NÁVOD K OBSLUZE LOKÁLNÍ KLIMATIZÁTOR AMC-11AN, AMC-14AN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE LOKÁLNÍ KLIMATIZÁTOR AMC-11AN, AMC-14AN"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE LOKÁLNÍ KLIMATIZÁTOR AMC-11AN, AMC-14AN

2 ÚVOD Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj přístroj připojíte k elektrické síti, přečtěte si prosím pečlivě návod k používání, abyste přístroj nepoškodili nesprávným ovládáním a údržbou. Věnujte pozornost zvláště bezpečnostním pokynům. Jestliže tento přístroj předáte třetí osobě, musíte s ním předat i tento návod k používání. Uložte prosím návod na bezpečném místě, abyste do něj mohli později v případě potřeby nahlédnout. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste prokázali našemu výrobku. Doufáme, že si s naší klimatizací užijete příjemné prostředí v místnosti. Překlad původního uživatelského návodu SNADNÉ OVLÁDÁNÍ A SNADNÁ MANIPULACE Přístroj lze snadno přemísťovat na kolečkách z místnosti do místnosti. Množství vzduchu lze regulovat třemi stupni ventilace. Proud vzduchu může být velmi silný a dosahovat do vzdálenosti 5 až 6 metrů. Není nutná instalace odborníkem. Přístroj prostě připojte k normální domácí elektrické zásuvce s provozním napětím V/ 50Hz. Při přepravě přístroje nebo když se přístroj nepoužívá, lze v něm uložit odváděcí hadici vzduchu. Tento přístroj pracuje na principu tepelného čerpadla. Díky speciální, novátorské konstrukci přístroje je jeho funkce topení mimořádně účinná ve srovnání s běžnými topnými tělesy. ROZSAH DODÁVKY 1 x přístroj 1 x dálkový ovladač 1 x vzduchová hadice 150 cm 1 x přípojka vzduchové hadice 1 x držák vzduchové hadice 1 x výstupní mřížka 1 x hrubý filtr horní, 1 hrubý filtr dolní 1 x návod k používání 1 x vypouštěcí hadice 50 cm 2 x zátka 2

3 PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU 1. Aby se přístroj nepoškodil, dejte ho před zahájením provozu nejméně na 24 hodin do vzpřímené polohy. 2. Uvolněte držák vzduchové hadice v přístroji a vyjměte odváděcí hadici vzduchu. 3. Před uvedením přístroje do provozu hadici připevněte. 4. Otáčejte odváděcí hadici vzduchu ve směru vyobrazené šipky 1 a vyjměte ji z přístroje. 5. Otáčejte odváděcí hadici vzduchu ve směru vyobrazené šipky 2 a připojte ji k přístroji. 6. Zasuňte elektrickou zástrčku do zásuvky. Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky tažením silou za přívodní kabel. Tím by se přívodní kabel mohl poškodit. 7. Protože přístroj vyzařuje teplo, dodržujte prosím dostatečnou minimální bezpečnostní vzdálenost od všech stěn. (Obr. 1) 8. Přestože je přístroj chráněný proti stříkající vodě, neměli byste ho provozovat na vlhkých místech, např. u bazénů. 9. Přímými slunečními paprsky se může mírně změnit barva přístroje. 10. Přístroj je vybavený speciální tepelnou pojistkou. Ta přístroj chrání před přehřátím v mimořádně nepříznivých okolních podmínkách. 11. Umístěte přístroj prosím tak, aby nebyl blokován jeho vzduchový vstup, např. nábytkem nebo závěsy, protože by to negativně ovlivnilo jeho výkon. 12. Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům, protože by se pak mohl přehřát a automaticky vypnout vybavením tepelné pojistky. 3

4 NÁZVY SOUČÁSTÍ 1. Ovládací panel 2. Kontrolka 3. Mřížka na výstupu vzduchu 4. Přípojka vzduchové hadice 5. Vzduchová hadice 6. Horní výpust kondenzátu s pryžovou zátkou 7. Vstup studeného vzduchu 8. Filtr studeného vzduchu 9. Vstup teplého vzduchu 10. Filtr teplého vzduchu 11. Vypouštěcí trubice DŮLEŽITÉ POKYNY 1. Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda se provozní napětí uvedené na typovém štítku shoduje s parametry místní elektrické sítě. 2. NEBLOKUJTE VENTILAČNÍ OTVORY. Zajistěte, aby výstup ani vstup vzduchu nebyly nikdy zablokované. 3. Abyste zabránili vytečení vody, provozujte přístroj jen na vodorovném povrchu. 4. Přístroj nesmí být provozován na místech s výbušnými nebo žíravými látkami. 5. Pravidelně čistěte vzduchový filtr. Znečištěný vzduchový filtr snižuje výkon. 6. Před opakovaným zapnutím přístroje počkejte po jeho vypnutí prosím nejméně 5 minut, aby se nepoškodil kompresor. 7. Proudový odběr kompresoru tohoto přístroje je nejméně 7 A. Nepoužívejte s tímto přístrojem prodlužovací kabel. 8. Přístroj je zkonstruován pro chlazení, vytápění a odvlhčování vnitřních prostorů. Jiné použití je vyloučeno. 9. Poškozený napájecí kabel musí z bezpečnostních důvodů vyměnit kvalifikovaný odborník. 10. UPOZORNĚNÍ! Osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a speciálními znalostmi smějí tento přístroj používat pouze pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo osoby vyškolené ohledně obsluhy tohoto přístroje. Dávejte pozor na děti, aby si s přístrojem nehrály. 11. Přístroj není určen pro nonstop chlazení, pro průmyslové využití a pro chlazení v zimním období v technických místnostech jako jsou například serverovny. 12. Pracovní (okolní) teplota pro funkci chlazení C. Pracovní teplota (okolní) pro funkci topení 7-25 C. 13. V režimu topení nelze měnit otáčky ventilátoru. 4

5 OVLÁDACÍ PANEL POPIS FUNKCÍ 1. [POWER] Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí. 2. [FUNC] Stiskněte toto tlačítko pro výběr některé z funkcí "Chlazení", "Topení" nebo "Odvlhčování". 3. [TEMP+] V režimu chlazení nastavíte každým stisknutím tohoto tlačítka požadovanou teplotu v místnosti o 1 C výše až do maximální teploty 30 C. Ve funkci topení nastavíte každým stisknutím tohoto tlačítka požadovanou teplotu v místnosti o 1 C výše až do maximální teploty 25 C. 4. [TEMP-] Ve funkci chlazení nastavíte každým stisknutím tohoto tlačítka požadovanou teplotu v místnosti o 1 C níže až do minimální teploty 17 C. V režimu topení nastavíte každým stisknutím tohoto tlačítka požadovanou teplotu v místnosti o 1 C níže až do minimální teploty 15 C. 5. LED DISPLEJ Za provozu se na displeji zobrazuje nastavená cílová teplota. Stisknutím tlačítka [TEMP+] nebo [TEMP-] se krátce zobrazí požadovaná cílová teplota. Stisknutím tlačítka [TIMER] se krátce zobrazí počet hodin zbývajících do zapnutí nebo vypnutí (pokud je funkce nastavena). Po každém manuálním nastavení se na displeji automaticky cílová teplota. Ve funkci odvlhčování se na displeji zobrazuje DH. Na displeji se rovněž zobrazují chybová hlášení. 5. [SPEED] Tisknutím tohoto tlačítka se nastavuje rychlost ventilátoru na LOW (nízká), MID (střední), HI (vysoká) nebo AUTO (automatická). Když vyberete AUTO, pracuje ventilátor při teplotních rozdílech větších než 9 stupňů nejvyšší rychlostí. Když se teplota sníží na rozdíl menší než 4 stupně, přepne se ventilátor na střední rychlost. Když se teplota snižuje dále až na cílovou teplotu, přepne se ventilátor na nejnižší rychlost. 5

6 7. [TIMER] Programovatelný časovač pro odložené zapnutí a odložené vypnutí přístroje. Odložené zapnutí: Tato funkce se používá k automatickému zapnutí přístroje poté, co uplyne zadaný čas. Postupujte takto: a) V pohotovostním režimu stand-by (přístroj je připojený, ale nepracuje) stiskněte tlačítko [TIMER], aby jste zadali požadovaný počet hodin, po nichž má být přístroj spuštěn. b) Vyberte požadovanou funkci (chlazení, topení, odvlhčování) a nastavte požadovanou teplotu. c) Po uplynutí nastaveného počtu hodin se přístroj automaticky spustí. Když před uplynutím času stisknete tlačítko [POWER], naprogramovaný čas se vymaže. Přístroj se zapne a lze ho provozovat v požadovaném provozním režimu. Odložené vypnutí: Tato funkce se používá k automatickému vypnutí přístroje poté, co uplyne zadaný čas. Postupujte takto: a) Za provozu stiskněte tlačítko [TIMER] a zadejte požadovaný počet hodin, po nichž se má přístroj vypnout. b) Když na LED displeji přestane blikat počet hodin, můžete vybrat požadovanou funkci (chlazení, topení, odvlhčování) a požadovanou teplotu. c) Po uplynutí nastaveného počtu hodin se přístroj automaticky zapne. Když před uplynutím času stisknete tlačítko [POWER], naprogramovaný čas se vymaže a přístroj se vypne. 8. [SLEEP] Tímto tlačítkem můžete přístroj nastavit na funkci spánek. Mikroprocesor zabudovaný v přístroji zvýší přednastavenou teplotu o 2 C za hodinu až o maximálně 4 C po 2 hodinách a tuto teplotu udržuje, dokud neuplyne nastavený čas. Když používáte funkci spánek, nejprve tlačítkem časovače nastavte hodiny podle popisu u funkcí Odložené zapnutí nebo Odložené vypnutí. Potom tiskněte tlačítko [TIMER], dokud se na displeji neobjeví požadované hodiny. Po zobrazení hodin se displej automaticky přepne na zobrazení předtím nastavené teploty. Pro změnu teploty tiskněte tlačítko [TEMP+] nebo [TEMP-]. Každým stisknutím tlačítka se teplota zvýší nebo sníží o 1 C. 6

7 CHLAZENÍ Za horkých dnů se doporučuje zapnout přístroj brzy, aby se místnost nevyhřála. Tento přístroj má funkci samoodpařování kondenzátu, takže normálně není v režimu chlazení nutné vyprazdňovat nádrž na vodu. Není nutné připojovat vypouštěcí hadici. Zajistěte prosím, aby byla výpust za provozu uzavřená pryžovou krytkou. (To neplatí v případě vysoké vlhkosti. Když přístroj pracuje delší dobu v režimu chlazení a zvláště v ročním období s vysokou vlhkostí vzduchu, může se nádrž na kondenzát naplnit. Kontrolka vám připomene, abyste nádrž vyprázdnili. Viz chybové hlášení E4. V takovém případě nádrž na vodu vyprázdněte výpustí kondenzátu. Jestliže je pravděpodobná vysoká vlhkost vzduchu, doporučuje se vypouštět kondenzát pravidelně vypouštěcí hadicí.) CHLAZENÍ PŘI PROVOZU UVNITŘ Přístroj je v místnosti, která se má chladit. Připojte k přístroji vzduchovou hadici a nasaďte výstupní mřížku, jak je znázorněno na obrázku; je nutné zaměnit přípojku vzduchové hadice a mřížku výstupu vzduchu. Teplý odváděný vzduch musí být vzduchovou hadicí vypouštěn z místnosti. To lze provést např. vyklopeným oknem, dveřmi nebo otvorem ve stěně. Zajistěte, aby do místnosti nevstupoval teplý venkovní vzduch. Pro účinné chlazení doporučujeme náš výběr různého příslušenství, které omezuje vnikání teplého vzduchu do místnosti nebo mu zabrání. Zvolte funkci CHLAZENÍ. Ovladačem teploty nastavte cílovou teplotu. Nastavitelný rozsah cílových teplot je 17 až 30 stupňů. Přístroj smí být používán pouze při teplotě okolí maximálně 32 C. Poznámka: Po zapnutí nebo přepnutí pracuje ventilátor, ale kompresor se spustí teprve poté, co tři minuty blikala kontrolka. Chladicí účinek může vyžadovat dalších 10 minut. Další informace jsou k dispozici v odstavci Lokalizace a odstraňování závad. CHLAZENÍ PŘI PROVOZU VENKU Přístroj je mimo místnost, která se má chladit. Připojte k přístroji vzduchovou hadici a nasaďte výstupní mřížku, jak je znázorněno na obrázku; je nutné zaměnit přípojku vzduchové hadice a mřížku výstupu vzduchu. Umístěte přístroj pokud možno do stínu a na chladné místo, aby se zvýšila účinnost a zabránilo přehřátí. Při teplotě okolí nad 32 stupňů se přístroj může deaktivovat. Pokud se to děje trvale, doporučujeme, abyste přístroj dočasně používali v režimu PROVOZ UVNITŘ. Doporučujeme připojit vypouštěcí hadici kondenzátu. 7

8 Zvolte funkci CHLAZENÍ. Nastavitelný rozsah teplot je 17 až 30 stupňů. Teplotu lze nastavit ovladačem teploty. Vzduchovou hadicí je do místnosti veden přístrojem vychlazený vzduch s vysokým obsahem kyslíku. To lze provést např. vyklopeným oknem, dveřmi nebo otvorem ve stěně. Zajistěte, aby do místnosti nevstupoval teplý venkovní vzduch. Pro účinné chlazení doporučujeme náš výběr různého příslušenství, které omezuje vnikání teplého vzduchu do místnosti nebo mu zabrání. Pomocí soupravy window kit můžete přístroj ovládat také dálkovým ovladačem zevnitř. Tato souprava je dostupná jako doplňkové příslušenství a lze si ji objednat u prodejce nebo dodavatele. Po zapnutí nebo přepnutí pracuje ventilátor, ale kompresor se spustí teprve poté, co tři minuty blikala kontrolka. Chladicí účinek může vyžadovat dalších 10 minut. Další informace jsou k dispozici v odstavci Lokalizace a odstraňování závad. TOPENÍ Za studených dnů se doporučuje zapnout přístroj brzy, aby místnost příliš nevychladla. Pro funkci topení a pro zvýšení účinnosti topení a zabránění nízkým teplotám (nižším než 17 C) vám doporučujeme odstranit pryžovou zátku z výpusti kondenzátu a umožnit jeho odtok z přístroje pomocí vypouštěcí hadice. V režimu topení ovšem vypouštěcí hadice nemusí být připojena. Zajistěte prosím, aby byla výpust kondenzátu za provozu uzavřena pryžovou krytkou. V takovém případě postupujte analogicky s vyprazdňováním nádrže na vodu ve funkci chlazení. Funkce topení přístroje nesmí být provozována při teplotě v místnosti vyšší než 23 C nebo nižší než 7 C. Přístroj může být provozován s funkcí topení i tehdy, když je venkovní teplota nižší než 7 C. Musíte pak ovšem zajistit, aby byl přístroj provozován uvnitř a teplota místnosti byla nejméně 7 C. Upozornění: V režimu topení není k dispozici oddělené nastavování ventilátoru, protože je již přednastaven nejvyšší stupeň ventilace, aby se zabránilo přehřátí přístroje. TOPENÍ PŘI PROVOZU UVNITŘ Přístroj je v místnosti, která se má vytápět. Upozornění: Pro režim topení je nutné zaměnit přípojku vzduchové hadice a mřížku výstupu vzduchu. Připojte k přístroji vzduchovou hadici a nasaďte výstupní mřížku, jak je znázorněno na obrázku. Studený odváděný vzduch musí být vzduchovou hadicí vypouštěn z místnosti. To lze provést např. vyklopeným oknem, dveřmi nebo otvorem ve stěně. Zajistěte, aby do místnosti nevstupoval teplý venkovní vzduch. Pro účinné topení doporučujeme náš výběr různého příslušenství, které omezuje vnikání studeného vzduchu do místnosti nebo mu zabrání. Zvolte funkci TOPENÍ. Nastavitelný rozsah cílových teplot je 15 až 25 stupňů. Teplotu můžete nastavit pomocí ovladače teploty. Po zapnutí nebo přepnutí pracuje ventilátor, ale kompresor se spustí teprve poté, co tři minuty blikala kontrolka. Chladicí účinek může vyžadovat dalších 10 minut. Další informace jsou k dispozici v odstavci Lokalizace a odstraňování závad. 8

9 TOPENÍ PŘI PROVOZU VENKU Přístroj je mimo místnost, která se má vytápět. Venkovní provoz je ideální pro přechodné období, kdy venkovní teploty neklesají pod 7 stupňů. (Pokud by ovšem venkovní teplota klesla trvale pod 7 stupňů, doporučujeme provoz uvnitř.) Připojte k přístroji vzduchovou hadici a nasaďte výstupní mřížku, jak je znázorněno na obrázku, nebo je nutné zaměnit přípojku vzduchové hadice a mřížku výstupu vzduchu. Zvolte funkci TOPENÍ. Nastavitelný rozsah cílových teplot je 15 až 25 stupňů. Teplotu můžete nastavit pomocí ovladače teploty. Vzduchovou hadicí je do místnosti veden přístrojem ohřátý vzduch s vysokým obsahem kyslíku. To lze provést např. vyklopeným oknem, dveřmi nebo otvorem ve stěně. Zajistěte, aby do místnosti nevstupoval teplý venkovní vzduch. Pro účinné topení doporučujeme náš výběr různého příslušenství, které omezuje vnikání studeného vzduchu do místnosti nebo mu zabrání. Pomocí soupravy window kit můžete přístroj ovládat také dálkovým ovladačem zevnitř. Tato souprava je dostupná jako doplňkové příslušenství a lze si ji objednat u prodejce nebo dodavatele. Po zapnutí nebo přepnutí pracuje ventilátor, ale kompresor se spustí teprve poté, co tři minuty blikala kontrolka. Chladicí účinek může vyžadovat dalších 10 minut. Další informace jsou k dispozici v odstavci Lokalizace a odstraňování závad. ODVLHČOVÁNÍ Vlhkost je extrahována ze vzduchu, shromažďována v nádrži na vodu a vypouštěna výpustí kondenzátu. Místnost větrejte jen tehdy, když je vlhkost venkovního vzduchu nižší než vlhkost vzduchu v místnosti. Viz funkce Odvlhčování. Upozornění: V režimu odvlhčování není k dispozici oddělené nastavování ventilátoru, protože je již přednastaven nejnižší stupeň ventilace, aby bylo zajištěno účinné odvlhčování vzduchu prostředí. Je odstraněna pryžová zátka výpusti kondenzátu a připojena vypouštěcí hadice. Pro snadné shromažďování kondenzátu v nádrži je součástí dodávky vypouštěcí hadice, kterou můžete připojit k horní výpusti kondenzátu. Nechte vodu trvale vytékat, abyste dosáhli vyššího odvlhčovacího výkonu. V režimu odvlhčování nesmíte odváděcí hadicí vzduchu odvádět vzduch z místnosti ven. 9

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ÚDRŽBA PŘED ČIŠTĚNÍM PŘÍSTROJE VYTÁHNĚTE PROSÍM ELEKTRICKOU ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY. HRUBÝ FILTR Vzduchové filtry na boku přístroje lze snadno vyjmout vytažením rámečku do strany. Na čištění použijte vysavač s kartáčem nebo filtry umyjte pod tekoucí teplou vodou a osušte je měkkým hadříkem! Hrubé filtry prosím čistěte před prvním použitím a pak pravidelně během používání. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Lokální klimatizátor vzduchu je vybaven systémem tříminutového zpoždění kompresoru, což znamená, že kompresor potřebuje na spuštění 3 minuty. To má vliv na zapínání a vypínání přístroje (SÍŤ) a na přepínání z jedné funkce na druhou, např. odvlhčování na chlazení nebo topení. CHYBA/ PROBLÉM Mohu přístroj zapnout hned po jeho rozbalení? Když přístroj zapnu, cítím zápach. Co mám dělat? PŘÍČINA Příčina daná výrobou nebo nesprávným uložením přístroje např. na prašných místech. ODSTRANĚNÍ Ne. Po každé přepravě musí být přístroj postaven vzpřímeně nejméně na 24 hodin. Jinak se může poškodit kompresor a není k dispozici žádný výkon. Při prvním použití a po dlouhé době, kdy přístroj nebyl používán, může dojít k vývoji zápachu v důsledku uložení na nevhodných místech (např. prašná místa). Nechte přístroj půl dne běžet. Zápach po chvíli zmizí. V případě intenzivního vývoje zápachu vyvětrejte místnost. Mohu přístroj provozovat BEZ odváděcí hadice vzduchu? V jakých intervalech by se měl v přístroji vyměňovat filtr s aktivním uhlím? Jak mohu zvýšit účinnost přístroje? Nezapíná se kompresor. Přístroj se deaktivuje. Jak se vypočítají plošné (m 2 ) nebo objemové (m 3 ) údaje výrobce? Ne. Pro zregulování teploty musí být vypouštěno přebytečné teplo nebo chlad. Pro plné využití filtru byste ho měli vyměňovat jednou za 6 měsíců. Existují vnější okolnosti, které mohou mít vliv na účinnost přístroje. Izolace místnosti, použití stěnového/okenního adaptéru, procento plochy oken (sluneční záření), provoz elektrických přístrojů v místnosti (EDP), přítomnost několika osob v místnosti. Odpovídající úpravou takových okolností můžete zvýšit účinnost přístroje. V závislosti na teplotách okolí a typu přístroje může trvat asi 10 minut po spuštění kompresoru, než je dosaženo chladicího resp. topného výkonu. Po dosažení nastavené požadované teploty se přístroj automaticky vypne. Zkontrolujte manuální nastavení požadované teploty a nastavení ČASOVAČE. Údaje výrobce o m 2 nebo m 3 pro různé přístroje jsou průměrné hodnoty vztahující se k místnosti o výšce 2,5 metru. Musíte si uvědomit, že tyto údaje mohou být za určitých okolností výrazně podkročeny nebo překročeny. Okolnosti působící proti účinnosti přístrojů jsou např. špatná izolace budovy, velké plochy oken, orientace na jih, podkroví, mnoho tepelných zdrojů navíc, např. množství osob, EDP, osvětlení, kuchyňské přístroje, myčky atd. 10

11 Přístroj nechladí správně. E1 Teplota místnosti mimo rozsah funkce: Nejúčinnějšího a nejhospodárnějšího chlazení dosáhnete, když chladíte místnost, která ještě není vyhřátá. Klimatizace pracují účinněji, když se udržuje teplota. Na silné vychlazení vzduchu a inventáře v plně vytopené místnosti je potřeba mnohem více času a energie. Dodržujte všechny údaje uvedené v tomto návodu k používání ohledně rozsahu funkce. E2 Teplota místnosti v rozsahu funkce: Příliš vysoká nebo příliš nízká teplota potrubí chladiva Nové měření počáteční teploty. Přístroj vypněte a zapněte ho znovu asi po 30 minutách. Pokud se chyba bude zobrazovat trvale, vyžaduje přístroj speciální kontrolu. Dočasná chyba při měření výstupní teploty. Přístroj vypněte a zapněte ho znovu asi po 30 minutách. Pokud se chyba bude zobrazovat trvale, vyžaduje přístroj speciální kontrolu. E3 Nesprávný signál Toto chybové hlášení ve funkci chlazení poukazuje na vysoké teploty okolí, ve funkci topení na příliš nízké teploty okolí. Dodržujte pokyny týkající se ideální činnosti přístroje. Může to být také dočasné chybné měření mezi počáteční a výstupní teplotou. Přístroj vypněte a zapněte ho znovu asi po 30 minutách. Pokud se chyba bude zobrazovat trvale, vyžaduje přístroj speciální kontrolu. E4 Plná nádrž na vodu Když je plná nádrž na vodu, objeví se na displeji výstražný signál "E4". Pro opakované spuštění provozu přístroje odstraňte zátku výpusti kondenzátu, aby mohla vytéci voda. Používejte vhodnou sběrnou nádrž. Po úplném odstranění vody lze přístroj používat běžným způsobem. DF Režim odmrazování Tento postup je úplně normální a chrání systém před namrzáním a poruchami. Přístroj se asi po 15 minutách zase automaticky zapne (v závislosti na nastavení funkce). Tento postup se sám pravidelně opakuje. Přepnutí stupnice zobrazovaných teplot ze C na F a naopak Řešení Vypněte jednotku do "STAND-BY" modu stisknutím tlačítka "POWER" na jednotce (jednotka je zapojena ke zdroji el. napětí). Podržte na 5-10 vteřin tlačítko "FUNC" na jednotce a po pípnutí jednotku zapněte stiskem tlačítka "POWER". 11

12 SCHÉMA ZAPOJENÍ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 12

13 TECHNICKÉ PARAMETRY Kategorie Označení modelu Místní klimatizátor vzduchu AMC-11AN Popis Označení Hodnota Jednotka Jmenovitý výkon při chlazení Prated při chlazení 3,0 kw Jmenovitý výkon při vytápění Prated při vytápění 3,0 kw Jmenovitý příkon při chlazení PEER 1,2 kw Jmenovitý příkon při vytápění PCOP 1,0 kw Jmenovitý chladicí faktor EERd 2,6 - Jmenovitý topný faktor COPd 3,1 - Spotřeba el. energie, pokud je termostat ve vypnutém stavu PTO 91,1 W Spotřeba el. energie v pohotovostním stavu PSB 0,47 W Spotřeba el. energie při chlazení QSD 1,1 kwh / h Spotřeba el. energie při topení QSD 0,8 kwh / h Hladina akustického tlaku LWA 62 db(a) Potenciál globálního oteplování GWP 2088 kg ekv. CO 2 Energetická třída chlazení / vytápění A / A++ - Chladivo typ * / váha R410A / 0,49 typ / kg Optimální velikost místnosti plocha m 2 Napětí - ~ V Frekvence - 50 Hz Jmenovitý proud - 5,8 A Průtok vzduchu m 3 / hod Hadice pro odvod teplého vzduchu délka / průměr 125 / 15 cm Odvlhčování (30 C / RH80%) - 50,0 litrů / den Rozměry výrobku (š x v x h) 300 x 778 x 505 mm Rozměry obalu (š x v x h) 550 x 815 x 330 mm Váha produktu - 28,6 kg Váha produktu s obalem - 30,7 kg Jméno nebo název a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce Kontakt pro další informace * R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) * Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK Zástupce: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno , ČR / Vzhled a parametry mohou být z důvodu vylepšení výrobku změněny bez předchozího upozornění. 13

14 TECHNICKÉ PARAMETRY Kategorie Označení modelu Místní klimatizátor vzduchu AMC-14AN Popis Označení Hodnota Jednotka Jmenovitý výkon při chlazení Prated při chlazení 4,0 kw Jmenovitý výkon při vytápění Prated při vytápění 4,0 kw Jmenovitý příkon při chlazení PEER 1,5 kw Jmenovitý příkon při vytápění PCOP 1,3 kw Jmenovitý chladicí faktor EERd 2,6 - Jmenovitý topný faktor COPd 3,1 - Spotřeba el. energie, pokud je termostat ve vypnutém stavu PTO 91,4 W Spotřeba el. energie v pohotovostním stavu PSB 0,4 W Spotřeba el. energie při chlazení QSD 1,5 kwh / h Spotřeba el. energie při topení QSD 1,3 kwh / h Hladina akustického tlaku LWA 63 db(a) Potenciál globálního oteplování GWP 2088 kg ekv. CO 2 Energetická třída chlazení / vytápění A / A++ - Chladivo typ * / váha R410A / 0,605 typ / kg Optimální velikost místnosti plocha m 2 Napětí - ~ V Frekvence - 50 Hz Jmenovitý proud - 7,7 A Průtok vzduchu m 3 / hod Hadice pro odvod teplého vzduchu délka / průměr 125 / 15 cm Odvlhčování (30 C / RH80%) - 70,0 litrů / den Rozměry výrobku (š x v x h) 300 x 778 x 505 mm Rozměry obalu (š x v x h) 550 x 815 x 330 mm Váha produktu - 30,6 kg Váha produktu s obalem - 32,8 kg Jméno nebo název a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce Kontakt pro další informace * R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) * Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK Zástupce: NEPA spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno , ČR / Vzhled a parametry mohou být z důvodu vylepšení výrobku změněny bez předchozího upozornění. 14

15 LIKVIDACE ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÉHO CHLADICÍHO PROSTŘEDKU Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Údržba a likvidace musí být provedena kvalifikovaným personálem. Typ chladicího prostředku: R410A Složení chladicího prostředku R410A: (50% HFC-32, 50% HFC-125) Množství chladicího prostředku: viz přístrojový štítek, hermeticky uzavřený systém Hodnota GWP: 2088 GWP = Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování) V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko. Tísňové volání - telefonní číslo: 112 VÝROBCE Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London W1F 7LD, UK, Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China) ZÁSTUPCE, SERVIS Centrála NEPA spol. s r.o. Purkyňova 45, Brno Tel.: Tel. servis: Fax: Fax. servis: Bezplatná infolinka: Obchod: Servis: Objednávky: 15

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A ÚVOD / TECHNICKÉ ÚDAJE Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Technická specifikace AIROASIS

Technická specifikace AIROASIS Technická specifikace AIROASIS Revision DD 280113-CZ AIROASIS D125 Str. 2 AIROASIS D165 Str. 4 POZNÁMKY Str. 6 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

FAIRLAND (PH20 PH75s)

FAIRLAND (PH20 PH75s) FAIRLAND (PH20 PH75s) TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY Překlad původního návodu k použití INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 03 Obsah I. Použití... II. Charakteristika... III. Technické parametry... IV.

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ DBE SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU Pro nižší teploty vody při stejných rozměrech tělesa Při instalaci kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo ELITE Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více