Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy:"

Transkript

1 Pravěk Pravěk je nejdelší období ve vývoji člověka. Stáří planety je 4,5 miliardy let, živá příroda je stará 1,5-2 miliardy let. Z hlediska geologického řadíme pravěk do období třetihor - čtvrtohor. V třetihorách se objevuje antropoidní opice - Pongidoe. V čtvrtihorách probíhá proces hominizace, neboli polidšťování, na což mělo velký vliv především přírodní prostředí, kdy došlo několikrát k prudkému poklesu teploty (o stupňů nižší než teď) - velké zalednění, mnoho živočichů a rostlin zaniklo. Později se doba ledová střídá s dobou meziledovou, čímž jsou nastoleny ještě příznivější podmínky pro hominizaci. Hominizace - postupné vzpřimování postavy, chůze po zadních končetinách, palec je v protistojném postavení k ruce, ruka se stává orgánem práce. Vznik řeči, vznik myšlení, zvětšuje se mozek. Pongidoe - z něj se vyvinula čeleď Hominidae, z nich rody Ramopithecus, Australopithecus. Homo: Habilis - člověk zručný Erectus - vzpřímený Sapiens - rozumný: Nálezy: Homo sapiens sapiens - my Homo neandrtalensis -slepá ulička Afrika - převážně jižní Afrika a oblast Keňi Asie Evropa - později - něm. město Heidelberg, nebo Neandrtálské údolí (něm.). Na slovensku - Gánovce, u nás - jeskyně Šipka, Koněprusy, Mladěč Dělení pravěku 1. Podle způsobu opatřování potravy. 1. Přisvojovací, neproduktivní, parazitující - od vzniku člověka ( let před n.l na předním východě - Mezopotámie, Turecko, Egypt, v Evropě před 5000lety př. n. l.) - sběr plodů, lov zvěře, rybolov. Život probíhal ve stádech či v tlupách. 2. Výrobní hospodářství - produktivní - člověk začíná cíleně do přírody zasahovat, což znamená pěstování kulturních rostlin (obilí, len, konopí, mák), chov dobytka, domácích zvířat. Dochází k umělým závlahám pro zvýšení úrodnosti. Rozvíjí se rodové zřízení s matriarchálními rysy - hlavní úlohu má žena. Dochází také k postupné specializaci řemesel. Rozvíjí se také obchod. Ke konci tohoto období začíná mít společnost patriarchální rysy, vzniká společenská dělba práce. Rozpad rodového zřízení, je dán základ soukromého vlastnictví a státu.

2 2. Podle materiálu používaného k výrobě nástrojů 1. Doba kamenná - nejdelší období, trvalo asi př.n.l př.n.l, takže se dále dělí: a) starší doba kamenná - paleolit: - nejstarší - starý - střední - mladý a pozdní b) střední doba kamenná - mezolit: - starý - mladý c) mladší doba kamenná - neolit d) pozdní doba kamenná - eneolit nebo chalkolit - podle oblasti 2. Doba bronzová př.n.l: a) starší b) střední c) mladší d) pozdní 3. Doba železná 1100 př.n.l až dnes Doba kamenná a) starší - neboli halštatská - naleziště Halštat v Rakousku b) mladší - neboli laténská - jezero Latén ve Švýcarsku 1. Paleolit - nejstarší a starý Trval od r př.n.l - nejdelší období paleolitického vývoje. Existence člověka z této doby především v Africe (rokle Olduwai v Tanzánii), ale také na Jávě. Používaly se jednoduché kamenné nástroje, vyráběné otloukáním dvou kamenů o sebe - technika štípání. V pozdějším období pochází nálezy nejen z Afriky, ale i z Číny a Evropy - Německo, Francie, Maďarsko, Přezletice u Prahy. Dochází už také ke zvětšení objemu mozku, což má za následek také růst schopností a zdokonalení kamenných a kostěných nástrojů - sekáče a pěstní klíny. Pěstní klín dosahoval délky až 20cm. Člověk v nejstarším a starém paleolitu už znal oheň. Bydlení v jednoduchých příbytcích. Kromě drobných zvířat, ryb a ptáků se loví také větší savci - např. jeleni, divocí koně, což bylo důkazem života ve větších tlupách. Dorozumívání probíhalo pomocí neartikulovaných zvuků a posunků. Z tohoto období je doložen také kanibalismus - byly nalezeny násilně otevřené lebky. 2. Paleolit - střední Trval od r / př.n.l. Objevil se vývojově nejmladší druh člověka - Homo sapiens, který se tělesnou stavbou už od nás prakticky nelišil. Kromě toho měl už složité pohřební a lovecké rituály. Současně s ním byly objeveny nálezy člověka neandrtálského. Dochází k dalšímu zdokonalení techniky opracování nástrojů - kromě

3 pěstních klínů jsou doloženy noše, škrabadla, hroty, rydla a oštěpy, později sekery a palice. Homo sapiens vědomě pohřbíval mrtvé - nálezy koster ve skrčené poloze na boku - nález v severním Iráku, kdy v blízkosti kostry člověka pohřbeného v jeskyni se nalezly také zbytky dřevin a pylová zrnka. Byly nalezeny také lebky jeskynních medvědů - byly pečlivě uloženy, zakryté kamennými deskami, z čehož se usuzuje, že měly kultovní význam (důležitý zdroj potravy). Homo sapiens již měl estetické cítění - propracovanost nástrojů, užívání barviv. Pořád však četné stopy kanibalismu - součást rituálních obřadů. Rodí se také artikulovaná řeč. 3. Paleolit - mladší a pozdní Je to období let př. n. l - člověk neandrtálský byl definitivně vytlačen člověkem dnešního typu - homo sapiens sapiens. Ten plně rozvinul lidskou řeč. Nejvyspělejší vývoj zaznamenáváme v Evropě, konkrétně ve Středomoří, a na předním východě. Z pazourku se vyrábějí čepele, z nich potom nože, dláta a rydla. Po určité době bylo nutno pazourek přenášet -> pohyb do vzdálenějších míst. Vzniká ranný výměnný obchod. Život pro toto období je charakteristický ve velkých tlupách, což umožňovalo společný lov - koně, jeleni, bizoni a srstnatí nosorožci. Lidé této doby znali oštěpy, novinkou byly luky a šípy. V místech, kde nebyl dostatek jeskyní či skalních převisů se stavěly zahloubené chaty, které byly zřejmě kryty kožešinami. Do kožešinových obleků se lidé také oblékali, pro jednoduchou úpravu se používaly kostěné jehly. Muži se zabývali lovem, ženy a děti pak sběrem kořínků a lesních plodů. Zdokonalení nástrojů i bydlení má za následek celkovou vyšší životní úroveň - růst počtu obyvatel. Důsledkem jsou rozsáhlé migrace do dosud neobydlených oblastí střední Asie, odtud se směrem severním a jižním dostávají do ameriky, první lidé jsou zaznamenáni také v Austrálii. O úrovni duchovního života svědčí bohaté nálezy, které dokazují úctu k mrtvým (posypávali mrtvé červenou hlinkou, ozdoby hrobů z mušlí, kostí, zvířecích zubů, nástroje). Řada dokladů uměleckého cítění - obrázky zvířat vyryté do kostí nebo kamenů (velitelská hůl, vrhač oštěpů), dále sošky z kostí nebo hlíny - Byla znázorňována především zvířata a ženské postavy (např. Věstonická venuše - Dolní Věstonice). Monumentální malby zvířat (bizoni, mamuti, koně) na stěnách jeskyní, např. sev. Španělsko - Altamira, nebo již. Francie - Lascaux. Zvířata byla znázorňována často s oštěpy v těle (přání dobrého úlovku). Obrazy byly realistické, poměrně hodně barevné, mnohdy spojené taky s náboženskými představami, kdy vedle zvířete byl znázorněn šaman v kožešinovém oděvu a s parohy. Oheň měl tehdy už velký význam - sloužil k úpravě potravy, k zastrašení zvěře, k získání tepla a světla. Střední doba kamenná - Mezolit V některých oblastech, především na předním východě, navazuje na paleolit přímo neolit, ale i mezolit trvá v různých částech světa různě, v podstatě až do doby, kdy došlo k tzv. zemědělské revoluci - lov a sběr přestaly být jediným zdrojem obživy. ( př.n.l) lovení drobné zvěře, rybolov (člun, vesla...), sběr plodin víra v posmrtný život, úcta k mrtvým

4 nástroje - pazourky, oproti paleolitu zmenšení umění - nástěnné malby Neolit - mladší doba kamenná ( př.n.l) podstatné změny proti mezolitu - zemědělský život, lov je doplňkovým způsobem obživy vznik v Asii - úrodný půlměsíc - oblast, kde se začíná pěstovat již kolem r př.n.l. Gordon Childe - archeolog, přišel s názorem difuzionistické teorie - neolit se šířil z úrodného půlměsíce dál hlavní znaky: cílené zemědělství (pšenice, ječmen, později proso, rýže, čočka, hrách...), chov zvířat, usedlý způsob života, budování pevných domů, výroba broušených kamenných nástrojů, rozvoj textilnictví. obživa založena na pšeničných výrobcích, první pivo období válek víra - věřili v lidskou duši, těla se spalují dělení neolitu: Eneolit starší neolit př.n.l - lineární keramika střední neolit př.n.l - vypíchaná keramika mladý neolit př.n.l - moravská malovaná keramika aeneus měd znalost mědi výroba předmětů z mědi ze Středomorí do ostatních oblastí Jižní Bulharsko, Slovensko, Ma'darsko orba směnný obchod, soukromý majetek specializace: odlévání, keramika začíná patriarchát specializovaná centra (hradiska) na výrobu společnost není založená na rodu, ale sousedství vzniká božstvo vznikají vědy astronomie, matematiku, pravděpodobně znali i číslo PI stavba megalitů

5 kultury: nálevkovitých pohárů kanelované keramiky s'nůrové keramiky zvoncovitých pohárů v oblastech, kde se využívala měď dochází k velké řadě objevů - kolo, oradlo tažené dobytkem - zmenšování úhoru (půdy, která leží ladem), růst výnosů a celkového bohatství společnosti. Prohlubují se sociální rozdíly (důkazy jsou z nalezišť z pohřbů) 4. tisíciletí př. n. l - na předním východě hovoříme o prvních státech kromě výše uvedených kultur jsou pro tuto dobu typická také naleziště megalitů - monumentální památky z velkých kamenů: dolmeny menhiry kromlechy Uspořádání zřejmě souviselo s pozorováním astronomických jevů, které hrály důležitou roli v kultu uctívání - byly to přírodní kalendáře,...

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce Život v pravěku Základní pojmy Přisvojovací hospodářství sběr plodin a lov zvěře Výrobní hospodářství pěstování rostlin a chov dobytka Přirozená dělba práce dělba práce mezi mužem a ženou Společenská dělba

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému:

Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému: Vývoj člověka Rudimenty a atavismy: Rudiment - anatomický útvar, vyskytuje se v lidském těle pravidelně - ztratil svůj původní význam (červovitý výběžek na slepém střevě apendix, na ušním boltci výrůstek

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Antropogeneze člověka PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=zwzxpiessxk Sledujte film, vytvořte myšlenkovou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka 1/11 3.2.11.2 - původem navazuje na živočišnou říši, je součástí přírody - kosterní nálezy přinášejí nové doklady o pravěcích předcích člověka, o existenci různě vyspělých bytostech z období třetihor a

Více

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název:

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro maturitní umělecké obory pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr.

Více

VRÁTENSKÁ HORA V PRAVĚKU A DNES VRATENSKA HILL IN THE PREHISTORY AND NOWADAYS

VRÁTENSKÁ HORA V PRAVĚKU A DNES VRATENSKA HILL IN THE PREHISTORY AND NOWADAYS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školy Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň

Více

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geografie ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Marián Halás Šárka Brychtová Miloš Fňukal Distanční studijní opora Geografie ve veřejné správě Vytvořeno jako

Více

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS,

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, Taxonomie veda o zařazení organismů do taxonů (klasifikační kategorie) podle základních společných charakteristických znaků. Každý organismus musí

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5

Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech. Příloha č.5 Vývoj krajiny regionu severovýchodních Čech Příloha č.5 Obsah: 1. VÝVOJ A PROMĚNY KRAJINY V REGIONU... 2 1.1. PLEISTOCÉN (STARŠÍ KVARTÉR OBDOBÍ LEDOVÝCH DOB)... 2 1.2. HOLOCÉN (MLADŠÍ KVARTÉR POLEDOVÉ

Více

Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy

Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Archeologie Dagmar Straňáková Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy Bakalářská

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více

HISTORICKÁ LEŽ: DOBA KAMENNÁ

HISTORICKÁ LEŽ: DOBA KAMENNÁ Za účelem vysvětlit předpokládaný evoluční proces který, jak tvrdí se rozšířil z jednobuněčných organismů, a pak od lidoopů k člověku darwinisté zvládli přepsat historii lidstva. Za tímto účelem vynalezli

Více

Výstup za letní semestr 2014/2015: kolokvium četba:

Výstup za letní semestr 2014/2015: kolokvium četba: Výstup za letní semestr 2014/2015: kolokvium četba: Svatí klauni (rozhovor s anglickými stromovými šamany) in: Poselství šamanů (str. 249 266) Třeštík, Dušan: Mýty kmene Čechů (Praha, 2003) dobrovolně:

Více

S Indiány za poznáním

S Indiány za poznáním S Indiány za poznáním Doba trvání: celoroční projekt Projekt má funkci motivační, propojuje učivo jednotlivých předmětů v ucelený celek. Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se způsobem života jiných

Více

acheuléenu s.l., staropaleolitických drobnotvarých industrii s.l. a moustérienu s.l.

acheuléenu s.l., staropaleolitických drobnotvarých industrii s.l. a moustérienu s.l. PŘEZLETICE U PRAHY SÍDLIŠTĚ NAŠICH DÁVNÝCH PŘEDKŮ Jan Fridrich Ivana Fridrichová-Sýkorová Dlouhodobý zájem a pozornost, která byla v Čechách věnována výzkumu nejstaršího osídlení přinesla na počátku nového

Více

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj Raně středověké hradiště, archeologický park 10. 12. století Význam: Raně středověké přemyslovské správní centrum, na jehož místě je budován archeologický park.

Více

KRAJINA. Zastavení šesté A JEJÍ VÝVOJ. TAE - Přednáška č. 06

KRAJINA. Zastavení šesté A JEJÍ VÝVOJ. TAE - Přednáška č. 06 Zastavení šesté Michael Bartoš, 2015 KRAJINA A JEJÍ VÝVOJ TAE - Přednáška č. 06 Neobdivujte se tomu, co všechno na svých cestách spatříte, ani tomu, které země navštívíte; přesně to samé spatří i váš kůň

Více

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Dějiny výchovy dětí předškolního věku (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. 2012 UNIVERZITA

Více