Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití"

Transkript

1 Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

2 Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám poskytne co nejlepší služby. Před tím, než začnete spotřebič používat, doporučujeme Vám pozorně si přečíst celý tento návod. Poté jej uschovejte pro další případné použití. Návod k obsluze: Vám pomůže bezpečně používat spotřebič. Si přečtěte před instalací a používáním spotřebiče. Postupujte podle pokynů v něm uvedených, zejména dle pokynů o bezpečnosti. Pro další použití jej uschovejte na lehce dostupném místě. Přečtěte si také další dokumenty dodané spolu se spotřebičem. Berte prosím na vědomí, že tento návod je platný i pro další modely. Symboly a jejich popis V tomto návodu naleznete následující symboly: Důležité informace nebo užitečné tipy. Varování před podmínkami nebezpečnými pro váš život nebo majetek. Varování před elektrickým napětím. Spotřebič označený tímto symbolem by měl být ekologicky zlikvidován dle evropské směrnice 2002/96/ES o nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE). Pro získání více informací se obraťte na místní nebo regionální úřad. Elektronické výrobky, které nejsou zahrnuty do procesu ekologické likvidace, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek potencionálně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví. 2

3 OBSAH 1. VAŠE MRAZNIČKA DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...5 Účel použití... 5 Obecné bezpečnostní informace... 5 Pro chladničky se zásobníkem vody... 6 Bezpečnost dětí... 6 HCA upozornění...6 Co je potřeba udělat pro úsporu energie INSTALACE SPOTŘEBIČE...7 Doporučení při přepravě spotřebiče...7 Před použitím spotřebiče... 7 Elektrické připojení...7 Likvidace obalu... 7 Likvidace starého spotřebiče... 7 Umístění a instalace... 8 Nastavení nožek PŘÍPRAVA POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE... 9 Ovládací panel... 9 Icematic a zásobník na led ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ DOPORUČENÉ POSTUPY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

4 1. VAŠE MRAZNIČKA 1. Ovládací panel 2. Přihrádka s výklopnými dvířky (oddělení rychlého mražení) 3. Zásobník ledových kostek a výrobník ledu 4. Šuplíky 5. Nastavitelné pření nožky 6. Úzká odkládací přihrádka Obrázky v tomto návodu jsou schématické a nemusí přesně odpovídat Vašemu spotřebiči. Pokud některé funkce či části na Vašem spotřebiči nenaleznete, jsou určeny pro jiný model. 4

5 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Prosím, přečtěte si následující informace. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo vzniku hmotných škod a ztrátě platnosti záruky. Životnost vašeho spotřebiče je zhruba 1 0 let. V tomto období by měly všechny součásti a náhradní díly fungovat tak, jak je zde popsáno. Nezakrývejte větrací otvory v chladničce. Elektrické součásti musí být opravovány a měněny pouze oprávněnou osobou, jinak hrozí bezpečnostní rizika pro uživatele spotřebiče. V případě jakékoliv poruchy nebo během údržby, odpojte chladničku od síťového napájení odpojením chladničky ze zásuvky nebo vypnutím pojistek. Nápoje ve vysokých baleních (např. láhvích) dobře uzavřete a umístěte v chladničce vertikálně. V chladničce nikdy neskladujte spreje a výbušné látky. Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení, než je doporučeno výrobcem. Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Nepožívejte poškozený spotřebič. V případě jakýchkoliv nejasností s fungováním spotřebiče, kontaktujte servisní středisko. Elektrická bezpečnost vaší chladničky je zajištěna pouze tehdy, je-li elektrická síť uzemněna dle platných norem. Dlouhodobé vystavení spotřebiče dešti, sněhu, slunce nebo větru může vést ke snížení elektrické bezpečnosti. V případě, že je napájecí kabel poškozen, kontaktujte servisní středisko. Během instalace nezapojujte chladničku do sítě. Hrozí riziko smrti nebo vážných zranění. Tato mraznička slouží pouze pro skladování potravin, ničeho jiného. Štítek s technickými údaji je umístěn na levé straně uvnitř chladničky. Nikdy nezapojujte chladničku do systémů pro úsporů energie, mohlo by dojít k jejímu poškození. Pokud je v chladničce modré osvětlení, nedívejte se do něj skrz optické nástroje. U chladniček ovládaných manuálně, počkejte nejméně 5 minut před tím, než ji po výpadku proudu znovu zapojíte do sítě. Účel použití Tento spotřebič je určen k použití: - v interiéru a ve vnitřních prostorech (jako jsou domy); - v uzavřených pracovních prostředích (např. obchody, kanceláře...), - v uzavřených ubytovacích prostorech (farmářské usedlosti, hotely, penziony..). Tento spotřebič by se neměl používat ve venkovních prostorách. Obecné bezpečnostní informace Chcete-li zlikvidovat starý spotřebič, doporučujeme vám kontaktovat autorizovaný servis nebo oprávněné orgány pro získání potřebných informací. Při jakýchkoli problémech souvisejících s chladničkou, kontaktujte servisní středisko. Do vlastností chladničky nijak nezasahujte. U modelů s mrazákem: nejezte zmrzlinu nebo kostky ledu ihned po vytažení (můžete si způsobit omrzliny v ústech)! U modelů s mrazákem: Do mrazáku nedávejte tekutiny balené v láhvích nebo konzervách, mohly by bouchnout. Nedotýkejte se mražených výrobků rukama, mohly by se k ruce přilepit/přimrznout. Chladničku před čištěním nebo rozmrazováním odpojte ze sítě. K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistící prostředky. Vzniklá pára by mohla při kontaktu s elektrickými částmi způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte chladničku jako schůdky či jinou podpěru. Nikdy nemanipulujte v chladničce s elektrickými přístroji. Nepoškoďte části chladničky, ve kterých cirkuluje chladivo. Chladivo by mohlo z chladícího potrubí vystříknout a tím by mohlo dojít k podráždění kůže nebo zranění očí. 5

6 Tento návod musí být předán novému majiteli spolu s ostatními dokumenty. Během přepravy chladničky se snažte zamezit poškození napájecího kabelu. Ohnutý kabel může způsobit požár. Na napájecí kabel nikdy nepokládejte těžké předměty. Po zapojení do sítě, se nedotýkejte zástrčky ani kabelu holýma rukama. Pro chladničky se zásobníkem vody Tlak vody ve vodovodním řádu by měl být minimálně 1 a maximálně 8 bar. Používejte pouze pitnou vodu. Bezpečnost dětí Pokud mají dveře zámek, klíč by měl být umístěn mimo dosah dětí. Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nemohly hrát. HCA upozornění Pokud je váš spotřebič vybaven chladícím systém s R600a: Spotřebič nezapojujte do sítě, pokud je zástrčka uvolněná. Z bezpečnostních důvodů by se voda neměla dostat k vnitřním i vnějším částem chladničky. V blízkosti chladničky nepoužívejte spreje a látky, které obsahují hořlavý plyn (např. propan), aby nedošlo k požáru nebo výbuchu. Na chladničku nepokládejte nádoby naplněné vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Chladničku nepřetěžujte nadměrným množstvím potravin. Z přetížené chladničky mohou po otevření dveří potraviny vypadnout a chladničku tak poškodit. Ze stejného důvodu nepokládejte také nic na chladničku. Z důvodu jejich specifických požadavků v chladničce neskladujte očkovací látky, tepelně citlivé léky a vědecké materiály atd. V případě, že chladničku nebudete delší dobu požívat, odpojte ji od elektrické sítě. Jakékoliv poškození napájecího kabelu by mohlo vést k požáru. Zástrčku je nutné pravidelně čistit, zamezíte tak vzniku požáru. Čistěte ji suchým hadrem, jinak může dojít k požáru. Mraznička se může na podlaze kymácet, pokud nejsou nastavitelné nožky řádně zajištěné. Při přenášení nedržte chladničku za úchytky na dveřích, mohly by prasknout. Pokud budete chladničku instalovat u jiné chladničky nebo mrazničky, musí být mezi nimi vzdálenost alespoň 8 cm (přilehlé boční stěny by zvlhly). Tento plyn je hořlavý. Proto dbejte, aby během přepravy nedošlo k poškození chladícího systému a potrubí. V případě poškození umístěte chladničku mimo zdroje ohně, které by mohly zapříčinit výbuch a vznik požáru. Místnost, ve které je mraznička umístěna, řádně vyvětrejte. Pokud je váš spotřebič vybaven chladicím systémem s R1 34a, toto varování pro vás není důležité. Druh použitého plynu je uvedený na výrobním štítku, který naleznete na levé straně uvnitř chladničky. Pokud chcete spotřebič zlikvidovat, nikdy jej nevhazujte do ohně. Co je potřeba udělat pro úsporu energie 6 Nenechávejte dvířka chladničky otevření dlouhou dobu. Do chladničky nedávejte teplé pokrmy a nápoje. Chladničku nepřetěžujte, zabránili byste cirkulaci vzduchu v chladničce. Chladničku neumísťujte na přímém slunci nebo v blízkosti zařízení vyzařujících teplo jako jsou myčky nádobí, pračky, trouby nebo radiátory. Potraviny umístěné v chladničce by měly být v uzavřených nádobách. U modelů s mrazákem: Pro maximální využití mrazáku, odstraňte police nebo zásuvky z mrazáku. Hodnota spotřeby energie je určena při mražení s vyjmutými policemi a zásuvkami a při maximálním zatížení. Na použití polic a zásuvek dle velikosti a tvaru mražených potravin není nic špatného. Rozmrazování potravin v chladničce vede k úspoře energie i zachování kvality potravin.

7 3. INSTALACE SPOTŘEBIČE Mějte prosím na paměti, že neneseme zodpovědnost za nedodržení postupů v průběhu instalace. 3. Vnitřek chladničky vyčistěte tak, jak je uvedeno v kapitole "Údržba a čištění". 4. Zapojte chladničku do zásuvky ve zdi. Při otevření dveří, se rozsvítí vnitřní osvětlení chladničky. 5. Při spuštění ventilátoru uslyšíte hluk. Kapalina a plyny v chladícím systému může vydávat zvuky a to i v případě, že kompresor není spuštěn. Toto je normální. 6. Přední hrany chladničky se mohou zahřívat, je to normální. Zahřátí těchto míst brání vzniku kondenzace. Doporučení při přepravě spotřebiče 1. Před přepravováním chladničku vyprázdněte a vyčistěte. 2. Police, příslušenství a křehké věci musí být bezpečně zabaleny a upevněny. Zamezíte tak poškozením z nárazů při přepravě. 3. Mraznička musí být zabezpečena obaly, které musí být svázané lepící páskou nebo silnými provazy. Přepravní informace umístěte na viditelné místo. Elektrické připojení Spotřebič by měl být připojen k řádně uzemněné zásuvce s odpovídající kapacitou a která je chráněna pojistkou. Důležité: Připojení musí být provedeno v souladu s platnými národními normami. Napájecí kabel musí být přístupný i po instalaci. Zadané napětí musí být shodné s napětím ve Vaší síti. K připojení nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky. Prosíme, nezapomeňte... Každý zrecyklovaný materiál má pozitivní vliv na naši přírodu a národní zdroje. Pokud si přejete obalové materiály recyklovat, podrobnější informace vám poskytnou orgány životního prostředí nebo orgány místní správy. Před použitím spotřebiče Před tím, než začnete chladničku používat, zkontrolujte: 1. Zkontrolujte, zda-li je vnitřek chladničky suchý a vzduch v ní může volně cirkulovat. 2. Prosím nainstalujte dva plastové klíny (jak je znázorněno na obrázku níže). Tyto klíny zabezpečí požadovanou vzdálenost mezi chladničkou a stěnou a zaručí tak správnou cirkulaci vzduchu. Obrázek je pouze ilustrační, nemusí přesně odpovídat vašemu spotřebiči. Poškozený napájecí kabel musí vyměnit kvalifikovaná osoba. Pokud je spotřebič poškozený, před opravou jej nepoužívejte! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Likvidace obalu Obalový materiál může být pro děti nebezpečný. Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí nebo jej zlikvidujte v souladu s pokyny. Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu, obalový materiál je totiž recyklovatelný. Likvidace starého spotřebiče 7 Zlikvidujte starý spotřebič bez poškození životního prostředí. Pro informace o likvidaci ledničky se můžete obrátit na autorizovaného prodejce nebo na sběrných místech. Před likvidací ledničky odstraňte napájecí kabel. Pokud má lednička nějaké zámky na dveřích, zabezpečte je před dětmi.

8 Umístění a instalace 4. PŘÍPRAVA Nejsou-li dveře do místnosti, kde bude lednička instalována, dostatečně široké, zavolejte autorizovaný servis, který dvířka odmontuje a lednička tam bude moci projít dveřmi bokem. 1. Umístěte chladničku na snadno dostupném místě. 2. Chladničku udržujte mimo dosah zdrojů tepla, vlhkých míst a přímého slunečního světla. 3. Pro zajištění nejefektivnějšího provozu, musí být kolem mraznička zajištěno dostatečné větrání. V případě, že je mraznička umístěna ve výklenku, musí být vzdálenost mezi mezi stropem a zdí nejméně 5 cm. Je-li mraznička umístěna na koberci, musí být vyvýšen o 2,5 cm od podlahy. 4. Aby se zabránilo vzniku nárazů, umístěte mrazničku na rovný povrch podlahy. 5. Nenechávejte mrazničku při okolní teplotě pod 1 0 C. Mraznička by měla být umístěna nejméně 30 cm od zdroje tepla (např. sporáky, trouby, ústřední topení...) a alespoň 5 cm od elektrických pecí a nesmí být umístěna na přímém slunečním světle. Okolní teplota v místnosti, ve které je mraznička umístěna, by měla mít nejméně 1 0 C. Při nižších teplotách by nemusela fungovat správně. Ujistěte se, že je vnitřek mrazničky řádně vyčištěný. Pokud jsou umístěny 2 mrazničky vedle sebe, musí být mezi nimi alespoň 2 cm vzdálenost. Když mrazničku zapojíte poprvé, dodržte prosím následující pokyny: - Dveře mrazničky by se neměly často otevírat. - Ze začátku musí být zapnutá prázdná, bez pokrmů uvnitř. - Mrazničku neodpojujte se sítě. Pokud dojte k výpadku el. proudu, postupujte dle pokynů v kapitole "Doporučené řešení problémů". Nastavení nožek Je-li mraznička nevyvážená: Vyrovnejte mrazničku otočením předních nožek dle obrázku níže. Nožka se zasouvá, pokud točíte ve směru černé šipky a vysouvá, pokud točíte opačným směrem. K usnadnění vyrovnání mrazničky požádejte někoho o zvednutí mrazničky. Obalové a pěnové materiály uschovejte pro případ budoucí přepravy mrazničky. 8

9 5. POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE Ovládací panel 2. Ikonka funkce Quick Freeze Tato ikonka svítí, pokud je aktivována funkce Quick Freeze. 1. Funkce Quick Freeze (rychlé zmražení) Pokud se tato funkce zapne, rozsvítí se ikonka funkce Quick Freeze. Pro zrušení této funkce, stiskněte znova tlačítko funkce Quick Freeze. ikonka funkce zhasne a mraznička bude pracovat v běžném režimu. Pokud tuto funkci nezrušíte vy, vypne se sama automaticky po 24 hodinách. Pokud chcete zmrazit větší množství čerstvých potravin, zapněte tuto funkci před vložením potravin do mrazničky. Pokud stisknete krátce a opakovaně tlačítko funkce Quick Freeze, aktivuje se ochrana a kompresor se nespustí okamžitě. 3. Funkce nastavení mrazení Tato funkce umožňuje nastavení mrazničky. Stiskněte toto tlačítko pro nastavení teploty na -1 8, -20, - 22 a Ukazatel nastavení teploty mrazení Ukazuje nastavenou teplotu v mrazničce. 9

10 Výrobník ledu Icematic a zásobník ledu 5. Funkce Eco-Fuzzy (speciální úsporná funkce) Stiskněte tlačítko funkce Eco-Fuzzy pro spuštění této funkce. Mraznička bude pracovat v úsporném režimu nejméně 6 hodin, pokud neotevřete dveře a nestisknete žádné tlačítko. Když je tato funkce spuštěna, svítí její ikonka. Stiskněte tlačítko funkce Eco-Fuzzy pro její opětovnou aktivaci. Použití výrobníku Icematic Naplňte Icematic vodou a umístěte zpět na místo. Led bude připraven zhruba za 2 hodiny. Icematic nevyndávejte, pokud chcete led, ale otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček o 90 stupňů. Kostky ledu vypadnou do nádobky, která je umístěna níže. Zásobník ledu můžete vyndat a kostky ledu vyndat z něj. Pokud budete chtít, kostky ledu můžete v nádobce nechat. 6. Ikonka funkce Eco-Fuzzy Tato ikonka svítí, pokud je aktivována funkce Eco-Fuzzy. Zásobník ledových kostek 7. Ikonka vysoké teploty/chyby Je určen pouze ke skladování ledových kostek. Nedávejte do něj vodu, mohl by prasknout. Tato ikonka svítí při vysoké teplotě v mrazničce a poruchách. 8. Ikonka ekonomického použití: Tato ikonka svítí, pokud je v mrazničce nastavena teplota na *1 8 C. ikonka se vypne, pokud je zapnutá funkce mrazení. 9. Funkce úspory energie Pokud stisknete toto tlačítko, funkce úspory energie se aktivuje a rozsvítí se tlačítko této funkce. Když je tato funkce aktivována, ikony na ovládacím panelu se vypnou (kromě ikonky funkce úspory energie). Pokud otevřete dveře mrazničky nebo stisknete jakékoliv tlačítko, funkce úspory energie se vypne a ikonky na ovládacím panelu se vrátí k normálu. Pokud znovu stisknete tlačítko této funkce, její ikonka zhasne a funkce úspory energie se vypne Ikonka funkce úspory energie Tato ikonka svítí, je-li spuštěna funkce úspory energie. 11. Režim Key Lock (zamknutí tlačítek) Stiskněte tlačítko funkce Key Lock Mode po dobu 3 sekund. Ikonka zámku se rozsvítí a režim Key Lock se aktivuje. Pokud je tato funkce aktivována, ostatní tlačítka na ovládacím panelu nejsou aktivní. Pro vypnutí funkce Key Lock Mode, stiskněte znovu po dobu 3 sekund tlačítko této funkce. Když se funkce Key Lock Mode vypne, zhasne ikonka Key Lock Ikonka Key Lock Tato ikonka svítí, pokud je režim Key Lock aktivní. 10

11 6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Ochrana plastových povrchů K čištění nikdy nepoužívejte benzín, benzen nebo podobné látky. Nepokládejte tekuté oleje nebo pokrmy na bázi olejů v neuzavřených nádobách, můžete si tak poškodit plastové povrchy ve vaší mrazničce. V případě rozlití nebo rozmazání oleje na plastovém povrchu, očistěte a opláchněte příslušnou plochu teplou vodou. Před čištěním doporučujeme mrazničku odpojit od sítě. K čištění nikdy nepoužívejte ostré brusné nástroje, mýdlo, domácí čističe, čistící prostředky a voskové čistidla. K čištění skříně mrazničky používejte vlažnou vodu, poté ji otřete do sucha. K čištění vnitřku mrazničky používejte vlhký hadřík namočený v roztoku půl litru vody smíchané s jednou lžičkou jedlé sody. Poté vnitřek mrazničky utřete do sucha. Ujistěte se, že se do krytu osvětlení a jiných elektrických částí nedostala voda. Nebudete-li mrazničku používat delší dobu: vypněte ji ze sítě, vyjměte všechny pokrmy, vyčistěte ji a nechte dveře pootevřené. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří mrazničky, aby bylo vždy čisté a bez zbytků potrav. Chcete-li vyjmout regály na dveřích, vyjměte z nich veškerý jejich obsah a zvedněte je nahoru. 11

12 7. DOPORUČENÉ POSTUPY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Předtím, než budete kontaktovat servisní středisko, přečtete si pečlivě tento seznam. Mohlo by vám to ušetřit čas i peníze. Tento seznam obsahuje nejčastější problémy, se kterými se můžete při provozu mrazničky setkat. Některé tyto problémy se u vaší mrazničky nemusí objevit. Mraznička nefunguje. Je mraznička správně zapojena? Zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka nebo zásuvka, ke které je mraznička připojena. Kondenzace na boční stěně chladničky (MULTIZONE, COOL CONTROL a FLEXI ZONE). Velmi chladné prostředí. Časté otevírání dveří chladničky. Vysoká okolní vlhkost. Skladování tekutin v otevřených nádobách. Otevřené dveře chladničky. Přepnutí termostatu na chladnější teplotu. Neotevírejte chladničku zbytečně často a na zbytečně dlouhou dobu. Potraviny skladujte v uzavřených nádobách. Nahromaděnou kondenzaci otřete suchým hadříkem a zkontrolujte, zda-li nepřetrvává. Kompresor neběží. Tepelná ochrana kompresoru bude při náhlých výpadcích nebo vytáhnutí zástrčky ze zásuvky foukat vzduch ven z chladničky, pokud nebyl vyvážen tlak v chladícím systému chladničky. Mraznička začne pracovat přibližně za 6 minut. V případě, že se tak nestane, zavolejte servisní středisko. Mraznička se nachází v odmrazovacím cyklu. Jedná se o běžný a pravidelný automatický rozmrazovací cyklus. Mraznička není zapojena do zásuvky. ujistěte se, že zástrčka odpovídá zásuvce. Je teplota nastavena správně? Došlo k výpadku napájení el. proudem. Mraznička běží často nebo po dlouhou dobu. Nový spotřebič je širší než ten, který jste měli minule. Je normální, že velké chladničky pracují delší dobu. V případě, že je okolní teplota v místnosti může být příliš vysoká, je to normální. Mraznička byla zapnutá před chvílí nebo byla naplněna potravinami. Ochlazení chladničky může trvat delší dobu (i o několik hodin). Do chladničky bylo vloženo větší množství teplých pokrmů. Teplé pokrmy mají vliv na delší provoz chladničky. Mraznička poběží tak dlouho, dokud se teplé potraviny neochladí na bezpečnou skladovací teplotu. Dveře chladničky byly často nebo na delší doby otevřeny. Teplý vzduch, který se do chladničky dostal způsobí, že mraznička poběží delší dobu. Dveře otevírejte méně často. Dveře chladničky nebo mrazničky zůstaly pootevřené. Zkontrolujte, jsou-li dveře dobře zavřené. Mraznička je nastavena na velmi nízkou teplotu. Teplotu v chladničce nastavte na vyšší a počkejte, dokud není této teploty dosaženo. Těsnění dveří může být znečištěné, opotřebované, poškozené nebo nesedí správně. Těsnění dle potřeby vyčistěte nebo vyměňte. Poškozené nebo zničené těsnění způsobí, že mraznička musí běžet delší dobu pro zachování stálé teploty. Teplota v mrazničce je příliš nízká, ale teplota v chladničce je dostačující. Mraznička je nastavena na příliš nízkou teplotu. Nastavte teplotu v mrazničce na vyšší a zkontrolujte ji. 12

13 Teplota v chladničce je příliš nízká, ale teplota v mrazničce je dostačující. Mraznička může být nastavena na příliš nízkou teplotu. Nastavte teplotu v chladničce na vyšší a zkontrolujte ji. Pokrmy v zásuvkách chladničky zmrzly. Chladnička může být nastavena na příliš nízkou teplotu. Nastavte teplotu v chladničce na vyšší a zkontrolujte ji. Teplota v chladničce nebo mrazničce je příliš vysoká. Chladnička byla nastavena na velmi vysokou teplotu. Teplota chladničky nemá vliv na teplotu v mrazničce. Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky tak, aby teplota byla dostačující. Dveře mohly být otevírány často nebo na dlouhou dobu, otevírejte je méně často. Do chladničky bylo vloženo velké množství teplých potravin. Počkejte, dokud chladnička nebo mraznička nedosáhne požadované teploty. Chladnička mohla být nedávno zapojená. Ochlazení teploty v chladničce nějakou dobu potrvá. Když chladnička běží, zvyšuje se hluk. Provozní výkon chladničky se mění v závislosti na změně okolní teploty. Je to normální a nejedná se o závadu. Vibrace nebo hluk Nedostatečná podlaha (chybí nebo je slabá). Když se chladničkou pohne, kolébá se. Ujistěte se, že podlaha je dostatečně silná, rovná a vyvýšená na to, aby unesla váhu chladničky. Hluk mohou způsobovat věci položené na chladničce. Odstraňte je. Chladnička vydává zvuky rozlití tekutin nebo stříkání. Proudění kapalin nebo plynů je v souladu s provozními principy chladničky. Je to normální a nejedná se o závadu. Zvuky podobné větru. K ochlazení teploty v chladničce se používá ventilátor. Je to normální a nejedná se o závadu. Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky Teplé a vlhké počasí zvyšuje námrazu a kondenzaci. Je to normální a nejedná se o závadu. Pootevřené dveře. Ujistěte se, že jsou zavřené správně. Dveře byly často otevírány nebo byly nechány pootevřené dlouhou dobu. Otevírejte je méně často. Vlhkost na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi Při vlhkém počasí je možné, že se jedná o vlhkost vzduchu. Když se okolní vlhkost sníží, kondenzace zmizí. Nepříjemný zápach uvnitř chladničky Vnitřek chladničky se musí čistit. Vyčistěte jej s houbou, vlažnou vodou nebo perlivou vodou. Některé obaly nebo nádoby mohou způsobit zápach. Použijte obal nebo nádobku. Dveře se nezavírají Uzavření chladničky mohou bránit velké potraviny umístěné blízko dveří. Změňte uspořádání potravin v chladničce. Chladnička nestojí na rovné podlaze nebo není vyvážená. Nastavte nožky. Ujistěte se, že podlaha je dostatečně silná, rovná a vyvýšená na to, aby unesla váhu chladničky. Přihrádky na potraviny jsou přilepené Potraviny se dotýkají stropu zásuvky. Změňte uspořádání potravin v chladničce. 13

14 POZNÁMKY 14

15 POZNÁMKY 15

16 Výhradní dovozce: ELMAX STORE a.s. Horní Těrlicko TĚRLICKO tel.: Servis v ČR BEKO S.A., organizační složka Lužná 2, Praha 6 Tel: Fax: web:

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Chladnička DSM 1510 A++ DSM 1510 XA++ Návod k obsluze

Chladnička DSM 1510 A++ DSM 1510 XA++ Návod k obsluze Chladnička DSM 1510 A++ DSM 1510 XA++ Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Návod k použití Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA I IBxxAxx IBxxAAxx IBxxAAAx CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA Návod k obsluze, 1 Servisní služba, 2 Popis zařízení, 3 Popis zařízení, 4 Oboustranné otvírání dveří, 5 Instalace,

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

13KG24M 079 354L 316L

13KG24M 079 354L 316L 082367769 082367769 13KG24M 079 354L 316L T2 T3 OK T5 T6 T1 T4 T1 T4 T2 T5 T2 T5 T3 OK T6 T3 T6 T2 T3 OK 2 ºC 3 T1 T2 ºC T3 ºC F T5 T6 ºC ºC T5 T6 T1 T4 T2 T3 T5 T6 č e s k y Vážená klientko, Vážený kliente:

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 Návod k použití a instalaci CH 51 FAGOR_FIM_4825.indd 1 21.4.2010 9:08:03 FAGOR_FIM_4825.indd 2 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd 3 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu.

Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. CS Mraznička Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude po mnoho let zdárně sloužit svému účelu. Mraznička je určena pouze pro užití v domácnosti ke zmrazování čerstvých potravin

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost

Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Pro modely Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost RN-33.. RN-34... Code : AD301-8a CZ-1 AD301-8a(체).indd 1 2013-10-15 오후 3:17:43 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (jen pro modely s R-600a) Tento spotřebič obsahuje

Více

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití Šuplíkový mrazák HFN 136 Návod k použití Obsah Strana Důležité! 1. Ochrana životního prostředí a správná likvidace... 2 2. Umístění... 2 3. Instalace... 2-3 4. Výkonnostní štítek... 3 5. Připojení k síti...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE 10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY...10 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ...10 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA...11 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI...11 VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY...12

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Návod k použití. Teplá vitrína pultová samoobslužná RTR 120 RTR 160

Návod k použití. Teplá vitrína pultová samoobslužná RTR 120 RTR 160 Návod k použití Teplá vitrína pultová samoobslužná RTR 120 RTR 160 Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni.

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Návod k použití. Chladící vitrína cukrářská ARC 400 L

Návod k použití. Chladící vitrína cukrářská ARC 400 L Návod k použití Chladící vitrína cukrářská ARC 400 L Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupenou kombinovanou chladničkou plně spokojeni.

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Bartscher Deli-Cool II D

Bartscher Deli-Cool II D Bartscher Deli-Cool II D 700208G V1/1114 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 200 1.1 Bezpečnostní pokyny... 200 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 201 1.3 Zdroje

Více

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ 63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ INSTALAČNÍ ROZMĚRY A POŽADAVKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ PŘIPOJENÍ K

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 12 ADD 20 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18

Před prvním použitím. Návod k použití. Náš příspěvek k ochraně prostředí. Před prvním použitím... 18 Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše chladničky. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých

Více

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2

Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 CS Návod k použití Chladnička s mrazničkou S93420CMB2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PROVOZ... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8 6. TIPY

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. Při nedodržení pokynů hrozí riziko úrazu, poškození spotřebiče a ztráty nároku na bezplatný záruční servis. Doporučujeme, abyste tento návod k obsluze

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Chladnička CS. Před prvním použitím

Chladnička CS. Před prvním použitím Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých potravin

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

VA R N Á K O N V I C E

VA R N Á K O N V I C E KE 4012 VARNÁ KONVICE OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svou varnou konvicí KE 4012 6 Použití vaší varné konvice KE 4012 8 Péče a čištění OBSAH 1 Gratulujeme vám k

Více