CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, :44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, :44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT CHLADNIÈKU ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE ZMÌNA SMÌRU OTEVÍRÁNÍ DVEØÍ 149

2 CZ.fm Page 150 Wednesday, May 16, :44 AM POPIS SPOTØEBIÈE 1. Skøíò 2. Dveøe mrazicího oddílu 3. Tác k zachycení vodních kapek 4. Police 5. Sklenìný kryt 6. Kompresor (vzadu) 7. Zásuvka na ovoce a zeleninu 8. Vyrovnávací nožièky 9. Pøihrádky na láhve 10.Zabudované držadlo 11.Dveøní vypínaè 12.Ovladaè nastavení teploty 13.Horní kryt 150

3 CZ.fm Page 151 Wednesday, May 16, :44 AM PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE Spotøebiè, který jste si koupili, je urèen výhradnì k použití v domácnosti. Chcete-li spotøebiè využívat co nejlépe, pøeètìte si pozornì návod k použití, ve kterém najdete popis zakoupeného spotøebièe a užiteèné rady k uchovávání potravin. Návod si uschovejte pro další potøebu. 1.Po vybalení spotøebièe se pøesvìdète, zda není poškozený a zda dveøe dokonale pøiléhají. Pøípadná poškození je tøeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání spotøebièe. 2.Se zapojením spotøebièe poèkejte nejménì dvì hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat. 3.Instalaci a elektrické pøipojení spotøebièe smí provádìt pouze kvalifikovaný technik podle pokynù výrobce a v souladu s platnými místními bezpeènostními pøedpisy. 4. Pøed použitím vnitøek spotøebièe vymyjte. RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ 1.Obal Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je oznaèen recyklaèním znakem. Pøi jeho likvidaci se øiïte místními pøedpisy pro odstraòování odpadu. Obalové materiály (plastové sáèky, polystyrén apod.) mohou být pro dìti nebezpeèné, proto je tøeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu. 2.Likvidace/zpracování Spotøebiè byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Tento spotøebiè je oznaèen v souladu s evropskou smìrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zaøízení (WEEE). Zajištìním likvidace tohoto spotøebièe podle platných pøedpisù pomùže uživatel zabránit pøípadným negativním dùsledkùm na životní prostøedí a lidské zdraví. Symbol na spotøebièi nebo pøíslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do pøíslušného sbìrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zaøízení. Jestliže už spotøebiè nechcete používat, znehodno te ho odøíznutím elektrického pøívodního kabelu a odstraòte police a dveøe, aby se dìti nemohly zavøít uvnitø. Pøi jeho likvidaci se øiïte místními pøedpisy pro odstraòování odpadu a odevzdejte ho do pøíslušného sbìrného dvora; nenechávejte ho bez dozoru ani jen nìkolik dní, protože pro dìti pøedstavuje možný zdroj nebezpeèí. Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotøebièe získáte na pøíslušném místním úøadì, v podniku pro sbìr domácího odpadu nebo v obchodì, kde jste spotøebiè zakoupili. Informace: Tento pøístroj neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje R134a (HFC) nebo R600a (HC), viz typový štítek umístìný uvnitø spotøebièe. Pro majitele spotøebièù obsahujících isobutan (R600a): isobutan je pøírodní plyn bez škodlivých úèinkù na životní prostøedí, ale je hoølavý. Je proto nutné ovìøit, zda nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu. Prohlášení o souladu s pøedpisy Tento spotøebiè je urèen k uchovávání potravin a byl vyroben v souladu se smìrnicí (ES) è. 1935/2004. Tento spotøebiè byl navržen, zkonstruován a prodáván v souladu s: - bezpeènostními ustanoveními Smìrnice pro nízké napìtí 2006/95/ ES (která nahrazuje smìrnici 73/23/EHS a její další znìní). - požadavky na ochranu smìrnice EMC 89/336/EHS ve znìní smìrnice 93/68/EHS. Elektrické zabezpeèení spotøebièe je zajištìno pouze v pøípadì správného pøipojení k úèinnému uzemòovacímu zaøízení podle pøedpisù. 151

4 CZ.fm Page 152 Wednesday, May 16, :44 AM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ Bìhem instalace se pøesvìdète, zda chladnièka nepoškodila pøívodní kabel. Pøesvìdète se, zda chladnièka nestojí v blízkosti tepelného zdroje. Nad spotøebièem a po jeho stranách ponechte vždy volný prostor k zajištìní správného vìtrání a dodržujte pokyny k instalaci. Vìtrací otvory spotøebièe musí vždy zùstat volné. Výmìnu nebo opravu napájecího kabelu smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci. Odpojení od elektrické sítì musí být možné buï vytažením zástrèky ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového sí ového vypínaèe umístìného pøed zásuvkou. Zkontrolujte, zda napìtí na typovém štítku odpovídá napìtí ve vašem bytì. Pro pøipojení k vodovodní síti použijte hadici, která je souèástí vybavení nového spotøebièe, nepoužívejte hadici od starého spotøebièe. Spotøebiè instalujte a vyrovnejte na podlaze, která unese jeho váhu, a v prostøedí, které vyhovuje jeho rozmìrùm a použití. Ke stìhování a instalaci spotøebièe jsou nutné minimálnì dvì osoby. Pøi pøemis ování dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (napø. parkety). Nepoužívejte jednoduché adaptéry ani rozdvojky, èi prodlužovací šòùry. Spotøebiè umístìte na suchém a dobøe vìtraném místì. Spotøebiè je urèen k provozu v prostøedích, ve kterých je teplota v následujícím rozmezí podle klimatické tøídy uvedené na typovém štítku: Pøi dlouhodobém ponechání spotøebièe v nižší nebo vyšší teplotì nemùže spotøebiè správnì fungovat. Klimatická tøída T. prostø. ( C) T. prostø. ( F) SN Od 10 do 32 Od 50 do 90 N Od 16 do 32 Od 61 do 90 ST Od 16 do 38 Od 61 do 100 T Od 16 do 43 Od 61 do 110 V blízkosti chladnièky ani jiných elektrických spotøebièù nepoužívejte benzín, plyn nebo hoølavé kapaliny. Uvolnìné páry mohou zpùsobit požár nebo výbuch. Neurychlujte odmrazování mechanickými nástroji nebo jinými postupy, než doporuèuje výrobce. Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny. V oddílech spotøebièe nepoužívejte elektrické pøístroje, které nejsou doporuèené výrobcem, ani je do nich neukládejte. Chladnièka není urèena k používání dìtmi nebo nemocnými osobami bez dozoru. Nedovolte dìtem, aby si hrály, nebo se schovávaly v chladnièce, mohly by se udusit nebo zùstat uvnitø jako v pasti. Je-li váš model vybaven mrazicími akumulátory, nepolykejte kapalinu (netoxickou), která je v nich obsažena. Používejte chladnièku pouze k uchovávání èerstvých potravin a oddíl na výrobu ledu pouze ke zmrazování a výrobì ledových kostek. Do mrazicího oddílu nedávejte sklenìné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout. Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mraznièky, mohly by vám zpùsobit omrzliny v ústech. Pøed každou údržbou nebo èištìním spotøebièe vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky, nebo ho odpojte od elektrické sítì. Všechny spotøebièe vybavené výrobníky ledu a dávkovaèi vody musí být pøipojené k vodovodní síti, která dodává výluènì pitnou vodu (s tlakem vodovodní sítì mezi 0,17 a 0,81 MPa (1,7 a 8,1 bar). Výrobníky ledu a/nebo dávkovaèe vody, které nejsou pøímo pøipojené k vodovodní síti, je nutné plnit výhradnì pitnou vodou. Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost v pøípadì nedodržení výše uvedených doporuèení a bezpeènostních opatøení. 152

5 CZ.fm Page 153 Wednesday, May 16, :44 AM JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL Zapnutí spotøebièe Zapnutí spotøebièe Pøipojte spotøebiè. Pøi otevøení dveøí se rozsvítí vnitøní osvìtlení, je-li jím model vybaven. Nastavení teploty Zkontrolujte, zda se tác na zachytávání vody umístìný pod oddílem s nízkou teplotou dotýká zadní stìny vnitøního prostoru. Termostat, umístìný na pravé stranì chladicího oddílu, umožòuje regulovat vnitøní teplotu. Chcete-li regulovat teplotu v chladicím oddílu, otáèejte regulaèním ovladaèem termostatu: na nižší èísla 1 2, chcete-li, aby teplota uvnitø oddílu byla VYŠŠÍ; na èísla 3 4, chcete-li dosáhnout STØEDNÍ teploty; na èísla 5, chcete-li dosáhnout NIŽŠÍ teploty. Termostat na z: funkce spotøebièe jsou vypnuté, není pøívod elektrického proudu. Poznámka: Vnitøní teploty mùže ovlivnit okolní teplota, èetnost otevírání dveøí a umístìní spotøebièe. Pøi nastavování termostatu musíte brát tyto skuteènosti v úvahu. Umístìní tácu k zachycení vody: Pøi okolní teplotì vyšší než 25 C povytáhnìte tác k zachycení vody dopøedu (obr. 1). Jak používat chladicí oddíl Potraviny ukládejte tak, jak je dále uvedeno: A. Vaøená jídla, dorty, polévky/tìstoviny B. Ryby, masa, uzeniny C. Ovoce a zelenina D. Láhve, krabice Poznámka: Odstup polic od vnitøní zadní stìny chladnièky umožòuje volný obìh vzduchu. Uložené potraviny se nesmí pøímo dotýkat vnitøní zadní stìny chladnièky. Do chladnièky nevkládejte ještì teplé potraviny. Tekutiny uchovávejte v uzavøených nádobách. (Obr. 1) 153

6 CZ.fm Page 154 Wednesday, May 16, :44 AM JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU Odmrazování oddílu s nízkou teplotou se provádí ruènì. Pøed odmrazováním vyjmìte potraviny, nádobku na led i polici oddílu s nízkou teplotou, pak nastavte ovladaè nastavení teploty do polohy 0 (poloha, ve které je kompresor vypnutý) a nechte otevøené dveøe, dokud led a námraza namrzlé na dnì mrazicího oddílu úplnì neroztají. Potom vysajte vodu mìkkým hadøíkem. Jestliže chcete odmrazování uryhlit, postavte do oddílu s nízkou teplotou šálek horké vody (asi 50 C); po odmrazení nezapomeòte nastavit ovladaè nastavení teploty do pùvodní polohy. K odstraòování námrazy nepoužívejte ostré nebo kovové nástroje. JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT CHLADNIÈKU Pøed každou údržbou nebo èištìním spotøebièe vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, nebo spotøebiè odpojte od elektrické sítì. Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Pravidelné tvoøení vodních kapek na vnitøní zadní stìnì chladicího oddílu znamená, že právì probíhá automatické odmrazování. Rozmrazená voda stéká do odpadního kanálku a odtud do sbìrné nádoby, kde se vypaøuje. Pravidelnì èistìte pøiloženým nástrojem vnitøek odpadního otvoru, zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody. Odmrazování oddílu s nízkou teplotou Doporuèujeme odmrazovat oddíl s nízkou teplotou jednou nebo dvakrát roènì, nebo když se vytvoøí nadmìrná vrstva námrazy. Tvoøení námrazy je normální jev. Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostøedí a èetnosti otvírání dveøí mraznièky. Hromadìní námrazy hlavnì v horní èásti oddílu je normální jev a nijak neohrožuje správný chod spotøebièe. Doporuèujeme odmrazovat tehdy, když je v oddílu nejmenší množství potravin. Otevøete dveøe a vyjmìte z oddílu všechny potraviny, zabalte je tìsnì k sobì do novinového papíru a uložte je na velmi chladné místo nebo do speciální chladicí tašky. Nechte otevøené dveøe, aby se led na stìnách oddílu mohl rozpustit. Vnitøek mraznièky pravidelnì omývejte houbou namoèenou v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního èisticího prostøedku. Nepoužívejte prostøedky s drsnými èásticemi. Peèlivì opláchnìte a osušte. Potraviny vložte zpìt. Zavøete dveøe. Zástrèku opìt zasuòte do sítì. Zapnìte spotøebiè. 154

7 CZ.fm Page 155 Wednesday, May 16, :44 AM ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ Pøed každou údržbou nebo èištìním spotøebièe vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, nebo spotøebiè odpojte od elektrické sítì. Vnitøek mraznièky pravidelnì omývejte houbou namoèenou v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního èisticího prostøedku. Nepoužívejte prostøedky s drsnými èásticemi. Peèlivì opláchnìte a osušte. Vnitøek mrazicího oddílu vymyjte pøi odmrazování. Vnìjší plochy èistìte vlhkým hadøíkem. Nepoužívejte pasty ani drátìnky s drsnými èásticemi nebo prostøedky na èistìní skvrn (napø. aceton, terpentýn), ani ocet. Pravidelnì vysavaèem nebo kartáèem èistìte vìtrací møížky a kondenzátor umístìný na zadní stìnì spotøebièe. Pøi dlouhé nepøítomnosti 1. Chladnièku úplnì vyprázdnìte. 2. Vytáhnìte zástrèku spotøebièe ze sí ové zásuvky. 3. Odmrazte a vyèistìte vnitøek. 4. Jestliže není spotøebiè v provozu, nechte otevøené dveøe, abyste zabránili vzniku nepøíjemných pachù a vlhkosti. 5. Èištìní spotøebièe. 155

8 CZ.fm Page 156 Wednesday, May 16, :44 AM Vnìjší plochy èistìte mìkkým hadøíkem. - Vnitøek oddílu s nízkou teplotou (je-li u modelu) vyèistìte pøi odmrazování. - Chladicí oddíl pravidelnì èistìte houbou namoèenou v roztoku vlažné vody a neutrálního èisticího prostøedku. Opláchnìte a vysušte mìkkým hadøíkem. Nepoužívejte pasty ani drátìnky s drsnými èásticemi nebo prostøedky na èistìní skvrn (napø. aceton, terpentýn), ani ocet. Výmìna žárovky 1. Vytáhnìte tác k zachycení vody. 2. Uchopte kryt žárovky a zasuòte ho dovnitø spotøebièe. 3. Odstraòte kryt žárovky. 4. Vyšroubujte žárovku a vymìòte ji za novou. 5. Držte kryt žárovky a vložte pøíslušný háèek k pøipevnìní krabice termostatu. 6. Zatáhnìte za kryt žárovky k pøipevnìní termostatu. 7. Vložte tác k zachycení vody. 156

9 CZ.fm Page 157 Wednesday, May 16, :44 AM JAK ODSTRANIT PORUCHU Když uslyšíte tyto zvuky..váš spotøebiè pracuje!!! 1. Spotøebiè nefunguje. Nebyl pøerušený proud? Není poškozený pøívodní kabel? Je zástrèka správnì zasunutá do zásuvky? Není spálená sí ová pojistka? Není termostat v poloze z(stop) nebo nebo (odmrazování)? 2. Teplota uvnitø oddílù není dostateènì nízká. Jsou dveøe øádnì zavøené? Není v oddíle s nízkou teplotou nadmìrné množství námrazy? Není spotøebiè umístìn blízko zdroje tepla? Je termostat ve správné poloze? Nebrání nìco cirkulaci vzduchu vìtracími otvory? 3. Teplota uvnitø chladicího prostoru je pøíliš nízká. Je termostat ve správné poloze? 4. Spotøebiè je nadmìrnì hluèný. Byl spotøebiè správnì instalován? Nedotýkají se trubky na zadní stìnì a nevibrují? 5. Na dnì chladicího oddílu je voda. Je termostat ve správné poloze? 6. Vnitøní osvìtlení nefunguje. Nebyl pøerušený proud? Není-li tomu tak, vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, odstraòte kryt a zkontrolujte, zda není uvolnìná žárovka. Je-li to tøeba, vymìòte ji za novou (max. 15 W). Poznámka: Bublání a šumìní v chladicím okruhu neznamená závadu, je normální. 157

10 CZ.fm Page 158 Wednesday, May 16, :44 AM SERVIS Než zavoláte do servisu: 1. Pøesvìdète se, zda nemùžete odstranit poruchu sami (viz Jak odstranit poruchu. 2. Znovu spus te spotøebiè a pøesvìdète se, zda porucha trvá. Je-li tomu tak, spotøebiè opìt vypnìte a zkoušku po hodinì opakujte. 3. Jestliže problém trvá, zavolejte do servisního støediska. Uveïte: typ poruchy model servisní èíslo (èíslo, které se nachází za slovem SERVICE na typovém štítku umístìném uvnitø spotøebièe). svoji úplnou adresu své telefonní èíslo s pøedvolbou. INSTALACE Neumís ujte spotøebiè blízko tepelného zdroje. Nemìli byste ho instalovat do teplé místnosti, nebo na místo, kde by byl pøímo vystaven sluneèním paprskùm èi do blízkosti tepelného zdroje (radiátory, vaøièe), protože všechny tyto faktory zvyšují spotøebu elektrické energie. Spotøebiè bude nejlépe fungovat, ponecháte-li nad ním prostor nejménì 5 cm a okolní nábytek postavíte v takové vzdálenosti, která umožní minimální cirkulaci vzduchu. Spotøebiè umístìte na suché, dobøe vìtrané místo, je-li to tøeba, seøiïte pøední nožièku. Vìtrací møížku nad spotøebièem ponechte volnou, abyste zajistili volný obìh vzduchu. Vymyjte vnitøek a namontujte pøíslušné vybavení. Misku na ledové kostky naplòte vodou (je-li souèástí vybavení) a vložte ji do oddílu s nízkou teplotou. Pøipojení k elektrické síti Pøipojení k síti musí být provedeno v souladu s místními pøedpisy. Údaje o napìtí a pøíkonu jsou uvedeny na typovém štítku umístìném uvnitø spotøebièe vlevo dole v prostoru zásobníku na ovoce a zeleninu. Uzemnìní pøístroje je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípadná zranìní osob a zvíøat nebo poškození vìcí zpùsobené nedodržením výše uvedených pøedpisù. Jestliže zástrèka pøívodního kabelu neodpovídá zásuvce, požádejte o výmìnu zásuvky kvalifikovaného elektrikáøe. Nepoužívejte jednoduché adaptéry ani rozdvojky, èi prodlužovací šòùry. 158

11 CZ.fm Page 159 Wednesday, May 16, :44 AM ZMÌNA SMÌRU OTEVÍRÁNÍ DVEØÍ Tato chladnièka byla vyrobena s dveøními závìsy vpravo. Jestliže si pøejete zmìnit smìr otvírání dveøí, øiïte se následujícími pokyny: 1. Odšroubujte šrouby (6), kterými je pøipevnìna pracovní deska a sejmìte ho. 2. Vyšroubujte dva šrouby (1), kterými je pøišroubovaný horní závìs (5) k rámu (pravá strana). Odstraòte horní závìs (5). 3. Zdvihnìte dveøe a položte je na mìkkou podložku, aby se nepoškrábaly. 4. Uvolnìte dva šrouby (8), které drží dolní závìs (2) a odstraòte dolní závìs (2). 5. Odstraòte pøední levou nožièku (4) a pøemístìte ji na pravou stranu. 6. Pøed umístìním tohoto dolního závìsu (2) odstraòte èep (9) a zmìòte smìr dolního závìsu (2). Opìt namonujte dolní závìs (2) na levou stranu dolního rámu pomocí dvou šroubù (8). 7. Vložte èep (9) do dolního závìsu (2). 8. Nasaïte dveøe zpìt a pøesvìdète se, že je drží dolní závìs (2). 9. Podržte dveøe v zavøené poloze a namontujte horní závìs (5) do horního rámu na levé stranì pomocí dvou šroubù (1). Neutahujte ještì dva šrouby (1), protože horní èást dveøí není vyrovnaná s horní plochou. 10. Na horní èást chladnièky pøipevnìte pracovní desku pomocí šroubù (6). Obr. 1 Obrázek 1 Ukazuje polohu dílù pøed zmìnou smìru otvírání dveøí. Obrázek 2 Ukazuje polohu dílù po zmìnì smìru otvírání dveøí. Obr

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ NÁVOD K POUŽITÍ % PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE...STRANA 24 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ...STRANA 24 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ...STRANA 25 POPIS SPOTØEBIÈE...STRANA 26 PØIPOJENÍ SPOTØEBIÈE K ELEKTRICKÉ

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE 10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY...10 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ...10 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA...11 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI...11 VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY...12

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ

63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ 63733117CZ.fm Page 18 Tuesday, January 25, 2005 11:34 AM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ INSTALAČNÍ ROZMĚRY A POŽADAVKY INSTALACE DVEŘNÍCH PANELŮ NA PŘÁNÍ PŘIPOJENÍ K

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

ZANUSSI TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA FAGYASZTÓLÁDA ZAMRZOVALNA SKRINJA ZAMRA ARKA ZFC 410 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE - KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - INSTRUKCJA OBS UGI - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE HU PL RO 820 41 76

Více

POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL. 1. Skleněný kryt zásuvky 2. Typový štítek 3. Dolní přihrádka vnitřních dveří 4. Odstranitelné dveřní police

POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL. 1. Skleněný kryt zásuvky 2. Typový štítek 3. Dolní přihrádka vnitřních dveří 4. Odstranitelné dveřní police NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ USPOŘÁDÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL

Více

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.)

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.) ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA ZK 24/11 GR (ZLKI 352) NÁVOD K OBSLUZE CZ 1338462 KE/Za/49. (01.) Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

501931502020_CZ_qxp7:Layout 1 18-06-2007 14:03 Pagina 232 NÁVOD K POUŽITÍ

501931502020_CZ_qxp7:Layout 1 18-06-2007 14:03 Pagina 232 NÁVOD K POUŽITÍ 501931502020_CZ_qxp7:Layout 1 18-06-2007 14:03 Pagina 232 NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 12 PŘED PRVNÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZIT A VYČISTIT CHLADNIČKU

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33039.fm Page 13 Thursday, September 23, 2004 5:53 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDÁNÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze SA 300 L Chladnička Návod k instalaci a obsluze SA 300 L CZ Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

CZ.fm Page 12 Monday, May 16, :43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

CZ.fm Page 12 Monday, May 16, :43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802003CZ.fm Page 12 Monday, May 16, 2005 12:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK ODMRAZOVAT

Více

CZ.fm Page 13 Monday, November 12, :42 AM NÁVOD K POUŽITÍ

CZ.fm Page 13 Monday, November 12, :42 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60802046CZ.fm Page 13 Monday, November 12, 2007 9:42 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

60333074CZ.fm Page 13 Monday, April 11, 2005 5:23 PM JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

60333074CZ.fm Page 13 Monday, April 11, 2005 5:23 PM JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 60333074CZ.fm Page 13 Monday, April 11, 2005 5:23 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT

Více

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE 3cz53661.fm Page 9 Monday, November 25, 2002 12:21 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci www.whirlpool.eu/register ČESKY...s.3 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33001.fm5 Page 13 Thursday, March 8, 2001 9:06 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUžITÍM CHLADNIČKY RADY K OCHRANĚ životního PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL POPIS SPOTŘEBIČE A. Chladicí oddíl 1. Zásuvka na ovoce a zeleninu 2. Police a prostor na police 3. Termostat s osvětlením 4. Dveřní přihrádky 5. Přihrádka na láhve 6. Vyjímatelný držák na láhve 7. Typový

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

book Page 148 Friday, December 14, :30 PM NÁVOD K POUŽITÍ

book Page 148 Friday, December 14, :30 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202016.book Page 148 Friday, December 14, 2007 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více