1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC."

Transkript

1 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ tel.: mobil: Česká republika Datum narození: Narozen 17. listopadu 1943 v Praze. Oba rodiče, doc. PhDr. Adolf Kamiš, CSc., a Anna Kamišová, byli učitelé. Stav a pohlaví: Muž; od r je ženatý. Manželka MUDr. Helena Kamišová (1943) je odborným psychiatrem; dcera ing. Helena Kamišová (1973), absolventka VŠCHT v Praze, je odbornou pracovnicí v Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR v Praze. Státní občanství: státní občan České republiky (č.j.: 606/4/12/2002) Osvědčení: že nebyl evidován jako osoba uvedená v 2, odst. 1, písm. a) nebo b) zákona číslo 451/1991 Sb. (č.j.: BO-3767/1-001/1-PL-2001) Pracoviště: Katedra primární jazykové výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Hoření 13 Ústí nad Labem PSČ Vzdělání: Absolvent jednooborového rozšiřujícího studia pedagogika učitelství pro školy II. cyklu v letech 1975 až 1977 na filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha; státní závěrečná zkouška 1. června Absolvent dvouoborového studia čeština dějepis (učitelství pro školy II. cyklu) v letech 1962 až 1967 na filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha; státní závěrečná zkouška 30. června Absolvent střední všeobecně vzdělávací školy v letech 1959 až 1962 v Praze 10, Přípotoční ul. čp. 1337; maturita dne 6. června Tituly: 1. Profesor obecné jazykovědy jmenován prezidentem Slovenské republiky v Bratislavě dne 12. června 2003 č.: KP424/2003 podle čl. 102 odst. 1 písm. h) Ústavy Slovenské republiky za vysokoškolského profesora v oboru obecná jazykověda. 2. Jmenován docentem pro obor český jazyk podle ustanovení 75 odst. 1 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách od 1. září Kandidát filologických věd v oboru český jazyk (CSc.) Doktor filozofie (PhDr.) v oboru bohemistika a literární teorie ze dne ; č. 1 Univerzita Karlova, filozofická fakulta rozhodnutím vědecké rady ze dne 21. prosince 1978, číslo protokolu 649, podle 3 zákona č. 53 ze dne 26. února 1964, udělila PhDr. Karlu Kamišovi nar. dne 17. listopadu 1943 v Praze vědeckou hodnost kandidáta filologických věd na základě obhajoby kandidátské disertační práce Výraz a význam lokálu v češtině v oboru český jazyk, která se konala na filozofické fakultě UK Praha dne 19. prosince 1978; diplom kandidáta věd evid. číslo 8019 (Česká komise pro vědecké hodnosti).

2 4 diplomu Další vzdělávání: Kurz pro pracovníky distančního vzdělávání pořádaný Národním centrem distančního vzdělávání při Centru pro studium vysokého školství v Praze (tříměsíční kurz); Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu pro pracovníky distančního vzdělávání, registrační číslo: 2001/076, v Praze dne ; International Workschop Phylosophy for Children v Semriach v Grazu v Rakousku; jednotýdenní kurz; Vysoká škola pedagogická Postupim; letní kurz němčiny (měsíční, srpen); Lomonosova univerzita Moskva, katedra slovanských jazyků (komparativní lingvistika; problematika předložkových pádů v ruštině); měsíční pobyt; letní škola německého jazyka (měsíční kurz srpen); Mezinárodní studentská kolej Fritjof-Nansen-Haus v Göttingenu (BRD) (certifikovaný kurz); (srpen) měsíční pobyt na UNI v Göttingen (BRD) se zaměřením Deutshe Sprache und Dichtung im 20. Jahrhundert. Mezinárodní studentská kolej Fritjof-Nansen-Haus v Göttingenu (BRD) (certifikovaný kurz); Škola německého jazyka pro cizince (měsíční kurz srpen); Mezinárodní studentská kolej Fritjof-Nansen-Haus v Göttingenu (BRD) (certifikovaný kurz). Pracovní historie: Od Katedra primární jazykové výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; profesor. Od Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, docent oboru český jazyk (do ); profesor obecné jazykovědy od do Od do Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, odborný asistent v letech 1981 až 1987 a docent oboru český jazyk od 1. září roku Od do rektorát Českého vysokého učení technického Praha, odborný asistent. Od do Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, odborný asistent. Od do Výzkumný ústav odborného školství Praha, odborný asistent. Od do Ústav pro jazyk český Československé akademie věd Praha, studijní pobyt v novočeském oddělení. Základní vojenská služba: 1968 (1. 8.) 1969 (1. 8.) v Praze Další odborné činnosti a dovednosti: 1. K dnešnímu dni publikoval 3 vědecké monografie; je autorem 14 skript a spoluautorem 7 skript; je autorem 3 učebnic pro střední školy a gymnázia a spoluautorem 14 učebnic pro 2 Dne dosáhl na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze hodnosti doktora filozofie (PhDr.) v oboru bohemistika a literární teorie na základě obhajoby rozšířené diplomové práce Syntaktické anomálie (Rkp. 140 s.).

3 5 střední školy a gymnázia; je autorem 3 učebnic pro základní školy a spoluautorem 11 učebnic pro základní školy; je autorem 3 vysokoškolských učebních textů; je autorem 71 vědeckých prací publikovaných v domácích časopisech a sbornících; je autorem 13 vědeckých prací publikovaných v zahraničních časopisech a sbornících; je autorem 18 popularizačních prací a hesel ve slovnících; je autorem 26 recenzí, 6 anotací a 5 abstrakt; vykazuje zjištěných 19 ohlasů prací v zahraniční odborné literatuře a 59 zjištěných ohlasů v domácí odborné literatuře; redakčně či editorsky připravil do tisku 23 maket; přednesl 9 vědeckých přednášek na zahraničních konferencích a 61 vědeckých a odborných přednášek na domácích konferencích s mezinárodní účastí; ukončil 20 grantových úkolů, u nichž byl řešitelem (10 grantů domácích); spoluřešitelem (8 grantů domácích) a spoluřešitel 2 mezinárodních grantů Garantuje obor mateřský jazyk pro studijní obor učitelství pro 1. stupeň základní školy a učitelství pro speciální školy Garantuje obor mateřský jazyk pro studijní obor učitelství pro speciální školy Trvale věnuje pozornost specializaci týkající se problematiky ontogeneze řeči a jejich poruch z hlediska biolingvistického. 6 Rozvíjí problematiku utváření gramatičnosti a sémioze u dětí předškolního věku a mladších školáků v bohemistických disciplínách učitelství pro 1. stupeň základní školy a učitelství pro speciální školy na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Odborná činnost je orientována i na specializaci týkající se problematiky překonávání komunikačních bariér v předškolním a mladším školním věku v multietnické a multikulturní společnosti České republiky, včetně problematiky zvládání češtiny jako jazyka cizího dětmi 3. Např.: 1. Bariéry komunikace a jejich překonávání jako podmínka úspěšné práce žáků na 1. stupni ZŠ; Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, katedra bohemistiky, Ústí nad Labem; ( ), řešitel. 2. Společenské změny slovanských jazyků ; Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana a Ústav slavistiky a balkanistiky AV Ruské federace Moskva (1995), spoluřešitel. 3. Jazyk jako prostředek translace (vyjádření a šíření) kultury; Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana (1996), spoluřešitel. 4. Výchova ke kultuře lidských vztahů v multikulturním prostředí; 3912 (1996), grant Střediska pro výchovu k lidským právům Evropského informačního střediska Univerzity Karlovy Praha a nadace HUMANITAS PROFES v Praze, řešitel. 5. Příprava (budoucích) učitelů pro práci s etnickými skupinami v základních předmětech 1. stupně základní školy, občanské školy nebo škol a zařízení pro mládež vyžadující zvláštní péči; 060/ (1997), řešitel. 6. Formování osobnosti učitelů a vychovatelů pro práci s žáky a studenty z národnostních menšin v základních předmětech základní a obecné školy; 3911-RG /Kamiš - FR 578 (1998), řešitel. 7. Příprava učitelů 1. stupně ZŠ na výuku českého jazyka, slohu, literatury a čtení pro žáky z národnostních menšin a přistěhovalce; 1552 B 3905 (1999), řešitel. 7. Podpora výuky minoritních žáků multimediálními prostředky v českém jazyce; 3910 RG/1077 B Kamiš-FR (2000), řešitel. 8. Příprava učitelů 1. st. ZŠ na využití bilingvizmu u žáků minorit v českém jazyce; 0667 PgF Kamiš (2001), řešitel. 4. Např. jako 1. Vedoucí oddělení 1. stupně základní školy katedry bohemistiky na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v letech 1992 až 1995; 2. Vedoucí kabinetu pro 1. stupeň základní školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha s účinností od 1. září 1986 do roku 1990 (Čís. skart.: 120/1986 B IV/1, Věc: jmenování, dne ); tomu dále odpovídá výuková, odborná a publikační činnost v rámci předmětu mateřský jazyk pro studující učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 5. Např. jako předseda předmětové rady pro mateřský jazyk pro studijní obory Učitelství pro školy a mládež vyžadující zvláštní péči ( ) a Vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči v letech 1988 až 1990; tomu dále odpovídá výuková, odborná a publikační činnost v rámci předmětu mateřský jazyk pro učitelství pro speciální školy. 6. Viz resortní plán výzkumu v oblasti školství na léta ; integrovaný úkol RŠ III; hlavní úkol RŠ III - 02 Teorie vyučování českému jazyku - Jazyk a jazyková výchova dětí předškolního věku a mladších žáků 1. stupně ZŠ (zahájení 1986 ukončení 1989); 7. Např. v březnu roku 1988 na konferenci o funkční lingvistice pořádané Ústavem pro jazyk český ČSAV přednesl referát na téma Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. Viz KAMIŠ, K.: Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. In: Funkční lingvistika a dialektika. LINGUISTICA XVII/1, Informační bulletin Ústavu pro jazyk český ČSAV, Ústav pro jazyk český ČSAV : Praha 1988, s (viz publikační činnost).

4 6 a žáky z národnostních menšin, přistěhovalců a uprchlíků, speciálně pak v prostředí českoromském v severočeském regionu Ve své odborné činnosti se rovněž věnuje problematice srovnávání češtiny a slovenštiny s romštinou z komparativního bohemistického přístupu Ve své odborné činnosti se věnuje i slovakistické problematice. Ve výuce na katedře českého jazyka a literatury pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vedl semináře a praktická cvičení ze slovenštiny. Tomu věnoval pozornost i při tvorbě vědecké monografie, dále vybraných učebních pomůcek, skript, popř. dalších učebních materiálů Průběžně vedl i vede jako vedoucí diplomové práce jak ve studiu učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy i pro střední školy, tak ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy a pro učitelství pro speciální školy, a to ve formách denního i dálkového, distančního a kombinovaného studia Přednášel a vedl semináře z morfologie a syntaxe pro učitelství všeobecně vzdělávacích 8. Např. referát ve sborníku KAMIŠ, K Code barriers from the psycholinguistic point of view and how to owercam them in a multicultural milie. In: Human being and his/her rights. Volume 6. Unesco. Education for human rights and citizenship in central and eastern Europe. Teaching means, teaching aids and methodology of education. Human rights education centre of EIC of Charles university : Praha 1995, s ISBN Např. vědecká monografie KAMIŠ, K Čeština a romština v Českých zemích. Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Edice ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE 41. Studia linguistica VI. Vydavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem : Ústí nad Labem 1999, počet stran 137. ISBN Viz např. 1. Popis spisovné slovenštiny v II. části skripta na s. 169 až 273 In: KAMIŠ, K Mateřský jazyk český s didaktikou pro studující učitelství 1. stupně základní školy. 2. díl. Univerzita Karlova v Praze. SPN : Praha stran. (AA 15,74) ; 2. Popis slovenského jazyka ve skriptech na s. 213 až 230 In: KAMIŠ, K Jazyk a jazyková výchova dětí předškolního věku. 2. díl. Univerzita Karlova v Praze. SPN : Praha stran. (AA 17, 26) Odborně se věnoval problematice slovenštiny i ve dvou vědeckých monografiích. 1. KAMIŠ, K Lokál a jeho problematika v současné spisovné češtině a slovenštině. Monografie pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Univerzita Karlova : Praha 1986, , Tematická skupina 12/6, počet stran KAMIŠ, K Čeština a romština v Českých zemích. Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Edice ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE 41. STUDIA LINGUISTICA VI. Vydavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem : Ústí nad Labem 1999, počet stran 137. ISBN Např. některé z obhájených DP na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: 1. Děti minorit a imigrantů v české škole diplomantky Veroniky Loosové z učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ; 2. DP Komparativní studie specifických vývojových poruch učení na verbálním podkladě mladších žáků v dyslektických a v standardních třídách diplomantky Vladimíry Neumanové ze studia učitelství 1. stupně ZŠ a učitelství pro speciální školy; 3. rovněž DP Problematika pravopisu ve 3. ročníku zvláštních škol diplomantky Andrey Třešňákové ze studia učitelství 1. st. ZŠ a učitelství pro speciální školy; 4. DP Utváření fonematického sluchu pro mateřštinu a cizí řeč žáků etnických skupin nižších ročníků 1. stupně zvláštních škol diplomantky E. Zemanové ze studia učitelství 1. st. ZŠ a i 5. DP Péče o výslovnost a zřetelnost mluvy mladšího školáka; překonávání poruch výslovnosti diplomantky Markéty Touškové ze studia učitelství 1. st. ZŠ, či 6. DP Typy základových větných struktur v textech pro děti a mládež diplomanta Tomáše Janovského z 1. stupně ZŠ či 7. DP Čtenářské aktivity romských žáků v Ústí nad Labem diplomanta Petra Janáčka ze studia učitelství 1. st. ZŠ. Dále např. DP 8. Diplomová práce Úroveň pravopisného projevu žáků 4. ročníku ZŠ diplomantky J. Suchopárové obhájená v r na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 9. Poruchy dětské řeči se zaměřením na výslovnostní vady a jejich možné odstraňování diplomantky Lenky Růžičkové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 10. DP Úroveň slovní zásoby a možnosti jejího rozvíjení u žáků 1, stupně základní školy diplomantky Romany Podskláňové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 11. Diplomová práce Odstraňování komunikačních bariér v procesu utváření individuální ortografičnosti u žáků mladšího školního věku diplomantky Michaely Loosové obhájená v r na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 12. DP Porovnání stabilizace výslovnosti žáků 1. ročníku ZŠ se stavem ve 4. ročníku ZŠ diplomantky S. Bálkové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 13. DP Rozšiřování slovní zásoby u žáků mladšího školního věku diplomantky M. Schmidtové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 14. DP Neurózy řeči u populace mladšího školního věku diplomantky Kotykové ze studia učitelství 1. st. ZŠ; 15. DP Utváření fonematického sluchu u dětí etnických skupin předškolního věku diplomantky Karasové ze studia učitelství 1. st. ZŠ aj.

5 7 předmětů pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 10. Přednáší a vede semináře z fonetiky a fonologie, lexikologie a lexikografie, morfologie a syntaxe pro učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pro speciální školy na 1. stupni ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 11. Vede výběrové semináře z obecné lingvistiky na 1. stupni ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 12. Vede výběrové semináře z komunikace a biolingvistiky na 1. stupni ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 13. Vedl semináře z informatické praxe pro jednooborové studium učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 14. Koná výuku bohemistických předmětů v různých formách dálkového, distančního nebo kombinovaného studia pro učitelství pro první stupeň ZŠ a pro speciální školy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 15. Externě vyučoval problematiku komunikace na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity, a to na katedře komunikace Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. 16. Vyučoval pro učitele z praxe v Pedagogickém centru Praha vybrané bohemistické předměty, např. komunikační pojetí mluvnice spisovné češtiny, valenční skladbu současné spisovné češtiny apod. 17. Předseda akademického senátu pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od ledna 2001 do prosince Interní člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na období (na základě zákona č. 111/1998 Sb. a po schválení Akademickým senátem PF UJEP dne ). 19. Předseda státní komise pro státní závěrečné zkoušky Člen komise pro státní závěrečné zkoušky Předseda státní komise pro obhajoby diplomových prací Např. 1. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. stupni ZŠ na akademický rok 2003/2004; 2. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. stupni ZŠ na akademický rok 2002/2003; 3. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. stupni ZŠ na akademický rok 2001/2002; 4. Předseda komise č. 29 pro státní zkoušky ze speciální pedagogiky pro učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální školy pro akademický rok 2000/2001; 5. Předseda komise č. 29 pro státní zkoušky ze speciální pedagogiky pro státní zkoušky pro učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální školy v akademickém roce 1999/2000; 6. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. stupni ZŠ na akademický rok 2000/2001; 7. Předseda komise č. 38 pro státní závěrečné zkoušky na 1. st. ZŠ v akademickém roce 1999/2000; 8. Předseda komise č. 1 pro státní zkoušky ve školním roce 1997/1998 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; 9. Předseda komise č. 1 pro státní zkoušky učitelství 1. stupně základní školy ve školním roce 1995/1996 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 10. Předseda komise č. 1 pro státní zkoušky učitelství 1. stupně základní školy na rok 1993 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; 11. Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk a literatura) v roce 1990 apod. 13. Např. 1. Člen komise č. 40 pro státní a bakalářské zkoušky v lednu a únoru roku 1999 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; 2. Člen státní zkušební komise č. 1 učitelství 1. stupně základní školy pro rok 1993 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 3. Člen státní zkušební komise č. 1 učitelství 1. stupně základní školy pro rok 1992 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. apod. 14. Např.1. Předseda komise č. 3 pro obhajobu diplomových prací na katedře bohemistiky pro školní rok 1997/98; 2. Předseda komise č. 3 pro obhajoby diplomových prací na katedře bohemistiky ve šk. roce Předseda státní komise pro obhajoby diplomových

6 22. Člen státní komise pro obhajoby diplomových prací Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) Člen zkušební komise pro pedagogické pracovníky, kteří získali vzdělání v jiném jazyce než českém (Sb. Z. č. 139/1997) Pedagogického centra Praha ve školním roce 1999/ Člen Poradního sboru Ústavu pro studium romské kultury při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v letech Člen nadace Romské děti v letech Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (odbor základních školství a mimoškolní výchovy) byl zařazen mezi odborníky, jejichž recenzní posudky jsou využívány při schvalování učebnic pro základní školy ze dne (čj.: 28245/96-20). 28. Podle 15 odst. 1 Konkursního a jednacího řádu Fondu rozvoje vysokých škol byl jmenován oponentem pro závěrečné oponentní řízení projektů Fondu rozvoje vysokých škol (2000 trvá) Posuzovatel Vědecké grantové agentury Ministerstva školství Slovenské republiky a Slovenské akademie věd pro rok Číslo projektu 2/3069/23 Syntax slovenskej karpatskej rómčiny PhDr. A. Rácové, CSc. 30. Oponent jmenovacího řízení profesorů na Prešovské univerzitě v Prešově na její Filozofické fakultě (ve smyslu Zákona č. 131/2002 Z. z. O vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů, 109 ods. 7 a v souladu s dosavadními předpisy podle ustanovení 6, ods. 6 Vyhlášky číslo 330/1997 Z. z. o habilitaci docentů a vyjmenování profesorů) Oponent habilitačního řízení dr. Amra Ahmeda Shatowryho z Ain Shams University Abbasia-Cairo-Egypt. 32. Člen komise pro obhajoby disertačních prací Člen ediční komise Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ( ). 34. Člen komise pro rigorózní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 8 prací na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok Předseda komise č. 1 pro obhajoby diplomových prací v roce 1991 na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem apod. 15. Např. 1. Člen komise č. 7 pro obhajoby diplomových prací na katedře bohemistiky v akademickém roce 1999/2000; 2. Člen komise č. 2 pro obhajoby diplomových prací na katedře bohemistiky ve šk. roce ; 3. Člen komise pro obhajoby diplomových prací na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 1992/1993 apod. 16. Např. 1. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 2003/2004; 2. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 2002/2003; 3. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 2001/2002; 4. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 2000/2001; 5. Předseda přijímací komise pro český jazyk (jednooborové studium bohemistiky) v akademickém roce 1999/ Např. 1. Oponentní posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu č. 132/2000 Fondu rozvoje vysokých škol řešitele projektu L. Machaly Doplňující vzdělání učitelů češtiny konaného na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 2. Oponentní posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu č. 1407/2000 Fondu rozvoje vysokých škol řešitele projektu J. Čapka Strategie a techniky autonomního studia a výuky cizích jazyků konaného na Dopravní fakultě J. Pernera Univerzity Pardubice ap. 3. Oponent OK B FRVŠ na zabezpečování výběrového řízení FRVŠ Člen komise pro obhajoby projektů FRVŠ pro školní rok na PF UJEP v Ústí nad Labem. 5. Posuzovatel Grantové agentury ČR reg. č. 405/04/1033 grantu Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) dr. E. Jandové z Ostravské univerzity v Ostravě. 18. Např. 1. Oponent jmenovacího řízení doc. dr. J. Svobodové, CSc., za profesorku v oboru obecná jazykověda na FF PU v Prešově(č. j.: 1146/2003); 2. Oponent jmenovacího řízení doc. dr. P. Odaloše, CSc., za profesora v oboru slovenský jazyk na FF PU v Prešově (č. j.: 29/2004).

7 Labem ( ). 35. Člen Jazykovědného sdružení České republiky při České akademii věd v Praze (od r dodnes). 36. Jednatel odbočky Jazykovědného sdružení České republiky na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (od r dodnes). 37. Člen České asociace pedagogického výzkumu při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého katedry pedagogiky s celoškolskou působností v Olomouci (od roku 1992 dodnes). 38. Člen Hnutí spolupracujících škol-r (multikulturní řečová a jazyková výchova se zaměřením na romské žáky v české základní škole) od roku 1992 dodnes. 39. Aktivní znalost počítačové typografie a textových editorů Word 2003; Office 2003, dále Windows XP Professional; Internet. 40. Aktivní znalost slovenského spisovného jazyka. 41. Pasivní znalost německého, ruského, anglického a polského jazyka. 42. Vydavatelská činnost (vydavatelství SCRIBO; Praha 2, , Šumavská 4, tel , IČO: ). 43. Řidičské oprávnění pro skupinu B. 9

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu stand. doba studia Název stud. prog./st. délka Původní název SP Platnost předchozí akred. druh rozšíření

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více