RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS"

Transkript

1 Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1

2 2

3 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A UMÍSTÌNÍ... 7 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU... 8 SKLADOVÁNÍ POTRAVIN ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ ZPÙSOB DEMONTÁŽE PØÍSLUŠENSTVÍ ODSTRAÒOVÁNÍ PROBLÉMÙ TECHNICKÉ PARAMETRY SCHÉMA ZAPOJENÍ PØÍLOHA POPIS OVLÁDACÍHO PANELU (Základní model) PRVNÍ PØIPOJENÍ NAPÁJENÍ A NASTAVENÍ TEPLOTY (Základní model) Dìkujeme Vám za zakoupení této chladnièky, která byla vyrobena celosvìtovì známou spoleèností Samsung! Tento návod k obsluze popisuje šest podobných modelù RL-33SB*, RL-33EA*, RL-33EB*, kde RL-33EA* má pøi popisu dominantní postavení. Pøeètìte si prosím tento návod a používejte jej podle pokynù. Zprávy oznaèené nápisem Varování a Poznámky obsahují velmi dùležité bezpeènostní informace. Pøeètìte si prosím tyto informace velmi peèlivì a opakovanì. VAROVÁNÍ Toto oznaèení znamená, že v pøípadì nedodržení pokynù mùže dojít k vážnému poškození spotøebièe a ohrožení zdraví osob. POZNÁMKY Toto oznaèení znamená, že v pøípadì nedodržení pokynù mùže dojít k drobnému poškození nebo zhoršení výkonu spotøebièe. 3

4 POPIS SPOTØEBIÈE VLASTNOSTI SPOTØEBIÈE Nepøímé chlazení a systém pro zamezení námrazy: Tato chladnièka používá systém intervalového chlazení, systém pro zamezení námrazy, systém pro automatické odmrazování a vyznaèuje se rovnomìrnou vnitøní teplotou. Dva displeje pro zobrazení teploty a dva ovládací režimy: Teplotu chladnièky a mraznièky mùžete sledovat i regulovat samostatnì. Otoèná pøihrádka na led: pro snadnou výrobu a uskladnìní ledu. POPIS SPOTØEBIÈE Ovládací panel Kryt lampy Kryt ventilaèních otvorù Polièka skladovacího prostoru Kryt pøihrádky pro ukládání ovoce Pøepážka pro oddìlení ovoce Pøihrádka pro ukládání ovoce Otoèná pøihrádka na led Pøihrádka pro uložení ledu Miska pro uložení vajíèek Pøihrádka pro uložení vajíèek Teplotní senzor Pøihrádka pro uložení plechovek Steriliz. pøihrádka pro uložení èerstvých potravin zbavená zápachu (za košíkem na ovoce) Ocelový rám Pøepážka pro oddìlení lahví Velká pøihrádka pro uložení lahví Malá zásuvka Horní zásuvka Dolní zásuvka 4

5 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ Pozor: Aby bylo vylouèeno jakékoliv nebezpeèí, musí v pøípadì poškození napájecí šòùry provést její výmìnu výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací. V pøípadì pøerušení dodávky elektrické energie doporuèujeme pøipojit napájení až po 5 minutách, aby nedošlo k poškození kompresoru. Nikdy nepoužívejte v blízkosti spotøebièe vznìtlivé spreje jako napø. laky na vlasy a barevné laky - tyto spreje pøedstavují nebezpeèí exploze. Nedovolte dìtem, aby si se spotøebièem hrály nebo aby se na nìj vìšely - mohlo by dojít k poškození spotøebièe nebo poranìní dìtí. Nikdy uvnitø spotøebièe neskladujte hoølavé a výbušné pøedmìty nebo silné kyseliny nebo žíraviny s korozním úèinkem jako napø. butan, éter, benzen, kyselinu sírovou, plyn, líh atd.. Nevkládejte do mraznièky tekutiny v lahvi - láhev by mohla prasknout. Je-li chladnièka porouchaná nebo poškozená, okamžitì ji vypnìte. Odpojte spotøebiè od napájení a kontaktuje nejbližší servisní støedisko. Výmìnu poškození napájecí šòùry by mìl provést zástupce spoleènosti nebo osoba s podobnou kvalifikací. Nestøíkejte na zadní èást spotøebièe vodu - mohlo by dojít ke zhoršení vlastností izolace. Pøi likvidaci chladnièky nejprve zlikvidujte tìsnìní dveøí. 5

6 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ Poznámka Pøed pøipojením napájení prosím zkontrolujte, zda rozsah napìtí chladnièky odpovídá napájecímu napìtí. Volitelný napì ový rozsah je v intervalu 187 V až 242 V; pokud napájecí napìtí nesplòuje tento požadavek, použijte auto-transformátor s minimálním výstupním výkonem 500 W. V pøípadì odpojení napájení poèkejte pøed opìtovným pøipojením alespoò 5 minut, aby nedošlo k poškození kompresoru. Nepokládejte potraviny do blízkosti teplotního senzoru, aby nedošlo k ovlivnìní hodnot namìøených teplotním senzorem; Pøi vysoké teplotì okolí se snažte omezit dobu otevøení dveøí nebo frekvenci otvírání dveøí na minimum, aby nebyla snížena úèinnost celého spotøebièe. Neobracejte spotøebiè a nepokládejte jej na zem. Pokud potøebujete spotøebiè naklonit, nesmí úhel mezi spotøebièem a zemí pøekroèit 45 stupòù; Pøi pøemís ování spotøebièe nedržte spotøebiè za rukoje dveøí; netahejte za rukoje dveøí násilím; Pokud vložíte do spotøebièe souèasnì velké množství teplých potravin, necháte dveøe dlouho otevøené nebo je èasto otvíráte, dojde ke zvýšení teploty uvnitø chladicího prostoru a displej pro zobrazení teploty zaène blikat; spotøebiè se obvykle do 24 hodin dostane do normálního stavu. Tento spotøebiè musí být nainstalován tak, aby byla zástrèka po instalaci snadno dostupná. Varování Udržujte ventilaèní otvory v krytu a ve vnitøní struktuøe spotøebièe volné (neucpané). Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostøedky nebo jakékoliv jiné prostøedky s výjimkou tìch, které jsou doporuèeny výrobcem. Nepoškozujte chladicí okruh. Nepoužívejte uvnitø prostorù pro skladování potravin elektrické spotøebièe s výjimkou spotøebièù, které jsou doporuèeny výrobcem. PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM 1 Pøed zapnutím spotøebièe odstraòte všechen balicí materiál a spodní podložku. 2 Oèistìte vnitøní a vnìjší prostory mírnì navlhèeným hadøíkem (do vlažné vody mùžete pøidat malé množství neutrálního èistícího prostøedku). 3 Po uplynutí 1 hodiny pøipojte napájecí napìtí. Pøeètìte si prosím výše uvedené pokyny a proveïte odpovídající operace. 6

7 INSTALACE A UMÍSTÌNÍ Chladnièka musí stát na rovné a pevné podlaze. Pøípadné nerovnosti mùžete vyrovnat pomocí nastavitelných patek ve spodní èásti chladnièky (otáèením proti smìru hodinových ruèièek se provádí zvyšování). Mezi zadní èástí spotøebièe a stìnou musíte ponechat volný prostor alespoò 55 mm a mezi horní èástí spotøebièe a stropem musíte ponechat volný prostor alespoò 300 mm. Postavte chladnièku mimo dosah zdrojù tepla nebo pøímého sluneèního svìtla. Nestavte chladnièku do vlhkého prostøedí - kovové èásti by mohly zaèít korodovat a mohlo by dojít ke zhoršení kvality izolace. V pøípadì pøírodních katastrof (napø. bouøe doprovázená lijákem, nehody, atd.) nesmíte zatopenou jednotku zapínat do okamžiku, než autorizované servisní støedisko SAMSUNG provede opravu a potvrdí, že je spotøebiè v dobrém stavu. Aby byla zajištìna bezpeènost osob, musíte spotøebiè øádnì uzemnit. Chladnièka nesmí být uzemnìna pomocí telefonního vodièe nebo plynové trubky. Nevyvíjejte na napájecí šòùru žádný tlak. 7

8 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Indikace Standardního režimu Teplota v chladnièce Tlaèítko Super Cool (Super chlazení) Indikace režimu Dovolená Teplota v mraznièce Tlaèítko Super Freeze (Super mražení) Tlaèítko Standard/Vacation (Standardní režim/dovolená) Tlaèítko Fridge (Chladnièka) Tlaèítko Freezer (Mraznièka) Tlaèítko Lock (Zámek) Indikace Super chlazení Indikace Super mražení Indikace stavu zámku 1 Tlaèítko Standard/Vacation (Standardní režim/dovolená) 1-1. Z dùvodu úspory elektrické energie má tento spotøebiè tøi provozní režimy: Standardní režim, režim Dovolená a režim s uživatelským nastavením; 1-2. Standardní režim: teplota v chladnièce je nastavena na 5 C; teplota v mraznièce je nastavena na -18 C Režim Dovolená: Chladnièka je vypnutá, zatímco mraznièka funguje normálním zpùsobem; 1-4. Uživatelské nastavení: Režimy s uživatelským nastavením pokrývají všechny stavy s výjimkou teploty v chladnièce 5 C a teploty v mraznièce -18 C. (V režimu s uživatelským nastavením se nezobrazuje žádná indikace Uživatelské nastavení ) Po prvním pøipojení napájení se chladnièka automaticky spustí ve standardním režimu. 2 Tlaèítko Fridge (Chladnièka) 2-1. Stisknìte toto tlaèítko, chcete-li nastavit teplotu chladnièky Po stisku tlaèítka Fridge uslyšíte zazvonìní. Indikátor zobrazí aktuálnì nastavenou teplotu v chladnièce. Dalším stiskem tohoto tlaèítka mùžete zmìnit nastavení teploty v chladnièce. Po každém stisku se zmìní údaj na displeji pro nastavení teploty následujícím zpùsobem: 5 C = 4 C = 3 C = 2 C = 1 C = 9 C = 8 C = 7 C = 6 C = 5 C Pøi každém stisku tohoto tlaèítka pro nastavení teploty uslyšíte zazvonìní ; 2-4. Nastavenou hodnotu potvrdíte tak, že po dobu 5 sekund nestisknete žádné tlaèítko. Na displeji se zobrazí aktuálnì nastavená teplota v chladnièce V režimu Dovolená není zobrazena žádná indikace teploty v chladnièce. Po stisku tohoto tlaèítka se v režimu Dovolená neozve žádný zvuk. 8

9 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU 3 Tlaèítko Freezer (Mraznièka) 3-1. Stiskem tlaèítka Freezer se nastavuje teplota v mraznièce Po stisku tlaèítka Freezer uslyšíte zazvonìní. Indikátor zobrazí aktuálnì nastavenou teplotu v mraznièce. Dalším stiskem tohoto tlaèítka mùžete zmìnit nastavení teploty v mraznièce. Po každém stisku se zmìní údaj na displeji pro nastavení teploty následujícím zpùsobem: - 18 C = -19 C = -20 C = -21 C = -22 C = -23 C = -15 C = -16 C = -17 C = -18 C Pøi každém stisku tlaèítka Freezer uslyšíte zazvonìní ; 3-4. Nastavenou hodnotu potvrdíte tak, že po dobu 5 sekund nestisknete žádné tlaèítko. Na displeji se zobrazí aktuálnì nastavená teplota v mraznièce Teplotu v mraznièce mùžete nastavit v libovolném režimu. 4 Funkce alarm pøi dlouho otevøených dveøích 4-1. Jestliže jsou dveøe chladnièky dlouhou dobu otevøené, ozve se houkání, které upozoròuje uživatele, že by mìl zavøít dveøe. 5 Tlaèítko Super Cool (Super chlazení)/super Freeze (Super mražení) 5-1. Doporuèujeme používat funkci Super Cool v pøípadì vložení nadmìrného množství potravin nebo pøi jakémkoliv požadavku na Chlazení s vysokým výkonem ; 5-2. Stiskem tlaèítka Super Cool na horním panelu se mùžete pøepnout do režimu Super chlazení ; na horním panelu se rozsvítí znaky Super Cool Dalším stiskem tohoto tlaèítka mùžete režim Super chlazení ukonèit; pokud tak neuèiníte, provede se po uplynutí 1,5 hodiny automatické vypnutí režimu Super chlazení Doporuèujeme používat funkci Super Freeze v pøípadì vložení nadmìrného množství potravin, výrobì ledu nebo pøi jakémkoliv požadavku na Super mražení ; 5-5. Stiskem tlaèítka Super Freeze na horním panelu se mùžete pøepnout do režimu Super mražení ; na horním panelu se rozsvítí znaky Super Freeze Dalším stiskem tohoto tlaèítka mùžete režim Super mražení ukonèit; pokud tak neuèiníte, provede se po uplynutí 2 hodin automatické vypnutí režimu Super mražení. 6 Funkce alarm pøi poruše 6-1. Pro pøivolání odborné obsluhy za úèelem opravy pøi výskytu následujících problémù Když indikátor teploty zobrazuje znaky, nebo, znamená to, že chladnièka je porouchaná. 7 Funkce zámku 7-1 Po nastavení zámku a uplynutí 2 minut se spotøebiè automaticky uzamkne; 7-2 Je-li zobrazena indikace zámku, neozve se po stisku tlaèítka žádný potvrzovací zvuk a spotøebiè nebude na stisk tlaèítka nijak reagovat. 7-3 Ve stavu uzamknutí, mùžete spotøebiè stiskem tlaèítka Lock na ovládacím panelu odemknout. 7-4 Ve stavu odemknutí, mùžete spotøebiè stiskem tlaèítka Lock na ovládacím panelu uzamknout. 9

10 PRVNÍ PØIPOJENÍ NAPÁJENÍ A NASTAVENÍ TEPLOTY Po pøipojení napájení budou indikátory èitelné po uplynutí 2 sekund. Na displeji se zobrazí nápis Standard a chladnièka se automaticky spustí ve standardním režimu. V tomto režimu je teplota v chladnièce nastavena na 5 C, zatímco teplota v mraznièce je nastavena na -18 C. Na displeji by se mìla zobrazit teplota v chladnièce a mraznièce a mìly by se ozývat zvuky potvrzující provoz spotøebièe. Nastavení teploty. Ve standardním režimu je teplota pøednastavena na výše uvedené hodnoty; teplotu lze však rovnìž nastavit podle aktuálních potøeb uživatele. 10

11 SKLADOVÁNÍ POTRAVIN Zabalte potraviny do sáèkù (fólií), které udržují potraviny v èerstvém stavu nebo uzavøete potraviny do nádob na potraviny opatøených víkem, které zabraòují vysoušení potravin nebo úniku nežádoucího aroma. Pøed vložením teplých potravin nebo nápojù do chladnièky poèkejte, dokud se tyto potraviny/nápoje neochladí na pokojovou teplotu. Uvaøené a syrové potraviny by mìly být skladovány oddìlenì. Aby byla zajištìna správná indikace teploty, nepokládejte prosím potraviny do blízkosti teplotního senzoru. Skladujte potraviny v malých porcích. Ovoce a zeleninu, kterou chcete uskladnit, je nutno po umytí vysušit. Uskladnìte ovoce a zeleninu do prostoru pro uskladnìní ovoce a zeleniny, kde je zajištìno zachování obsahu vody v tìchto potravinách a èerstvosti. Poznámka Neskladujte v tomto spotøebièi položky s pøísnými teplotními požadavky jako napø. krevní plazma, bakterín (suspenze zesláblých bakterií používaná k vakcinaci), výsledky vìdeckých experimentù atd. 11

12 ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ Vnitøní èásti Demontujte všechny polièky, tyèe, misky, kryty a zásuvky a vyèistìte je hadøíkem navlhèeným v teplé vodì. Tìsnìní dveøí Chcete-li tìsnìní dveøí odstranit a vyèistit, použijte pro vyèištìní drážek tyèinku obalenou bavlnìným hadøíkem. Po vyèištìní tìsnìní vodou jej nezapomeòte vysušit. Miska na vodu Odšroubujte šroubek v krytu kompresoru, zlehka zatlaète misku na vodu nahoru a vytáhnìte ji ven. Po umytí vra te misku na pùvodní místo. Postup pøi výrobì ledu Naplòte otoènou pøihrádku na led vodou až po rysku maxima a vložte pøihrádku na led na polièku pro výrobu ledu. Poznámka Pøi údržbì a èištìní vytáhnìte zástrèku napájecí šòùry ze zásuvky; Dejte pozor, aby se do krytu lampy nedostala voda; Pro èištìní používejte neutrální èistící prostøedek (doporuèeno) Varování Sklenìná oddìlovací èást je pohyblivá a velmi tìžká. Dejte prosím pozor, aby se této èásti nedotýkaly dìti, které by si mohly pøivodit poranìní. Pokud nestojí chladnièka na dostateènì stabilním místì, mohou se ozývat neobvyklé zvuky. Po prvním zapnutí trvá pomìrnì dlouho, než se spotøebiè ochladí z pokojové teploty na nastavenou teplotu. Obvykle to trvá 3 hodiny; poté se spustí normální provoz. 12

13 ZPÙSOB DEMONTÁŽE PØÍSLUŠENSTVÍ DEMONTÁŽ PØÍSLUŠENSTVÍ Polièka v chladnièce Zvednìte pøední èást polièky a vytáhnìte polièku ven. (Vložte polièku do polohy, která vyhovuje výšce používaných nádob) Kryt pøihrádky pro ukládání ovoce Zvednìte zadní èást a pak vytáhnìte kryt ven. Zásuvka v mraznièce Vysuòte zásuvku co nejvíc ven, zvednìte zadní èást polièky a vytáhnìte zásuvku ven. Jestliže jsou v zásuvce uloženy tìžké potraviny, zvednìte zásuvku mírnì nahoru a stáhnìte ji zpìt. Pøihrádka pro uložení vajíèek a pøihrádka pro uložení lahví Nadzvednìte tyto pøihrádky a vytáhnìte je smìrem dolù VÝMÌNA LAMPY V CHLADNIÈCE Vytáhnìte zástrèku napájecí šòùry ze zásuvky Uvolnìte šroubek za krytem lampy. Vytáhnìte kryt lampy jeho uvolnìním podél okraje pomocí plochého šroubováku. Pohybem proti smìru hodinových ruèièek odšroubujte žárovku. Pohybem ve smìru hodinových ruèièek zašroubujte novou žárovku. Nasaïte kryt lampy na pùvodní místo a dotáhnìte šroubek za krytem lampy. Specifikace osvìtlovací lampy: 220/240 V, 15 W, E14 13

14 ODSTRAÒOVÁNÍ PROBLÉMÙ Pøední nebo boèní stìna se zahøívá - Za úèelem omezení vodní páry kondenzující na rámu jednotky je do rámu zabudována trubka chránící proti orosení, která se bìhem provozu jednotky zahøívá. Nejde o závadu. - Po obou stranách je chladnièka opatøena zaøízením pro odvedení tepla. Ozývá se zvuk pøipomínající praskání ledu. - Bìhem zapínání a vypínání chladnièky mùžete na chvíli slyšet zvuk pøipomínající praskání ledu, který je zpùsoben roztahováním vnitøního mechanismu vlivem tepla nebo smrš ováním vnitøního mechanismu vlivem chladu bìhem velkých teplotních zmìn; nejde o závadu. Je slyšet zvuk tekoucí vody. - Tento zvuk je zpùsoben proudìním chladiva. - Nejde o závadu. Na vnitøní spodní èásti a rámu se objevuje rosa. - Vlhkost prostøedí je pøíliš vysoká. - Nejde o problém; setøete rosu hadøíkem. V prostoru pro ukládání ovoce a zeleniny se objevuje rosa. - Tato situace nastává tehdy, když jsou dveøe pøíliš dlouho otevøené. - Potraviny obsahující tekutinu nejsou uzavøené. 14

15 ODSTRAÒOVÁNÍ PROBLÉMÙ Chladnièka se vypíná - Zástrèka napájecí šòùry není øádnì pøipojena do zásuvky. Spotøebiè pracuje dlouho bez pøestávky - V létì pøi vysoké teplotì okolí. - Dveøe jsou èasto otevírány a zavírány. - Byla nastavena pøíliš nízká teplota. - Ventilace ve vnìjší èásti spotøebièe je ve špatném stavu. Potraviny v chladnièce jsou zmrzlé. - Byla nastavena pøíliš nízká teplota. - Potraviny jsou ve styku se zdrojem chladu v zadní èásti. - Spotøebiè je ve stavu hlubokého zamrznutí. Chladnièka vydává zvuky - Položky uvnitø nejsou rozmístìny rovnomìrnì. - Chladnièka není nainstalována ve vodorovné poloze. - Spotøebiè stojí pøíliš blízko stìny. - Vnìjší chladicí trubky jsou ve vzájemné kolizi nebo v kolizi se stìnou spotøebièe. - Za spotøebièem nebo pod spotøebièem se nacházejí cizí pøedmìty. - Hluk je zpùsoben provozem kompresoru. Funkce mražení není dostateèná. - Nejsou správnì zavøené dveøe. - Byla nastavena pøíliš vysoká teplota. - Tìsnìní dveøí je poškozeno nebo deformováno, což vede ke zhoršení tìsnícího úèinku. - V blízkosti chladnièky se nachází zdroj tepla nebo na chladnièku dopadá pøímé sluneèní svìtlo. - Chladnièka je pøeplnìná. Voda vzniklá rozpuštìním námrazy zaplavuje chladnièku. - Odvodòovací výstup je ucpaný. Pokud se Vám nepodaøí problém s pomocí výše uvedených informací odstranit, požádejte prosím o pomoc autorizované servisní støedisko (pøedložte Kartu na záruèní opravy) nebo kontaktujte technické servisní støedisko spoleènosti SAMSUNG. 15

16 TECHNICKÉ PARAMETRY MODEL RL-33SBSW RL-33SBMS RL-33EBSW POPIS RL-33EAMS RL-33EASW RL-3EAMS Klimatická tøída ST Ochrana proti zasažení el. proudem I Užiteèný Celkový objem 290 objem Chladnièka 200 (L) Mraznièka 90 Jmenovité napìtí a frekvence 220V-240 V~/50 Hz Celkový pøíkon (W) 100 Výkon rozmrazování námrazy (W) 300 Max. svìtelný výkon (W) 15 Pøíkon kwh/24 h (25 o C) 0,79 Výkon chlazení kg/24 h 12 Chladivo, množství (g) R-600a, 60 g Hmotnost (kg) 76 Rozmìry (šíøka * výška * hloubka)(mm) 595 x 646 x 1759 SCHÉMA ZAPOJENÍ Deska displeje Žlutý Teplotní senzor chladnièky Rùžový Teplotní senzor hlavního výparníku Modrý Teplotní senzor mraznièky Èervený Dveøní spínaè Oranžový Hlavní øídicí deska Transformátor Šedý Modrý Šedý Modrý Èervený Èervený Lampa Rùžový Èerný Bílý Žlutý Hnìdý Nažloutlý zelený Uzemnìní Èervený Èervený Pøevodový motor Èervený Motor ventilátoru Èervený Rozmrazovací topení Bílý Èervený Pøíslušenství topení 1 Pojistka Pøíslušenství topení 1 Pøíslušenství topení 1 Kompresor Èervený Modrý Vzduchový dveøní spínaè Hnìdý Øídicí kondenzátor Nažloutlý zelený Ochrana proti pøetížení 16

17 PØÍLOHA POPIS OVLÁDACÍHO PANELU (ZÁKLADNÍ MODEL) Tlaèítko Power (Napájení) Tlaèítko Temp (Nastavení teploty) 1 Tlaèítko Temp (Nastavení teploty) 1-1. Stiskem tlaèítka pro nastavení teploty nastavte teplotu chladnièky Po stisku tlaèítka TEMP SETTING se na displeji zobrazí aktuální nastavení, které lze opakovaným stiskem tohoto tlaèítka zmìnit. K dispozici je 5 voleb teploty. Pøi opakovaném stisku tohoto tlaèítka se bude nastavená teplota mìnit v cyklu. Èím více indikátorù svítí, tím nižší teplota je nastavena Pro potvrzení a zobrazení nastavení aktuální teploty je nutné, abyste po dobu 5 sekund nestiskli žádné tlaèítko. 2 Tlaèítko Power (Napájení) 2-1. Jestliže bìhem provozu chladnièky na 3 sekundy stisknete tlaèítko Power, všechny indikátory zhasnou. Chladnièka se vypne Jestliže tlaèítko Power znovu na 3 sekundy stisknete, obnoví se provoz chladnièky. 3 Funkce pro indikaci provozních závad 3-1. Pokud nastane nìkterý z následujících problémù, požádejte o opravu osoby s potøebným oprávnìním; 3-2. Jestliže indikátor bliká, znamená to, že chladnièka je porouchaná. Poznámka Pøed zahájením èištìní odpojte zástrèku napájecí šòùry ze zásuvky. 17

18 PRVNÍ PØIPOJENÍ NAPÁJENÍ A NASTAVENÍ TEPLOTY (ZÁKLADNÍ MODEL) Po prvním zapnutí napájení se všechny indikátory na 2 sekundy rozsvítí a spotøebiè se automaticky pøepne do standardního režimu (3 indikátory svítí), ve kterém je teplota v chladnièce 5 C a teplota v mraznièce -18 C. Spotøebiè obvykle bìží s nastavenými standardními teplotami (3 indikátory svítí); toto nastavení teploty mùže uživatel v pøípadì potøeby zmìnit. ponechte mezi zadní èástí jednotky a stìnou, boèní èástí jednotky a stìnou a horní èástí jednotky a stropem mezeru o šíøce alespoò 55 mm. min. 55 mm min. 55 mm min. 55 mm 18

19 19

20 20 Dodavatel si vyhrazuje právo mìnit technické specifikace výrobkù. Za tiskové chyby neruèíme.

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.)

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.) ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA ZK 24/11 GR (ZLKI 352) NÁVOD K OBSLUZE CZ 1338462 KE/Za/49. (01.) Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

ZANUSSI TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA FAGYASZTÓLÁDA ZAMRZOVALNA SKRINJA ZAMRA ARKA ZFC 410 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE - KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - INSTRUKCJA OBS UGI - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE HU PL RO 820 41 76

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače:

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače: Refrigerant R410A NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR Kompatibilní dálkové ovladače: AR-RAH2E (IR bezdrátový) UTB-RNNYM (po drátě, nástěnný) UTB-RSNYM (jednoduchý nástěnný)

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

www.garudan.cz a katalog náhradních dílù GPS - 0402 series

www.garudan.cz a katalog náhradních dílù GPS - 0402 series Návod k používání a katalog náhradních dílù pro prùmyslový šicí stroj GPS - 0402 series ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel.: +420 501 454774, 453496 fax: +420 501 452751 e-mail:

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 750 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02 Odvlhčovač D 950 S - uživatelský návod na použití, verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava na spuštění

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Odvlhčovač D 950 EH - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3.

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 12 ADD 20 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

13KG24M 079 354L 316L

13KG24M 079 354L 316L 082367769 082367769 13KG24M 079 354L 316L T2 T3 OK T5 T6 T1 T4 T1 T4 T2 T5 T2 T5 T3 OK T6 T3 T6 T2 T3 OK 2 ºC 3 T1 T2 ºC T3 ºC F T5 T6 ºC ºC T5 T6 T1 T4 T2 T3 T5 T6 č e s k y Vážená klientko, Vážený kliente:

Více

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití Odvlh ova D 850E - instala ní a uživatelský návod na použití Obsah 1. Popis za ízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umíst ní a montáž 2.3. P íprava na spušt

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Indikátor netěsností Wigam Discovery. Detekuje úniky CFC, HFC a HCFC chladiv včetně jejich složek. Návod k použití

Indikátor netěsností Wigam Discovery. Detekuje úniky CFC, HFC a HCFC chladiv včetně jejich složek. Návod k použití Indikátor netěsností Wigam Discovery Detekuje úniky CFC, HFC a HCFC chladiv včetně jejich složek. Návod k použití Představení Indikátor netěsností Discovery je založen na technologii zahřívání senzoru

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY Inteligentní pájecí stanice, která umožňuje používat bezolovnatou technologii pájení. Návod

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 810 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 Návod k použití a instalaci CH 51 FAGOR_FIM_4825.indd 1 21.4.2010 9:08:03 FAGOR_FIM_4825.indd 2 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd 3 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd

Více

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a jejich

Více

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL VERZE 2.0 e-loop Žíhání bez plamene! 1 Hlavní vypínač 2 Displej zbytkového vyhřívání 3 Žíhací trubice skládající se z: 3a: Vnější trubice: Výhřevné těleso z křemenného skla

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití.

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS-R 0098 0090.. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. Uložte si tento návod k použití na bezpeèné místo, abyste jej v pøípadì potøeby

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210

Návod na použití. Aku utahovák BID 1210 Návod na použití Aku utahovák BID 1210 RYOBI BID-1210 Aku utahovák Návod k použití Popis: 1. Držák nástroje 2. Nástroj 3. Spínač 4. Přepínač zpětného chodu 5. Akumulátor Přečtěte si pozorně návod k obsluze.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2634778

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2634778 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více