Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne v Bělečku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku"

Transkript

1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly zveřejněny na úřední desce OÚ včetně elektronické a to po dobu nejméně 7 dní. Přítomni zastupitelé: Roman Bezouška, Karel Blažek, Ing. Hubert Dostál, Daniel Jirásek, Mgr. Jiří Kozák, Tomáš Ležík DiS, Ladislav Mlateček, Romana Petříková, Ing. Karel Picka, Roman Pospíšil, MVDr. Omluveni: Jan Vohralík Za OÚ Býšť: Miloslava Vízková, tajemnice OÚ. Hosté: 5 osob dle prezenční listiny. Přítomno 13 zastupitelů, tedy zastupitelstvo obce je dle ustanovení 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva obce se bude řídit jednacím řádem zastupitelstva obce. Zapisovatelkou jednání zastupitelstva byla jmenována paní Miloslava Vízková. Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Karel Blažek a Ing. Hubert Dostál Jiný návrh nebyl. Pro: Roman Bezouška, Daniel Jirásek, Mgr. Jiří Kozák, Tomáš Ležík DiS, Ladislav Mlateček, Romana Petříková, Ing. Karel Picka, Roman Pospíšil, MVDr. Vladimír Rejnek, Radomír Sovák DiS, Bc. Ondřej Valenda. Zdržel se: Karel Blažek, Ing. Hubert Dostál Do návrhové komise na usnesení ze zasedání zastupitelstva obce byli navrženi Daniel Jirásek a Mgr. Jiří Kozák Jiný návrh nebyl. Pro: Roman Bezouška, Karel Blažek, Ing. Hubert Dostál, Tomáš Ležík DiS, Ladislav Mlateček, Romana Petříková, Ing. Karel Picka, Roman Pospíšil, MVDr. Vladimír Rejnek, Radomír Sovák DiS, Bc. Ondřej Valenda. Zdržel se: Daniel Jirásek, Mgr. Jiří Kozák Návrh byl schválen Program: 1. Zpráva o činnosti rady obce. 2. Zpráva kontrolního a finančního výboru 3. Nákup nemovitostí 4. Schválení závěrečného účtu Obce Býšť za rok 2014 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Schválení účetní závěrky Obce Býšť za rok Schválení inventarizační zprávy za rok 2014 vč. příloh 7. Schválení rozpočtového opatření č. II/2015 (II. změna rozpočtu) 8. Veřejnosprávní kontroly následné ZŠ Býšť a MŠ Býšť 9. Projednání změny výše odměn zastupitelů dle nové právní úpravy 10. Diskuze Starosta obce navrhl doplnit program zasedání v diskuzi o bod: - 1 -

2 - Schválení ceníku pronájmu pozemků obce Býšť Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Býšť schvaluje program zasedání zastupitelstva obce doplněný v diskuzi o bod: - Schválení ceníku pronájmu pozemků obce Býšť Program zasedání zastupitelstva byl schválen. Usnesení č. 01/04/2015 Proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne neměl nikdo z členů zastupitelstva námitek, takže tento zápis je platný. 1. Zpráva z činnosti rady obce Z jednání rady obce ze dne Rada obce byla informována o běžných informacích: a) o vyúčtování Obecního plesu 2015 s výsledným ziskem bez odečtu OSA 9.234,-Kč, výtěžek bude použit na nákup knih do obecní knihovny. b) o stavbě kanalizace a ČOV v Býšti z jednání kontrolního dne, o potřebě vyhotovení smlouvy o připojení se ke kanalizaci a její předložení ke schválení orgánu obce, zajištění odpovědného zástupce pro provoz kanalizace a ČOV a jeho schválení v orgánu obce a následném schválení Krajským úřadem Pardubického kraje. c) o nabídce pozemků p. Černíka realitní kanceláři COMFORT RESIDENCE Praha a vysvětlení podmínek zajištění ZTV a sítí pro možnou budoucí zástavbu v ploše BV Z 7 By územního plánu obce d) zaslané žádosti na SÚS Pardubice ve věci opravy komunikace II/298 a III/29823 Rada obce projednala a schválila výsledek výběrového řízení na prodej motorového žacího stroje MF 70, který byl nabídnut k prodeji formou uveřejnění na inzerci a webových stránkách obce po dobu 10 dnů a dále na místech v obci obvyklých. Hodnocení nabídek bylo dle nejvyšší nabídkové ceny. Žací stroj byl prodán zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou za 5000,-Kč. Rada obce projednala a schválila písemnou odpověď na dopis pana Václava Beka, bytem Býšť čp. 136, kterým se domáhal vyjádření obce k důvodu úmyslného poškození jeho osoby a neakceptování jeho nabídky na pronájem pozemků projednávaném na zasedání zastupitelstva obce dne Rozhodnutím zastupitelstva o schválení dodatku ke stávající smlouvě o nájmu zemědělských pozemků ZD Býšť rozhodně nejde o úmyslné poškození osoby pana Beka, ale pouze o nepochopení z jeho strany, že se jedná o dodatek k již stávající platné smlouvě se ZD Býšť. Rada obce byla informována o návrhu smlouvy mezi firmou Kocman envimonitoring s.r.o. a DSO Holicka na provozní servis varovného systému, jehož cena pro Obec Býšť je ve výši 4.529,-Kč za rok. O tuto částku bude navýšen roční příspěvek pro DSO Holicka. Rada obce projednala a schválila smlouvu o dílo s firmou AGROTEC a.s., se sídlem Hustopeče, Brněnská 74, IČ , kde předmětem díla je zpracování žádosti o dotaci (projekt) dle závazného vzoru vyhlášeného SFŽP v rámci OPŽP pro oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady (pozn. vybudování kompostárny vč. technického vybavení pro zajištění provozu) za cenu ,- bez DPH. Smlouva o dílo zahrnuje také administraci projektu v systému OPŽP Bene-Fill včetně závěrečného vyhodnocení akce. Rada obce projednala a schválila svěření rozhodování o přijetí záměru dle 39 zákona o obcích, které je v současné době v nevyhrazené pravomoci rady obce, obecnímu úřadu. Důvodem je operativnější vyřizování a zrychlení projednávání dané problematiky v orgánech obce. Z jednání rady obce ze dne Rada obce byla informována o běžných informacích: - 2 -

3 a) o rozsahu a vyúčtování výkopových a terénních prací při obnově drenáže ve svahu v lese nad rybníkem v Býšti. b) o zprávě o činnosti Městské policie Sezemice za rok 2014, kdy v obci Býšť vč. místních částí bylo řešeno 23 přestupků z celkových 693 případů. Zpráva nečlení, tak jak to bylo v minulých letech, blíže činnost MP Sezemice dle obcí a jejich místních částí. c) p. Ležíkem o potřeba zálivky nově vysazených lip v Bělečku na návsi a přišroubování planěk oplocení hřiště v Bělečku a doplnění zeminy před branky na hřišti d) o změně bezúplatného převodu pozemků z ÚZSM respektive ČR do vlastnictví obce Býšť v lokalitě před kostelem v Býšti, kdy některé pozemky budou předány úplatně, seznam a forma převodu bude ještě upřesněna. e) o písemné odpovědi ředitele SÚS Pardubice na požadavek obce ve věci opravy komunikace II/298 a III/29823 ve správním územní obce. Bylo sděleno, že v letošním roce schválila Rada Pardubického kraje mimo jiné také opravu silnice II/298 v úseku Bělečko po křižovatku III/29825, dále SÚS zahájila řešení k celkové opravě II/298 po kanalizaci na průtahu Býště. Ostatní požadované opravy komunikací se SÚS pokusí zařadit do akcí pro roky f) o podání žádosti o finanční podporu na SFŽP na výstavbu kompostárny v obci Býšť. Rada obce projednala a schválila vypracování projektové dokumentace na výstavbu místní komunikace o délce cca 60 m, která bude vedena po pozemcích obce Býšť a umožní přístup k rodinným domům čp. 16 a čp. 17 v k. ú. Býšť z komunikace č. III/ Stávající přístupová cesta je v soukromém vlastnictví a přístup k daným RD je omezen. Bylo doporučeno upozornit projektanta na využívání nově vzniklé komunikace těžší technikou, s ohledem na podnikání p. Krátkého a zároveň zvážit spolufinancování p. Krátkého nově vzniklé komunikace. Dále bylo navrhnuto, aby do doby výstavby MK byl proveden provizorní zpevněný přístup k daným RD Rada obce neschválila žádost pí Netopilové z Hoděšovic o možnou kompenzaci za umístění jednotné kanalizace na jejím pozemku formou slevy stočného a doporučila řešit vzniklou situaci zřízením služebnosti k pozemku pí Netopilové za účelem uložení jednotné kanalizace, která je ve vlastnictví obce Býšť, pokud toto již není smluvně ošetřeno. Rada obce projednala a neschválila žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o. s. Prostějov o finanční příspěvek na letní školu v přírodě v Orlických horách a Podorlicka. S odůvodněním, že Obec Býšť finančně podporuje již jiné subjekty činné v sociální sféře s péčí potřebným lidem. Rada obce projednala a schválila žádost Majky a Petra Vaškových o finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč na letní dětský tábor, který se uskuteční v období od do tradičně v Novém Městě nad Metují na Pavlátově louce. Ze ZŠ Býšť se účastní 51 dětí z celkového počtu 85 přihlášených táborníků. Finanční příspěvek bude použit na nákup cen a odměn pro děti do táborových soutěží, her nebo turnajů. Rada obce projednala a schválila příkazní smlouvu č. 2/2015 s firmou KALVODA SLUŽBY s.r.o. se sídlem Brněnská 700/25, Hradec Králové, kde předmětem smlouvy je technicko provozní činnost při provozování splaškové kanalizace a ČOV v obci Býšť, Hoděšovice a Hrachoviště. Cena je stanovena ve výši 3600,-Kč bez DPH za kalendářní měsíc, případně pro další činnost je dohodnuta cena 300,-Kč za hod. vč. úhrady dalších doložitelných nákladů (správní poplatky, rozbory apod.). Rada obce schválila výstavbu celodřevěného laťkového plotu ve výšce 1 m na p. p. č. 710/19 a 710/20 v k. ú. Býšť, za podmínky, že plot nebude zasahovat do pozemku obce p. č. 710/12 v k. ú. Býšť a zadání vytyčení pozemku obce p. p. č. 710/12 v k. ú. Býšť za účelem zjištění hranice stávajících plotů v dané lokalitě. Rada obce projednala a schválila žádost Lucie Knejpové, Býšť čp. 154 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ZŠ Býšť na adrese Býšť čp. 72. Rada obce projednala a schválila návrh MVDr. Rejnka po předchozím jednání s občany Hrachoviště ve věci obnovy dřevin na návsi v Hrachovišti. Náves byla dotčena stavbou kanalizace a domovních přípojek, travní plocha znehodnocena a je nutno ji rekultivovat. V návaznosti na tyto práce by bylo vhodné provést obměnu starých dřevin (ovocných stromů). Vzhledem k parametrům stávajících ovocných stromů nebude kácení podléhat režimu vyhlášky č. 183/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, avšak bude provedeno do konce března Nová výsadba bude provedena po předchozí konzultaci s odbornou firmou, která posoudí navrhovanou dřevinu kulatý javor vysokokmenný nebo doporučí jiný druh stromů. Z jednání rady obce ze dne Rada obce byla informována o běžných informacích: - 3 -

4 - o jednání Obce Býšť s firmou Unipap, potažmo Anero ve věci připojení na splaškovou kanalizaci. Rada obce projednala a schválila cenovou nabídku od firmy VIS, spol. s r. o. Hradec Králové na zpracování jednostupňové projektové dokumentace na doplnění tlakové kanalizace v Býšti a v Hoděšovicích včetně projednání územního a stavebního povolení za celkovou cenu 90000,-Kč bez DPH. Rada obce projednala žádost Lesů ČR, s. p. o koupi pozemku obce Býšť p. č. 483 v k. ú. Hrachoviště, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Žádost o koupi je odůvodněna tím, že Lesy ČR tuto komunikaci hojně využívají k odvozu dřeva, ale nemohou investovat do její opravy a údržby pokud není ve vlastnictví státu. Pro projednání prodeje je zapotřebí znalecký posudek se stanovením ceny pozemku vypracovaný znalcem v oboru, po té projednat výši ceny prodeje v radě obce a následně předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva obce k projednání. Rada obce schválila ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Herní prvky pro ZŠ Býšť ve složení: Mgr. Lubomír Svoboda, ředitel ZŠ Býšť, pí Hana Šváchová pedagogický pracovník ZŠ Býšť, p. Roman Pospíšil, předseda komise stavební a životního prostředí. Tato veřejná zakázka byla zadána přímým oslovením třech dodavatelů a v souladu se směrnicí Rady obce Býšť č. 3/2011. Rada obce projednala v obecné rovině návrhy smluv o odvádění odpadních vod v rámci provozu splaškové a tlakové kanalizace v obci. Za odborné konzultace Mgr. Kozáka byly projednány a doporučeny úpravy smlouvy pro fyzické a právnické osoby s napojením na splaškovou kanalizaci, dále pro fyzické osoby na tlakovou kanalizaci v Hrachovišti a Býšti Z jednání rady obce ze dne Rada obce byla informována o běžných informacích: a) o zajištění jednání Obce Býšť se SÚS Pardubice ve věci součinnosti na celkové rekonstrukci silnice II/298 v dolní části Býště v rámci výstavby kanalizace v obci. b) o rozhodnutí ředitele ZŠ Býšť ve věci vyhlášení ředitelského dne v termínu od do Žáci ZŠ Býšť končí docházku ve školním roce 2014/2015 v pátek c) ZŠ Býšť podala žádost o dotaci na podporu bezpečnosti školy, případné finanční jištění projektu nebude mít vliv na rozpočet obce. d) Oblastní charita Pardubice předložila na základě plnění smlouvy o veřejné finanční podpoře seznam klientů pečovatelské služby v roce 2015 s počtem vykazovaných hodin péče a počtem dovezených obědů v 1. čtvrtletí e) o provedené inspekci RWE na plynovodní přípojce na návsi v Býšti, kde bylo zjištěno, že stávající stromky jsou osázeny na trase STL plynovodu, bylo nařízeno je přesadit nebo vykácet. Obec se v této věci poradí s odborníkem a na základě toho provede odstranění případně přesazení stromků, pro tento účel bude třeba zjistit umístění ostatních sítí a jejich ochranná pásma. f) MVDr. Rejnek vyslovil pochvalu na práci pracovníků veřejné zeleně Obce Býšť, konkrétně na vyčištění příkopu v Hrachovišti směrem na Borek. Rada obce projednala a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2014, kterým se mění sídlo zhotovitele akce Krajinná zeleň v Býšti. Firma Jakub Hrůša mění své sídlo nově na adresu Bělý 9, Machov beze změny IČ. Rada obce projednala a schválila v obecné rovině konečné texty smluv o odvádění odpadních vod v rámci provozu splaškové a tlakové kanalizace v obci. Rada obce projednala a schválila žádost Oblastní charity Pardubice o poskytnutí finanční podpory ve výši: a) 2000,- Kč na podporu přestavby budovy na Odlehčovací zařízení stacionář, který pomáhá (odlehčuje) rodinám nebo jiným pečujícím osobám zajistit na přechodnou dobu péči o osobu, která z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemůže zůstat bez dohledu sama doma. b) 2000,- Kč na podporu zřízení Mobilního hospice, který bude sloužit k zajištění zázemí péče o osoby, které si přejí strávit poslední chvíle života ve svém domácím prostředí. Rada obce s odkazem na usnesení 102 odst. 2 písm. m) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) schválila svěřit rozhodování o uzavírání nájemních smluv na byty starostovi obce. Rada obce byla informována MVDr. Rejnkem: - 4 -

5 a) o potřebě odvodnění prostoru kolem pomníků padlých, kde se po velkých deštích drží voda b) o požadavku na zajištění kontroly zdravotního stavu lípy rostoucí vlevo od pomníku padlých v Hrachovišti c) o zvážení informovat řidiče prostřednictvím Českého rozhlasu o uzavírce na II/298 v Býšti. Ostatní body budou projednány samostatně. Zpráva o činnosti rady obce byla vzata na vědomí Usnesení č. 02/04/ Zpráva kontrolního a finančního výboru a) Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl p. Radomír Sovák Finanční výbor zasedal dne s programem: - Projednání rozpočtového opatření č. II/2015 (II. změna rozpočtu na rok 2015) - Kontrola plnění rozpočtu výkaz FIN k Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a Závěrečného účtu za rok Předložen inventární zápis inventarizace k Projednání účetní závěrky za rok 2014 rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha b) Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl Ing. Karel Picka. Kontrolní výbor zasedal dne a provedl kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne a z jednání rady obce ze dne 9.2, 9.3 a V plnění usnesení nebyly shledány nedostatky. Výsledky jednotlivých kontrol jsou zastupitelům k dispozici k nahlédnutí v knize zápisů. Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva byla vzata na vědomí Usnesení č. 03/04/ Nákup nemovitostí Rada obce projednala nákup pozemku p. č. 93/2 v k. ú. Hoděšovice o výměře 430 m2 (lesní pozemek) dle GP č /2015 ze dne za cenu 100,-Kč za m2. Důvodem nákupu je narovnání majetkoprávních vztahů v souvislosti s pokládkou kanalizace. Před nákupem došlo k vytěžení lesa a plocha bude vyňata z lesa (PUPFL). Rada obce schvaluje výše popsaný nákup pozemku a schválení doporučuje i zastupitelstvu obce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. č. 93/2 v k. ú. Hoděšovice o výměře 430 m2 (lesní pozemek) dle GP č /2015 za cenu 100,-Kč za m2 za účelem narovnání majetkoprávních vztahů Usnesení č. 04/04/ Schválení závěrečného účtu Obce Býšť za rok 2014 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Rada obce projednala závěrečný účet Obce Býšť za rok 2014, jehož nedílnou součástí je Zpráva přezkoumání hospodaření obce Býšť za rok 2014 vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje se závěrem - bez závad

6 Rada obce schvaluje celoroční hospodaření Obce Býšť za rok 2014 a to bez výhrad a totéž doporučuje i zastupitelstvu obce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření Obce Býšť za rok 2014 a to bez výhrad Usnesení č. 05/04/ Schválení účetní závěrky Obce Býšť za rok 2014 Rada obce projednala účetní závěrku Obce Býšť za rok 2014, kdy podklady pro schválení účetní závěrky byly závěrečný účet Obce Býšť za rok 2014, zpráva o výsledku prozkoumání hospodaření Obce Býšť za rok 2014, výkaz zisku a ztráty, rozvahy-bilance a přílohy. Rada obce schvaluje účetní závěrku Obce Býšť za rok 2014 a totéž doporučuje i zastupitelstvu obce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Býšť za rok Usnesení č. 06/04/ Schválení inventarizační zprávy za rok 2014 vč. příloh Rada obce projednala Inventarizační zprávu za rok 2014 včetně seznamu inventurních soupisů a ocenění majetku a hodnoty účetních stavů. Ze zprávy vyplývá, že nebyla přijata žádná opatření ke zlepšení průběhu inventur či k informačním tokům a že byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který byl zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur. Rada obce schvaluje Inventarizační zprávu Obce Býšť za rok 2014 vč. příloh a schválení doporučuje i zastupitelstvu obce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu Obce Býšť za rok 2014 vč. příloh. Usnesení č. 07/04/

7 7. Schválení rozpočtového opatření č. II/2015 (II. změna rozpočtu) Rada obce projednala rozpočtové opatření č. II/2015 (II. změna rozpočtu na rok 2015) v tomto rozsahu: Rozpočtové příjmy v Kč: Finanční prostředky z minulých let ,- Rozpočtové výdaje v Kč: Výsadby zeleně - náves Hrachoviště ,- Místní komunikace (k čp. 16 a 17 v Býšti) ,- Poplatek za vynětí pozemků z lesní půdy ,- Nákup pozemků ,- Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. II/2015 (II. změna rozpočtu na rok 2015) a schválení doporučuje i zastupitelstvu obce. Zastupitelstvu obce bylo předloženo doplnění rozpočtového opatření č. II/2015 (II. změna rozpočtu na rok 2015) o částku v: Rozpočtových příjmech v Kč.: Transfer Krajinná zeleň v Býšti ,- Rozpočtových výdajích v Kč: Investice Krajinná zeleň v Býšti ,- Doplnění bylo zdůvodněno potřebou schválení dotace na projekt Krajinná zeleň v Býšti pro rok Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. II/2015 (II. změna rozpočtu na rok 2015) Usnesení č. 08/04/ Veřejnosprávní kontroly následné ZŠ Býšť a MŠ Býšť Rada obce projednala výsledky následné veřejnosprávní kontroly provedené u: a) ZŠ Býšť předmětem kontroly bylo využití dotace poskytnuté z finančních prostředků Obce Býšť v roce 2014 na provozní náklady a odpisy HIM ZŠ Býšť se zjištěním, že příjemce dotace, ZŠ Býšť, použil poskytnuté finanční prostředky ve výši ,-Kč na krytí výdajů spojených s provozem ZŠ a na odpisy HIM, tak jak bylo uvedeno v žádosti o dotaci. b) MŠ Býšť - předmětem kontroly bylo využití dotace poskytnuté z finančních prostředků Obce Býšť v roce 2014 na provozní náklady a odpisy HIM MŠ Býšť se zjištěním, že příjemce dotace, MŠ Býšť, použil poskytnuté finanční prostředky ve výši ,-Kč na krytí výdajů spojených s provozem MŠ a na odpisy HIM, tak jak bylo uvedeno v žádosti o dotaci. Rada obce výsledky následných veřejnosprávních finančních kontrol za rok 2014 u ZŠ Býšť a MŠ Býšť bere na vědomí a totéž doporučuje i zastupitelstvu obce. Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky následných veřejnosprávních finančních kontrol za rok 2014 u ZŠ Býšť a MŠ Býšť Usnesení bylo vzato na vědomí. Usnesení č. 09/04/ Projednání změny výše odměn zastupitelů dle nové právní úpravy Zastupitelstvu obce byla předložena nová úprava výše odměn zastupitelů dle změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev schválenou dne a vydanou ve sbírce zákonů dne v částce 26. Touto aktuální změnou dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev ÚSC a - 7 -

8 navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev ÚSC o 3,5 % s účinností od Zastupitelstvo obce nechce odměny navyšovat a chce zachovat stávající výši odměn. Usnesení: a) Zastupitelstvo obce bere novou úpravu výše odměn zastupitelů dle změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev schválenou dne a vydanou ve sbírce zákonů dne v částce 26 na vědomí. Usnesení bylo vzato na vědomí. Usnesení č. 10/04/2015 b) Zastupitelstvo obce schvaluje stávající výši odměn členů zastupitelstva obce Býšť Usnesení č. 11/04/ Diskuze a) Schválení ceníku pronájmu pozemků obce Býšť Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na stanovená ceníku pro účely pronájmu pozemků obce Býšť v tomto znění: Orná půda 1000,-Kč za ha a rok Trvalé travní porosty, ostatní plochy 500,-Kč za ha a rok Rozprava: V širší diskuzi zastupitelů bylo navrženo, že ceny za pronájem pozemků budou schváleny jako minimální a nadále se budou pronájmy řešit veřejnou soutěží. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ceník pronájmu pozemků obce Býšť v tomto znění: Orná půda 1000,-Kč za ha a rok Trvalé travní porosty, ostatní plochy 500,-Kč za ha a rok Ceny jsou stanoveny jako minimální. Pronájmy pozemků se budou řešit formou veřejné soutěže. Usnesení č. 12/04/2015 b) Ostatní diskuze p. Rozman upozornil na některé nájmy pozemků obce Býšť v k. ú. Bělečko (např. pod kovárnou, stodolou apod.) a doporučil jejich revizi p. Mlateček obec má zájem o odkup objektu kovárny v Bělečku Na toto téma následovala širší diskuze zastupitelů bez požadavku zápisu, se závěrem prověřit smluvní vztahy a podle toho jednat. (pozn. - nebylo vydáno usnesení). Mgr. Kozák upozornil na potřebu informovat veřejnost o výkopu kanalizace před ZŠ Býšť

9 p. Petříková doplnila, že by informovat rodiče bylo vhodné prostřednictvím školy. p. Pospíšil vznesl dotaz na opravu hřbitovní zdi, která je místy v neuspokojivém stavu. p. Mlateček na opravu hřbitovní zdi obec požádal Pardubický kraj o dotaci, po jejím přiznání bude vypsáno výběrové řízení na opravu, další plánovanou akcí je zajištění provozu kompostárny na podzim tohoto roku a dále položení dešťové kanalizace v Hoděšovicích a Bělečku. p. Rozman upozornil na možné potíže na Havlínově kopci v souvislosti se stavbou kanalizace. Na toto téma následovala širší diskuze mezi p. Rozmanem a p. Mlatečkem bez požadavku zápisu. p. Blažek zdůraznil, že se zastupitelstvo obce zabývá stavbou kanalizace na svých kontrolních dnech každou sobotu. p. Mlateček upozornil na to, že dodavatel stavby kanalizace po opakovaných dotazech garantuje dokončení stavby v plánovaném termínu. Následovala opět širší diskuze mezi p. Rozmanem s zastupiteli bez požadavku na zápis. Na závěr starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ukončil. Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:05 hod a ukončeno v 19:55 hod. Zastupitelstvo obce schvaluje: Usnesení č. 01/04/2015 program zasedání zastupitelstva obce doplněný v diskuzi o bod: - Schválení ceníku pronájmu pozemků obce Býšť Usnesení č. 04/04/2015 nákup pozemku p. č. 93/2 v k. ú. Hoděšovice o výměře 430 m2 (lesní pozemek) dle GP č /2015 za cenu 100,-Kč za m2 za účelem narovnání majetkoprávních vztahů Usnesení č. 05/04/2015 celoroční hospodaření Obce Býšť za rok 2014 a to bez výhrad Usnesení č. 06/04/2015 účetní závěrku Obce Býšť za rok 2014 Usnesení č. 07/04/2015 Inventarizační zprávu Obce Býšť za rok 2014 vč. příloh Usnesení č. 08/04/2015 rozpočtové opatření č. II/2015 (II. změna rozpočtu na rok 2015) Usnesení č. 11/04/2015 stávající výši odměn členů zastupitelstva obce Býšť Usnesení č. 12/04/2015 ceník pronájmu pozemků obce Býšť v tomto znění: Orná půda 1000,-Kč za ha a rok Trvalé travní porosty, ostatní plochy 500,-Kč za ha a rok Ceny jsou stanoveny jako minimální. Pronájmy pozemků se budou řešit formou veřejné soutěže. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Usnesení č. 02/04/2015 Zprávu o činnosti rady obce Usnesení č. 03/04/2015 Zprávu o činnosti výborů zastupitelstva obce Usnesení č. 09/04/2015 výsledky následných veřejnosprávních finančních kontrol za rok 2014 u ZŠ Býšť a MŠ Býšť Usnesení č. 10/04/2015 novou úpravu výše odměn zastupitelů dle změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev schválenou dne a vydanou ve sbírce zákonů dne v částce 26 Zápis byl vyhotoven dne Zapisovatel: Miloslava Vízková Ověřovatelé: Karel Blažek v. r. dne Ing. Hubert Dostál v.r.. dne Ladislav Mlateček v. r. starosta Roman Bezouška v.r. místostarosta - 9 -

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 ZO/04/2009 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, starostka Zastupitelé : Mgr. Petr Blažek, Ing. Jaroslav Egrmajer, pan

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2015 ze dne 24. 11. 2015 Čas: 19.00-20.45 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 1 č.j. 9/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 21.10.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 21.10.2015

Více

Zápis. z 2. schůze Rady obce Rohatec konané dne 18. 11. 2014 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin.

Zápis. z 2. schůze Rady obce Rohatec konané dne 18. 11. 2014 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Vlasta Sedláková Omluveni: Jiří Švanyga Ing. Zdeněk Škromach Přizvaní hosté: Eva Luskačová Ing. Jarmila Gurská

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení:

ZÁPIS Přítomni Program: Usnesení: Usnesení: Usnesení: ZÁPIS ze 46. řádného veřejného zasedání zastupitelstva Obce Třeština, konaného dne 16.06.2010 v 17.00 hod. na Obecním úřadu v Třeštině. Přítomni: dle presenční listiny 5 členů Program: 1) Zahájení, určení

Více

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč, Nepřítomni:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM Z Á P I S z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 18 00 hodin Počet přítomných členů : 10(dle

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.5.2012 od 19.00 hodin do 19.48 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015 konaného dne 22. 10. 2015 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015 Zahájení: Starosta přivítal přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně svoláno a oznámeno vč. programu jednání.

Více

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 1/2010. Místo a datum konání: 20. 1. 2010 a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod.

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Zápis č. 14-02/2012 z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a schválení programu

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 1/2016. konaného dne 28.1.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 1/2016. konaného dne 28.1.2016 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 1/2016 konaného dne 28.1.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni:

Více

ZÁPIS č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 29. února 2016

ZÁPIS č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 29. února 2016 ZÁPIS č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 29. února 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček, Miroslav

Více

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

~is z veřejného jednání za Uherce ze dne 20. 11. 2013

~is z veřejného jednání za Uherce ze dne 20. 11. 2013 ,, ~is z veřejného jednání za Uherce ze dne 20. 11. 2013 konaného od 18.00 hodin na becním úřadě Úherce Přítomni: Blažek, Mgr. Hošková, Ing.Urbášková, Fořt, M.MatollŠek, A.Matoušek mluveni: M.Pavlíček

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.13/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 10. prosince

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 01.09.2015

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 01.09.2015 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 01.09.2015 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 5 členů

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov č. 31 konané dne 21. 12. 2012 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů. Krátkodobě omluveni:

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

9. veřejné zasedání ZO

9. veřejné zasedání ZO 1 9. veřejné zasedání ZO konané dne 18. 7. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Mgr. Miluše Bubeníková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku

Více

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 2.11.2011 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing.Kouba Rudolf Toman

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15 Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.09.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 16:00 hod., ukončení v 17:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, Ladislav

Více

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje Zápis z 8. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 9. 2. 2015 od 15.20 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (přišel v 17.05 hod.), zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy přítomno: nepřítomni: ověřovatelé zápisu: návrhová komise: zapisovatelka:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 09. 09. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 09. 09. 2013 Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 09. 09. 2013 33. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4 konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná ad 1/ Zahájení Přítomné na zasedání přivítal starosta obce. Dále konstatoval,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 26. 10. 2015 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19.00 hodin. Přítomno:

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Václav Štarman, Ing. Vladimír Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Mgr. Dana Urbánková, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 16:00 16:40 hodin přítomni:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 Hodina: 20:00 hod. Místo konání: KD Kostelec Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Fořt, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Brom tajemník

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 9 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 2. března 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 2. března 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 2. března 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice

Více