ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice"

Transkript

1 Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice (dále téţ jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou města Jaroslavem Hřebíkem (dále jako předsedající ). Předsedající zasedání konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Pozvánka na jednání včetně návrhu programu, podle 93 odst. 1 zákona o obcích, byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Nová Včelnice, zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od do Současně byla zveřejněna ve stejnou dobu i na úřední desce umoţňující dálkový přístup. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, ţe přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Přítomni: Jaroslav Hřebík, Věra Davidová, Ing. Miroslav Fuxa, Ing. Karel Dvořák, Jaroslav Kašša, Ing. Lumír Rataj a Pavel Poslušný. Neomluveni: Miroslav Váňa, MUDr. Jaroslav Letocha. Omluveni: Mgr. Jana Maříková, David Holoubek, DiS., Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaroslava Kaššu a Ing. Fuxu Miroslava a zapisovatelku Janu Štěpánovou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům sdělit své stanovisko. Zastupitelstvo města Nová Včelnice určuje ověřovatele zápisu Jaroslava Kaššu a Ing. Miroslava Fuxu a zapisovatelku Janu Štěpánovou. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/1. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 1

2 Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se sdělit své stanovisko přítomným zastupitelům a občanům. Následně se hlasovalo o programu jednání jako celku. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje následující program zasedání: 1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 2. Navýšení příspěvku na činnost PO MŠ Nová Včelnice kotel 3. Rozpočtová změna č. 2/ Veřejná zakázka na akci: Kanalizační sběrač v Nové Včelnici výběr uchazeče 5. Veřejná zakázka na akci: Oddílná kanalizace Za Kozlovkou výběr uchazeče 6. Směrnice č. 2/2011 o zadávání zakázek 7. Smlouva o poskytnutí grantu z JČK 8. Smlouva o dílo IPlefekt s.r.o. včelařské muzeum 9. Akce Hrajeme si na zahradě 10. Dohoda o spolupráci a smlouvy pro akci Novovčelnická Etynka MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 11. Nájemní smlouvy na nebytové prostory Dům sluţeb 12. Dohody o ukončení nájmu v Domě sluţeb 13. Nájemní smlouva k bytu pan Vaňásek 14. Smlouva o věcném břemenu Pozemkový fond 15. Prodej pozemku č. parcely 730/7 o výměře 115 m 2 v k.ú. Nová Včelnice 16. Prodej pozemku č. parcely 238/49 díl b o výměře 2 m 2 v k.ú. Nová Včelnice 17. Prodej pozemku č. parcely 154/2 o výměře 7 m 2 v k.ú. Nová Včelnice, kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - Nováková 18. Ţádost PO ZŠ o navýšení příspěvku na provoz oprava prosklené střechy 19. Výroční zpráva provozovatele vodohospodářského majetku za rok 2010 a plán investic do roku Čevak 20. Zpráva kontrolního výboru 21. Příspěvek na opravu varhan 22. Různé Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/2. Bod I. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města Zastupitelstvo vyslechlo zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Dva úkoly dosud trvají úkol pro komisi (Komise pro sport a tělovýchovu) a příprava výzvy na vodovod v lokalitě Za Kozlovkou). Tyto dva body budou zhodnoceny na příštím zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města Nová Včelnice vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení. Bod II. Navýšení příspěvku na provoz PO MŠ Nová Včelnice - kotel Předsedající předloţil zastupitelům ţádost PO Mateřské školy, která ţádá o navýšení příspěvku na provoz z důvodu poruchy kotle. Celkové náklady na opravu kotle a jednoho radiátoru činí ,- Kč. Příloha č. 2 (1 list). 2

3 Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje navýšit příspěvek na provoz pro PO MŠ Nová Včelnice o částku ,- Kč z důvodu výměny poškozeného kotle. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/3. Bod III. Rozpočtová změna č. 2/2011 Vedoucí finančního odboru seznámila členy zastupitelstva a přítomné občany s rozpočtovou změnou č. 2/2011. Příloha č. 3 (1 list). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2011. Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 6, proti 1 (Dvořák), zdrţel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/4. Bod IV. Veřejná zakázka na akci: Kanalizační sběrač v Nové Včelnici výběr uchazeče Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na akci Kanalizační sběrač v Nové Včelnici. Jako nejvhodnější uchazeč je firma Staviservis z Jindřichova Hradce, která nabídla provedení práce za ,- Kč bez DPH. Příloha č. 4 (1 list). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje firmu Staviservis spol. s r. o., Deštenská 71, Radouňka, Jindřichův Hradec, IČ: jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku na akci: Kanalizační sběrač v Nové Včelnici za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/5. Bod V. - Veřejná zakázka na akci: Oddílná kanalizace Za Kozlovkou výběr uchazeče Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na akci: Výstavba oddílné kanalizace Nová Včelnice. Jako nejvhodnější uchazeč je firma STRABAG a.s., Pelhřimov, která nabídla provedení díla za ,- Kč bez DPH. Příloha č. 5 (2 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje firmu STRABAG a.s., Pelhřimov, IČ: jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku na akci: Výstavba oddílné kanalizace Za Kozlovkou za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/6. Bod VI. Směrnice č. 2/2011 o zadávání zakázek Předsedající seznámil zastupitele se směrnicí č. 2/2011- Pravidla pro zadávání veřejných 3

4 zakázek Městem Nová Včelnice. Příloha č. 6 (8 listů). Rozprava: Ing. Fuxa dotaz, zda je moţné schválit něco zpětně? Ing. Dvořák - poţaduje, aby s veřejnými zakázkami byla dána moţnost se lépe seznámit, lepší objasnění výherců větších zakázek. Bc. V. Szutová vysvětlila účel směrnic upravují postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek, zjednodušují administrativní práce při zajišťování výběrového řízení u akcí, na které jsou poskytnuty dotace. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Směrnici č. 2/2011 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Městem Nová Včelnice s účinností od a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/7. Bod VII. Smlouva o poskytnutí grantu - JČK Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou o poskytnutí příspěvku z Jihočeského kraje na akci: Novovčelnická Etynka, která se bude konat o pouti. Obdrţeli jsme částku ,- Kč. Příloha č. 7 (4 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/335/11 z Grantového programu Podpora ţivé kultury na akci Novovčelnická Etynka a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/8. VIII. - Smlouva o dílo IPlefekt s.r.o. včelařské muzeum Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou o dílo s firmou IPlefekt Praha, která připraví projekt budoucího včelařského muzea a informačního centra z budovy Nechyba. Tato akce bude realizována po obdrţení grantu z Regionálního operačního programu Jihozápad. Příloha č. 8 (4 listy). Rozprava: Ing. Dvořák dotaz, zda byla jiţ nějaká částka za vypracování smlouvy firmě IPlefekt s.r.o., Brno, vyplacena? Upozornil na změnu sídla této firmy nyní mají sídlo v Praze. Bc. Szutová, tajemnice ţádná finanční částka vyplacena nebyla, smlouva bude upravena tak, ţe bude polovina částky vyplacena před akcí a druhá polovina částky aţ po schválení dotace zjistíme na stránkách ROP. Usnesení, které schválíme, bude i zapracováno do smlouvy. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Smlouvy o dílo s firmou IPlefekt s.r.o., se sídlem Viktora Huga 4, Praha 5, IČ: , zastoupenou Ing. Tomášem Moučkou, jednatelem a Městem Nová Včelnice k provedení projektu: Výstavba muzea včelařství a infocentrum z Regionálního operačního programu Jihozápad s tím, ţe jedna ½ ceny díla bude uhrazena po předání jednotlivých částí díla a druhá ½ bude vyplacena po obdrţení dotace na plánovanou akci a pověřuje starostu k podpisu 4

5 smlouvy o dílo. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/9. Bod IX. Akce Hrajeme si na zahradě Předsedající navrhl zastupitelům, aby se vybudovalo dětské hřiště ve školce i přesto, ţe jsme neobdrţeli dotaci z MMR. Celkové náklady včetně DPH činí ,- Kč. Výstavbu by provedla firma Jiří MOOZ Brandov. Rozprava: Ing. Dvořák navrhl, aby byla oslovena firma, která má dětské hřiště realizovat, zda by tuto akci nezrealizovala za poloviční cenu. Doporučuje v letošním roce udělat pouze polovinu akce, v roce 2012 dětské hřiště dokončit. Dále navrhuje znova tuto akci projednat v poradním sboru a nechat si předloţit další tři nabídky. P. Poslušný připomíná, ţe v centru města na dětském hřišti není ani písek ani pořádné skluzavky pro děti. Bc. Szutová, tajemnice Za polovinu částky ( ,- Kč) není nikdo schopen akci zrealizovat. V projektu je celkem 9 atrakcí. Částka je včetně DPH. Jiné firmy nabízí o hodně draţší atrakce neţ vybraný uchazeč. Kdyţ se akce nezrealizuje, musíme odstranit nevyhovující atrakce v mateřské školce. Nemají odpovídající revize ani certifikáty. Zastupitelstvo města Nová Včelnice odkládá tento bod na další zasedání zastupitelstva s tím, ţe budou předloţeny ještě další tři nabídky pro výstavbu dětského hřiště. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/10. Bod X. - Dohoda o spolupráci a smlouvy pro akci Novovčelnická Etynka MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Dohoda o spolupráci Předsedající předloţil zastupitelům návrh Dohody o spolupráci na projektu prezentace Novovčelnické Etynky v rádiu Faktor. Také předloţil i související smlouvy na výrobu spotu a barter a samotné vysílání příspěvku v rádiu Faktor. Přílohy č. 9 (5 listů). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Dohodu o spolupráci s MEDIA MARKETING SEVICES a.s. pro akci Novovčelnická Etynka a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/11. Smlouva na výrobu spotu Také předloţil i související smlouvy na výrobu spotu pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 2.000,- Kč bez DPH. Příloha č. 10 (1 list). 5

6 Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Obchodní smlouvu č /11 na výrobu spotu, která bude uzavřena mezi městem Nová Včelnice a MEDIA MARKETING SEVICES a.s. pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 2.000,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/12. Smlouva na vysílání spotu v rádiu Faktor Také předloţil i související smlouvy na vysílání spotu v rádiu Faktor pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 6.085,- Kč bez DPH. Příloha č. 11 (2 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Obchodní smlouvu č /11 na výrobu spotu, která bude uzavřena mezi městem Nová Včelnice a MEDIA MARKETING SEVICES a.s. pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 6.085,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/13. Smlouva na BARTER Také předloţil i související smlouvy na BARTER pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 5.675,- Kč bez DPH. Příloha č. 12 (2 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Obchodní smlouvu č /11 na BARTER, která bude uzavřena mezi městem Nová Včelnice a MEDIA MARKETING SEVICES a.s. pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 5.675,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/14. Bod XI. Nájemní smlouvy na nebytové prostory Dům sluţeb Předsedající předloţil zastupitelům smlouvu o nájmu nebytových prostor v Domě sluţeb. Firma BEST FIN PLUS spol. s r.o. poţádala o rozšíření pronajaté plochy. Příloha č. 13 (3 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor s firmou BEST FIN PLUS spol. s.r.o., IČ: , místnost o velikosti 12,70 m 2, v 1. patře v objektu Domu sluţeb, Na Hliněnce čp.457 na dobu neurčitou od za účelem rozšíření kanceláře, za roční nájemné ve výši 3.581,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/15. 6

7 Bod XII. Dohoda o ukončení nájmu v Domě sluţeb Předsedající seznámil zastupitele s ţádostmi o ukončení nájemního vztahu v Domě sluţeb. O ukončení nájmu poţádala hudební škola YAMAHA. Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s hudební školou YAMAHA a to místnosti o velikosti 12,70 m 2, v I. patře v objektu Domu sluţeb, Na Hliněnce čp. 457 v Nové Včelnici k Bod XIII. Nájemní smlouvy Předsedající sdělil zastupitelům informaci o tom, ţe pan Jiří Kolář poţádal o ukončení nájemní smlouvy k A také pan Zdeněk František poţádal o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 12 z důvodu přestěhování do domova důchodců. O tento byt projevil zájem pan Vaňásek. Nájemné by činilo 1.400,- Kč/měsíc. Příloha č. 14 (5 listů). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+0 první kategorie v domě čp. 517, Za Kozlovkou, Nová Včelnice panu Janu Vaňáskovi, nar , na dobu neurčitou od za měsíční nájemné z plochy bytu ve výši 1.400,- Kč. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/16. Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí zprávu Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě zvláštního určení se Zdeňkem Františkem Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí zprávu Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 na Masarykově náměstí čp. 31 v Nové Včelnici s Kolářem Jiřím k Bod XIV. Smlouva o věcném břemenu Pozemnový fond Předsedající předloţil zastupitelům smlouvu o věcném břemenu s Pozemkovým fondem. Jedná se o věcné břemeno k akci ve Staré Včelnici. Příloha č. 15 (5 listů). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č C 11/17, která bude uzavřena mezi Pozemkovým fondem České republiky, IČ: , se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupeným vedoucím Krajského pracoviště pro Jihočeský kraj, Vrbenská 2, České Budějovice, Ing. Mgr. Miroslavem Šimekem a městem Nová Včelnice, kterým jsou zatíţeny pozemky parcelního čísla 1014/1 díl 2 a 1531 díl 1 v k.ú. Nová Včelnice pro akci: Kanalizace a vodovod Stará Včelnice. Věcné břemeno je vymezeno geometrickým plánem č /2010, který vypracovala firma Ing. Pavel Pudil, Geodetická kancelář, Stříţovice 82. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné ve výši 1000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 7

8 města k podpisu této smlouvy. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/17. Bod XV. Prodej pozemku č. parcely 730/27 o výměře 115 m 2 v k.ú. Nová Včelnice Předsedající předloţil zastupitelům ţádost o prodej pozemku o výměře 115 m 2, kterou podali manţelé Jana a Petr Kaškovi. Jedná se o zarostlý terén, který přímo sousedí s jejich pozemkem. Nezasahuje do místní komunikace a bude jen dobré, kdyţ bude udrţován. Geometrický plán si uhradí na vlastní náklady a téţ i smlouvu a vklad do katastru. Příloha č. 16 (1 list). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nová Včelnice označeného v geometrickém plánu č /2011, který vypracovala firma Geodetická kancelář Hoška Komárek, Stará Cesta 546/II., Jindřichův Hradec, jako nově vzniklá parcela č 730/27 o výměře 115 m 2 manţelům Janě a Petrovi Kaškovým, bytem Komenského 394, Nová Včelnice za dohodnutou cenu 80,- Kč/m 2. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/18. Bod XVI. - Prodej pozemku č. parcely 238/49 díl b o výměře 2 m 2 v k.ú. Nová Včelnice Předsedající seznámil zastupitele s ţádostí o prodej části pozemku pod garáţí. Jedná se o 2m 2. Ţádost podali manţelé Jiří a Jaroslav Linhartovi. Geometrický plán si uhradí na vlastní náklady a téţ i smlouvu a vklad do katastru. Příloha č. 17 (1 list). Byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nová Včelnice označeného v geometrickém plánu č /2011, který vypracovala firma Geodetická kancelář Hoška Komárek, Stará Cesta 546/II., Jindřichův Hradec, jako díl b o výměře 2 m 2 oddělený z parcely č. 236/49 manţelům Jiřímu a Jaroslavě Linhartovým, Na Hliněnce 450, Nová Včelnice za dohodnutou cenu 250,- Kč/m 2. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/19. Bod XVII. - Prodej pozemku č. parcely 730/27 o výměře 7 m 2 v k.ú. Nová Včelnice, kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - Novákovi Předsedající seznámil zastupitele s kupní smlouvou a se smlouvou o věcném břemenu mezi manţeli Jiřím a Lenkou Novákovými, Nová Včelnice, U Nádraţí 384. Manţelé Novákovi ţádají o koupi pozemku č. parcely 730/27 o výměře 7 m2 v k.ú. Nová Včelnice. Příloha č. 18 (3 listy). Rozprava: Pan Poslušný vznesl dotaz, proč Novákovi poţádali město o koupi pozemku aţ po stavbě garáţe. 8

9 Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nová Včelnice označeného v geometrickém plánu č /2011, který vypracovala firma Geodetická kancelář Hoška Komárek, Stará Cesta 546/II., Jindřichův Hradec, jako díl a o výměře 7 m 2 oddělený ze st. parcely č. 154/2 paní Lence Novákové, bytem U Nádraţí 384, Nová Včelnice za dohodnutou cenu 250,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje zřídit věcné břemeno chůze, jízdy, vedení vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 384 jako úplatné ve výši 500,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/20. Bod XVIII. Ţádost PO ZŠ o navýšení příspěvku na provoz oprava prosklené střechy Předsedající seznámil zastupitele s ţádostí ředitele PO ZŠ Nová Včelnice, který ţádá o příspěvek na provoz na opravu skleněné střechy nad jídelnou ve výši cca ,- Kč. Návrh usnesení zní, ţe se příspěvek neposkytne. Příloha č. 19 (3 listy). Byl podán protinávrh. Zastupitel Dvořák navrhuje, aby se příspěvek schválil. Bylo tedy nejdříve hlasováno o protinávrhu. Protinávrh usnesení: Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje poskytnout příspěvek na provoz PO ZŠ Nová Včelnice ve výši ,- Kč. Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 5, proti 2/V. Davidová, P. Poslušný/, zdrţeli se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Hlasováno o původním návrhu. Původní návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nová Včelnice zamítá poskytnout příspěvek na provoz PO ZŠ Nová Včelnice ve výši ,- Kč. Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 2/V. Davidová, P. Poslušný/, proti 5, zdrţeli se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Protoţe nedošlo k přijetí ţádného usnesení, budou zástupci jednotlivých stran na společné schůzi projednávat ţádost znovu tak, aby došlo ke shodě a přijetí usnesení. Poté bude opětovné projednání na dalším zasedání zastupitelstva. Bod XIX. Výroční zpráva provozovatele vodohospodářského majetku za rok 2010 a plán investic do roku Čevak Předsedající seznámil zastupitele s Výroční zprávou provozovatele vodohospodářského majetku města za rok 2010 a plánu investic na rok 2012 od Čevaku. Plán investic se bude ještě podrobněji projednávat na dalším zasedání. Nyní se jen probere tato Výroční zpráva. Příloha č. 20 (6 listů). Byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí Výroční technickohospodářskou 9

10 zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Nová Včelnice za rok Bod XX. Zpráva kontrolního výboru Předseda kontrolní komise seznámil zastupitele se zprávou o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. Příloha č. 21 (1 list). Byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Bod XXI. Příspěvek na opravu varhan Starosta informoval zastupitele a také je poţádal, aby byl z rozpočtu města vyčleněn příspěvek ve výši ,- Kč na opravu varhan. Zatím by se nepřeváděl na účet farnosti, ale byl by jako vstřícný krok města k opravě varhan. Aţ bude oprava provedena a vyúčtována, tak poté převedeme schválenou částku na účet farnosti. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje poskytnout příspěvek na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve výši ,- Kč. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 6/2011/21. Bod XXII. - Různé Starosta - Na základě úpravy projektu na hasičskou zbojnici navrhuji vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor, budova čp. 478 (jídelna) v Nové Včelnici za podmínek: Doba nájmu bude na dobu neurčitou, od s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Příloha č. 22 (2 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje vyvěsit záměr na pronájem budovy č.p. 478 v Nové Včelnici na dobu neurčitou od se 14ti denní výpovědní lhůtou. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/22. Ing. Dvořák konstatoval, ţe kontrolní výbor spolu s finančním výborem provedou kontrolu fungování městské policie dle plánu sluţeb. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:28 hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Rozpočet k ţádosti o příspěvek PO MŠ 3) Rozpočtová změna č. 2/2011 4) Zpráva z výběrového řízení Kanalizační sběrač v Nové Včelnici 5) Zpráva z výběrového řízení Výstavba oddílné kanalizace Za Kozlovkou 10

11 6) Směrnice č. 2/2011 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 7) Smlouva o poskytnutí grantu JČK 8) Smlouva o dílo IPlefekt s.r.o. 9) Dohoda o spolupráci č. smlouvy 2011/ MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 10) Obchodní smlouva č /11 - MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 11) Obchodní smlouva č /11 - MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 12) Obchodní smlouva č /11 - MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 13) Smlouva o nájmu nebytových prostor BEST FIN PLUS spol. s r.o. 14) Nájemní smlouvy k bytům 15) Smlouva o zřízení věcného břemene č C 11/17 Pozemkový fond 16) Prodej pozemku - GP č / ) Prodej pozemku - GP č / ) Kupní smlouva a smlouva o věcném břemenu Nováková 19) Rozpočet k ţádosti o příspěvek PO ZŠ 20) Výroční technická zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Nová Včelnice za rok ) Zpráva kontrolního výboru 22) Záměr města na pronájem nebytových prostor bývalá jídelna uranových dolů Zápis byl vyhotoven dne: Zapsala: Jana Štěpánová.. Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Kašša.. Ing. Miroslav Fuxa. Starosta města: Jaroslav Hřebík 11

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin.

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 11. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 11. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 11. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma, Jan Přibáň, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Václava Soupírová, David Žák

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma, Jan Přibáň, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Václava Soupírová, David Žák Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 10. 6. 2015 Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis o průběhu zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 29. 9. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 29. 9. 2011 5 Skřinářov ze dne 29. 9. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 29. 9. Místo konání: místnost Obecního úřadu, Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 29.9. od 18.00 hod Program: 5//1 Určení

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 46/2014

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 3. zasedání ZMě dne 18.12.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 3. zasedání ZMě dne 18.12.2014. Trvá nebo splněno 4. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 23.02.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení 21:25 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více