Mìsíèní zpráva klientùm 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mìsíèní zpráva klientùm 2"

Transkript

1 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007

2 EKONOMIKA A MÌNY - vyspìlé zemì Spojené státy - americká ekonomika zpomaluje Americká ekonomika v 1. ètvrtletí vzrostla o 1,3 % oproti pøedchozímu ètvrtletí, po rùstu o,5 % ve. ètvrtletí minulého. Rùst ekonomiky zpomalil neèekanì kvùli horšímu zahraniènímu obchodu. Dále došlo ke zpomalení spotøeby domácností. Naopak mírné zlepšení vývoje zaznamenaly investice. Celkovì ale data potvrzují zpomalení rùstu ekonomiky, letos se oèekává zpomalení pod,0 % po rùstu o 3,3 % v roce 00. Dolar na historickém minimu Dolar zùstává pod negativním tlakem. K euru se americká mìna propadla na historická minima 1,3 USD/EUR. Také ke koši hlavních svìtových mìn dolar poklesl na -letá minima. Dolar oslabuje pod tlakem smíšených dat z ekonomiky a klesajícího úrokového diferenciálu (pøedevším s eurozónou). Oba hlavní pøedstihové indikátory - index ISM služeb a ISM prùmyslu zaznamenaly pøekvapivé rùsty. Index prùmyslu dokonce vystoupal na nejvyšší hodnotu od kvìtna 00. Zlepšení zaznamenaly nové zakázky a solidní také zùstává zamìstnanost. Trhy budou peèlivì sledovat další vývoj, zda jde o jednorázový výkyv, anebo zmìnu trendu. Eurozóna - ECB pøípravuje zvyšování sazeb ECB podle oèekávání na zaèátku kvìtna ponechala sazby beze zmìny na 3,75 %. V následném komentáøi však oznámila, že inflaèní tlaky sleduje s velkou ostražitostí. Tato formulace v minulosti pøitom vždy pøedcházela zvyšování úrokových sazeb. Do konce se oèekává jedno až dvì zvýšení sazeb o 5 procentních bodù. Nìmecké firmy zùstávají optimistické a zlepšuje se i výhled domácností Pøedstihové indikátory ZEW i Ifo poslední mìsíce ukazují, že nìmecké firmy zùstávají optimisticky naladìny. Nejvíce sledovaný index Ifo se nadále drží blízko 15-letých maxim. Zlepšení zaèíná také vykazovat spotøebitelská dùvìra nìmeckých domácností, která je nejlepší za posledních let. Sentiment tlaèí vzhùru pøedevším klesající nezamìstnanost, která spadla v bøeznu na -letá minima. Vìtší optimismus ovšem brzdí i pøes pokles stále vysoká nezamìstnanost a velmi mírný rùst mezd. Velká Británie zvyšuje sazby na -leté maximum Bank of England zvýšila úrokové sazby o 5 procentních bodù na 5,50 %, což pøedstavuje -leté maximum. Britská centrální banka se snaží reagovat na inflaci, která dosáhla 15-letých maxim pøi stále silném rùstu spotøebitelské poptávky a vysokých cenách realit. Banka zvýšila sazby po ètvrté za posledních 9 mìsícù. Nicménì trh oèekává, že další zvyšování sazeb bude následovat v nejbližších mìsících. USD - meziètvrtletní rùst HDP (v %, anualizovanì) 8,0 7,0,0 5,0,0 3,0,0 1,0 0, vývoj kurzu USD k EUR 1,35 1,30 1,5 1,0 1, EU - vývoj ekonomického sentimentu (Ifo) Souèasnost Oèekávání

3 EKONOMIKA A MÌNY - støední Evropa a rozvíjející se trhy ÈR - inflace na 7-mìsíèním maximu Cenová hladina v dubnu mezimìsíènì vzrostla o 0,7 %, což meziroènì znamená zrychlení na,5 % z 1,9 % v bøeznu.témìø polovina rùstu pøípadná na vyšší ceny potravin (1, % m/m), které doplnil rùst cen pohonných hmot (,3 %) a další zdražení cigaret (,1%) díky vyšším daním na tabákové výrobky. Meziroèní inflace je na 7-mìsíèním maximu, a pøestože znaènou èást tvoøí administrativní zásahy (asi 1,1% z,5 %), dochází po tøech letech k prvním náznakùm inflaèních tlakù na jádrovou inflaci (bez cen potravin a energií). Nezamìstnanost klesla na,8 % Nezamìstnanost v dubnu klesla na,8 % ze 7,3 %. Data ukazují, že ekonomice a pøenesenì také trhu práce se daøí podstatnì lépe, než se oèekávalo. Zmìna metodiky neumožòuje srovnávat starší data, ale podle našeho pøepoètu nezamìstnanost klesla na 8,5-leté minimum. Rekordní pøebytek obchodní bilance Obchodní bilance vykázala v bøeznu pøebytek 1, mld. CZK, což je nejvyšší bøeznový pøebytek v historii. K pøebytku pøispìl opìt rostoucí vývoz strojírenství (+,8 mld.), pøedevším díky elektrotechnickému prùmyslu. Bilanci také pomohlo snížení schodku v obchodu s ropou o 1,3 mld. Naopak zhoršení bilance o,1 mld. zaznamenal obchod s polotovary. Domácí výrobci tìží z ekonomického rùstu u našich partnerù (Nìmecko, Slovensko), pøebytek roste právì v obchodu s tìmito ekonomikami. Za celé 1. ètvrtletí obchodní bilance dosáhla pøebytku 37 mld. (oproti pøebytku 5,9 mld. v 1Q/0). Nižší sazby na Slovensku a naopak zvýšení úrokù v Polsku Slovenská centrální banka (NBS) snížila podruhé v øadì úrokové sazby o 5 bazických bodù na,5 %. Uèinila tak díky posilující korunì a zpomalení inflace. Naopak v Polsku centrální banka zvedla úrokové sazby na,5 %. Do znaèné míry jde o preventivní krok pøed oživením inflaèních rizik. V Polsku sazby poslední rok stagnovaly na % a naposledy se zvyšovaly v srpnu 00. Nastavení mìnové politiky v Maïarsku i u nás bylo beze zmìn, i když ÈNB pøitvrdila rétoriku a slibuje brzký rùst sazeb. Polský zlotý vystoupal na 5-leté maximum k euru (3,7 PLN/EUR). Za poslední mìsíc zpevnil o,5 %. Pozitivní sentiment na polskou mìnu podporuje øada dobrých zpráv v letošním roce - zvýšení ratingu, rùst úrokových sazeb, rùst ekonomiky pøes % a také relativnì nízká inflace. Ostatní mìny regionu poslední mìsíc stagnují, èeská koruna dokonce poklesla na,5-mìsíèní minima. Èínská ekonomika drží vysoké tempo rùstu Èínská ekonomika v 1. ètvrtletí meziroènì rostla o 11,1%, to je druhý nejvyšší rùst za posledních 1 let. Nejvyšší podíl mìla spotøeba, pøebytek zahranièního obchodu a prùmyslová výroba. Vysoký rùst opìt podpoøil obavy z pøehøívání ekonomiky a nárùstu inflaèních rizik. 3,5,5 3 1,5 0,5 1-0, ,00% 10,00% 100,00% 98,00% 9,00% 9,00% 9,00% ÈR - Inflace CPI (m/m, y/y) 30/0/00 30/0/00 31/08/00 CPI m/m Vývoj støedoevropských mìn k euru 0/0/007 SK- Inflace CPI (% y/y) 31/07/00 0/0/007 31/10/00 31/01/005 0/0/007 30/0/005 10/0/007 31/07/005 1/0/007 31/10/005 31/10/00 CPI y/y 1/0/007 31/01/00 18/0/007 31/1/00 30/0/00 0/0/007 CZK PLN HUF SKK 31/07/00 8/0/007 /0/007 31/10/00 /0/007 31/01/007 30/0/007 30/0/007 Pramen: Pramen: Bloomberg Bloomberg data data k k /0/007

4 DLUHOPISY Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Po bøeznovém poklesu cen amerických dluhopisù o 0,1 % pokraèoval ve stejném trendu i zaèátek dubna. V druhé polovinì dubna zaèaly ceny dluhopisù rùst, až se nakonec zvýšila jejich cena o 0,5 %. Od zaèátku 007 tak pøinesly svým držitelùm již,0 %. Tlak na snižování cen dluhopisù zprvu vyvolávaly pøedevším obavy z inflace a vysokých sazeb s ní souvisejících. Naopak, negativnì naladìný ekonomický sentiment v druhé polovinì mìsíce poslal ceny dluhopisù nahoru. Byly to pøedevším výsledky indexu výkonnosti prùmyslu Philadelphia Fedu, kde místo oèekávané bøeznové hodnoty,0 pøišla pouze èísla na úrovni 0,. Také Index Fedu New Yorku v bøeznu propadnul z, na 1,9. Rùst cen dluhopisù zastavily zprávy o vyšší únorové inflaci, pøièemž rostly pøedevším ceny bydlení, energie pro domácnosti a nájemné. Meziroènì rostly pøedevším ceny obleèení a potravin. Ceny evropských dluhopisù klesaly Ceny evropských dluhopisù pokraèovaly až do poloviny dubna v poklesu, který zaèal již v polovinì bøezna. Tento propad cen byl o celá %. Inflace v eurozónì se podle oèekávání drží pod dvìmi procenty (na úrovni 1,8 % meziroènì), avšak skrytá rizika ve formì zvyšování penìžní zásoby pùsobí negativnì na ceny dluhopisù. Také souèasné nastavení úrokových sazeb, které ECB ponechala na stávající úrovni (3,75 %), má podporovat ekonomický rùst. V souèasné dobì je v cenì evropských dluhopisù zapoèteno oèekávané zvyšování sazeb o 0,5 %, a to již v èervnu. Bìhem mìsíce dubna poklesly ceny evropských dluhopisù o 0,1 % a skonèily tak na cenì ze zaèátku tohoto. Ceny èeských dluhopisù již druhý mìsíc klesají Èeské dluhopisy bìhem mìsíce dubna ztratily na cenì 0, % mìøeno indexem Èeské spoøitelny. Od zaèátku tak jejich cena poklesla o 0,3 %. Na konci dubna probìhlo zasedání ÈNB. Bankovní rada ponechala úrokové sazby na stávající úrovni (,5 %) a také výhled na zvyšování sazeb zùstal stejný (0,5 % v èervenci a 0,5 % v záøí).tùma pøekvapivì uvedl, že snižování DPH by mohlo být proinflaèním prvkem. Ve prospìch nižší inflace by naopak mìlo pùsobit snižování výdajù, které vláda chystá. DLUHOPISY Výnos do splatnosti 1 rok 5 let 10 let Výnos do splatnosti 1 rok 3 roky 5 let 30let/ 15let ÈR 10let (SR 8let) HUF Vývoj klíèové úrokové sazby EU PLN ÈR 5,,1,9 0,0 0,1 0,,5,1 3,5 0,0 0,1 0,1,,, 0,0 0,1 0,1,8,3,3 0,0 0,1 0,1 SR 7,,7-0, 0,1 7,0,9,1-0,3 0,1 0,1,8 5,1,1-0,3 0,1 0,1, 5,3,3-0,1 0,1 0,1 Dluhopisy rozvíjejících se zemí dlouhodobì rostou Dluhopisy rozvíjejících se trhù rostou stálým tempem. V mìsíci dubnu si pøipsaly 0,9 % a od zaèátku rùst jejich cen èiní již 3,3 % IV.0 V.0 V I.0 V II.0 V III.0 IX.0 X.0 X I.0 X II.0 I.07 II.07 III.07 IV.07 FED ECB CNB

5 AKCIE Rùst na amerických trzích pokraèoval Americkým akciím se v dubnu daøilo. Index Dow Jones bìhem mìsíce posouval svá historická maxima a posílil o 5,7 %. Dobøe si vedly rovnìž technologické akcie obchodované na NASDAQ (+,3 %). Burzy smìøovaly vzhùru zejména díky pøíznivým hospodáøským výsledkùm jednotlivých firem. Makrodata byla spíše smíšená. Maloobchodní tržby za bøezen pøekonaly oèekávání, avšak HDP za 1.Q rostl nejpomalejším tempem za poslední roky a zaostal za oèekáváním. Negativnì vyznìla též zpráva o spotøebitelské dùvìøe, v dubnu byla nejnižší za posledních 8 let. Evropské akcie pøekraèovaly historická maxima Také akcie na evropských burzách posilovaly. Stimulem byly jak slušné hospodáøské výsledky firem, tak i pøíznivá makrodata. Napø. nìmecká ekonomika ohlásila již. rùst prùmyslové výroby v øadì a též index maloobchodních tržeb byl v dubnu nejvýše za posledních 5 mìsícù. Vývoj hlavních svìtových indexù Region Evropa Velká Británie Japonsko Rozvíjející se Index S&P 500 Russel 000 FTSE Eurotop FTSE Nikkei Morgan 5 1 mìsíc od poè.,3%,5% 1,7% 3,% 3,8%,9%,% 3,7% 0,7% 1,0%,%,3% Silný rùst indexu PX pokraèoval i v dubnu V silném mezimìsíèním rùstu pokraèoval index PX, který posílil o 5,5% a bìhem mìsíce nìkolikrát posouval svá historická maxima. Pegas a Telefónica zaznamenaly dvouciferný rùst Nejvíce vzrostly akcie nováèka pražské burzy Pegas (+ 15, %) a to i pøesto, že nedošlo ke zveøejnìní významné cenotvorné informace. Akcie spíše tìžily ze zvýšeného zájmu investorù. Výraznì také posílily akcie Telefónica O (+13,0 %), jejíž výsledky byly o nìco lepší než oèekávání a analytici následnì zvyšovali své cílové ceny na tento titul. Po nìkolika týdnech stagnace se daøilo také akciím firmy ÈEZ (+7,3 %), když hybným momentem bylo, že valná hromada schválila odkup 10 % vlastních akcií. Pozitivním stimulem bylo také oèekávání, že ceny elektøiny dále porostou a na západoevropskou úroveò by mìly konvergovat již v roce 008. Akcie Komerèní banky zaznamenaly zisk, %, když byly podpoøeny spekulací o možné fúzi bank Unicredito a Société Générale (majoritního vlastníka Komerèní banky). Pøestože Erste Bank zveøejnila velmi dobré ètvrtletní výsledky, pøipsala si pouhých 1,7 %. Nedaøilo se realitním spoleènostem Tøi tituly (CME, Orco a ECM) v minulém mìsíci mírnì oslabily. Jsou to však emise, které nejvíce vzrostly od poèátku, a tak nìkteøí investoøi realizovali zisky. Akcie ECM nepøíznivì reagovaly na zveøejnìnou èistou hodnotu majetku (NAV) za rok 00, investoøi doufali v pøekvapení, které se však nedostavilo. Druhý realitní titul také oslabil, ani mu nepomohla oznámená akvizice GSG v Nìmecku za 00 mil. EUR (v rámci joint-venture s Morgan Stanley Real Estate). Oba realitní tituly byly pod vlivem negativního sentimentu na evropské realitní akcie (zejména ve Španìlsku). Globální vývoj jednotlivých sektorù Sektor Energie Materiály Prùmysl Ostatní spotø. Zboží denní spotø. Zdravotnictví Finance IT Telekomunikace Služby 1 mìsíc od poè. 5,3%,%,7% 11,8% 5,% 10,%,5%,7% 3,7% 8,3% 5,5%,0%,3%,0% 5,0%,3%,9%,5% 3,% 9,%

6 KOMODITY A REALITY Evropské REITs korigují po doznìní efektu akvizic Tituly realitních spoleèností zaostaly v dubnu za tituly akciovými a to hlavnì poté, co doznìl efekt akvizic. Ta nejvýznamnìjší se týká spoleèností Rodamco (Holandsko) a Unibail (Francie). Vzniká tak jeden z nejvìtších REIT v Evropì. Akvizice sehrály také roli ve Španìlsku, kde se spoleènosti potýkají se zadlužením vzniklým právì z akvizièních aktivit. Španìlsko je tedy výkonnostnì nejhorším trhem Evropy v roce 007. Výše uvedené skuteènosti jsou jevem krátkodobým. Z dlouhodobého hlediska stále existují pozitivní oèekávání: i) s odstupem èasu se projeví efekt zavedení statutu REIT v Británii a Nìmecku, ii) pokraèující silná poptávka svìtových penzijních fondù, kterým bude ještì nìjakou dobu trvat, než naplní své pozice v nemovitostech, jejichž vhodnou alternativu vidí právì v REITs. Investice do nemovitostí v Americe na ústupu I kvùli problémùm, které má trh rezidenèních nemovitostí (-,9 %) v, zaznamenala americká ekonomika nižší než pøedpokládaný rùst za 1. ètvrtletí letošního. Naproti tomu sektor hotelových zaøízení, obchodní a zábavní centra a kanceláøe zaznamenaly posílení pøes 1 %. Celkový index REIT severní Ameriky však pøidal nepatrných 0,1 % jen díky lepšímu vývoji v Kanadì (+ 1,9 %). Africký realitní index pøedèil Asii Jednoznaènì nejlepším regionem na trhu realitních spoleèností je za uplynulou èást 007 Afrika (+, % od zaèátku ), jejíž výkonnost táhnou pøedevším spoleènosti z Jihoafrické republiky, které v dubnu pøidaly dalších 8 %. Nízké zásoby benzínu drží ceny energií vysoko Zprávy o velmi nízkých zásobách benzínu držely ceny energetických komodit stále vysoko. Každoroènì v tomto období rafinerie plánují odstávky zaøízení a pøipravují se na vyšší produkci paliv. Klesne tedy produkèní kapacita a spotøebitelé èerpají ze zásob, které klesají na minimální hodnoty v roce. V souèasné dobì se akumulovaly faktory vysokého poètu odstávek a silné poptávky. Poptávka motoristù roste tempem,5% roènì a není ovlivnìna ani rùstem cen, to dokládá sílu rùstu globální ekonomiky. Lze oèekávat, že podobné situace ovlivní ceny paliv pouze krátkodobì, pokud nenastanou další neèekané výpadky na stranì kapacit rafinérií. Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Cena kukuøice se po zvýšení osevních ploch usadila na velmi nízkých úrovních. Vzhledem k oèekávané vysoké poptávce (zejména výroba ethanolu), zpoždìní farmáøù v osevních pracích a pøípadným jiným klimatickým faktorùm lze pøedpokládat rùst cen kukuøice v prùbìhu letošního. Rùst èínské ekonomiky zvyšuje poptávku po kovech Klesající zásoby, výpadky v produkci a vysoká poptávka jsou faktory, které vedly k rùstu cen prùmyslových kovù. Dominantní postavení na trhu zinku si vybudovala Èína, která buduje nové produkèní kapacity a stala se èistým exportérem. Èína vykazuje rekordnì vysoké dovozy mìdi, meziroèní rùst importù èiní 19 %. Realitní trhy (REITs) Evropský trh Roèní dividendový výnos Americký trh (USD) Roèní dividendový výnos Japonský trh Komoditní trhy Komodity Celý trh Ropa Brent Zemní plyn Zlato Støíbro Zemìdìlské plodiny Index EPRA FNERT EPRA Japan Kurz/cena 8, 7,9 83,5 13, Kvìten 007 za mìsíc od poè. -3,5% -1,%,% 0,0% 3,% 3,8% 1,3%,3% za mìsíc od poè. 0,5% 3,7% -0,8% 1,0% -0,1%,8%,% 7,1% 0,0%,9% -1,% -8,%

7 TRHY V ÈÍSLECH 7 MÌNY DLUHOPISY CZK k USD CZK k EUR USD k EUR JPY k USD Evropa Rozvíjející se trhy Èeská republika Index/hodnota 0,5 8,0 1,3 119,5 1 mìsíc od zaèátku 1 mìsícù 3 roky p.a. 1,5% 0,8% 9,1% 9,% -0,7% -,5% 1,0%,9% -,% -3,3% -7,% -,3% -1,% -0,% -,8% -,% 0,5%,0% 7,1%,0% -0,1% 0,0%,5% 3,% 0,9% 3,3% 11,9% 1,8% -0,% -0,3%,% 3,5% ECB FED BOJ HDP CPI PPI BÚ Použité zkratky Evropská centrální banka Federal Reserve System Bank of Japan Hrubý domácí produkt Index spotøebitelských cen Index cen výrobcù Bìžný úèet AKCIE S&P 500 Russell 000 Evropa FTSE Eurotop 100 Velká Británie FTSE 100 Japonsko Nikkei Rozvíjející se trhy Morgan Stanley,3%,5% 13,1% 10,% 1,7% 3,%,5% 13,3% 3,8%,9% 10,8% 1,%,% 3,7% 7,1% 1,8% 0,7% 1,0%,9% 13,9%,%,3% 15,3% 30,0% REALITY Amerika Evropa FNERTR RPRA 0,0% 3,%,5% 9,% -3,5% -1,% 7,8% 33,% KOMODITY KONTAKTY Ropa Brent Komoditní index GoldmanSac Komoditní index DeutscheBa -0,8% 11,% -,1% 5,5% -0,7% 3,% -19,% 1,% 0,5% 3,7%,%,5% ATLANTIK Asset Management investièní spoleènost, a.s. Hilleho, 0 00 Brno, Èeská republika Vinohradská Praha 10, Èeská republika Regus Business Centrum, Námestie 1.mája 11 Bratislava, Slovenská republika BRNO -Tel: Fax: PRAHA - Tel: Fax: BRATISLAVA - Tel: Fax: Zelená linka: ATLANTIK finanèní trhy, a.s. Vinohradská Praha 10, Èeská Republika Tel.: Fax:

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Srpen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Hrubý domácí produkt české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,5 procenta meziročně po

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem srpna vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 0,5 procenta. V meziročním

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.2006 FinWeb.cz str. 0 FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas

Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.2006 FinWeb.cz str. 0 FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas Akcie Pegas Nonwovens mohou přinést něco nového 7.12.26 FinWeb.cz str. FinWeb.cz vst-ihned, B.I.G. Pegas Americké akciové indexy rostou už více než čtyři měsíce a nic nenasvědčuje tomu, že bude tento trend

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Kapitálové trhy v týdnu 22. 26.2. 2010. Ing. Milan Tomášek 1.3. 2010 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 22. 26.2. 2010. Ing. Milan Tomášek 1.3. 2010 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 22. 26.2. 2010 Ing. Milan Tomášek 1.3. 2010 ČP INVEST Stručně V tomto týdnu poměrně volatilní obchodování 2 prodejní a 2 růstové vlny. Riziková aktiva byla ovlivněna řeckými problémy,

Více

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Aleš Prandstetter, Hlavní investiční stratég, ČSOB Asset Management Trhy a investiční strategie Červen 2015 Máme se už akcií začít bát....aneb kam

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Komentář červenec až září 2010 České dluhopisy i ve druhém kvartálu opět pokračovaly ve své spanilé jízdě. Komentář k vývoji na finančních trzích I třetí kvartál se nesl v znamení

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červen 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem července zůstaly spotřebitelské ceny během června nezměněné. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 2 3 5 6 Spoleèná mìna euro na Kypru a Maltì již od 1.1.2008 ÈNB zvýšila sazby na 2,75 % Index PX v kvìtnu dále posiloval Reality ovlivnìny situací kolem úrokových sazeb Èerven 2007

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Kapitálové trhy v týdnu 18. 22.1. 2010. Ing. Milan Tomášek 25.1. 2010 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 18. 22.1. 2010. Ing. Milan Tomášek 25.1. 2010 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 18. 22.1. 2010 Ing. Milan Tomášek 25.1. 2010 ČP INVEST Stručně Pokles akciových trhů (například Dow Jones o 4%) způsobila zpráva o navržené regulaci bankovního sektoru v USA. HDP

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny během září vykázaly pokles o 0,3 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

10. prosinec 2012 14. prosinec 2012

10. prosinec 2012 14. prosinec 2012 Fio report ní zpravodajství z kapitálových trhů 10. prosinec 2012 14. prosinec 2012 ČR Vývoj indexu PX Minulý PX 993,52 1008,02 +1,46 / Pražská burza rostla kromě pondělí ve všech seancích tohoto týdne

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Situace v Eurozóně se ve čtvrtém kvartálu opět zhoršila. Komentář k vývoji na finančních trzích Ve čtvrtém kvartálu se opět do popředí dostaly špatné zprávy z Eurozóny. Irsko

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Kapitálové trhy v týdnu 11.5. 15.5.2009. Ing. Milan Tomášek 19. 5. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 11.5. 15.5.2009. Ing. Milan Tomášek 19. 5. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 11.5. 15.5.2009 Ing. Milan Tomášek 19. 5. 2009 ČP INVEST Stručně Akciové trhy se nacházejí opět na křižovatce viz dále Zlato potichu posiluje Makroekonomická data naznačují zmírnění

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Nìmecká ekonomika na konci zrychlila Start do nového vyšel na pražské burze úspìšnì Oživení cen energií, hrozí nižší produkce zemí OPEC Nové trhy REITs ve Velké Británii a Itálii

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Domácí ekonomika vykázala ve druhém čtvrtletí letošního roku meziroční růst o 2,4 procenta, což je o 0,2 procenta

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Rekordnì nízká nezamìstnanost v ÈR ECB zvýšila úrokové sazby na 3,50 % Akcie ÈEZu pøekonaly magickou hranici 900 korun Energie na poèátku zimy rostou EKONOMIKA A MÌNY - vyspìlé

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

. TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009. Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % Rychlý přehled

. TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009. Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % Rychlý přehled . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 7. září 2009 Hlavní index PX přidal za minulý týden 1,4 % 7. září 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,4 procenta a uzavřel na 1 148 bodech. Celkový

Více

Kapitálové trhy v týdnu 10.8. 14.8. 2009. Ing. Milan Tomášek 17.8. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 10.8. 14.8. 2009. Ing. Milan Tomášek 17.8. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 10.8. 14.8. 2009 Ing. Milan Tomášek 17.8. 2009 ČP INVEST Stručně V tomto týdnu uplynul rok od vypuknutí kreditní krize Čínské akcie na 5-týdenním minimu Americká centrální banka

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 2 4 6 Dolar na dlouholetých minimech Èína a Japonsko jsou nejvìtšími držiteli amerických státních dluhopisù Svìtové burzy se zotavovaly z únorové korekce Nìmecko pøedstavilo svùj

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Tarify Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Francie 0,12% z hodnoty transakce ¹ EUR 6 EUR 50 Hong Kong 0,15%

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Americké dluhopisy získaly, rostou obavy z recese Index DAX vzrostl o 2,5 % Asijské reality v roce 2007 pøekonaly Evropu i

Mìsíèní zpráva klientùm Americké dluhopisy získaly, rostou obavy z recese Index DAX vzrostl o 2,5 % Asijské reality v roce 2007 pøekonaly Evropu i Mìsíèní zpráva klientùm Americké dluhopisy získaly, rostou obavy z recese Index DAX vzrostl o 2,5 % Asijské reality v roce 2007 pøekonaly Evropu i Nejvyšší roèní rùst zlata od konce 70.let TOP 20 Fondù

Více

Kapitálové trhy v týdnu 24.8. 28.8. 2009. Ing. Milan Tomášek 31.8. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 24.8. 28.8. 2009. Ing. Milan Tomášek 31.8. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 24.8. 28.8. 2009 Ing. Milan Tomášek 31.8. 2009 ČP INVEST Stručně Obama opět nominoval do čela americké centrální banky B. Bernankeho USA: projekce deficitu na dalších 10 let zvýšena

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Allianz investiční fondy

Allianz investiční fondy Allianz investiční fondy Napětí na blízkém východě a katastrofa v Japonsku způsobily pokles na akciovém trhu. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Začátek prvního kvartálu roku 2011 byl ve znamení

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny během prosince vykázaly růst o 0,5 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské

Více

Kapitálové trhy v týdnu 27.7. 31.7. 2009. Ing. Milan Tomášek 3.8. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 27.7. 31.7. 2009. Ing. Milan Tomášek 3.8. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 27.7. 31.7. 2009 Ing. Milan Tomášek 3.8. 2009 ČP INVEST Stručně Akcie Emerging markets na úrovni před krachem Lehman Brothers vs. S&P 500, který je stále o více jak 20 % níže a

Více

13. září 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

13. září 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,463 0.5 0.1-0.8 S&P 500 USA 1,110 0.5 0.5-1.5 Nasdaq USA 2,242 0.3 0.4-2.1 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,780-0.1 1.2-6.3 DAX Německo

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Leden 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny v prosinci vykázaly nárůst o 0,4 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 V investičním životním pojištění je ideálně spojeno pojištění s výhodnou investicí volných finančních prostředků.

Více

Maďarská MNB na cestě srovnat krok s polskou NBP

Maďarská MNB na cestě srovnat krok s polskou NBP www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 24. dubna 2015 Česká republika Pozitivní nálada přetrvává 2 2 Vážení klienti, další vydání Analytického týdeníku vyjde 15. května 2015. Maďarská MNB na cestě srovnat krok

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

DŮLEŽITÉ OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI NAPŘÍČ TRHY. Pondělí 27.04.2015

DŮLEŽITÉ OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI NAPŘÍČ TRHY. Pondělí 27.04.2015 www.csob.cz/analyzy Pondělí 27.04.2015 DENNÍ FINANČNÍ ZPRAVODAJ Magdalena Středová, tel.: +420 261 353 559, e-mail: mastredova@csob.cz Jan Čermák, tel.: +420 261 353 578, e-mail: jcermak@csob.cz Jan Bureš,

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v lednu:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v lednu: - 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v lednu: 1 Průmyslová produkce za listopad poklesla o 3,9 % y/y Maloobchodní tržby za listopad poklesly o 1,8 % y/y Nezaměstnanost za prosinec vzrostla na 9,4 % Inflace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Listopad 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny během listopadu vykázaly růst o 0,2 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské

Více

Kapitálové trhy v týdnu 29.6. 3.7. 2009. Ing. Milan Tomášek 7.7. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 29.6. 3.7. 2009. Ing. Milan Tomášek 7.7. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 29.6. 3.7. 2009 Ing. Milan Tomášek 7.7. 2009 ČP INVEST Stručně Fond korporátních dluhopisů je na nových historických maximech 1,3715 CZK/NAV, aktuální výnos do splatnosti se pohybuje

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Kapitálové trhy v týdnu 5. 9.10. 2009. Ing. Milan Tomášek 13.10. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 5. 9.10. 2009. Ing. Milan Tomášek 13.10. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 5. 9.10. 2009 Ing. Milan Tomášek 13.10. 2009 ČP INVEST Stručně Vynikající růstový týden zažily komodity. Zlato je na svém historickém maximu 1048 USD, hranice 1033 USD z února 2008

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem května vzrostly spotřebitelské ceny během dubna o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED 29. 11. - 3. 12. 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED 29. 11. - 3. 12. 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 29. 11. - 3. 12. 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,166 3.5-1.0 4.4 3.4 1,093 1,315 CZK/EUR 25.01-1.1-1.2 5.7 3.3 24.43 26.44

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Rychlejší růst průmyslu v eurozóně Podle údajů Eurostatu se sezónně očištěná průmyslová produkce meziměsíčně zvýšila

Více

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

6. října 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,945 1.8 0.8 3.8 S&P 500 USA 1,161 2.1 1.1 3.0 Nasdaq USA 2,400 2.4 0.9 4.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,759 2.1-0.6-7.0 DAX Německo

Více

5. březen 2012 9. březen 2012

5. březen 2012 9. březen 2012 Fio report ní zpravodajství z kapitálových trhů 5. březen 2012 9. březen 2012 Vývoj indexu PX ČR Vývoj titulů na domácím trhu Minulý PX 1017,90 997,90-1,96 / Pražská burza nadále osciluje kolem hodnoty

Více

Index PX. Týdenní komentář 16.5.2008

Index PX. Týdenní komentář 16.5.2008 Lucie Kundrátová analytik kundratova@cyrrus.cz WEEKLY REPORT 12..5.. 16..5..2008 16.5.2008 SUPERSPAD Závěr (místní měna) Tržní kap. (mld.eur) Týdenní změna (%) P/E (x) Dividend. výnos (%) AAA Auto 27,96

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem března vzrostly spotřebitelské ceny během února o pouhých 0,1 procenta. V

Více

Týdenní komentář, 22. týden (31. 5. - 6. 6. 2010) Další týdenní komentář bude zveřejněn 14. 6. 2010

Týdenní komentář, 22. týden (31. 5. - 6. 6. 2010) Další týdenní komentář bude zveřejněn 14. 6. 2010 Otevřené podílové fondy IKS KB Týdenní komentář, 22. týden (31. 5. - 6. 6. 2010) Další týdenní komentář bude zveřejněn 14. 6. 2010 1) Vývoj na peněžních a dluhopisových trzích IKS Peněžní trh PLUS, KB

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Komentáře k trhům regionu CEE za říjen 2010

Komentáře k trhům regionu CEE za říjen 2010 Komentáře k trhům regionu CEE za říjen 2010 Akcie Globální akciové trhy v říjnu pokračovaly v rostoucím trendu a přidávaly tak ještě k silným zářijovým ziskům. Zejména první polovina měsíce byla velmi

Více

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů Tisková zpráva SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů -Společnost rovněž hodnotí hlavní trendy ve vývoji trhu s investičními drahými kovy za dané období-

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Vývoj na kapitálových trzích 26-30.1.09 Souhrn toho nejdůležitějšího v tomto týdnu:

Vývoj na kapitálových trzích 26-30.1.09 Souhrn toho nejdůležitějšího v tomto týdnu: Souhrn toho nejdůležitějšího v tomto týdnu: Americký kongres schválil balík fiskálních opatření na podporu americké ekonomiky v objemu 825 mld. USD Akcie pokračují v poklesu Korporátní dluhopisy v silném

Více

27. květen 2013 31. květen 2013

27. květen 2013 31. květen 2013 Fio report ní zpravodajství z kapitálových trhů 27. květen 2013 31. květen 2013 ČR Vývoj indexu PX Minulý vyplatit hrubou hotovostní dividendu 0,67 EUR na akcii. Celková suma určena k výplatě dividendy

Více

Vývoj na kapitálových trzích 9-13.3.09 Souhrn toho nejdůležitějšího v tomto týdnu:

Vývoj na kapitálových trzích 9-13.3.09 Souhrn toho nejdůležitějšího v tomto týdnu: Souhrn toho nejdůležitějšího v tomto týdnu: Společnost GE přišla o top rating AAA Citigroup oznámila zisk za první dva měsíce tohoto roku, poprvé od roku 2007 Probíhá prudké oživení akciových trhů, tento

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

8. duben 2013 12. duben 2013

8. duben 2013 12. duben 2013 Fio report ní zpravodajství z kapitálových trhů 8. duben 2013 12. duben 2013 ČR Vývoj indexu PX Minulý PX 946,81 977,92 +3,29 / Pražská burza se razantně odrazila od letošního minima a po čtyřech týdnech

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 37. týden 7. až 11. září 2015

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 37. týden 7. až 11. září 2015 1 Zahraniční obchod ČR v červenci zůstal v přebytku TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 37. týden 7. až 11. září 2015 Zahraniční obchod v červenci opět rostl, tentokrát však znatelně zpomalil svoji dynamiku.

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

ANALÝZA STOXX EUROPE 600 - LONG Expanzivní monetární politika ECB podpoří evropské akcie

ANALÝZA STOXX EUROPE 600 - LONG Expanzivní monetární politika ECB podpoří evropské akcie ANALÝZA STOXX EUROPE 600 - LONG Expanzivní monetární politika ECB podpoří evropské akcie Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 12.02.2015 SHRNUTÍ: VÝVOJ SITUACE V EUROZÓNĚ

Více

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - -

t/t (%) PX Index 1,223 0.0 2.0 - - 631 33 - - - PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d t/t ytd Dow Jones USA 11,573 0.1 0.6 9.7 S&P 500 USA 1,257-0.2 1.1 11.6 Nasdaq USA 2,666-0.2 1.1 16.3 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,865-0.2 0.7-3.4 DAX Německo 7,058-0.1

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%)

23. prosince 2010 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,559 0.2 0.9 9.6 S&P 500 USA 1,259 0.3 1.9 11.8 Nasdaq USA 2,671 0.1 2.1 16.6 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,870-0.3 1.0-3.3 DAX Německo

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

MNB sníží úroky na historické dno 5

MNB sníží úroky na historické dno 5 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 19. února 2010 Střední Evropa Dozvuky šrotovného budou nejvíc bolet Čechy a Slováky 2 Česká republika Spotřebitelská poptávka zůstává v ČR nadále utlumená 3 Výhled na týden

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

7. leden 2012 11. leden 2013

7. leden 2012 11. leden 2013 Fio report ní zpravodajství z kapitálových trhů 7. leden 2012 11. leden 2013 ČR Vývoj indexu PX Minulý PX 1062,47 1053,70-0,83 / Pražská burza po čtyřech růstových týdnech prošla mírnou korekcí. PX oslabil

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Výzvy pro BRICS Ekonomiky zemí skupiny BRICS zpomalují své tempo růstu a v letošním roce budou čelit řadě významných výzev. MMF snížil nedávno odhad

Více

RANNÍ PŘEHLED. 25. srpna 2015

RANNÍ PŘEHLED. 25. srpna 2015 RANNÍ PŘEHLED 25. srpna 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 946 bodů (-4.6% d/d); objem: 1,096 mil. Kč Pokračující vlna výprodejů na asijských trzích spustila panický únik z veškerých

Více

Investiční espresso - kde je ta recese?

Investiční espresso - kde je ta recese? Investiční espresso - kde je ta recese? 23.12.2011 Vydání č.4 Obsah Komentáře - strana 1 Makrodata - strana 2 4 Aktuální situace na trzích str.5 Naše portfolia v době krize Závěr Komentář k aktuální situaci

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více