Mìsíèní zpráva klientùm 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mìsíèní zpráva klientùm 2"

Transkript

1 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007

2 EKONOMIKA A MÌNY - vyspìlé zemì Spojené státy - americká ekonomika zpomaluje Americká ekonomika v 1. ètvrtletí vzrostla o 1,3 % oproti pøedchozímu ètvrtletí, po rùstu o,5 % ve. ètvrtletí minulého. Rùst ekonomiky zpomalil neèekanì kvùli horšímu zahraniènímu obchodu. Dále došlo ke zpomalení spotøeby domácností. Naopak mírné zlepšení vývoje zaznamenaly investice. Celkovì ale data potvrzují zpomalení rùstu ekonomiky, letos se oèekává zpomalení pod,0 % po rùstu o 3,3 % v roce 00. Dolar na historickém minimu Dolar zùstává pod negativním tlakem. K euru se americká mìna propadla na historická minima 1,3 USD/EUR. Také ke koši hlavních svìtových mìn dolar poklesl na -letá minima. Dolar oslabuje pod tlakem smíšených dat z ekonomiky a klesajícího úrokového diferenciálu (pøedevším s eurozónou). Oba hlavní pøedstihové indikátory - index ISM služeb a ISM prùmyslu zaznamenaly pøekvapivé rùsty. Index prùmyslu dokonce vystoupal na nejvyšší hodnotu od kvìtna 00. Zlepšení zaznamenaly nové zakázky a solidní také zùstává zamìstnanost. Trhy budou peèlivì sledovat další vývoj, zda jde o jednorázový výkyv, anebo zmìnu trendu. Eurozóna - ECB pøípravuje zvyšování sazeb ECB podle oèekávání na zaèátku kvìtna ponechala sazby beze zmìny na 3,75 %. V následném komentáøi však oznámila, že inflaèní tlaky sleduje s velkou ostražitostí. Tato formulace v minulosti pøitom vždy pøedcházela zvyšování úrokových sazeb. Do konce se oèekává jedno až dvì zvýšení sazeb o 5 procentních bodù. Nìmecké firmy zùstávají optimistické a zlepšuje se i výhled domácností Pøedstihové indikátory ZEW i Ifo poslední mìsíce ukazují, že nìmecké firmy zùstávají optimisticky naladìny. Nejvíce sledovaný index Ifo se nadále drží blízko 15-letých maxim. Zlepšení zaèíná také vykazovat spotøebitelská dùvìra nìmeckých domácností, která je nejlepší za posledních let. Sentiment tlaèí vzhùru pøedevším klesající nezamìstnanost, která spadla v bøeznu na -letá minima. Vìtší optimismus ovšem brzdí i pøes pokles stále vysoká nezamìstnanost a velmi mírný rùst mezd. Velká Británie zvyšuje sazby na -leté maximum Bank of England zvýšila úrokové sazby o 5 procentních bodù na 5,50 %, což pøedstavuje -leté maximum. Britská centrální banka se snaží reagovat na inflaci, která dosáhla 15-letých maxim pøi stále silném rùstu spotøebitelské poptávky a vysokých cenách realit. Banka zvýšila sazby po ètvrté za posledních 9 mìsícù. Nicménì trh oèekává, že další zvyšování sazeb bude následovat v nejbližších mìsících. USD - meziètvrtletní rùst HDP (v %, anualizovanì) 8,0 7,0,0 5,0,0 3,0,0 1,0 0, vývoj kurzu USD k EUR 1,35 1,30 1,5 1,0 1, EU - vývoj ekonomického sentimentu (Ifo) Souèasnost Oèekávání

3 EKONOMIKA A MÌNY - støední Evropa a rozvíjející se trhy ÈR - inflace na 7-mìsíèním maximu Cenová hladina v dubnu mezimìsíènì vzrostla o 0,7 %, což meziroènì znamená zrychlení na,5 % z 1,9 % v bøeznu.témìø polovina rùstu pøípadná na vyšší ceny potravin (1, % m/m), které doplnil rùst cen pohonných hmot (,3 %) a další zdražení cigaret (,1%) díky vyšším daním na tabákové výrobky. Meziroèní inflace je na 7-mìsíèním maximu, a pøestože znaènou èást tvoøí administrativní zásahy (asi 1,1% z,5 %), dochází po tøech letech k prvním náznakùm inflaèních tlakù na jádrovou inflaci (bez cen potravin a energií). Nezamìstnanost klesla na,8 % Nezamìstnanost v dubnu klesla na,8 % ze 7,3 %. Data ukazují, že ekonomice a pøenesenì také trhu práce se daøí podstatnì lépe, než se oèekávalo. Zmìna metodiky neumožòuje srovnávat starší data, ale podle našeho pøepoètu nezamìstnanost klesla na 8,5-leté minimum. Rekordní pøebytek obchodní bilance Obchodní bilance vykázala v bøeznu pøebytek 1, mld. CZK, což je nejvyšší bøeznový pøebytek v historii. K pøebytku pøispìl opìt rostoucí vývoz strojírenství (+,8 mld.), pøedevším díky elektrotechnickému prùmyslu. Bilanci také pomohlo snížení schodku v obchodu s ropou o 1,3 mld. Naopak zhoršení bilance o,1 mld. zaznamenal obchod s polotovary. Domácí výrobci tìží z ekonomického rùstu u našich partnerù (Nìmecko, Slovensko), pøebytek roste právì v obchodu s tìmito ekonomikami. Za celé 1. ètvrtletí obchodní bilance dosáhla pøebytku 37 mld. (oproti pøebytku 5,9 mld. v 1Q/0). Nižší sazby na Slovensku a naopak zvýšení úrokù v Polsku Slovenská centrální banka (NBS) snížila podruhé v øadì úrokové sazby o 5 bazických bodù na,5 %. Uèinila tak díky posilující korunì a zpomalení inflace. Naopak v Polsku centrální banka zvedla úrokové sazby na,5 %. Do znaèné míry jde o preventivní krok pøed oživením inflaèních rizik. V Polsku sazby poslední rok stagnovaly na % a naposledy se zvyšovaly v srpnu 00. Nastavení mìnové politiky v Maïarsku i u nás bylo beze zmìn, i když ÈNB pøitvrdila rétoriku a slibuje brzký rùst sazeb. Polský zlotý vystoupal na 5-leté maximum k euru (3,7 PLN/EUR). Za poslední mìsíc zpevnil o,5 %. Pozitivní sentiment na polskou mìnu podporuje øada dobrých zpráv v letošním roce - zvýšení ratingu, rùst úrokových sazeb, rùst ekonomiky pøes % a také relativnì nízká inflace. Ostatní mìny regionu poslední mìsíc stagnují, èeská koruna dokonce poklesla na,5-mìsíèní minima. Èínská ekonomika drží vysoké tempo rùstu Èínská ekonomika v 1. ètvrtletí meziroènì rostla o 11,1%, to je druhý nejvyšší rùst za posledních 1 let. Nejvyšší podíl mìla spotøeba, pøebytek zahranièního obchodu a prùmyslová výroba. Vysoký rùst opìt podpoøil obavy z pøehøívání ekonomiky a nárùstu inflaèních rizik. 3,5,5 3 1,5 0,5 1-0, ,00% 10,00% 100,00% 98,00% 9,00% 9,00% 9,00% ÈR - Inflace CPI (m/m, y/y) 30/0/00 30/0/00 31/08/00 CPI m/m Vývoj støedoevropských mìn k euru 0/0/007 SK- Inflace CPI (% y/y) 31/07/00 0/0/007 31/10/00 31/01/005 0/0/007 30/0/005 10/0/007 31/07/005 1/0/007 31/10/005 31/10/00 CPI y/y 1/0/007 31/01/00 18/0/007 31/1/00 30/0/00 0/0/007 CZK PLN HUF SKK 31/07/00 8/0/007 /0/007 31/10/00 /0/007 31/01/007 30/0/007 30/0/007 Pramen: Pramen: Bloomberg Bloomberg data data k k /0/007

4 DLUHOPISY Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Po bøeznovém poklesu cen amerických dluhopisù o 0,1 % pokraèoval ve stejném trendu i zaèátek dubna. V druhé polovinì dubna zaèaly ceny dluhopisù rùst, až se nakonec zvýšila jejich cena o 0,5 %. Od zaèátku 007 tak pøinesly svým držitelùm již,0 %. Tlak na snižování cen dluhopisù zprvu vyvolávaly pøedevším obavy z inflace a vysokých sazeb s ní souvisejících. Naopak, negativnì naladìný ekonomický sentiment v druhé polovinì mìsíce poslal ceny dluhopisù nahoru. Byly to pøedevším výsledky indexu výkonnosti prùmyslu Philadelphia Fedu, kde místo oèekávané bøeznové hodnoty,0 pøišla pouze èísla na úrovni 0,. Také Index Fedu New Yorku v bøeznu propadnul z, na 1,9. Rùst cen dluhopisù zastavily zprávy o vyšší únorové inflaci, pøièemž rostly pøedevším ceny bydlení, energie pro domácnosti a nájemné. Meziroènì rostly pøedevším ceny obleèení a potravin. Ceny evropských dluhopisù klesaly Ceny evropských dluhopisù pokraèovaly až do poloviny dubna v poklesu, který zaèal již v polovinì bøezna. Tento propad cen byl o celá %. Inflace v eurozónì se podle oèekávání drží pod dvìmi procenty (na úrovni 1,8 % meziroènì), avšak skrytá rizika ve formì zvyšování penìžní zásoby pùsobí negativnì na ceny dluhopisù. Také souèasné nastavení úrokových sazeb, které ECB ponechala na stávající úrovni (3,75 %), má podporovat ekonomický rùst. V souèasné dobì je v cenì evropských dluhopisù zapoèteno oèekávané zvyšování sazeb o 0,5 %, a to již v èervnu. Bìhem mìsíce dubna poklesly ceny evropských dluhopisù o 0,1 % a skonèily tak na cenì ze zaèátku tohoto. Ceny èeských dluhopisù již druhý mìsíc klesají Èeské dluhopisy bìhem mìsíce dubna ztratily na cenì 0, % mìøeno indexem Èeské spoøitelny. Od zaèátku tak jejich cena poklesla o 0,3 %. Na konci dubna probìhlo zasedání ÈNB. Bankovní rada ponechala úrokové sazby na stávající úrovni (,5 %) a také výhled na zvyšování sazeb zùstal stejný (0,5 % v èervenci a 0,5 % v záøí).tùma pøekvapivì uvedl, že snižování DPH by mohlo být proinflaèním prvkem. Ve prospìch nižší inflace by naopak mìlo pùsobit snižování výdajù, které vláda chystá. DLUHOPISY Výnos do splatnosti 1 rok 5 let 10 let Výnos do splatnosti 1 rok 3 roky 5 let 30let/ 15let ÈR 10let (SR 8let) HUF Vývoj klíèové úrokové sazby EU PLN ÈR 5,,1,9 0,0 0,1 0,,5,1 3,5 0,0 0,1 0,1,,, 0,0 0,1 0,1,8,3,3 0,0 0,1 0,1 SR 7,,7-0, 0,1 7,0,9,1-0,3 0,1 0,1,8 5,1,1-0,3 0,1 0,1, 5,3,3-0,1 0,1 0,1 Dluhopisy rozvíjejících se zemí dlouhodobì rostou Dluhopisy rozvíjejících se trhù rostou stálým tempem. V mìsíci dubnu si pøipsaly 0,9 % a od zaèátku rùst jejich cen èiní již 3,3 % IV.0 V.0 V I.0 V II.0 V III.0 IX.0 X.0 X I.0 X II.0 I.07 II.07 III.07 IV.07 FED ECB CNB

5 AKCIE Rùst na amerických trzích pokraèoval Americkým akciím se v dubnu daøilo. Index Dow Jones bìhem mìsíce posouval svá historická maxima a posílil o 5,7 %. Dobøe si vedly rovnìž technologické akcie obchodované na NASDAQ (+,3 %). Burzy smìøovaly vzhùru zejména díky pøíznivým hospodáøským výsledkùm jednotlivých firem. Makrodata byla spíše smíšená. Maloobchodní tržby za bøezen pøekonaly oèekávání, avšak HDP za 1.Q rostl nejpomalejším tempem za poslední roky a zaostal za oèekáváním. Negativnì vyznìla též zpráva o spotøebitelské dùvìøe, v dubnu byla nejnižší za posledních 8 let. Evropské akcie pøekraèovaly historická maxima Také akcie na evropských burzách posilovaly. Stimulem byly jak slušné hospodáøské výsledky firem, tak i pøíznivá makrodata. Napø. nìmecká ekonomika ohlásila již. rùst prùmyslové výroby v øadì a též index maloobchodních tržeb byl v dubnu nejvýše za posledních 5 mìsícù. Vývoj hlavních svìtových indexù Region Evropa Velká Británie Japonsko Rozvíjející se Index S&P 500 Russel 000 FTSE Eurotop FTSE Nikkei Morgan 5 1 mìsíc od poè.,3%,5% 1,7% 3,% 3,8%,9%,% 3,7% 0,7% 1,0%,%,3% Silný rùst indexu PX pokraèoval i v dubnu V silném mezimìsíèním rùstu pokraèoval index PX, který posílil o 5,5% a bìhem mìsíce nìkolikrát posouval svá historická maxima. Pegas a Telefónica zaznamenaly dvouciferný rùst Nejvíce vzrostly akcie nováèka pražské burzy Pegas (+ 15, %) a to i pøesto, že nedošlo ke zveøejnìní významné cenotvorné informace. Akcie spíše tìžily ze zvýšeného zájmu investorù. Výraznì také posílily akcie Telefónica O (+13,0 %), jejíž výsledky byly o nìco lepší než oèekávání a analytici následnì zvyšovali své cílové ceny na tento titul. Po nìkolika týdnech stagnace se daøilo také akciím firmy ÈEZ (+7,3 %), když hybným momentem bylo, že valná hromada schválila odkup 10 % vlastních akcií. Pozitivním stimulem bylo také oèekávání, že ceny elektøiny dále porostou a na západoevropskou úroveò by mìly konvergovat již v roce 008. Akcie Komerèní banky zaznamenaly zisk, %, když byly podpoøeny spekulací o možné fúzi bank Unicredito a Société Générale (majoritního vlastníka Komerèní banky). Pøestože Erste Bank zveøejnila velmi dobré ètvrtletní výsledky, pøipsala si pouhých 1,7 %. Nedaøilo se realitním spoleènostem Tøi tituly (CME, Orco a ECM) v minulém mìsíci mírnì oslabily. Jsou to však emise, které nejvíce vzrostly od poèátku, a tak nìkteøí investoøi realizovali zisky. Akcie ECM nepøíznivì reagovaly na zveøejnìnou èistou hodnotu majetku (NAV) za rok 00, investoøi doufali v pøekvapení, které se však nedostavilo. Druhý realitní titul také oslabil, ani mu nepomohla oznámená akvizice GSG v Nìmecku za 00 mil. EUR (v rámci joint-venture s Morgan Stanley Real Estate). Oba realitní tituly byly pod vlivem negativního sentimentu na evropské realitní akcie (zejména ve Španìlsku). Globální vývoj jednotlivých sektorù Sektor Energie Materiály Prùmysl Ostatní spotø. Zboží denní spotø. Zdravotnictví Finance IT Telekomunikace Služby 1 mìsíc od poè. 5,3%,%,7% 11,8% 5,% 10,%,5%,7% 3,7% 8,3% 5,5%,0%,3%,0% 5,0%,3%,9%,5% 3,% 9,%

6 KOMODITY A REALITY Evropské REITs korigují po doznìní efektu akvizic Tituly realitních spoleèností zaostaly v dubnu za tituly akciovými a to hlavnì poté, co doznìl efekt akvizic. Ta nejvýznamnìjší se týká spoleèností Rodamco (Holandsko) a Unibail (Francie). Vzniká tak jeden z nejvìtších REIT v Evropì. Akvizice sehrály také roli ve Španìlsku, kde se spoleènosti potýkají se zadlužením vzniklým právì z akvizièních aktivit. Španìlsko je tedy výkonnostnì nejhorším trhem Evropy v roce 007. Výše uvedené skuteènosti jsou jevem krátkodobým. Z dlouhodobého hlediska stále existují pozitivní oèekávání: i) s odstupem èasu se projeví efekt zavedení statutu REIT v Británii a Nìmecku, ii) pokraèující silná poptávka svìtových penzijních fondù, kterým bude ještì nìjakou dobu trvat, než naplní své pozice v nemovitostech, jejichž vhodnou alternativu vidí právì v REITs. Investice do nemovitostí v Americe na ústupu I kvùli problémùm, které má trh rezidenèních nemovitostí (-,9 %) v, zaznamenala americká ekonomika nižší než pøedpokládaný rùst za 1. ètvrtletí letošního. Naproti tomu sektor hotelových zaøízení, obchodní a zábavní centra a kanceláøe zaznamenaly posílení pøes 1 %. Celkový index REIT severní Ameriky však pøidal nepatrných 0,1 % jen díky lepšímu vývoji v Kanadì (+ 1,9 %). Africký realitní index pøedèil Asii Jednoznaènì nejlepším regionem na trhu realitních spoleèností je za uplynulou èást 007 Afrika (+, % od zaèátku ), jejíž výkonnost táhnou pøedevším spoleènosti z Jihoafrické republiky, které v dubnu pøidaly dalších 8 %. Nízké zásoby benzínu drží ceny energií vysoko Zprávy o velmi nízkých zásobách benzínu držely ceny energetických komodit stále vysoko. Každoroènì v tomto období rafinerie plánují odstávky zaøízení a pøipravují se na vyšší produkci paliv. Klesne tedy produkèní kapacita a spotøebitelé èerpají ze zásob, které klesají na minimální hodnoty v roce. V souèasné dobì se akumulovaly faktory vysokého poètu odstávek a silné poptávky. Poptávka motoristù roste tempem,5% roènì a není ovlivnìna ani rùstem cen, to dokládá sílu rùstu globální ekonomiky. Lze oèekávat, že podobné situace ovlivní ceny paliv pouze krátkodobì, pokud nenastanou další neèekané výpadky na stranì kapacit rafinérií. Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Cena kukuøice se po zvýšení osevních ploch usadila na velmi nízkých úrovních. Vzhledem k oèekávané vysoké poptávce (zejména výroba ethanolu), zpoždìní farmáøù v osevních pracích a pøípadným jiným klimatickým faktorùm lze pøedpokládat rùst cen kukuøice v prùbìhu letošního. Rùst èínské ekonomiky zvyšuje poptávku po kovech Klesající zásoby, výpadky v produkci a vysoká poptávka jsou faktory, které vedly k rùstu cen prùmyslových kovù. Dominantní postavení na trhu zinku si vybudovala Èína, která buduje nové produkèní kapacity a stala se èistým exportérem. Èína vykazuje rekordnì vysoké dovozy mìdi, meziroèní rùst importù èiní 19 %. Realitní trhy (REITs) Evropský trh Roèní dividendový výnos Americký trh (USD) Roèní dividendový výnos Japonský trh Komoditní trhy Komodity Celý trh Ropa Brent Zemní plyn Zlato Støíbro Zemìdìlské plodiny Index EPRA FNERT EPRA Japan Kurz/cena 8, 7,9 83,5 13, Kvìten 007 za mìsíc od poè. -3,5% -1,%,% 0,0% 3,% 3,8% 1,3%,3% za mìsíc od poè. 0,5% 3,7% -0,8% 1,0% -0,1%,8%,% 7,1% 0,0%,9% -1,% -8,%

7 TRHY V ÈÍSLECH 7 MÌNY DLUHOPISY CZK k USD CZK k EUR USD k EUR JPY k USD Evropa Rozvíjející se trhy Èeská republika Index/hodnota 0,5 8,0 1,3 119,5 1 mìsíc od zaèátku 1 mìsícù 3 roky p.a. 1,5% 0,8% 9,1% 9,% -0,7% -,5% 1,0%,9% -,% -3,3% -7,% -,3% -1,% -0,% -,8% -,% 0,5%,0% 7,1%,0% -0,1% 0,0%,5% 3,% 0,9% 3,3% 11,9% 1,8% -0,% -0,3%,% 3,5% ECB FED BOJ HDP CPI PPI BÚ Použité zkratky Evropská centrální banka Federal Reserve System Bank of Japan Hrubý domácí produkt Index spotøebitelských cen Index cen výrobcù Bìžný úèet AKCIE S&P 500 Russell 000 Evropa FTSE Eurotop 100 Velká Británie FTSE 100 Japonsko Nikkei Rozvíjející se trhy Morgan Stanley,3%,5% 13,1% 10,% 1,7% 3,%,5% 13,3% 3,8%,9% 10,8% 1,%,% 3,7% 7,1% 1,8% 0,7% 1,0%,9% 13,9%,%,3% 15,3% 30,0% REALITY Amerika Evropa FNERTR RPRA 0,0% 3,%,5% 9,% -3,5% -1,% 7,8% 33,% KOMODITY KONTAKTY Ropa Brent Komoditní index GoldmanSac Komoditní index DeutscheBa -0,8% 11,% -,1% 5,5% -0,7% 3,% -19,% 1,% 0,5% 3,7%,%,5% ATLANTIK Asset Management investièní spoleènost, a.s. Hilleho, 0 00 Brno, Èeská republika Vinohradská Praha 10, Èeská republika Regus Business Centrum, Námestie 1.mája 11 Bratislava, Slovenská republika BRNO -Tel: Fax: PRAHA - Tel: Fax: BRATISLAVA - Tel: Fax: Zelená linka: ATLANTIK finanèní trhy, a.s. Vinohradská Praha 10, Èeská Republika Tel.: Fax:

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 2. - 6. červen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 138.5 8.4 8.8 31.8 44.3 113.9 64.8 138.5 ropa - Brent 137.7 8.0 7.8 34.5 46.7 100.7 68.6

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Vývoj na kapitálových trzích 19-23.1.09

Vývoj na kapitálových trzích 19-23.1.09 Uplynulý týden byl ve znamení inaugurace nového amerického prezidenta. Obama se snaží přinést změnu na kterou všichni čekají a očekávání jsou vskutku obrovská. Bohužel stav, ve kterém přebírá ekonomiku

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

Strategie Adagio. Privátní portfolio fondů 2.0. Prosinec 2015. Měsíční obecná informace o situaci na trzích. Akcie a ostatní 23,10 %

Strategie Adagio. Privátní portfolio fondů 2.0. Prosinec 2015. Měsíční obecná informace o situaci na trzích. Akcie a ostatní 23,10 % Akcie a ostatní 23,1 Strategie Adagio Privátní portfolio fondů 2.0 Úrokové nástroje 76,9 Prosinec 2015 Měsíční obecná informace o situaci na trzích Americká ekonomika Zprávy o vývoji americké ekonomiky

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 19. - 23. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 132.2 1.1 4.7 33.8 37.7 102.7 63.2 133.2 ropa - Brent 131.6 0.8 5.3 35.6 40.2 86.1 67.8

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 30. červen - 4. červenec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 145.3 0.0 3.6 36.8 51.4 99.5 69.3 145.3 ropa - Brent 144.4-1.1 2.9 37.7 53.9

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 14. - 18. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.7 1.6 5.9 28.8 21.6 82.0 61.5 116.7 ropa - Brent 113.9 1.3 4.8 27.7 21.4 71.3 64.4

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. července 2010 Česká republika Může koruna dál porážet polský zlotý? 2 Výhled na týden ČNB sazby nezmění, ale zmíní korunu jako protiinflační faktor 4 Česká koruna se

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Burzovní zpravodajství - ROPA I/2012

Burzovní zpravodajství - ROPA I/2012 Burzovní zpravodajství - ROPA I/2012 26.09.2012 Zásoby ropy v USA k 21. září Pravidelná statistika o zásobách ropy ve Spojených státech za týden končící 21. zářím odhalila pokles o 2,4 milionu barelů na

Více

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 23. července 2010 Česká republika Auta táhnou ekonomiku vzhůru, ale jak dlouho ještě? 2 Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky Dnes Změna 7 dní Další týden Další

Více

Makrodata v ČR zveřejněná v září:

Makrodata v ČR zveřejněná v září: Makrodata v ČR zveřejněná v září: HDP podle konečných údajů vzrostla ve druhém čtvrtletí česká ekonomika oproti prvnímu čtvrtletí o 0,9 % (odhad 0,8 %). Meziročně o 2,4 % (odhad 2,2 %). Průmyslová produkce

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko.

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko. www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 11. června 2010 Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2 Maďarsko Nová maďarská vláda vyhlašuje úsporný program 3 Výhled na týden Běžný účet platební bilance

Více

Ceny jdou nahoru, centrální banky ale zůstávají v klidu

Ceny jdou nahoru, centrální banky ale zůstávají v klidu www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 16. března 212 Česká republika Český průmysl zrychluje 2 Maďarsko a Polsko Inflace v regionu směřuje vzhůru 3 Výhled na týden Středoevropské měny mohou narazit na silnější

Více

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna Fio report měsíční zpravodajství z kapitálových trhů ČERVENEC 2010 Souhrn / Červenec roku 2010 se pro riziková aktiva vyvíjel velmi dobře, neboť dynamicky zhodnotily akciové trhy a komoditám se taktéž

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v březnu 2013:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v březnu 2013: - 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v březnu 2013: 1 Průmyslová produkce za leden klesla o 4,1 % y/y Maloobchodní tržby za leden klesly o 0,5 % y/y a rostly o 0,4 % m/m Nezaměstnanost za únor vzrostla na 8,1

Více

Nadpis. Střední Evropa. Česká republika. Střední Evropa bez inflace 2 2. Velmi slibné výsledky ekonomiky v úvodu roku 3 3

Nadpis. Střední Evropa. Česká republika. Střední Evropa bez inflace 2 2. Velmi slibné výsledky ekonomiky v úvodu roku 3 3 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 13. března 2015 Střední Evropa Střední Evropa bez inflace 2 2 Česká republika Velmi slibné výsledky ekonomiky v úvodu roku 3 3 Nadpis Dnes Další týden Další měsíc EUR/CZK

Více

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS Prosinec 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer Working with you since 1831 Fond konzervativní Prosinec + 0,02% Celý rok + 0,88% Státní dluhopisy: stále velmi drahé, jak z historického, tak i

Více

Vývoj vybraných indexů

Vývoj vybraných indexů MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÉHO TRHU (vydáno 8.7.2011) Marek Hatlapatka Analytik ČEZ, NWR, Erste, KB, VIG hatlapatka@cyrrus.cz Jan Procházka Analytik Unipetrol prochazka@cyrrus.cz Karel Potměšil Analytik Orco,

Více

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 30. ledna 2009 Čj. 2009 / 64 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 30. ledna 2009 Čj. 2009 / 64 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 3. ledna 9 Čj. 9 / 6 / 1 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 1. situační zpráva o hospodářském

Více

Česká republika. Index 14.11.2014 21.11.2014 Změna PX 960,72 980,19 +19,47 (+2,03 %)

Česká republika. Index 14.11.2014 21.11.2014 Změna PX 960,72 980,19 +19,47 (+2,03 %) ; TÝDENNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 17.11.2014 21.11.2014 Česká republika Pražská burza se od konce října drží vyjádřeno indexem PX v pásmu 960 980 bodů. Závěr minulého týdne byl na spodní

Více

Měsíční report. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (ŘÍJEN 2015) 1. 10. 30. 10. 2015

Měsíční report. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (ŘÍJEN 2015) 1. 10. 30. 10. 2015 Měsíční report Zpravodajství z kapitálových trhů 1. 10. 30. 10. 2015 FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (ŘÍJEN 2015) Souhrn Akciové trhy mají za sebou velmi úspěšný měsíc. Americké akciové indexy zaznamenaly nejlepší

Více

TÝDENNÍ REPORT. Zpravodajství z kapitálových trhů 6.1.2014 10.1.2014. Česká republika

TÝDENNÍ REPORT. Zpravodajství z kapitálových trhů 6.1.2014 10.1.2014. Česká republika TÝDENNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 6.1.2014 10.1.2014 Česká republika Pražská burza v prvním celém týdnu v novém roce rostla a index PX posílil o 1,61%. Po více jak měsíci se index vrátil

Více

SRPEN 2011. zpravodajství z kapitálových trhů

SRPEN 2011. zpravodajství z kapitálových trhů Fio report měsíční zpravodajství z kapitálových trhů SRPEN 2011 Souhrn / Srpen roku 2011 se pro riziková aktiva vyvíjel velmi špatně, neboť většina akciových trhů strmě propadla a námi sledovaným komoditám

Více

Týdenní Start. Sumář pro tento týden 25.3.2008. Ľuboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz

Týdenní Start. Sumář pro tento týden 25.3.2008. Ľuboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz Ľuboš Mokráš tel.: 224 995 456, e-mail: lmokras@csas.cz 25.3.2008 Sumář pro tento týden USA Makro data + trošičku FX a FI: Tento týden budeme mít kombinaci růstových dat a jednoho důležitého inflačního

Více

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65 Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Horská dráha na akciových trzích skončila happyendem. Trhy opět na historických maximech. Silný dolar stále drží

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

Hity týdne: podnikatelské nálady a zasedání NBP a ČNB

Hity týdne: podnikatelské nálady a zasedání NBP a ČNB www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 29. ledna 2016 Eurozóna Ekonomický sentiment EU: Slabší, ale stále solidní 2 2 Výhled na týden NBP ani ČNB svoji politiku nezmění 5 6 Hity týdne: podnikatelské nálady a

Více

Souhrn dění únor 2013

Souhrn dění únor 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.2. 28.2.2013 Souhrn dění únor 2013 Souhrn Únor roku 2013 se pro riziková aktiva vyvíjel úspěšně, neboť některé akciové indexy zhodnocovaly a jiné včetně

Více

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 2. března 212 Polsko Polsko (opět) ukázalo zbytku střední Evropy záda 2 Výhled na týden NBP zachová sazby na 4,5 % 5 Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Více

Souhrn dění prosinec 2012

Souhrn dění prosinec 2012 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2012 Souhrn dění prosinec 2012 Souhrn Prosinec roku 2012 se pro riziková aktiva vyvíjel smíšeně, neboť některé akciové indexy a komodity posilovaly

Více

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN 26 ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN OBSAH 1 SEZNAM TABULEK POUŽITÝCH V TEXTU 2 SEZNAM GRAFŮ POUŽITÝCH V TEXTU 3 SEZNAM BOXŮ A PŘÍLOH OBSAŽENÝCH V MINULÝCH ZPRÁVÁCH O INFLACI 5 POUŽITÉ

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Akciový kompas ČR - nejhorší výkonnost akcií v regionu ve 4Q09

Akciový kompas ČR - nejhorší výkonnost akcií v regionu ve 4Q09 AKCIOVÉ TRHY KOMPAS Akciový kompas ČR - nejhorší výkonnost akcií v regionu ve 4Q09 8. ledna 2010 Poslední čtvrtletí bylo pro české akcie nejhorším v loňském roce, pokud jde o relativní výkonnost v porovnání

Více

Deflace se prohlubuje - jak tolerantní bude ČNB a NBP?

Deflace se prohlubuje - jak tolerantní bude ČNB a NBP? www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. ledna 2015 Česká republika Koruna vůči dolaru slábne bude to však stačit? 2 2 Výhled na týden Pozitivní trend potvrdí i nová čísla z české ekonomiky 5 6 Deflace se prohlubuje

Více

Devizové kurzy se dostávají do hledáčku centrálních bank

Devizové kurzy se dostávají do hledáčku centrálních bank www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 23. září 2011 Maďarsko a Česká republika MNB ani ČNB sazby nemění, začínají si však všímat kurzů 2 Devizové kurzy se dostávají do hledáčku centrálních bank Dnes Další týden

Více

Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání

Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 46. týden 9. až 13. listopadu 2015 Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání Dnes zveřejněný předběžný odhad potvrdil, že česká ekonomika pokračuje v dynamickém

Více

25. dubna 2011 29. dubna 2011

25. dubna 2011 29. dubna 2011 Fio report ní zpravodajství z kapitálových trhů Fio banka, a.s. 25. dubna 2011 29. dubna 2011 ČR Vývoj indexu PX Minulý PX 1 251 1261,0 + 0,80 / Zkrácený přinesl na pražskou burzu mírný růst. Největší

Více

26. prosinec 2011 30. prosinec 2011

26. prosinec 2011 30. prosinec 2011 Fio report ní zpravodajství z kapitálových trhů Vývoj indexu PX Minulý 26. prosinec 2011 30. prosinec 2011 PX 898,60 911,10 + 1,39 / Závěr roku se nesl tradičně v poklidné atmosféře, když aktivita investorů

Více

Pražská burza,při absenci důležitých zpráv, oslabila za minulý týden o 2,7 %

Pražská burza,při absenci důležitých zpráv, oslabila za minulý týden o 2,7 % . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 22. června 2009 Pražská burza,při absenci důležitých zpráv, oslabila za minulý týden o 2,7 % 22. června 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden oslabil o 2,7 procenta

Více

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Prosinec přinesl akciím ztráty při nízkých objemech obchodů Stimulační opatření ECB oznámená na začátku

Více

Bankovnictví. Telekomunikace. Energetika

Bankovnictví. Telekomunikace. Energetika Ing. Karel Potměšil Analytik potmesil@cyrrus.cz WEEKLY REPORT 30.4. 4.5.2007 4.5.2007 Týdenní komentář Týden na pražské burze přinesl zahájení odkupu vlastních akcií společností ČEZ. Ta prakticky každý

Více

Ekonomické trháky roku 2016

Ekonomické trháky roku 2016 Ekonomické trháky roku 2016 Letem českým světem l 2 Finanční trhy l 2015 l 3 Finanční trhy l 2015 l 4 Finanční trhy l 2015 l 5 Finanční trhy l 2015 l 6 Finanční trhy l 2015 l 7 Finanční trhy l 2015 l 8

Více

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009)

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009) MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÉHO TRHU Marek Hatlapatka Analytik ČEZ, NWR, Erste, KB, VIG hatlapatka@cyrrus.cz Jan Procházka Analytik Unipetrol prochazka@cyrrus.cz Karel Potměšil Analytik Orco, ECM, Zentiva, AAA,

Více

12. březen 2012 16. březen 2012

12. březen 2012 16. březen 2012 Fio report ní zpravodajství z kapitálových trhů Vývoj indexu PX Minulý 12. březen 2012 16. březen 2012 PX 997,90 994,20-0,37 / Pražská burza nedokázala nic vytěžit z dobrého sentimentu na světových trzích.

Více

Kapitálové trhy v týdnu 12-16.7.2010. Ing. Milan Tomášek 20.7. 2010 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 12-16.7.2010. Ing. Milan Tomášek 20.7. 2010 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 12-16.7.2010 Ing. Milan Tomášek 20.7. 2010 ČP INVEST Stručně Akciové trhy v tomto týdnu poklesly o cca 1%. V Maďarsku se zastavila jednání s MMF Maďaři už nechtějí redukovat výdaje,

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016. Základní ukazatele - poslední údaje 2015

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016. Základní ukazatele - poslední údaje 2015 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016 Prosinec přinesl nejnižší počet nezaměstnaných za posledních sedm let V prosinci roku 2015 činil podíl nezaměstnaných osob 6,2 %, což je sice

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014 Obsah I. EKONOMICKÝ VÝVOJ A HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ... 1 1. ZÁKLADNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 1 2. EKONOMICKÝ VÝKON...3

Více

Makrodata v ČR zveřejněná v červnu:

Makrodata v ČR zveřejněná v červnu: Makrodata v ČR zveřejněná v červnu: HDP na obyvatele přepočteno na paritu kupní síly je pod průměrem Evropské unie. Ze 27 členských zemí EU se drží Česko na 17. místě Průmyslová produkce zaznamenala nárůst

Více

Regionální hity týdne: výsledky HDP a lednová inflace

Regionální hity týdne: výsledky HDP a lednová inflace www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 5. února 2016 Česká republika ČNB posunuje kurzový závazek do roku 2017 2 2 Eurozóna Tržby obchodníků rostou v téměř celé EU 3 3 Výhled na týden Týden ve znamení HDP 6 6

Více

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 %

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 26. října 2009 CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % 26. října 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,7 procenta

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN 1 OBSAH SEZNAM TABULEK POUŽITÝCH V TEXTU 2 SEZNAM GRAFŮ POUŽITÝCH V TEXTU 3 SEZNAM BOXŮ A PŘÍLOH OBSAŽENÝCH V MINULÝCH ZPRÁVÁCH O INFLACI 5 POUŽITÉ ZKRATKY

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

29. červenec 2013 2. srpen 2013

29. červenec 2013 2. srpen 2013 Fio report ní zpravodajství z kapitálových trhů 29. červenec 2013 2. srpen 2013 ČR Vývoj indexu PX Minulý PX 912,45 948,07 +3,21 / Pražská burza má za sebou druhý výrazně úspěšný v řadě. PX posílil o 3,9%

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

TÝDENNÍ VÝHLED. 16. - 22. listopadu 2015 DISCLAIMER & DISCLOSURES. CH-1196 Gland forex.analysis@swissquote.ch. Swissquote Bank SA Tel +41 22 999 94 11

TÝDENNÍ VÝHLED. 16. - 22. listopadu 2015 DISCLAIMER & DISCLOSURES. CH-1196 Gland forex.analysis@swissquote.ch. Swissquote Bank SA Tel +41 22 999 94 11 TÝDENNÍ VÝHLED DISCLAIMER & DISCLOSURES - přehled S3 S4 S5 S6 S7 S8 Disclaimer Japonsko v napětí - Arnaud Masset USA: prosincová očekávání jsou zpátky - Yann Quelenn SNB je připravena jednat - Peter Rosenstreich

Více

Česká republika. Výhled na týden. Po holubičím koncertu ČNB měníme názor na sazby i korunu. ČNB cestou ke kvantitativnímu uvolňování sráží korunu 2

Česká republika. Výhled na týden. Po holubičím koncertu ČNB měníme názor na sazby i korunu. ČNB cestou ke kvantitativnímu uvolňování sráží korunu 2 www.csob.cz 9. října 2009 Česká republika ČNB cestou ke kvantitativnímu uvolňování sráží korunu 2 Výhled na týden Maďarská míra inflace by měla v září poskočit jen o málo 4 Po holubičím koncertu ČNB měníme

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Březnového šetření se zúčastnilo dvanáct domácích a jeden zahraniční

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC 12/09 04/10 08/10 12/10 04/11 08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 04/14 08/14 12/14 12/09 04/10 08/10 12/10 04/11 08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 04/14 08/14 12/14 12/09 04/10

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

Index PX. Týdenní komentář 27.6.08

Index PX. Týdenní komentář 27.6.08 Marek Hatlapatka analytik hatlapatka@cyrrus.cz WEEKLY REPORT 23..6.. 27..6..2008 27.6.2008 SUPERSPAD Závěr (místní měna) Tržní kap. (mld.eur) Týdenní změna (%) P/E (x) Dividend. výnos (%) AAA Auto 19,6

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY Obsah I. EKONOMICKÝ VÝVOJ... 1 1. EKONOMICKÝ VÝKON... 3 1.1. Poptávka... 4 1.2. Nabídka... 4 1.3. Důchody...

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Výkonnost hlavních indexů Dow Jones Industrial Average -0,72 % /-0,72 % NASDAQ Composite 0,54 %/0,54% PX 50 (Česká republika) 1,76 %/1,76 % DJ Eurostoxx 50 1,69%/1,69% Russian

Více

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC

ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC 11. března 2013 ERGO pojišťovna ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC ÚNOR 2013 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH... 2 STRUKTURA PORTFOLIÍ... 4 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ... 7 Dynamické portfolio 123 Kč 118 Kč 113 Kč

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

3 měsíce (%) Začátek roku (%)

3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENNÍ PŘEHLED 31. květen - 4. červen 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,135-2.9-1.2 1.6 21.8 876 1,315 CZK/EUR 25.87 0.0-0.4 2.2 4.1 25.06

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled HDP 3 Struktura HDP 4 Průmyslová výroba 5 Nezaměstnanost 6 Inflace 7 Vnější

Více

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010 CME Akcie na ročních minimech je příležitostí 1. prosince 2010 US GAAP, kons. (mil. USD) 2008 2009 e2010 e2011 Tržby 1020 714 726 836 r/r 22% -30% 2% 15% OIBDA 297 75 103 199 r/r 11% -75% 37% 93% EBIT

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1

Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1 Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1 1 Výhled eurozóny: přehled a hlavní rysy Očekává se, že hospodářské oživení v eurozóně bude pokračovat, byť s menší dynamikou,

Více

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%)

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 9,870-2.6-4.1-6.4 S&P 500 USA 1,041-3.1-4.9-7.6 Nasdaq USA 2,135-3.8-5.6-6.8 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,556-4.2-6.9-13.8 DAX Německo

Více

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 11. prosince 2009 Čj. 2009 / 697 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 11. prosince 2009 Čj. 2009 / 697 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 11. prosince 29 Čj. 29 / 697 / 41 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 8. situační zpráva o

Více

Kapitálové trhy Česká republika

Kapitálové trhy Česká republika Kapitálové trhy Česká republika 7. listopad 14. listopad 2005 Hlavní data Cena v Kč Změna za týden Změna za rok Objem v mil. USD 1 týden Roční průměr Erste Bank 1 317,0 2,1% 17,8% 26,7 40,6 ČEZ 672,6-1,3%

Více

Česká republika. Index 12. 6. 2015 19. 6. 2015 Změna PX 991,13 975,50-15,63 (-1,58 %)

Česká republika. Index 12. 6. 2015 19. 6. 2015 Změna PX 991,13 975,50-15,63 (-1,58 %) TÝDENNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 15.6.2015 19.6.2015 Česká republika Pražská burza zažila další ztrátový týden při zvýšené volatilitě. Ve čtyřech seancích byla denní změna větší než 1%.

Více

Nadpis. Česká republika, Maďarsko, Polsko Inflační vlna ve střední Evropě už kulminovala 2

Nadpis. Česká republika, Maďarsko, Polsko Inflační vlna ve střední Evropě už kulminovala 2 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 13. dubna 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko Inflační vlna ve střední Evropě už kulminovala 2 Česká republika Recept na zlepšení rozpočtu: úspory a vyšší daně 3 Výhled

Více

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST

PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST 30.12.12 30.3.13 30.6.13 30.9.13 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14 31.3.15 30.6.15 30.9.15 31.12.15 31.3.16 PROFI INVEST, JUNIOR INVEST, TOP INVEST ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA ZA MĚSÍC DUBEN 2016

Více