ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice"

Transkript

1 Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice (dále téţ jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou města Jaroslavem Hřebíkem (dále jako předsedající ). Předsedající zasedání konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Pozvánka na jednání včetně návrhu programu, podle 93 odst. 1 zákona o obcích, byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Nová Včelnice, zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od do Současně byla zveřejněna ve stejnou dobu i na úřední desce umoţňující dálkový přístup. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, ţe přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Přítomni: Jaroslav Hřebík, Věra Davidová, Ing. Miroslav Fuxa, Ing. Karel Dvořák, Jaroslav Kašša, Ing. Lumír Rataj a Pavel Poslušný. Neomluveni: Miroslav Váňa, MUDr. Jaroslav Letocha. Omluveni: Mgr. Jana Maříková, David Holoubek, DiS., Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaroslava Kaššu a Ing. Fuxu Miroslava a zapisovatelku Janu Štěpánovou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům sdělit své stanovisko. Zastupitelstvo města Nová Včelnice určuje ověřovatele zápisu Jaroslava Kaššu a Ing. Miroslava Fuxu a zapisovatelku Janu Štěpánovou. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/1. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 1

2 Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se sdělit své stanovisko přítomným zastupitelům a občanům. Následně se hlasovalo o programu jednání jako celku. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje následující program zasedání: 1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 2. Navýšení příspěvku na činnost PO MŠ Nová Včelnice kotel 3. Rozpočtová změna č. 2/ Veřejná zakázka na akci: Kanalizační sběrač v Nové Včelnici výběr uchazeče 5. Veřejná zakázka na akci: Oddílná kanalizace Za Kozlovkou výběr uchazeče 6. Směrnice č. 2/2011 o zadávání zakázek 7. Smlouva o poskytnutí grantu z JČK 8. Smlouva o dílo IPlefekt s.r.o. včelařské muzeum 9. Akce Hrajeme si na zahradě 10. Dohoda o spolupráci a smlouvy pro akci Novovčelnická Etynka MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 11. Nájemní smlouvy na nebytové prostory Dům sluţeb 12. Dohody o ukončení nájmu v Domě sluţeb 13. Nájemní smlouva k bytu pan Vaňásek 14. Smlouva o věcném břemenu Pozemkový fond 15. Prodej pozemku č. parcely 730/7 o výměře 115 m 2 v k.ú. Nová Včelnice 16. Prodej pozemku č. parcely 238/49 díl b o výměře 2 m 2 v k.ú. Nová Včelnice 17. Prodej pozemku č. parcely 154/2 o výměře 7 m 2 v k.ú. Nová Včelnice, kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - Nováková 18. Ţádost PO ZŠ o navýšení příspěvku na provoz oprava prosklené střechy 19. Výroční zpráva provozovatele vodohospodářského majetku za rok 2010 a plán investic do roku Čevak 20. Zpráva kontrolního výboru 21. Příspěvek na opravu varhan 22. Různé Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/2. Bod I. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města Zastupitelstvo vyslechlo zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Dva úkoly dosud trvají úkol pro komisi (Komise pro sport a tělovýchovu) a příprava výzvy na vodovod v lokalitě Za Kozlovkou). Tyto dva body budou zhodnoceny na příštím zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města Nová Včelnice vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení. Bod II. Navýšení příspěvku na provoz PO MŠ Nová Včelnice - kotel Předsedající předloţil zastupitelům ţádost PO Mateřské školy, která ţádá o navýšení příspěvku na provoz z důvodu poruchy kotle. Celkové náklady na opravu kotle a jednoho radiátoru činí ,- Kč. Příloha č. 2 (1 list). 2

3 Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje navýšit příspěvek na provoz pro PO MŠ Nová Včelnice o částku ,- Kč z důvodu výměny poškozeného kotle. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/3. Bod III. Rozpočtová změna č. 2/2011 Vedoucí finančního odboru seznámila členy zastupitelstva a přítomné občany s rozpočtovou změnou č. 2/2011. Příloha č. 3 (1 list). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2011. Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 6, proti 1 (Dvořák), zdrţel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/4. Bod IV. Veřejná zakázka na akci: Kanalizační sběrač v Nové Včelnici výběr uchazeče Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na akci Kanalizační sběrač v Nové Včelnici. Jako nejvhodnější uchazeč je firma Staviservis z Jindřichova Hradce, která nabídla provedení práce za ,- Kč bez DPH. Příloha č. 4 (1 list). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje firmu Staviservis spol. s r. o., Deštenská 71, Radouňka, Jindřichův Hradec, IČ: jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku na akci: Kanalizační sběrač v Nové Včelnici za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/5. Bod V. - Veřejná zakázka na akci: Oddílná kanalizace Za Kozlovkou výběr uchazeče Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na akci: Výstavba oddílné kanalizace Nová Včelnice. Jako nejvhodnější uchazeč je firma STRABAG a.s., Pelhřimov, která nabídla provedení díla za ,- Kč bez DPH. Příloha č. 5 (2 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje firmu STRABAG a.s., Pelhřimov, IČ: jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku na akci: Výstavba oddílné kanalizace Za Kozlovkou za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/6. Bod VI. Směrnice č. 2/2011 o zadávání zakázek Předsedající seznámil zastupitele se směrnicí č. 2/2011- Pravidla pro zadávání veřejných 3

4 zakázek Městem Nová Včelnice. Příloha č. 6 (8 listů). Rozprava: Ing. Fuxa dotaz, zda je moţné schválit něco zpětně? Ing. Dvořák - poţaduje, aby s veřejnými zakázkami byla dána moţnost se lépe seznámit, lepší objasnění výherců větších zakázek. Bc. V. Szutová vysvětlila účel směrnic upravují postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek, zjednodušují administrativní práce při zajišťování výběrového řízení u akcí, na které jsou poskytnuty dotace. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Směrnici č. 2/2011 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Městem Nová Včelnice s účinností od a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/7. Bod VII. Smlouva o poskytnutí grantu - JČK Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou o poskytnutí příspěvku z Jihočeského kraje na akci: Novovčelnická Etynka, která se bude konat o pouti. Obdrţeli jsme částku ,- Kč. Příloha č. 7 (4 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/335/11 z Grantového programu Podpora ţivé kultury na akci Novovčelnická Etynka a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/8. VIII. - Smlouva o dílo IPlefekt s.r.o. včelařské muzeum Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou o dílo s firmou IPlefekt Praha, která připraví projekt budoucího včelařského muzea a informačního centra z budovy Nechyba. Tato akce bude realizována po obdrţení grantu z Regionálního operačního programu Jihozápad. Příloha č. 8 (4 listy). Rozprava: Ing. Dvořák dotaz, zda byla jiţ nějaká částka za vypracování smlouvy firmě IPlefekt s.r.o., Brno, vyplacena? Upozornil na změnu sídla této firmy nyní mají sídlo v Praze. Bc. Szutová, tajemnice ţádná finanční částka vyplacena nebyla, smlouva bude upravena tak, ţe bude polovina částky vyplacena před akcí a druhá polovina částky aţ po schválení dotace zjistíme na stránkách ROP. Usnesení, které schválíme, bude i zapracováno do smlouvy. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Smlouvy o dílo s firmou IPlefekt s.r.o., se sídlem Viktora Huga 4, Praha 5, IČ: , zastoupenou Ing. Tomášem Moučkou, jednatelem a Městem Nová Včelnice k provedení projektu: Výstavba muzea včelařství a infocentrum z Regionálního operačního programu Jihozápad s tím, ţe jedna ½ ceny díla bude uhrazena po předání jednotlivých částí díla a druhá ½ bude vyplacena po obdrţení dotace na plánovanou akci a pověřuje starostu k podpisu 4

5 smlouvy o dílo. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/9. Bod IX. Akce Hrajeme si na zahradě Předsedající navrhl zastupitelům, aby se vybudovalo dětské hřiště ve školce i přesto, ţe jsme neobdrţeli dotaci z MMR. Celkové náklady včetně DPH činí ,- Kč. Výstavbu by provedla firma Jiří MOOZ Brandov. Rozprava: Ing. Dvořák navrhl, aby byla oslovena firma, která má dětské hřiště realizovat, zda by tuto akci nezrealizovala za poloviční cenu. Doporučuje v letošním roce udělat pouze polovinu akce, v roce 2012 dětské hřiště dokončit. Dále navrhuje znova tuto akci projednat v poradním sboru a nechat si předloţit další tři nabídky. P. Poslušný připomíná, ţe v centru města na dětském hřišti není ani písek ani pořádné skluzavky pro děti. Bc. Szutová, tajemnice Za polovinu částky ( ,- Kč) není nikdo schopen akci zrealizovat. V projektu je celkem 9 atrakcí. Částka je včetně DPH. Jiné firmy nabízí o hodně draţší atrakce neţ vybraný uchazeč. Kdyţ se akce nezrealizuje, musíme odstranit nevyhovující atrakce v mateřské školce. Nemají odpovídající revize ani certifikáty. Zastupitelstvo města Nová Včelnice odkládá tento bod na další zasedání zastupitelstva s tím, ţe budou předloţeny ještě další tři nabídky pro výstavbu dětského hřiště. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/10. Bod X. - Dohoda o spolupráci a smlouvy pro akci Novovčelnická Etynka MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Dohoda o spolupráci Předsedající předloţil zastupitelům návrh Dohody o spolupráci na projektu prezentace Novovčelnické Etynky v rádiu Faktor. Také předloţil i související smlouvy na výrobu spotu a barter a samotné vysílání příspěvku v rádiu Faktor. Přílohy č. 9 (5 listů). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Dohodu o spolupráci s MEDIA MARKETING SEVICES a.s. pro akci Novovčelnická Etynka a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/11. Smlouva na výrobu spotu Také předloţil i související smlouvy na výrobu spotu pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 2.000,- Kč bez DPH. Příloha č. 10 (1 list). 5

6 Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Obchodní smlouvu č /11 na výrobu spotu, která bude uzavřena mezi městem Nová Včelnice a MEDIA MARKETING SEVICES a.s. pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 2.000,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/12. Smlouva na vysílání spotu v rádiu Faktor Také předloţil i související smlouvy na vysílání spotu v rádiu Faktor pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 6.085,- Kč bez DPH. Příloha č. 11 (2 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Obchodní smlouvu č /11 na výrobu spotu, která bude uzavřena mezi městem Nová Včelnice a MEDIA MARKETING SEVICES a.s. pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 6.085,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/13. Smlouva na BARTER Také předloţil i související smlouvy na BARTER pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 5.675,- Kč bez DPH. Příloha č. 12 (2 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Obchodní smlouvu č /11 na BARTER, která bude uzavřena mezi městem Nová Včelnice a MEDIA MARKETING SEVICES a.s. pro akci Novovčelnická Etynka za cenu 5.675,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/14. Bod XI. Nájemní smlouvy na nebytové prostory Dům sluţeb Předsedající předloţil zastupitelům smlouvu o nájmu nebytových prostor v Domě sluţeb. Firma BEST FIN PLUS spol. s r.o. poţádala o rozšíření pronajaté plochy. Příloha č. 13 (3 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor s firmou BEST FIN PLUS spol. s.r.o., IČ: , místnost o velikosti 12,70 m 2, v 1. patře v objektu Domu sluţeb, Na Hliněnce čp.457 na dobu neurčitou od za účelem rozšíření kanceláře, za roční nájemné ve výši 3.581,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/15. 6

7 Bod XII. Dohoda o ukončení nájmu v Domě sluţeb Předsedající seznámil zastupitele s ţádostmi o ukončení nájemního vztahu v Domě sluţeb. O ukončení nájmu poţádala hudební škola YAMAHA. Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s hudební školou YAMAHA a to místnosti o velikosti 12,70 m 2, v I. patře v objektu Domu sluţeb, Na Hliněnce čp. 457 v Nové Včelnici k Bod XIII. Nájemní smlouvy Předsedající sdělil zastupitelům informaci o tom, ţe pan Jiří Kolář poţádal o ukončení nájemní smlouvy k A také pan Zdeněk František poţádal o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 12 z důvodu přestěhování do domova důchodců. O tento byt projevil zájem pan Vaňásek. Nájemné by činilo 1.400,- Kč/měsíc. Příloha č. 14 (5 listů). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+0 první kategorie v domě čp. 517, Za Kozlovkou, Nová Včelnice panu Janu Vaňáskovi, nar , na dobu neurčitou od za měsíční nájemné z plochy bytu ve výši 1.400,- Kč. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/16. Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí zprávu Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě zvláštního určení se Zdeňkem Františkem Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí zprávu Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 na Masarykově náměstí čp. 31 v Nové Včelnici s Kolářem Jiřím k Bod XIV. Smlouva o věcném břemenu Pozemnový fond Předsedající předloţil zastupitelům smlouvu o věcném břemenu s Pozemkovým fondem. Jedná se o věcné břemeno k akci ve Staré Včelnici. Příloha č. 15 (5 listů). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č C 11/17, která bude uzavřena mezi Pozemkovým fondem České republiky, IČ: , se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupeným vedoucím Krajského pracoviště pro Jihočeský kraj, Vrbenská 2, České Budějovice, Ing. Mgr. Miroslavem Šimekem a městem Nová Včelnice, kterým jsou zatíţeny pozemky parcelního čísla 1014/1 díl 2 a 1531 díl 1 v k.ú. Nová Včelnice pro akci: Kanalizace a vodovod Stará Včelnice. Věcné břemeno je vymezeno geometrickým plánem č /2010, který vypracovala firma Ing. Pavel Pudil, Geodetická kancelář, Stříţovice 82. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné ve výši 1000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 7

8 města k podpisu této smlouvy. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/17. Bod XV. Prodej pozemku č. parcely 730/27 o výměře 115 m 2 v k.ú. Nová Včelnice Předsedající předloţil zastupitelům ţádost o prodej pozemku o výměře 115 m 2, kterou podali manţelé Jana a Petr Kaškovi. Jedná se o zarostlý terén, který přímo sousedí s jejich pozemkem. Nezasahuje do místní komunikace a bude jen dobré, kdyţ bude udrţován. Geometrický plán si uhradí na vlastní náklady a téţ i smlouvu a vklad do katastru. Příloha č. 16 (1 list). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nová Včelnice označeného v geometrickém plánu č /2011, který vypracovala firma Geodetická kancelář Hoška Komárek, Stará Cesta 546/II., Jindřichův Hradec, jako nově vzniklá parcela č 730/27 o výměře 115 m 2 manţelům Janě a Petrovi Kaškovým, bytem Komenského 394, Nová Včelnice za dohodnutou cenu 80,- Kč/m 2. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/18. Bod XVI. - Prodej pozemku č. parcely 238/49 díl b o výměře 2 m 2 v k.ú. Nová Včelnice Předsedající seznámil zastupitele s ţádostí o prodej části pozemku pod garáţí. Jedná se o 2m 2. Ţádost podali manţelé Jiří a Jaroslav Linhartovi. Geometrický plán si uhradí na vlastní náklady a téţ i smlouvu a vklad do katastru. Příloha č. 17 (1 list). Byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nová Včelnice označeného v geometrickém plánu č /2011, který vypracovala firma Geodetická kancelář Hoška Komárek, Stará Cesta 546/II., Jindřichův Hradec, jako díl b o výměře 2 m 2 oddělený z parcely č. 236/49 manţelům Jiřímu a Jaroslavě Linhartovým, Na Hliněnce 450, Nová Včelnice za dohodnutou cenu 250,- Kč/m 2. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/19. Bod XVII. - Prodej pozemku č. parcely 730/27 o výměře 7 m 2 v k.ú. Nová Včelnice, kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - Novákovi Předsedající seznámil zastupitele s kupní smlouvou a se smlouvou o věcném břemenu mezi manţeli Jiřím a Lenkou Novákovými, Nová Včelnice, U Nádraţí 384. Manţelé Novákovi ţádají o koupi pozemku č. parcely 730/27 o výměře 7 m2 v k.ú. Nová Včelnice. Příloha č. 18 (3 listy). Rozprava: Pan Poslušný vznesl dotaz, proč Novákovi poţádali město o koupi pozemku aţ po stavbě garáţe. 8

9 Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nová Včelnice označeného v geometrickém plánu č /2011, který vypracovala firma Geodetická kancelář Hoška Komárek, Stará Cesta 546/II., Jindřichův Hradec, jako díl a o výměře 7 m 2 oddělený ze st. parcely č. 154/2 paní Lence Novákové, bytem U Nádraţí 384, Nová Včelnice za dohodnutou cenu 250,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje zřídit věcné břemeno chůze, jízdy, vedení vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 384 jako úplatné ve výši 500,- Kč a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/20. Bod XVIII. Ţádost PO ZŠ o navýšení příspěvku na provoz oprava prosklené střechy Předsedající seznámil zastupitele s ţádostí ředitele PO ZŠ Nová Včelnice, který ţádá o příspěvek na provoz na opravu skleněné střechy nad jídelnou ve výši cca ,- Kč. Návrh usnesení zní, ţe se příspěvek neposkytne. Příloha č. 19 (3 listy). Byl podán protinávrh. Zastupitel Dvořák navrhuje, aby se příspěvek schválil. Bylo tedy nejdříve hlasováno o protinávrhu. Protinávrh usnesení: Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje poskytnout příspěvek na provoz PO ZŠ Nová Včelnice ve výši ,- Kč. Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 5, proti 2/V. Davidová, P. Poslušný/, zdrţeli se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Hlasováno o původním návrhu. Původní návrh usnesení: Zastupitelstvo města Nová Včelnice zamítá poskytnout příspěvek na provoz PO ZŠ Nová Včelnice ve výši ,- Kč. Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 2/V. Davidová, P. Poslušný/, proti 5, zdrţeli se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Protoţe nedošlo k přijetí ţádného usnesení, budou zástupci jednotlivých stran na společné schůzi projednávat ţádost znovu tak, aby došlo ke shodě a přijetí usnesení. Poté bude opětovné projednání na dalším zasedání zastupitelstva. Bod XIX. Výroční zpráva provozovatele vodohospodářského majetku za rok 2010 a plán investic do roku Čevak Předsedající seznámil zastupitele s Výroční zprávou provozovatele vodohospodářského majetku města za rok 2010 a plánu investic na rok 2012 od Čevaku. Plán investic se bude ještě podrobněji projednávat na dalším zasedání. Nyní se jen probere tato Výroční zpráva. Příloha č. 20 (6 listů). Byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí Výroční technickohospodářskou 9

10 zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Nová Včelnice za rok Bod XX. Zpráva kontrolního výboru Předseda kontrolní komise seznámil zastupitele se zprávou o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. Příloha č. 21 (1 list). Byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo města Nová Včelnice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Bod XXI. Příspěvek na opravu varhan Starosta informoval zastupitele a také je poţádal, aby byl z rozpočtu města vyčleněn příspěvek ve výši ,- Kč na opravu varhan. Zatím by se nepřeváděl na účet farnosti, ale byl by jako vstřícný krok města k opravě varhan. Aţ bude oprava provedena a vyúčtována, tak poté převedeme schválenou částku na účet farnosti. Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje poskytnout příspěvek na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve výši ,- Kč. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 6/2011/21. Bod XXII. - Různé Starosta - Na základě úpravy projektu na hasičskou zbojnici navrhuji vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor, budova čp. 478 (jídelna) v Nové Včelnici za podmínek: Doba nájmu bude na dobu neurčitou, od s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Příloha č. 22 (2 listy). Zastupitelstvo města Nová Včelnice schvaluje vyvěsit záměr na pronájem budovy č.p. 478 v Nové Včelnici na dobu neurčitou od se 14ti denní výpovědní lhůtou. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 7/2011/22. Ing. Dvořák konstatoval, ţe kontrolní výbor spolu s finančním výborem provedou kontrolu fungování městské policie dle plánu sluţeb. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:28 hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Rozpočet k ţádosti o příspěvek PO MŠ 3) Rozpočtová změna č. 2/2011 4) Zpráva z výběrového řízení Kanalizační sběrač v Nové Včelnici 5) Zpráva z výběrového řízení Výstavba oddílné kanalizace Za Kozlovkou 10

11 6) Směrnice č. 2/2011 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 7) Smlouva o poskytnutí grantu JČK 8) Smlouva o dílo IPlefekt s.r.o. 9) Dohoda o spolupráci č. smlouvy 2011/ MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 10) Obchodní smlouva č /11 - MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 11) Obchodní smlouva č /11 - MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 12) Obchodní smlouva č /11 - MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 13) Smlouva o nájmu nebytových prostor BEST FIN PLUS spol. s r.o. 14) Nájemní smlouvy k bytům 15) Smlouva o zřízení věcného břemene č C 11/17 Pozemkový fond 16) Prodej pozemku - GP č / ) Prodej pozemku - GP č / ) Kupní smlouva a smlouva o věcném břemenu Nováková 19) Rozpočet k ţádosti o příspěvek PO ZŠ 20) Výroční technická zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Nová Včelnice za rok ) Zpráva kontrolního výboru 22) Záměr města na pronájem nebytových prostor bývalá jídelna uranových dolů Zápis byl vyhotoven dne: Zapsala: Jana Štěpánová.. Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Kašša.. Ing. Miroslav Fuxa. Starosta města: Jaroslav Hřebík 11

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 48 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 16.09.2010 v 17.00 hodin Přítomni: Čapek Jar., Vobrová Dr.,Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr.

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis č. 15/8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích

Zápis č. 15/8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích Zápis č. 15/8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích Přítomni: T. Vejnar, J. Krpálek, R. Urban, Bc. Jiří Šír,

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 01. 04. 2011.

OBEC JANSKÁ. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 01. 04. 2011. OBEC JANSKÁ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 01. 04. 2011. Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 17.12.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 17.12.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 17.12.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 25. 6. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 25. 6. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 25. 6. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:02 hodin přítomni:

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Michal Němec,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Z Á P I S z 29. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 23.12.2013 od 18.00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okres České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Přítomni:

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 7/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 14.11.2011 v 17.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0.

Předsedající navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Nikdo jiný nic nenamítal. Hlasování: pro 13 proti 0 zdrţelo se 0. Z Á P I S 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 27. 1. 2015 Přítomno : 13 (omluvili se: Zdenka Tillová, Jiří Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Obec Věžná, zastupitelstvo obce Věžná

Obec Věžná, zastupitelstvo obce Věžná ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚŽNÁ, KONANÉHO DNE 13.6. 2012, od 19:00 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Věžná (dále též jako,,zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš 1 Z á p i s č. 8 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.04. 2011 v 17.oo hodin v Kunžaku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Jaroslav Ježek, František Koman,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 20. října 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křížkový Újezdec. Zasedání

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 14.3. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 15.2.2011 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Škvořetice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 2.11.2011 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing.Kouba Rudolf Toman

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 36 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 3. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 16.7.2012, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 21. 9. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice Obec Přibyslavice Zastupitelstvo obce Přibyslavice Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Účast: - Přítomno 5 členů zastupitelstva obce Mgr. Kantor a Ing. Byrtusová dovolená Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin, na Obecním úřadu Roudné, okres České Budějovice.

Z Á P I S. z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin, na Obecním úřadu Roudné, okres České Budějovice. Z Á P I S z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin, na Obecním úřadu Roudné, okres České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Přítomni: Gustav Had, Josef

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015 Přítomno: dle presenční listiny - 7 členů zastupitelstva obce, přítomni 2 občané, 2 hosté Zasedání bylo zahájeno v 17.00

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 84/2014 konaného dne 1.4.2014. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 84/2014 konaného dne 1.4.2014. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 84/2014 konaného dne 1.4.2014 Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., Marek M., Nepřítomni: Ježek R.- omluven Kotrch

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 30.5.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod.

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Program : 1) Úvod 2) Složení slibu zastupitelstva městyse 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Schválení programu

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Zápis č. 4-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 02. 04. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 02. 04. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 02. 04. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 * * * Přítomni členové ZO: Mgr. Honzáková (později), P. Blabla, A. Škuta, V. Pohludka, X. Starobová, Mgr. E. Bartečková,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011 Přítomni: zastupitelé Mgr. Kateřina Arnotová Ilona Bervicová Ivana Heřmánková Miroslav Hrubý Bc. Blanka Klimešová Mgr. Jana

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Počet listů dokumentu: 15 Počet příloh: 10 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Přítomni 5. září 2011

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P., Brunnerová A., Ing.

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení

Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce a pracovní skupiny pro rozvoj a obnovu obce Výrava konaného v pondělí, dne 27.5.2013, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00

Více

Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009.

Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009. Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 16 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka, p.

Více

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14)

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14) Zápis č. 9 ze zasedání ZM ze dne 30. 9. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 26. 10. 2015 (pondělí) od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v

Více

Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva města Plasy konaného dne 3. 9. 2008

Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva města Plasy konaného dne 3. 9. 2008 Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva města Plasy konaného dne 3. 9. 2008 Začátek jednání: 17.00 hod. Jednání ukončeno: 20.30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů ZM Ověřovatelé zápisu a návrhová

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. června 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. června 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. června 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Illek František,

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph.D., Ing. R.Vondrovic, Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, M. Voráč, MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, M. Vilinger

Více

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 04. 2011

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 04. 2011 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 04. 2011 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více