3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY"

Transkript

1 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde pracoval jako stážista v novočeském oddělení 4 roky a dále pedagogické zaměstnání s bohemistickou problematikou na katedrách českého jazyka a literatury (později bohemistiky) v Ústí nad Labem a na katedře českého jazyka a literatury na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na nichž pracoval celkově 30 let Od r Katedra primární jazykové výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; profesor Od 12. června 2003 Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; profesor 4 roky Od do 11. června 2003 Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, docent 12 let Od do Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, odborný asistent/docent 9 let Od do Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, odborný asistent 3 roky Od do Ústav pro jazyk český Československé akademie věd Praha, studijní pobyt (oddělení novočeské gramatiky) 4 roky 3.2 Garantování studijního oboru, specializace Garantovaní studijního oboru 1. Garantoval obor mateřský jazyk pro studijní obor učitelství pro 1. stupeň základní školy, a to např.: 1.1 Vedoucí oddělení 1. stupně základní školy katedry bohemistiky na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v letech 1992 až Vedoucí kabinetu pro 1. stupeň základní školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha s účinností od 1. září 1986 do roku 1990 (Čís. skart.: 120/1986 B IV/1, Věc: jmenování, dne ). 1.3 Řešitel integrovaného úkolu RŠ III Příprava a další vzdělávání učitelů; hlavní úkol RŠ III - 02 Účinnost a zdokonalování výchovy a vzdělávání pedagogických pracovníků; dílčí úkol HÚ III - 02 Teorie vyučování českému jazyku; osobní úkol Jazyk a jazyková výchova dětí předškolního věku a mladších žáků 1. stupně ZŠ; zahájení 1986, ukončení Tomu odpovídá výuková, odborná a publikační činnost v rámci předmětu mateřský jazyk český pro studující učitelství pro 1. stupeň ZŠ (viz publikační činnost). 2. Garantoval obor mateřský jazyk pro studijní obor učitelství pro speciální školy, a to např. jako předseda předmětové rady pro mateřský jazyk pro studijní obory Učitelství pro školy a mládež vyžadující zvláštní péči ( ) a Vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči v letech 1988 až Tomu odpovídá výuková, odborná a publikační činnost v rámci předmětu mateřský jazyk český pro učitelství pro speciální školy (viz publikační činnost).

2 Problematikou učitelství pro speciální školy se zabývá i v současnosti na Katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (viz publikační činnost) Garantovaní specializací Slovakistika Ve své odborné pedagogické činnosti se věnoval problematice srovnávání češtiny a slovenštiny. Ve výuce na Katedře českého jazyka a literatury pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vedl semináře a praktická cvičení ze slovenštiny. Tomu věnoval pozornost i při tvorbě vybraných učebních pomůcek, skript, popř. dalších materiálů. Viz např.: 1. Popis spisovné slovenštiny v II. části skripta na s. 169 až 273 In: KAMIŠ, K Mateřský jazyk český s didaktikou pro studující učitelství 1. stupně základní školy. 2. díl. Univerzita Karlova v Praze. SPN : Praha stran. (AA 15,74) ; 2. Popis slovenského jazyka ve skriptech na s. 213 až 230 In: KAMIŠ, K Jazyk a jazyková výchova dětí předškolního věku. 2. díl. Univerzita Karlova v Praze. SPN : Praha stran. (AA 17, 26) Odborně se věnoval problematice slovenštiny i ve dvou vědeckých monografiích. 3.1 KAMIŠ, K Lokál a jeho problematika v současné spisovné češtině a slovenštině. Monografie pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Univerzita Karlova : Praha 1986, , Tematická skupina 12/6, počet stran KAMIŠ, K Čeština a romština v Českých zemích. Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Edice ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE 41. Studia linguistica VI. Vydavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem : Ústí nad Labem 1999, počet stran 137. ISBN Biolingvistika Trvale věnuje pozornost problematice ontogeneze řeči a jejich poruch z hlediska biolingvistického. Rozvíjí problematiku utváření gramatičnosti a sémioze u dětí předškolního věku a mladších školáků především v jazykovědných disciplínách studujících učitelství pro speciální školy na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (viz výzkumné projekty, publikace a vedení diplomových prací s touto problematikou). diplomových prací s touto tematikou. Z této činnosti lze vybrat např. tato témata: 1. V březnu roku 1988 na konferenci o funkční lingvistice pořádané Ústavem pro jazyk český ČSAV přednesl referát na téma Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. Viz publikace ve sborníku: KAMIŠ, K.: Biologická funkční přizpůsobivost, plasticita, popř. kompatibilita komunikačních systémů z biolingvistického hlediska. In: Funkční lingvistika a dialektika. Linguistica XVII/1, Informační bulletin Ústavu pro jazyk český ČSAV. Ústav pro jazyk český ČSAV : Praha 1988, s Ve dnech září 1988 na konferenci věnované výzkumu obecné didaktiky a didaktik předmětů v přípravě budoucích učitelů konané na Pedagogické fakultě v Ostravě přednesl příspěvek na téma Zásada přiměřenosti vzhledem k vývojovému stupni žáka v rámci slovně názorného vyučování se zaměřením na limitativní biolingvistický faktor. Viz publikace ve sborníku: KAMIŠ, K.: Zásada přiměřenosti vzhledem k vývojovému stupni žáka v rámci slovně názorného vyučování se zaměřením na limitativní biolingvistický faktor. In:

3 15 Sborník konference k významu obecné didaktiky a didaktik předmětů v přípravě budoucích učitelů. Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava 1990, s ISBN X. 3. Ve dnech 3. až 5. září 1991 na vědecké konferenci konané katedrou slovenského jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Banské Bystrici s názvem Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie přednesl referát na téma Syndrom gramatičnosti u vybraných psychických poruch z biolingvistického hlediska. Viz publikace ve sborníku: KAMIŠ, K.: Syndrom gramatičnosti u vybraných psychických poruch. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 1. diel. Pedagogická fakulta Banská Bystrica. Banská Bystrica 1991, s ISBN X. 4. Vedoucí diplomové práce Komparativní studie specifických vývojových poruch učení na verbálním podkladě mladších žáků v dyslektických a v standardních třídách diplomantky Vladimíry Neumanové obhájené známkou výborně v roce 1999 na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Komunikační bariéry Odborná činnost je orientována i na problematiku komunikačních bariér a jejich možného překonávání dětmi v předškolním věku a žáky v mladším školním věku v multietnické a multikulturní společnosti stávající České republiky, včetně problematiky zvládání češtiny jako jazyka cizího dětmi a žáky z národnostních menšin, přistěhovalců či utečenců, pro něž čeština není mateřskou řečí, speciálně pak v řečovém prostředí česko-romském severočeského regionu. diplomových prací s touto tematikou. Z této činnosti lze vybrat tato témata: 1. Např. na mezinárodní konferenci konané v r na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné přednesl referát na téma Biologische und sozial-kulturelle Determinanten bei Kommunikationsbarrieren. Referát byl publikován ve sborníku konference. Viz publikace ve sborníku: KAMIŠ, K.: Biologische und sozial-kulturelle Determinanten bei Kommunikationsbarrieren. In: Sborník prací Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Díl 1. Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, Karviná1993, s číslo publikace ; 2. Např. referát ve sborníku KAMIŠ, K Code barriers from the psycholinguistic point of view and how to owercam them in a multicultural milie. In: Human being and his/her rights. Volume 6. Unesco. Education for human rights and citizenship in central and eastern Europe. Teaching means, teaching aids and methodology of education. Human rights education centre of EIC of Charles University : Praha 1995, s ISBN ; 3. Např. referát ve sborníku KAMIŠ, K Základní škola jazyk školy řeč dítěte jazyková výchova a vzdělávání v mladším školním věku (překonávání komunikačních bariér ve výchově a vzdělávání romských žáků). In: Sborník materiálů a příspěvků z 3. setkání Hnutí spolupracujících škol R. Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů. Ústí nad Labem 1996 : SCRIBO : VIA LUCIS ROMIS 1996, s ; ISBN ; 4. Např. referát ve sborníku KAMIŠ, K Výchova komunikací ke kultuře interpersonálních vztahů v multietnickém prostředí České republiky. In: Sborník prací Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Díl 4. Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné : Karviná 1996, s ; ISBN KAMIŠ, K Kommunikativnyje bariery multikulturnogo prostranstva Češskoj Respubliky. In: Jazyk kak sredstvo transljacii kultury. Rossijskaja akademija nauk. Naučnyj sovet po istorii

4 16 mirovoj kultury. Institut slavjanovedenia. Moskva. Izdatelstvo Nauka 2000, s ISBN KAMIŠ, K Wykorzystanie bilingwizmu w nauczaniu języka czeskiego w czeskiej szkole podstawowej. In: Bohemistyka. 3/2002, s ISSN Např. diplomová práce Utváření fonematického sluchu pro mateřštinu a cizí řeč žáků etnických skupin nižších ročníků 1. stupně zvláštních škol diplomantky E. Zemanové obhájená v r na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Romistika Ve své odborné činnosti věnuje odbornou pozornost i problematice srovnávání češtiny a slovenštiny (dvou západoslovanských jazyků) s neslovanskou romštinou z komparativního bohemistického přístupu, a to především v podmínkách vybraných škol severočeského regionu, v nichž většinu žákovské populace tvoří děti z romských rodin. diplomových prací s touto tematikou. Z této činnosti lze vybrat tato témata: 1. Např. vědecká monografie KAMIŠ, K Čeština a romština v Českých zemích. Překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Edice ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE 41. Studia linguistica VI. Vydavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem : Ústí nad Labem 1999, počet stran 137. ISBN ; 2. Např. referát ve sborníku konference KAMIŠ, K Úloha mateřského jazyka v multikulturní výchově romské komunity v České republice. In: Otevřené otázky sociální pedagogiky. Sborník z konference Multikulturní výchova v období globalizace. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností a Česká asociace pedagogického výzkumu. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, nakladatelství Lip 1999, s ISBN ; 3. Např. zahraniční vědecké příspěvky: 1. KAMIŠ, K Čeština a romština. In: Český jazyk. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Universytet Opolski Instytut Filologii Polskiej. Opole 1998, s ; ISBN KAMIŠ, K Kommunikativnyje bariery multikulturnogo prostranstva Češkoj Respubliky. In: Jazyk kak sredstvo transljacii kultury. Rossijskaja akademija nauk. Naučnyj sovet po istorii mirovoj kultury. Institut slavjanovedenia. Moskva. Izdatelstvo Nauka 2000, s ISBN Např. Učební text pro studující na pedagogických fakultách KAMIŠ, K Řeč evropských Romů; Komunikativní funkce romštiny; Nářeční klasifikace romštiny; Současný lexikální systém romštiny; K typologii češtiny a romštiny; Zvuková stavba češtiny a romštiny; Morfologická stavba češtiny a romštiny; Morfologické kategorie ve staré češtině a romštině; Romština v porovnání s češtinou. In.: Kovaříková, M. a kol.: Pedagogicko-psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich školní úspěšnosti. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta pedagogická, Ústí nad Labem 1998 : Open Society fund Praha 1998, s (30% autorský podíl). ISBN ; 5. Např. odborný článek ve sborníku KAMIŠ, K Jmenný rod v romštině. Příspěvek k typologii gramatického rodu v romštině a češtině s přihlédnutím k mluvnickým kategoriím indoíránského jména. In: Sborník z mezinárodní konference Žena jazyk literatura konané na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulty Univerzity J. E. Purkyně s ISBN X. 6. Např. ve dnech 15. až 17. listopadu 2001 se zúčastnil celostátní konference s mezinárodní účastí s názvem Čeština univerzália a specifika, na které přednesl referát Vid jako gramatická kategorie univerzální v češtině a specifická v romštině. Referát byl

5 17 publikován ve sborníku z konference. Konferenci pořádal Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Slavisches Seminar der Christian-Albrecht- Universität zu Kiel. KAMIŠ, K Vid (Gramatická kategorie univerzální a specifická v češtině a v romštině). In.: Sborník příspěvků z konference Čeština univerzália a specifika, 4, Praha 2002, s ISBN Např. výstup z grantu Zmapování a využití egoangažovaných situací ve výchově a vzdělávání žáků romské minority; 406/00/0050 J. Mattioli (řešitel); spoluautor publikovaného výstupu KAMIŠ, K Příprava učitelů na výuku češtiny s přihlédnutím k jazykům národnostních menšin v multietnické škole v České republice. In: Vzdělání klíč ke změně společenské pozice romské komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. Ústí nad Labem 2000, s ISBN Např. učební pomůcka pro 1. st. ZŠ 1. KAMIŠ, K Omalovánkový obrázkový slovník pro prvňáky (česko-romsko-anglický). I. díl (podstatná jména), VIA LUCIS ROMIS : Praha 1992, počet stran Např. diplomová práce Děti minorit a imigrantů v české škole diplomantky Veroniky Loosové obhájená v r na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nebo diplomová práce Čtenářské aktivity romských žáků v Ústí nad Labem diplomanta Petra Janáčka obhájená v r na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci: Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské

Více

B00009 Star oslověnština a slavistika 1

B00009 Star oslověnština a slavistika 1 B00009 Star oslověnština a slavistika 1 Rozsah týdenní hodinové výuky: 2/2 Způsob ukončení předmětu: zápočet Kreditové ohodnocení: 4 kredity Předpoklad: B00001 Úvod do studia českého jazyka Vyučující:

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod... 3 Část I.... 5 I. 1. Podpora regionálních či menšinových

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více