Dichtung im 20. Jahrhundert. Mezinárodní studentská kolej Fritjof-Nansen-Haus v Göttingenu (BRD) (certifikovaný kurz); Škola německého jazyka pro cizince (měsíční kurz srpen); Mezinárodní studentská kolej Fritjof-Nansen-Haus v Göttingenu (BRD) (certifikovaný kurz). Pracovní historie: Od Katedra primární jazykové výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; profesor. Od Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, docent oboru český jazyk (do ); profesor obecné jazykovědy od do Od do Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, odborný asistent v letech 1981 až 1987 a docent oboru český jazyk od 1. září roku Od do rektorát Českého vysokého učení technického Praha, odborný asistent. Od do Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, odborný asistent. Od do Výzkumný ústav odborného školství Praha, odborný asistent. Od do Ústav pro jazyk český Československé akademie věd Praha, studijní pobyt v novočeském oddělení. Základní vojenská služba: 1968 (1. 8.) 1969 (1. 8.) v Praze Další odborné činnosti a dovednosti: 1. K dnešnímu dni publikoval 3 vědecké monografie; je autorem 14 skript a spoluautorem 7 skript; je autorem 3 učebnic pro střední školy a gymnázia a spoluautorem 14 učebnic pro 2 Dne dosáhl na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze hodnosti doktora filozofie (PhDr.) v oboru bohemistika a literární teorie na základě obhajoby rozšířené diplomové práce Syntaktické anomálie (Rkp. 140 s.).

3 5 střední školy a gymnázia; je autorem 3 učebnic pro základní školy a spoluautorem 11 učebnic pro základní školy; je autorem 3 vysokoškolských učebních textů; je autorem 71 vědeckých prací publikovaných v domácích časopisech a sbornících; je autorem 13 vědeckých prací publikovaných v zahraničních časopisech a sbornících; je autorem 18 popularizačních prací a hesel ve slovnících; je autorem 26 recenzí, 6 anotací a 5 abstrakt; vykazuje zjištěných 19 ohlasů prací v zahraniční odborné literatuře a 59 zjištěných ohlasů v domácí odborné literatuře; redakčně či editorsky připravil do tisku 23 maket; přednesl 9 vědeckých přednášek na zahraničních konferencích a 61 vědeckých a odborných přednášek na domácích konferencích s mezinárodní účastí; ukončil 20 grantových úkolů, u nichž byl řešitelem (10 grantů domácích); spoluřešitelem (8 grantů domácích) a spoluřešitel 2 mezinárodních grantů Garantuje obor mateřský jazyk pro studijní obor učitelství pro 1. stupeň základní školy a učitelství pro speciální školy Garantuje obor mateřský jazyk pro studijní obor učitelství pro speciální školy Trvale věnuje pozornost specializaci týkající se problematiky ontogeneze řeči a jejich poruch z hlediska biolingvistického. 6 Rozvíjí problematiku utváření gramatičnosti a sémioze u dětí předškolního věku a mladších školáků v bohemistických disciplínách učitelství pro 1. stupeň základní školy a učitelství pro speciální školy na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Odborná činnost je orientována i na specializaci týkající se problematiky překonávání komunikačních bariér v předškolním a mladším školním věku v multietnické a multikulturní společnosti České republiky, včetně problematiky zvládání češtiny jako jazyka cizího dětmi 3. Např.: 1. Bariéry komunikace a jejich překonávání jako podmínka úspěšné práce žáků na 1. stupni ZŠ; Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, katedra bohemistiky, Ústí nad Labem; ( ), řešitel. 2. Společenské změny slovanských jazyků ; Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana a Ústav slavistiky a balkanistiky AV Ruské federace Moskva (1995), spoluřešitel. 3. Jazyk jako prostředek translace (vyjádření a šíření) kultury; Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana (1996), spoluřešitel. 4. Výchova ke kultuře lidských vztahů v multikulturním prostředí; 3912 (1996), grant Střediska pro výchovu k lidským právům Evropského informačního střediska Univerzity Karlovy Praha a nadace HUMANITAS PROFES v Praze, řešitel. 5. Příprava (budoucích) učitelů pro práci s etnickými skupinami v základních předmětech 1. stupně základní školy, občanské školy nebo škol a zařízení pro mládež vyžadující zvláštní péči; 060/ (1997), řešitel. 6. Formování osobnosti učitelů a vychovatelů pro práci s žáky a studenty z národnostních menšin v základních předmětech základní a obecné školy; 3911-RG /Kamiš - FR 578 (1998), řešitel. 7. Příprava učitelů 1. stupně ZŠ na výuku českého jazyka, slohu, literatury a čtení pro žáky z národnostních menšin a přistěhovalce; 1552 B 3905 (1999), řešitel. 7. Podpora výuky minoritních žáků multimediálními prostředky v českém jazyce; 3910 RG/1077 B Kamiš-FR (2000), řešitel. 8. Příprava učitelů 1. st. ZŠ na využití bilingvizmu u žáků minorit v českém jazyce; 0667 PgF Kamiš (2001), řešitel. 4. Např. jako 1. Vedoucí oddělení 1. stupně základní školy katedry bohemistiky na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v letech 1992 až 1995; 2. Vedoucí kabinetu pro 1. stupeň základní školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha s účinností od 1. září 1986 do roku 1990 (Čís. skart.: 120/1986 B IV/1, Věc: jmenování, dne ); tomu dále odpovídá výuková, odborná a publikační činnost v rámci předmětu mateřský jazyk pro studující učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 5. Např. jako předseda předmětové rady pro mateřský jazyk pro studijní obory Učitelství pro školy a mládež vyžadující zvláštní péči ( ) a Vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči v letech 1988 až 1990; tomu dále odpovídá výuková, odborná a publikační činnost v rámci předmětu mateřský jazyk pro učitelství pro speciální školy. 6. Viz resortní plán výzkumu v oblasti školství na léta ; integrovaný úkol RŠ III; hlavní úkol RŠ III - 02 Teorie vyučování českému jazyku - Jazyk a jazyková výchova dětí předškolního věku a mladších žáků 1. stupně ZŠ (zahájení 1986 ukončení 1989); 7. Např. v březnu roku 1988 na konferenci o funkční lingvistice pořádané Ústavem pro jazyk český ČSAV přednesl referát na téma Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. Viz KAMIŠ, K.: Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. In: Funkční lingvistika a dialektika. LINGUISTICA XVII/1, Informační bulletin Ústavu pro jazyk český ČSAV, Ústav pro jazyk český ČSAV : Praha 1988, s (viz publikační činnost).

4 6 a žáky z národnostních menšin, přistěhovalců a uprchlíků, speciálně pak v prostředí českoromském v severočeském regionu Ve své odborné činnosti se rovněž věnuje problematice srovnávání češtiny a slovenštiny s romštinou z komparativního bohemistického přístupu Ve své odborné činnosti se věnuje i slovakistické problematice. Ve výuce na katedře českého jazyka a literatury pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vedl semináře a praktická cvičení ze slovenštiny. Tomu věnoval pozornost i při tvorbě vědecké monografie, dále vybraných učebních pomůcek, skript, popř. dalších učebních materiálů Průběžně vedl i vede jako vedoucí diplomové práce jak ve studiu učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy i pro střední školy, tak ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy a pro učitelství pro speciální školy, a to ve formách denního i dálkového, distančního a kombinovaného studia Přednášel a vedl semináře z morfologie a syntaxe pro učitelství všeobecně vzdělávacích 8. Např. referát ve sborníku KAMIŠ, K Code barriers from the psycholinguistic point of view and how to owercam them in a multicultural milie. In: Human being and his/her rights. Volume 6. Unesco. Education for human rights and citizenship in central and eastern Europe. Teaching means, teaching aids and methodology of education. Human rights education centre of EIC of Charles university : Praha 1995, s ISBN Např. vědecká monografie KAMIŠ, K Čeština a romština v Českých zemích. Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Edice ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE 41. Studia linguistica VI. Vydavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem : Ústí nad Labem 1999, počet stran 137. ISBN Viz např. 1. Popis spisovné slovenštiny v II. části skripta na s. 169 až 273 In: KAMIŠ, K Mateřský jazyk český s didaktikou pro studující učitelství 1. stupně základní školy. 2. díl. Univerzita Karlova v Praze. SPN : Praha stran. (AA 15,74) ; 2. Popis slovenského jazyka ve skriptech na s. 213 až 230 In: KAMIŠ, K Jazyk a jazyková výchova dětí předškolního věku. 2. díl. Univerzita Karlova v Praze. SPN : Praha stran. (AA 17, 26) Odborně se věnoval problematice slovenštiny i ve dvou vědeckých monografiích. 1. KAMIŠ, K Lokál a jeho problematika v současné spisovné češtině a slovenštině. Monografie pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Univerzita Karlova : Praha 1986, , Tematická skupina 12/6, počet stran KAMIŠ, K Čeština a romština v Českých zemích. Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Edice ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE 41. STUDIA LINGUISTICA VI. Vydavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem : Ústí nad Labem 1999, počet stran 137. ISBN Např. některé z obhájených DP na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: 1. Děti minorit a imigrantů v české škole diplomantky Veroniky Loosové z učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ; 2. DP Komparativní studie specifických vývojových poruch učení na verbálním podkladě mladších žáků v dyslektických a v standardních třídách diplomantky Vladimíry Neumanové ze studia učitelství 1. stupně ZŠ a učitelství pro speciální školy; 3. rovněž DP Problematika pravopisu ve 3. ročníku zvláštních škol diplomantky Andrey Třešňákové ze studia učitelství 1. st. ZŠ a učitelství pro speciální školy; 4. DP Utváření fonematického sluchu pro mateřštinu a cizí řeč žáků etnických skupin nižších ročníků 1. stupně zvláštních škol diplomantky E. Zemanové ze studia učitelství 1. st. ZŠ a i 5. DP Péče o výslovnost a zřetelnost mluvy mladšího školáka; překonávání poruch výslovnosti diplomantky Markéty Touškové ze studia učitelství 1. st. ZŠ, či 6. DP Typy základových větných struktur v textech pro děti a mládež diplomanta Tomáše Janovského z 1. stupně ZŠ či 7. DP Čtenářské aktivity romských žáků v Ústí nad Labem diplomanta Petra Janáčka ze studia učitelství 1. st. ZŠ. Dále např. DP 8. Diplomová práce Úroveň pravopisného projevu žáků 4. ročníku ZŠ diplomantky J. Suchopárové obhájená v r na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 9. Poruchy dětské řeči se zaměřením na výslovnostní vady a jejich možné odstraňování diplomantky Lenky Růžičkové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 10. DP Úroveň slovní zásoby a možnosti jejího rozvíjení u žáků 1, stupně základní školy diplomantky Romany Podskláňové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 11. Diplomová práce Odstraňování komunikačních bariér v procesu utváření individuální ortografičnosti u žáků mladšího školního věku diplomantky Michaely Loosové obhájená v r na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 12. DP Porovnání stabilizace výslovnosti žáků 1. ročníku ZŠ se stavem ve 4. ročníku ZŠ diplomantky S. Bálkové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 13. DP Rozšiřování slovní zásoby u žáků mladšího školního věku diplomantky M. Schmidtové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 14. DP Neurózy řeči u populace mladšího školního věku diplomantky Kotykové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 15. DP Utváření fonematického sluchu u dětí etnických skupin předškolního věku diplomantky Karasové ze studia učitelství 1. st. ZŠ aj.

5 7 předmětů pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 10. Přednáší a vede semináře z fonetiky a fonologie, lexikologie a lexikografie, morfologie a syntaxe pro učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pro speciální školy na 1. stupni ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 11. Vede výběrové semináře z obecné lingvistiky na 1. stupni ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 12. Vede výběrové semináře z komunikace a biolingvistiky na 1. stupni ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 13. Vedl semináře z informatické praxe pro jednooborové studium učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 14. Koná výuku bohemistických předmětů v různých formách dálkového, distančního nebo kombinovaného studia pro učitelství pro první stupeň ZŠ a pro speciální školy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 15. Externě vyučoval problematiku komunikace na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity, a to na katedře komunikace Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. 16. Vyučoval pro učitele z praxe v Pedagogickém centru Praha vybrané bohemistické předměty, např. komunikační pojetí mluvnice spisovné češtiny, valenční skladbu současné spisovné češtiny apod. 17. Předseda akademického senátu pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od ledna 2001 do prosince Interní člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na období (na základě zákona č. 111/1998 Sb. a po schválení Akademickým senátem PF UJEP dne ). 19. Předseda státní komise pro státní závěrečné zkoušky Člen komise pro státní závěrečné zkoušky Předseda státní komise pro obhajoby diplomových prací Např. 1. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. stupni ZŠ na akademický rok 2003/2004; 2. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. stupni ZŠ na akademický rok 2002/2003; 3. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. stupni ZŠ na akademický rok 2001/2002; 4. Předseda komise č. 29 pro státní zkoušky ze speciální pedagogiky pro učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální školy pro akademický rok 2000/2001; 5. Předseda komise č. 29 pro státní zkoušky ze speciální pedagogiky pro státní zkoušky pro učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální školy v akademickém roce 1999/2000; 6. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. stupni ZŠ na akademický rok 2000/2001; 7. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. st. ZŠ v akademickém roce 1999/2000; 8. Předseda komise č. 1 pro státní zkoušky ve školním roce 1997/1998 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; 9. Předseda komise č. 1 pro státní zkoušky učitelství 1. stupně základní školy ve školním roce 1995/1996 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 10. Předseda komise č. 1 pro státní zkoušky učitelství 1. stupně základní školy na rok 1993 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; 11. Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk a literatura) v roce 1990 apod. 13. Např. 1. Člen komise č. 40 pro státní a bakalářské zkoušky v lednu a únoru roku 1999 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; 2. Člen státní zkušební komise č. 1 učitelství 1. stupně základní školy pro rok 1993 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 3. Člen státní zkušební komise č. 1 učitelství 1. stupně základní školy pro rok 1992 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. apod. 14. Např.1. Předseda komise č. 3 pro obhajobu diplomových prací na katedře bohemistiky pro školní rok 1997/98; 2. Předseda komise č. 3 pro obhajoby diplomových prací na katedře bohemistiky ve šk. roce Předseda státní komise pro obhajoby diplomových

6 22. Člen státní komise pro obhajoby diplomových prací Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) Člen zkušební komise pro pedagogické pracovníky, kteří získali vzdělání v jiném jazyce než českém (Sb. Z. č. 139/1997) Pedagogického centra Praha ve školním roce 1999/ Člen Poradního sboru Ústavu pro studium romské kultury při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v letech Člen nadace Romské děti v letech Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (odbor základních školství a mimoškolní výchovy) byl zařazen mezi odborníky, jejichž recenzní posudky jsou využívány při schvalování učebnic pro základní školy ze dne (čj.: 28245/96-20). 28. Podle 15 odst. 1 Konkursního a jednacího řádu Fondu rozvoje vysokých škol byl jmenován oponentem pro závěrečné oponentní řízení projektů Fondu rozvoje vysokých škol (2000 trvá) Posuzovatel Vědecké grantové agentury Ministerstva školství Slovenské republiky a Slovenské akademie věd pro rok Číslo projektu 2/3069/23 Syntax slovenskej karpatskej rómčiny PhDr. A. Rácové, CSc. 30. Oponent jmenovacího řízení profesorů na Prešovské univerzitě v Prešově na její Filozofické fakultě (ve smyslu Zákona č. 131/2002 Z. z. O vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů, 109 ods. 7 a v souladu s dosavadními předpisy podle ustanovení 6, ods. 6 Vyhlášky číslo 330/1997 Z. z. o habilitaci docentů a vyjmenování profesorů) Oponent habilitačního řízení dr. Amra Ahmeda Shatowryho z Ain Shams University Abbasia-Cairo-Egypt. 32. Člen komise pro obhajoby disertačních prací Člen ediční komise Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ( ). 34. Člen komise pro rigorózní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 8 prací na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok Předseda komise č. 1 pro obhajoby diplomových prací v roce 1991 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem apod. 15. Např. 1. Člen komise č. 7 pro obhajoby diplomových prací na katedře bohemistiky v akademickém roce 1999/2000; 2. Člen komise č. 2 pro obhajoby diplomových prací na katedře bohemistiky ve šk. roce ; 3. Člen komise pro obhajoby diplomových prací na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 1992/1993 apod. 16. Např. 1. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 2003/2004; 2. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 2002/2003; 3. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 2001/2002; 4. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 2000/2001; 5. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 1999/ Např. 1. Oponentní posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu č. 132/2000 Fondu rozvoje vysokých škol řešitele projektu L. Machaly Doplňující vzdělání učitelů češtiny konaného na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 2. Oponentní posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu č. 1407/2000 Fondu rozvoje vysokých škol řešitele projektu J. Čapka Strategie a techniky autonomního studia a výuky cizích jazyků konaného na Dopravní fakultě J. Pernera Univerzity Pardubice ap. 3. Oponent OK B FRVŠ na zabezpečování výběrového řízení FRVŠ Člen komise pro obhajoby projektů FRVŠ pro školní rok na PF UJEP v Ústí nad Labem. 5. Posuzovatel Grantové agentury ČR reg. č. 405/04/1033 grantu Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) dr. E. Jandové z Ostravské univerzity v Ostravě. 18. Např. 1. Oponent jmenovacího řízení doc. dr. J. Svobodové, CSc., za profesorku v oboru obecná jazykověda na FF PU v Prešově(č. j.: 1146/2003); 2. Oponent jmenovacího řízení doc. dr. P. Odaloše, CSc., za profesora v oboru slovenský jazyk na FF PU v Prešově (č. j.: 29/2004).

7 Labem ( ). 35. Člen Jazykovědného sdružení České republiky při České akademii věd v Praze (od r dodnes). 36. Jednatel odbočky Jazykovědného sdružení České republiky na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (od r dodnes). 37. Člen České asociace pedagogického výzkumu při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého katedry pedagogiky s celoškolskou působností v Olomouci (od roku 1992 dodnes). 38. Člen Hnutí spolupracujících škol-r (multikulturní řečová a jazyková výchova se zaměřením na romské žáky v české základní škole) od roku 1992 dodnes. 39. Aktivní znalost počítačové typografie a textových editorů Word 2003; Office 2003, dále Windows XP Professional; Internet. 40. Aktivní znalost slovenského spisovného jazyka. 41. Pasivní znalost německého, ruského, anglického a polského jazyka. 42. Vydavatelská činnost (vydavatelství SCRIBO; Praha 2, , Šumavská 4, tel , IČO: ). 43. Řidičské oprávnění pro skupinu B. 9

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

USTA ad Albim BOHEMICA

USTA ad Albim BOHEMICA USTA ad Albim BOHEMICA Katedra bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem rok 2002 ročník I číslo 3 1 OBSAH ČLÁ KY Alena Debická Z historie ústecké lingvistiky 1 Ludvík Kuba Historie severočeské onomastiky a

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (1981) Odborný asistent působící na Fakultě metalurgie a materiálového

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více