Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov"

Transkript

1 Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Eduardem Frischem (dále jako předsedající ). Předsedající přivítal všechny přítomné. Přítomni: p. Eduard Frisch, p. Ladislav Ludvík, p. David Frisch, p. Pavel Drda, p. Marek Frisch, p. Bohumil Wolf, p. Martina Novotná Omluveni: Na dnešním jednání je přítomno sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Předsedající schůze konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 93 odst. 1 zákona o obcích, informace byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Sadov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce Schválení programu jednání: Návrh programu jednání: 1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení 4) Kontrola usnesení 5) Prodej a pronájem pozemků 6) Rozpočet na rok ) Výsledky inventarizace za rok ) Plnění rozpočtu 1-12/2011 9) Návrh zadání Územního plánu Sadov 10) Zrušení OZV 2/2010 (místní poplatek za výherní hrací přístroj) 11) Termíny svatebních obřadů 1. pololetí ) Dodatek č. 7 k Hospodářské smlouvě na zimní údržbu komunikací 13) Směrnice č.3/2011-odpisový plán 14) Sociální fond 15) Smlouvy o právu provést stavby-věcná břemena 16) Kanalizace Bor (převod finančních prostředků) 17) Informace starosty 18) Diskuse Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání. Usnesení č. 1 bylo schváleno Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne p. Martinu Novotnou a p. Bohumila Wolfa o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. 3. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení : Jako ověřovatele dnešního jednání navrhuji p. Pavla Drdu a p. Marka Frische Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Pavla Drdu a p. Marka Frische. Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2 (Drda, M.Frisch) Usnesení č. 2 bylo schváleno

2 Jako navrhovatele usnesení navrhuji p. L. Ludvíka. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. L. Ludvíka. Usnesení č. 3 bylo schváleno 4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne : Smlouva o kooperačním příspěvku na nákup a zpracování knižního fondu a na servis AKS Clavius REKS pro Základní knihovnu v Sadově na rok 2012 byla podepsaná. Smlouva o poskytování pečovatelské služby na rok 2012 mezi Obcí Sadov a Občanským sdružením Res vitae byla podepsaná. Smlouva o pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě v Sadově na rok 2012 mezi obcí Sadov a TJ Slovan K.V. byla podepsaná. Usnesení ze zasedání ZO dne bylo splněno. 5) Prodej a pronájem pozemků: a) Pan Petr Schiller žádá o snížení kupní ceny části pozemku p.č. 205 v k.ú. Lesov a zároveň žádá o prodej části pozemku p.č. 215/3 v k.ú. Lesov. Předsedající informoval o žádosti pana Schillera. Vzhledem k události, kdy při velkých mrazech musela zasahovat technika na odstranění ledů ze zamrzlého koryta Sadovského potoka, bych chtěl přehodnotit postoj k prodeji části pozemku p.č. 205 v k.ú. Lesov. Koryto potoka zamrzlo a hrozilo přetékání potoka přes most. Ve spolupráci se správcem toku, Povodím Ohře byla zamezeno případným škodám. Při odstraňování ledů byl použit přístup z pozemku p.č Proto navrhuji zrušit prodej tohoto pozemku. Návrh usnesení: ZO Sadov ruší prodej části pozemku p.č. 205 v k.ú. Lesov o výměře cca 500 m 2 schválený usnesením 7/6/2011. Usnesení č. 4 bylo schváleno 2 Předsedající informoval o žádosti pana Petra Schillera. Žádost se vztahuje i na část pozemku kde jsou uloženy inženýrské sítě. Část pozemku, kde jsou uloženy sítě, navrhuji neprodávat. Navrhuji schůzku na místě. Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 215/3 v k.ú. Lesov o výměře cca 1000 m 2. Tento bod bude projednán na dalším zasedání ZO. Usnesení č. 5 bylo schváleno b) Pan Boguský žádá o pronájem pozemku p.č. 107/2 a 107/3 v k.ú. Bor. Zároveň žádá o prodej pozemků p.č. 102/7, 107/2, 107/3 v k.ú. Bor. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se žádostí pana Boguského. Pozemek p.č. 102/7 je v ÚP veden jako komunikace a nachází se uvnitř komunikace. Pozemek p.č. 107/2 a 107/3 v ÚP jako stavební. Přes pozemek p.č. 107/2 vede účelová komunikace. Pozemky navrhuji neprodávat. Pozemek p.č. 107/2 se musí rozdělit geometrickým plánem, přes pozemek je naplánována cyklotrasa. Tento pozemek navrhuji neprodávat ani nepronajímat. Pozemek 107/3 sousedí s pozemkem pana Boguského, navrhuji zveřejnit záměr pronájmu. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 107/3 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře 455 m 2. Usnesení č. 6 bylo schváleno Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 102/7 o výměře 82 m 2, 107/2 o výměře 639 m 2 a 107/3 o výměře 455 m 2 v k.ú. Bor u Karlových Var. Usnesení č. 7 bylo schváleno Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 107/2 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře 639 m 2. Usnesení č. 8 bylo schváleno

3 c) Pan Roman Belecký žádá o prodej části pozemku p.č. 27/1 v k.ú. Podlesí o výměře cca 250 m 2. Předsedající seznámil přítomné se žádostí pana Romana Beleckého. Abychom mohli s tímto pozemkem dál nakládat, je nutné zrušit prodej pozemku, který byl schválen k prodeji paní Křížové dne Navrhuji zrušit prodej pozemků p.č. 6/1 o výměře m2, 10/1 o výměře m2, 10/3 o výměře m2, 27/1 o výměře m2 v k.ú. Podlesí. Paní Křížová nejeví o prodej pozemků žádný zájem. Několikrát byla doporučeným dopisem vyzvána k podpisu smlouvy. Do dnešního dne tak nebylo učiněno. Tato plocha brání dalšímu rozvoji ploch k bydlení. Měli bychom se začít zabývat využitím této plochy. Pozemky jsou nezasíťované. Navrhuji tento bod přesunout na další jednání ZO. Pan L. Ludvík měli bychom začít s geometrickým plánem, který vyřeší budoucí komunikaci a výstavbu rodinných domů. V Územním plánu je zakreslena i veřejně prospěšná stavba kanalizace. Pan B. Wolf na tuto lokalitu je zpracován projekt inženýrských sítí. Předsedající projekt počítá s napojením do kanalizace u školy. Na takovou investici v současné době nejsou peníze. Návrh usnesení: ZO Sadov ruší prodej pozemků p.č. 6/1 o výměře m2, 10/1 o výměře m2, 10/3 o výměře m2, 27/1 o výměře m2 v k.ú. Podlesí u Sadova schválených usnesením 7/9/2009. Usnesení č. 9 bylo schváleno d) Paní Eva Brzáková žádá o prodej části pozemku p.č. 27/1 a části 10/3 v k.ú. Podlesí o výměře cca 800 m 2. Návrh usnesení: ZO Sadov souhlasí s přeložením bodů 5c a 5d do dalšího zasedání ZO. Usnesení č. 10 bylo schváleno 3 e) Pronájem pozemků za účelem zemědělského využití. Na úřední desce byl zveřejněn záměr pronájmu pozemku p.č. 238/1 v k.ú. Lesov o výměře m 2. O pronájem má zájem Statek Bor Zeos. Pozemek je veden jako trvalý travní porost. Statek Bor Zeos bude na pozemku zemědělsky hospodařit sekat trávu. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pronájem pozemku p.č. 238/1 v k.ú. Lesov o výměře m 2 Statku Bor Zeos. Pozemek bude sloužit pro zemědělské využití. Usnesení č. 11 bylo schváleno Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje cenu pronájmu 1% z průměrné ceny v katastru, která se určuje vyhláškou č. 287/2007 Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 1 (Wolf) Usnesení č. 12 bylo schváleno Statek Bor Zeos žádá o pronájem pozemků p.č. 6/1 o výměře m 2, 10/1 o výměře m 2, 10/3 o výměře m 2, 27/1 o výměře m 2 v k.ú. Podlesí za účelem zemědělského využití. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 6/1 o výměře m 2, 10/1 o výměře m 2, 10/3 o výměře m 2, 27/1 o výměře m 2 v k.ú. Podlesí u Sadova k zemědělskému využití. Usnesení č. 13 bylo schváleno 6) Rozpočet na rok 2012: Předsedající seznámil přítomné s rozpočtem na rok Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od do Předsedající seznámil přítomné s úpravami rozpočtu. Některé výdaje jsou podmíněny získáním dotací. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočet na rok 2012 v odvětvovém třídění (paragrafy) v celkových příjmech ,- Kč, financování ve výši ,- Kč, tj. celkové zdroje ve výši ,- Kč a výdajích ,- Kč, který byl zveřejněn na úřední desce od do Schválením rozpočtu je ukončena platnost rozpočtového provizoria na rok Usnesení č. 14 bylo schváleno

4 7) Výsledky inventarizace za rok 2011: Předsedající seznámil přítomné s proběhlou inventarizací za rok Nebyly shledány žádné rozdíly. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok Usnesení č. 15 bylo schváleno 8) Plnění rozpočtu 1-12/2011: Předsedající seznámil přítomné s plněním rozpočtu za období Skutečné příjmy tis. Kč, skutečné výdaje tis. Kč, zůstatek na účtu tis. Kč. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje plnění rozpočtu za období 1-12/2011. Usnesení č. 16 bylo schváleno 4 9) Návrh zadání Územního plánu Sadov: Pan L. Ludvík seznámil přítomné s návrhem zadání Územního plánu Sadov. Návrh zadání je zpracován v textové podobě, jsou vypracovány doplňující průzkumy a rozbory. Dále seznámil přítomné s vyjádřením dotčených orgánů. Po schválení návrhu zadání bude zpracován návrh územního plánu, který bude mít i grafickou část. K návrhu územního plánu se dotčené orgány budou znovu vyjadřovat. Do územního plánu se musí zapracovat i Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje. Pan B. Wolf vznesl dotaz na veřejně prospěšnou stavbu komunikace Podlesí. Pan L. Ludvík odpověděl, jedná se o narovnání zatáček mezi Otovicemi a Podlesím. Je to veřejně prospěšná stavba, která je zakomponována v ZÚRKK. Na tvorbu územního plánu máme zažádáno o dotaci. Návrh usnesení: ZO Sadov v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), projednalo návrh zadání Územního plánu Sadov, jež bylo upraveno na základě projednání s dotčenými orgány. ZO Sadov schvaluje návrh zadání Územního plánu Sadov. Usnesení č. 17 bylo schváleno 10) Zrušení OZV 2/2010 (místní poplatek za výherní hrací přístroj): Zákonem č. 458/2011 se mění znění zákona o loteriích a jiných podobných hrách, 18 odst. 4,5 (správní poplatek při podání žádosti o vydání povolení k provozování výherních hracích automatů 5000,- Kč) a zákon o místních poplatcích 1 písm. g) (zrušuje se místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj) od vykonávají správu odvodu z loterií a jiných podobných her finanční úřady 80% příjmem obce, 20% příjmem státního rozpočtu. Návrh usnesení: ZO Sadov ruší OZV č. 2/2010. Usnesení č. 18 bylo schváleno 11) Termíny svatebních obřadů 1. pololetí 2012: Předsedající seznámil přítomné s termíny svatebních obřadů , 24.4., 9.6., Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje termíny svatebních obřadů na 1. pololetí , 24.4., 9.6., Usnesení č. 19 bylo schváleno 12) Dodatek č. 7 k Hospodářské smlouvě na zimní údržbu komunikací: Předsedající seznámil přítomné s dodatkem na zimní údržbu. V dodatku je cena za solení komunikací. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje dodatek č. 7 k Hospodářské smlouvě na zimní údržbu komunikací. Usnesení č. 20 bylo schváleno

5 13) Směrnice č.3/2011-odpisový plán: Předsedající seznámil přítomné s odpisovým plánem. Od roku 2012 musí obce ze zákona odpisovat majetek. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje směrnici č. 3/2011 Odpisový plán. Usnesení č. 21 bylo schváleno 14) Sociální fond: Předsedající seznámil přítomné se směrnicí č. 1/2012 Sociální fond Obce Sadov. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje směrnici č. 1/2012 Sociální fond Obce Sadov. Usnesení č. 22 bylo schváleno 15) Smlouvy o právu provést stavby-věcná břemena: a) Filip Plachý smlouva o právu provést stavbu domovní ČOV. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Jedná se o stavbu ČOV u rodinného domu. Smlouva se týká uložení kanalizace do pozemku u Borského potoka, který je v majetku obce Sadov. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu venkovní kanalizace ČOV na pozemku p.č. 1271/1 v k.ú. Bor u Karlových Var a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a Filipem Plachým. Usnesení č. 23 bylo schváleno 5 b) Krajská správa a údržba silnic KK - smlouva o právu provést stavbu oprava mostu č Sadov. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Jedná se o opravu mostu v Lesově, dočasný zábor pozemků. Předsedající informace doplnil, oprava by měla proběhnout letos. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu oprava mostu ev. č Sadov, vstup na pozemky p.č. 67/2 a 176/3 v k.ú. Lesov a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje. Usnesení č. 24 bylo schváleno c) ČEZ Distribuce - smlouva o právu provést stavbu Podlesí, přípojka NN pro RD. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Jedná se o přípojku elektřiny pro stavbu rodinného domu v Podlesí (pan Meister). Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu přípojka NN k RD, na pozemku p.č. 239/10 v k.ú. Podlesí u Sadova a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a ČEZ Distribuce. Usnesení č. 25 bylo schváleno d) ČEZ Distribuce smlouva o smlouvě budoucí, věcné břemeno Lesov, přípojka NN pro RD. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Jedná se přípojku elektřiny pro stavbu rodinného domu v Lesově (pan Šimša). Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 247 v k.ú. Lesov stavba uložení vedení NN a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a ČEZ Distribuce. Usnesení č. 26 bylo schváleno e) ČEZ Distribuce - smlouva o právu provést stavbu - Lesov, přípojka NN pro RD. Jedná se o stejnou stavbu jako v předchozím bodě. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právo provést stavbu uložení vedení NN do pozemku p.č. 247 v k.ú. Lesov a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a ČEZ Distribuce. Usnesení č. 27 bylo schváleno

6 f) Smlouva o právu provést stavbu příjezdová cesta k pozemku p.č. 154 přes pozemek p.č. 247 v k.ú. Lesov. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Jedná se o stavbu příjezdové komunikace na obecním pozemku k budoucímu rodinnému domu (pan Šimša). Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu příjezdová cesta k pozemku p.č. 154 přes pozemek p.č. 247 v k.ú. Lesov a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a panem Martinem Šimšou. Usnesení č. 28 bylo schváleno g) ČEZ Distribuce - smlouva o smlouvě budoucí, věcné břemeno Podlesí, přípojka NN pro RD. Jedná se o stejnou stavbu projednanou v bodě 15c. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí, věcné břemeno přípojka NN k RD, na pozemku p.č. 239/10 v k.ú. Podlesí u Sadova a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a ČEZ Distribuce. Usnesení č. 29 bylo schváleno 6 16) Kanalizace Bor (převod finančních prostředků): Předsedající seznámil přítomné se stavbou kanalizace do Boru. Jedná se o etapu dlouhou cca 1000 m. Na vybudovanou kanalizaci by se měly připojit novostavby na začátku Boru, dále domy č.p. 69, 49, 70, 71, 68, 111 a 112. Na stavbu vypsalo VSOZČ výběrové řízení. Obec Sadov poskytne VSOZČ finanční příspěvek. Pro obec je to výhodné, ušetří DPH. Výběrového řízení se účastnilo 11 stavebních firem. Vítězem se stala firma EKO KV s cenou ,- Kč bez DPH. Stavba bude probíhat v období od Pan L. Ludvík informace doplnil. Na stavbu bude zajištěn odborný stavební dozor. VSOZČ podalo žádost o dotaci na tuto stavbu. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na investiční výstavbu Sadov, Bor napojení na kanalizační síť Karlovy Vary stoka A Š13-Š42 a stoka B ve výši ,- Kč a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech. Usnesení č. 30 bylo schváleno 17) Informace starosty: a) Kontrola matriky předsedající informoval o proběhlé kontrole vedení matriky. Kontrola nenašla žádné nedostatky. b) Znak a vlajka předsedající informoval o slavnostním předání dekretu na používání obecních symbolů. c) Předsedající informoval o krádežích na území obce. d) Vesnice roku 2012 předsedající informoval o vyhlášení soutěže vesnice roku Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku Usnesení č. 31 bylo schváleno d) Přidělení bytu - předsedající informoval o ukončení nájemní smlouvy na byt v obecním domě Sadov 48. Byt je potřeba přidělit. Budoucí nájemník bude vybrán ze seznamu žadatelů o byt. Dle právního rozboru je uzavírání nájemních smluv, tam kde není rada obce, vyhrazenou pravomocí starosty a nelze ji svěřit jinému orgánu. Proto žádám zastupitelstvo o doporučení, komu byt přidělit. Návrh usnesení: ZO Sadov doporučuje starostovi obce přidělit byt 1+1 v obecním domě Sadov 48 Janu Matimu. Usnesení č. 32 bylo schváleno

7 7 18) Diskuse: Pan L.Ludvík informoval zastupitele o aktivitách Svazu měst a obcí České republiky. Jednou z mnoha aktivit je projekt Vzdělaný zastupitel. Tento projekt nabízí voleným představitelům různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou činnost. Bližší informace jsou na internetových stránkách SMO. Pan L. Ludvík odpověděl na otázku z minulého zasedání vznesenou na kácení stromů na pozemcích v Boru. Společnost Paritit má povolení ke kácení stromů z roku Pan P. Drda vznesl dotaz na opravu komunikace u KV Elektra. Předsedající odpověděl je plánovaná na jaro letošního roku. Další dotaz byl na opravu komunikace k panu Šlehoferovi. Předsedající odpověděl asfalt bude položen až po výstavbě rodinných domů, komunikace bude opravena zatím provizorně. Další dotaz byl vznesen na obnovu polní aleje do Nové Vísky. Předsedající odpověděl zatím nevíme, zda obdržíme dotaci, s pracemi se může začít kdykoli během roku. Pan L. Ludvík informoval o žádosti o dotaci podanou v rámci Regionu Karlovarský venkov. Žádost byla podaná na samosběrný zametací vůz. Zatím to vypadá, že naší žádosti bude vyhověno. Pan B. Wolf seznámil přítomné se zápisem ze schůzky kontrolního výboru. Byly zkontrolováno plnění usnesení. Upozornil na nedokončené prodeje pozemků. Dále upozornil na skutečnost, že některým lidem jsou hrazeny poplatky za odvoz komunálního odpadu z rozpočtu obce. Předsedající odpověděl obec žádnému občanovi poplatky neodpouští ani nehradí. Je pravda, že existují občané, kteří poplatky neplatí, tím se ale stávají dlužníky. Popelnice jim bude odebrána a dlužná částka bude vymáhána. Slevu na poplatcích mají pouze důchodci, kteří bydlí sami v rodinném domu. Tuto slevu schválilo v minulosti zastupitelstvo. Zaplatit musí všichni, výjimky nejsou. Pan B. Wolf upozornil na plný kontejner tříděného odpadu (sklo) u kulturního domu. Předsedající odpověděl společnost Resur byla požádána o vývoz již minulí týden, vývoz budeme urgovat. Pokud se spolupráce s firmou Resur bude vyvíjet tímto směrem, budeme muset ukončit smlouvu. Pan P. Drda společnost Marius Pedersen vyváží své kontejnery pravidelně. Pan E. Frisch seznámil přítomné s termínem plesu ZŠ a maškarního plesu OÚ Paní M. Novotná upozornila na pobíhající psy v Boru. Předsedající odpověděl s volně pobíhajícími psy je problém v každé části obce. Pokud se nám podaří psa odchytit, je problém psa umístit v nějakém útulku. Útulky jsou přeplněné a psy nám nechtějí vzít. Pan L. Ludvík doplnil pokud je známo čí je to pes, velice uvítáme, pokud dostaneme fotografie jako důkaz. Stává se, že než po upozornění dojedeme na místo, je pes už pryč. Po obdržení důkazů může být s majitelem zahájeno řízení a může mu být uložena pokuta. Pan K. Koch paní Křížová by měla být upozorněna na zrušení prodej pozemků v Podlesí. Pan L. Ludvík odpověděl. Paní Křížová byla obeslána několika doporučenými dopisy, bohužel poštu si nepřebírá. Žádnou jinou adresu než na její žádosti nemáme, takže dopis o zrušení prodeje bude zaslán doporučeně a pokud si ho nepřevezme, bude doručen tzv. fikcí doručení. Pan Schiller jaký bude další postup při prodeji pozemku. Předsedající odpověděl necháme vytýčit sítě, sejdeme se na místě a vytýčíme pozemek. místostarosta obce Sadov Ladislav Ludvík starosta obce Sadov Eduard Frisch ověřovatelé zápisu Pavel Drda Marek Frisch

8 1/2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a schválilo: 1. program zasedání - usnesení č. 1/1/ ověřovatele zápisu jednání p. Pavla Drdu a p. Marka Frische usnesení č. 1/2/ navrhovatelem usnesení p. L. Ludvíka usnesení č. 1/3/ zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 107/3 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře 455 m 2 usnesení č. 1/6/ pronájem pozemku p.č. 238/1 v k.ú. Lesov o výměře m 2 Statku Bor Zeos. Pronájem pozemku je za účelem zemědělského využití usnesení č. 1/11/ cenu pronájmu pozemku p.č. 238/1 v k.ú. Lesov je 1% z průměrné ceny v katastru, která se určuje vyhláškou č. 287/2007 usnesení č. 1/12/ zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 6/1 o výměře m 2, 10/1 o výměře m 2, 10/3 o výměře m 2, 27/1 o výměře m 2 v k.ú. Podlesí u Sadova k zemědělskému využití usnesení č. 1/13/ rozpočet na rok 2012 v odvětvovém třídění (paragrafy) v celkových příjmech ,- Kč, financování ve výši ,- Kč, tj. celkové zdroje ve výši ,- Kč a výdajích ,- Kč, který byl zveřejněn na úřední desce od do Schválením rozpočtu je ukončena platnost rozpočtového provizoria na rok 2012 usnesení č. 1/14/ výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2011 usnesení č. 1/15/ plnění rozpočtu za období 1-12/2011 usnesení č. 1/16/ v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), návrh zadání Územního plánu Sadov, jež byl upraven na základě projednání s dotčenými orgány usnesení č. 1/17/ termíny svatebních obřadů na 1. pololetí , 24.4., 9.6., usnesení č. 1/19/ dodatek č. 7 k Hospodářské smlouvě na zimní údržbu komunikací usnesení č. 1/20/ směrnici č. 3/2011 Odpisový plán usnesení č. 1/21/ směrnici č. 1/2012 Sociální fond Obce Sadov usnesení č. 1/22/ smlouvu o právu provést stavbu venkovní kanalizace ČOV na pozemku p.č. 1271/1 v k.ú. Bor u Karlových Var usnesení č. 1/23/ smlouvu o právu provést stavbu oprava mostu ev. č Sadov, vstup na pozemky p.č. 67/2 a 176/3 v k.ú. Lesov - usnesení č. 1/24/ smlouvu o právu provést stavbu přípojka NN k RD, na pozemku p.č. 239/10 v k.ú. Podlesí u Sadova usnesení č. 1/25/ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 247 v k.ú. Lesov stavba uložení vedení NN usnesení č. 1/26/ smlouvu o právo provést stavbu uložení vedení NN do pozemku p.č. 247 v k.ú. Lesov usnesení č. 1/27/ smlouvu o právu provést stavbu příjezdová cesta k pozemku p.č. 154 přes pozemek p.č. 247 v k.ú. Lesov usnesení č. 1/28/ smlouvu o smlouvě budoucí, věcné břemeno přípojka NN k RD, na pozemku p.č. 239/10 v k.ú. Podlesí u Sadova usnesení č. 1/29/ smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na investiční výstavbu Sadov, Bor napojení na kanalizační síť Karlovy Vary stoka A Š13-Š42 a stoka B ve výši ,- Kč usnesení č. 1/30/ podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2012 usnesení č. 1/31/2012 Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a neschválilo: 1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 215/3 v k.ú. Lesov o výměře cca 1000 m 2 usnesení č. 1/5/ zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 102/7 o výměře 82 m 2, 107/2 o výměře 639 m 2 a 107/3 o výměře 455 m 2 v k.ú. Bor u Karlových Var usnesení č. 1/7/2012

9 3. zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 107/2 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře 639 m 2 usnesení č. 1/8/2012 Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a ruší: 1. prodej části pozemku p.č. 205 v k.ú. Lesov o výměře cca 500 m 2 schválený usnesením 7/6/2011 usnesení č. 1/4/ prodej pozemků p.č. 6/1 o výměře m 2, 10/1 o výměře m 2, 10/3 o výměře m 2, 27/1 o výměře m 2 v k.ú. Podlesí u Sadova schválených usnesením 7/9/2009 usnesení č. 1/9/ OZV č. 2/2010 usnesení č. 1/18/ rozpočtové provizorium na rok 2012 usnesení č. 1/14/2012 Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a doporučuje: 1. starostovi obce přidělit byt 1+1 v obecním domě Sadov 48 Janu Matimu usnesení č. 1/32/2012 Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a odkládá: 1. bod 5a do dalšího zasedání ZO usnesení č. 1/2/ bod 5c a 5d do dalšího zasedání ZO usnesení č. 1/10/ Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a pověřuje: 1. starostu obce podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a Filipem Plachým, smlouva o právu provést stavbu venkovní kanalizace ČOV na pozemku p.č. 1271/1 v k.ú. Bor u Karlových Var usnesení č. 1/23/ starostu obce podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, smlouva o právu provést stavbu oprava mostu ev. č Sadov, vstup na pozemky p.č. 67/2 a 176/3 v k.ú. Lesov usnesení č. 1/24/ starostu obce podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a ČEZ Distribuce, smlouva o právu provést stavbu přípojka NN k RD, na pozemku p.č. 239/10 v k.ú. Podlesí u Sadova usnesení č. 1/25/ starostu obce podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a ČEZ Distribuce, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 247 v k.ú. Lesov stavba uložení vedení NN usnesení č. 1/26/ starostu obce podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a ČEZ Distribuce, smlouva o právo provést stavbu uložení vedení NN do pozemku p.č. 247 v k.ú. Lesov usnesení č. 1/27/ starostu obce podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a panem Martinem Šimšou, smlouva o právu provést stavbu příjezdová cesta k pozemku p.č. 154 přes pozemek p.č. 247 v k.ú. Lesov usnesení č. 1/28/ starostu obce podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a ČEZ Distribuce, smlouva o smlouvě budoucí, věcné břemeno přípojka NN k RD, na pozemku p.č. 239/10 v k.ú. Podlesí u Sadova usnesení č. 1/29/ starostu obce podpisem smlouvy mezi Obcí Sadov a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na investiční výstavbu Sadov, Bor napojení na kanalizační síť Karlovy Vary stoka A Š13-Š42 a stoka B ve výši ,- Kč usnesení č. 1/30/2012 místostarosta obce Sadov Ladislav Ludvík starosta obce Sadov Eduard Frisch

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.b.wolf, p.k.schwarz, p.m.pisingerová, p.m.novotná

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.6.2013, od 16:30 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.6.2013, od 16:30 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.6.2013, od 16:30 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Usnesení č. 2 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.11.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 438 / 2014 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka

Více

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 1.10.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 8.8.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 19.12.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.m.novotná, p.m.pisingerová, p.m.topinková, p.l.ludvík, p.k.schwarz, p.b.wolf, p.p.drda, p.g.valeriánová

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 17.8.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 17.8.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 17.8.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20. května 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20. května 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20. května 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.m.topinková, p.m.novotná, p.k.schwarz, p.m.pisingerová,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.j.cikhardtová, p.l.ludvík, p.m.topinková, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. září 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. září 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. září 2008 Přítomni : p.e.frisch, p.k. Koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.l.ludvík, p.j.cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná, p. M.Pisingerová,

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 20.03.2014

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 20.03.2014 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 20.03.2014 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 20.3.2014 Program: 1. Koncepční studie vodovod Přezletice 2. Koncepční studie kanalizace +

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.12.2008 Místostarosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.j.cikhardtová, p.

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 2.3.2011 p. Marka Frische a p. Pavla Drdu o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 2.3.2011 p. Marka Frische a p. Pavla Drdu o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 13.4.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor Šmok

Více

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e. Frisch, p.j.cikhardtová, p.p.drda, p.l.ludvík, p.b.wolf, p.m.topinková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 08. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn.

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn. Usnesení č. 4/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Přítomni : dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Zahájení 2) Kontrola plnění

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 103 odst. 5 zákona 128/2000

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

Obec Věžná, zastupitelstvo obce Věžná

Obec Věžná, zastupitelstvo obce Věžná ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚŽNÁ, KONANÉHO DNE 13.6. 2012, od 19:00 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Věžná (dále též jako,,zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch. p.l.ludvík, p.k.koch, p.m.topinková, p.d.skanderová,p.p.drda, p.m.novotná,p.m.pisingerová,p.b.wolf

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 9. 6. 2014, od 17:00 hodin v kině v Kyselce.

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 9. 6. 2014, od 17:00 hodin v kině v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 217 / 2014 Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 29. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne 15. května 2013 v zasedací místnosti

Zápis č. 29. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne 15. května 2013 v zasedací místnosti Zápis č. 29 z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne 15. května 2013 v zasedací místnosti Přítomni : 8 členů dle prezenční listiny Omluven: František Strýček Program:1) Zahájení 2) Kontrola

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 24. června 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 24. června 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 24. června 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.d.skanderová, p.m.topinková, p.k.schwarz,

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.12.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.12.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.12.2014 Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

Starosta p.e.frisch konstatoval, že dnešní zasedání ZO je usnášení schopné, je přítomno 10 členů. ZO.

Starosta p.e.frisch konstatoval, že dnešní zasedání ZO je usnášení schopné, je přítomno 10 členů. ZO. Starosta přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p. D.Skanderová, p.g.valeriánová, p.b.wolf,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.06.2010 se konalo 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 8.6.2015 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 8 členů

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod.

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Zápis č. 14-02/2012 z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a schválení programu

Více

Zápis č. 3-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 03. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 03. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 03. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 19.12. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen

Více

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas.

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOUBKOV KONANÉHO DNE 26.4.2004 Přítomni: p. Dezort, p.vondrášek, p. Vild, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek, p. Karas, pí. Mgr. Kořánová,, p. MUDr. Jirava příchod

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 15.7.2015 Program: 1. Prodej pozemku parc.č.st. 656 v k.ú. Přezletice - záměr 2. Žádost o odkoupení

Více

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0.

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0. Z Á P I S 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno : 13 (omluvili se: Zdenka Tillová, Jiří Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 hodin

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více