NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka

2 Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/ PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL

3 Obsah Úvod... 4 Obecné informace... 4 Obsah balení... 4 Technické parametry... 5 Popis jednotky... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Struktura a funkční logika... 7 Instalace... 8 Připojení k síti... Údržba... 7 Doprava a skladování... 9 Problémy a špatné zacházení... 0 Záruka výrobce... Doklad o přijetí... Doklad o zapojení... Záruční list... 3

4 Úvod Následující manuál obsahuje popis, technické parametry a návody k instalaci a manipulaci s rekuperační jednotkou MICRA 50 E Obecné informace Pokojová rekuperační jednotka s elektrickým ohřevem je navržena pro úsporu tepelné energie pomocí rekuperace a je jednou z komponentů pro šetření energie užívaných v budovách i jiných prostorech. Jednotka je navržena pro zajištění trvalého kontrolovaného oběhu vzduchu mechanickou ventilací v domech, kancelářích, hotelech, kavárnách, konferenčních sálech a dalších mechanicky ventilovaných místnostech a prostorech. Využívá tepelnou energii odpadního vzduchu pro ohřev dodávaného vzduchu čerstvého. Vzduch nesmí obsahovat žádné hořlavé a výbušné látky, chemické výpary, hrubý prach, saze a jiné zplodiny, patogeny nebo jiné škodlivé a nebezpečné látky. Jednotka není navržena pro ovládání dětmi, fyzicky či mentálně postiženými osobami, lidmi se sníženou schopností orientace a nedostatečně zkušenými a specializovanými osobami. S jednotkou smí manipulovat pouze kvalifikovaný technik po řádném proškolení o užívání a manipulaci s tímto zařízením. Jednotku instalujte mimo dosah dětí. Obsah balení Jednotka Micra ks; Ovládací panel ks; Návod k použití (manuál) ks; Upevňovací materiál (hmoždinky 8x80 a šrouby) 4ks; Montážní šablona ks; 4

5 Technické parametry Jednotky jsou navrženy pro užití ve vnitřních prostorech se stálou teplotou vzduchu v rozmezí od + C do +40 C a relativní vlhkostí do 80%. Přístroj musí být uzemněn!! Stupeň krytí proti vniknutí prachových částic a vody: - Motory používané v jednotce Micra odpovídají stupni krytí IP44 (ochrana před objekty většími než,0mm včetně a stříkající vodou) - Jednotka připojená k vzduchotechnickému potrubí odpovídá stupni krytí IP (ochrana před objekty většími než,5mm včetně a vodě při náklonu zařízení o +/-5 ) Shrnutí a rozměry spolu s dalšími technickými parametry jsou uvedeny na Obr. a v Tab. a Tab.. Design jednotek je pravidelně vylepšován, proto se některé modely mohou nepatrně lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto manuálu. Obr. 5

6 Typ Micra 50 E Napětí při 50Hz [V] ~ 30 Maximální výkon [W] Topný výkon [W] 350 Proud topného tělesa [A],6 Celkový výkon jednotky [W] 390 Celkový proud jednotky [A],68 Kapacita [m 3 /h] rotace [min - ] Hladina akustického tlaku ve 3m [db(a)] Maximální teplota vzduchu [ C] od -5 do +50 Krycí materiál Polymerem potažená ocel Izolace 0mm pěnová guma Filtr odvodu G4 Filtr přívodu G4 Průměr potrubí [mm] Ø5 Hmotnost [kg] 0 Účinnost rekuperace 8-9% Typ tepelného výměníku Protiproudý Materiál tepelného výměníku polystyren Tab. Popis jednotky 6

7 Bezpečnostní pokyny Během manipulace a instalace jednotky berte v potaz požadavky a postupy uvedené v tomto manuálu. Postupujte také v souladu s platnými místními normami a předpisy. Jednotka musí být uzemněna! Před zapojením jednotky se ujistěte, že zařízení není poškozeno a že se uvnitř nenachází cizí předměty, které by mohly způsobit jakékoliv poškození. Instalaci a zapojení jednotky smí provádět pouze řádně kvalifikovaný a proškolený pracovník s platným osvědčením. Jednotka není určena k použití v prostředí obsahujícím toxické a jinak agresivní složky jako kyseliny, saze výbušné, hořlavé a jinak nebezpečné či škodlivé látky. Dále pak v blízkosti mořských a termálních zdrojů. Před jakoukoliv prací na jednotce odpojte zdroj energie! Nemanipulujte s jednotkou mimo definovaný teplotní interval nebo s agresivním či výbušným médiem! Nezapojujte sušičky oblečení a jiné vybavení do ventilačního systému! Nepoužívejte vzduch s vysokým obsahem prachových částic Struktura a funkční logika Funkční logika jednotky je znázorněna na Obr. Čistý a chladný čerstvý vzduch (sání) je ventilátory hnán potrubím skrz filtr sání do výměníku, kde přijímá tepelnou energii vzduchu opouštějícího místnost (odtah). Poté je dodatečně elektricky ohříván a následně přefiltrovaný a čistý přiváděn do místnosti (přívod). Teplý vzduch opouštějící místnost (odtah) proudí do jednotky, kde je vyčištěn v odtahovém filtru a poté v tepelném výměníku předá většinu své tepelné energie nasávanému venkovnímu vzduchu a ventilátorem odveden pryč (výfuk). Přiváděný venkovní (sání) a vzduch odváděný z místnosti (odtah) nikdy nepřijdou do kontaktu, jsou zcela separovány, čímž je vyloučen jakýkoliv přenos látek z vylučovaného potenciálně znečištěného (odtah) vzduchu do čerstvého (sání). Rekuperace minimalizuje ztráty energie, její spotřebu a tedy náklady na provoz klimatizace Jednotka je vybavena pozistorovým 350 W elektrickým ohřívačem s ochranou proti přehřátí. 7

8 Obr. Instalace Při montáži zajistěte snadný přístup k jednotce a dostatečný prostor pro údržbu a servis. Zeď, na kterou se bude jednotka montovat, musí mít rovný povrch. Jakékoliv nerovnosti povrchu povedou ke zkosení pláště jednotky a mohou zabránit správnému fungování přístroje. Minimální vzdálenosti od přístroje k montážnímu povrchu jsou uvedeny v Obr. 3. Obr.3 8

9 Přístroj je určen pro montáž přímo zventilovaných místností. Před zahájením montážních operací označte a vyvrtejte otvory na stěně podle montážní šablony (Obr. 4). Postup instalace s montážním panelem je vyobrazen na Obr. 5.. Připevněte šablonu na zeď lepicí páskou na požadované místo.. Udělejte značky pro dva otvory Ø30 mm pro vzduchové kanály a čtyři otvory Ø 8 mm pro upevnění. 3. Sundejte šablonu a vyvrtejte otvory pro potrubí a otvory 90 mm hluboké pro upevnění. Vložte hmoždinky, vyjměte perforované výplně pro vzduchové potrubí z montážní šablony a znovu ji připevněte páskou. 4. Vložte potrubí do příslušných otvorů v desce. 5. Vyplňte mezery mezi potrubím a stěnou montážní pěnou pomocí speciálně navržených otvorů v hlavní desce. Počkejte, až montážní pěna ztvrdne (tuhnutí doba závisí na značce pěny), sundejte šablonu a odstraňte přebytečnou pěnu a přečnívající vzduchový kanál. Musí lícovat s povrchem stěny. 6. Připojte příruby jednotky k potrubí. 7. Otevřete přístupová dvířka do jednotky a vyjměte výměník tepla. 8. Připevněte jednotku ke stěně pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou a 8x80 hmoždinkami (součástí dodávky sady) do dvou Ø 8mm díry. 9. Nainstalujte tepelný výměník a zavřete přístupová dvířka. 0. Připevněte vnější větrací mřížku (není součástí dodávky sady) Ø 5 mm na vnější stěně budovy. Dva otvory pro Ø5mm kruhové potrubí. Mezery mezi zdí a potrubím vyplňte montážní pěnou. Místo pro ohyb kabelu uvnitř jednotky Vyvrtejte čtyři Ø 8mm otvory 90 mm hluboké pro upevnění montážní Obr.4 desky. 9

10 Obr.5 Obr.6 0

11 Připojení k síti Jednotka je určena pro zapojení do jednofázové sítě 30V/50Hz. Je dodávána s napájecím kabelem a zástrčkou. Jednotka musí být připojena k elektrické síti přes uzemněné zásuvky kompatibilní s IEC Napájecí kabel je předzapojen výrobcem na svorkovnici X (Obr. 7). Připojte zařízení k elektrické síti přes externí automatický jistič integrovaný do pevné elektroinstalace. Instalujte jistič tak, aby byl umožněn rychlý přístup v případě potřeby. Doporučený jistič je,5 A. Obr.7

12 Ovládání jednotky Jednotka může být řízena ovládacím panelem, nebo pomocí dálkového ovladače (Obr.8).. Zapnutí přístroje ON/OFF Ovládacím panelem: stiskněte tlačítko ON / OFF Dálkovým ovladačem: stiskněte tlačítko ON / OFF Při vypnuté jednotce se na displeji se zobrazí následující informace - vnitřní teplota - den v týdnu - čas - OFF indikátor - je-li aktivní přívod vzduchu do topného tělesa TIMER ON a indikátory svítí. Při zapnuté jednotce se zobrazí následující informace - vnitřní teplota - den v týdnu - čas - ukazatel rychlosti ventilátoru - informace o stavu časovače: TIMER ON časovač zapnutý, TIMER OFF časovač vypnutý - Stav ohřívače - pokud je ohřívač zapnutý, zobrazí se indikátor Obr. 8

13 . Ventilační režim i ventilátoru lze nastavit několika způsoby: - Ovládacím panelem: stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo pro snížení rychlosti. - Dálkovým ovladačem: stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo pro snížení rychlosti. - Dálkovým ovladačem: stiskněte tlačítko -. rychlost, -. rychlost, - 3. rychlost. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí aktuální stav otáček ventilátoru: Indikátor Indikátor Indikátor -.rychlost -. rychlost - 3.rychlost 3. Ohřev přiváděného vzduchu Elektrický ohřívač ohřívá přiváděný vzduch v chladném období. Zapnutí ohřívače ON/OFF: - Ovládacím panelem: stiskněte a podržte tlačítko a poté stiskněte tlačítko. - Dálkovým ovladačem: stiskněte tlačítko k zapnutí topení, k vypnutí stiskněte. 4. Časovač Časovač umožňuje automatické přepínání ventilátorů na maximální rychlost s automatickým resetem po stanovenou dobu v rozsahu 0 až 60 minut. Časovač lze aktivovat / deaktivovat: - Ovládacím panelem: pro aktivaci časovače stiskněte a podržte tlačítko. Jediné stisknutí tlačítka nastaví časovač na 0 minut, přičemž každé následující stisknutí zvýší nastavení časovače v krocích o 0 minut. Maximální hodnota časovače je 60 minut. Pro deaktivaci časovače stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3.sekund. - Dálkovým ovladačem: k aktivaci časovače na 0 minut stiskněte tlačítko. Chcete-li vypnout časovač, vypněte přístroj pomocí tlačítka nebo 5. Ochrana výměníku tepla V případě, že teplota odváděného vzduchu ve směru proudění za výměníkem tepla klesne pod 3 C, přívodní ventilátor vypne. Když teplota vzduchu vzroste nad 3 С práh, přístroj se vrátí do provozu. 3

14 6. Režim nastavení jednotky Dodatečná úprava nastavení vede ke ztrátě továrního nastavení Nastavení rychlostí ventilátorů a kalibrace tepelného čidla je možná jen pomocí ovládacího panelu! Režim nastavení rychlosti ventilátoru V nastavení jednotlivých rychlosti (rychlost, rychlost a rychlost 3) lze nastavit výkon ventilátoru. Pro vstup do režimu nastavení otáček ventilátoru vypněte přístroj a poté stiskněte a podržte tlačítko a tlačítko podržte po dobu 3. Sekund. Po vstupu do režimu nastavení se na displeji panelu zobrazí a. - Nastavte rychlost ventilátoru podle potřeby pomocí tlačítka a. Když je rychlost nastavena, a, na displeji se zobrazí aktuální rychlost nebo - Chcete-li změnit výkon přívodního ventilátoru o dané rychlosti, stiskněte a podržte tlačítko a tlačítko pro zvýšení nebo pro snížení výkonu. Při každém stisku tlačítka a se zvyšuje nebo snižuje výkon ventilátoru v krocích po %. Při stisknutí tlačítka bude dané rychlosti přiřazen nastavený výkon. - Chcete-li změnit výkon odtahového ventilátoru, stiskněte tlačítko a použijte tlačítko pro zvýšení pro snížení výkonu. Při každém stisku tlačítka a se zvyšuje nebo snižuje výkon odtahového ventilátoru v krocích po %. Při stisknutí tlačítka bude odtahovému ventilátoru přiřazen nastavený výkon. - Chcete-li ukončit režim nastavení otáček ventilátoru a uložit změny, stiskněte a podržte tlačítko. Dálkový ovladač nelze e použít pro nastavení rychlostí ventilátoru. 4

15 Chcete-li se vrátit k továrnímu nastavení, stiskněte a podržte tlačítka a po dobu 3 sekund. Tovární nastavení rychlosti ventilátorů:. rychlost 40%. rychlost 70% 3. rychlost 00% 7. Signalizace výměny filtrů Když jsou filtry zaneseny (po 3000 h), display signalizuje výměnu. Zobrazí se symbol. - V případě signalizace výměny filtru vypněte přístroj stisknutím tlačítka a odpojte jej od elektrické sítě. Vyměňte filtry (viz "Technická údržba"). - Připojte zařízení k elektrické síti a zapněte jej pomocí tlačítka na ovládacím panelu, tlačítko na dálkovém ovladači. Poté stiskněte podržte současně tlačítka a a resetujte odpočet hodin motoru. 8. Nastavení data a času - Vypněte přístroj - Chcete-li zadat datum a čas, stiskněte a podržte tlačítko, a poté na ovládacím panelu. - Při držení tlačítka zvolte parametr pro nastavení pomocí a. Aktuální parametr bliká. Datum a další časové parametry jsou uspořádány takto:. Minuty. Hodiny 3. Dny 4. Datum 5. Měsíce 6. Roky - nastavte potřebnou hodnotu parametru na ovládacím panelu pomocí tlačítka a. - Chcete-li ukončit nastavení data a času v režimu nastavení, stiskněte tlačítko. 5

16 9. Provozní režim - Chcete-li aktivovat naplánovaní provozního režimu, stiskněte a podržte tlačítko, a pak stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Provozní režim je potvrzen svítícím indikátorem na displeji. - Chcete-li deaktivovat naplánovaní provozního režimu, stiskněte a podržte tlačítko, a pak stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. - Plánovaní provozního režimu lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí tlačítka na dálkovém ovladači. - Nastavení má vždy přednost před plánováním provozních parametrů. 0. Plánované operace Každý den v týdnu má čtyři možnosti nastavení rychlost ventilátorů a zapnutí/vypnutí topení. - Pro nastavení plánovače vypněte přístroj pomocí tlačítka na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. - Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu a poté tlačítko. - Pro vstup do menu nastavení plánovače podržte tlačítko a pomocí a zvolte požadovanou možnost. Poté tlačítky a nastavte požadované hodnoty. - Pro zkopírování hodnot na následující den podržte tlačítko a poté stiskněte. Není možné kopírovat z neděle (Su.) na pondělí (Mo). - Pro ukončení nastavení plánovače stiskněte tlačítka na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači. 6

17 Den v týdnu Příklad nastavení plánovače. Plánování je uzpůsobeno pro letní (teplá) období. Během nastavení s ohřívačem zvolte stav ohřívače. Mo 7:00 Tu 7:00 We 7:00 Th 7:00 Fr 7:00 Sa 0:00 Su 0:00 Číslo režimu 3 4 Začátek Režim Ohřívač Začátek Režim Ohřívač Začátek Režim Ohřívač Začátek Režim Ohřívač Vypnuto 8:00 Vypnuto 8:00 Vypnuto 8:00 Vypnuto 8:00 Vypnuto 8:00 Vypnuto :00 Vypnuto :00 Vypnuto 7:00 Vypnuto 7:00 Vypnuto 7:00 Vypnuto 7:00 Vypnuto 7:00 Vypnuto 7:00 Vypnuto 7:00 Vypnuto :00 Vypnuto :00 Vypnuto :00 Vypnuto :00 Vypnuto :00 Vypnuto 3:00 Vypnuto 3:00 Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto. Alarmy V případě alarmu je jednotka vypnuta a zobrazí se následující indikátory: Alarm tepelného čidla Kontaktujte servisní středisko Alarm tepelného čidla potrubí Kontaktujte servisní středisko Údržba Alarm čidla ochrany zamrznutí Viz. Údržba Doporučená frekvence údržby a servisu je 3x-4x do roka a zahrnuje řádné čištění a následující operace:. Údržba filtrů o Špinavé a zanesené filtry omezují proudění přívodního vzduchu o Filtry je třeba čistit každé 3-4 měsíce Vakuové čištění je povoleno o Použité filtry by měly být nahrazeny novými x ročně. Pro nákup nových filtrů kontaktuje místního dodavatele. 7

18 Otevřete přístupová dvířka, vyjměte vstupní filtr, vyjměte rekuperátor, stiskněte svorky a vyjměte filtr. Nainstalujte v opačném pořadí. Kontrola tepelného výměníku ( ročně) Prach se může usazovat na tepelném výměníku i přes správnou údržbu a výměnu filtrů podle předchozího návodu. Pro vyčištění filtr vyjměte z jednotky a umyjte vhodným čisticím prostředkem. Poté suchý výměník vraťte zpět 3. Kontrola ventilátorů ( ročně) I přes správné zacházení a údržbu filtrů a tepelného výměníku se může uvnitř ventilátorů usazovat prach a podobné nečistoty a snižovat tak jejich výkon a množství přiváděného vzduchu. Očistěte ventilátory měkkým kartáčkem nebo látkovým hadříkem. Na čištění nepoužívejte vodu či jiná rozpouštědla a ostré objekty, abyste se vyhnuli poškození. 4. Kontrola odtokového systému (v případě potřeby) V zimním období se tvoří kondenzát. Jakmile je vana naplněna zobrazí se na displeji indikátor. Odpojte jednotku od zdroje energie, otevřete servisní dvířka, přizdvihněte senzor hladiny (viz. obrázek) a vyjměte vanu. Po vyprázdnění vany nainstalujte zpět v obráceném pořadí. Senzor hladiny se vrátí do původní polohy. 8

19 Odstranění kondenzátu 5. Kontrola proudění přiváděného vzduchu Listy a jiné cizí částice mohou ucpat mřížku a snižovat tak přísun vzduchu do jednotky a její výkon. Zkontrolujte, zda není mřížka zanesena (-x ročně) a v případě potřeby ji očistěte. 6. Kontrola vzduchotechnického potrubí ( za 5 let) I při dodržování všech výše popsaných bodů se může ve vzduchotechnickém potrubí usazovat prach a snižovat výkon. Údržba potrubí spočívá v pravidelném čištění a případné výměně nefunkčních částí. Doprava a skladování Jednotky MPA skladujte v originálním balení v dobře větraných a suchých prostorech s teplotou mezi +0 C a +40 C. Okolní vzduch nesmí obsahovat výpary nebo jiné látky, které by mohly způsobit korozi nebo jiné poškození jednotky či vnitřní elektroniky. K manipulaci používejte zvedací zařízení, abyste předešli pádu či nadměrnému houpání jednotky. Jednotky mohou být přepravovány jakýmkoliv dopravcem, pokud je zaručena dostatečná ochrana před vlhkostí a mechanickým poškozením. Během přepravy se vyvarujte otřesů a nárazů. 9

20 Problémy a špatné zacházení Problém Možné důvody Řešení Ventilátor(y) se nespustí Chybí zdroj energie Zaseknutý motor, zanesené lopatky ventilátoru Ujistěte se, že je zdroj správně zapojen. Pokud ne, opravte zapojení Vypněte jednotku. Rozhýbejte motor, vyčistěte lopatky a restartujte jednotku Přerušení obvodu jističem Nedostatečné proudění vzduchu Chladný přívodní vzduch Přílišný hluk nebo vibrace Únik vody Alarm v systému Vysoká spotřeba proudu v obvodu vyhazuje jistič. Nastavení slabého proudění Tepelný výměník, filtry nebo ventilátory jsou zanesené Součásti vzduchotechnického systému jsou zašpiněné nebo poškozené Klapky, difuzory nebo kryt mřížky je zavřený Výstupní filtr je zanesený Tepelný výměník je zamrzlý Porucha ohřevu Znečištění pohonu (motoru) Špatné připevnění jednotky Chybí antivibrační podložky Vypouštěcí systém je ucpaný, poškozený, nebo špatně nainstalovaný Vypněte alarm a restartujte jednotku Vypněte jednotku. Odstraňte zdroj vysoké spotřeby. Zkontrolujte funkčnost jističe. Vypněte a zapněte jistič a restartujte jednotku. Přepněte jednotku na vyšší výkon Vyčistěte nebo vyměňte filtry, vyčistěte ventilátor a výměník Vyčistěte nebo vyměňte součásti vzduchotechnického systému Ujistěte se, že jsou klapky difuzory a kryt mřížky zcela otevřeny. Vyčistěte nebo vyměňte výstupní filtr Zkontrolujte stav výměníku. Vypněte jednotku a zapněte ji, až nebezpečí zamrznutí pomine Kontaktujte servisní centrum Vyčistěte pohon (motor) Dotáhněte šrouby, řádně upevněte jednotku Nainstalujte antivibrační podložky Vyčistěte vypouštěcí systém, zkontrolujte úhel potrubí. Ujistěte se, že U-trubice je naplněna vodou a potrubí je chráněné proti mrazu 0

21 Záruka výrobce Výrobce poskytuje při běžném provozu jednotky dvouletou záruku od data prodeje, pokud jsou dodrženy veškeré přepravní, skladovací, instalační a manipulační předpisy. Není-li možné ověřit datum prodeje, bude záruční doba počítána od data výroby jednotky. V případě jakékoliv poruchy jednotky během provozu v záruční době přijme výrobce nároky zákazníka pouze s řádným technickým popisem poruchy. Jakékoliv neautorizované zásahy do elektroniky ruší právo na uplatnění záruky poskytované výrobcem. Pro záruční a pozáruční opravy kontaktujte dodavatele Záruční a pozáruční opravy jednotek MPA musí být prováděny v továrně výrobce. V případě reklamace dodejte tento manuál s řádně vyplněným dokladem o zapojení a záručním listem. VÝROBCE NEPŘIJME ŽÁDNÉ PŘIPOMÍNKY BEZ ORIGINÁLNÍHO MANUÁLU S ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝM OSVĚDČENÍM O ZAPOJENÍ!!! Výrobce není odpovědný za poškození vzniklá špatným užíváním nebo nešetrným zacházením s jednotkou. Uživatelé jednotky jsou povinni řídit se manuálem výrobce.

22 Doklad o přijetí Vzduchotechnická jednotka MICRA 50 E je uznána za provozuschopnou. Prohlašujeme, že jednotka odpovídá všem normám, předpisům a vyhláškám. Razítko příjemce Datum výroby Prodejce Jméno prodavače a razítko společnosti Datum prodeje Doklad o zapojení Vzduchotechnická jednotka MICRA 50 E byla připojena k elektrické síti, v souladu s požadavky uvedenými v manuálu, kvalifikovaným technikem. Jméno společnosti Jméno technika Datum Podpis Záruční list

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Rekuperační jednotky VUT EH EC

Rekuperační jednotky VUT EH EC Rekuperační jednotky VUT EH EC VUT WH EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 600 m 3 /h(vut EH EC) a 550 m 3 /h(vut WH EC) a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z vysoce kvalitní polymerem potažené oceli s 15 mm vnitřní polypropylenovou tepelnou a zvukovou izolační vrstvou.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z vysoce kvalitní polymerem potažené oceli s 15 mm vnitřní polypropylenovou tepelnou a zvukovou izolační vrstvou. Rekuperační jednotky VUT 300 EV mini EC VUT 301 EV mini EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 270 m 3 /h, elektrickým ohřívačem a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Rekuperační jednotka VUT 300 mini

Rekuperační jednotka VUT 300 mini NÁVOD K POUŽITÍ Rekuperační jednotka VUT 300 mini 1 Vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 Panuškova 1301/4 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +420 602 326 766 +420 737 336 230 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02 Odvlhčovač D 950 S - uživatelský návod na použití, verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava na spuštění

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model efan (FN4113X) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

POPIS INSTALACE MONTÁŽ

POPIS INSTALACE MONTÁŽ V e s t a v ě n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C I S D 9 4 X N á v o d n a i n s t a l a c i a p o u ž i t í POPIS Tento odsavač je možno použít ve verzi recirkulační nebo

Více

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VENTILÁTORY GX 6 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Axiální ventilátory s vestavěnou elektricky ovládanou klapkou, pro instalaci na zeď a do okna. Ovladače GX6 GX6T GX6HT GX6HT2 GXC6 GXC6T GXC6SC

Více

Nová tvář větrání - ventilátory icon 230 V, icon15, icon30 a icon60

Nová tvář větrání - ventilátory icon 230 V, icon15, icon30 a icon60 Nová tvář větrání - ventilátory icon 230 V, icon15, icon30 a icon60 Návod k instalaci, údržbě a použití Ventilátory icon jsou nabízeny ve třech velikostech a mohou být montovány na stěnu i na strop. Každý

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

TECHNICKÉ INSTRUKCE INSTALACE A NÁVOD

TECHNICKÉ INSTRUKCE INSTALACE A NÁVOD TECHNICKÉ INSTRUKCE INSTALACE A NÁVOD OSOUŠEČ RUKOU MAGNUM HI-TECH Gratulujeme, že jste si vybrali osoušeč rukou Magnum HI-TECH od FUMAGALLI COMPONENTI. Tyto osoušeče jsou bezesporu nejlepší na trhu, pokud

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití Odsavač par CSDH 9110 L Návod k použití 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (obr.1): Odsavač nasává vzduch z kuchyně s dýmem a pachy, převede jej přes

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady odsavačů par. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso Návod k obsluze PMH-HT2 Elektrické topné těleso 1 Správná instalace topného tělesa 1. Elektrické topné těleso 2. Klíč stranový 22 3. Radiátor Komponenty 1. Topná tyč 2. Kryt 3. Vypínač (on/off) 4. Regulace

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Odvlhčovač D 950 EH - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3.

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním JL017341NG Návod na použití

Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním JL017341NG Návod na použití Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním JL017341NG Návod na použití Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Čerpadlo kondenzátu ASTRO překlad originálního návodu

Čerpadlo kondenzátu ASTRO překlad originálního návodu Čerpadlo kondenzátu ASTRO překlad originálního návodu ÚVOD Astro čerpadlo kondenzátu je navrženo pro montáž na stěnu hned pod nástěnnou jednotku AC. Snadno demontovatelný (zaklapávací) kryt, snadno přístupná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY WV, WVI 600 200, 300, 400, 600 dle 12101-3 (600 C, 120min) WV, WVI 400 200, 300, 400, dle 12101-3 (400 C, 120min) Certifikát č. 99/2121-2,3 (TU Mnichov) a příloha z 24.04.2001 NÁVODY N MONTÁŽ,

Více

Čističe vzduchu. Typy LC-0760, LC-1060 a LC-1460. Návod k použití. platný od 1. 1. 2003

Čističe vzduchu. Typy LC-0760, LC-1060 a LC-1460. Návod k použití. platný od 1. 1. 2003 rázdno Čističe vzduchu Typy LC-0760, LC-1060 a LC-1460 Návod k použití platný od 1. 1. 2003 Přečtěte si pečlivě tento Návod k použití a po přečtení jej pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 750 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 810 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS Návod k použití Model Cocktail / Cocktail XS Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a jejich

Více